z wolnej ręki zamówienie publiczne

Marek Okniński

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Jedną z istotnych zmian zmniejszających stopień sformalizowania procedury udzielenia zamówienia publicznego jest zniesienie konieczności zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień publicznych o wszczęciu procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Jak wygląda protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki? Pobierz wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne.

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki

Zamówienie z wolnej ręki - to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zastosowanie tego trybu możliwe jest wyłącznie w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt. 1 - 7 ustawy Pzp

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

nich jest wprowadzenie nowych regulacji dotyczących trybu zamówień z wolnej ręki z uwagi na usunięcie pojęcia zamówienia uzupełniającego z ustawy Prawa zamówień publicznych. W Unii Europejskiej podstawowymi aktami prawnymi, które regulują wewnętrzną politykę w zakresie

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

postępowaniu o udzielenie zamówienia powinny złożyć oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W trybie zamówienia z wolnej ręki wykonawca najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego powinien złożyć oświadczenie o

Czy Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy o zamówienie publiczne?

umowie zawartej po przeprowadzeniu trybu zamówienia z wolnej ręki. Zastosowanie będzie miał bowiem art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym do umów w sprawach zamówienia publicznego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531

Zamówienie z wolnej ręki - jak definiować natychmiastowość wykonania zamówienia?

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 3 umożliwia zastosowanie trybu z wolnej ręki jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

Nadzór autorski należy przewidzieć w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej

projektowe. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stoi na stanowisku (opinia UZP – www.uzp.gov.pl), iż wykonywanie czynności nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizacją projektu architektoniczno-budowlanego, którego jest autorem, wiąże się w sposób immanentny z rolą twórcy takiego projektu

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający może bowiem udzielić zamówienia w każdym z trybów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Jednak decyzja zamawiającego o zastosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki dla wyboru wykonawcy usług w zakresie ochrony nie może zostać oprotestowana.

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

Przetarg na dostawę energii elektrycznej

zamawiającego zawrzeć można z wykonawcą wybranym w trybie zamówienia z wolnej ręki. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), - Ustawa z dnia 10 kwietnia

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. W zamówieniu z wolnej ręki nie można postawić istotnie zmienionych warunków zamówienia w stosunku do tych, które zastosowano w trybie podstawowym. Istotność zmian warunków trzeba rozpatrywać pod kątem wpływu tej

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamówienie z wolnej ręki będzie można zastosować dla zamówień o wartościach poniżej progów unijnych ? Czy należy wtedy umieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych? Czy trzeba również prowadzić protokół postępowania? Odpowiedź: Tak, procedura z

Wzory protokołów

Wzory protokołów

w trybie partnerstwa innowacyjnego Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Protokół postępowania w trybie podstawowym Protokół postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz postępowania o udzielenie

Unieważnienie postępowania z powodu nieprzyznania środków publicznych

ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku  negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki należy tę możliwość uwzględnić w zaproszeniu do negocjacji. Oznacza to, że pominięcie zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub – odpowiednio – w zaproszeniu do negocjacji wyłącza prawo do

Tryb z wolnej ręki kiedy jest dozwolony?

można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający często błędnie interpretują owa przesłankę i powołując się na nią, próbują w trybie z wolnej ręki wydać nieprzewidziane środki, jakie otrzymują pod koniec roku, tak by nie przepadły. Tymczasem przepis mówi nie tyle

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

wolnej ręki (art. 305 ustawy PZP). Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby – tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Jak opisywać FV wystawiane w 2021 roku za zamówienia udzielone na czas nieoznaczony?

Pytanie: Jak od 1 stycznia 2021 r. opisywać faktury za zamówienia udzielone pod rządami starej ustawy np. dostawy energii cieplnej realizowane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony w trybie z wolnej ręki? Czy konieczne będzie przeprowadzanie nowych postępowań na tego rodzaju zamówienia

Czy dystrybucję i dostawę energii elektrycznej wolno zlecić w jednym postępowaniu?

Czy dystrybucję i dostawę energii elektrycznej wolno zlecić w jednym postępowaniu?

jednak lepiej wszcząć postępowanie na zakup energii elektrycznej w trybie podstawowym, natomiast dystrybucję zlecić w procedurze zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź: Dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja to dwa odrębne zamówienia publiczne. Łączenie tych dwóch zamówień

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

obowiązującym stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

przedsiębiorstwo zajmujące się obrotem energią elektryczną, a następnie udziela zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej; zamawiający w trybie określonym na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych udziela przedsiębiorstwu obrotu zamówienia

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

stanie prawnym, każdy wykonawca składający ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (z wyłączeniem trybu zamówienia w wolnej ręki) zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. W

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

Pytanie:  Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia

Jak zdefiniować brak zmiany pierwotnych warunków zamówienia?

udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki ograniczona jest między innymi do zakazu dokonywania istotnych zmian w pierwotnych warunkach zamówienia, które były ustalone w postępowaniu przetargowym. W rozumieniu wyżej wskazanego przepisu istotną zmianą warunków zamówienia jest zmiana pierwotnych

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

trybie z wolnej ręki. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że: - skorzystanie z art. 6a ustawy PZP jako poprzedzającego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki mieści się w obowiązującym stanie prawnym, - nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki

Odstąpienie od trybów konkurencyjnych ze względu na prawa wyłączne

kontynuować współpracę w wyniku udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki). Prawami wyłącznymi w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych są m.in. prawa własności rzeczy, a także prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe

Na jakiej podstawie prawnej zaprosić wykonawcę do negocjacji w trybie z wolnej ręki po konkursie z grudnia 2020 roku?

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Przewidywane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 2021 rok, zatem nasuwa się pytanie, czy zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki autora wybranej pracy ma się odbyć na podstawie aktualnej ustawy Pzp , czy też już

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

możliwości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy w takiej sytuacji można przyjąć, że nastąpiła zmiana poprzedniej umowy w zakresie grupy taryfowej niewymagająca przeprowadzania nowego postępowania? Jeżeli nie, to jak najlepiej rozwiązać ten problem i uzdrowić sytuację? Czy

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

wyłudzać pieniędzy od Skarbu Państwa Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Pozbawienie możliwości udzielenia zaliczki w odniesieniu do zamówień

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; wartość udzielanego zamówienia jest mniejsze niż progi unijne [4]; przedmiotem udzielanego zamówienia projektowego jest obiekt liniowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Autor: Marek Okniński [1] Ustawa z dnia 11

Warunki gwarancji - czy uzasadniają zamówienie z wolnej ręki?

Obiektywizm przyczyn uzasadniających możliwość udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki *1 ze względu na niemożność dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi nie zachodzi w rozumieniu obowiązujących przepisów tym samym nie stanowi powodu wykorzystania

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody użytkowej i odprowadzanie ścieków w trybie z wolnej ręki poprzez przesłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Postępowanie jest objęte reżimem unijnym. Wykonawca nie odpowiedział na zaproszenie

Co grozi zamawiającemu, który bez zawartej umowy odbiera dostawy wody?

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wody użytkowej i odprowadzanie ścieków w trybie z wolnej ręki poprzez przesłanie do wykonawcy zaproszenia do negocjacji. Postępowanie jest objęte reżimem unijnym. Wykonawca nie odpowiedział na

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Zamówienia podobne, których możliwość udzielenia została przewidziana w treści ogłoszenia, powinny zostać udzielone: - z zastosowaniem trybu z wolnej ręki

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zmieniona po zaistnieniu jednej z poniższych przesłanek, ale wydaje się, że już bez przeprowadzania postępowania z wolnej ręki, to jest odpowiednio: a) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

negocjacji z wykonawcą zamówienia podstawowego oraz protokołu z postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na stosownych drukach. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8, art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze

Nabycie usług pocztowych w trybie z wolnej ręki nie zawsze jest możliwe

Pytanie Czy nabycie usług pocztowych może nastąpić w trybie zamówienia z wolnej ręki? Odpowiedź Zamawiający powinien zastosować tryb podstawowy udzielania zamówienia publicznego (np. przetarg

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o

Odstąpienie od umowy nie uzasadnia zastosowania wolnej ręki

Tryb zamówienia z wolnej ręki może być zastosowany między innymi ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego , której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia , a nie można zachować terminów określonych dla innych

Ważne wskazówki związane z unieważnieniem postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania

grudnia 2019 r. bez ponoszenia kosztów i bez prawa roszczeń ze strony wykonawcy ? Odpowiedź: Zamawiający nie może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp , w sytuacji gdy zostały mu już przyznane środki na sfinansowanie zamówienia . Ustawa

PKP PLK zamierza udzielić ZUE z wolnej ręki zamówienia na prace za ok. 30 mln zł

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin"

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia. Stopień sformalizowania procedury będzie uzależniony od wartości zamówienia uzupełniającego. Jednak bez względu na wartość udzielanego

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

, że prowadzisz postępowanie z wolnej ręki dotyczące udzielenia zamówienia uzupełniającego o wartości poniżej 14.000 euro. Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Pytanie Zamawiający planuje udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy drogą mailową. Czy szacowana

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zamówienia stanowi, w mojej ocenie, ten sam rodzaj zamówienia co zamówienie podstawowe. A zatem jeżeli zachodzą pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia

Zamówienie dodatkowe

przypadkach określonych w ustawie. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Zamówienia dodatkowe Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych dotyczy w szczególności: 1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych. 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

Pytanie Zamawiający udziela zamówienia na przesył energii w dwóch punktach odbioru w dwóch miastach i o różnych mocach umownych. Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki. W trakcie postępowania wykonawca przygotował dwie umowy ze

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

uwzględnione również w pozostałych trybach PZP, a więc np. w negocjacjach z ogłoszeniem, czy w zamówieniu z wolnej ręki. Prawo opcji umożliwia zawarcie elastycznej umowy Pomimo, że na gruncie przepisów PZP prawo opcji nie zostało wyraźnie zdefiniowane, to

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Oszacuj prawidłowo wartość

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Zamówienie na udzielenie kredytu trzeba przeprowadzić w trybie konkurencyjnym

pt. "Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych określone w art. 4 pkt 1) lit. a ustawy. Możliwość stosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w zakresie udzielania kredytów przez banki krajowe ze środków międzynarodowych instytucji finansowych." Czy takie działanie będzie

KIO uwzględniła odwołanie Qumaka ws. wolnej ręki we wdrożeniu produkcyjnym ISOK

. "Wydanie postanowienia takiej treści wywołuje skutek polegający na konieczności unieważnienia przez Skarb Państwa-Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (dalej: KZGW) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki oraz udzielenia zamówienia w wyżej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej tylko w przypadkach określonych w ustawie.   PZP - Dział III: Przepisy

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)      nie zamieścił ogłoszenia o

Zakup książek - jaki tryb wybrać ?

zamówień publicznych). Tryb zapytania o cenę może być zastosowany w przypadku zakupu nowych publikacji, których nabycie jest możliwe praktycznie w każdej księgarni lub hurtowni zajmującej się dystrybucją książek. Natomiast tryb zamówienia z wolnej ręki, jako niekonkurencyjny może

Zarobić na koronawirusie. Haniebne działanie hurtowni sprzedających szpitalom maseczki ochronne dla lekarzy

. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oznacza naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli okaże się, że tak było, UOKiK zawiadomi Urząd Zamówień Publicznych, a firma może ponieść bolesne konsekwencje - zostać wyeliminowana z przyszłych postępowań przetargowych. Praktyki obu przyłapanych

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

zakładaną ilość lub zakres zamówienia. Należy jednakże zauważyć, że tryb zamówienia z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

negocjacji skierowane zostanie do firmy Boeing. "Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy The Boeing Company" - czytamy w komunikacie

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Pytanie Chcemy udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane uzupełniające. Z racji wcześniejszego przetargu nieograniczonego "unijnego" zamówienie z wolnej ręki wykonawcy zostanie również udzielone w tym trybie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamówienia z wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu; 10) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy ramowej albo nie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; 11) powody

Zamówienia publiczne w 2010 r.

zamówieniu z wolnej ręki. Ponadto w 2010 r. częściej korzystano z aukcji elektronicznej. Za pośrednictwem udostępnionej bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych platformy przeprowadzono 247 aukcji, osiągając w sumie ponad 89 mln zł oszczędności w stosunku do złożonych w

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki -wynegocjowania postanowień takiej umowy; 7b) protokole - należy

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

zamówienia publicznego na kredyt. Tymczasem wśród przesłanek warunkujących zastosowanie trybu z wolnej ręki brak odpowiedniego zapisu. W celu udzielenia niniejszego zamówienia publicznego najbardziej uzasadniony będzie zatem wybór trybu przetargu nieograniczonego, który jako tryb

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów

Przetarg na zapewnienie dojazdu dzieci do szkoły

konkretnego zamawiającego. Należy jednak zawsze brać pod uwagę tryby podstawowe określone w art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, a jedynie w sytuacjach szczególnych analizować możliwość skorzystania z trybów niekonkurencyjnych np. zamówienia z wolnej ręki. Ustawa

Czy można użyć wzoru umowy sporządzonego przez wykonawcę?

Pytanie W dwóch przetargach na dostawę paliw nie została złożona żadna oferta. Wybraliśmy tryb zamówienia z wolnej ręki i wysłaliśmy do wybranej przez nas stacji zaproszenie do negocjacji, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Czy w związku z tym

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

przesłanek unieważnienia umowy, tj. umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1. z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2. nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

trybów przetargowych, a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. 2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może

Czy zamówienie z wolnej ręki można podzielić na części?

żadnych przeszkód, aby prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, podzielić zamówienie na zadania lub części. Zawarcie odrębnych umów w zakresie każdej części lub zawarcie jednej umowy obejmującej wszystkie część jest praktykowane i zgodne z

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

publicznego. Tryb zamówienia z wolnej ręki możesz zastosować do zamówienia usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych. W przypadku zamówienia kompleksowego sugeruję skorzystać z trybu podstawowego. Wartością szacunkową zamówienia będzie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

. Art. 10. 1. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. 2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

jednostka może zawrzeć dodatkową umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki lub przekroczenie limitów wartości udzielanego zamówienia dodatkowego (50% wartości zamówienia podstawowego dla usług bądź robót budowlanych, 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku dostaw), - zmiana

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

robót (tj. zwłaszcza tych, których przy dochowaniu należytej staranności nie mogłeś przewidzieć na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów przetargowych Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

, - udzielenie zamówienia w trybie niekonkurencyjnym (wolna ręka lub negocjacje bez ogłoszenia) bez zaistnienia okoliczności uzasadniających możliwość wykorzystania wskazanych trybów, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

 LG miałaby dostać. Co innego mieli obiecane wcześniej, a co innego się dzieje. - mówi nasz informator. Rząd zamroził ceny prądu dla małych i średnich firm, ale duzi odbiorcy podpisują umowy ze sprzedawcami prądu - albo w ramach przetargów, albo z wolnej ręki. Tam ceny nie są regulowane. To

Jak chronić się przed oszustami w turystycznych rajach?

protokołu przesyłania danych) lub na pasku adresu nie ma kłódki.Ważne! Zachowajmy ostrożność przy korzystaniu z niezabezpieczonych i publicznych sieci Wi-Fi. Łącząc się za ich pośrednictwem z internetem, dajemy otwarty dostęp do swoich danych, np. konta bankowego . Sama sieć też może być oszustwem, dlatego

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu - tak jak to wskazano np. przy zamówieniu z wolnej ręki.

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 131h ust. 5-7. 4. Wykonawca może zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy o podwykonawstwo

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których