złoży sprawozdania

pmsz

System ePUAP przeciążony. Firmy mają problemy ze złożeniem sprawozdań finansowych

System ePUAP przeciążony. Firmy mają problemy ze złożeniem sprawozdań finansowych

Cyfrowe państwo znowu zawodzi. Kolejni użytkownicy zgłaszają problemy z dostępem do systemu ePUAP. Niektórzy mają kłopoty z zalogowaniem się na platformę Obywatel.gov.pl i ze złożeniem PIT-ów przez internet.

Zmiana przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie zmienia daty złożenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Sprawozdanie zamawiający przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

1 marca upłynął termin na złożenie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych zamówień w 2013 r.

Tylko połowa dużych biur podróży złożyła raport do KRS za 2011 r.

opieszale. - W ciągu ostatnich ośmiu miesięcy tylko 10 na 20 badanych największych biur turystycznych złożyło swoje sprawozdania finansowe za 2011 rok, co stanowi duży spadek w stosunku do roku 2010. Wówczas stosunek ten wynosił 17 do 20 firm - czytamy w komunikacie Euler Hermes

Przedsiębiorco, masz kilka godzin! Grozi ci kara za brak sprawozdania o odpadach

reporter TOK FM spotkał aptekarza, który przypadkiem dowiedział się, że powinien złożyć sprawozdanie i przyszedł poznać szczegóły - Mam dwa punkty w Warszawie, dla których utylizacja za 2009 rok nie została ujawniona. Dowiedziałem się, że będę musiał zapłacić 20 tysięcy - mówił rozgoryczony aptekarz

Sprytna optymalizacja podatkowa Orlenu. Obniżył sobie podatek dochodowy po rekordowych wynikach

Sprytna optymalizacja podatkowa Orlenu. Obniżył sobie podatek dochodowy po rekordowych wynikach

Na piątek Orlen zapowiedział publikację swojego ostatecznego sprawozdania finansowego za 2022 r. Zwykle takie dokumenty spółki notowane na warszawskiej giełdzie ogłaszają przed rozpoczęciem sesji. Tym razem swoje sprawozdanie Orlen opublikował dopiero po zakończeniu sesji na giełdzie

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

której umieszczony jest formularz dot. składania on-line sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych . Kiedy upływa termin złożenia sprawozdania ? Z obowiązku sporządzenia sprawozdania wszyscy zamawiający muszą wywiązać się do dnia 01 marca, każdego roku następującego po roku którego dotyczy

Rząd przyjął projekt ustawy uchylający specjalny podatek węglowodorowy

wydobycia gazu łupkowego; - Wbrew prognozom, nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem tego surowca pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego; - W kolejnych latach, po przyjęciu ustawy o specjalnym podatku

MF: Obowiązek składania sprawozdań finansowych przesunięty o 2 miesiące

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Termin złożenia sprawozdań finansowych został już przedłużony co do zasady o 2 miesiące. Rozporządzenie ministra finansów w tej sprawie zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw, podał resort. Chodzi o

KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł

dni od dnia, w którym decyzja KNF nakładająca sankcję stanie się ostateczna. Decyzja KNF w zakresie wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym stanie się ostateczna w przypadku jeśli: 1) spółka nie złoży, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, wniosku o ponowne

Odpowiedzialność członków zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego

Odpowiedzialność członków zarządu za sporządzenie sprawozdania finansowego

członkowie zarządu są wykluczeni z procesu podsumowania roku obrotowego, w czasie którego sprawowali swoje funkcje. Tytułem przykładu: co do zasady były członek zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania finansowego. W 

Grupa Azoty dokona odpisów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym

ilości złóż siarki możliwej do wydobycia został przeprowadzony test na utratę wartości powyższych aktywów. W efekcie powyższych prac zarząd emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym emitenta: - odpis na wartość aktywów Segmentu

Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w AFRIG

;Grupa Azoty [...] informuje o dokonaniu korekty wartości aktywów, jakimi są złoża fosforytów ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym emitenta oraz sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Azoty Police, wycenionych w związku z nabyciem przez Grupę Azoty Police pakietu kontrolnego akcji w spółce African Investment

Zagrożenie upadłością Getin Noble Bank. Jest nowy plan naprawczy

Zagrożenie upadłością Getin Noble Bank. Jest nowy plan naprawczy

komunikatów bank podał, że biegły rewident, firma Grant Thornton, odmówiła wydania opinii do sprawozdania finansowego banku. Rewident: Wydanie opinii nie było możliwe Chociaż bank uzyskał wystarczające i odpowiednie dowody badania „odnośnie ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności", na które

Orlen zmniejsza wartość inwestycji w wydawnictwo Polska Press

Orlen zmniejsza wartość inwestycji w wydawnictwo Polska Press

;spośród 24 lokalnych dzienników wydawanych w Polsce, a także 120 tygodników lokalnych oraz 500 witryn internetowych. Transakcja, po uzyskaniu wszelkich zgód, została zawarta 1 marca 2021 r. Orlen w sprawozdaniu ze stycznia 2022 r. poinformował, że transakcja zakończyła się kwotą 222 mln zł. "W ramach

Majątek Orlenu nagle staniał. Sposób na ucieczkę przed ekstrapodatkiem?

Majątek Orlenu nagle staniał. Sposób na ucieczkę przed ekstrapodatkiem?

wstępnych obliczeń, wyniosły ponad 42 mld zł brutto, czyli tyle, ile państwo wydało na rekordowe w tym roku podwyżki rent i emerytur. Po odjęciu podatku CIT było to 35,5 mld zł, aż trzy razy więcej niż rok wcześniej! Rafinerie i złoża tracą w oczach Orlen postanowił obniżyć wartość przede wszystkim swoich

Rosja na złość samej sobie zakręca kurek z gazem. Czy może się nim udławić?

Rosja na złość samej sobie zakręca kurek z gazem. Czy może się nim udławić?

dol. I rosyjscy analitycy podkreślali, że to cena "na złożu", praktycznie po kosztach wydobycia z tamtejszych złóż, bez wydatków na transport surowca rurociągami i podatków doliczanych w innych regionach Rosji. Zakręcenie przez Gazprom eksportowego kurka oznacza też zmniejszenie dochodów

Awbud: Wszczęto dochodzenie w zw. z nierzetelnymi sprawozdaniami w 2016-2017

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Wszczęto dochodzenia w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016-2017, poinformował Awbud w komunikacie. 15 lutego br. Awbud złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia

Przyszłość Baltic Pipe we mgle. PGNiG wciąż negocjuje kontrakty

Gazociągowa firma Gaz-System wywiązała się z swoich obowiązków i zgodnie z planem od początku października zamierza uruchomić system gazociągów Baltic Pipe, którym do Polski za pośrednictwem Danii popłynie gaz ze złóż w Norwegii. To ma zapewnić stabilne dostawy gazu, uniezależniając Polskę od

Szwankują przepisy przeciw szarej strefie w paliwach. Firmy migają się od składania sprawozdań

Szwankują przepisy przeciw szarej strefie w paliwach. Firmy migają się od składania sprawozdań

paliwowe nie musiały jednak składać sprawozdań o produkcji i wwozie paliwa, bo minister energii Krzysztof Tchórzewski zwlekał z wydaniem aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy. W efekcie firmy musiały takie sprawozdania złożyć po raz pierwszy w sierpniu, przedstawiając w nich dane za lipiec. Zgodnie z

Sygnity: Sąd ogłosił upadłość spółki zależnej Geomar

konsolidowania wyników spółki Geomar, co zostało odzwierciedlone już w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 r." - czytamy w komunikacie. 18 stycznia 2019 r. Sygnity podjęło decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez

URE sprawdzi dostosowanie do norm środowiskowych w ciepłownictwie

standardowego corocznego sprawozdania z działalności za rok ubiegły, podał regulator. Na złożenie sprawozdań przedsiębiorcy mają czas do 28 lutego. "Chcemy wiedzieć, na jakim etapie jest dostosowanie poszczególnych źródeł wytwórczych w naszym kraju do obowiązków wynikających z

Andrzej Diakun zrezygnował z funkcji prezesa Elektrotimu od dnia ZWZ za 2019 r.

Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Andrzej Diakun złożył rezygnację z funkcji prezesa Elektrotimu ze skutkiem na dzień odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, podała spółka. "W piśmie, jako

CI Games pomniejszy aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł

dodatkowego zobowiązania podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych. Jednakże w wyniku tej decyzji spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. CI Games zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł

Firmy paliwowe zbojkotowały przepisy wymierzone w szarą strefę

działalności do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Sprawozdania informują o ilości wyprodukowanego i wwiezionego w konkretnym miesiącu paliwa, a także o jego przeznaczeniu. Pierwszy raz takie sprawozdanie, za lipiec, firmy paliwowe miały złożyć do 21 sierpnia, a kolejne do 20 września. Wiele firm zignorowało

Grupa Lotos miała 76,4 mln zł straty netto, 249,4 mln zł straty EBIT w II kw.

powiększony o amortyzację i oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych (tzw. oczyszczona EBITDA wg LIFO) na poziomie 722,6 mln zł wobec 1 415,3 mln zł w I półroczu 2019 roku (spadek o 48,9%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Obniżenie wyniku nastąpiło w warunkach znaczącego

Wierzyciele Ferrum zagłosowali jednomyślnie za układem

propozycjami układowymi" - czytamy w komunikacie. W najbliższych dniach, niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania nadzorcy układu, złoży do Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu częściowego w ramach postępowania o

PKW odrzuciła sprawozdania finansowe Nowoczesnej i Partii Razem. Partie te mogą stracić środki z budżetu

- także maksymalnie do 75 proc. jej wysokości. Nowoczesna złoży skargę do Sądu Najwyższego Joanna Schmidt z zarządu Nowoczesnej przyznaje, że kierownictwo partii spodziewało się takiej decyzji, bo mówiło się o niej od kilku miesięcy, odkąd biegli

Awbud poinformował o możliwość popełnienia przestępstwa przez b. członka zarządu

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Awbud złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych Awbudu za lata obrotowe 2016-2017, podała spółka. "

Backlog ZUE wynosił 1,76 mld zł netto na koniec czerwca 2020 roku

publikacji sprawozdania spółka w 2020 roku pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok.134 mln zł netto. Obecnie ma złożone najkorzystniejsze oferty w przetargach o łącznej wartości ok. 500 mln zł netto, podano również. "Spółki grupy aktywnie biorą udział w przetargach

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

trwałych w segmencie Wydobycie. Były one efektem aktualizacji założeń techniczno-ekonomicznych, głównie w zakresie planów eksploatacji i dostępności złóż" - czytamy w komunikacie. Wobec powyższego spółka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z

Jak wypełnić sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w przypadku ofert częściowych?

Pytanie: Jak wykazać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w 2019 roku (w tabeli nr VIII) postępowanie, które zostało podzielone na części i w którym jedną cześć unieważniono, natomiast w drugiej wybrano wykonawcę ? Czy taką procedurę trzeba wykazywać podwójnie tj. jeden wiersz będzie

Próchnik zarezerwował 11,31 mln zł na realizację planu restrukturyzacyjnego

Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Próchnik w ramach przygotowywania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowania GK Próchnik, po dokonanych uzgodnieniach z audytorem oraz w związku ze złożeniem w dniu 27 marca 2018 r. wniosku o otwarcie

Jak Orlen winduje płace prezesa Daniela Obajtka

., nie precyzując jednak w pełni, co się złożyło na te wynagrodzenia. Tę informację umieszczono dopiero w specjalnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach władz Orlenu opublikowanym w związku z walnym zgromadzeniem akcjonariuszy spółki.  Rządowe zasady Na początku rządów PiS ówczesny minister skarbu Dawid

Zysk netto ZCh Police po korekcie błędu wyniósł 32,95 mln zł w 2015 r.

sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki dotknięte są błędem o charakterze istotnym, którego źródłem jest prezentacja zawyżonej wartości aktywów spółki zależnej African Investment Group S.A. związanych z afrykańskimi złożami fosforytów, a w konsekwencji zawyżonej wartości udziałów w ww. spółce zależnej

Pekabex z najkorzystniejszą ofertą na prace dla Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie

Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu "Rozbiórka i budowa budynku biurowo - garażowo - socjalnego 'C' wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą

Ciech utworzył rezerwy na 67,2 mln zł podatku i odsetek w zw. z decyzją US

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Ciech zdecydował o utworzeniu jednostkowym sprawozdaniu finansowym 43,7 mln zł rezerwy na podatek dochodowy i 23,5 mln zł rezerwy na odsetki za zwłokę w związku z niekorzystną dla spółki decyzją naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, podał

Tańszy gaz dla biznesu, drogi dla gospodarstw domowych. Tak Orlen zarabia na państwowych dotacjach

cenie zapłacą 246,21 zł brutto.  Miliardy z dotacji W sprawozdaniu za pierwszy kwartał tego roku Orlen poinformował, że w tym czasie dostał z państwowej kasy 7 mld 418 mln zł rekompensat za sprzedaż gospodarstwom domowym gazu po ulgowej cenie.  Czytaj także: Oszałamiające zyski Orlenu

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 502 tys. zł z 654 tys. zł wcześniej, wynika z komunikatu spółki. "Korekta dotyczy sprawozdania finansowego w następującym zakresie: 1

Gazpromu już nie stać na dywidendę. Nie połata dziury w budżecie Rosji

topnieją Według zatwierdzonego przez radę dyrektorów sprawozdania finansowego w zeszłym roku Gazprom miał zysk netto w wysokości 1 bln 226 mld rubli, co obecnie stanowi równowartość ok. 15 mld dol.  Był to wynik o 41 proc. gorszy niż w 2021 r. Wtedy zysk netto Gazpromu wyniósł rekordowe 2,1 bln rubli

Polnord odpisze kwotę 13,8 mln zł w wynikach za 2018 r.

oparciu, o które wojewoda mazowiecki wydał decyzje ustalające wysokość odszkodowania za działki na łączną kwotę 6 mln zł - w ocenie spółki jest znacznie zaniżona. Dlatego spółka złożyła od w/w decyzji odwołania, które do dnia dzisiejszego nie zostały rozpoznane" - czytamy dalej

Kopex dokona odpisów na poziomie jednostkowym na kwotę 145 mln zł

Warszawa, 21.07.2016 (ISBnews) - Kopex dokona odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym w wysokości 145 mln zł (przed uwzględnieniem efektu podatkowego), podała spółka. Przewiduje konieczność utworzenia dalszych odpisów i rezerw w

Pre Pack okiem interesariuszy postępowania, czyli każdy może być zadowolony

warunki, że musimy tu i teraz wyłożyć pieniądze. W dodatku wiem, że jest przepis, że mogą dochodzić z mojego prywatnego majątku, jeśli w terminie 30 dni od powstania niewypłacalności nie złoże wniosku upadłościowego. Trafia się jednak inwestor i namawia mnie na likwidację przygotowaną ( Pre Pack

Zysk netto ZCh Police spadł r/r do 2,36 mln zł w III kw. 2016 r.

niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie 320 232 tys. XOF (co odpowiada na dzień 30 września 2016 roku kwocie 2 122 tys. zł), - wartości niematerialnych z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie 1 599 001 tys. XOF (co odpowiada na dzień 30

Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

zaległości podatkowych, podał Bowim. W ocenie zarządu Bowim i Paasat-Stal, postępowanie w sprawie zwrotu środków powinno zostać umorzone. Gdyby decyzja została utrzymana, zdarzenie to będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe w postaci ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji

Open Finance dokona 11,19 mln zł odpisów w zw. wnioskiem o upadłość Home Broker

ze złożeniem przez zarząd spółki zależnej Home Broker S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Home Broker S.A. [?] emitent stwierdził konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość krótkoterminowych aktywów finansowych dotyczących pożyczek udzielonych spółce Home Broker S.A. w kwocie 8 211

B3System złożył do KNF wniosek o uchylenie wykluczenia z GPW

Warszawa, 26.07.2017 (ISBnews) - B3System złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy rozstrzygniętej decyzją KNF nakładającą na spółkę karę administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

Polska Agencja Kosmiczna. Będzie zmiana na stanowisku prezesa?

sprawozdań, o których mowa w art. 19 ust. 11, prezes Rady Ministrów zarządza nowy nabór na stanowisko prezesa Agencji w terminie miesiąca oraz ogłasza nabór w Biuletynie Informacji Publicznej. Ale prof. Banaszkiewicz na razie nie złożył dymisji, mimo upłynięcia dwóch tygodni od

Ciech utworzył 65 mln zł rezerwy na podatek dochodowy pięciu spółek zależnych

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Ciech za 2018 rok rezerwę na podatek dochodowy oraz dokonał odpisu na aktywo z tytułu podatku odroczonego w łącznej wysokości ok. 65 mln zł oraz ujął rezerwę na odsetki za zwłokę

JSW dokona odpisu w segmencie węgiel, rozwiąże część odpisu na KWK Budryk

przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. "Jednocześnie spółka informuje, że rozwiązała częściowo odpis utworzony w latach ubiegłych dla Kopalni Węgla Kamiennego "Budryk" w wysokości 719,1 mln zł. Decyzję o

Ułatwienia w prawie spółek. Co się zmienia na czas pandemii?

obowiązki w zakresie informowania akcjonariuszy o oddanych głosach (ten ostatni od września br.).  Co się zmienia na czas pandemii? Terminy na przygotowanie, zatwierdzenie i złożenie sprawozdań finansowych zostały przesunięte – o dwa albo trzy miesiące – zależnie od tego, czy spółka jest

W którym miejscu sprawozdania z udzielonych zamówień uwzględnić wartość corocznie odnawianej licencji?

oprogramowania. Aby móc korzystać z programów, Ośrodek jest zobowiązany corocznie składać zamówienie na przedłużenie licencji, ponieważ jest to licencja czasowa, odnawialna co 12 miesięcy. Czy złożenie zamówienia na przedłużenie licencji oprogramowania w danym roku należy traktować jako odrębne zamówienie

AFRIG z Grupy Azoty ZCh Police spisze w koszty ok. 18 mln zł

339 tys. XOF (ok. 5,4 mln zł) ze względu na brak wartości handlowej produktu; - Wartości niematerialnych z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie 1 603 664 tys. XOF (ok. 10,6 mln zł) oraz niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie

Urzędy chcą dokumentów. Nawet mikrofirma musi każdego tygodnia wysłać do urzędów dwa formularze

publicznym nawet 198 druków, a więc powinna składać sprawozdania niemal każdego dnia roboczego! Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton pod patronatem Konfederacji Lewiatan. Duże firmy wysyłają tych sprawozdań więcej – nawet 360, ale one posiadają do tego

Grupa Lotos chce w strategii na 2016-2020 skupić się na efektywności finansowej

; - czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2015 r. Grupa Lotos planuje skoncentrować się na kluczowych projektach strategicznych - zagospodarowaniu złoża ropy naftowej B8 i złóż gazowych B4/B6, a także na odzyskaniu kapitału zamrożonego w aktywie podatkowym związanym z

Ssangyong Motor Company wypowiedział umowę dystrybucyjną spółce z grupy BAH

spółce Ssangyong Polska na poziomie 1,08 mln zł. Ssangyong Motor Polska podał, że umowa wygasła z dniem złożenia oświadczenia w tej sprawie, czyli wczoraj. "Zarząd spółki British Automotive Holding S.A. informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku

Spółka TXM działająca na rynku rumuńskim wnioskuje o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Adesso TXM Romania S.r.l., spółka zależna TXM w restrukturyzacji, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, podał TXM. "Zakończenie działalności na rynku rumuńskim jest elementem planu restrukturyzacji spółki. W

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł

rok wynosi 21 mln zł netto. W celu zabezpieczenia realizacji kontraktów ZUE podpisała szereg umów ramowych na dostawy kluczowych materiałów" - czytamy w sprawozdaniu zarządu. Grupa ZUE złożyła 4 oferty w postępowaniach przetargowych o łącznej wartości ok. 716 mln zł

Oszałamiające zyski Orlenu. Koncern pławi się w gotówce, składki solidarnościowej unika

sześciokrotnie, licząc rok do roku.  W efekcie wzleciał też zysk netto grupy Orlenu. Po pierwszym kwartale tego roku wyniósł aż 9,15 mld zł w stosunku do 2,85 mld zł przed rokiem. Lukratywne rafinerie Ze sprawozdania Orlenu wynika, że do tych gigantycznych zysków najbardziej przyczyniły się segmenty

Minister mówi o wywłaszczeniu właścicieli autostrad. "Polityczne deklaracje" - odpowiadają firmy

spadek spółka wyjaśniła znaczącym wzrostem kosztów własnych, które obejmują rezerwy na wymianę nawierzchni autostrady przed wygaśnięciem umowy koncesyjnej w 2027 r.  Ze sprawozdań złożonych w KRS można się dowiedzieć, że spółka Gdańsk Transport Company (GTC), eksploatująca płatny odcinek autostrady

Shell zostawi w Rosji miliardy dolarów

W czwartek Shell zapowiedział, że spisanie na straty inwestycji w Rosji będzie kosztować koncern od 4 do 5 mld dol. Kwota ta zostanie uwzględniona w wynikach netto Shella za pierwszy kwartał. Dokładna wysokość odpisu zostanie podana w sprawozdaniu koncernu, które zostanie opublikowane 5 maja. 

Polnord dokonał odpisu aktualizacyjnego na kwotę ok. 31,13 mln zł

odsetkami na łączną kwotę 2,68 mln zł, udzielona przez Polnord na rzecz spółki Korporacja Budowlana Dom w Kartoszynie, poinformowała spółka. Zarząd szacuje, że powyższe korekty wartości aktywów finansowych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za rok 2017 wpłyną na obniżenie skonsolidowanego wyniku brutto

Griffin Premium RE przystępuje do oferty akcji na min. 450 mln euro

, wskazano także. ?Spółka złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o dopuszczenie wszystkich nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym w ramach notowań ciągłych. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia prospektu przez Holenderski Urząd Rynków Finansowych (Stichting

Nowy zarząd Polic zarzucił poprzednikom "istotny błąd" w raporcie za 2015 r.

. Według nowego zarządu, który przejął stery w "Policach" w kwietniu w sprawozdaniach finansowych opublikowanych 11 marca 2016 r. miało dojść do zawyżenia wartości African Investment Group. Zarząd stwierdził też, że w sprawozdaniach brakuje wielu istotnych informacji i w sposób nieprawidłowy

Best złożył pozew przeciw Kredyt Inkaso, byłym członkom zarządu i Grant Thornton

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Best złożył pozew przeciw Kredyt Inkaso, byłemu prezesowi tej spółki Pawłowi Szewczykowi, byłemu wiceprezesowi tej spółki Janowi Lisickiemu oraz Grant Thornton Frąckowiak Sp.z.o. o zapłatę 51,8 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi, podał Best

Komitet Stały RM przyjął projekt ustawy ws. rachunkowości i KRS

ustawy o KRS, w zakresie uzupełnienia rejestru przedsiębiorców o dodatkową wzmiankę na temat złożenia do KRS sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowych. Projekt ustawy po zaakceptowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostanie przedłożony Radzie Ministrów

Rząd ma kłopoty z uszczelnianiem rynku paliw

wypełnić sprawozdanie? Do ostatniego wtorku firmy z branży paliwowej były zobowiązane do tego, by złożyć sprawozdanie za kwiecień o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych. Według jakiego wzoru powinny złożyć te sprawozdania, skoro określające to

Orlen wziął Lotos po okazyjnej cenie. Kolejna wyprzedaż Sasina

Orlen ogłosił, że w sprawozdaniu za trzeci kwartał tego roku przewiduje "ujęcie tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy LOTOS S.A".  Ten jednorazowy, nadzwyczajny zysk  "stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto [Grupy Lotos] nad

Giełdowi oszuści łatwo mogą zrobić z prężnej firmy wydmuszkę. Tak ogołocili spółkę z pieniędzy, nieruchomości i kontraktów

2017 roku złożyli wniosek o dopuszczenie akcji serii C i D do obrotu na New Connect, podali nieprawdziwe informacje o kapitale spółki. Inwestorzy, kupując akcje, byli przekonani, że zgodnie z memorandum informacyjnym w kasie spółki znajduje się 5 mln zł.   Jak Presto traciło biznes Nie wiedzieli

LW Bogdanka miała wstępnie 50,8 mln zł skons. zysku netto w 2018 r.

rzeczowych aktywów trwałych, ujętego w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017 r." - czytamy dalej. W 2018 roku Bogdanka wykonała 37 km wyrobisk, wobec 30,7 km w 2017 roku (wzrost o 20% r/r), co jest rekordowym wynikiem w historii spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych jest

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

. Czy na korzyść przedsiębiorców? Termin złożenia sprawozdania Z obowiązku sporządzenia sprawozdania wszyscy zamawiający muszą wywiązać się do dnia 1 marca każdego roku, następującego po roku którego dotyczy sprawozdanie (zgodnie z art. 98 ust. 2

Nowy zakres sprawozdania z zamówień udzielonych w 2013 r.

ramach tych informacji będzie ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8), tylko do łącznej ich wartości. Forma złożenia sprawozdania

Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts

sprzedaży udziałów nie jest materialna z perspektywy Grupy Agora. Ostateczne rozliczenie zbycia spółki zależnej zostanie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za sześć miesięcy 2020 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec kwietnia 2020 r. zarząd Foodio

Grupa Azoty: Odpis AFRIG na ok. 18 mln zł wpłynie na skons. EBIT w III kw.

; - Wartości niematerialne z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie ok. 10,6 mln zł oraz niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie ok. 2 mln zł w konsekwencji wygaśnięcia w sierpniu 2016 roku górniczej koncesji eksploatacyjnej w obszarze Lam Lam oraz definitywnego

Robert Kierzek nie będzie kandydował do zarządu Inter Cars kolejnej kadencji

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Wiceprezes Inter Cars Robert Kierzek złożył rezygnację z ubiegania się o powołanie do zarządu na kolejną kadencję, podała spółka. Rezygnacja Roberta Kierzka jest podyktowana względami osobistymi. "Wygaśnięcie

KNF nałożyła 500 tys. zł kary na DSS za niedopełnienie obowiązków informacyjnych

. Naruszenia polegały m.in. na nieprzekazaniu raportów bieżących w przedmiocie złożenia przez trzech przedsiębiorców wniosków o ogłoszenie upadłości spółki, przekazaniu raportu okresowego po upływie przewidzianego prawem terminu, nieprzedstawieniu informacji, które były istotne dla oceny możliwości realizacji

Układała budżet Polski. Hanna Majszczyk odchodzi z Ministerstwa Finansów

Od 2010 r. Majszczyk zajmowała stanowisko podsekretarza stanu. Odpowiadała m.in. za przygotowanie budżetów państwa oraz współpracę z samorządami terytorialnymi. Ministerstwo Finansów poinformowało, że Majszczyk złożyła rezygnację po zamknięciu roku budżetowego 2016 i przyjęciu przez Radę Ministrów

MF: Hanna Majszczyk zrezygnowała z funkcji wiceministra finansów

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Wiceminister finansów Hanna Majszczyk z powodów osobistych złożyła rezygnację z pełnionej funkcji, podał resort. Rezygnacja została przyjęta przez premier Beatę Szydło. "Dziękuję pani Hannie Majszczyk za

Emil Ślązak został delegowany na stanowisko p.o. prezesa BOŚ Banku

kadencji, która rozpocznie bieg w dniu następnym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie BOŚ Banku sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, podano również. "W związku z powyższym skład zarządu banku będzie przedstawiać się następująco

Kino Polska TV dokonuje odpisu, który obniży wynik grupy za 2016 o 1,9 mln zł

finansowego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2016 o kwotę 3,92 mln zł, podała spółka. "Konieczność dokonania odpisu wynika z powzięcia przez zarząd [?] informacji o tym, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa negatywnie oceniło wniosek złożony w ramach Programu

PKN Orlen: Zdarzenia księgowe powiększą EBITDA grupy o ok. 5,66 mld zł w II kw.

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zamierza ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze zdarzenia księgowe o charakterze jednorazowym, co łącznie zwiększy skonsolidowany wynik EBITDA w II kw. o ok. 5 660 mln zł (ok. 4 764 mln zł wg LIFO), podała spółka

Cherrypick Games złożył wniosek do KNF o zawieszenie procedowania prospektu

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, podała spółka. "Powyższy wniosek został złożony w związku z wejściem w

Rząd ma absolutorium za budżet 2009

Sejm przyjął we czwartek sprawozdanie rządu z wykonania budżetu państwa w 2009 r. Rząd dostał też od posłów absolutorium za zeszły rok. Wnioski o odrzucenie sprawozdania i nieprzyznanie rządowi absolutorium złożyło PiS. Przekonywało, że rząd zadłuża Polskę, nie reformuje

Sejm przyjął ustawy podatkowe m.in. obniżające CIT do 9% dla małych firm

korzystniejsze zasady rozliczeń dot. samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności oraz obniżają CIT do 9% małych firm" - czytamy w sprawozdaniu sejmowym. Sejm zadecydował, że preferencyjne opodatkowanie rozliczenia dochodów małżonków i osób samotnie

LW Bogdanka rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2017 r.

płynnościowego spółki w kontekście przewidzianych w strategii długoterminowych planów związanych z uzyskaniem dostępu do nowo pozyskanych złóż węgla oraz utrzymania poziomu produkcji wynikającego z przyjętego do realizacji 'scenariusza elastycznego rozwoju', a co za tym idzie konieczności wykonywania znacznej

ZE PAK: Elektrim zrealizował w całości zobowiązania umowy prywatyzacyjnej

Warszawa, 02.05.2018 (ISBnews) - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) złożył sprawozdanie z wywiązania się Elektrimu z umowy prywatyzacyjnej spółki, z którego wynika, że zobowiązania wynikające z umowy zostały zrealizowane w całości, podała spółka

Bogdanka obniżyła planowany capex na ten rok o 77 mln zł do 503 mln zł

i urządzeń itp." - czytamy w sprawozdaniu. W tym okresie Bogdanka otrzymała koncesje na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża "Ostrów". Wykonała odwiercenie otworu badawczego OS-1 w obszarze "Ostrów" oraz opracowała do niego

Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.

następstwie odwołania złożonego przez spółkę, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z dnia 13 grudnia 2018 r., określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu

ZUS chce wypłaty gwarancji ws. KSI od Comarch na kwotę 24,2 mln zł

Informatycznego KSI ZUS w wysokości 24,2 mln zł, poinformował Comarch. Spółka utworzy rezerwę w wysokości 24,2 mln zł, która zostanie uwzględniona w sprawozdaniu finansowym grupy Comarch za rok 2018 i uznaje żądania wypłaty z gwarancji za bezzasadne. "Gwarancja bankowa została

MF udostępni podatnikom bezpłatną aplikację w formacie JPK od listopada

będą podlegały kolejne grupy podatników - średni i mali przedsiębiorcy. Data złożenia sprawozdania za pierwszy okres będzie przypadała 25 lutego 2017. Aby ułatwić wykonywanie tego obowiązku, Ministerstwo Finansów udostępni podatnikom bezpłatną aplikację do składania sprawozdań w tym formacie. Wykonanie

Trudna decyzja o ubezwłasnowolnieniu. Co mówi prawo?

dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie; rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy. Jeśli nikt z uprawnionych do złożenia wniosku o to nie zadba, a osoba chora będzie stwarzać zagrożenie dla siebie lub innych, wniosek złoży z urzędu prokurator okręgowy. Może do tego dojść w sytuacji, gdy o kłopotach chorej osoby

Pre Pack - co to takiego?

Do niedawna określenie „upadłość przygotowana" kojarzyła się z pokątnie wyreżyserowaną i ukartowaną z góry procedurą kontrolowanego wyzbycia się majątku a następnie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości . Wiele firm zakończyło swój byt w ten sposób wystawiając do wiatru swoich

GNB oczekuje zatwierdzenia planu naprawy pod koniec br. lub na początku 2020 r.

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) oczekuje, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzi plan naprawy, złożony przez bank w październiku, jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego, poinformował prezes Artur Klimczak. "

Jacek Papaj zrezygnował z funkcji prezesa spółki Comp

Warszawa, 02.06.2017 (ISBnews) - Jacek Włodzimierz Papaj złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki Comp, podała spółka. "Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że 1.06.2017 r. wpłynęła do spółki od prezesa zarządu spółki pana Jacka

Fiskusowi wara od niebotycznych zysków Orlenu? Rząd robi, co może, by tak się stało

wyprzedaży. Kolejna okazyjna transakcja W najbliższy piątek Orlen ma ogłosić sprawozdanie finansowe za ostatni kwartał 2022 r., a jednocześnie wstępne wyniki za cały zeszły rok. Nie mą wątpliwości, że będą rekordowe nie tylko dla samego Orlenu, ale prawdopodobnie również w historii warszawskiej giełdy. Bo w

Koniec "kulczykówki". Kulczyk Investments chce się wycofać z autostrady A2

polskich kierowców.  Dzięki tej pomocy publicznej spółka AWSA II nie odczuła finansowych spadków ruchu po wybuchu pandemii koronawirusa – jak stwierdził zarząd spółki w sprawozdaniu z działalności w 2020 r. Ten pandemiczny rok spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości prawie 138 mln zł, a z tego

KGHM: Testy wykazały zasadność odwrócenia 194,9 mln USD odpisu dot. Sierra Gorda

. Testy wykazały zasadność odwrócenia części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 194,9 mln USD w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 r., podała spółka. "W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania

Geomar - spółka zależna Sygnity - chce złożyć wniosek o upadłość

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Geomar - spółka zależna Sygnity - podjęła decyzję o złożeniu wniosku o upadłość i przystąpił do jego złożenia w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podało Sygnity. "Zarząd

BPS: Powstanie program lojalnościowy dla członków banków spółdzielczych

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Uczestnicy zgromadzenia prezesów banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS przyjęli do realizacji wniosek złożony przez prezesa BPS Zdzisława Kupczyka dotyczący wyrażenia kierunkowej zgody na rozpoczęcie prac mających na celu utworzenie

PKN Orlen dokonał 421 mln zł odpisu na Lublin Shale, zawęził rejony poszukiwań

. "Rezultaty dotychczasowych prac badawczych i testów produkcyjnych na koncesjach poszukiwawczych w projekcie Lublin Shale wskazują, że obszary typowane wcześniej jako potencjalnie perspektywiczne pod kątem występowania złóż niekonwencjonalnych, po wykonaniu prac wiertniczych i zabiegów