złożyć dokumenty

Justyna Rek-Pawłowska

Jak ocenić ofertę, gdy razem z nią wykonawca od razu złożył wszystkie dokumenty?

Jak ocenić ofertę, gdy razem z nią wykonawca od razu złożył wszystkie dokumenty?

Brak jest podstaw do wykluczenia oferty, jeżeli dokumenty złożone włącznie z dokumentami na wezwanie są aktualne i nie ma potrzeby wzywanie wykonawcy do ich ponownego złożenia.

Wezwanie do złożenia dokumentów

Zgodnie z Pzp zamawiający wzywa do złożenia dokumentów wykonawcę, którego ofertę ocenił najwyżej.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, ubiegając się o 500 Plus?

Masz na utrzymaniu dzieci? Możesz skorzystać z rządowego programu wsparcia dla rodzin - Rodzina 500 plus. Sprawdź, komu przysługuje świadczenie 500 Plus i jakie dokumenty złożyć, by je otrzymać.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać zasiłek dla bezrobotnych?

świadczenie – 120 proc., czyli 997,40 zł, a te, które pracowały mniej niż 5 lat otrzymają 80 proc. zasiłku podstawowego – 664,90 zł. Jakie dokumenty trzeba złożyć w urzędzie pracy? Aby uzyskać świadczenie, należy zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Przy rejestracji konieczne

Data i godzina złożenia uzupełnionego dokumentu

Data i godzina złożenia uzupełnionego dokumentu

złożony prawidłowo. Taki wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Nie ma przy tym znaczenia godzina wydania dokumentu - w tym przypadku zaświadczenia o niekaralności.   Znajdź najlepszy przetarg dla swojej firmy

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać pożyczkę?

Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby dostać pożyczkę?

opłaty w postaci prowizji i odsetek, natomiast pożyczka może być nieodpłatna. I rzeczywiście takie oferty są na rynku. Od kredytu pożyczki odróżnia także to, że firmy je oferujące nie wymagają tak wielu dokumentów, jak banki. Jakie dokumenty są potrzebne, żeby dostać pożyczkę? Każda instytucja oferująca

Konsorcjum Ursus Bus złożyło część wymaganych dokumentów w NCBR

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus w restrukturyzacji, złożyło część dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na

Skinwallet złożył dokument informacyjny na GPW wz. z debiutem na NewConnect

Warszawa, 14.07.2020 (ISBnews) - Skinwallet złożył w trybie formalnym dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i liczy na debiut na NewConnect na przełomie lipca i sierpnia, podała spółka. "Złożenie dokumentu

Jakie dokumenty trzeba złożyć ubiegając się o kredyt hipoteczny

Jakie dokumenty trzeba złożyć ubiegając się o kredyt hipoteczny

Droga do uzyskania kredytu hipotecznego bywa długa i żmudna, ale wizja posiadania własnego mieszkania pozwala pokonać wszelkie trudności i na polecenie banku dostarczać wszystkie potrzebne dokumenty. A jest ich niemało. Dokumenty wymagane przez bank Choć formalności różnią się w zależności od banku

Polyslash złożył dokument informacyjny na GPW, debiut na NC najdalej jesienią

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Polyslash - producent gier z grupy PlayWay - złożył dokument informacyjny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka zamierza zadebiutować na rynku NewConnect maksymalnie jesienią bieżącego roku, podała spółka. Ponadto krakowskie

Co dziesiąta osoba źle wypełnia wniosek do ZUS. Jak poprawnie złożyć dokument?

Co dziesiąta osoba źle wypełnia wniosek do ZUS. Jak poprawnie złożyć dokument?

zweryfikowany. Oznacza to, że pracownik ZUS-u musi skontaktować się z wnioskodawcą i poprosić o złożenie nowego, podpisanego dokumentu. A to znacznie wydłuża czas np. wypłaty postojowego czy wydania decyzji o zwolnienie z opłacania składek. - Niestety generuje to także dodatkową pracę dla naszych i tak już

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

treści złożonego oświadczenia, domniemając, że omyłkowo wpisał w oświadczeniu "art. 24 ust. 1 pkt 1-9" zamiast "art. 24 ust. 1 pkt 9"? W innym dokumencie ten sam wykonawca oświadczył, że brak jest podstaw do wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia

Czy wszystkie dokumenty wykonawca musi złożyć wraz z ofertą?

postępowaniu zażądaliśmy złożenia kosztorysu ofertowego, lecz tylko przed podpisaniem umowy przez wybranego wykonawcę. Czy w sekcji III. 6 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4 albo w pkt III.5 powinien znaleźć się ten zapis? A może w ogłoszeniu o zamówieniu? Co w przypadku, kiedy takie dokumenty nie

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

Pytanie Zażądaliśmy od wykonawcy uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie wystąpiliśmy o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - rażąco niska cena

ME do końca br. złoży do KE dokument polityki energetycznej i plan dla klimatu

Siedlce, 18.10.2018 (ISBnews) - Ministerstwo Energii (ME) w połowie listopada przedstawi politykę energetyczną do uzgodnień międzyresortowych, zaś do końca roku planuje złożyć do Komisji Europejskiej dokument dotyczący polityki energetycznej wraz planami dla energii i klimatu

Wykonawca nie może złożyć niekompletnego dokumentu koncesji

w przedmiotowej sprawie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień? Odpowiedź Powinieneś wezwać wykonawcę do uzupełnienia żądanego dokumentu. Wyjaśnienia W celu wykazania spełniania przez

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich

W jaki sposób należy złożyć dokumenty od podmiotu trzeciego?

podmiotu trzeciego. Powinno to być jasno określone w siwz. Brak wyraźnego zapisu w siwz, który nakazywałby złożenie dokumentów w odniesieniu do podmiotu trzeciego, oznacza brak takiego obowiązku z Twojej strony. Wyjaśnienie Udostępnianie wiedzy i

Boryszew złożył dokumenty związane z wykupem pozostałych 9,96% akcji Hutmena

Warszawa, 21.12.2016 (ISBnews) - Boryszew, Impexmetal, SPV Boryszew 3, Impex ? Invest i SPV Impexmetal złożyły - za pośrednictwem wskazanego podmiotu - do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokumentację związaną z zamiarem

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia)? Odpowiedź: Wszelkie dokumenty składane po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy powinny zostać złożone z zachowaniem formy pisemnej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym wykonawcami , w

Czy polisa od ryzyka budowlanego jest dokumentem, który może złożyć wykonawca w postępowaniu o zamówienie?

złożonych ofert. Warto powołać się również na art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Masz możliwość wezwania wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sytuacja, w

Powołanie się na zasoby innej firmy - jakie dokumenty powinien złożyć wykonawca?

także dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia określone w siwz i ogłoszeniu, o ile zamawiający wymagał ich złożenia przez inne podmioty. Aby nie komplikować zanadto treści oferty, jeśli inny podmiot jedynie oświadcza, że zobowiązuje się oddać na

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

użyciu środków komunikacji elektronicznej[2]. Zgodnie z art. 78 ust. 1 kodeksu cywilnego, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Obowiązujące przepisy dopuszczają posługiwanie się kwalifikowanym podpisem

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych, są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Wyżej wskazany przepis art. 128 ustawy Prawo zamówień publicznych z 11

Definicja aktualności dokumentów

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), winny być aktualne na dzień ich złożenia i mają potwierdzać okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp . Zatem oświadczenia lub dokumenty przekazywane przez wykonawcę na podstawie wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 Pzp mają stanowić

Zmiany w dowodach osobistych. Jak złożyć wniosek? Czy warto mieć też e-dowód?

. Kolejne 360 tys. osób kończy w tym roku 18 lat. Zmiany w dowodach osobistych Jeśli jesteśmy w grupie, która musi wymienić dowód osobisty, trzeba będzie złożyć wniosek o nowy dokument. Na razie można to jeszcze zrobić na dwa sposoby – w urzędzie lub przez internet. Niebawem jednak wejdą w życie nowe

Czy wykonawca może przedstawić dokument jedynie częściowo przetłumaczony i potwierdzony za zgodność z oryginałem?

dokumentów?  Odpowiedź:  Jeżeli w ramach złożonego przez wykonawcę katalogu produktowego producenta znajdują się wymagane przez zamawiającego specyfikacje techniczne spełniające zarówno wymóg formalny (tłumaczenie, poświadczenie za zgodność z oryginałem), jak i pozwalające na ocenę zgodności

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

lutego 2019 r. Na część I została złożona tylko jedna oferta, która nie podlega odrzuceniu. Procedura prowadzona jest w trybie art. 24aa ustawy Pzp . Wykonawca złożył od razu razem z ofertą wszystkie potrzebne dokumenty (bez osobnego wezwania). Czy mimo to należy wezwać go do ponownego złożenia

Jak randki Facebooka miały zostać uruchomione w Europie, ale nie zostały, bo Facebook zapomniał złożyć dokumentację

Wszystko już było zaplanowane, ustalono i datę pokazów prasowych, i datę startu serwisu. Ale Facebook Dating jeszcze nie zadebiutuje ani w Polsce, ani w Europie. Powód jest kuriozalny: Facebook nie złożył odpowiednich dokumentów w Irish Data Protection Commission (irlandzkiej komisji ochrony danych

Specyfikacja określa sposób przedłożenia dokumentów do oceny ofert

treści SIWZ jest zapis o obowiązku złożenia oferty w języku polskim – obejmuje on zarówno dokumenty formalne związane z warunkami udziału w przetargu jak i dokumenty odnoszące się do zasad oceny ofert. Izba wskazując na powyższe uzasadniała, że ogólna zasada opisana w art. 9 ust. 2 Prawa zamówień

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

Pytanie: Proszę o wskazanie, czy dokument JEDZ złożony w postępowaniu (w naszym przypadku według stanu prawnego przed 18.10.2018 r.) w formie skanu tj. podpisanego odręcznie dokumentu, a opatrzonego następnie przez tę samą osobę elektronicznym kwalifikowanym podpisem można uznać za prawidłowe

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu usług, do którego należało dołączyć dowody, że usługi zostały należycie wykonane. Wykonawca złożył dokumenty w

Sprawdź, w jakiej formie mogą być złożone wykaz osób, sprzętu i zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienie zasobów

wątpliwości np. kopia dokumentu, jakim są referencje czy np. KRS, ale czy dokumenty „własne” – te które wykonawca sam sporządza czy tworzy, mogą mieć formę kopii? Odpowiedź: W przypadku oświadczeń (dokumentów własnych) wykonawca może je złożyć zarówno w oryginale w postaci dokumentu

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu

Czy zamawiający może wymagać od wykonawców określonych formatów plików?

formacie .xml, który opatrzył kwalifikowanym podpisem elektronicznym (format .xades). Czy wykonawca złożył dokument prawidłowo − w szczególności w aspekcie wygaśnięcia od kwietnia 2019 roku serwisu ESPD , który umożliwia odczytanie pliku .xml i faktu, że nawet jeśli zamawiający wygeneruje z pomocą

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

zakresie wzorów dokumentów, które wykonawca ma wypełnić i złożyć z ofertą, stanowią wskazówkę dla potencjalnych oferentów co do informacji, które zamawiający chce uzyskać. Przedmiotem badania i oceny ofert jest zatem treść złożonych ofert, a nie ich forma. Oferta ma zawierać wszystkie informacje, których

Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

grupy kapitałowej, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny czy wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Odpowiedź: Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

Odwołanie w postępowaniach przetargowych

złożenia określonych dokumentów i oświadczeń. Obowiązek ten dotyczy jedynie tego podmiotu, którego oferta została najwyżej oceniona przez zamawiającego (uzyskała najwyższą ocenę w rankingu ofert). Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Firmy z Mazowsza wystąpiły o 1,1 mld z tarczy antykryzysowej. Wypłacono tylko 28 mln zł. "Dużo błędnych wniosków"

na razie ograniczona - przyznaje Tomasz Sieradz. Tłumaczy: - Główna przyczyna tkwi w tym, że sam wniosek jest dość skomplikowany, co potwierdza duża liczba błędnie złożonych przez pracodawców dokumentów. Zaledwie 12 proc. z nich jest poprawnie sporządzonych, pozostałe wymagają weryfikacji

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

? Odpowiedź: Zamawiający może żądać złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań przez siebie określonych - co do zasady - dopiero przed udzieleniem zamówienia , a więc na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

dyspozycją art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanieo udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, chyba, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewidział możliwość złożenia poszczególnych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin: - składania wniosków o dopuszczenie do

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

nie mniejszą niż 1.000.000 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wezwał 28.03 do złożenia dokumentów i oświadczeń m.in. ww. informacji, przytaczając powyższy zapis. Wykonawca złożył 2 kwietnia br. powyższą informację z banku datowaną na 1

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny przez wykonawcę Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w sytuacji, w której zaistniała konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 224 ust. 1 i/bądź ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia te

Braki formalne a wykluczenie z przetargu

pełnomocnik. Czy można je przyjąć mimo, że jest złożone na jednym dokumencie a nie odrębnie dla każdego wspólnika? Podobnie sytuacja wygląda z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . Czy należy uznać takie dokumenty za poprawne

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

Znowelizowana ustawa Pzp zniosła obowiazek złożenia przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia Brak obowiązku składania oświadczeń i

Cyfrowa rewolucja w e-dowodach. Możemy je wymieniać, ale po co?

dokumentów bez konieczności wizyty w urzędzie, złożeniu online wniosku wymagającego podpisu czy podpisaniu umowy na odległość. Ale uwaga! Do tego, żeby załatwić sprawę, potrzebny nam będzie specjalny czytnik, do którego dostęp na razie nie jest powszechny. Można go będzie kupić albo... skorzystać z niego w

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

] ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązek dołączania do oferty lub wniosku szeregu oświadczeń oraz dokumentów został zastąpiony obowiązkiem złożenia oświadczenia, w formie "zwykłej" lub JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

Pytanie Czy mogę odrzucić ofertę z powodu braku wpisu o złożonej rękojmi? Kryteria oceny ofert to 90% cena i 10 % rękojmia. Czy po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych mam obowiązek wezwać wykonawcę w celu uzupełnienia dokumentów

Dokumentacja przetargowa

określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli

Ceny prądu dla małych firm. Przez biurokrację część firm nie skorzysta z obniżek cen. Ostatnia chwila na zgłoszenia!

biura obsługi klienta będą pracowały przez cały weekend, oraz o tym, do kiedy można przesłać dokumenty pocztą. Jego początek brzmiał tak: „W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia”. – Jakie ułatwienia! Najpierw były utrudnienia, bo nie było

Uzasadnienie zasadności objęcia oferty tajemnicą przedsiębiorstwa

). Odpowiedź: Zamawiający może udostępnić uzasadnienie (załączone wraz z złożoną ofertą) dotyczące dokumentu uznanego przez niego za zasadnie objęty przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa, o ile nie zostało także zastrzeżone i nie zawiera treści odnoszących się do zastrzeżonego

Wykonawca uzupełnił dokument, ale go nie podpisał - czy konieczne jest wykluczenie z postępowania?

prawidłowego wykazu robót? Czy wezwanie do złożenia podpisanego wykazu robót będzie ponownym żądaniem tego samego dokumentu? Czego zamawiający powinien w tej sytuacji żądać: nowego podpisanego wykazu czy oświadczenia wykonawcy i w jakiej formie? Odpowiedź

Nieczytelny podpis wykonawcy

podpisu, czy 2. wezwać do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4, a następnie jeżeli wykonawca potwierdzi, że to nie jego podpis, wezwać do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw? Inne załączniki zostały podpisane imieniem i nazwiskiem (w

Dokument zawierający nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu

Złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu przez umożliwienie wykonawcy przedstawienia w jego miejsce innego dokumentu, który potwierdziłyby spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określonych przez zamawiającego

ABW prześwietla umowy kredytów frankowych. Banki wysyłają tony dokumentów

Stowarzyszenie frankowiczów Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło zawiadomienie do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. – Chodzi przede wszystkim o wzorce umowne i metody wyliczania spreadów. Ale podczas przesłuchań wyszły na jaw też inne rzeczy, jak fałszowanie podpisów na umowach kredytowych

Jakich dokumentów należy żądać od zagranicznego wykonawcy?

? Jakich dokumentów należy od nich żądać? Czy w ogłoszeniu publikowanym w Biuletynie ZP muszę zaznaczyć wszystkie możliwości wymienione w pkt III. 4.3.1) Odpowiedź W przypadku wykonawców zagranicznych masz obowiązek żądać złożenia przez nich

Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą poświadczać dokumenty za zgodność z oryginałem?

nie wynika z pełnomocnictwa, ani umowy spółki, złożone wraz z ofertą dokumenty wspólne powinny zostać poświadczone "za zgodność z oryginałem" przez wszystkich wspólników łącznie. Natomiast dokumenty dotyczące poszczególnych wspólników odpowiednio przez każdego z nich

Nawet 150 hektarów pod nowe zakłady pracy w strefie ekonomicznej

podstref już istniejących w Białymstoku, Suwałkach i Grajewie. W sumie SSSE może przybyć nawet 150 ha. - Część dokumentów już do nas wpłynęła, czekamy jeszcze na spóźnialskich. Liczę także na aktywność gmin wokół Białegostoku, który dąży do bycia metropolią - mówi Robert Żyliński

Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w

Czy wykonawca może złożyć certyfikaty w języku angielskim?

angielskim (sam nie dołączył żadnego certyfikatu). Jak w związku z tym ma postąpić zamawiający? Odpowiedź Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z tłumaczeniem na

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

strony wykonawcy, aby w takim przypadku wykonawca mógł się ubiegać o zwrot wpłaconego wadium? Odpowiedź Wykonawca, który w odpowiedzi na wezwanie nie złożył wymaganych oświadczeń czy dokumentów, podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

Wykonawca tylko raz ma szansę uzupełnić dokumenty

warunek udziału. Obowiązek złożenia dokumentów, które potwierdzają określone okoliczności, spoczywa na wykonawcy i to on musi dołożyć należytej staranności, aby temu obowiązkowi zadośćuczynić, a przez to nie narazić się na negatywne konsekwencje w postaci wykluczenia z postępowania

Wykonawca nie potwierdził spełniania warunków udziału - wezwać do uzupełnienia czy wykluczyć?

Jeśli z dokumentów złożonych przez wykonawcę wynika, że nie spełnia on warunku udziału w postępowaniu, zamawiający ma obowiązek wezwać go do ich uzupełnienia. Dopiero, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, zamawiający ma obowiązek wykluczyć

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie". Przepis niniejszy nie znajdzie zastosowania w

Potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Jak prawidłowo ocenić dokumenty od wykonawcy?

uzupełnienie dokumentów i oświadczeń złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) z datą

Zmiana zasad uzupełniania dokumentów.

, to należy uznać że nie został złożony a zatem zamawiający powinien wezwać wykonawcę do przedstawienia nowego dokumentu. Praktyczne znaczenie nowej interpretacji. Wskazane powyżej nowe podejście do zasad stosowania art

Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia kosztorysu ofertowego

. Kosztorysu ofertowego nie można zaliczyć do ww. rodzaju dokumentów, a tym samym zamawiający nie może skorzystać z procedury określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych

Kiedy zamawiający wyklucza wykonawcę, a kiedy odrzuca ofertę?

zamawiającego, tj. dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp, zamawiający powinien odrzucić złożoną przez niego ofertę. Podstawy odrzucenia mają bowiem charakter przedmiotowy, formalny i odnoszą się do treści oferty, która w przypadku nieuzupełnienia ww. dokumentów jest

Kiedy można zatrzymać wadium?

złożony dokument nie potwierdza niekaralności na dzień składania ofert. Czy w związku z opisaną sytuacją zamawiający powinien zatrzymać wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp? Odpowiedź Przeważająca część doktryny i orzecznictwa opowiada się w

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

? Bo żona będzie o pięć lat krócej pracować. Gdyby nie wyliczony kapitał początkowy, emerytury obydwojga małżonków byłyby jeszcze niższe - nawet o 400-700 zł. Jakie dokumenty Aby ustalić kapitał początkowy, trzeba do swojego oddziału ZUS złożyć

Treść gwarancji wadialnej

Złożenie dokumentu nie spełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia Zamawiającego opisanego art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy kwalifikowane, więc być powinno jako nie złożenie wadium. Sytuacji tej nie można naprawić w drodze uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu

Brak podpisu

właściwie podpisana. Jeżeli natomiast chodzi o dokument zaliczany do dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, który został złożony w kopii ale nie potwierdzonej za zgodność z oryginałem - taki dokument można uzupełnić.   Przetargi na Twój e

Konsekwencje podrobienia dokumentu

publicznych fałszerstwa polegają najczęściej na: - zmianie daty wystawienia dokumentu tak, aby spełniał wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - dopisaniu treści korzystnych dla przedsiębiorcy

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

dokumentów lub oświadczeń składanych przez wykonawcę w toku postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający

Kancelaria, z której wyciekły dokumenty "Panama papers", grozi pozwami

zarejestrowanych w rajach podatkowych oraz powiązanych z nimi osobach. Obejmuje aż 2,6 TB danych, w sumie 11,5 mln różnego rodzaju dokumentów. Tropem tych spółek przez blisko rok podążali reporterzy "Süddeutsche Zeitung" oraz 108 innych redakcji z 76 krajów (w tym "Gazety Wyborczej") pod

Wyjaśnienie treści oferty

Zamawiający czasem mylą wyjaśnienia dotyczące dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 26 ust.4) z wyjaśnieniami treści oferty. Są to dwie odrębne kwestie. Zgodnie z wyrokiem sygn. UZP/ZO 444/07 jeżeli Zamawiający ma wątpliwości co

Zasady ustalania terminu uzupełniania dokumentów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Zmiana dokonana nowelizacją ustaw Prawo zamówień publicznych obowiązującą od 11 czerwca br. rozszerzyła katalog dokumentów

Zamówienia publiczne. Czy termin uzupełniania dokumentów można przedłużyć?

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający ma prawo do wezwania wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do uzupełnienia m.in. podmiotowych środków dowodowych. Zamówienia publiczne. Jaki jest termin na uzupełnienie dokumentów

Czy zamawiający może dwa razy wezwać do uzupełnienia KRK?

Pytanie: W przetargu unijnym zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokument, ale okazało się, że KRK miało postać wizualizacji. Zamawiający zażądał dokumentów w prawidłowej formie, nie wnikając w ich treść. Po uzupełnieniu dokumentu w trakcie

Wrocław chce zlicytować Śląsk i przejąć go od Solorza

Wynajęta przez władze Wrocławia poznańska kancelaria prawna Masiota i Wspólnicy złożyła w sądzie wniosek "o wszczęcie egzekucji poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa Dłużnika" oraz ustanowienia zarządcy przymusowego w Śląsku. Dłużnikiem miasta jest Wrocławski Klub

Zamówienia publiczne. Co grozi za brak przedmiotowych środków dowodowych?

realizacji zamówienia. Dokumentami przedmiotowymi są m.in. karty katalogowe, certyfikaty, kosztorysy , katy gwarancyjne. Mają one pomóc zamawiającemu w weryfikacji poprawności merytorycznej złożonej oferty. Mogą bowiem służyć ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia

W Pekinie podpisano dokumenty powołujące do życia chiński bank globalny

Wśród obecnych 57 założycieli ABII znajdują się najsilniejsze gospodarki świata: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, a także Indie. Podpisany dokument określa strukturę zarządzania bankiem i podział udziałów. Największy 30-procentowy dostał się Chinom

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

będzie wzywać do złożenia lub uzupełnienia tylko niektórych przedmiotowych środków dowodowych spośród wymaganych lub wszystkich wymaganych przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia nie przewidział wezwania do złożenia lub uzupełnienia

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. W pewnym postępowaniu zamawiający zapisał w SIWZ, że wymaga złożenia oświadczenia z art.44. Jest to niewątpliwie wada postępowania i należy je unieważnić. Takie oświadczenie nie istnieje na gruncie procedur przetargowych. Zamawiający nie

Wątpliwości związane z pełnomocnictwem? Zawsze można wezwać wykonawcę do uzupełnienia

„Wykaz doświadczenia do oceny kryterium", podpisany 4 lipca 2022 r. o godz. 14:17:03, co oznacza, że dokument ten podpisano przed umocowaniem pani XYZ do reprezentowania konsorcjum. Czy wobec tego należy uznać, że konsorcjum nie złożyło wraz z ofertą załącznika „Wykaz doświadczenia do

Opis i oszacowanie zajętej przez komornika nieruchomości

) złożyć wyciąg – a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej albo zaświadczenie sądu wystawione na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierające wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta katastrem nieruchomości

Bubel tygodnia: podwójna zaliczka na podatek dochodowy za grudzień

Od stycznia ubiegłego roku "Gazeta" zbiera absurdy prawne, które utrudniają życie właścicielom firm. Uruchomiliśmy stronę internetową www.bubleprawne.org, na której można zgłaszać absurdy. W tym roku rozszerzyliśmy naszą akcję o konsumentów. Wciąż dostajemy kolejne mai

Czyje wagony będą jeździć po podlaskich torach? Przetarg na usługi kolejowe

Oferty jakie tym razem napłyną do przetargu zostaną otwarte 18 czerwca. Przewoźnicy w dokumentacji zawrą swoje propozycje dotyczące świadczenia usług w zakresie kolejowego przewozu osób w terminie od 1 stycznia 2013 do końca grudnia 2014. Przetarg na te usługi Podlaski Urząd Mar

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych" m.in. „dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę

Pieczęć, której nie powstydziłby się Kafka. Nie ma tłumacza, nie ma dokumentów

Polskie urzędy stanu cywilnego wymagają, by dokumenty składane przez cudzoziemców były złożone w ich języku ojczystym z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Takie tłumaczenia mają moc dowodową. - Gdy jednak nie mamy w Polsce tłumaczy przysięgłych języka tadżyckiego, bo to mało

Zakaz zmiany parametrów oferowanych produktów

. Wszelkie uzupełnienia dokumentów czy składane przez wykonawcę wyjaśnienia muszą mieścić się w granicach złożonej oferty i mogą służyć wyłącznie do wykazania prawidłowości jej treści, zakazane jest natomiast oferowanie w tej drodze świadczeń o innych parametrach czy właściwościach, niż wynikające ze

Droga aktualizacja działalności

Od stycznia ubiegłego roku "Gazeta" zbiera absurdy prawne, które utrudniają życie właścicielom firm. Uruchomiliśmy stronę internetową www.bubleprawne.org, na której można zgłaszać absurdy. W tym roku rozszerzyliśmy naszą akcję o konsumentów. Wciąż dostajemy kolejne mai

Cyfryzacyjna niespodzianka. Dowód osobisty w telefonie będzie w końcu równy z dowodem plastikowym

dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego). Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Udostępnienie mobilnej

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych , jeżeli  wykonawca  nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają

Tajemnica przedsiębiorstwa - czy można ją wprowadzić w każdej chwili?

na późniejszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjmuje, że zasadność zastrzeżenia zawartych w nich informacji musi być wykazana wraz ze złożeniem takiego dokumentu. W uzasadnieniu swojego stanowiska składy orzekające argumentują, że „w przypadku składania wyjaśnień

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

przetargowym. Sam fakt złożenia pozostałych dokumentów i oświadczeń wymaganych SIWZ nie zastępuje oświadczenia o zamiarze realizacji zamówienia, czyli nie zastępuje oferty". Katarzyna Bełdowska Więcej na www.portalzp.pl

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

stosownego wniosku do zamawiającego. W celu ułatwienia wnioskodawcom spełnienia tego wymogu w załączeniu przedstawiam wzór wniosku o udostępnienie oferty oraz innych dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Autor: Marek Okniński [1] patrz: art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo

Czy należy wezwać do uzupełnienia dokumentu, jeśli oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia?

;programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej) było potwierdzenie konkretnego wykształcenia lub co najmniej półrocznego doświadczenia w bezpośredniej opiece nad osobą niepełnosprawną. Wykonawca nie złożył żadnego z tych dokumentów. Czy powinniśmy wezwać go do uzupełnienia? Odpowiedź: W