złożenia wyjaśnień

Leszek Kostrzewski

Miliardowe odszkodowania za dezubekizację. Rząd do maja ma złożyć wyjaśnienia do Strasburga

Miliardowe odszkodowania za dezubekizację. Rząd do maja ma złożyć wyjaśnienia do Strasburga

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza "Wyborczej", że do Trybunału w Strasburgu wpłynęły 23 skargi na dezubekizację, a rząd dostał czas do 12 maja na odpowiedź.

Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: wyjaśnienia i obowiązki wykonawcy

Stosownie do postanowień określonych w przepisie art. 224 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z wyjaśnień, zamawiający żąda od wykonawcy, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych.

Na jakich warunkach zamawiający może przedłużyć termin wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Dopuszczalne jest wyrażenie zgody na przedłużenie pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, pod warunkiem że wniosek wykonawcy został złożony przed upływem pierwotnego terminu na złożenie wyjaśnień.

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

Brak oświadczenia o terminie związania ofertą nie jest podstawą do jej odrzucenia

terminie związania ofertą (który był wskazany w formularzu). Czy w takiej sytuacji oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ? Czy jest możliwość zwrócenia się do wykonawcy o złożenie wyjaśnienia dotyczącego terminu związania ofertą ? Odpowiedź: W zaistniałym

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert[1]. Wzywając do udzielenia wyjaśnień od firmy, która złożyła ofertę przetargową zamawiający ma na celu np. poznanie powodów zamieszczenia zapisów oferty, uczynienie zapisów oferty

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów oraz nie złożył wyjaśnień?

Pytanie Zażądaliśmy od wykonawcy uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie wystąpiliśmy o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - rażąco niska cena

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

Pytanie: Ceny ofert 6 wykonawców (na 8 wszystkich złożonych ofert) są niższe o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Czy w tej sytuacji należy bezwzględnie wezwać do wyjaśnień rażąco niskiej ceny , działając na

Resort daje zielone światło. Dom do 70 m kw. bez pozwolenia będzie można sprzedać

Resort daje zielone światło. Dom do 70 m kw. bez pozwolenia będzie można sprzedać

swoje dzieci – „wówczas spełniona zostanie przesłanka zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych".  Teraz, w wyjaśnieniach przesłanych do artykułu, ministerstwo daje zielone światło osobom, które dom jednak będą chciały sprzedać. „Wyjaśniamy, że ustawa dotycząca budowy

PFR: 3,5 tys. firm odda subwencje z tarczy. W tym ci, którzy pomylili się w statusie przedsiębiorstwa

PFR: 3,5 tys. firm odda subwencje z tarczy. W tym ci, którzy pomylili się w statusie przedsiębiorstwa

umorzenia środków zarówno z pierwszej, jak i drugiej tarczy, bo rząd zaliczył jej branżę do najbardziej poszkodowanych w pandemii, a poza tym spadek jej dochodów sięga 80 proc. Teraz jednak Eliza znalazła się w tarapatach. - Dostałam pismo z PFR wzywające mnie do złożenia wyjaśnień związanych z

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

Wątpliwości w zakresie kalkulacji ceny można wyjaśniać w trybie art. 87 ust. 1 Pzp

zamówienia publicznego ofert, co do treści których zachodzi wątpliwość, w jaki sposób wyliczono w nich ceny, zamawiający jest zobowiązany wystąpić do wykonawców z wnioskiem o złożenie wyjaśnień zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp . Ustawa Pzp określa dwie grupy przepisów konwalidacyjnych: - Pierwsza z

Wykonawca musi udowodnić, że cena jego oferty nie jest rażąco niska

wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, ale te wyjaśnienia nadal nie są czytelne, to czy zamawiający może ponownie wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień? Odpowiedź Niestety nie, zamawiający może tylko raz wezwać do wyjaśnienia ceny w trybie art. 90 ust. 1 ustawy

Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

Oczywista omyłka w ofercie przetargowej

wyjaśnień od wykonawcy co do treści złożonej przez niego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie może prowadzić do powstania nowej treści oferty. Może dotyczyć jedynie wyjaśnienia tego, co już znajduje się w treści oferty. Powyższe wynika z wyroku Sądu

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

Wyjaśnienia wykonawcy a zmiana treści oferty

niezgodna siwz zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę jeżeli niemożliwe będzie dokonanie poprawienia innej omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Tym samym analizie podlegać będzie możliwość złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty. Niemniej jednak

Nieczytelny podpis wykonawcy

podpisu, czy 2. wezwać do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4, a następnie jeżeli wykonawca potwierdzi, że to nie jego podpis, wezwać do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw? Inne załączniki zostały podpisane imieniem i nazwiskiem (w

Wykonawca nie musi uzupełniać dokumentów, do których złożenia nie był zobowiązany

terminu składania ofert, gdyż nie jest podmiotem zbiorowym. Jednakże, do złożonej oferty wykonawca dodatkowo dołączył oświadczenie, że jest firmą jednoosobową i nie dotyczą jej przepisy art. 24 ust. 1 pkt 1-9. W związku z tym czy należy zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

Nowe Prawo zamówień publicznych utrzymuje obowiązek wyjaśnienia treści oferty

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących

Wyjaśnienie wykonawcy na temat rażąco niskiej ceny musi być przekonujące

Pierwszym krokiem jaki musisz wykonać jest ocena złożonych wyjaśnień pod kątem wystąpienia obiektywnych czynników wymienionych przykładowo w art. 90 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Są to m.in.: - oszczędność metody wykonania zamówienia

Przedsiębiorcy nie zgadzają się z wynikami konkursu i mówią o przestępstwie. Zawiadomienie w prokuraturze

Przedsiębiorcy nie zgadzają się z wynikami konkursu i mówią o przestępstwie. Zawiadomienie w prokuraturze

nabór przebiegł bez zakłóceń. Różnicę czasów tłumaczono "synchronizacją czasów na serwerach". Sekunda decydowała o pomocy. "Sytuacja jest co najmniej dziwna. To coś niewyobrażalnego" Część przedsiębiorców nie zgadza się z takimi wyjaśnieniami. Jest wśród nich pan Radosław, właściciel

Zamawiający oceniając ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert może żądać tylko wyjaśnień

tylko wykazów zrealizowanych wcześniej usług, dostaw, czy robót budowlanych. Z kolei art. 26 ust. 4 ustawy Pzp pozwala zamawiającemu wezwać wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zobacz

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

najkorzystniejszej oferty wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Jeżeli treść uzyskanych wyjaśnień nie będzie dla zamawiającego przekonująca, to wówczas

Drobna pomyłka w nazwie producenta - czy to oczywista omyłka pisarska?

B. BRAUN. Czy zaistniałą sytuację możemy potraktować jako oczywistą pomyłkę pisarską? Odpowiedź W opisanej przez Ciebie sytuacji w powinieneś zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie treści złożonej oferty, tj. w zakresie dotyczącym nazwy

Drugi dzień procesu Amber Gold. Katarzyna P.: Nie przyznaję się do winy

Drugi dzień procesu Amber Gold. Katarzyna P.: Nie przyznaję się do winy

. - Nie przyznaję się do żadnego z zarzucanych mi czynów. Nie będę składać wyjaśnień, odpowiem jedynie na pytania mojego obrońcy - powiedziała Katarzyna P. Przed wejściem na salę sądową zapytałam adwokata Marcina P., czy złoży dziś zapowiadany wcześniej wniosek o uchylenie

Nie będzie podwyżek cen prądu od nowego roku. Koncerny muszą kolejny raz poprawić wnioski taryfowe

Nie będzie podwyżek cen prądu od nowego roku. Koncerny muszą kolejny raz poprawić wnioski taryfowe

Wciąż nie wiadomo, ile zapłacimy za prąd w przyszłym roku. I wciąż bardzo realne są podwyżki, o których słyszymy od kilku miesięcy. Nowe taryfy dla gospodarstw domowych miały obowiązywać od stycznia, ale w rządzie trwają gorączkowe poszukiwania sposobu na uniknięcie podwyżek. Minister energii wzywa

Wyjaśnienie treści oferty

do treści złożonej oferty to ma możliwość ich wyjaśnienia w trybie art.87 ust. 1 Ustawy Pzp. Nie ma znaczenia liczba pytań jakie zadał zamawiający. Jeżeli w ofercie został podana nazwa handlowa urządzenia, jakie firma oferuje to oznacza, że posiada ono określone parametry, które nie mogą być dowolnie

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

W toku badania i oceny ofert , zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej

Jak wyjaśnić rażąco niską cenę?

oferty z rażąco niską ceną, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny. W związku z powyższym wykonawca wezwany do udzielenia wyjaśnień w zakresie ceny realizacji zamówienia ma obowiązek złożenia konkretnych

Czy wyjaśnienie rażąco niskiej ceny jest załącznikiem do protokołu?

Pytanie: Prowadzę postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej . Jesteśmy po otwarciu ofert. W stosunku do jednego wykonawcy podejrzewamy rażąco niską cenę, dlatego wysłaliśmy do niego wezwanie do wyjaśnień. Konkurencyjna firma wystąpiła o udostępnienie złożonych wyjaśnień i związanej z nimi

Tajemnica przedsiębiorstwa - czy można ją wprowadzić w każdej chwili?

na późniejszych etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przyjmuje, że zasadność zastrzeżenia zawartych w nich informacji musi być wykazana wraz ze złożeniem takiego dokumentu. W uzasadnieniu swojego stanowiska składy orzekające argumentują, że „w przypadku składania wyjaśnień

Nowy Jork walczy z napojami energetycznymi

Prokurator generalny Eric T. Schneiderman chce sprawdzić także to, czy producenci - Monster Beverage, PepsiCo i Living Essentials - złamali federalne prawo, promując swe produkty jako suplementy diety, a nie jako żywność, która jest dużo bardziej restrykcyjnie regulowana. Chce t

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

Odpowiedź Pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne może zostać złożone na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 128 ustawy Prawa zamówień publicznych. Wyjaśnienia Ustawa Pzp przewiduje wezwanie do złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia

Śledczy przyglądają się transakcjom na giełdzie energii

nieuprawnionego przepływu informacji poufnych". Firmy "negatywnie oceniły też brak reakcji organów nadzoru nad giełdą energii" na te wydarzenia. Owe organy to Komisja Nadzoru Finansowego. KNF jednak zareagował. Złożył w tej sprawie zawiadomienie do warszawskiej

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

odniesieniu do wszystkich złożonych ofert. Jeśli jednak zamawiający ma obiektywne argumenty, które legły u podstaw wezwania dwóch wykonawców do wyjaśnień zaproponowanej ceny i braku wezwania trzeciego wykonawcy, to nie naruszył on równego traktowania wykonawców. W świetle orzecznictwa rażąco niska cena to

Zakaz zmiany parametrów oferowanych produktów

Ustawa Prawo zamówień publicznych daje zamawiającym prawo do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert między innymi w zakresie potwierdzenia zgodności przedmiotu zamówienia z produktami oferowanymi przez składającego ofertę[1].  Ustawodawca ograniczył jednak

Zmiana wyznaczenia terminu wyjaśnienia treści SWZ (specyfikacji warunków zamówienia)

zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ

KIO potwierdza brak obowiązku zamawiającego udzielania odpowiedzi na wszystkie otrzymane w trakcie przetargu pytania

. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Ponieważ termin składania ofert wyznaczono na 2 sierpnia 2021 r., to zamawiający miał obowiązek

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca, po upływie terminu do składania ofert, nie może samodzielnie złożyć lub uzupełnić przedmiotowych środków dowodowych. Termin wezwania do uzupełnienia środków dowodowych Termin, który zamawiający może wyznaczyć do złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia przedmiotowego

Pomyłka w podaniu informacji o obowiązku podatkowym po stronie zamawiającego - czy wolno poprawić ofertę?

powinien wpisać we wskazanym polu w tym punkcie oferty: nazwę – rodzaj towaru lub/i usługi oraz ich wartość bez kwoty podatku oraz stawkę podatku od towarów i usług, która będzie miała zastosowanie. Wykonawca nie podał tych informacji. Komisja wezwała go do złożenia wyjaśnień. W odpowiedzi wykonawca

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

uczciwej konkurencji zamawiający nie ma podstaw do decyzji o wykluczeniu. Wyjaśnienia składane są w odpowiedzi na wezwanie skierowane przez zamawiającego. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie określają terminu w jakim wyjaśnienia muszą zostać złożone. To zamawiający podejmuje w sposób suwerenny

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

wykonywane (w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych) należycie. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

KIO potwierdza brak obowiązku zamawiającego udzielania odpowiedzi na wszystkie otrzymane w trakcie przetargu pytania

zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, miał obowiązek udzielenia odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Ponieważ termin składania ofert wyznaczono na 2 sierpnia 2021 r., to

Czy wyliczając średnią cen ofert, by zbadać cenę, trzeba uwzględnić wszystkie odrzucane oferty?

ma błędu w obliczeniu, należy wezwać do złożenia wyjaśnień. Jakie czynności podjąć w takim przypadku? Odpowiedź: Zamawiający, który bada oferty pod kątem rażąco niskiej ceny , uwzględnia do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert także te, które złożono bez

Czy w toku kontroli UZP należy przekazać do urzędu także dokumenty z tajemnicą przedsiębiorstwa?

niskiej ceny. Wykonawca złożył wyjaśnienia i jednocześnie zastrzegł kalkulację cenową jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Czy możemy ujawnić prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych tę zastrzeżoną jako tajemnicę przedsiębiorstwa kalkulację cenową w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego? Odpowiedź

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

uczciwej konkurencji zamawiający nie ma podstaw do decyzji o wykluczeniu. Wyjaśnienia składane są w odpowiedzi na wezwanie skierowane przez zamawiającego. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie określają terminu w jakim wyjaśnienia muszą zostać złożone. To zamawiający podejmuje w sposób suwerenny

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

do wszystkich złożonych ofert. Jeśli jednak zamawiający ma obiektywne argumenty, które legły u podstaw wezwania dwóch wykonawców do wyjaśnień zaproponowanej ceny i braku wezwania trzeciego wykonawcy, to nie naruszył on równego traktowania wykonawców. W świetle orzecznictwa rażąco niska cena to cena

Czy wyliczając średnią cen ofert, by zbadać cenę, trzeba uwzględnić wszystkie odrzucane oferty?

nie ma błędu w obliczeniu, należy wezwać do złożenia wyjaśnień. Jakie czynności podjąć w takim przypadku? Odpowiedź: Zamawiający, który bada oferty pod kątem rażąco niskiej ceny, uwzględnia do wyliczenia średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert także te, które złożono bez

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

o wyjaśnienie siwz oraz o wyznaczenie wizji lokalnej godzinę przed terminem składania ofert. Jednocześnie wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu składania ofert. Wniosek znów nie zawierał nazwy i adresu wykonawcy . Ponieważ złożono go w kancelarii, pracownik zapisał na nim odręcznie

Wątpliwości związane z pełnomocnictwem? Zawsze można wezwać wykonawcę do uzupełnienia

(załącznik nr 1A do SWZ) będzie brane pod uwagę wyłącznie do oceny ofert w kryterium »doświadczenie kierownika budowy w specjalności drogowej« (KD). Przedmiotowy wykaz nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy Pzp oraz wyjaśnieniu na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp"

Energia elektryczna w trybie podstawowym. Jak postąpić, gdy żaden wykonawca nie złożył oferty?

przeprowadzić kolejne postępowanie w trybie podstawowym? Odpowiedź W opisanej sytuacji, uprawnione jest zwrócenie się do kolejnego wykonawcy z zaproszeniem do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wyjaśnienie Zgodnie z dyspozycją wpisaną w art. 305 pkt 2 ustawy Pzp. zamawiający

Rażąco niska cena. Możliwym jest uznanie wyjaśnień bez dołączonych dowodów

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu oferty z powodu rażąco niskiej ceny realizacji zamówienia zamawiający powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ

Kiedy udostępniać wykonawcom protokół postępowania i załączniki do niego?

treści złożonych ofert jak również kompletnej dokumentacji, która wpłynie w postępowaniu w drodze wyjaśnień i/lub uzupełnień do ofert. Czy zamawiający powinien udostępnić wnioskującemu wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny przed wyborem najkorzystniejszej oferty? Czy oświadczenia i dokumenty

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

. Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi poniżej 14.000 euro, nie ma zastosowania do jego udzielenia ustawa Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W takim wypadku powinieneś zajrzeć do Twojego wewnętrznego regulaminu lub instrukcji, na podstawie której Twoja jednostka udziela zamówień do kwoty 14.000 euro

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

przyjmuje m.in. średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10. Czy w sytuacji zaistnienia podstawy do odrzucenia oferty w oparciu na art. 226 ust. 1 pkt 10 należy wezwać wykonawcę, który złożył tę ofertę, do wyjaśnienia rażąco niskiej

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

kluczowych części zamówienia. Natomiast w przeciwnym przypadku, jeżeli zastrzegł osobiste wykonanie jakiejś części, a złożona oferta nie zawiera żądanych informacji w zakresie podwykonawstwa, nie ma możliwości jej wyjaśnienia ani uzupełnienia. Oferta nie zawierająca oświadczenia o sposobie realizacji

Wyjaśnienia w sprawie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

realizacji zamówienia zamawiający zwraca się, na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny przedstawionej w złożonej ofercie . Celem obowiązku wynikającego z art. 90 ust. 1 Pzp jest definitywne rozstrzygnięcie czy cena realizacji

UKNF kwestionuje jakość informacji dla klientów dot. oceny zdolności kredytowej

związku z negatywną oceną zdolności kredytowej, może w każdym czasie złożyć wniosek o udzielenie wyjaśnień, a kredytodawca jest zobowiązany tych wyjaśnień udzielić. Z drugiej jednak strony praktyka polegająca na bezterminowym przetwarzaniu danych wnioskodawców niebędących klientami kredytodawcy budzi

Czy oferta podlegająca odrzuceniu powinna być wyjaśniana w zakresie rażąco niskiej ceny?

zachodniopomorskim, a wykonawca wskazał obiekt położony w województwie pomorskim. Zamawiający, dokonując analizy wysokości cen w złożonych ofertach , stwierdził, że oferta kwalifikuje się do wezwania do złożenia wyjaśnień z art. 90 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp . Czy zamawiający powinien

Rażąco niska cena i omyłki w ofertach - kolejność podejmowania działań przez zamawiającego

" chcemy podjąć działania, aby skorygować  omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Następnie po upływie terminu na wyrażenie zgody wezwiemy wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Czy jest to prawidłowe działanie? Nasz dział techniczny twierdzi, że mimo wszystko cena

Rażąco niska cena a oferty częściowe - sprawdź procedury

wzywania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny? Odpowiedź: W opisanym w pytaniu przypadku zamawiający powinien zwrócić się do wykonawców o wyjaśnienie niskiej ceny, gdyż oferty na kwoty odpowiednio: 86.470 zł i 76.492,47 zł rodzą podejrzenie, że wykonawca zaoferował rażąco niska cenę. Zgodnie z art

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

. średnią arytmetyczną cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10. Czy w sytuacji zaistnienia podstawy do odrzucenia oferty w oparciu na art. 226 ust. 1 pkt 10 należy wezwać wykonawcę, który złożył tę ofertę, do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, skoro

700 firm w tarapatach z tarczą finansową PFR. Fundusz: Zapytaliśmy UOKiK, jak im pomóc

maju do złożenia wyjaśnień, skąd pochodzą te rozbieżności. Wyjaśniłam, że składając wniosek o pierwszą tarczę, nie miałam świadomości zmian w regulaminie, a przy drugiej już o nich wiedziałam. W sierpniu dostałam pismo i ponowne wyjaśnienia z informacją, że moja argumentacja nie jest dla funduszu

Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie powodu zastosowania dwóch stawek VAT. W odpowiedzi wykonawca wskazał, że zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje również wymianę oświetlenia zewnętrznego, remont nawierzchni i elementy małej architektury, które objęte są zdaniem wykonawcy 23-proc. stawką VAT

Wariant II trybu podstawowego a oferty z rażąco niską ceną

już nie? Czy wówczas należy żądać wyjaśnienia zaoferowanej ceny? Czy jeśli wykonawca przekaże takie wyjaśnienia, to później mimo wszystko w wyniku negocjacji może dalej obniżyć cenę? Czy jeśli po negocjacjach okaże się, że wykonawcy wpadli w drugim etapie w rażąco niską cenę, to wówczas też wdrażamy

Jak i kiedy poprawiać stawkę VAT w ofertach?

formularzu ofertowym należało podać kwotę brutto, w tym VAT, ale w określonej w kwocie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, podał kwotę brutto 239.850 zł i kwotę VAT 55.165,50 zł. W wyniku odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp o wyjaśnienie sposobu określenia

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

, zamawiający poprawia cenę netto i brutto jako oczywistą omyłkę rachunkową w celu uzyskania wartości ceny z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zgodnie z art. 223 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz

Instytucja wyjaśniania treści oferty nie służy jej uzupełnianiu

Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia zamawiającym, w trakcie badania i oceny ofert , zażądania od wykonawców wyjaśnień treści złożonej oferty [1]. Wskazane uprawnienie służy uzyskaniu wyjaśnień od wykonawcy - który złożył ofertę - wyłącznie w sytuacji, gdy treści zawarte w ofercie nie są

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

osób, powołując się na ich doświadczenie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ze względu na braki w przedstawionym wykazie (nie wypełniono pola, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje danymi osobami) wezwano wykonawcę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia danych w tym zakresie. Wykonawca

Czy błędnie podany przez wykonawcę termin związania ofertą wolno poprawić jako tzw. inną omyłkę?

formularzu oferty. Jeden z wykonawców złożył ofertę na formularzu z unieważnionego postępowania i termin związania ofertą jest inny, niż powinien być (niezgodny z drugim postępowaniem, tj. 15 marca zamiast 7 kwietnia). Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy należy wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień na

Mentzen reaguje na zarzuty wobec Marciniaka. Twierdzi, że jego konferencja nie miała nic wspólnego z polityką

polskiego sędziego wyjaśnień, UEFA uznała jednak, że nie ma podstaw, by odsuwać Szymczaka od prowadzenia Finału Ligi Mistrzów. 

Przesłanki badania oferty pod kątem wysokości zaoferowanej ceny

wyjaśnienia odnośnie rażąco niskiej ceny - spełnianie jednego formalnego, matematycznego wymogu z art.90 ust.1 czy muszą zachodzić łącznie dwie wskazane w przepisie przesłanki do jego zastosowania. Odpowiedź: Obowiązek badania rażąco niskiej ceny powstaje każdorazowo w razie zaistnienia co najmniej jeden z

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

W sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że nie jest możliwe otwarcie przesłanych przez wykonawców plików zawierających ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna

Wyłączenie obowiązku wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

powinien na podstawie art. 90 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Istniejący na podstawie wyżej wskazanego artykułu ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązek wezwania

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

. Zamawiający powinien w tej sytuacji skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym na każdym etapie postępowania zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

Pytanie: Jaki jest ustawowy termin w nowej ustawie Pzp na składanie ofert ostatecznych w  negocjacjach z ogłoszeniem ? Przepisy zdają się nie regulować tego terminu, a jednocześnie obowiązują inne – na wyjaśnienie SWZ. Odpowiedź: Minimalny termin na złożenie ofert

Gazprom ściął tranzyt gazu przez Polskę. Forsują Nord Stream 2

Nagle i bez wyjaśnienia Gazprom ograniczył tranzyt gazociągiem jamalskim, którym przez terytorium Polski płynie rosyjski gaz do Niemiec.  W czwartek wieczorem do Niemiec jamalską rurą dostarczano 1 mln m3 gazu na godzinę, podczas gdy jeszcze rano te dostawy wynosiły 2,1 mln m3 na godzinę

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

terminu otwarcia ofert). Czy taki dokument jest prawidłowy? Odpowiedź: W kontekście tak przedstawionego dokumentu należy zastosować instytucję wyjaśnienia sytuacji podmiotowej wykonawcy wpisaną w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp . Nie można bowiem jednoznacznie stwierdzić, że wobec wykonawcy składającego

Kto pójdzie w kamasze? MON odpowiada

Szerokich wyjaśnień na temat strategii poboru udzielił podczas konferencji prasowej szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Mirosław Bryś. – Zakładam, że będzie to minimalna liczba osób – zapowiedział wojskowy. Minimalna, czyli jaka? Tu pułkownik trochę krążył. Najpierw

Kiedy w ramach uzupełnienia wykazu osób dopuszczalna jest wymiana wskazanego pierwotnie kierownika budowy?

; Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedstawił wykaz 3 kierowników w wymaganych specjalnościach, z tym że jeden z nich nie posiadał 5-letniego doświadczenia. Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp , w związku z

Kiedy należy udostępnić wykonawcom wyjaśnienia treści ofert?

znajomość wezwania – »pytania«) również podlegają tej samej zasadzie. Odwołujący słusznie argumentował, że uznanie stanowiska przeciwnego skutkowałoby brakiem możliwości brania uzupełnień i wyjaśnień, w kontekście wezwań, pod uwagę, w toku badania i oceny przy prekwalifikacji złożonych

Czy kierownik budowy, którym wykonawca dysponuje pośrednio, to podmiot trzeci użyczający swoich zasobów?

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca w ofercie, w wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wskazał kierownika budowy, podając podstawę dysponowania – pośrednia. Czy zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

one zastosowanie do sytuacji, w której wykonawca: nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; są one niekompletne: zawierają błędy: wymagają wyjaśnienia ich treści

Czy wykonawca może w drodze wyjaśnień potwierdzić, jaki produkt zaproponował w ofercie?

niezmodyfikowanym druku kalkulacji cenowej. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień treści oferty na podstawie art. 87 ustawy Pzp . Wykonawca w odpowiedzi oświadczył, że zaoferował rybę bez chemii. Czy zamawiający może wybrać jego ofertę, mimo, że wykonawca złożył stosowne oświadczenie dopiero po terminie

Optymalizacja floty odpadów. Czy obowiązek monitoringu GPS był sprawdzany podczas przetargu czy realizacji umowy?

realizuje zamówienie zgodnie z umowa i opisem przedmiotu zamówienia. Wyjaśnienie Stosownie art. 112 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w

Konrad Kąkolewski przekazał wyjaśnienia do UKNF dot. rozmów z PFR i PKO BP

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Konrad Kąkolewski, odwołany dziś ze stanowiska prezesa GetBack, złożył wyjaśnienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie prowadzonych rozmów z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) oraz PKO Bankiem Polskim (PKO BP), dotyczących

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

(np. KRK)? Spotkałam się z różnymi opiniami na ten temat. Odpowiedź: Zamawiający powinien określić w dokumentacji postępowania wybraną przez siebie drogę komunikacji, tj. sposób i formę składania dokumentów, w tym tych „potwierdzających”, jak i tych składanych w celu wyjaśnienia

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

, w której wykonawca: nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych środków      dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; są one niekompletne: zawierają błędy: wymagają wyjaśnienia ich treści. Dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy

Jak ocenić, czy omyłka w ofercie kwalifikuje się do poprawy?

² x 6 miesięcy). Tabele są trzy i po ich zsumowaniu możemy wyliczyć cenę oferty. Jedna z tabel również zawiera błędy w wyliczeniach o 7 groszy w stosunku do naszych wyliczeń. Cena netto 72.735,70 wynika zatem z błędnego sumowania tabel. Czy należy odrzucić ofertę , wezwać wykonawcę do wyjaśnień

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

, jak również wówczas, gdy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia , a wykonawca nie jest w stanie złożyć przekonujących wyjaśnień. - Zasada legalizmu - Prawo zamówień publicznych wymaga, aby zamówienia udzielane były wyłącznie wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami

Lepiej złóż ten formularz PIT. Możesz zyskać 300 zł płynności finansowej miesięcznie

wynikają ze zmian w ustawie o PIT – sugeruje Adrian Kęmpiński. I dodaje:   -Nie chcę wskazywać, że pracodawca odpowiedzialny jest za edukację prawną pracowników, ale w praktyce takie podejście może się opłacić nie tylko pod kątem wizerunkowym, ale i organizacyjnym. Jego zdaniem wyjaśnienie

Zareklamowała telefon za 500 zł. Teraz firma współpracująca z T-Mobile chce od niej... 1300 zł

powracała średnio po 2-3 miesiącach od naprawy. Raz do innego serwisu, pięć razy do S.B.E. Polska. Co do trzech pierwszych napraw nie mam zastrzeżeń. Przy czwartej usterce złożyłem pismo z roszczeniami z tytułu rękojmi i z odmową kolejnej naprawy. Pismo zostało zignorowane i bez słowa wyjaśnienia odesłano

Gazprom złagodniał wobec PGNiG. Była menedżerka Obajtka uwolniona od sporów

ostatecznym. Wyczerpała się ścieżka prawna kwestionowania tego wyroku przez Gazprom" - poinformowało PGNiG. Polski koncern wyjaśnił, że 11 kwietnia uzyskał informację w sądzie apelacyjnym w Szwecji, że Gazprom nie złożył w terminie skargi kasacyjnej na wyrok tego sądu, który 9 marca oddalił skargę

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

;wyboru ofert nie naruszają ustawy Pzp . A zatem przede wszystkim stwierdzone zaniechanie musi naruszać przepisy ustawy Pzp. Obowiązek udzielenia wyjaśnień w toku postępowania pojawia się w sytuacji, gdy wniosek wykonawcy o udzielenie takich wyjaśnień wpłynie do zamawiającego nie

Z dnia na dzień bez dostępu do pieniędzy. Bank bez zapowiedzi zamknął rachunek. "Mamy do czynienia z przeoczeniem"

;złożyła reklamację, gdy tylko się zorientowała, że nie ma dostępu do konta. Kilka razy próbowała zdobyć jakiekolwiek informacje w oddziałach mBanku, ale za każdym razem wchodziła z niczym. – Pracownicy twardo obstawiali przy 30-dniowym terminie wyjaśnienia złożonej reklamacji – mówi. Po 20

Przed odrzuceniem oferty należy uważnie przeczytać jej treść i podjąć próbę poprawy omyłek

wartość brakującej danej. Nie musi wzywać wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Jest w stanie sam dokonać poprawy zauważonej omyłki, która – moim zdaniem – spełnia przesłanki art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp . Katarzyna Pyrka Więcej na Portal ZP

PGNiG wynikami przebija Orlen. Planowana fuzja tych firm to skok na kasę gazowników?

Grupa PGNiG ogłosiła wyniki za pierwsze trzy miesiące 2022 r. To prawdziwa laurka dla Pawła Majewskiego kierującego w tym okresie koncernem. Pod koniec marca Majewski niespodziewanie i bez wyjaśnień złożył rezygnację, według nieoficjalnych doniesień z powodu sporów z prezesem Orlenu Danielem

Białystok. Najtańsza oferta odrzucona. Co dalej z południową obwodnicą miasta?

.  W toku badania i oceny ofert GDDKiA czterokrotnie wzywała wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści oferty, jednak firma Kolin Insaat albo ich nie udzieliła, albo odpowiedzi były niewystarczające i ogólnikowe. To zaś wzbudziło wątpliwości zamawiającego co do tego, czy wykonawca przygotował

Jak ocenić ofertę konsorcjum w procedurze prowadzonej według zasady konkurencyjności?

uczciwej konkurencji, sugeruję: poprawienie formularza oferty jako zawierającego oczywistą omyłkę pisarską (polegającą na niewskazaniu dwóch wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), wyjaśnienie powodu złożenia oświadczenia tylko przez jednego wykonawcę (być może spełnia on wszystkie warunki

Wiceszef banku centralnego Norwegii odchodzi przez żonę z Chin

centralny Norwegii w komunikacie wyjaśnił, że Jon Nicolaisen złożył rezygnację, gdyż norweskie służby nie przedłużyły mu certyfikatu dostępu do informacji niejawnych.  Nicolaisen powiedział, iż wyjaśnieniem tej decyzji jest fakt, że jego żona "jest obywatelką Chin i przebywa w Chinach, gdzie

Na pytania do siwz zadane po terminie zamawiający nie musi odpowiadać

odpowiedzi na takie pytanie czy jest ono złożone po terminie? Odpowiedź: Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez wpływu na termin składania wniosków o wyjaśnienie siwz określony w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Co więcej termin

Co robić w razie rozbieżności między formularzem ofertowym a opisem przedmiotu zamówienia?

złożyli oferty na przygotowanym przez zamawiającego formularzu ofertowym. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Czy poprawić oferty wykonawców na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp czy wyjaśnić w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp , który woreczek wykonawcy wycenili? Odpowiedź: W opisanej