złożenia oświadczenia

Ireneusz Sudak

Masz czas do końca listopada na złożenie oświadczenia. Mikroprzedsiębiorcy muszą się spieszyć

Masz czas do końca listopada na złożenie oświadczenia. Mikroprzedsiębiorcy muszą się spieszyć

Rząd zamroził ceny prądu, ale nie powiedział, że trzeba się o to upomnieć. Kto musi złożyć oświadczenie do końca listopada, a kto może poczekać? I o ile wzrośnie cena prądu w związku z podwyżką stawki VAT? Podpowiadamy.

"Polski ład". Rodziny wielodzietne muszą złożyć oświadczenie. Im szybciej, tym lepiej

Chaos, jaki wywołał "Polski ład", długo się nie skończy. Teraz problemy zgłaszają rodziny wielodzietne, którym zaoferowano zerowy PIT. Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba najpierw złożyć stosowne oświadczenie - a o tym nikt rodzin wielodzietnych nie informuje. Pułapek i niewiadomych jest jednak więcej.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp?

W jakim terminie należy złożyć oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp?

Pytanie: Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp wymienione w ustawie osoby muszą złożyć stosowne oświadczenia . W jakim momencie postępowania należy przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp? Czy w przypadku kierownika

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

;przypadku podstaw wykluczenia jest to obligatoryjne. A jak będzie w odniesieniu do spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Które podmioty muszą złożyć wskazane oświadczenie? Odpowiedź: Obowiązek składania oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odnoszącego się do

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

Pytanie: Czy skarbnik gminy parafujący jedynie umowę w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczeń z art. 56 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp? Odpowiedź: Jeśli skarbnik gminy jedynie parafuje umowę oraz nie jest kierownikiem zamawiającego

Czy osoby przygotowujące postępowanie złożą oświadczenie o niekaralności i konflikcie interesów?

Czy osoby przygotowujące postępowanie złożą oświadczenie o niekaralności i konflikcie interesów?

braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub 3 nowej ustawy Pzp, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, składa: kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z 

Czy w przypadku braku ofert członkowie komisji złożą oświadczenia z art. 17 Pzp?

Czy w przypadku braku ofert członkowie komisji złożą oświadczenia z art. 17 Pzp?

komisji jak i kierownik zamawiającego (lub osoba, której kierownik powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności) również muszą złożyć oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp . Marta Mikulska-Nawacka Więcej na www.portalzp.pl

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

Skutki braku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej

Wraz ze złożeniem oświadczenia , wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Złożenie oświadczenia w wyżej wskazanym zakresie jest niezbędne dla

Będą tańsze rachunki za gaz dla wspólnot mieszkaniowych. Żeby mniej płacić, trzeba złożyć oświadczenie

Będą tańsze rachunki za gaz dla wspólnot mieszkaniowych. Żeby mniej płacić, trzeba złożyć oświadczenie

innymi spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz wielu innych społecznie wrażliwych odbiorców – czytamy w komunikacie PGNiG Obrót Detaliczny. Żeby z tej ochrony skorzystać, trzeba wypełnić oświadczenie o tym, ile gazu zużywamy

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

dokumentów lub oświadczeń składanych przez wykonawcę w toku postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

? Odpowiedź: Jedno oświadczenie woli (choć złożone w postaci dwóch osobnych plików o tej samej treści), wyrażone, podpisane i złożone w tym samym czasie przez obu reprezentantów wykonawcy , jest ważne. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego , wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

Czy w licytacji elektronicznej należy złożyć oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej?

zobowiązani złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej? Jeśli tak, to na jakim etapie? Odpowiedź: Mimo, iż nie wynika to wprost z przepisów ustawy Pzp , wykonawcy powinni - także w trybie licytacji

Prawo spadkowe. Szykują się zmiany. Jakie?

Prawo spadkowe. Szykują się zmiany. Jakie?

syn chciał albo przynajmniej liczył się z pozbawieniem ojca zdrowia lub życia, a w nowych – wystarczy, że po prostu uparcie i celowo unikał ciążącego na nim obowiązku opieki. Zmiana właściwości sądu Dotyczy właściwości sądu w kwestii wydawania zezwolenia na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub

Masz nowy dowód osobisty? Dla własnego dobra złóż w banku oświadczenie

Masz nowy dowód osobisty? Dla własnego dobra złóż w banku oświadczenie

wpisać numer zawarty na potwierdzeniu złożenia wniosku, który wcześniej otrzymaliśmy w urzędzie, a odpowiedź pojawi się na ekranie. Usługa jest bezpłatna i nie wymaga dodatkowego logowania - podkreśla rzeczniczka. Banki chcą oświadczeń do nowego dowodu osobistego

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z ustawą

użyciu środków komunikacji elektronicznej[2]. Zgodnie z art. 78 ust. 1 kodeksu cywilnego, dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Obowiązujące przepisy dopuszczają posługiwanie się kwalifikowanym podpisem

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

w stosunku do Wykonawców znanych na chwilę bieżącą w postępowaniu. Oczywiście, oświadczenie takie trzeba będzie złożyć ponownie, gdy znani już będą wszyscy wykonawcy, tj. wg ogólnej zasady (j.w.).

Definicja aktualności dokumentów

Definicja aktualności dokumentów

, braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania kryteriów selekcji przez wykonawców , które następuje w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie własne. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp , to wstępne

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

procedowania nowemu zamawiającemu. Czy w związku z powyższym poprzedni kierownik zamawiającego powinien złożyć oświadczenie o bezstronności na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Osoba, która pełniąc funkcję kierownika zamawiającego, zatwierdziła wprowadzoną zmianę treści specyfikacji istotnych

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

przedsiębiorcami na zasadę uczciwej konkurencji. Wykonawca, który nie złoży wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz PDF W aktualnie obowiązującym

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Pytanie:  W  powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wraz z ofertą złożył oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a następnie samodzielnie ponownie przysłał oświadczenie po terminie 3 dni od złożenia ofert . Drugi wykonawca w innej części tego

Resort daje zielone światło. Dom do 70 m kw. bez pozwolenia będzie można sprzedać

Resort daje zielone światło. Dom do 70 m kw. bez pozwolenia będzie można sprzedać

, znalazł się zapis, zgodnie z którym osoba zgłaszająca budowę domu do 70 m kw. musi złożyć oświadczenie, w którym pod rygorem odpowiedzialności karnej zobowiąże się do tego, że nieruchomość będzie służyła do własnych celów mieszkaniowych. – Oświadczenie o budowie na własne cele mieszkaniowe jest

Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

grupy kapitałowej, wyjaśnienia rażąco niskiej ceny czy wyrażające zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Odpowiedź: Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej może być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

cywilny w art. 78 § 1 stanowi, że do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Jednocześnie stosownie do art. 781 § 2 oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z

Pułapka w "tarczy antykryzysowej". Oddasz postojowe z ZUS, i to jeszcze z odsetkami?

samozatrudnionych muszą spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Czyli jak ktoś złożył wniosek w kwietniu, to musiał oświadczyć, że w marcu w porównaniu z lutym miał właśnie o tyle przynajmniej niższe przychody. Tu sytuacja jest jasna. Schody zaczynają się, gdy chcemy złożyć wniosek o

Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamawiający może nie stawiać warunków udziału w postępowaniu?

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Jeżeli w danym postępowaniu zamawiający nie określa jakichkolwiek warunków udziału w postępowaniu, to w mojej ocenie nie powinien żądać od wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowej ustawy Pzp , w zakresie spełniania warunków

PFR: 3,5 tys. firm odda subwencje z tarczy. W tym ci, którzy pomylili się w statusie przedsiębiorstwa

przedsiębiorstwa partnerskie czy powiązane. Tyle że w tym czasie wiele firm zdążyło już wysłać wnioski o subwencje i je uzyskać (środki wypłacano średnio w ciągu 48 godzin). Odpowiedzialność karna za fałszywe oświadczenia - Złożyłam wniosek 4 maja. Wypełniłam go sama, księgowa nie chciała się podjąć tej

Wakacje w Polsce. Jakie obostrzenia w hotelu, na plaży, koncercie? Co z dziećmi na koloniach?

złożenie oświadczenia o przebytym szczepieniu na COVID-19. Żeby jednak było ono wiarygodne, powinno zawierać klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Podróże po kraju bez limitów, ale w maseczce Dobrowolne natomiast nie będzie okazanie certyfikatu szczepienia podczas

Sprawdź, w jakiej formie mogą być złożone wykaz osób, sprzętu i zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienie zasobów

wątpliwości np. kopia dokumentu, jakim są referencje czy np. KRS, ale czy dokumenty „własne” – te które wykonawca sam sporządza czy tworzy, mogą mieć formę kopii? Odpowiedź: W przypadku oświadczeń (dokumentów własnych) wykonawca może je złożyć zarówno w oryginale w postaci dokumentu

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy przyjąć, że wykonawca nie złożył wymaganego przez zamawiającego oświadczenia, przez co nie wykazał, że spełnia wymagane warunki.     Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów zamawiający w celu potwierdzenia

Odwołanie w postępowaniach przetargowych

złożenia określonych dokumentów i oświadczeń. Obowiązek ten dotyczy jedynie tego podmiotu, którego oferta została najwyżej oceniona przez zamawiającego (uzyskała najwyższą ocenę w rankingu ofert). Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Rząd PiS nie chwali się majątkami. Sprawdziliśmy, kto nie opublikował oświadczeń

. Rzecznik Ministerstwa Cyfryzacji Karol Manys zapewnił, że Streżyńska i Woźny zgodnie z przepisami złożyli oświadczenia majątkowe. "Przepisy nie obligują ich jednak do upubliczniania ich treści. Taką też podjęli decyzję. Wychodzą bowiem z założenia, że do badania oświadczeń majątkowych powołane są

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

? Odpowiedź: Zamawiający może żądać złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań przez siebie określonych - co do zasady - dopiero przed udzieleniem zamówienia , a więc na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

Na przykład w celu uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ZUS wymagane jest oświadczenie na temat wysokości przychodu z działalności. Aby uzyskać zwolnienie, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może być wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wadium ? Czy cena może stanowić kryterium z wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania? Słownik Prawa zamówień publicznych Odpowiedź: Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać

Nowy obowiązek dla firm startujących w przetargach

ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , której inni członkowie złożyli konkurencyjne oferty w tym

Kiedy tylko jeden wspólnik spółki cywilnej może podpisać ofertę w przetargu?

ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp ? Czy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień? Odpowiedź: Złożenie oferty przetargowej (jako oświadczenia woli) jest czynnością zwykłego zarządu w przypadku spółki cywilnej i nie wymaga uchwały wspólników. Oferta może zostać zatem skutecznie

Warunki udziału w postępowaniu

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, oświadczenia i dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin: - składania wniosków o dopuszczenie do

Obowiązek składania dokumentacji przetargowej przez wykonawcę

Znowelizowana ustawa Pzp zniosła obowiazek złożenia przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji lub brak podstaw wykluczenia Brak obowiązku składania oświadczeń i

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

ma obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

nie mniejszą niż 1.000.000 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wezwał 28.03 do złożenia dokumentów i oświadczeń m.in. ww. informacji, przytaczając powyższy zapis. Wykonawca złożył 2 kwietnia br. powyższą informację z banku datowaną na 1

Ceny prądu dla małych firm. Przez biurokrację część firm nie skorzysta z obniżek cen. Ostatnia chwila na zgłoszenia!

. Ruszyli więc do BOK. Efekt? Od kilku dni przed firmami energetycznymi kłębił się i kłębi tłum zdenerwowanych interesantów próbujących złożyć oświadczenia. Na przykład dziś, w piątek przed godz. 14, w BOK Enei w Lesznie było około 300 osób. Brakowało druków oświadczenia i jeśli ktoś nie miał gotowego

Ostatni tydzień na oświadczenia FATCA

na pytanie o rezydencję podatkową w USA brzmi "nie". Kłopot w tym, że część z nas musi to potwierdzić pisemnym oświadczeniem. Kto musi złożyć oświadczenie FATCA? Powinieneś poczuć taki obowiązek, jeśli twoje aktywa w danej instytucji

Pułapka ulgi meldunkowej. Poszkodowani czekają na decyzję ministra finansów

była możliwość zwolnienia dochodu ze sprzedaży nieruchomości na zasadzie ulgi meldunkowej. Były jednak dwa warunki: zameldowanie w sprzedawanej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o zamiarze skorzystania z ulgi. Szkopuł w tym, że o tym

Dokumentacja przetargowa

określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli

Za ponad rok zatrudnianie Ukraińców będzie bardziej skomplikowane

się starać o pozwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy. Od stycznia do października tego roku złożono 80 tys. takich wniosków, z czego 10 tys. w samym październiku - w porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost o ok. 50 proc. Dzięki oświadczeniom zatrudnienie pracowników

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

oferty pomimo oznakowanej koperty? Odpowiedź: Złożone przez wykonawcę samego oświadczenia nie stanowi oferty. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

. Zgodnie z specyfikacją nie było wymagane złożenie oświadczenia zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp, więc firma "Z" złożyła na "życzenie" Zamawiającego taką dodatkową informację w wyjaśnieniu (data wyjaśnienia 19 marca 2013 r.). Przetargi, zamówienia publiczne. Zobacz

W jaki sposób można zakwestionować oświadczenia wykonawcy?

Pytanie W przetargu wykonawca złożył oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferta tego wykonawcy może zostać uznana za najkorzystniejszą (kryterium oceny - cena). Jednak w mojej ocenie oświadczenia te były

Wykonawca uzupełnił dokument, ale go nie podpisał - czy konieczne jest wykluczenie z postępowania?

prawidłowego wykazu robót? Czy wezwanie do złożenia podpisanego wykazu robót będzie ponownym żądaniem tego samego dokumentu? Czego zamawiający powinien w tej sytuacji żądać: nowego podpisanego wykazu czy oświadczenia wykonawcy i w jakiej formie? Odpowiedź

Mateusz Morawiecki zarobił kilkadziesiąt milionów w 11 lat

Mateusz Morawiecki nie pozwolił na upublicznienie oświadczenia, choć zrobili to niemal wszyscy ministrowie. Prawo nakazuje zrobić to posłom, urzędnikom czy samorządowcom, ale już ministrowie, choć muszą oświadczenie złożyć, nie mają nakazu udostępniania go

Pułapka ulgi meldunkowej. NSA: Fiskus powinien rozważyć umorzenie podatku ofiarom ulgi

upływem pięciu lat. Mogli oni uzyskać zwolnienie od podatku dzięki uldze meldunkowej. Były jednak dwa warunki: zameldowanie w sprzedawanej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej. Naczelny Sąd

Czy brak informacji o rękojmi może spowodować odrzucenie oferty?

? Odpowiedź W Twoim przypadku nie możesz wezwać wykonawcy do uzupełnienia dokumentów. Wyjaśnienie Jesteś uprawniony i zobowiązany wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

oświadczenia - druk ZP-1? Odpowiedź Rozstrzygnięcie, czy kierownik działu zamówień publicznych parafujący dokumenty, przygotowane przez swoich pracowników, zobowiązany jest złożyć oświadczenie na druku ZP-1 uzależnione jest od faktycznego znaczenia tej

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 2 ustanawiając obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, nie określa

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

protokół? Osoby biorące udział w negocjacjach ze strony zamawiającego powinny złożyć oświadczenie zgodnie z art. 17 ust 2 Prawo zamówień publicznych, natomiast wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art 22 ust 1 Prawo zamówień publicznych i oświadczenie o

Krezus ze SKOK-u

. Dochody senatora PiS Grzegorza Biereckiego za rok 2014 ujawnione zostaną w oświadczeniu majątkowym, które złoży on do końca kwietnia 2015 r. Z wcześniej złożonych danych wynikało, że dysponował majątkiem wartym ok. 18 mln zł i dochodami sięgającymi 8 mln zł. Gdy Maciej Samcik pisał, że Grzegorz Bierecki

Upadło kolejne biuro podróży. Ale nie miało żadnych klientów za granicą

sierpnia z Digiturem miało jechać do Grecji siedem osób. Biuro w ostatniej chwili odwołało wyjazd i nie zwróciło klientom pieniędzy. Sprawą zajmuje się bielska policja - klienci złożyli bowiem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. To drugi w czasie tych wakacji upadek

Ciężar dowodu nadania faxu

doktrynie poglądem, potwierdzenie odbioru może być przesłane w dowolnej, dopuszczonej przez zamawiającego formie. W przypadku gdy jedna ze stron transmisji informacji przekazywanej za pośrednictwem faxu nie potwierdza jej otrzymania ciężar dowodu, iż oświadczenie zostało złożone w

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie". Przepis niniejszy nie znajdzie zastosowania w

Elon Musk pozwany, grożą mu sankcje i usunięcie z Tesli

z sierpnia, kiedy to ogłosił, że chce przekształcić Teslę z firmy publicznej w prywatną , ma już nawet na ten cel zabezpieczone fundusze. Wartość firmy podskoczyła wówczas o 6 proc., ale rynek był zdezorientowany oświadczeniem. Pod koniec sierpnia Musk odwołał transformację Tesli, ale jego zmienne

Czy niedokonanie wizji lokalnej terenu może być powodem wykluczenia wykonawcy z postępowania?

Pytanie Proszę o odpowiedź w zakresie określenia warunku udziału w postępowaniu: chcę napisać, że warunkiem jest dokonanie wizji lokalnej terenu, zamawiajacy ma złożyć oświadczenie o dokonaniu takiej wizji. Czy na tej podstwie, w przypadku gdy

Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia kosztorysu ofertowego

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym

Kiedy można zatrzymać wadium?

ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1530/08) stwierdziła, że "

Czy w procedurze odwróconej do JEDZ trzeba zażądać oświadczenia o aktualności informacji?

rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych? Czy złożenie przez wykonawcę na późniejszym etapie postępowania oświadczenia wstępnego (np. w ramach uzupełnienia dokumentów w trybie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, czy też w ramach procedury odwróconej), może być poczytane jako jednoczesne złożenie

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. W pewnym postępowaniu zamawiający zapisał w SIWZ, że wymaga złożenia oświadczenia z art.44. Jest to niewątpliwie wada postępowania i należy je unieważnić. Takie oświadczenie nie istnieje na gruncie procedur przetargowych. Zamawiający nie

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich

Wykonawca nie złożył formularza ofertowego - co wpisać w informacji z otwarcia ofert?

Pytanie: Wykonawca w postępowaniu w  trybie podstawowym bez negocjacji nie złożył formularza ofertowego. Przedstawił jedynie formularz cenowy wraz z oświadczeniami. Jak w takiej sytuacji podać informacje z otwarcia ofert? Czy trzeba wskazać, że została złożona oferta

Sprawdź datę oświadczeń z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp

zamówienia składają oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art 56 ust. 3 ustawy Pzp przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania. Z jaką datą powinno być złożone oświadczenie dla osób, które: podpisywały SWZ i umowę, ale nie wykonywały innych

Zasady ustalania terminu uzupełniania dokumentów

katalogu dokumentów i oświadczeń, które podlegają uzupełnieniu powoduje, że w coraz większej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność wezwania wykonawców do uzupełniania brakujących dokumentów. Niestety ustawodawca nie określił zasad ustalania terminów jakie należy

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych , jeżeli  wykonawca  nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają

Krutin już nie porządzi w KGHM

polityków. Jednak najwyraźniej Mirosław Krutin nie mógł już liczyć na poparcie skarbu państwa, dlatego sam złożył dymisję - mówi Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego i poseł SLD. Do chwili zamknięcia tego wydania "Gazety"

Wyjaśnienie treści oferty

do treści złożonej oferty to ma możliwość ich wyjaśnienia w trybie art.87 ust. 1 Ustawy Pzp. Nie ma znaczenia liczba pytań jakie zadał zamawiający. Jeżeli w ofercie został podana nazwa handlowa urządzenia, jakie firma oferuje to oznacza, że posiada ono określone parametry, które nie mogą być dowolnie

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

. Zamawiający powinien w tej sytuacji skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym na każdym etapie postępowania zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie

Oświadczenie o aktualności informacji z oświadczenia wstępnego w postępowaniach krajowym i unijnym

zamawiający może odstąpić od żądania JEDZ (art. 217 ust. 3 ustawy Pzp). W takim przypadku nieracjonalne jest składanie oświadczenia o aktualności informacji z JEDZ, kiedy nie został on złożony. W takim przypadku zamiast oświadczenia o aktualności składa się oświadczenie o

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, tj. wezwie do złożenia wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należytego wykonanie usług. Wykonawca

Czy rezygnacja z oświadczenia o grupie kapitałowej zmienia warunki zamówienia i uniemożliwia zlecenie zamówienia z wolnej ręki?

przynależności do tej samej grupy kapitałowej dla zachowania tożsamych warunków zamówienia? Nie może tu pojawić się inna oferta, ale z drugiej strony w pierwszym postępowaniu na te same roboty jedna oferta została złożona. Odpowiedź: W tym przypadku nie trzeba żądać oświadczenia o przynależności do grupy

Lepiej złóż ten formularz PIT. Możesz zyskać 300 zł płynności finansowej miesięcznie

podatkowy i radca prawny z kancelarii Ars Aequi. Wypełnić jest go trudniej, ale w zamian oferuje całkiem nowe możliwości. Ale po kolei. Obecnie w przypadku pracy na kilku etatach powinno się złożyć oświadczenie PIT-2 tylko u jednego pracodawcy.  - Od stycznia 2023 r. wejdzie w życie zasadnicza zmiana

Tysiąc firm może oddać PFR po 500 tys. zł. Wszystko przez przegapiony termin rozliczenia

złożenie oświadczenia - za pośrednictwem banku - o wielkości poniesionych strat. Trzeba do niego dołączyć pliki JPK, tak by PFR mógł zweryfikować zadeklarowane przez przedsiębiorcę dane. Środki z tarczy trafiały do firm "z góry", czyli zgodnie z oszacowaną podczas lockdownów stratą, zarówno w

Czy radca prawny projektujący umowę w sprawie zamówienia oświadcza o swojej bezstronności?

zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp . Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy Pzp osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

Czy przesłanie dwóch identycznych ofert przez jednego wykonawcę musi skutkować ich odrzuceniem?

jednakowe. Formularze różniły się jedynie datą. W informacji z otwarcia ofert oferta została wpisana dwukrotnie. Czy zgodnie z art. 82 ustawy Pzp należy uznać, że wykonawca złożył 2 oferty, a tym samym podlegają one odrzuceniu? Odpowiedź: W przypadku ustalenia, że złożone oświadczenia woli wykonawcy

"Polska": Ujawnić patologiczne majątki związkowców

;Solidarności" zaproponował składanie oświadczeń majątkowych, został wyrzucony z władz związku.

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W mojej ocenie, w omawianym przypadku, rozważając prawidłowość złożonej oferty, należy odnieść się do całości jej treści i załączonych do niej oświadczeń, w kontekście

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

postępowaniem o udzielenie zamówienia. Na gruncie polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych powyższe realizowane jest między innymi poprzez obowiązek składania oświadczeń o których mowa w art. 56 ust. 4 ustawy PZP. Wskazany na wstępie katalog osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia, jest co zrozumiałem

Polak cwaniak chce wziąć wakacje kredytowe dwa razy. Czy to się może udać? [PYTAMY BANKI]

(Dz. U. 2022 poz. 1488) w innym banku oraz nie złożył wniosku o przyznanie takiego zawieszenia w innym banku. Jeśli klient złoży fałszywe oświadczenie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Bank może w każdej chwili - również już po realizacji wniosku - sprawdzić prawdziwość oświadczeń

Zamówienia publiczne i pełnomocnictwo domniemane

umów". Zatem uprawnionym jest przyjęcie tezy, iż w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw do uznania, że krąg osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy jest ograniczony jedynie do ustanowionych i ujawnionych we właściwych rejestrach

Oto wzór wniosku, który trzeba wypełnić, aby dostać pieniądze za ugoszczenie uchodźców

osób przyjętych do zakwaterowania; (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania); - numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie. Oświadczenie Do tego każdy, kto stara się o pieniądze, musi złożyć oświadczenie, że: - zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie osobie

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

jest niezgodna z treścią SWZ w sposób zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie niezgodności z SWZ niemających istotnego charakteru. O ile każdorazowo treść oświadczenia woli składanego w postępowaniu w ramach oferty należy rozpatrywać przez pryzmat

Czy zamawiający może dwa razy wezwać do uzupełnienia KRK?

Pytanie: W przetargu unijnym zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokument, ale okazało się, że KRK miało postać wizualizacji. Zamawiający zażądał dokumentów w prawidłowej formie, nie wnikając w ich treść. Po uzupełnieniu dokumentu w trakcie

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

procedury. Odpowiedź: To zamawiający ocenia, czy konieczne jest wymaganie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania, o którym stanowi art.  25 ust. 1 ustawy Pzp . Jeżeli uzna, że dokument ten będzie zbędny, np.  gdy nie zostanie uszczegółowiony  żaden z warunków

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

przedsiębiorcami na zasadę uczciwej konkurencji. Wykonawca, który nie złoży wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez zamawiającego podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej - pobierz PDF W aktualnie

Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa ABC Data

Warszawa, 02.07.2019 (ISBnews) - Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa ABC Data, podała spółka. W odrębnym komunikacie podano, że do ABC Data wpłynęło oświadczenie, w którym Ilona Małgorzata Weiss ? prezes zarządu emitenta - złożyła

Krzysztof Florczak zrezygnował z funkcji członka zarządu Getin Holding

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Krzysztof Florczak złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu Getin Holding ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, podała spółka. "Pan Krzysztof Florczak swoją decyzję umotywował

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

wykonawcom złożenie poprawnej oferty, opublikował wzór formularza ofertowego, w którym zawarł następujące oświadczenie: „Uważamy się za związanych treścią oferty przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia …." – tutaj pozostawiono puste pole, na wypadek

Zapłacił 260 tys. zł niesłusznie naliczonego podatku. Nie doczekał sprawiedliwości

, by nie płacić podatku. Wystarczającym warunkiem był sam fakt zameldowania przez ponad 1 rok w sprzedawanej nieruchomości. Aby skorzystać z ulgi, należało złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o fakcie zameldowania w danej nieruchomości. Obowiązek całkowicie zbędny, a do tego został ukryty przed

Urzędnicy zgubili oświadczenie, podatnik zapłacił za to ponad 260 tys. zł. Czy w sądzie uda się znaleźć sprawiedliwość?

, sprzedając nieruchomość w ciągu pięciu lat od jej kupna. Ulga dotyczyła nieruchomości nabytych w latach 2007-08. Aby z niej skorzystać, trzeba było spełnić dwa warunki: być zameldowanym w sprzedawanej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o

Wakacje kredytowe 2022. Jak złożyć wniosek? Czy są haczyki? [PRZEPYTALIŚMY BANKI]

wymiarze dwóch miesięcy; - od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale; 6. złoży oświadczenia o treści: „Oświadczam, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych"; „Jestem świadomy/świadoma