wierzytelności zagrożonych

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

podyktowane koniecznością podjęcia działań restrukturyzacyjnych mających na celu poprawę sytuacji finansowej w związku z oceną zarządu, że spółka jest zagrożona niewypłacalnością, poinformowano również. "Trudna sytuacja ekonomiczna spółki związana jest z ograniczonym dostępem

Posłowie zajmują się pakietem ustaw dotyczących pomocy rolnikom

Posłowie zajmują się pakietem ustaw dotyczących pomocy rolnikom

jednego worka wrzucone są różne sektory rolno-spożywcze - mięso, mleko, owoce, warzywa - w każdym jest inny obrót i inne zagrożenia. Po drugie pominięto sieci handlowe, które są na końcu łańcucha dostaw, a to od ich rzetelności zależy kondycja finansowa przetwórstwa - zwraca uwagę posłanka Małgorzata

ZM Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej od Banku Handlowego

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania otrzymały wypowiedzenie umowy kredytowej w kwocie 67,88 mln mln zł od Banku Handlowego, podała spółka. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest utrata - w ocenie banku - zdolności kredytowej przez spółkę i zagrożenie

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

2008 roku. Europejski Bank Centralny uznał niedawno rosnącą wartość niespłacanych terminowo kredytów za drugie po geopolityce zagrożenie dla sektora finansowego na Starym Kontynencie, a zadłużenie konsumentów nadal rośnie. Jednocześnie europejski rynek obrotu i odzyskiwania

W co inwestować w dobie koronawirusa? Poradnik dla firm, fundacji i osób prywatnych na iWealth Summit 2020

W co inwestować w dobie koronawirusa? Poradnik dla firm, fundacji i osób prywatnych na iWealth Summit 2020

inwestować nadwyżki finansowe? Poradnik dla firm, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych” oraz „Od złota - przez nieruchomości - do wierzytelności”. Pierwszy blok, poświęcony tematyce makroekonomicznej, obejmie rozważania dotyczące stanu i prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej na świecie

Pomoc dla firm zagrożonych niewypłacalnością

przedsiębiorcy, ale już nie skarb państwa, samorządy, banki państwowe, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz fundusze inwestycyjne. Postępowanie restrukturyzacyjne będzie można prowadzić wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. Uczestnikami

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

zamówienie publiczne , z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie w związku, z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

efekcie niebezpieczeństwa związane z zagrożonymi wierzytelnościami zostały przeniesione z podmiotów profesjonalnie przygotowanych do zarządzania ryzykiem, jak banki, na osoby prywatne nabywające obligacje, które dodatkowo nie zostały rzetelnie poinformowane o możliwych skutkach przyjęcia ryzyka

KPF: 75% firm obrotu wierzytelnościami spodziewa się dobrej koniunktury w 2015 r

Warszawa, 19.11.2014 (ISBnews) ? Zdecydowana większość ? 75% ? firm z branży obrotu wierzytelnościami spodziewa się kontynuacji dobrej koniunktury na tym rynku w 2015 roku. Pierwszy kwartał 2014 r. był czwartym z rzędu, w którym wzrosła średnia wartość obsługiwanej

Casus Finanse spodziewa się rekordowego roku w branży windykacyjnej

Szarek w rozmowie agencją z ISBnews. Według niego, rozwój rynku wierzytelności jest efektem przede wszystkim rosnącej bazy kredytowej, ale też wynika z chęci banków do pozbywania się z bilansów zagrożonych kredytów. Prezes Casus Finanse ocenia, że to zjawisko może się nasilać

ING BSK wypowiedział Nextbike Polska umowę wieloproduktową

; - czytamy w komunikacie. Umowa wieloproduktowa została wypowiedzenia z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, który upłynie 4 czerwca 2020 r. Podstawą wypowiedzenia umowy wieloproduktowej jest wystąpienie stanu zagrożenia upadłością, co wynika z faktu utraty przez spółkę

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 - i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

Windykacyjny stalking będzie karany. Za nękanie dłużników nawet osiem lat więzienia

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało pod koniec stycznia projekt zmian w Kodeksie karnym. Do art. 190a o uporczywym nękaniu dopisało paragraf 3, który mówi, że "jeśli sprawca uporczywie nęka, wzbudza w nękanym uzasadnione poczucie zagrożenia, poniżenia czy udręczenia i działa w ten sposób

Idea Bank nie zamierza podejmować rozmów z DNLD L.P. nt. GetBacku

. insynuuje jedynie, że "praprzyczyny nieprawidłowości skutkujące przedstawieniem licznych zarzutów członkom poprzedniego zarządu GetBack musiały już występować na etapie zawierania umowy sprzedaży", tj. nabywanie portfeli wierzytelności po zawyżonej wartości oraz sztuczne zwiększanie ich wartości

Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska wszystkie umowy kredytowe. Łączna suma wierzytelności banku z tytułu umów kredytowych wynosi około 39,9 mln zł według stanu na 22 maja br., podała spółka. "Umowy kredytowe

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

Europy i Izraela, które planowały podbijać amerykański rynek. W praktyce więc upadek banku oznacza dla nich brak dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunkach. Brak dostępu oznacza z kolei brak możliwości realizacji przelewów, w tym wypłat pensji czy wierzytelności. Wedle informacji serwisu

Ambicją Vindeksusa poprawa wyników r/r w 2016 i 2017, wyższa dywidenda za 2016

wypłacić wyższą niż rok wcześniej dywidendę z zysku za 2016 roku, poinformował prezes Jan Kuchno. "Czwarty kwartał zapowiada się dobrze. Myślę, że grudzień będzie tak samo dobry, jak październik i listopad. Firma rozwija się planowo, nie widzimy większych zagrożeń na dziś

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

również rozważać inne warianty spłaty zadłużenia, np. przelew wierzytelności, a w niektórych przypadkach strony mogą być zainteresowane konwersją długu na udziały. W takim przypadku wierzyciel spółki staje się jej udziałowcem - mówi mec. Maciej Giermak. Alternatywą pozostaje możliwość wszczęcia

Prezydent podpisał ustawę o instrumentach wsparcia, już opublikowanana w Dz. U.

spod reżimu ustawy o poręczeniach i gwarancjach (ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowych działań). Zwalniają PFR z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji i wniesienia opłaty prowizyjnej oraz zakładają, że jeżeli odzyskanie wierzytelności Skarbu Państwa, nie będzie możliwe

Próchnik wystąpił do sądu o niewstrzymywanie rozpoznania wniosku o upadłości

otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. "W dacie złożenia wniosku o upadłość jego złożenie wynikało z daleko posuniętej ostrożności oraz wystąpienia dodatkowych okoliczności, które w ocenie zarządu spółki stanowiły zagrożenie dla dalszej działalności emitenta i poziomu

UKNF wdraża działania mające na celu realizację zaleceń NIK dot. GetBacku 

działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne. W szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Izba m.in. oceniła negatywnie, że KNF i jej Urząd na

Vindexus zdecyduje o wyjściu za granicę w I kw. 2018, wypłaci wyższą dywidendę

. Z zysku za 2016 rok Vindexus wypłacił 0,2 zł dywidendy na akcję. Prezes poinformował, że spodziewa się, iż zysk netto grupy za 2017 rok będzie wyższy od ubiegłorocznego. "Nie ma ryzyk i zagrożeń, które by powodowały, że coś się zmienia na

Sąd Rejonowy w Łodzi oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Mirbudu

. "Sam wniosek zaś został złożony przez Fabrykę Biznesu Sp. z o.o wyłącznie w złej wierze, co potwierdził sąd w uzasadnieniu: '(...) Spór co do istnienia wierzytelności musi mieć charakter rzeczywisty. Nie zasługują na uwzględnienie zarzuty co do istnienia wierzytelności zgłoszone dla pozoru, które

Mirbud: Złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o upadłość jest bezzasadny

opóźnionej informacji poufnej. Zarząd Mirbudu uważa, że złożony przez Fabrykę Biznesu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki jest bezzasadny, a wierzytelność stanowiąca podstawę tego wniosku nie istnieje i została wykreowana wyłącznie na potrzeby złożonego wniosku

KRD: Zaległości JDG wobec firm faktoringowych wynoszą 371,6 mln zł

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Współpraca z jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi (JDG) jest dla firm faktoringowych szansą i zagrożeniem, często pociąga bowiem za sobą wzrost ryzyka i wzrost przeterminowanych należności. Nierzetelni płatnicy są winni faktorom 371,6

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

;   zakazu potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia

RPO wziął w obronę 70-letnich frankowiczów. Ich mieszkanie zlicytowano. Czy uda mu się odkręcić licytację komorniczą?

kolejnych rat. Pół roku później wystawił bankowy tytuł egzekucyjny. Tę instytucję, stwierdzającą wymagalną wierzytelność banku, podważył w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny jako niezgodną z konstytucją. Od tego czasu nie jest już stosowana. Ale w 2012 roku bankowy tytuł egzekucyjny wystawiony przez bank

GetBack: Wyścig obligatariuszy do rady wierzycieli

GetBacku obwiniany przez zagrożonych inwestorów o spowodowanie upadku spółki. Każda z organizacji zbiera obligatariuszy, którym GetBack nie wypłacił pieniędzy. Ta grupa, która będzie miała ich najwięcej, ma największe szanse, by negocjować z władzami spółki układ dotyczący zwrotu długów inwestorom. Spółka

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

działalnością GetBacku oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. „Ich działania były nieadekwatne do skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne" – oceniła NIK.   Mogą odzyskać pieniądze, ale tylko niewielką ich część A poza tym Polska uniemożliwiła konsumentom

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Afera GetBacku. Spółka ma 1,3 mld zł straty, audytor nie podpisał się pod raportem rocznym

, m.in. do jakości portfela wierzytelności. Windykacja części z nich może być nieskuteczna. Dlaczego? Z powodu zmiany terminu przedawnienia roszczeń, jaką uchwalił Sejm (wchodzi w życie 9 lipca). Pod koniec 2017 r. przedawnieniem była zagrożona część z ponad 2,3 mld zł skupionych długów. Spółka kupowała

Ratunek dla małych firm w tarapatach. Mamy rekord liczby postępowań restrukturyzacyjnych

upadłości czekać nie mogą. Warto było od razu dogadywać się z wierzycielami, niż czekać w kolejce w sądzie. Restrukturyzacja uproszczona - jak to działa? Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu rozpoczyna dłużnik pod okiem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego wtedy, gdy jest zagrożony

KRD: Zadłużenie branży transportowej sięgnęło 927,9 mln zł

wielomilionowych długiem jeszcze zanim w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii. "Na początku lutego br. zadłużenie transportu wynosiło jeszcze 843 mln zł. Na początku marca 894,1 mln zł. Dziś już 927,9 mln zł. W Krajowym Rejestrze Długów jest wpisanych

Przegląd informacji ze spółek

. Agora podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie ok. 13,6 mln zł od jednego z jej kontrahentów, podała spółka. Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best w II

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd GetBack w restrukturyzacji przekazał do wybranych podmiotów zaproszenia do podjęcia rozmów i ewentualnie negocjacji w przedmiocie nabycia przez te podmioty wybranych portfeli wierzytelności, które znajdują się w takich funduszach sekurytyzacyjnych jak Centauris 2 NSFIZ; EGB Wierzytelności 2 NSFIZ

Kruk chce wypłacać dywidendę, nie rezygnując z dalszych akwizycji i inwestycji

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Kruk chce wypłacać dywidendę i ocenia, że inwestycje oraz akwizycje małych podmiotów na rynkach zagranicznych nie zagrożą tym planom, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Do końca br. Kruk zdecyduje o wejściu na kolejny rynek zagraniczny

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

, dłużnik ma przygotowywać spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje restrukturyzacyjne. Senat ograniczył też możliwość składania wniosków o zawieszenie wykonania umowy kredytowej najpóźniej do dnia 30 września 2020 r. Oświadczenie kredytobiorcy o utracie

KRD: Zaległości jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosły do 5,2 mld zł

, podano w materiale. "Jednoosobowe działalności gospodarcze pod względem prawnym są bardziej zagrożone utratą majątku właściciela niż spółki prawa handlowego, w których to odpowiedzialność właścicieli bądź zarządu jest ograniczona do kapitału zakładowego, często równego 5

Przegląd prasy

licencję w Polsce -- Samorządy nie dostały dotąd obiecantch rekomepensat za wyższe rachunki za energię -- W Polsce aż 20% stanowisk pracy jest zagrożonych ryzykiem automayzacji, a 50% ryzykiem poważnych zmian Parkiet

KRD: Zaległości finansowe branży metalowej wynoszą ok. 135 mln zł

odbiorcą komponentów umieszczają małych dostawców na końcu 'łańcucha pokarmowego' i płacą im w ostatniej kolejności, kiedy już rozliczą się z dużymi kooperantami z innych sektorów. I niewiele zmienia tu fakt, że bez dostawy metalowych półfabrykatów realizacja kontraktów będzie zagrożona. Działa tu zasada

Alior Bank: Restrukturyzacja Ruchu posuwa się naprzód, ale to nie koniec wyzwań

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zgoda wierzycieli Ruchu w restrukturyzacji na częściowe umorzenie wierzytelności to dobry sygnał i ważny krok do przodu w restrukturyzacji kolportera. Mimo to w procesie pozostało wiele wyzwań, zwłaszcza, że Ruch nadal generuje ujemny cash flow

Przegląd informacji ze spółek

, rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i bezpieczeństwem publicznym na obszarze jurysdykcji klienta, podała spółka. Nextbike Polska podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności jednego z kontrahentów, na kwotę 3,46 mln zł, co odpowiada 90% wartości należności

Do sądu za zbyt niską subwencję PFR? Przedsiębiorcy mają pod górkę

, które niepokoją przedsiębiorców. Chodzi o zapis w regulaminie, zgodnie z którym "beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że żadne postanowienie Dokumentu Programu nie kreuje po jego stronie jakichkolwiek wierzytelności, praw, roszczeń, zarzutów oraz uprawnień kształtujących wobec PFR

BM BGŻ rekomenduje 'kupuj' dla akcji Pagedu, wycena 60,33 zł

tys. m3 na koniec 2015 roku. Dodatkowo w połowie roku powinna ruszyć produkcja sklejki mirror (planowane osiągnięcie 8 0% mocy p o 1 2 miesiącach). Na poprawę wyników wpływać będzie przejęta Europa Systems, a także stabilna sytuacja segmentu wierzytelności (?). Restrukturyzacja w Paged Meble przebiega

Europa coraz głośniej mówi o credit crunchu. Dlaczego banki są znów w opałach?

. Oznacza to, że strata z tytułu niespłacanych pożyczek sięgnie 180 mld euro. Najbardziej zagrożonewierzytelności banków w postaci kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredytów konsumenckich. Wynika to z faktu, że konsumenci odczują skutki utraty zatrudnienia bądź części dochodów, zaś MŚP

Przegląd prasy

. Spodziewa się ona otrzymania decyzji w ciągu 60 dni. --InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok

Kredyt Inkaso nadal zainteresowane fuzją, chce się mocno rozwijać za granicą

Inkaso może dołączyć kolejny fundusz. Spółka spodziewa się także zwiększonej podaży portfeli bankowych wierzytelności hipotecznych w związku z wprowadzeniem w tym roku podatku bankowego i przesuwania przez banków części aktywów do wyspecjalizowanych funduszy. Kredyt Inkaso chce

ERIF BIG: Biura podróży mają łącznie 3,5 mln zł przeterminowanych długów

. zł" - czytamy w komunikacie. Z bazy ERIF BIG wynika, że rekordzistą wśród najbardziej zadłużonych biur podróży w Polsce, jest przedsiębiorstwo z województwa łódzkiego. Jego zaległości sięgają 312 tys. zł. Najmniej zagrożonych upadkiem biur podróży jest z kolei na ziemi

BZ WBK chce utrzymać koszty ryzyka poniżej 100 pb w 2015 r.

niepracujących (NPL). "Wskaźnik NPL ma szansę poprawić się w 2015 roku. Cały portfel mamy przejrzanym nie widzimy zagrożeń. Jest duża szansa, że NPL spadnie na koniec roku poniżej 8%, a nawet 7,5%" ? powiedział prezes. Bank nie wyklucza, że w tym roku sprzeda kolejne portfele

KRD: 57,6% MSP weryfikuje kontrahentów przed współpracą wobec 76,2% w I br.

współpracy deklaruje obecnie 57,6% mikro-, małych i średnich firm, podczas gdy w styczniu, czyli przed pandemią, było to 76,2% firm. Przedsiębiorcy nie dość, że poluzowali standardy współpracy w okresie wzmożonego zagrożenia niewypłacalnością, to sięgają najczęściej po informacje

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

o stowarzyszeniach, zgodnie z którymi w przypadku stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego kadencje zarządów fundacji i stowarzyszeń, upływające w trakcie w ciągu 30 dni po odwołaniu danego stanu zostają przedłużone do czasu nowych wyborów organów, jednak nie dłużej niż do 60 dni po

Action: Konwersja części długu na akcje najkorzystniejszym rozwiązaniem

temat poziomu i rodzaju ryzyka. Plan ten zawiera także propozycje warunków restrukturyzacji zobowiązań. Spółka w planie restrukturyzacyjnym podała, że "na moment otwarcia postępowania sanacyjnego była w pełni wypłacalna i jedynie zagrożona niewypłacalnością w sytuacji realizacji pesymistycznego

Zamet Industry szacuje, że strata grupy za 2016 r. sięgnęła ok. 80,4 mln zł

skutek oświadczenia złożonego przez spółkę E003B7 o potrąceniu spornej wierzytelności z tytułu rzekomego zobowiązania do poniesienia kosztów związanych z pracą głównych żurawi montażowych na placu budowy Bloku J910 MWe w Jaworznie, z bezspornie należną wierzytelnością wynikającą z wynagrodzenia

Alior Bank oczekuje wzrostu kredytów, wyższego wskaźnika NPL w zw. z COVID-19

. "Wzrost wolumenów tylko o 2% r/r wynikał z tego, że w ubiegłym roku zmniejszaliśmy ekspozycje na wybrane zaangażowania w segmencie klienta biznesowego. Te działania spowodowały, że jesteśmy dużo mniej wrażliwi na odpisy, bo część tych klientów była z branż zagrożonych" - wyjaśnił Bachta

Kłopotliwy ubezpieczyciel zagrożony bankructwem. Nawet 100 tys. posiadaczy polis Gefiona może mieć kłopoty

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o problemach duńskiego ubezpieczyciela Gefion, który sprzedaje w Polsce polisy OC po konkurencyjnych cenach. Duński nadzór finansowy w obawie, że problemy finansowe ubezpieczyciela zagrożą interesom klientów, nakazał

Dostałeś nakaz zapłaty z e-sądu? Możesz napisać sprzeciw

gry wkraczał komornik. Wykorzystywały to zwłaszcza firmy windykacyjne, które skupowały wierzytelności w ciemno. Część z nich była już dawno spłacona albo przedawniona, często kwoty domniemanej wierzytelności były mocno zawyżone. Firmy windykacyjne zakładały bowiem, że zdecydowana większość pozwanych o

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

finansowania (w tym wydłużenia harmonogramu lub zwiększenia kwoty) przez banki dla klientów korporacyjnych, którzy w związku z pandemią COVID-19 utracili zdolność kredytową rozumianą jako przejściowe zagrożenie utraty płynności, w sytuacji braku możliwości pełnego zbadania tej zdolności oraz braku możliwości

GH widzi ryzyko odstąpienia kontrahenta od umowy nabycia aktywów na Ukrainie

popyt kredytowy jestem względnie spokojny. Odrębną kwestią jest ryzyko. Tak ekstremalne czasy niosą ogromne zagrożenia dla biznesu, ale dają też sporo szans podmiotom, które są przygotowane. Na Ukrainie kredytowaliśmy na 100% podczas, gdy trwała wojna w Donbasie. Czy mamy kompetencje kredytowania w

Navigator Capital/Fordata: Liczba transakcji M&A spadnie o 23,8% do 170 w br.

związku z tym, że inwestorzy nie lubią niepewności można przewidywać, że największa liczba transakcji może dotyczyć branż, które są w mniejszym stopniu podatne na wahania koniunktury i najmniej zagrożone zmianami regulacyjnymi. Dużej aktywności transakcyjnej można spodziewać się w branży FMCG, e-commerce

Kto stanie w kolejce do kiosków Ruchu?

Ruchu wyszła na jaw w wakacje. Od wielu miesięcy firma zalegała ze spłatami swoich wierzytelności, a w przypadku samych tylko wydawców prasy sięgają one obecnie 280 mln zł. Łącznie na koniec 2017 r. spółka miała 555 mln zł zobowiązań krótkoterminowych, czyli o 100 mln zł więcej niż w 2016 r. Jej

Rosną szanse na uratowanie Ruchu. Wierzyciele zgodzili się na umorzenie długu

ogłoszeniu upadłości. W najlepszej pozycji byłby Alior, wobec którego Ruch ma przeszło 160 mln zł innych zobowiązań i gwarancje wierzytelności (nie jest objęty przyspieszonym postępowaniem układowym). Szanse na przeżycie Ruchu są tym większe, że zainteresowanie przejęciem 100 proc. jego akcji wyraził

Fiskus zaczął ściągać abonament RTV

podatek od dochodów osobistych za 2014 r. - Nadpłata podatku jest wierzytelnością pieniężną w rozumieniu art. 89 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z tym wierzytelność ta może być ściągnięta od podatnika w trybie egzekucji administracyjnej należności

W czasie pandemii policjanci wystawili mniej mandatów niż rok wcześniej. A Polacy i tak ich nie płacą

2016 roku, które w znacznym stopniu były zagrożone przedawnieniem. 10 mln zł na listy Dlaczego tak się działo? Zdaniem NIK przyczyn było co najmniej kilka. Ministerstwo Finansów nie zapewniło odpowiedniej funkcjonalności systemu informatycznego, a policja nie spieszyła się z wprowadzaniem informacji o

Kruk nie widzi zagrożeń dla planu ponad 1 mld zł inwestycji w tym roku

., jak i okres I-III kw., pod względem m.in.spłat, zanotowaliśmy także bardzo silną gotówkową EBITDE. Widzimy w 'pipeline' kilka jeszcze inwestycji, więc przekroczymy 1 mld zł inwestycji w tym roku, nie powinno to być zagrożone" - powiedział Krupa podczas konferencji prasowej

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności. 6. Zawieszenie badań okresowych Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 7

JSW grozi upadłość. Spółka nie wykupiła w terminie obligacji od ING

Do wtorku do północy Jastrzębska Spółka Węglowa miała czas na wykupienie od ING Banku Śląskiego obligacji wyemitowanych w lipcu 2014 roku. Łączna wartość wierzytelności wobec ING to 26,3 mln zł oraz 12,95 mln dol. Bank zażądał natychmiastowego ich wykupu na początku września

NBP: Rynek mieszkaniowy pozostawał stabilny w III kwartale

korzystne z punktu widzenia stabilności finansowej i makroekonomicznej. Wynika także z zaprzestania udzielania tych kredytów osobom nieotrzymującym regularnych dochodów w walutach obcych. Dzięki sprzedaży przez banki firmom windykacyjnym wierzytelności o obniżonej jakości zmniejszył się udział kredytów

Skarbówka jak Big Brother. Zacznie kontrolować przelewy między firmami

śledzić będzie wszystkie przelewy między firmami. System szukać będzie podejrzanych transakcji, biorąc pod uwagę, z jakiego kraju jest kontrahent (jeśli podmiot pochodzi z państw, w których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych), jaka była dotychczasowa historia zachowań firmy, czy podmiot, z

Przegląd informacji ze spółek

Bydgoszczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe Vivid Games z układem częściowym obejmującym jedynie wierzytelności wynikające z obligacji serii A, podała spółka. KGHM Polska Miedź jest przygotowany na spowolnienie w gospodarce, gdyż budując strategię w 2018 roku brał pod

Afera GetBacku. Czarny scenariusz opisany przez Konrada K. zaczyna się ziszczać

. Część mediów uznała, że raczej szantażował rządzących poważnymi zawirowaniami na rynku finansowym po upadku windykatora. Zła sytuacja spółki „będzie miała wpływ na sytuację co najmniej jednego banku, dwóch towarzystw ubezpieczeń na życie oraz dwóch dużych TFI” oraz „zagrozi interesom i

Kłopotliwe wakacje dla frankowiczów. Na razie tłumów chętnych nie ma

jednak także niebezpieczne dla klientów zapisy. Np. w aneksie oferowanym przez Santandera klientom figuruje zapis: „Strony zgodnie oświadczają, że bank posiada niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy”. Zdaniem adwokata Jacka Czabańskiego takie postanowienie należy traktować jako uznanie

"Tarcza antykryzysowa" dla przedsiębiorców. Nowe przepisy wprowadzone w wersji 2.0

lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wydłużona ważność badań Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020

KRD: Przeterminowane zadłużenie firm transportowych wzrosło do 664 mln zł

% kierowców ma 65 lat i więcej, podano także. "Sytuacja w branży transportowej pokazuje, że znajduje się ona na swoistej bombie zegarowej. Zagrożenia płyną z różnych kierunków, a ogromny sukces na arenie międzynarodowej, jaki osiągnęły polskie firmy na przestrzeni ostatnich lat

Fundusze inwestycyjne jednak z mniejszym podatkiem? Posłowie PiS ulegli

większe. - Jesteśmy zaniepokojeni trybem procesowania tej ustawy stanowiącej poważne zagrożenie dla wielu gałęzi gospodarki - dla sekurytyzacji wierzytelności, dla rynku obligacji, nieruchomości, inwestycji innowacyjnych, które zawsze mają podwyższone ryzyko - stwierdził Piotr

"Tarcza antykryzysowa 3.0". Co się zmieniło w przepisach?

obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wydłużona ważność badań Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których

Do mieszkańców Odra Tower przychodzą wierzyciele Ganta

: wierzytelność wartą 14 mln zł sprzedała za 3 mln zł. Pytania sądu Gant jeszcze przed rozprawą zorientował się, że sprawa budzi mocne wątpliwości, i przelew został cofnięty. W sądzie jednak wyszło na jaw, że firma nadal nie odzyskała innych wielomilionowych

Ustawa antylichwiarska Zbigniewa Ziobry w ogniu krytyki. Ale klientom firm pożyczkowych przepisy się podobają

KNF badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Spowoduje to zwiększenie liczby zagrożonych albo straconych wierzytelności, a tym samym banki będą się narażały na utratę płynności. UKNF nie zgada się też na odejście od praktyki zabezpieczania kredytów konsumenckich - tych do kwoty 255 tys. - hipoteką

Ergis odzyskał Trend Tapety od inwestora, chce odebrać pozostałe należności

z faktu, że działania nowego inwestora tworzyły zagrożenie nieodzyskania przez emitenta wierzytelności wynikających z zawartych z nim i ze spółką Trend Tapety umów. W ramach tych rozmów podpisano w dniu 30 czerwca 2014 roku z inwestorem umowę warunkowego odkupienia przez Ergis udziałów w spółce

Przegląd informacji ze spółek

problemy z dostępnością kanałów sprzedaży nałożyły się dodatkowe koszty produkcji wynikające z konieczności reorganizacji procesów produkcyjnych w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracowników przy obecnym zagrożeniu związanym z pandemią COVID-19. Cztery projekty

Advanced Ocular Sciences liczy na finansowanie z UE Urządzenia Okulistycznego

Warszawa, 09.12.2014 (ISBnews) - Milestone Ophthalmic - spółka zależna Emmerson Wierzytelności Hipoteczne (w trakcie zmiany nazwy na Advanced Ocular Sciences) - zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej rzędu minimum 10 mln zł projektu, który zakłada rozwój

Przegląd informacji ze spółek

realizacja celu sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w 2019 r. nie jest zagrożona, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. W prezentacji spółka podała, że w okresie styczeń-sierpień br. sprzedała 1 001 lokali. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego

Przegląd informacji ze spółek

(tj. kwoty 270 mln zł) w celu refinansowania wykupu obligacji o wartości nominalnej 100 mln zł, podała spółka. Rada wierzycieli Action postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu

Jak na Malcie powstaje raj kryptowalut i jaką rolę odgrywają Polacy

wszystkich inwestorów i emitentów. Nic jednak nie dzieje się “kosztem użytkowników”, a raczej dla ich ochrony i bezpieczeństwa. Mamy też własny zespół, który weryfikuje aplikacje i potwierdza wierzytelność dostarczanych danych. Dane użytkowników przechowujemy zgodnie z RODO (rozporządzenie o

Przegląd informacji ze spółek

raporcie za 2014 r. odpisy w segmencie wydobywczym, jednak nie będą znaczące, poinformował agencję ISBnews wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy Lotos oraz prezes Lotos Petrobaltic Zbigniew Paszkowicz. Według niego, nie ma jednak zagrożenia rezygnacją z inwestycji spółki w ten segment, szczególnie w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z posiedzenia rady 25 września 2018 r. Źródło: ISBnews Action : Sąd Rejonowy dla m. st

Upadłość SK Banku: na lodzie został deweloper i jego 15 klientów

: ponieważ deweloper ma w nim kredyt i depozyt, syndyk mógłby zbilansować wierzytelności z należnościami. - Taka wzajemna kompensacja wierzytelności wydaje się możliwa - przyznaje Konrad Płochocki. Według niego w najgorszym razie deweloper straciłby pieniądze, które włożył w

Banki sprzedają hipoteki windykatorom

proc. ich nominalnej wartości, dziś płacą nawet 20 proc. i więcej. Największy na rynku windykator Kruk informował ostatnio, że firmy z jego grupy kupiły w tym roku (do września) 48 portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 2,9 mld złotych, płacąc za nie 291 mln zł (jednak

Skąd banki wezmą franki? Spór o udział NBP w przewalutowaniu

kilku tygodni. PiS ma problem z opracowaniem bezpiecznej metody zamiany wierzytelności na złote. I wierzy, że finansowa potęga banku centralnego tę operację zabezpieczy. Marek Dietl z Instytutu Sobieskiego i członek zespołu ekspertów przy prezydencie uważa, że jeśli franki "podstawi" NBP, to

Przegląd prasy

--Pracownicy dwóch polskich banków pomagali azjatyckiej grupie prać pieniądze z wyłudzeń VAT --Sieć Żabka walczy w sądzie z zakazem handlu w niedzielę - Choć Cyfrowy Polsat i Netia dopiero zaczynają budowę wspólnej oferty, już są postrzegane jako zagrożenie

Przegląd informacji ze spółek

portfeli wierzytelności na rynku pierwotnym i wtórnym, dzięki wzrostowi podaży, związanej z sytuacją konkurencji, podało Kredyt Inkaso. PKO Bank Polski uruchomił nabór do autorskiego programu akceleracyjnego "Let's Fintech with PKO Bank Polski!", podała instytucja

Windykator musi przestrzegać prawa! Jak się bronić, jeśli tego nie robi?

i Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami), można napisać skargę do działających tam komisji etyki i zażądać rozpoczęcia postępowania wobec nierzetelnej firmy. Pracownik firmy windykacyjnej nie tylko nie może wydzwaniać do nas po kilka razy dziennie, ale nie wolno mu też nas nachodzić

Przegląd prasy

--Torpol wykona dla PKP PLK dodatkowe prace za ok. 20,2 mln zł netto --NBP: System nansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń bez zmian --GFK: Wartość rynku gastronomicznego w Polsce wzrosła do ok. 36,12 mld zł --FPP

Branża budowlana tonie w długach. Efekt domina

Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Względem tych firm zobowiązania osiągnęły wartość ponad pół miliarda złotych. Blisko 200 mln zł stanowią zobowiązania wobec innych firm budowlanych. To tworzy zagrożenie nie tylko dla samych przedsiębiorstw, lecz także dla całej branży

Przegląd prasy

. --Rada wierzycieli Action postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z posiedzenia rady 25 września 2018 r

Windykator nęka, choć długu nie ma. Winne to samo nazwisko

;rodzina" Po kolejnych telefonach zdenerwowany czytelnik, korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej firmy, zażądał zaprzestania telefonicznego nękania. Zagroził, że wystąpi przeciwko GetBack na drogę sądową. Wkrótce przyszła

Przegląd prasy

firmom --W Warszawie wydaje się najwięcej. Stolica przoduje pod względem siły nabywczej mieszkańców. Jest ona dwukrotnie wyższa na osobę niż średnia krajowa Parkiet --Przedsiębiorcy i eksperci wskazują na zagrożenia, jakie

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Plan podziału sporządza się w egzekucji z nieruchomości w związku z jej sprzedażą lub w każdym innym przypadku wyegzekwowania kwoty np. z wynagrodzenia za pracę, świadczenia, wierzytelności, jeżeli suma uzyskana nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli