wierzytelności wierzycieli

Po naszym artykule firma windykacyjna Indos zrywa umowę z TeleOpieką24

Oficjalny powód: windykator uznał, że odzyskanie wierzytelności może być czasochłonne i nieopłacalne. Firma przyznała jednak, że nigdy nie spotkała się z tak poważnymi zarzutami wobec wierzyciela jak opisane w naszym artykule.

Sąd ogłosił upadłości SKOK Kujawiak i SKOK Jowisz

Sąd ogłosił upadłości SKOK Kujawiak i SKOK Jowisz

upadłości w związku z niewypłacalnością kas, a więc tym, że ich aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. W ocenie sądów nie wystąpiły przesłanki oddalenia wniosków o ogłoszenie upadłości. Te decyzje oznaczają, że wierzyciele SKOK Kujawiak i SKOK Jowisz będą mogli

Detroit o krok od bankructwa. Sprzedadzą nawet van Gogha?

Decyzję o wstrzymaniu spłaty wszelkich wierzytelności Detroit ogłosił Kevyn Orr - zatrudniony przez miasto menedżer zajmujący się finansami miasta. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będą przeznaczone na bieżące wydatki miasta, a 1,25 mld dol. będzie zainwestowane w

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. I

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. I

sposób szczególny względem innych rodzajów egzekucji. Z odrębnością uregulowań mamy do czynienia np. w przypadku nadawania klauzuli wykonalności. Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu. Co do

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

, uzyskane w wyniku pierwszej wpłaty dokonanej przez dłużnika zajętej wierzytelności, komornik przekazuje wierzycielowi nie wcześniej niż w 7 dniu i nie później niż w 14 dniu od dnia ich otrzymania. Pozostałe wyegzekwowane należności komornik przekazuje wierzycielowi w terminie 4 dni od dnia ich otrzymania

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

przez wierzyciela. Kiedy przedawnia się wierzytelność? Roszczenie (zobowiązanie, wierzytelność, dług) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

innego obowiązku o charakterze niepieniężnym na rzecz wierzyciela. Egzekucja skierowana jest przeciwko dłużnikowi i jego majątkowi. Co może zająć komornik? 1) wynagrodzenie za pracę – zgodnie z prawem, to pracodawca dokonuje potrącenia wynagrodzenia w granicach określonych przepisami Kodeksu pracy

Action: Propozycja układowa została przyjęta w głosowaniu wierzycieli

ust. 1 pr. r.), którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w wysokości 315 445 385,72 zł, co stanowi odpowiednio 99% większości osobowej oraz 89% większości kapitałowej; e) przeciw układowi zagłosowało 7 wierzycieli, którym łącznie przysługiwała suma wierzytelności w

Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Komornik może zajmować rzeczy, prawa rzeczowe, wierzytelności i świadczenia, zajmować ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba

Sąd zatwierdził układ GetBack z wierzycielami

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Sąd rejonowy we Wrocławiu zatwierdził układ GetBack z wierzycielami, podała spółka. W styczniu br., w głosowaniu wierzycieli, propozycję układową GetBack w restrukturyzacji przyjęto większością 86% głosów

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli. Ustawodawca wprowadza ograniczenia egzekucji co do innych wierzytelności . Zgodnie z art. 833 § 1(1) Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy art. 87 i art. 87(1) Kodeksu pracy (tj. przepisy o ograniczenie egzekucji z

Zgromadzenie wierzycieli GetBack będzie kontynuowane 9 października

układowej. "Propozycja układowa będzie przedmiotem głosowania 9 października 2018 r. na kolejnym zgromadzeniu wierzycieli" - czytamy w komunikacie. GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

WIERZYCIELI NA GRUPY Grupa 1 obejmuje: Wierzycieli spółki, którym przysługują niektóre wierzytelności wymienione w art. 151. Ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo Restrukturyzacyjne nieobjęte układem z mocy prawa, tj., wierzytelności zabezpieczone

Sąd stwierdził przyjęcie układu Ursus Dystrybucja

. "W układzie wyodrębnionych zostało siedem grup wierzycieli zróżnicowanych w oparciu o kwoty należnych im wierzytelności od Ursus Dystrybucja oraz charakter wierzytelności (zabezpieczone/niezabezpieczone/publiczno-prawne), dla których przewidziane zostały odmienne propozycje odnoszące się do zakresu

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

zawieszenia lub z innych przyczyn. Umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postępowania egzekucyjnego nie może

Action opublikował projekt propozycji układowych

Warszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Action zaprezentował projekt propozycji układowych, przygotowany na podstawie uzgodnień negocjacyjnych z wierzycielami, podała spółka. "Wierzytelności objęte układem będą zaspokajane przez dłużnika w obrębie grupy

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

. Układ zakłada podział wierzycieli na 7 grup: Grupa 1. Wierzytelności jednostek powiązanych kapitałowo, osobowo lub rodzinnie (przez co rozumie się powiązania pomiędzy spółką a wierzycielem lub pomiędzy osobami pełniącymi funkcje zarządzające w tych podmiotach w szczególności w

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku

Problem z Krajowym Rejestrem Zadłużonych. Przedsiębiorcy narzekają, ministerstwo nie ma dla nich rozwiązania

Problem z Krajowym Rejestrem Zadłużonych. Przedsiębiorcy narzekają, ministerstwo nie ma dla nich rozwiązania

wypadku (jak np. orzeczone przez sąd grzywny). Obecnie większość pism w postępowaniu upadłościowym należy składać przez Krajowy Rejestr Zadłużonych, w tym m.in. wniosek o ogłoszenie upadłości oraz zgłoszenie wierzytelności przez wierzyciela. Terminy na dokonanie tych czynności dyktowane przez prawo

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

Warszawa, 02.01.2019 (ISBnews) - Cube.ITG sformułował propozycje układowe, które skierowane zostaną do wierzycieli, podała spółka. W jednej z grup zarząd przewiduje konwersję zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje. ?W celu zawarcia układu z

GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe zakładające 38% spłaty

. Spółka chce spłacić należność główną w 38%. w 16 ratach, określonych jako procent łącznej kwoty dokonywanych spłat. Odsetki od wierzytelności ulegają umorzeniu. Zobowiązania spółki wobec wierzycieli z grupy 1 z tytułu należności głównej podlegają umorzeniu w 37%. Należność

Action ma projekt propozycji układowych uwzględniający wszystkich wierzycieli

. "Propozycje układowe zakładają podział wierzycieli na pięć grup: 1.2.1. Grupa I ? grupa główna: obejmuje wszystkich wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, w

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie dane są tam jawne?

umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika; sygnaturę akt sprawy; nazwę sądu lub organu, który wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika; kwotę lub sumę kwot wierzytelności niewyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

wierzytelność dłużnika będącego posiadaczem rachunku bankowego, którą posiada wobec banku. Egzekucji podlega wyplata środków z rachunku bankowego. W niektórych przypadkach egzekucja z wierzytelności rachunku bankowego dokonywana jest w całości, obejmując wszystkie środki znajdujące się na rachunku, a w

GetBack: Postanowienie o zatwierdzenie układu uprawomocniło się

Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej oddalił zażalenie wierzyciela na postanowienie o zatwierdzeniu układu GetBack z wierzycielami, które tym samym się uprawomocniło, podała spółka. "Postanowienie to nie podlega

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - TXM przedstawił propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, podała spółka. Spółka proponuje m.in., że wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65% ich wartości

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

na możliwość wykonania zobowiązań emitenta nieobjętych niniejszym postępowaniem, ale wręcz poprawi sytuację innych wierzycieli. Konwersja wierzytelności na akcje oznacza bowiem, że dłużnik nie będzie zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem, podano także

Co to jest tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym?

waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność

Kruk: Nie wystąpiły żadne zdarzenia, uzasadniające spadek kursu o 10,6% 

i wierzycieli" - czytamy w komentarzu zarządu. Jak podkreślono, na dzisiaj nie ma konkretnych propozycji zmian związanych z obrotem wierzytelnościami w Polsce, natomiast Kruk aktywnie uczestniczy w pracach nad dyrektywą Unii Europejskiej, regulującą rynki obrotu

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

wynosi 2 815 646 569,00 zł, z czego suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 285 769,06 zł, a suma wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela wynosi 90 283 613,69 zł ( w tym 90 253 369,76 zł stanowią wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

produktowego. "Sporządzone przez spółkę propozycje układowe przewidują: I. Podział wierzycieli na grupy. Wierzyciele spółki, którym przysługują wierzytelności objęte układem, podzieleni są na następujące grupy obejmujące

Za układem z PBG opowiedzieli się wierzyciele reprezentujący 94,61% zobowiązań

Warszawa, 25.08.2015 (ISBnews) - PBG w upadłości układowej zawarło układ z wierzycielami o treści zgodnej z propozycjami układowymi spółki z dnia 28 kwietnia 2015 roku, podała firma. Za przyjęciem układu głosowali wierzyciele, na których przypada 94,61% wierzytelności spółki

Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny

Wierzycielami stał się prawomocny z dniem 17 października 2019 rok" - czytamy w komunikacie. Spłata całości zadłużenia objętego układem następuje w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu spółka nie jest zobowiązana do wypłaty gotówki na rzecz

Action przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych z wierzycielami

. "Wierzytelności objęte układem będą zaspokajane w obrębie grupy, do której będzie należał dany wierzyciel zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, dalej: ?p.r."), przy czym nowe propozycje przygotowywane przez spółkę

Rada wierzycieli Action wnioskuje o zakończenie sanacji i głosowanie nad układem

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Rada wierzycieli Action postuluje niezwłoczne zakończenie formalności niezbędnych do zatwierdzenia spisu wierzytelności i zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem, podało Action, powołując się na odpis protokołu z

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli Bumechu

wierzycieli spółki w treści zgodnej z wnioskowaną, zatem spłata całości zadłużenia objętego układem nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech serii K, dzięki czemu emitent nie będzie zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem" - czytamy w komunikacie

ZPF: Udział odzyskanych należności w III kw. spadł o 19% wobec II kw. 2019 r.

. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce, z punktu widzenia jego struktury wartościowej, to w zdecydowanej mierze należności nabyte przez fundusze sekurytyzacyjne (87%) oraz należności kupione i windykowane przez wierzycieli wtórnych (7,9%). Obie grupy zawierają co do zasady należności

GetBack: Propozycja układowa została przyjęta większością 86% głosów

należności głównej w 25%, w 16 ratach (w tym dwie pierwsze raty ustalono na 0%), należnych co sześć miesięcy. "Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki (włącznie) oraz odsetki

Qumak: Sąd nie zatwierdził kryterium doboru wierzycieli do układu częściowego

całościowego (zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo Restrukturyzacyjne jest to próg, którego przekroczenie uniemożliwia otwarcie przyspieszonego postępowania układowego), skonstruowanie kryterium wyodrębnienia wierzycieli do układu częściowego w taki sposób, że suma wierzytelności spornych objętych

Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Sygnity zawarło z wierzycielami aneks do umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej Sygnity, podała spółka. "Przedmiotem aneksu jest przede wszystkim

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Plan podziału sporządza się w egzekucji z nieruchomości w związku z jej sprzedażą lub w każdym innym przypadku wyegzekwowania kwoty np. z wynagrodzenia za pracę, świadczenia, wierzytelności, jeżeli suma uzyskana nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli

GetBack widzi szansę istotnie wyższej realizacji układu niż przy zatwierdzeniu

informacji aktualizującej dane dotyczące efektów działań restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r., dotyczących efektów negocjacji z wierzycielami posiadającymi zobowiązania zabezpieczone na portfelach wierzytelności funduszy, których uczestnikiem jest spółka i

Nadzorca sądowy TXM złożył ostateczne propozycje układowe

sporządzone przez spółkę. Zmiany względem opublikowanych w raporcie 52/2019 propozycji układowych dotyczą: a. wyodrębnienia nowej grupy wierzycieli - podmiotów zależnych od spółki - którym zamiast konwersji 65% wierzytelności na akcje zostanie zaproponowane umorzenie

GUS: Firmy windykacyjne odzyskały 3,8 mld zł wierzytelności w 2018 r.

wyniosła 72,8 mld zł, a korporacyjnych - 15,3 mld zł" - czytamy w komunikacie. GUS podał, że wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły: banki, operatorzy telekomunikacji, telewizji kablowych i cyfrowych oraz firmy

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji sądowej

również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności; akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego

Sąd zgodził się na sporządzenie planu restrukturyz. ZM Henryk Kania do 30 VIII

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód wydał zarządzenie w przedmiocie przedłużenia nadzorcy sądowemu Mirosławowi Możdżeniowi terminu sądowego na złożenie planu restrukturyzacyjnego oraz spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych Zakładów

Sędzia - komisarz zatwierdził plany restrukturyzacyjne grupy Piotr i Paweł

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Sędzia - komisarz zatwierdził spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego w trzech spółkach z grupy Piotr i Paweł, podała spółka. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech

Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązań

publicznoprawni - spłata całości wierzytelności bez redukcji w 60 ratach miesięcznych począwszy od dwunastego miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu; Grupa II: Pozostali wierzyciele - spłata całości wierzytelności z redukcją 100% w zakresie odsetek oraz bez

Zgromadzenie wierzycieli Bumechu zatwierdziło układ

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wierzycieli Bumechu w restrukturyzacji przyjęło treść układu, podała spółka. "Sędzia komisarz zatwierdziła jednolity spis wierzytelności, złożony przez nadzorcę sądowego na zgromadzeniu wierzycieli

Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli

Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego, podał Piotr i Paweł. Po potwierdzeniu złożonych spisów wierzytelności przez sąd przygotowane zostaną propozycje układowe

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

; Wierzytelności z tytułu rachunków bankowych zaspokajane byłyby nie tylko przez BFG, ale także ze środków nabywcy, w efekcie te należności zostałyby zwrócone w całości – dodaje członek stowarzyszenia. Prywatni wierzyciele uważają, że sekwencja tych zdarzeń miała na celu zlekceważenie ich interesów

Lartiq: Ok. 40 mln zł trafi do wierzycieli GetBack po uprawomocnieniu się układu

. Postanowienie pozostaje nieprawomocne na skutek złożonego przez jednego z wierzycieli zażalenia, przypomniał też GetBack. GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW. (ISBnews)

GetBack: Termin zgromadzenia wierzycieli ustalono na 28 sierpnia br.

) przedłożenia do akt postępowania restrukturyzacyjnego zaktualizowanych propozycji układowych z potwierdzonymi odpisami dla wszystkich wierzycieli uwzględnionych w spisie wierzytelności, podano także. W osobnym komunikacie GetBack w restrukturyzacji poinformował o zmianie terminu

Wilbo zakończyło spłacanie grupy mniejszych wierzycieli

kolejnej raty planowana jest na grudzień br., podano także. "17 czerwca 2016 r. została spłacona czwarta tura wierzytelności dotyczących wierzycieli do 30 tys. zł. Liczba spłaconych wierzycieli z tej grupy w ramach czwartej raty zawierała 186 pozycji i stanowiła kwotę 293

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

; - konwersją objęte będą przysługujące wierzycielom wierzytelności w kwotach: (i) Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN (Fundusz) - należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 29 mln zł, (ii) Mezzanine FIZ AN (Mezzanine FIZAN) - należność główna oraz odsetki w łącznej kwocie ok. 25 mln zł

GetBack: Ogłoszenie wyników głosowania wierzycieli dot. układu w piątek

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - W siedzibie Sądu Okręgowego we Wrocławiu odbyło się zgromadzenie wierzycieli GetBack w restrukturyzacji, podczas którego głosowano nad przyjęciem zaktualizowanych propozycji układowych, podała spółka. Wyniki przedmiotowego głosowania zostaną

Hawe Telekom złożył do sądu uaktualnione propozycje układowe

wierzycieli Hawe Telekom, gdyż w zaktualizowanych propozycjach układowych spółka proponuje wszystkim wierzycielom spłatę gotówkową w zakresie 100% kwoty głównej, podał Mediatel. "Aktualizacja propozycji układowych dłużnika polega na zmianie sposobu restrukturyzacji zadłużenia

Rada wierzycieli Hawe Telekom wycofuje swoje propozycje układowe

powinni wziąć pod uwagę decyzję Rady Wierzycieli, oddając swój głos. Tak samo, jak zmienione propozycje układowe zarządu, które zakładają spłatę 100% kwoty głównej wierzytelności w gotówce. Zarówno niezależny, zewnętrzny audytor, jak i zarządca restrukturyzacyjny oceniają, że spółka posiada potencjał do

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą finansowanie działalności spółki

(KUKE) umowę zmieniającą i ujednolicającą do umowy w sprawie finansowania działalności spółki z 28 maja 2019 r., podała spółka. "Na mocy umowy ujednolicającej: A. do umowy o finansowanie przystąpiły w charakterze wierzycieli PZU oraz KUKE

PBG wynegocjował przeniesienie wierzytelności w wysokości 80 mln zł

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PBG zakończył negocjacje w przedmiocie umowy sprzedaży wierzytelności względem Imidż Finans Group, poinformowała spółka. Zgodnie z wynegocjowaną umową PBG otrzyma od cesjonariusza tytułem przeniesienia wierzytelności kwotę 80 mln zł, w tym

GetBack ma czas na złożenie w sądzie wariantowych propozycji układowych do 6 XI

aktualizacji spisu wierzycieli i wierzytelności GetBack. Spółka podała, że nowy termin głosowania w przedmiocie przyjęcia bądź odrzucenia przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowej zostanie wyznaczony "w późniejszym okresie" i zostanie podany po 6 listopada 2018 r

Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom, podała sieć. Środki finansowe na wypłaty zostały zabezpieczone przez inwestora finansowego i mogą być uruchomione w każdej chwili, podkreślono

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

faktyczny dłużnik, czyli ten, kto zaciągnął zobowiązanie. Według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego dłużnika, z jego

Action przedstawił zmodyfikowany projekt propozycji układowych

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji opublikował zmodyfikowaną wersję propozycji układowych, które precyzują zabezpieczenia wierzytelności w postaci hipoteki i zastawu rejestrowego, podała spółka. Przewidują one również podział dodatkowej kwoty między

GetBack chce część wierzytelności skonwertować na akcje 

. Wierzytelności należące do Grupy 1, która obejmuje posiadaczy niezabezpieczonych obligacji oraz wierzycieli, którzy udzielili spółce niezabezpieczonych kredytów na jej majątku mają być - zgodnie z propozycjami układowymi - spłacone w 63,36 proc. w ratach rozłożonych na kilka lat - w następujących terminach i

Alior Bank: Sąd zatwierdził układy przyjęte przez wierzycieli Ruchu

układy częściowe zakładające propozycje umorzenia: "1. 85% wierzytelności w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruch w restrukturyzacji obejmującego wydawców będących wierzycielami spółki, w stosunku do których zadłużenie spółki wynosiło co najmniej 1 mln zł na

Zgromadzenie wierzycieli spółki zależnej Lark przyjęło zawarcie układu

. "Za układem opowiedziało się większość wierzycieli których wierzytelności nie przekraczały 1 000000,- zł, jak i grupę wierzycieli, których wierzytelności wynoszą co najmniej 1 000 000,- zł, co oznacza, że zgromadzenie wierzycieli przyjęło zaproponowane warunki układu, a w szczególności wysokość

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne dla spółki zależnej OT Logistics

braku przedstawienia [...] pisemnej zgody wierzyciela lub wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności; 2. zezwolił zarządowi STK na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu" - czytamy w komunikacie

Zarządca Grupy Piotr i Paweł liczy na poparcie propozycji układowej

Patryk Filipiak, cytowany w komunikacie. "Najmniejsi wierzyciele, w szczególności firmy rodzinne, otrzymali pełną stuprocentową spłatę i poparli układ. Natomiast kluczowi wierzyciele reprezentujący największy kapitał wierzytelności otrzymali istotnie wyższą spłatę niż

Zarząd Grupy Piotr i Paweł liczy na poparcie propozycji układowej

propozycje układowe. Wykonanie zaproponowanych układów doprowadzi do spłaty wierzycieli w znacznie wyższym stopniu niż w przypadku podziału środków w upadłości. Sędzia - komisarz zatwierdził w styczniu spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania

Unified Factory przedstawiło zaktualizowane propozycje układowe

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Unified Factory, w zaktualizowanych propozycjach układowych, proponuje przeznaczanie 60% jednostkowych rocznych zysków na spłatę obligacji serii C i D w okresie od 2021 do 2029 roku, konwersję 7,56% wierzytelności na akcje i przejęcie przez

Vistal Gdynia ma umowę z bankami ws. głosowania wierzycieli nad układem

wierzycieli w celu głosowania nad układem w ramach postępowania sanacyjnego spółki, podała spółka. "W umowie banki zobowiązały się, z zastrzeżeniem warunków, do: - wyrażenia podczas zgromadzenia wierzycieli zgody na objęcie układem wierzytelności

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

od lipca 2011 r. do stycznia 2012 r. Zgodnie natomiast z wniesionym uprzednio sprzeciwem Skarbu Państwa żądanie tego wierzyciela dotyczyło umieszczenia w spisie wierzytelności kwoty 77 382 288 zł" - czytamy dalej. Spółka niezmiennie kwestionując powyższe wierzytelności

GetBack chce umorzenia postępowania układowego i otwarcia post. sanacyjnego

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji wystąpił do rady wierzycieli z wnioskiem o zezwolenie na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego i chce wnioskować o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. "Emitent

GetBack: Wyścig obligatariuszy do rady wierzycieli

kandydatów. Zgodził się także wystosować wniosek o wprowadzenie przedstawiciela obligatariuszy do Rady Nadzorczej GetBacku. Naszym kandydatem do rady wierzycieli jest Radosław Barczyński, założyciel Porozumienia - dodaje Soszka-Ogrodnik. Czytaj też: GetBack żonglował portfelami wierzytelności, by

Nextbike: Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki

sądowy wraz ze spółką przygotuje także spis wierzytelności obejmujący zobowiązania powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, które będą co do zasady objęte układem. Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określi m.in. sumę, z którą dany wierzyciel będzie uczestniczył w

Afera GetBacku. Spółka zwraca pieniądze bankom i skarbowi państwa

misselingowe) ma ponad 50 mln zł wierzytelności do odebrania. Ostatnich gryzą psy Na sprzedaży portfeli wierzytelności Hoistowi GetBack zyskał prawie 400 mln zł. Częściowo wydał je na spłatę wierzycieli i na realizację programu restrukturyzacyjnego. Jednak tych pieniędzy na wszystko na pewno nie starczy. Do

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

, odwiedzi nas komornik. - Mechanizmem, który może pomóc wyjść z takiej sytuacji, niekorzystnej zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela, jest upadłość konsumencka. Dzięki niej można kompleksowo rozwiązać problem - na ile jest to możliwe, spłacić wierzycieli i dostać szansę na nowy start - wyjaśnia

Afera GetBacku. Układ wierzycieli ze spółką przyjęty

Układ z wierzycielami to kolejna odsłona restrukturyzacyjnego postępowania układowego, które ma uratować wrocławską spółkę GetBack i przede wszystkim umożliwić obligatariuszom i wierzycielom odzyskanie chociaż części pieniędzy zainwestowanych w GetBack. Głosowanie w sprawie układu między firmą a

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

również rozważać inne warianty spłaty zadłużenia, np. przelew wierzytelności, a w niektórych przypadkach strony mogą być zainteresowane konwersją długu na udziały. W takim przypadku wierzyciel spółki staje się jej udziałowcem - mówi mec. Maciej Giermak. Alternatywą pozostaje możliwość wszczęcia

Alior Bank: Czekamy na uzasadnienie wyroku sądu ws. Ruchu, podtrzymujemy plany

wydawcy będący wierzycielami Ruch SA przyjęli proponowane zapisy układów PPU1 i PPU2 zawierające propozycje umorzeń części wierzytelności, jest według nas najbardziej korzystny dla Alior Bank oraz pozostałych wierzycieli. Konsekwentnie w porozumieniu z Ruch SA w restrukturyzacji oraz Polskim Koncernem

Zarządca Grupy Piotr i Paweł pozytywnie zaopiniuje złożone propozycje układowe

handlowych" - podkreślił. W trzech spółkach z Grupy Piotr i Paweł sędzia-komisarz zatwierdził spisy wierzytelności i plany restrukturyzacyjne w ramach postępowania sanacyjnego. Sędzia wyznaczył także terminy zgromadzenia wierzycieli dla wszystkich trzech spółek na 21 lutego

Ratunek dla małych firm w tarapatach. Mamy rekord liczby postępowań restrukturyzacyjnych

dogadywać się z wierzycielami, niż uczestniczyć w standardowym i długim postępowaniu sądowym. Niemal 87 proc. z tegorocznych postępowań stanowiło tak zwane uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Rządowy pomysł, by w ten sposób rozwiązywać problemy firm tracących płynność, spodobał

Wierzyciele Hawe Telekom rozpoczęli głosowanie nad propozycjami układowymi

przypomnieć, że w propozycjach układowych zaproponowanych przez Radę Wierzycieli w dniu 14 grudnia 2016 r. tylko wierzyciele z I grupy (m.in. ARP, obligatariusze) otrzymają spłatę długu na poziomie 100% wierzytelności ustalonej na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego. Wierzyciele z II grupy (m.in. ZUS, US

ARP wspólnie z wierzycielami Hawe Telekom będzie pracować nad planem naprawczym

restrukturyzacyjnego i wszczął postępowanie sanacyjne. W ramach tej procedury ARP, wspólnie z pozostałymi wierzycielami będzie pracować nad rozwiązaniem, które pozwoli na szybkie uzyskanie zaspokojenia wymagalnych wierzytelności. Dlatego oczekujemy na szybkie przedstawienie przez spółkę realnego planu

Sąd zatwierdził układ TXM przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowego

przystąpi do realizowania przyjętych harmonogramów ratalnych spłaty zobowiązań: - dla wierzycieli handlowych (Grupa 1 i 4) od czerwca 2021 r. - dla wierzycieli handlowych o wartości wierzytelności do 5 000 zł (Grupa 2) jednorazowo w sierpniu 2020 r

ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

, podała spółka. Jednocześnie ZUS skierował do Auchan Polska zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnych. "24 października 2019 r. doręczono spółce: 1) tytuły wykonawcze wystawione dnia 22 października 2019 r. przez Zakład Ubezpieczeń

TXM liczy na pozytywne efekty restrukturyzacji na początku 2021 r.

1 000 wierzycieli różnym kalibrze i plan restrukturyzacji, zawierający plany układowe. "Wartość wierzytelności objętych układem, nie licząc banków, to 100 mln zł, z czego 80 mln zł obejmują wierzytelności handlowe i 20 mln zł obligacje zamienne na akcje, a

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

(kwota wpłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia). Oprócz powyższego wprowadzone zostały tzw. opłaty minimalne, które mają zastosowanie w sytuacji, kiedy egzekwowane świadczenie jest niskiej wartości i kiedy poprzez naliczenie opłaty stosunkowej 10 proc. lub 3 proc

GetBack przedstawił nowe propozycje układowe

wyemitowane w ramach konwersji części wierzytelności wynosiła 0,05 zł, wynika z dokumentu. Należność główną wobec wierzycieli z Grupy 1, która obejmuje posiadaczy niezabezpieczonych obligacji oraz wierzycieli, którzy udzielili spółce niezabezpieczonych kredytów na jej majątku spółka

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

właśnie koszt pracy syndyka. On wzywa wierzycieli do potwierdzenia kwot wierzytelności i ustala skład masy upadłościowej, czyli pana majątku. W praktyce jego wielkość i rodzaj deklaruje konsument, przy tym syndyk sprawdza, czy coś aby nie zostało ukryte, albo zbyte z pokrzywdzeniem praw wierzycieli

Hawe Telekom złożył propozycje układowe, chce spłacić 168 mln zł w ok. 7 lat

w Warszawie propozycje układowe zakładające spłatę całego długu spółki w wysokości ponad 168 mln zł. Propozycje przewidują spłatę 100% wierzytelności wszystkim wierzycielom w niespełna 7 lat. Według harmonogramu, spłaty miałyby zacząć się w 2 tygodnie po zatwierdzeniu układu. Propozycje zostaną

EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do CC(d), perspektywa negatywna

zadłużenia spółki, szacowanie kwot możliwych do odzyskania przez wierzycieli jest nadal mocno utrudnione. "Opierając się na opublikowanych przez GetBack częściowych danych dotyczących wartości portfeli wierzytelności oraz sumy zobowiązań spółki na koniec czerwca b.r., a także

Wierzyciel Vistal Marine złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

25 września 2017 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk ? Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy przez wierzyciela spółki zależnej Vistal Marine sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Kwota główna wierzytelności tego wierzyciela wobec Vistal Marine sp. z o.o. to 373 428,53 zł" - czytamy w

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

prawomocnym zatwierdzeniu - w celu zabezpieczenia wierzytelności objętych układem przysługujących wierzycielom należącym do Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3, Grupy 4, Grupy 6 i Grupy 7 - GetBack ustanowi zastaw rejestrowy na swoim majątku. "Jednocześnie, według informacji zawartych w

Best spłacił w terminie obligacje serii K1 o wartości 45 mln zł

Borusowski, cytowany w komunikacie. "Aktualnie jesteśmy otwarci na kupno pakietów wierzytelności - tak jak dotychczas - od wierzycieli pierwotnych, jak i od wierzycieli wtórnych - czyli konsolidację rynku. Uważam, że obecna sytuacja otwiera wiele nowych możliwości, które

Trzy spółki zależne Vistal Gdynia z wnioskami o upadłość

przypadku Vistal Eko kwota główna wierzytelności tego wierzyciela to 840 988,02 zł. Zarząd spółki zależnej poinformował emitenta, iż zamierza uregulować wierzytelność. W przypadku Vistal Offshore kwota główna wierzytelności to 112 656,99 zł. Jednocześnie zarząd spółki zależnej

Spółki Piotr i Paweł podpisały porozumienia z bankami

. "Proces restrukturyzacji przeprowadzamy sprawnie, mając na uwadze interes wszystkich wierzycieli. Zapewniamy, że założony plan spłat wierzytelności będzie realizowany ? bardzo sprawnie przechodzimy przez kolejne etapy procesu inwestycyjnego. Inwestor strategiczny ? Spar Group ? zapewnia