wierzytelno禼i pieni昕nych

dr Tomasz G髍a

Egzekucja ze 秝iadcze emerytalno-rentowych w 2023 roku

Egzekucja ze 秝iadcze emerytalno-rentowych w 2023 roku

Komornik s眃owy przyst阷uje do egzekucji ze 秝iadczenia emerytalno-rentowych poprzez ich zaj阠ie. Odpis zaj阠ia egzekucyjnego komornik s眃owy dor阠za d硊縩ikowi oraz d硊縩ikowi wierzytelno禼i tj. podmiotowi wyp砤caj眂emu 秝iadczenia d硊縩ikowi, np. Zak砤dowi Ubezpiecze Spo砮cznych.

Egzekucja z nadp砤ty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urz阣u skarbowego

Do egzekucji z wierzytelno禼i z tytu硊 nadp砤ty i zwrotu podatku komornik przyst阷uje przez jej zaj阠ie.

Kategorie i rodzaje egzekucji s眃owej - egzekucja 秝iadcze pieni昕nych

Jakie s kategorie i rodzaje egzekucji pieni昕nych?

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Do czego komornik ma prawo? Komornik ma prawo do: 1) wykonywania orzecze s眃owych w sprawach o roszczenia pieni昕ne i niepieni昕ne oraz zabezpieczenie roszcze, a tak縠 wykonywania innych tytu丑w wykonawczych oraz tytu丑w egzekucyjnych, kt髍e podlegaj wykonaniu w drodze egzekucji s眃owej bez

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

zobowi眤a pozaumownych nieuj阾ych w innych grupach Propozycje uk砤dowe dotycz眂e Grupy 1: Umorzenie 95% wierzytelno禼i g丑wnej i sp砤ta 5% wierzytelno禼i g丑wnej 秗odkami pieni昕nymi Grupa 2. Wierzyciele posiadaj眂y wierzytelno禼i inne ni opisane w

KNF na硂縴砤 na Altus TFI 7 mln z kar, cofn瓿a zezwolenie na dzia砤lno舵

ministra finans體 z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczeg髄nych zasad rachunkowo禼i funduszy inwestycyjnych, podano w komunikacie. "I. Kara pieni昕na w wysoko禼i 5 mln z na硂縪na zosta砤 za: - naruszenie art. 48 ust. 2a ustawy w zwi眤ku z

GetBack: TFI BDM b阣zie zarz眃za 6 FIZ-ami

restrukturyzacji zawar z TFI BDM S.A., z siedzib w Bielsku-Bia砮j umowy zlecenia zarz眃zania: ca硂禼i portfela inwestycyjnego obejmuj眂ego sekurytyzowane wierzytelno禼i Centauris 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkni阾y, ca硂禼i portfela inwestycyjnego obejmuj眂ego sekurytyzowane

Co to jest tytu wykonawczy w post阷owaniu egzekucyjnym?

Co to jest tytu wykonawczy w post阷owaniu egzekucyjnym?

lub prawo obci笨one jest hipotek lub zastawem, podda砤 si egzekucji z obci笨onego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelno禼i pieni昕nej przys硊guj眂ej zabezpieczonemu wierzycielowi. Klauzul wykonalno禼i tytu硂wi egzekucyjnemu pochodz眂emu od s眃u, nadaje s眃 pierwszej instancji, w kt髍ym sprawa

Zabezpieczenie roszcze przed procesem

Zabezpieczenie roszcze przed procesem

ma晨onek obowi眤anego mo縠 si nie zgodzi na udzielenie zabezpieczenia? kiedy zabezpieczenie upada? Zabezpieczenie roszcze pieni昕nych nast阷uje przez: zaj阠ie ruchomo禼i, wynagrodzenia za prac, wierzytelno禼i z rachunku bankowego albo innej wierzytelno禼i lub innego prawa maj眛kowego obci笨enie

Mirbud zako馽zy emisj akcji serii K o warto禼i 6,89 mln z

podmiotu o wniesienie wk砤du pieni昕nego na pokrycie obejmowanych akcji serii K, a podmiot sprzedaj眂y akcje sp蟪ki zale縩ej posiada wierzytelno舵 wobec sp蟪ki o zap砤t ceny za zbywane akcje sp蟪ki zale縩ej" - czytamy w komunikacie. Warto舵 wierzytelno禼i podmiotu wobec

Koszty komornicze cz. II. Jakie op砤ty 禼i眊a komornik przy egzekucji pieni阣zy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie op砤ty 禼i眊a komornik przy egzekucji pieni阣zy?

Zasad jest, 縠 w sprawie o egzekucj 秝iadcze pieni昕nych (tj. w sytuacji egzekwowania od d硊縩ika okre秎onej kwoty pieni阣zy) komornik 禼i眊a od d硊縩ika op砤t stosunkow w wysoko禼i 10 proc. warto禼i wyegzekwowanego 秝iadczenia. Od wskazanej wy縠j zasady przewidziany jest wyj眛ek. Je縠li

Action opublikowa projekt propozycji uk砤dowych

) wierzytelno禼i, kt髍e obejmuj kwoty nale縩o禼i g丑wnych, zostan sp砤cone w 57,5%, przy czym 40,35% kwoty nale縩o禼i g丑wnej ka縟ego wierzyciela z Grupy IV zostanie sp砤cone pieni昕nie, 9,65% kwoty nale縩o禼i g丑wnej ka縟ego wierzyciela z grupy IV zostanie sp砤cone w drodze konwersji wierzytelno禼i na akcje

Zak砤dy Mi阺ne Henryk Kania z硂縴硑 zaktualizowane propozycje uk砤dowe

zgod wierzycieli, kt髍ych wierzytelno禼i zosta硑 przyporz眃kowane do Grupy 2. Podzia 秗odk體 pieni昕nych uzyskanych przez d硊縩ika ze sprzeda縴 maj眛ku pomi阣zy wierzycieli d硊縩ika z Grup: Grupa 1, Grupa 3, Grupa 4 (z wy潮czeniem Kluczowych Leasingodawc體), Grupa 6 i Grupa

GPM Vindexus mia砤 4,68 mln z zysku netto, 6,22 mln z EBIT w III kw. 2019 r.

planowanymi zakupami portfeli wierzytelno禼i. Istotny jest te koszt kapita硊 po縴czonego. Maj眂 na uwadze utrzymanie p硑nno禼i finansowej oraz maksymalizacj zysku, Grupa gromadzi 秗odki pieni昕ne na realizacj nast阷nych zakup體, podano tak縠. W uj阠iu jednostkowym zysk netto w I

GPM Vindexus mia砤 0,73 mln z zysku netto, 2,02 mln z zysku EBITDA w I kw.

warto禼i wierzytelno禼i w zamortyzowanym koszcie, kt髍a zmniejszy砤 si znacz眂o z uwagi na aktualizacj warto禼i portfela" - czytamy tak縠. Na koniec pierwszego kwarta硊 2020r. stan 秗odk體 pieni昕nych zwi阫szy si w stosunku do stanu na koniec roku ubieg砮go o 11,2 mln z

Co to jest egzekucja s眃owa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Co to jest egzekucja s眃owa? Co to jest egzekucja administracyjna?

publicznych, kt髍y jest uprawniony do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prac, ze 秝iadcze z ubezpieczenia spo砮cznego, z renty socjalnej, z wierzytelno禼i pieni昕nych oraz z rachunk體 bankowych, w egzekucji administracyjnej nale縩o禼i pieni昕nych z tytu硊 sk砤dek na ubezpieczenia spo砮czne i

Zaj阠ie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Zaj阠ie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Komornik s眃owy jest uprawniony do egzekucji z rachunku bankowego d硊縩ika. W tym celu komornik przesy砤 do banku, w kt髍ym d硊縩ik posiada rachunek, zawiadomienie o zaj阠iu wierzytelno禼i pieni昕nej d硊縩ika pochodz眂ej z rachunku bankowego do wysoko禼i nale縩o禼i b阣眂ej przedmiotem egzekucji

ZM Henryk Kania otrzyma硑 od ZUS tytu硑 wykonawcze na kwot 3,69 mln z

, poda砤 sp蟪ka. Jednocze秐ie ZUS skierowa do Auchan Polska zawiadomienia o zaj阠iu wierzytelno禼i pieni昕nych. "24 pa糳ziernika 2019 r. dor阠zono sp蟪ce: 1) tytu硑 wykonawcze wystawione dnia 22 pa糳ziernika 2019 r. przez Zak砤d Ubezpiecze

FTI Profit chce zwielokrotni skal dzia砤lno禼i w ci眊u najbli縮zych dw骳h lat

czasie z uwagi na bie勘ce potrzeby inwestycyjne sp蟪ki" - wskaza prezes. Warto舵 zarz眃zanego przez sp蟪k portfela wierzytelno禼i wynosi obecnie ponad 17 mln z, a liczba d硊縩ik體 to prawie 35 tys. Sk砤da si na to 7 obs硊giwanych portfeli wierzytelno禼i pieni昕nych

Feerum przenios硂 na BGK 30,25 mln euro wierzytelno禼i z tyt. sprzeda縴 silos體

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Feerum podpisa硂 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umow wykupu wierzytelno禼i, poda砤 sp蟪ka. Na podstawie umowy Feerum przenios硂 na bank wierzytelno禼i pieni昕ne z tytu硊 umowy sprzeda縴 pi阠iu kompleks體 silos體 zbo縪wych zawartej 27

TFI BDM z硂縴硂 wniosek do UOKiK ws. przej阠ia EGB Wierzytelno禼i 2 NSFIZ

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM z硂縴硂 wniosek do Urz阣u Ochrony Konkurencji i Konsument體 w sprawie przej阠ia kontroli nad EGB Wierzytelno禼i 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkni阾ym z siedzib w

Best II NS FIZ naby wierzytelno禼i o 潮cznej warto禼i nominalnej 238,77 mln z

umow zakupu portfela wierzytelno禼i pieni昕nych o 潮cznej warto禼i nominalnej 238,77 mln z wg stanu na 15 grudnia 2016 r., poda Best. "Cena sprzeda縴 portfela wierzytelno禼i jest cen rynkow dla tego rodzaju aktywa" - czytamy w komunikacie

Got體ka, nieruchomo禼i i przynajmniej cztery samochody. Co wykazali najbogatsi pos硂wie

Got體ka, nieruchomo禼i i przynajmniej cztery samochody. Co wykazali najbogatsi pos硂wie

-Mostowy. Miliony z najmu i zero kredyt體 Wed硊g o秝iadczenia maj眛kowego z 28 kwietnia wiceminister zgromadzi 秗odki pieni昕ne w wysoko禼i 2,9 mln z, a do tego jeszcze 8 tys. euro i 3 tys. dol.  Jest te w砤禼icielem domu o powierzchni 340 m kw. wartego 1,8 mln z. Ma 10 proc. udzia丑w w sp蟪ce

W jakiej kolejno禼i zaspokajani s wierzyciele w post阷owaniu egzekucyjnym?

, uzyskane w wyniku pierwszej wp砤ty dokonanej przez d硊縩ika zaj阾ej wierzytelno禼i, komornik przekazuje wierzycielowi nie wcze秐iej ni w 7 dniu i nie p蠹niej ni w 14 dniu od dnia ich otrzymania. Pozosta砮 wyegzekwowane nale縩o禼i komornik przekazuje wierzycielowi w terminie 4 dni od dnia ich otrzymania

Kredyt Inkaso naby硂 wierzytelno禼i od Idea Banku w Rumunii za ok. 24 mln RON

. "Przedmiotem umowy jest nabycie przez jednostk zale縩 pakietu wierzytelno禼i, w szczeg髄no禼i obejmuj眂ego wierzytelno禼i pieni昕ne zbywcy wobec d硊縩ik體 - podmiot體 gospodarczych i przedsi阞iorstw z tytu硊 um體 po縴czek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o 潮cznej warto禼i

Kredyt Inkaso sp砤ci w ca硂禼i obligacje serii C1

komunikacie. Na koniec grudnia 2019 r. grupa dysponowa砤 秗odkami pieni昕nymi w kwocie 27,4 mln z. Wska糿ik zad硊縠nia finansowego netto do kapita硊 w砤snego wynosi w grupie na koniec grudnia 2019 r. 1,98x. W ca砮j historii firma uplasowa砤 43 serie papier體 d硊縩ych o 潮cznej

Czy po og硂szeniu upad硂禼i wykonawcy roszczenia z gwarancji maj szans powodzenia?

niepieni昕nych nast阷uje automatycznie z mocy samego prawa, w zwi眤ku z czym wystarczy, 縠 wierzyciel przeliczy wierzytelno舵 niepieni昕n na konkretn kwot pieni昕n i zg硂si j do syndyka masy upad硂禼iowej upad砮go d硊縩ika.

Nak砤dy inwestycyjne Kruka spad硑 o 82% r/r do 23 mln z w II kw.

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Warto禼i nak砤d體 na wierzytelno禼i nabytych przez Grup Kruk wynios砤 23 mln z w II kw. 2020 roku i by砤 ni縮za o 82% w skali roku. Kwota sp砤t z tytu硊 obs硊gi portfeli nabytych prze grup wynios砤 w tym czasie 417 mln z i spad砤 o 7% r/r

Jakie s skutki og硂szenia upad硂禼i

. Dotyczy to tak縠 czynno禼i dotycz眂e sp砤t dokonywanych na rzecz upad砮go, kt髍e powinny by skierowane bezpo秗ednio do syndyka. Granicznym momentem jest ukazanie si obwieszczenia o og硂szeniu upad硂禼i i od tego momentu biegn terminy na zg砤szanie wierzytelno禼i do masy upad硂禼i. Innym, istotnym

Forum TFI z硂縴硂 do UOKiK wniosek ws. przej阠ia Ultimo NSFIZ od Altus TFI

nabycia certyfikat體 inwestycyjnych w wierzytelno禼i lub pakiety sekurytyzowanych wierzytelno禼i, w okre秎one w statucie papiery warto禼iowe, instrumenty rynku pieni昕nego oraz inne prawa maj眛kowe. (ISBnews)

Tytu wykonawczy jako podstawa egzekucji s眃owej

przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelno禼i pieni昕nej przys硊guj眂ej zabezpieczonemu wierzycielowi. Tytu砤mi wykonawczymi mog by r體nie okre秎one w przepisach odr阞nych dokumenty urz阣owe, zaopatrzone w klauzul wykonalno禼i. Do takich tytu丑w nale勘 wyroki s眃u polubownego i zawarte przed s眃em

Kredyt Inkaso b阣zie dochodzi roszcze od niekt髍ych by硑ch cz硂nk體 zarz眃u 

. "Podj阠ie dzia砤 przez sp蟪k ma zwi眤ek ze zidentyfikowaniem transakcji w zakresie obrotu wierzytelno禼iami maj眂ych miejsce g丑wnie na rynku rumu駍kim w latach 2015-2016 pomi阣zy sp蟪kami oraz podmiotami trzecimi wsp蟪dzia砤j眂ymi z niekt髍ymi by硑mi cz硂nkami zarz眃u sp蟪ki, a funduszami z

Kredyt Inkaso mia硂 3,62 mln z straty netto w I kw. r.obr. 2019/2020

aktualizacja wycen pakiet體 wierzytelno禼i wynios砤 9,3 mln z, podczas gdy w I kwartale trwaj眂ego roku obrotowego by硂 to 0,2 mln z. Dodatkowo grupa odnotowa砤 wzrost koszt體 operacyjnych zwi眤any z rozwojem swojej dzia砤lno禼i operacyjnej oraz wp硑w ujemnych r罂nic kursowych w kosztach finansowych"

GetBack zaktualizowa plan restrukturyzacji, przyspieszy p砤tno舵 pierwszych rat

Okr阦owego we Wroc砤wiu, XI Wydzia Gospodarczy Odwo砤wczy, poda砤 sp蟪ka. Przed硂縪ny plan restrukturyzacji zak砤da, 縠 nadwy縦a 秗odk體 pieni昕nych wygenerowana w trakcie realizacji uk砤du zostanie przeznaczona na przyspieszenie p砤tno禼i pierwszych dw骳h rat oraz na rezerw na pokrycie wydatk體 nieuj阾ych

Vindexus spodziewa si lepszych wynik體 za 2015 r.

podstaw s眃zi, 縠 warto舵 przychod體 grupy kapita硂wej oraz zysk netto za rok bie勘cy b阣 wy縮ze ni za rok 2014. Z uwagi na stan posiadanych 秗odk體 pieni昕nych przez grup nie istnieje ryzyko p硑nno禼i w przypadku przesuni阠ia sp砤ty posiadanych wierzytelno禼i na okresy dalsze. Sp蟪ka reguluje

Akcjonariusze Pr骳hnika zdecydowali o emisji 60,5 mln akcji z wy潮czeniem pp

. "Podwy縮zenie kapita硊 zak砤dowego sp蟪ki nast眕i w drodze emisji 60 549 089 nowych akcji na okaziciela serii O, o warto禼i nominalnej 0,30 z. Wszystkie akcje nowej emisji zostan obj阾e w zamian za wk砤d pieni昕ny, w tym w drodze potr眂enia z wierzytelno禼iami pieni昕nymi wobec sp蟪ki. Pokrycie

Vivid Games wyemituje 2,54 mln nowych akcji bez pp, cena emisyjna 1,18z/ szt.

serii H w zamian za wk砤d pieni昕ny, przy czym, zgodnie z umowami po縴czek, Remigiusz Ko禼ielny i Jaros砤w Wojczakowski dokonaj umownego potr眂enia wierzytelno禼i wobec sp蟪ki z tytu硊 zwrotu po縴czek z wierzytelno禼i sp蟪ki z tytu硊 wp砤ty na poczet akcji nowej emisji

Co robi, gdy firma wpadnie w d硊gi? Jest kilka mo縧iwo禼i...

jest dopiero niewyp砤calno舵, czyli utrata zdolno禼i do regulowania zobowi眤a pieni昕nych. Zgodnie z Prawem upad硂禼iowym domniemywa si, 縠 dany podmiot sta si niewyp砤calny, je縠li op蠹nia si z wykonaniem zobowi眤a pieni昕nych o ponad trzy miesi眂e, jak r體nie gdy zobowi眤ania pieni昕ne

Vivid Games wyemituje nowe akcje dla dw骳h swoich po縴czkodawc體

zgodnie z umowami po縴czek polega na zaoferowaniu ka縟emu z po縴czkodawc體 obj阠ia akcji sp蟪ki nowej emisji w zamian za wk砤d pieni昕ny r體ny kwocie udzielonej emitentowi po縴czki. Zgodnie z umowami po縴czek, cena emisyjna akcji nowej emisji zostanie ustalona w oparciu o 秗edni kurs akcji emitenta

GetBack dokona przedterminowego wykupu wszystkich obligacji serii G i H

wszystkie obligacje serii H. "Przedterminowy wykup wy縠j wskazanych obligacji zosta dokonany ze 秗odk體 pieni昕nych EasyDEBT NSFIZ, kt髍e to 秗odki zosta硑 pozyskane przez fundusz w wyniku zawarcia i realizacji umowy przyrzeczonej z funduszami sekurytyzacyjnymi oraz sp蟪kami

Mostostal Zabrze otrzyma 17 mln z w ramach ugody ws. Altusa

Warszawa, 23.06.2016 (ISBnews) - Do Mostostalu Zabrze wp硑n瓿y 秗odki pieni昕ne w wysoko禼i 17 mln z, w zwi眤ku z realizacj ugody z Bankiem Zachodnim WBK (nast阷c prawnym Kredyt Banku), dotycz眂ej wierzytelno禼i Mostostalu zg硂szonych do masy upad硂禼iowej Reliz oraz

Cube.ITG przyj背 ofert sprzeda縴 68 udzia丑w w ITMED na rzecz Mizarus

samym dniu o秝iadczenie o potr眂eniu wierzytelno禼i z tytu硊 nabycia przez sp蟪k ww. 68 udzia丑w w ITMED za kwot w wysoko禼i 7 548 000 z z wierzytelno禼i sp蟪ki z tytu硊 obj阠ia przez Mizarus 1 509 600 nowych akcji na okaziciela serii B za kwot w wysoko禼i 6 868 680 z" - czytamy w komunikacie

BAH dokapitalizuje 6 sp蟪ek zale縩ych, planuje dezinwestycje z 3 kolejnych

kapita zak砤dowy wierzytelno禼i przys硊guj眂ych BAP wobec sp蟪ek zale縩ych. "W wyniku przeprowadzenia podwy縮ze kapita丑w zak砤dowych w sp蟪kach zale縩ych, BAP wniesie aportem (wk砤dem niepieni昕nym) na kapita zak砤dowy przys硊guj眂e mu wierzytelno禼i wobec sp蟪ek

Forum TFI ma zgod UOKiK na przej阠ie Protegat 1 NS FIZ

Inwestycyjnych S.A. Wy潮cznym przedmiotem dzia砤lno禼i Funduszu jest lokowanie 秗odk體 pieni昕nych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia Certyfikat體 Inwestycyjnych w okre秎one w Statucie wierzytelno禼i oraz inne prawa maj眛kowe. Wniosek z硂縪no 22 stycznia 2019 r

PMPG Polskie Media zwi阫szy硑 do 81% udzia硑 w sp蟪ce Orle Pi髍o

zgod na przeprowadzenie transakcji oraz okre秎i硂 jej istotne warunki" - czytamy w komunikacie. Jak wyja秐i砤 sp蟪ka, cz甓 ceny, w kwocie 9 828 218,59 z zostanie zap砤cona przez sp蟪k w formie pieni昕nej poprzez potr眂enie z wierzytelno禼i emitenta przys硊guj眂 mu z

S&P nada sp蟪ce GetBack rating B z perspektyw stabiln

innymi coraz lepsz dzia砤lno舵 biznesow emitenta, niski poziom wsp蟪czynnika zad硊縠nia finansowego oraz odpowiedni zdolno舵 do generowania przep硑w體 pieni昕nych. Jednocze秐ie agencja zwr骳i砤 uwag na kr髏ki okres dzia砤lno禼i emitenta, umiarkowanie wysokie ryzyko kraju oraz bran縴, w kt髍ej emitent

Ciech: Organ skarbowy podj背 decyzj dot. zaleg硂禼i podatkowej za 2012 r.

decyzji Urz眃 dokona niekorzystnej dla sp蟪ki kwalifikacji podatkowej zdarzenia w postaci got體kowego podniesienia kapita硊 w sp蟪ce zale縩ej od emitenta z potr眂eniem z tytu硊 wierzytelno禼i po縴czkowej. Organ uzna, 縠 takie podwy縮zenie kapita硊 ma charakter niepieni昕ny, wbrew stanowisku cz甓ci

Fast Finance przydzieli硂 obligacje serii M o warto禼i ponad 9,3 mln z

refinansowanie zobowi眤a pieni昕nych wynikaj眂ych z wyemitowanych przez sp蟪k obligacji oraz na prowadzenie dzia砤lno禼i operacyjnej zwi眤anej z nabywaniem na w砤sno舵 lub za po秗ednictwem Fast Finance NS FIZ portfeli wierzytelno禼i pieni昕nych, ich obs硊g i zarz眃zaniem" - podano w komunikacie

KNF na硂縴砤 500 tys. z kary na GetBack za naruszenia w raportach okresowych

w restrukturyzacji z siedzib w Warszawie kar pieni昕n w wysoko禼i 500 tysi阠y z za naruszenia w zakresie sporz眃zania 秗骴rocznych raport體 okresowych za 2017 r. oraz nieterminowe przekazanie 3 raport體 okresowych za 2017 r. i I kwarta 2018 r." - czytamy w komunikacie

Stopy procentowe mocno w d蟪. RPP reaguje na kryzys gospodarczy

Wczoraj w sprawie kryzysu zwi眤anego z koronawirusem zebra si zarz眃 Narodowego Banku Polskiego. Zapowiedzia program skupu aktyw體, operacje repo i kredyt wekslowy dla bank體 . Ale to nie wszystko. „W ubieg硑 pi眛ek Prezes NBP zapowiedzia, 縠 b阣zie proponowa Radzie Polityki Pieni昕nej

Kruk przydzieli 1 mln akcji serii G o 潮cznej warto禼i 215 mln z

akcji serii G o 潮cznej warto禼i 215 mln z. Wymagane wk砤dy pieni昕ne na pokrycie akcji zosta硑 wniesione w ca硂禼i. Decyzja o emisji nowych akcji zosta砤 w 100% zaakceptowana przez akcjonariuszy 29 listopada ub.r. odki z emisji b阣 przeznaczone na rozw骿 grupy

Kredyt Inkaso mia硂 1,73 mln z zysku netto w III kw. r.obr. 2018/2019

nabytych wierzytelno禼i na koniec grudnia 2018 r. wynios砤 727 mln z, co oznacza spadek o 2% w por體naniu z ko馽em wrze秐ia 2018 r. Wp砤ty od d硊縩ik體 osi眊n瓿y poziom 172 mln z, co oznacza wzrost o 29% r/r. "Zwi阫szanie poziomu odzysk體 pozwala nam osi眊a systematyczny

Cube.ITG uplasowa akcje serii C za 潮czn kwot 19,73 mln z

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Cube.ITG zawar z 42 podmiotami (w tym 13 osobami prawnymi) umowy obj阠ia 4 934 246 akcji serii C po cenie emisyjnej 4 z ka縟a, tj. za 潮czn kwot 19 736 984 z, poda砤 sp蟪ka. ?Akcje pokrywane s wk砤dem pieni昕nym

Action ma projekt propozycji uk砤dowych uwzgl阣niaj眂y wszystkich wierzycieli

postaci 秝iadcze o charakterze pieni昕nym, dodatkowych w stosunku do zawartej z danym wierzycielem umowy sprzeda縴 [...]; 1.2.5. Grupa V ? grupa wierzycieli finansowych: obejmuje wierzycieli, kt髍ym przys硊guj wierzytelno禼i obj阾e z mocy prawa lub za zgod wierzyciela uk砤dem

EuroRating nada砤 GetBack rating na poziomie BB, perspektywa stabilna

poziomu 3,0; pogorszenie warto禼i generowanych wolnych przep硑w體 pieni昕nych; a tak縠 ewentualne istotne pogorszenie p硑nno禼i finansowej sp蟪ki" - podsumowano. GetBack zajmuje si zakupem i windykacj portfeli wierzytelno禼i, pochodz眂ych przede wszystkim od bank體 i firm

Atradius: Wzrost PKB spowolni do 3% w 2020, inflacja wyniesie 2,7% r/r

skutki g硂sowania Wielkiej Brytanii za wyj禼iem z UE. Roczne przekazy pieni昕ne od Polak體 mieszkaj眂ych za granic wynosz oko硂 4 mld euro, z czego du縜 cz甓 pochodzi z Wielkiej Brytanii. W d硊縮zej perspektywie Brexit mo縠 mie wp硑w na fundusze strukturalne UE, kt髍e odgrywaj istotn rol w rozwoju

KNF cofn瓿a zezwolenie na wykonywanie dzia砤lno禼i przez GO TFI

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi: I. Kara pieni昕na w wysoko禼i 5 mln z na硂縪na zosta砤 za naruszenie art. 48 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 10 ustawy, w zwi眤ku z zarz眃zaniem przez Towarzystwo funduszami inwestycyjnymi w spos骲 nierzetelny i nieprofesjonalny, niezapewniaj眂y

Nak砤dy inwestycyjne Kruka spad硑 o 68% r/r do 57 mln z w I kw.

Warszawa, 10.04.2020 (ISBnews) - Warto禼i nak砤d體 na wierzytelno禼i nabytych przez Grup Kruk wynios砤 57 mln z w I kw. 2020 roku i by砤 ni縮za o 68% w skali roku. Kwota sp砤t z tytu硊 obs硊gi portfeli nabytych prze grup wynios砤 w tym czasie 477 mln z i wzros砤 o 12% w

CCC wezwa do sprzeda縴 50,33 mln akcji Gino Rossi po cenie 0,55 z/szt.

w umowie oraz wype硁ieniu przez strony czynno禼i zamkni阠ia, nab阣zie wszelkie istniej眂e na dzie przeniesienia wierzytelno禼i pieni昕ne (wymagalne i przysz砮) banku wobec sp蟪ki wynikaj眂e z um體 kredytowych zawartych pomi阣zy bankiem a sp蟪k w 潮cznej wysoko禼i oko硂 70 mln z, podano tak縠

Kredyt Inkaso mia硂 23,53 mln z zysku netto w I po. r.obr. 2018/2019

. "Konsekwentnie realizowane dzia砤nia, nakierowane na usprawnienie operacyjnych proces體 windykacyjnych, obszaru zaawansowanej analizy danych oraz IT w pozytywny spos骲 przek砤daj si na wyniki naszej dzia砤lno禼i podstawowej. Obserwujemy bowiem wzrost wydajno禼i portfeli wierzytelno禼i, przy

Sare ma zgod rady nadzorczej na zawarcie uchwa硑 inwestycyjnej dot. Adepto

200 udzia丑w sp蟪ki, stanowi眂ych 40% jej kapita硊 zak砤dowego i uprawniaj眂ych do wykonywania 40% g硂s體 na zgromadzeniu wsp髄nik體. Inwestorzy obejm 潮cznie 60% udzia丑w sp蟪ki w zamian za wk砤d pieni昕ny w 潮cznej kwocie 800 000 z, kt髍y zostanie wykorzystany przez sp蟪k na jej bie勘ce

Copernicus Capital TFI z硂縴硂 do UOKiK wniosek ws. przej阠ia PAI FIZ

FIZ jest lokowanie 秗odk體 pieni昕nych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikat體 inwestycyjnych w okre秎one w statucie funduszu wierzytelno禼i, papiery warto禼iowe, instrumenty rynku pieni昕nego oraz inne prawa maj眛kowe. (ISBnews).

Wy潮czenie 秝iadcze spod egzekucji s眃owej

Komornik s眃owy w toku egzekucji prowadzonej na wniosek uprawnionego wierzyciela na podstawie tytu硊 wykonawczego, stanowi眂ego podstaw egzekucji jest uprawnionych do dokonywania zaj赕 egzekucyjnych np.: z wynagrodzenia za prac, wierzytelno禼i, 秝iadcze i innych nale縩o禼i przys硊guj眂ych

GetBack widzi szans istotnie wy縮zej realizacji uk砤du ni przy zatwierdzeniu

informacji aktualizuj眂ej dane dotycz眂e efekt體 dzia砤 restrukturyzacyjnych zrealizowanych w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r., dotycz眂ych efekt體 negocjacji z wierzycielami posiadaj眂ymi zobowi眤ania zabezpieczone na portfelach wierzytelno禼i funduszy, kt髍ych uczestnikiem jest sp蟪ka i

Action przedstawi projekt za硂縠 nowych propozycji uk砤dowych z wierzycielami

. "Wierzytelno禼i obj阾e uk砤dem b阣 zaspokajane w obr阞ie grupy, do kt髍ej b阣zie nale縜 dany wierzyciel zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, dalej: ?p.r."), przy czym nowe propozycje przygotowywane przez sp蟪k

Brakuje nam pieni阣zy. Na pot阦 zaci眊amy kredyty konsolidacyjne i kupujemy na raty

. - ni rok wcze秐iej, zar體no je秎i chodzi o ich liczb, jak i 潮czn warto舵. W sumie w minionym miesi眂u udzielono 9,5 tys. kredyt體 mieszkaniowych. Cho procentowo spadki s du縠, g丑wnie przez spadek zdolno禼i kredytowej po podwy縦ach st髉 procentowych przez Rad Polityki Pieni昕nej, to i tak

Getin Holding: Rosyjski OOO Carcade mia 26,6 mln z zysku w 2018 r.

: 15.688.539 tys. RUB (848 750 tys. z) - suma bilansowa: 18 595 017 tys. RUB (1 014 060 tys. z) - zwi阫szenie stanu 秗odk體 pieni昕nych: 208 695 tys. RUB (12 030 tys. z)" - czytamy w komunikacie. Grupa Getin Holding

Kruk ustanowi VII program emisji obligacji o warto禼i do 700 mln z

komunikacie. Obligacje nie b阣 mia硑 formy dokumentu, b阣 zdematerializowane, podano. "odki pieni昕ne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostan na finansowanie og髄nych potrzeb korporacyjnych, kt髍ych podstawowym celem jest osi眊ni阠ie

Kredyt Inkaso mia硂 wst阷nie 13,51 mln z zysku netto w r. obr. 2016/2017

), - 秗odki pieni昕ne i ich ekwiwalenty 122 745 043,00 (wzrost w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 o 642% r/r), 2) Sprawozdanie skonsolidowane: - wynik finansowy netto 13 510 223,00 (spadek w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 r. o 67% r/r

Kruk: Inwestorzy obj阬i wszystkie akcje serii G o 潮cznej warto禼i 215 mln z

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Kruk zawar z inwestorami umowy obj阠ia 1 000 000 akcji serii G o 潮cznej warto禼i 215 mln z, poda砤 sp蟪ka. Wymagane wk砤dy pieni昕ne na pokrycie akcji zosta硑 wniesione w ca硂禼i. "Sp蟪ka zawar砤 z inwestorami

TXM wype硁i obowi眤ki wynikaj眂e z aneks體 zawartych z PKO BP i ING BSK

; ? aneksu do umowy o przelew wierzytelno禼i pieni昕nej z umowy ubezpieczenia zawartej z PKO BP; ? aneksu do umowy zastawu na aktywach sp蟪ki w Rumunii zawartej z ING; ? aneksu do umowy zastawu na 秗odkach trwa硑ch sp蟪ki w Polsce zawartej z ING

ZM Kania: Prokuratura wnioskuje o zabezpieczenie 14,7 mln z na mieniu sp蟪ki

sp蟪ki nale縩o禼i pieni昕nej w kwocie 14,7 mln z, poda硑 ZM Henryk Kania. "Podstaw prawn zarz眃zenia stanowi postanowienie o zabezpieczeniu maj眛kowym wydane przez Prokuratur Regionaln w Katowicach dnia 25 wrze秐ia 2019 r., w kt髍ym postanowiono zabezpieczy na mieniu

Boryszew zosta gwarantem umowy kredytowej Impexmetalu

Impexmetalu. Maksymalna suma zabezpieczenia z zastaw體 rejestrowych zosta砤 ustalona na 186 mln z. Dodatkowo w celu zabezpieczenia wierzytelno禼i banku wynikaj眂ych z umowy Impexmetal zawar z bankiem oraz Santander Bank Polska umow blokady na rachunku pieni昕nym prowadzonym dla Impexmetal przez Santander

Action na podstawie analizy: Likwidacja pre-pack zaspokoi wierzycieli w ok. 71%

sp蟪ka. Jednocze秐ie projekcje finansowe sp蟪ki zosta硑 ocenione jako "mo縧iwe do wykonania". "Analiza wykaza砤, i szacowany stopie zaspokojenia wierzycieli sp蟪ki (z wy潮czeniem wierzytelno禼i zabezpieczonych na maj眛ku sp蟪ki oraz wierzytelno禼i wynikaj眂ych

Podmiot zal. Kruka zawar umow emisji obligacji o warto禼i do 249,5 mln z

odsetek uzale縩iona b阣zie od przep硑w體 pieni昕nych netto z tytu硊 windykacji wierzytelno禼i, i b阣zie obliczana wed硊g wzoru okre秎onego w umowie emisji obligacji" - czytamy dalej. W maju Kruk podpisa z podmiotami z Grupy Eurobank umow na nabycie portfela wierzytelno禼i

Unified Factory ma zgod na otwarcie przyspieszonego post阷owania uk砤dowego

wierzytelno禼i z obligacji wyemitowanych przez sp蟪k, poda Unified Factory. Na pocz眛ku pa糳ziernika sp蟪ka z硂縴砤 w S眃zie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydzia Gospodarczy wniosek o wszcz阠ie przyspieszonego post阷owania uk砤dowego. Intencj sp蟪ki by硂 zawarcie uk砤du

KNF na硂縴砤 kary finansowe na Saturn TFI i Eques Investment TFI

. "Komisja przekazuje do publicznej wiadomo禼i informacj o wydaniu ostatecznej decyzji utrzymuj眂ej w mocy decyzj KNF z dnia 28 maja 2019 r. w przedmiocie na硂縠nia na Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: 1) kary pieni昕nej w wysoko禼i 50 tys. z, wobec

Onico z硂縴硂 wniosek o upad硂舵, zarz眃 wni髎 o wstrzymanie jego rozpoznania

komunikacie. Okoliczno禼iami uzasadniaj眂ymi z硂縠nie wniosku o og硂szenie upad硂禼i jest niewyp砤calno舵 w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy Prawo Upad硂禼iowe, tj. utrata zdolno禼i do wykonywania wymagalnych zobowi眤a pieni昕nych, podano tak縠. 9 lipca

Akcjonariusze Gino Rossi zdecyduj 20 III o emisji akcji serii K

. z o.o. lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. jako najwi阫szych wierzycieli sp蟪ki, w zamian za wk砤d pieni昕ny w postaci potr眂enia cz甓ci wierzytelno禼i przys硊guj眂ych ww. podmiotom z grupy kapita硂wej CCC S.A. lub wp砤ty got體kowej, co pozwoli sp蟪ce znacz眂o zredukowa poziom zad硊縠nia, kt髍ego

ING BSK wypowiedzia Nextbike Polska umow wieloproduktow

zdolno禼i do wykonywania wymagalnych zobowi眤a pieni昕nych, o czym 秝iadczy wypowiedzenie um體 kredytowych przez g丑wny bank finansuj眂y sp蟪k oraz wyst眕ienie przypadku naruszenia polegaj眂ego na braku wp硑w體 nale縩o禼i ze scedowanych na ING wierzytelno禼i handlowych, podkre秎ono

Best przeprowadzi emisj obligacji o 潮cznej warto禼i do 60 mln z

upowa縩iaj wy潮cznie do 秝iadcze pieni昕nych; ? Obligacje b阣 obligacjami zwyk硑mi, zdematerializowanymi na okaziciela" - czytamy w komunikacie. Wp硑wy netto z emisji obligacji zostan przeznaczone na finansowanie wydatk體 zwi眤anych z prowadzeniem

EBC utrzyma stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami

czas po tym, jak zacznie podnosi podstawowe stopy procentowe EBC, a w ka縟ym razie tak d硊go, jak d硊go b阣zie to konieczne do utrzymania korzystnych warunk體 p硑nno禼iowych i zdecydowanie 砤godnej polityki pieni昕nej" - czytamy dalej. "Je秎i chodzi o warunki nowej

mBank ma zgod KNF na zaliczenie po縴czki podporz眃kowanej do kapita硊 Tier II

Warszawa, 30.03.2018 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyrazi砤 zgod na zaliczenie 秗odk體 pieni昕nych z tytu硊 po縴czki podporz眃kowanej do instrument體 Tier II, poda bank. "Zarz眃 mBanku z siedzib w Warszawie, w nawi眤aniu do

Vindexus liczy na utrzymanie wynik體 za 2016 r. na ubieg硂rocznym poziomie

grupy kapita硂wej oraz zysk netto za rok bie勘cy b阣 na poziomie por體nywalnym do wynik體 2015 r. Z uwagi na stan posiadanych 秗odk體 pieni昕nych przez grup nie istnieje ryzyko p硑nno禼i w przypadku przesuni阠ia sp砤ty posiadanych wierzytelno禼i na okresy dalsze" - doda prezes

Vindexus liczy na co najmniej utrzymanie ubieg硂rocznych przychod體 z windykacji

dominuj眂ej oraz grupy w najbli縮zych okresach jest uzyskiwanie przychod體 z windykacji w wysoko禼i nie ni縮zej ni w roku poprzednim. W przypadku przesuni阠ia sp砤ty posiadanych wierzytelno禼i istnieje ryzyko braku 秗odk體 pieni昕nych na sp砤t wymagalnego zad硊縠nia. "Sp蟪ka

Kruk odst眕i od emisji obligacji do 潮cznej kwoty 30 mln z

p硑nno禼iowa jest stabilna (na 31.12.2019r. 秗odki pieni昕ne i ich ekwiwalenty wynios硑 150 mln z, a warto舵 dost阷nych i niewykorzystanych linii kredytowych wynios砤 556 mln z), podano tak縠. "Jednocze秐ie zarz眃 emitenta, na moment publikacji niniejszego raportu, nie mo縠 w

BBI Dev. zawi眤a z Archidiecezj Warmi駍k sp蟪k ws. projektu deweloperskiego

inwestycyjnych, a mo縠 by wnoszony tak縠 w drodze potr眂e wierzytelno禼i przys硊guj眂ych PD4 wobec sp蟪ki z tytu硊 秝iadczonych przez PD4 na rzecz sp蟪ki us硊g. Z kolei wk砤d niepieni昕ny Archidiecezji winien zosta wniesiony do sp蟪ki po spe硁ieniu si dw骳h warunk體, umo縧iwiaj眂ych wniesienie nieruchomo禼i

Kruk przyj背 program emisji obligacji o 潮cznej warto禼i nom. do 700 mln z

oprocentowania i jego wysoko禼i, podano tak縠. "odki pieni昕ne pozyskane w ramach programu przeznaczone zostan na dzia砤lno舵 operacyjn lub inwestycyjn podmiot體 nale勘cych do grupy kapita硂wej Kruk lub na refinansowanie zad硊縠nia sp蟪ki lub na finansowanie rozwoju grupy

ABC Data ma wi笨眂 ofert na sprzeda czeskiej sp蟪ki zale縩ej

. "Proponowana cena za nabycie udzia硊 wynosi 150 tys. z. Obie strony zobowi眤a硑 si dodatkowo do tego, 縠 zawr razem ze sp蟪k zale縩 umow subpartycypacji, na mocy kt髍ej okre秎one zostan warunki sp砤ty przez ni okre秎onych, wymagalnych wierzytelno禼i ABC Data od sp蟪ki zale縩ej. Oferta jest

Wystarczy jedno s硂wo i mniej zap砤cisz za hipotek

mo縠 zabezpiecza nawet kilka wierzytelno禼i, zar體no te ju istniej眂e, jak i przysz砮. Ta hipoteka zabezpiecza wierzytelno舵 "do oznaczonej sumy pieni昕nej". Radca prawny i ekspert prawa bankowego Iwona Mirosz zwraca uwag, 縠 w przypadku kredyt體 mieszkaniowych o

Forum TFI z硂縴硂 do UOKiK wniosek ws. przej阠ia Protegat 1 NS FIZ

funduszu jest lokowanie 秗odk體 pieni昕nych zebranych w drodze niepublicznego proponowania nabycia certyfikat體 inwestycyjnych w okre秎one w statucie wierzytelno禼i oraz inne prawa maj眛kowe. (ISBnews)

Przegl眃 informacji ze sp蟪ek

, Oddzia w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie dotycz眂e nale縩o禼i pieni昕nych w 潮cznej kwocie 3,69 mln z z odsetkami, poda砤 sp蟪ka. Jednocze秐ie ZUS skierowa do Auchan Polska zawiadomienia o zaj阠iu wierzytelno禼i pieni昕nych. Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowa硂

TXM zawar z bankami finansuj眂ymi now umow o utrzymaniu status quo

do zasady przewiduj眂ej w szczeg髄no禼i: 1. nowy mechanizm sp砤t przez TXM wierzytelno禼i wobec bank體 na okres do uprawomocnienia si postanowienia o zatwierdzeniu uk砤du w przyspieszonego post阷owania uk砤dowego TXM, w ramach kt髍ego kwoty przypadaj眂e do sp砤ty przez TXM

Banki zablokowa硑 TXM dost阷 do limit體 kredytowych

Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - TXM otrzyma od ING Banku 眘kiego powiadomienie o wypowiedzeniu umowy o utrzymaniu status quo (umowy standstill), poda砤 sp蟪ka. W zwi眤ku z wypowiedzeniem, zar體no ING, jak i PKO Bank Polski zablokowa硑 sp蟪ce dost阷no舵 秗odk體 pieni昕nych

Vindexus wyemitowa obligacje serii A2 o 潮cznej warto禼i 40 mln z

. Zabezpieczeniem roszcze pieni昕nych obligatariuszy z obligacji stanowi b阣zie zastaw rejestrowy ustanowiony na certyfikatach inwestycyjnych funduszy GPM Vindexus NSFIZ oraz Future NSFIZ, kt髍ego warto舵 nie b阣zie ni縮za ni 150% warto禼i nominalnej wyemitowanych obligacji, podano tak縠

PZF: Obroty firm faktoringowych wzros硑 o 21% r/r do 132 mld z w I p蟪r.

firmy, kt髍e s zwi眤ane kontraktami zawieraj眂ymi zakaz cesji. Wyklucza on si阦ni阠ie po finansowanie. PZF od kilku miesi阠y zabiega o zmiany prawne zmierzaj眂e do tego, aby nie obowi眤ywa on wierzytelno禼i pieni昕nych" - stwierdzi Grabek. Z us硊g firm faktoringowych w

Umowa cesji - jak zaksi阦owa?

us硊g, uzyskane 秗odki pieni昕ne z tytu硊 zbytej wierzytelno禼i nie b阣 stanowi硑 przychodu podatkowego (art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od os骲 prawnych, Dz.U. 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: updop). Wynika to z faktu, 縠

Best wyemituje 690,65 tys. akcji po 27,5 z ka縟a dla Quercus Multistrategy

tak縠 szybko禼i i sprawno禼i podwy縮zenia kapita硊 zak砤dowego z wykorzystaniem instytucji kapita硊 docelowego, stwierdzono w informacji. "Ponadto zwi阫szenie kapita丑w w砤snych sp蟪ki, dzi阫i 秗odkom pieni昕nym pozyskanym z emisji akcji serii G poprawi wska糿iki

KNF na硂縴砤 kary finansowe na Origin TFI i Saturn TFI

likwidacji jest zbycie wszystkich aktyw體 funduszu oraz 禼i眊ni阠ie jego nale縩o禼i. Nast阷ny etap to zaspokojenie wierzycieli funduszu, kt髍ych wierzytelno舵 wynika z innego tytu硊 ni uczestnictwo w funduszu. W ostatniej kolejno禼i nast阷uje wyp砤ta uczestnikom funduszu inwestycyjnego 秗odk體 pieni昕nych

Kruk mia wst阷nie 62 mln z straty netto w I kw. 2020 r.

. Grupa Kruk ma wysokie kapita硑 w砤sne (2 mld z na 31 grudnia 2019 roku) i niski poziom zad硊縠nia (2,3 x d硊g netto/EBITDA got體kowa). odki pieni昕ne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2020 roku wynios硑 w Grupie Kruk 236 mln z. Warto舵 dost阷nych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 31 marca