wierzytelności

dr Tomasz Góra

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

Do egzekucji z wierzytelności z tytułu nadpłaty i zwrotu podatku komornik przystępuje przez jej zajęcie.

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

Pod pojęciem "innych wierzytelności" należy rozumieć wierzytelności inne niż z wynagrodzenia za pracę np. wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), a także wierzytelności, które wynikają z innych podstaw, tytułów, a także stosunków prawnych.

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Jakie są kategorie i rodzaje egzekucji pieniężnych?

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

Komornik sądowy jest uprawniony do egzekucji z rachunku bankowego dłużnika. W tym celu komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości

. Dotyczy to także czynności dotyczące spłat dokonywanych na rzecz upadłego, które powinny być skierowane bezpośrednio do syndyka. Granicznym momentem jest ukazanie się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości i od tego momentu biegną terminy na zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości. Innym, istotnym

Koniec dużej spółki. Upadłość likwidacyjna DSS. Bank pomógł?

przez Syndyka (w przypadku zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego) na bieżąco znacznych wierzytelności pozaukładowych oraz brak możliwości prowadzenia egzekucji, może prowadzić do poprawy sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa Upadłego". W 2011 r. DSS wraz

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

przez wierzyciela. Kiedy przedawnia się wierzytelność? Roszczenie (zobowiązanie, wierzytelność, dług) stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed

"Nie oddałem długu, bo pies zjadł kartę". Dlaczego Polacy nie spłacają zobowiązań

"Nie oddałem długu, bo pies zjadł kartę". Dlaczego Polacy nie spłacają zobowiązań

Pani Barbara ma 50-metrowe mieszkanie w Bydgoszczy. Czynszu w wysokości 400 zł nie płaci od trzech miesięcy. - Po prostu nie mam z czego - tłumaczy. Jej emerytura wynosi 1300 zł netto. Problem w tym, że 600 zł wydaje na leki. - Wystarcza mi tylko na jedzenie, a że ono jest coraz droższe, to kupuję n

Action: Sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności

Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę 8 grudnia 2016 r. oraz pierwszy

GetBack zaprosił wybrane podmioty do rozmów ws. nabycia części wierzytelności

Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Zarząd GetBack w restrukturyzacji przekazał do wybranych podmiotów zaproszenia do podjęcia rozmów i ewentualnie negocjacji w przedmiocie nabycia przez te podmioty wybranych portfeli wierzytelności, które znajdują się w takich funduszach

CCC wezwało Gino Rossi do zapłaty wierzytelności regresowych

Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews) - Gino Rossi otrzymało od CCC wezwanie do zapłaty wierzytelności regresowych w łącznej kwocie 1 010 094,91 zł i 543 069,73 euro w terminie do 31 grudnia br., podała spółka. W grudniu 2018 r. PKO Bank Polski zbył na rzecz

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - TXM przedstawił propozycje układowe dla wierzycieli, których wierzytelności są objęte układem, podała spółka. Spółka proponuje m.in., że wierzytelności zostaną objęte konwersją na nowe akcje TXM w wysokości 65% ich wartości

Wierzytelności Onico względem mFaktoring spadły o 38,94 mln zł

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Wierzytelności Onico względem spółki mFaktoring, która świadczy usługi faktoringowe na jej rzecz, uległy zmniejszeniu o 38,94 mln zł, podało Onico. "W wyniku realizacji obopólnie wypracowanej z mFaktoring [...] w

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 86,6 mln zł w II kw.

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 86,6 mln zł w II kw. br., tj. o 33% więcej w skali roku, podała spółka. W całym półroczu poziom spłat należnych Best przekroczył 164 mln zł. W oczekiwaniu na uspokojenie

GNB ma list intencyjny z Idea Bankiem ws. zakupu wierzytelności wys. do 2 mld zł

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) zawarł z Idea Bank list intencyjny dotyczący podjęcia działań zmierzających do zawarcia transakcji zakupu od Idea Bank nabytych wcześniej przez tę spółkę wierzytelności leasingowych oraz pożyczkowych o wartości nominalnej

Kruk ma list intencyjny ws. zakupu wierzytelności na rynku hiszpańskim

Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała list intencyjny dotyczący zawarcia umowy na zakup wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. "Wartość nominalna wierzytelności, o których mowa powyżej

Egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 roku

Jak wygląda egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych Komornik sądowy zawiadamia dłużnika, że nie wolno mu odbierać świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością (świadczeniem) poza kwotą wolną od zajęcia oraz wzywa dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał

Libet ma umowę czasowego niedochodzenia wierzytelności przez banki

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - Libet oraz Libet 2000 zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank umowę dotyczącą czasowego niedochodzenia wierzytelności, podał Libet w zawiadomieniu o opóźnieniu

Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 8,4 mln zł w I kw. 2020 r.

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 8,4 mln zł w I kw. 2020 roku wobec niedokonywania zakupów rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 1,5 mln zł, podał Best. Spłaty z zarządzanych portfeli

Kredyt Inkaso ma umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, spółka zależna Kredyt Inkaso, zawarła umowę przelewu wierzytelności z Vivus Finance, w wyniku czego łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy

Grupa Best kupiła wierzytelności o wart. 111 mln zł za 12,2 mln zł w IV kw.

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności nabytych przez Grupę Best wyniosła 111 mln zł w IV kw. 2019 roku wobec 156 mln zł rok wcześniej. Grupa zainwestowała w nowe portfele 12,2 mln zł wobec 12,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r., podał

Alior: Wierzyciele Ruchu przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności, poinformował Alior Bank. Był to jeden z warunków przejęcia Ruchu przez PKN Orlen. "Zarząd Alior Banku S.A. informuje o

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 28,05 mln zł w IV kw.

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 28 046 tys. zł w IV kw. 2019 r. wobec 26 364 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, podała spółka. W całym roku 2019 r

Biomed-Lublin rozłożył na raty niespłaconą część wierzytelności wobec PARP

części wierzytelności układowej wynosząca łącznie 16,5 mln zł została rozłożona na raty, podała spółka. "Harmonogram rat jest następujący: a) 12 równych rat w kwocie po 688 tys. zł każda, płatne co miesiąc, począwszy od stycznia 2020 r., na

Spółka Kruka ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości 75 mln euro

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - ItaCapital s.r.l. z siedzibą w Mediolanie - podmiot zależny Kruka - podpisał umowę z Intesa Sanpaolo S.p.A. z siedzibą w Turynie, której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wartości ok. 322 mln zł

Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych od jednego z największych banków na rynku włoskim, o wartości nominalnej ok. 75 mln euro zł, podał Kruk

Suma wierzytelności GetBacku objętych układem sięga 2,72 mld zł

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - Suma wierzytelności GetBacku wynosi 2 815 mln zł, w tym suma wierzytelności objętej układem z mocy prawa wynosi 2 724 mln zł, podał GetBack we wniosku o otwarcie postępowania układowego. "Suma wierzytelności

GPM Vindexus: Zakupy portfeli wierzytelności wyniosły 53,6 mln zł w I-IX br.

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus dokonała zakupów nowych portfeli wierzytelności za łączną kwotę 53,6 mln zł i o łącznej wartości nominalnej w wysokości 517 mln zł w okresie styczeń-wrzesień br., podała spółka. Dla

TFI BDM złożyło wniosek do UOKiK ws. przejęcia EGB Wierzytelności 2 NSFIZ

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BDM złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie przejęcia kontroli nad EGB Wierzytelności 2 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w

Kruk nabędzie od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - InvestCapital LTD - jednostka zależna Kruka - oraz Getback Recovery S.R.L. z Rumunii sfinalizował umowę nabycia wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie portfela niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 41,2 mln RON (ok. 37,4 mln zł

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 70,32 mln zł w I-IX br.

Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 70 320 tys. zł od stycznia do września 2019 r. wobec 63 487 tys. zł w analogicznym okresie rok wcześniej, podała spółka

Spółka Kruka wygrała przetarg na zakup wierzytelności o wart. ok. 1,4 mld zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności od jednego z największych banków w Polsce, o wartości nominalnej ok. 1,4 mld zł, podał Kruk

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły ok. 66 mln zł w III kw.

Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniósł ok. 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka. W samym III kwartale bieżącego roku spłaty wierzytelności

Kruk nabył włoską spółkę zarządzającą wierzytelnościami

Credit Base International S.r.l. z siedzibą w La Spezia, Włochy (CBI) umowę nabycia 100% udziałów w CBI" - czytamy w komunikacie. Spółka CBI prowadzi działalność w zakresie obsługi wierzytelności nabytych na własny rachunek oraz na zlecenie na terenie Włoch. Skonsolidowane

PBG wynegocjował przeniesienie wierzytelności w wysokości 80 mln zł

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PBG zakończył negocjacje w przedmiocie umowy sprzedaży wierzytelności względem Imidż Finans Group, poinformowała spółka. Zgodnie z wynegocjowaną umową PBG otrzyma od cesjonariusza tytułem przeniesienia wierzytelności kwotę 80 mln zł, w tym

Nie płacił odsetek za opóźnienie. Bank sprzedał wierzytelność

wezwania do zapłaty nie ureguluje długu, rachunku kredytu nie można zamknąć. Sprzedaż wierzytelności przeterminowanych jest standardowym działaniem podejmowanym przez banki i jest zgodna z obowiązującym polskim ustawodawstwem - dodaje Ewa Krewczyk.

Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 10.01.2020 (ISBnews) - Kruk zainwestował 389 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 4,25 mld zł w IV kw. 2019 r., (wzrost odpowiednio o 14% i 63% r/r), poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 475 mln zł

Kruk kupi hiszpańską spółkę zarządzającą wierzytelnościami

Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Kruk otrzymał informację o przyjęciu przez obecnych udziałowców oferty nabycia udziałów w spółce działającej w obszarze zarządzania wierzytelnościami, na rynku hiszpańskim, podała spółka. "Zgodnie z ofertą

Kruk kupuje od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - InvestCapital LTD, jednostka zależna Kruk, oraz Getback Recovery S.R.L. z Rumunii zawarły umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie portfela niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 41,2 mln RON (ok. 37,4 mln zł), podał Kruk

GetBack: Wstępna wartość wierzytelności funduszy własnych wynosi ok. 1,05 mld zł

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Wstępna wartość portfeli wierzytelności funduszy własnych znajdujących się w zarządzaniu przez GetBack kształtowała się - na dzień 31 grudnia 2018 r. - w wysokości ok. 1 050 mln zł, podała spółka. "Wskazana

GetBack chce część wierzytelności skonwertować na akcje 

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - GetBack planuje, że wierzytelności należące do Grupy 1 w wymiarze 34,64% będą skonwertowane na akcje, wynika z propozycji układowych spółki. Spłata należności głównej, określonej na 63,36% będzie przebiegać w ratach, rozłożonych do 2025 roku

Kruk kupi spółkę zarządzającą wierzytelnościami we Włoszech

Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Kruk kupi 100% udziałów w spółce działającej w obszarze zarządzania wierzytelnościami na rynku włoskim, podała spółka. "Zgodnie z ofertą, emitent nabędzie łącznie 100% wolnych od wszelkich obciążeń oraz od praw

GUS: Firmy windykacyjne odzyskały 3,8 mld zł wierzytelności w 2018 r.

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa windykacyjne w ciągu 2018 r. przyjęły do obsługi 7,2 mln wierzytelności o wartości nominalnej 30,5 mld zł, w których 83,4% stanowiły wierzytelności konsumenckie, a korporacyjne - 16,6%. Średnia wartość przyjętych do obsługi

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 100 mln zł

Warszawa, 16.03.2018 (ISBnews) - Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły trzy portfele, składające się z wierzytelności bankowych, telekomunikacyjnych i pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza 100 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była

Vindexus chce nabywać więcej wierzytelności regularnych w 2018 r. 

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych Vindexus spodziewa się, że w przyszłym roku na rynku będzie pojawiać się coraz więcej portfeli wierzytelności nieprzeterminowanych, a podaż tego typu wierzytelności może sięgnąć 5-10% całego rynku. Spółka chce rozwijać

BGŻ BNP Paribas otrzymał 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności

Warszawa, 19.12.2017 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas otrzymał zapłatę w wysokości 2,3 mld zł za sprzedaż wierzytelności, wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego, poinformowała instytucja. "[...] Bank otrzymał zapłatę ceny

Milion złotych za długi pasażerów - PKP sprzedaje wierzytelności

Cena wywoławcza za długi pasażerów opiewające na kwotę 29 milionów złotych wynosi tylko milion 78 tysięcy złotych. Przejmie je ten, kto zaproponuje więcej. - Chodzi o wierzytelności z lat 2001-2008. Ponieważ do tej pory spółce nie udało się ich

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności na 246 mln euro w Hiszpanii

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała umowę nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich oraz wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw na rynku hiszpańskim, podał

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 37,16 mln zł w I-V br.

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 37 163 tys. zł od stycznia do maja 2019 roku, podała spółka. "Spłaty z posiadanych przez grupę kapitałową emitenta

BPS chce sprzedać wierzytelności o wartości ok. 47 mln zł 

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) ogłosił przetarg dotyczący nabycia wierzytelności banku z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnościami na kwotę ok. 47 mln zł, podał BPS. "Bank Polskiej Spółdzielczości

Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r.

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Kruk chce zwiększyć nakłady na zakup wierzytelności w 2018 r. wobec 976,5 mln zł zrealizowanych w 2017 r., poinformował członek zarządu Michał Zasępa. "Chcielibyśmy przebić zeszłoroczny wynik, chcielibyśmy, żeby

Spółka Bestu odstąpiła od zakupu portfela wierzytelności we Włoszech

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Best Capital Italy, spółka zależna Bestu, odstąpiła od dalszych negocjacji w sprawie zakupu portfela wierzytelności na rynku włoskim. Strony nie porozumiały się co do warunków transakcji, podał Best. "Negocjacje

Alior Leasing dokonał sekurytyzacji części portfela wierzytelności na 500 mln zł

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Alior Leasing - spółka z Grupy Alior Banku - przeprowadził transakcję sekurytyzację części swojego portfela wierzytelności o wartości 500 mln zł. W ramach tej transakcji, spółka celowa (emitent) z siedzibą w Irlandii nabyła od Alior Leasing

BNP Paribas wzywa Onico do całkowitej spłaty ponad 8 mln USD wierzytelności

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Onico otrzymało od BNP Paribas (Suisse) klauzulę przyspieszenia stwierdzenia niewykonania zobowiązań wzywającą do natychmiastowej i całkowitej spłaty wierzytelności wynikających z umowy kredytowej zawartej pomiędzy spółką oraz BNP Paribas

Statima oczekuje 2-cyfrowego wzrostu portfela wierzytelności w kolejnych latach

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Statima oczekuje, że wartość posiadanego portfela wierzytelności, która wyniosła 239 mln zł na koniec września br. będzie rosnąć w tempie dwucyfrowym w kolejnych latach. Spółka odnotowała 17,8 mln zł zysku netto w I-III kw. br., co oznacza

Oferta spółki zależnej GetBack wybrana na portfel wierzytelności w Hiszpanii

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Oferta podmiotu z grupy kapitałowej GetBack, dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln euro (tj. 2,7 mld zł), została wybrana przez bank działający na terytorium Hiszpanii jako najbardziej preferowana, poinformowała

Skarb Państwa złożył zażelenie od postanowienia dot. spisu wierzytelności Action

Warszawa, 17.08.2017 (ISBnews) - Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie złożył zażalenie od postanowienia sędziego komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym Action w przedmiocie ustalenia spisu wierzytelności, podała spółka

Hawe Telekom złożył w sądzie spis wierzytelności

Warszawa, 04.04.2016 (ISBnews) - Hawe Telekom złożył w sądzie spis wierzytelności będących przedmiotem postępowania restrukturyzacyjnego, podała spółka. "Zarząd spółki złożył w sądzie spis wierzytelności, będących przedmiotem postępowania

Vistal Stocznia Remontowa zawarła z PKO BP porozumienie ws. wierzytelności

należności głównej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia 19.10.2017 r. do dnia zapłaty, jak również zobowiązania do zapłaty kosztów postępowania w kwocie 32 234 zł objętych nakazem zapłaty - opisanym w raporcie bieżącym 99/2017 (wierzytelność), c) Vistal

Feerum przeniosło na BGK 30,25 mln euro wierzytelności z tyt. sprzedaży silosów

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Feerum podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę wykupu wierzytelności, podała spółka. Na podstawie umowy Feerum przeniosło na bank wierzytelności pieniężne z tytułu umowy sprzedaży pięciu kompleksów silosów zbożowych zawartej 27

Action: Suma wierzytelności objętych układem wynosi 349,42 mln zł

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Suma wszystkich wierzytelności Action w restrukturyzacji, umieszczonych w spisie wierzytelności, wynosi 590,61 mln zł, w tym suma wierzytelności objętych układem z mocy prawa wynosi 349,419 mln zł, podała spółka. ?Suma

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 89,83 mln zł w 2018 roku, podała spółka. "Wartość spłat z posiadanych przez grupę kapitałową emitenta portfeli

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły 61,8 mln zł w IV kw.

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w IV kw. 2018 roku wyniósł 61,8 mln zł, podała spółka. Grupa Best osiągnęła w 2018 roku 260,8 mln zł spłat z wierzytelności jej należnych, czyli o 9% więcej r/r. Grupa zainwestowała łącznie ponad

GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 21,05 mln zł w III kw.

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Spłaty z posiadanych przez Giełdę Praw Majątkowych Vindexus portfeli wierzytelności wyniosły 21,05 mln zł w III kwartale (do 28 września 2018 r.), podała spółka. "W pierwszym półroczu 2018 r. spłaty z posiadanych

GetBack wygrał przetarg banku na zakup portfeli wierzytelności

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał, organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski, przetarg na zakup portfeli wierzytelności, podała spółka. ?Cena zaoferowana przez podmiot zależny emitenta

Kruk ma umowę zakupu portfela wierzytelności w Rumunii o wartości 230 mln zł

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Kruk podpisał umowę zakupu portfela wierzytelności konsumenckich od Patria Bank w Rumunii, podała spółka. Wartość nominalna portfela składającego się z blisko 10 tys. spraw wynosi 230 mln zł. Portfel będzie serwisowany przez Kruk Romania SRL

Kruk wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności na łącznie ok. 488 mln zł

Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 274 mln zł oraz portfela zabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o

Kruk wybrany jako preferowany nabywca portfela wierzytelności na 230 mln euro

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, została wybrana jako preferowany nabywca portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 230 mln euro (1 mld

Kruk ma wiążącą umowę na portfel wierzytelności w Hiszpanii na 248 mln euro

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - InvestCapital Ltd., spółka zależna Kruka, podpisała wiążącą umowę nabycia portfela detalicznych niezabezpieczonych wierzytelności na rynku hiszpańskim, podał Kruk. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi ok. 248 mln euro (1,06 mld zł

Kruk zainwestuje mniej r/r w portfele wierzytelności, głównie w Polsce i Rumunii

cały rok" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa podczas konferencji prasowej. Kruk zainwestował 179 mln zł w zakup 37 pakietów wierzytelności o wartości nominalnej 1,39 mld zł w I kw. 2019 r. Najwięcej - 80 mln zł - spółka zainwestowała w Rumunii, a kwotę 61 mln zł

Kruk wygrał przetarg na zakup wierzytelności we Włoszech wart. ok. 302 mln euro

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - ItaCapital S.r.l. - spółka zależna Kruka - wygrała na rynku włoskim przetarg na zakup portfela niezabezpieczonych wierzytelności o wartości nominalnej ok. 302 mln euro (1,3 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 3 września 2018 roku), podał Kruk

Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł w IV kw. 2018 r., tj. 65% więcej r/r, poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł (wzrost o 15% r/r

Medius ma umowę na zakup wierzytelności za 6,2 mln euro

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Medius Collection, spółka zależna Kancelarii Medius, zawarła umowę na zakup niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ok. 6,2 mln euro, podała Kancelaria Medius. "Zarząd Kancelaria

Kruk ma umowę nabycia wierzytelności we Włoszech o wartości ok. 300 mln euro

Warszawa, 14.09.2018 (ISBnews) - Kruk oraz jego spółka zależna - ItaCapital z siedzibą w Mediolanie zawarły wiążącą umowę z Findomestic Banca S.p.A., której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej

Afera GetBacku. Portfel wierzytelności Pekao wart 66 mln zł został kupiony za ponad 148 mln zł

Pod koniec 2017 roku spółka windykacyjna GetBack czyściła  głównie państwowe banki ze złych długów. Kupowała pakiety wierzytelności ze zobowiązaniami nie do zwindykowania i świadomie przepłacała, nawet o 60 proc. Były prezes Konrad K. liczył, że z wdzięczności banki dofinansują jego upadającą

Wartość portfeli wierzytelności GetBack wynosi 1,32 mld zł na 30 czerwca br.

Warszawa, 23.08.2018 (ISBnews) - Łączna skonsolidowana wartość krajowych portfeli wierzytelności grupy kapitałowej GetBack w restrukturyzacji na 30 czerwca 2018 r. wynosi 1,32 mld zł wobec 1,27 mld zł prezentowanych w wersji wstępnej i wobec 1,66 mld zł ujętych w

Kredyt Inkaso kupił w kwietniu wierzytelności o wartości 110 mln zł

Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Grupa Kredyt Inkaso nabyła w kwietniu portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych i telekomunikacyjnych o łącznej wartości nominalnej ok. 110 mln zł, poinformowała spółka. Spółka spodziewa się normalizacji i stabilizacji

HSBC polecił kontrahentom Action spłatę wierzytelności na rachunki spółki

Warszawa, 19.09.2016 (ISBnews) - Na mocy instrukcji wysłanej przez HSBC Bank Polska, kontrahenci Action objęci umową cesji zobowiązani są do spłacania wierzytelności przysługujących spółce na należące do spółki rachunki w tym banku, podała spółka

Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły r/r do 71,7 mln zł w III kw.

Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wzrosły o 7% r/r do 71,7 mln zł w III kw. 2018 r., zaś spłaty z posiadanych portfeli ogółem - o 4% r/r do 81,1 mln zł, podała spółka. Wartość nominalna portfeli nabytych w III kw. wyniosła 248,5 mln zł

GUS: Wartość wierzytelności wykupionych w faktoringu wzrosła o 17,1% w 2017 r.

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Wartość wierzytelności wykupionych przez przedsiębiorstwa zajmujące się faktoringiem w 2017 r. wyniosła 222 490 mln zł i wzrosła o 17,1% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W faktoringu krajowym wartość

Kredyt Inkaso kupił od I do V br. wierzytelności o wartości ponad 340 mln zł

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Grupa Kredyt Inkaso nabyła w Polsce, Rosji, Bułgarii i Rumunii od stycznia do maja bieżącego roku portfele, składające się z wierzytelności detalicznych, pożyczkowych, telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych, o łącznej wartości nominalnej 340,4

Action: Atos zgłosił 26,75 mln zł wierzytelności do postępowania restrukturyz.

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Do akt postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Action w restrukturyzacji wpłynęło pismo od Atos Polska, na podstawie którego podmiot ten dokonał zgłoszenia wierzytelności w łącznej kwocie 26,75 mln zł, podał Action

Spółka Kruka wygrała przetarg na wierzytelności o wartości nomin. ok. 394 mln zł

Warszawa, 23.03.2018 (ISBnews) - Prokura NS FIZ, jednostka zależna Kruka, wygrała przetarg na zakup portfela detalicznych niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych wierzytelności korporacyjnych od Banku BGŻ BNP Paribas, o wartości nominalnej ok. 394 mln zł, podał Kruk

GetBack ma umowy przedwstępne na wierzytelności warte nom. ok. 0,4 mld zł

Warszawa, 22.12.2017 (ISBnews) - Podmioty z grupy kapitałowej GetBack zawarły dwie przedwstępnych umowy nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych od instytucji finansowej z siedzibą w Kopenhadze o łącznej wartości

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności o wartości ponad 60 mln zł netto

Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Fundusze sekurytyzacyjne Kredyt Inkaso nabyły dwa portfele, składające się z wierzytelności pożyczkowych, których łączna wartość nominalna przekracza ponad 60 mln zł, poinformowała spółka. Cena zakupu pakietów była dwucyfrowa, podała też spółka

GetBack: Wartość krajowych portfeli wierzytelności to 1,27 mld zł na koniec VI

Warszawa, 19.07.2018 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji szacuje, że łączna skonsolidowana wartość krajowych portfeli wierzytelności grupy kapitałowej, w oparciu o robocze wyceny przygotowane na potrzeby wyceny certyfikatów funduszy własnych na dzień 30 czerwca 2018 r

KPF: Wartość wierzytelności w Polsce wzrosła o 9,3% r/r do 86,3 mld zł w I kw.

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Wartość nominalna portfeli wierzytelności zarządzanych przez członków Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) osiągnęła na koniec I kw. 2019 r. 86,3 mld zł, co oznacza wzrost o 9,3% r/r, wynika z najnowszego raportu KPF, do którego dotarła

Spółka zależna Kruka wygrała przetarg na wierzytelności o wartości 419,7 mln zł

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Prokura FIZ, spółka zależna Kruka, wygrała przetargu na zakup portfela wierzytelności od Getin Noble Banku o wartości 419,7 mln zł, poinformowała spółka. "Zarząd Kruk informuje, że w dniu 27 września 2017 roku

Spółka z grupy GetBack ma umowę zakupu wierzytelności wart. 246 mln euro

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Podmiot z grupy kapitałowej GetBack podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Hiszpanii umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 246 mln euro tj. ok. 1 mld zł, podał GetBack

Famur ma umowę z KUKE Finance na zarządzanie wierzytelnościami

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - KUKE Finance - spółka Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - i Famur podpisały umowę zarządzania wierzytelnościami o łącznej wartości ponad 19,5 mln zł, podała KUKE. "To pierwsza tego typu umowa

Kruk i IFC zamknęły transakcję zakupu portfela wierzytelności w Rumunii

Warszawa, 17.08.2016 (ISBnews) - Konsorcjum złożone z grupy Kruk oraz International Finance Corporation (część Banku Światowego) dokonało zapłaty za portfel wierzytelności konsumenckich w Rumunii o wartości nominalnej 597 mln euro od podmiotów z grupy Eurobank i tym samym

Kredyt Inkaso:Spłaty z wierzytelności wzrosły o 18% r/r do 173,5 mln w 2017 r.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso zanotowało wzrost spłat z wierzytelności o 18% r/r do 173,5 mln zł w 2017 r., podała spółka. Kredyt Inkaso rozważy uruchomienie w bieżącym kwartale emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu wartego do 300 mln zł

Spółka zależna Bestu kupi wierzytelności we Włoszech warte 146 mln euro

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Spółka zależna Bestu - Best Capital Italy s.r.l., została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych na rynku włoskim. Wartość nominalna portfela wierzytelności wynosi 146 mln euro, podał Best

KIR uruchamia elektroniczny tryb zajęcia wierzytelności w systemie Ognivo

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - KIR uruchamia obsługę wierzytelności z rachunków bankowych, funkcjonującej w ramach systemu Ognivo, poinformowała Izba. Zajęcia - dotychczas wymagające wymiany dokumentów w wersji papierowej - będą odbywać się w sposób elektroniczny

BGŻ BNP Paribas ma umowy sprzedaży wierzytelności o wart. 2,3 mld zł

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - BGŻ BNP Paribas sprzedał wierzytelności wynikające z umów kredytu gotówkowego i umów kredytu samochodowego o łącznej wartości 2,3 mld zł na rzecz BGZ Poland ABS1 Designated Activity Company (SPV), poinformowała instytucja. Bank nie jest

Spółka zależna GetBack ma umowę na zakup wierzytelności wartych 1,2 mld zł

Warszawa, 07.12.2017 (ISBnews) - Spółka w 100% zależna od GetBack podpisała z bankiem z siedzibą na terytorium Polski umowę nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej ok. 1,2 mld zł, podał GetBack "Zgodnie z postanowieniami umowy

Oferta włoskiej spółki Bestu wybrana w przetargu na zakup wierzytelności

Warszawa, 01.12.2017 (ISBnews) - Best Capital Italy, spółka zależna Bestu została wybrana jako nabywca portfela wierzytelności niezabezpieczonych o wartości nominalnej 230 mln euro na rynku włoskim, podał Best. "Zawarcie umowy dotyczącej zakupu

GetBack nabył portfel wierzytelności z sektora bankowego za ponad 125 mln zł

Warszawa, 23.08.2017 (ISBnews) - Podmiot kontrolowany przez GetBack nabył portfel wierzytelności z sektora bankowego za cenę przekraczającą 125 mln zł, podała spółka. "GetBack w imieniu podmiotu zależnego nabył kolejny duży portfel wierzytelności

Altus TFI przejęło zarządzanie funduszem EGB Wierzytelności 1 FIZ

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przejęło zarządzanie funduszem EGB Wierzytelności 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny od Opoka TFI, podał Altus. "Weszła

SMT sprzedało przysługujące mu wierzytelności za 13,6 mln zł

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) ? SMT zawarło umowę sprzedaży na rzecz Onemaker Solutions wierzytelności za 13,58 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest zakup przez kupującego przysługujących emitentowi wierzytelności o wartości 13 580