wierzycieli kosztem

dr Tomasz Góra

Co może zająć komornik?

Co może zająć komornik?

Komornik sądowy prowadząc egzekucje na wniosek wierzyciela ma obowiązek doprowadzić do jego zaspokojenia kosztem majątku dłużnika. Może też stosować środki i sposoby tylko przewidziane przez prawo.

"Tarcza antykryzysowa 3.0" chroni dłużnika kosztem wierzyciela

"Tarcza antykryzysowa 3.0" daje dłużnikom dodatkową ochronę. Podwyższono w niej kwotę wolną od potrąceń i egzekucji, ale już nie długów niealimentacyjnych.

Tysiące Polaków są dłużnikami sądów. Rekordzista ma 75 mln zł długu wobec wymiaru sprawiedliwości

Prawie 162 tys. osób zostało wpisanych do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej za nieuregulowane grzywny, koszty, przepadki korzyści majątkowej czy nawiązki na rzecz skarbu państwa. Ich wierzycielami są sądy.

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

Budżet potrzebuje pieniędzy. VAT przygniecie komorników? Wielkie poruszenie w branży

tłumaczy to z pełną powagą. Faktura wystawiana jest na rzecz wierzyciela, gdy wierzyciel uiszcza stosowną zaliczkę na działania komornika, a na rzecz dłużnika, gdy dłużnik ureguluje koszty egzekucji. 100 tys. faktur miesięcznie? Ale dlaczego komornicy

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie?

mieszkalnego. Termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się na wniosek wierzyciela. Lokal mieszkalny jako przedmiot egzekucji Przez pojęcie lokalu mieszkalnego należy rozumieć każdy

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

nieruchomości. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności (kategorie zaspokajania wierzycieli): kat. - koszty egzekucyjne z wyjątkiem kosztów zastępstwa prawnego przyznanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym; kat. - należności alimentacyjne; kat. - należności za pracę za

Wierzyciel a dłużnik

Wierzyciel a dłużnik

uprawnionego organu. Dłużnik zwany dłużnikiem egzekwowanym, to strona postępowania egzekucyjnego wskazana w tytule wykonawczym, jako zobowiązana do spełnienia świadczenia kosztem swojego majątku. Egzekucja zostaje wszczęta przeciwko dłużnikowi z jego majątku na rzecz uprawnionego wierzyciela. Organ

Co może zrobić komornik, jeżeli dłużnik nie ma majątku?

Nie oznacza to jednak, że dłużnik nie ma już długu. Dług pozostaje i zazwyczaj powiększa się o koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które okazało się bezskuteczne. Koszty te wykłada wierzyciel, który ma prawo do ich odzyskania. Nie jest zatem w interesie dłużnika unikanie egzekucji i

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń niepieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń niepieniężnych

eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić eksmisja. 3) Egzekucję obowiązku wykonania czynności zastępowalnej. Czynność prawna zastępowalna to taka czynność, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba. Tę czynność może wykonać wierzyciel na koszt dłużnika. Sąd na wniosek wierzyciela wezwie

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości; zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności; należności osób

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

Umorzenie postępowania egzekucyjnego

ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna; jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych; jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

eksmisji trwały wiele miesięcy, a nawet lat. Tym bardzie zakaz wykonywania eksmisji był bardzo odczuwalny i dolegliwy. W skrajnych przypadkach zdarzało się, że wierzyciele musieli ponosić koszty utrzymania lokali bez możliwości z nich korzystania. Na mocy art. 20 w/w ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r

Czy komornik może wejść do domu dłużnika?

Czy komornik może wejść do domu dłużnika?

Czynności podejmowane w miejscu zamieszkania dłużnika Komornik sądowy w ramach tych drugi czynności jest uprawniony do wejścia do domu dłużnika. Może to odbywać się w ramach poszukiwania majątku dłużnika lub na wniosek wierzyciela w celu dokonania zajęcia konkretnego, wskazanego składnika majątku

Czy komornik może odebrać dłużnikowi samochód?

Czy komornik może odebrać dłużnikowi samochód?

zajęcia samochodu komornik dokumentuje w formie protokołu zajęcia, którego odpis doręcza dłużnikowi, wierzycielowi nieobecnemu podczas czynności zajęcia i dozorcy. Zajęcie samochodu przez komornika – co z autem? Co do zasady zajęte ruchomości komornik pozostawia pod dozorem osoby, u której je zajął

GetBack: Propozycja układowa została przyjęta większością 86% głosów

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - W głosowaniu wierzycieli, propozycję układową GetBack w restrukturyzacji przyjęto większością 86% głosów, podała spółka. "Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji [?] informuje o uzyskaniu przez zarząd spółki w dniu

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

mamy wielu wierzycieli, koszty uproszczonego postępowania powinny zamknąć się w granicach od 4 do 7 tys. zł. W bardziej skomplikowanych sprawach, gdy mamy np. duży majątek, koszty mogą być wyższe niż 10 tys. zł. Co istotne, w przypadku gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie

Powództwa przeciwegzekucyjne- powództwo ekscydencyjne (interwencyjne). Co to jest i do czego służy?

Powództwa przeciwegzekucyjne- powództwo ekscydencyjne (interwencyjne). Co to jest i do czego służy?

egzekucję. Osobą trzecią nie może być ani dłużnik, ani wierzyciel. Pozwanym jest wierzyciel, na którego rzecz prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym doszło do zajęcia rzeczy lub prawa. Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

Co robić, gdy firma wpadnie w długi? Jest kilka możliwości...

długów wraz z odsetkami, jak też obciążyć go kosztami postępowania. Jeżeli mimo wyroku dłużnik nie spełni świadczenia, wówczas sprawa może trafić do komornika sądowego. W niektórych przypadkach jest możliwe udzielenie wierzycielowi zabezpieczenia, wówczas komornik będzie mógł dokonać określonych zajęć

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

postępowania układowego wobec dłużnika oraz inne należności uboczne, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności. Wypłata świadczeń pieniężnych należnych na podstawie układu wierzycielom, których wierzytelności zostały przyporządkowane do Grup: Grupa

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji sądowej

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji sądowej

Egzekucja sądowa nie może być wszczęta i prowadzona bez tytułu wykonawczego, który stanowi dokument uprawniający wierzyciela do przymusowego wyegzekwowania obowiązku od dłużnika. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Z kolei tytułem egzekucyjnym mogą być

Co to jest tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym?

Co to jest tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym?

strony postępowania egzekucyjnego. Zazwyczaj tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Do obligatoryjnych składników tytułu egzekucyjnego należą: wskazanie świadczenia, które ma być spełnione oznaczenie wierzyciela i dłużnika. Ponadto tytuł egzekucyjny może zawierać

Problem z Krajowym Rejestrem Zadłużonych. Przedsiębiorcy narzekają, ministerstwo nie ma dla nich rozwiązania

Problem z Krajowym Rejestrem Zadłużonych. Przedsiębiorcy narzekają, ministerstwo nie ma dla nich rozwiązania

upadłościowe są bezlitosne. Od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w rejestrze wierzyciel ma 30 dni na zgłoszenie swojej wierzytelności. Jeżeli przegapi ten termin, poniesie zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego. "Nawet jeżeli opóźnienie powstało nie z jego winy"

Action przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych z wierzycielami

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych celem ich skonsultowania z wierzycielami oraz rozpoczęcia na ich podstawie negocjacji zmierzających do zawarcie układu, podała spółka

Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom, podała sieć. Środki finansowe na wypłaty zostały zabezpieczone przez inwestora finansowego i mogą być uruchomione w każdej chwili, podkreślono

Pre Pack - co to takiego?

wierzycieli. Teraz pojawił się tzw. „Pre Pack", który przyszedł do naszego systemu z wzorców anglosaskich, instytucja zarazem cywilizowana jak też mocno użyteczna. Po dużej nowelizacji przepisów prawa upadłościowego, pojawiła się w instytucja odpowiadająca Pre Packowi, czyli „Przygotowana

Nadchodzi nawozowy wstrząs? Grupa Azoty w stratach, narasta konkurencja Orlenu

; - stwierdziła spółką, nie precyzując, o co chodzi. To dało podstawę do przypuszczeń, że jedno ze źródeł swoich problemów Grupa Azoty widzi w destabilizacji na polskim rynku zbóż.  Negocjacje z wierzycielami Na konferencji prasowej Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty, zapowiedział, że spółka będzie

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

właśnie koszt pracy syndyka. On wzywa wierzycieli do potwierdzenia kwot wierzytelności i ustala skład masy upadłościowej, czyli pana majątku. W praktyce jego wielkość i rodzaj deklaruje konsument, przy tym syndyk sprawdza, czy coś aby nie zostało ukryte, albo zbyte z pokrzywdzeniem praw wierzycieli

Kiedy następuje upadłość firmy

upadłościowego. Koszty postępowania są uzależnione o kliku elementów mon. Specyfiki posiadanego majątku, liczby wierzycieli, kwoty przeznaczonej do podziału a także liczby pracowników zatrudnianych w dniu ogłoszenia upadłości. I tu się pewne rzeczy naszemu ustawodawcy „rozjechały". Jak zapewne wiecie

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

opóźnienie zasądzone przez sąd od należności głównej, ani przyznane wierzycielowi koszty procesu (w tym koszty zastępstwa procesowego), ani wreszcie koszty postępowania egzekucyjnego. Jakkolwiek wszystkie te kwoty mogą stanowić łącznie znaczną sumę, to nie będzie można ich doliczyć do należności głównej w

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

(kwota wpłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia). Oprócz powyższego wprowadzone zostały tzw. opłaty minimalne, które mają zastosowanie w sytuacji, kiedy egzekwowane świadczenie jest niskiej wartości i kiedy poprzez naliczenie opłaty stosunkowej 10 proc. lub 3 proc

Zlecili prawie 200 tys. spraw windykacyjnych. Chcą prześwietlać dłużników na wylot. Komornicy oburzeni

za bezskuteczną egzekucję. To 150 zł od sprawy.   Po najniższych kosztach Best co rusz podkreśla, by komornik po uzyskaniu każdej nowej informacji raportował wierzycielowi, czego się dowiedział. Ale ma to robić mailem lub listem zwykłym. Ma też kilka pism wysyłać wierzycielowi w jednym pakiecie

KRD: Część wierzycieli nie składa pozwów ze względu na wyższe opłaty sądowe

zapłacili mu za towary lub usługi, robią się z tego duże kwoty" - czytamy w komunikacie. Zlikwidowano także zwrot 3/4 kosztów poniesionych przez wierzyciela w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty. Ponadto podniesiono opłatę za zawezwanie do próby ugodowej. Przed

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

emisji akcji serii H emitenta na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach. Wierzycielom proponuje się spłatę całości należności głównej oraz spłatę całości kosztów i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy ustalony na dzień 01 maja 2019 r. Spłata zadłużenia nastąpi w drodze konwersji

Sikorski kontra Kaczyński. Jak komornicy mogą ściągnąć pieniądze od prezesa PiS, który nie ma konta w banku?

przeprowadził. Czyli przeprosiny mogą być opublikowane przymusowo i przymusowo opłacone. Ogłoszenie zostałoby zamówione na koszt Kaczyńskiego, a następnie koszty zostałyby ściągnięte z majątku prezesa PiS. Taka decyzja sądu ma natychmiastową wykonalność. I nie można się już od niej odwołać. Sikorski koszt

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

układowych to: - spłata w całości należności głównej (kapitał) oraz kosztów, prowizji i innych należności ubocznych w drodze konwersji na akcje spółki w ramach nowej emisji akcji serii F; - umorzenie odsetek przysługujących wierzycielom po dniu układowym

Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

Dawidziuk, zaś na nadzorcę sądowego Marcina Gradowskiego, podała spółka. "Aktualnie zarząd emitenta koncentruje się na tym, aby wspólnie z nadzorcą sądowym wyznaczonym do przeprowadzenia restrukturyzacji dopracować wszelkie szczegóły rozwiązań dla wierzycieli" - czytamy

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

niestabilności operacyjnej" - czytamy w komunikacie. Zdaniem zarządu, przyspieszone postępowanie układowe, pozwoli na wypracowanie wspólnego układu z wierzycielami, którego wykonanie umożliwi najwyższy poziom zaspokojenia zobowiązań wobec nich. Wraz z

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

wynagrodzenia dłużniczki i przekazał je spółdzielni. To co w takim razie się działo z pieniędzmi Benedysiuków? Zdaniem męża dłużniczki, były przez spółdzielnię nieprawidłowo księgowane. Ich wpłaty na zaległości i czynsz szły np. na koszty sądowe i zaliczki dla komornika jakie musi ponosić wierzyciel by komornik

Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

niebędącego dłużnikiem osobistym, przed licytacją lub po pierwszej licytacji (art. 958, 959 i 982 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.; dalej: „kpc")); dotyczące przejęcia nieruchomości rolnej przez wierzyciela egzekwującego i

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

dłużnika nie wystarcza na całkowite zaspokojenie wierzycieli, to należy także zauważyć, że ustawodawca poszedł znacznie dalej w założeniach i przewidział także, że w toku postępowania upadłościowego może nie być wystarczających środków, aby pokryć nawet koszty tego postępowania. Jeśli majątek

Propozycje układowe TXM przewidują m.in. konwersję wierzytelności na akcje

postępowania układowego dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia przyspieszonego postępowania układowego dłużnika. Grupa II to wierzyciele posiadający wierzytelności główne w wysokości do 5

Wyrok TSUE. A banki i tak straszą frankowiczów kontrpozwami. Prawnik odpowiada

. Banki oczekiwały miliardów, a najprawdopodobniej nie uzyskają od konsumentów nic. A jeszcze poniosą koszty postępowań sądowych. - Nie sądzę, aby po tym wyroku koncepcja pozywania kredytobiorcy o wynagrodzenie była jeszcze popularna. W świetle wyroku TSUE takie powództwa będą bezzasadne i moim zadaniem

Nextbike Polska: NB Tricity chce zawrzeć układ z wierzycielami

Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - NB Tricity - spółka zależna Nextbike Polska - podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, podał Nextbike Polska, ujawniając opóźnioną informację poufną

W sprawie upadłości konsumenckiej rząd poszedł od ściany do ściany

Właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy aby rządzący, zmieniając przepisy o upadłości konsumenckiej, nie przesadzili. Zadaję sobie pytanie, czy pełne wyrozumiałości podejście do dłużnika kosztem interesu wierzyciela nie będzie zbyt łagodne. Przecież trzeba pamiętać o tym, że ktoś brał kredyty i

Sygnity: Wierzyciele uzgadniają ostateczny kształt porozumienia

Warszawa, 09.08.2017 (ISBnews) - Rozmowy Sygnity z wierzycielami pozostają w toku, podała spółka. "Przedłużający się okres na finalizację prowadzonych rozmów oraz ustaleń dotyczących uzgodnienia kompleksowych rozwiązań w obszarze finansowania

Odwrócona deweloperka. Można budować nawet o 40 proc. taniej

; Realizacja inwestycji w systemie kooperatywy mieszkaniowej to koszty niższe o 30-40 proc. od kosztów zakupu mieszkań od dewelopera na danym rynku lokalnym – mówi Roman Paczkowski. I dodaje: Kooperatywa to taka odwrócona deweloperka. Deweloper najpierw buduje, a potem sprzedaje. W kooperatywie w

Hawe Telekom złożył propozycje układowe, chce spłacić 168 mln zł w ok. 7 lat

komunikacie. Spółka proponuje umorzenie wszystkich odsetek oraz kosztów postępowań. Dodatkowo części wierzycieli zostanie zaproponowana częściowa konwersja na udziały w Hawe Telekom. W szczególności dotyczy to wierzytelności podmiotów powiązanych, które zostaną skonwertowane na

Nadeszły żniwa dla prywatnych windykatorów. "Zastraszano pracowników i członków zarządu"

. Koszty prac rosły. A że panowie nie podpisywali żadnych umów - wszystko było „na gębę” - zaczęły się problemy z rozliczeniami. Właściciel Vovy wystawił faktury na kwotę dwuipółkrotnie wyższą niż wstępnie uzgodniona suma. Firma Zahir & Zahir nie zamierzała ich opłacić. Przelała wykonawcy nieco

Pre Pack okiem interesariuszy postępowania, czyli każdy może być zadowolony

. Szkoda, tyle lat budowaliśmy sieć i zespół. Mamy świetnych pracowników i managerów, którzy to wspaniale ogarniają.  Wspólnicy już więcej nie dołożą a wiem, że PFR będzie chciał też zwrotu części subwencji za zlikwidowane miejsca pracy. Wierzyciele byliby skłonni umorzyć część długów, ale stawiają

Niespłacanie długów będzie łatwiejsze. "Niewypłacalni mają powracać do łańcucha konsumpcji"

tylko 60 zł. Ale przecież komornikowi należą się zwroty kosztów. Na przykład  20 zł za dojazd, jeśli odległość między siedzibą kancelarii a miejscem, gdzie mieszka adresat, przekracza 10 km. Początkowo płaci wierzyciel, ale po zakończeniu postępowania pieniądze zwraca mu dłużnik. Zdaniem KRK trzeba

Vistal Gdynia zaktualizowa dodatek do planu restrukturyzacyjnego

wierzytelności objętych układem za okres od powstania wierzytelności do dnia wykonania układu, wszelkich kosztów egzekucyjnych, procesu, postępowań sądowych i innych kosztów odzyskiwania wierzytelności, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Wierzycielowi przysługują jedynie wyżej wymienione wierzytelności uboczne

Młodzi jeżdżą bez biletów - 140-krotny wzrost liczby gapowiczów. Długi rosną na potęgę

mogą słono kosztować. Jakie kary? Zdaniem zarządców transportu miejskiego cena biletu nie jest wygórowana w porównaniu z karą, jaką trzeba zapłacić za jazdę bez biletu. W grę wchodzą bowiem jeszcze inne dodatkowe opłaty. – W przypadku jazdy na gapę koszt opłaty dodatkowej opłaconej w ciągu 7 dni

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie dane są tam jawne?

. Przesłanką ujawnienia jest fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji

Kiedy następuje upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

upadłości, niezależnie czy posiada majątek pozwalający na pokrycie kosztów postepowania czy też nie, może oczekiwać, że Sąd ogłosi jej upadłość.  Pomimo, że osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej, to sądem właściwym do przeprowadzenie postepowania będzie także Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy

Sąd oddalił oba wnioski wierzycieli o ogłoszenie upadłości Hawe

Warszawa, 16.02.2018 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił oba wnioski wierzycieli Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) w Warszawie oraz Olesińscy i Wspólnicy s.k. w Warszawie o ogłoszenie upadłości Hawe, podała spółka. "Syndyk masy upadłości

ARP złożyła do sądu zażalenie na umorzenie postępowania upadłościowego Hawe

wskazała Agencja w komunikacie, pomimo złożonego na początku lipca wniosku, sąd do dnia umorzenia postępowania nie powołał Rady Wierzycieli, choć jej ustanowienie mogło pozwolić na wypracowanie między większościowymi wierzycielami efektywnego modelu finansowania kosztów postępowania upadłościowego

Marcus Preston delegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu Work Service

dalsze wspieranie grupy podczas procesów dotyczących planowanych transakcji kapitałowych, procesu nadzoru nad spółkami zależnymi, restrukturyzacji kosztów oraz w spotkaniach z głównymi wierzycielami, poinformowano. "Marcus Preston posiada wieloletnie doświadczenie w

OT Logistics ma umowę dot. restrukturyzacji zadłużenia o wartości 175 mln zł

oprocentowania udzielonych finansowań. Pozwoli to OT Logistics zmniejszyć koszty finansowe, które w ostatnich kwartałach odbijały się na wynikach grupy. Wierzyciele zyskali zobowiązanie spółki oraz naszych podmiotów zależnych do udzielenia nowych zabezpieczeń" - dodał Krawczyk

EuroRating podniósł perspektywę ratingu CCC do stabilnej

przeprowadzoną emisją nowych akcji, zawartym porozumieniem z wierzycielami oraz z ponownym otwarciem galerii handlowych. CCC w ostatnich dniach uplasowało 13,7 mln nowych akcji o łącznej wartości 507 mln zł. Środki te zasilą kapitał obrotowy i wzmocnią pozycję płynnościową spółki" - czytamy w komunikacie

GetBack zaktualizował plan restrukturyzacji, przyspieszy płatność pierwszych rat

, dezinwestycji oraz roszczeń nad kosztami oraz spłatą wierzycieli pozaukładowych oraz układowych wzrosła o 24,7 mln zł w stosunku do zakładanej w pierwotnym planie restrukturyzacji. Powyższa kwota obejmuję środki pieniężne GetBack, spółek zależnych oraz funduszy, w których GetBack jest jedynym uczestnikiem

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

obowiązują takie same zasady jak przy egzekucji komorniczej. – Pracując na co dzień z dłużnikami i wierzycielami, wiemy z doświadczenia, że upadłość to najgorszy możliwy scenariusz dla obu stron. Sam proces może być długotrwały i generuje dodatkowe koszty. Dlatego tak ważna jest postawa samego

Rosja bankrutuje na własne życzenie

mld mieli inwestorzy zagraniczni. Zaznaczmy, że był to dług nominowany w rublach. Oprócz niego Rosja była winna zagranicy jakieś 140 mld dol. W połowie roku 1998 rentowność GKO wynosiła od 30 do 60 proc. (rentowność oznacza dla pożyczkodawców zysk, a dla państwa koszt obsługi długu). W lipcu skoczyła

E-licytacje komornicze mieszkań i domów coraz bliżej. Koniec z mafiami i patologiami?

to działo się kosztem dłużnika i wierzyciela. Gdy komornik uzyskuje mniejszy dochód z licytacji, a uzyskaną kwotą nie udaje się pokryć całego długu i kosztów postępowania, traci zadłużony. Straty ponosili też wierzyciele, bo nie odzyskiwali nigdy części swoich pieniędzy albo musieli na nie długo

Polacy chwilówki spłacają chwilówkami. W końcu zostają bankrutami

- mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji. Skąd wysyp bankrutów? Taka sytuacja wynika przede wszystkim z niskich oszczędności i rosnących kosztów utrzymania. Jak wskazuje badanie KRD „Oszczędzanie Polaków w inflacji", prawie 40 proc. konsumentów nie ma odłożonych

Ważne zmiany w ustawie deweloperskiej. Nabywca domu czy mieszkania może się czuć bezpieczniej

odstąpi od umowy deweloperskiej w sytuacjach wskazanych w ustawie, np. gdy deweloper nie przeniesie na klienta własności lokalu w wyznaczonym terminie, wierzyciel zabezpieczony hipoteką nie zgodzi się na bezobciążeniowe przeniesienie własności mieszkania czy też gdy deweloper nie usunie wady lokalu lub

Nextbike Polska: Restrukturyzacja NB Tricity umożliwi kontynuację projektu Mevo

. "Proponując naszym wierzycielom postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu układu, chcemy ustabilizować sytuację w spółce zależnej NB Tricity. W sierpniu 2019 w raporcie okresowym Nextbike Polska za II kw. 2019 wskazywaliśmy na stratę netto. Była ona efektem, wyższych niż wstępnie szacowaliśmy

Zadłużona emerytura. Jak nie wpaść w spiralę kredytów?

oferty kilku banków, zwracając uwagę nie tylko na RRSO* i oprocentowanie, ale też na koszty pozaodsetkowe, czyli wszelkie prowizje czy ubezpieczenia. Można zrobić to samemu, poprosić o pomoc kogoś bliskiego lub iść do renomowanego doradcy kredytowego. Warto zachować szczególną ostrożność w przypadku

Elektrobudowa złożyła zażalenie na decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości spółki

zaskarżonego postanowienia w całości oraz oddalenie wniosku o ogłoszeniu upadłości, jak i zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania za obie instancje; ewentualnie o: 3. uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela oraz istnienie i zakres obowiązku prawnego dłużnika. Taki tytuł egzekucyjny stanowi m.in. prawomocne lub natychmiast wykonalne orzeczenie sądu, ale również ugoda zawarta przed sądem czy akt notarialny, w

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

wrócić do rodzinnego domu, ponieważ nie miały gdzie się podziać, wierzyciel - skarb państwa (do niego należał lokal) -  przypomniał sobie o nich. Wszczął egzekucję. O całej sprawie kobiety dowiedziały się pięć lat później, gdy komornik zajął im wynagrodzenia. Zdesperowane napisały do RPO prośbę o

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

), 4. odstąpienie od wybranych umów w celu zmniejszenia stałych kosztów związanych zdziałalnością operacyjną emitenta, 5. restrukturyzację zobowiązań emitenta poprzez: a) umorzenie całości odsetek od zaległych wierzytelności należnych wierzycielom

Grupa Piotr i Paweł wdrożyła większość zaplanowanych działań sanacyjnych

działań optymalizacyjnych - takich, jak obniżenie kosztów, analiza lokalizacji oraz struktury wewnętrznej spółek. Spółka wynegocjowała ok. 177 umów przewidujących termin płatności powyżej 30 dni. Odbudowanie zaufania przełożyło się również na zwiększenie liczby oferowanych produktów. Od otwarcia

Orlen znów chce przejmować. Tym razem Zakłady Azotowe Puławy

dotacjach Jednocześnie Grupa Azoty ostrzegła, że może przekroczyć dopuszczalne wskaźniki zadłużenia i będzie musiała w tej sprawie negocjować z wierzycielami.  Z drugiej strony Grupa Azoty wskazywała na szanse poprawy sytuacji. W Europie gwałtownie spadły ceny gazu, głównego surowca do produkcji

Qumak otrzymał nakaz zapłaty na rzecz Oracle Polska ok. 8,2 mln zł

już w latach minionych do kosztów operacyjnych spółki. Zarząd spółki prowadzi rozmowy z wierzycielami na temat restrukturyzacji swojego zadłużenia, w ramach których z sukcesami uzgadniane są harmonogramy spłaty zobowiązań dostosowane do planu działania spółki w roku 2018 i latach kolejnych. Zarząd

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

m.in. pozycję wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Sejm poparł 91 ze 126 poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 4.0. Posłowie zgodzili się, by kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie podlegały przejęcia przez firmy z państw

OT Logistics miało 104,28 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w 2019

finansowej spółek grupy, a także ustabilizowanie relacji z wierzycielami finansowymi oraz partnerami biznesowymi. W związku z powyższym, zostały opracowane i wdrożone inicjatywy mające na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesów restrukturyzacji, dezinwestycji oraz optymalizacji posiadanych zasobów

Action złoży wniosek do sądu o przedłużenie terminu złożenia listy wierzycieli

. Ponadto będzie to czas na "wyprzedanie towaru kosztem dostawców, którzy nie pomagają" spółce. Wcześniej spółka planowała złożyć plan restrukturyzacyjny i wykaz wierzycieli do końca października. Według słów prezesa, ma być podział wierzycieli na tych którzy zaszkodzili i pomogli spółce

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

zadłużenia pierwszym krokiem, jaki wypadałoby podjąć, jest zmniejszenie kosztów prowadzonej działalności. Można to zrobić, rozwiązując czy renegocjując zawarte umowy, których wykonywanie wiąże się z ponoszeniem takich kosztów. W ostateczności właściwym rozwiązaniem jest zakończenie prowadzonej działalności

Sędzia - komisarz zatwierdził plan restrukturyzacyjny Cube.ITG

pieniężnych nad ponoszonymi kosztami w założonym okresie (uwzględniającej wszystkie koszty działalności, w tym koszty postępowania), należy stanowczo uznać, że dłużnik posiada zdolność bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Ponadto wykazano, że stosowna nadwyżka

Nadciąga zadłużeniowe tsunami. "Nikt częściej o pieniądzach nie myśli, niż ci, którzy ich nie mają"

nagle ma do zapłaty 3 tys zł. Zawsze mówię: unikaj komornika jak ognia. Nie dlatego, że to źli ludzie. Postępowanie sądowe, następnie komornicze to duże koszty, których wcale nie trzeba ponosić. Wszelkie pisma od wierzycieli należy otwierać, czytać i reagować. Kiedyś przyszła do mnie kobieta, która nie

Action: Analiza nakazuje spłatę wierzycieli w drodze układu w kwocie 200 mln zł

Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Action, na podstawie wniosków z analizy dokonanej przez KPMG Advisory, opowiada się za przyjęciem wariantu zmodyfikowanego, zakładającego spłatę wierzycieli w drodze układu w łącznej kwocie 200 mln zł, jako podstawy formułowania propozycji

Afera deweloperska. Czy oszukani nabywcy odzyskają mieszkania lub pieniądze?

wszyscy nabywcy. Boją się, że jeśli plajta dewelopera zostanie ogłoszona, syndyk sprzeda budynek i nie odzyskają w całości zainwestowanych pieniędzy. – Wiele takich spraw opisywały media. Syndyk sprzedał za grosze majątek dewelopera, odliczył swoje najczęściej wygórowane koszty, a konkurujący ze

TXM złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

procesu spółka będzie dążyła do zawarcia układu z wierzycielami" - czytamy w komunikacie. "Jesteśmy nastawieni na otwarty dialog z kontrahentami i bankami finansującymi. Banki bardzo dobrze znają naszą sytuację i wstępnie zgodziły się na utrzymanie finansowania TXM, do

Nabycie prawa do spadku - w sądzie czy u notariusza?

Z tego poradnika dowiesz się: kiedy można sprawy spadku załatwić u notariusza, a kiedy trzeba iść do sądu, jak wygląda sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, co jest potrzebne do stwierdzenia nabycia spadku, jakie są koszty sądowe, a jakie notarialne. Wnioskodawcą może być każdy, kto ma w

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

.; narzuciła na firmy pożyczkowe obowiązek obniżenia zbyt wysokich kosztów). Tyle że ustawa jest dziurawa jak sito, a na rynku finansowym trwa nieustanny wyścig, jak obejść prawo i zarabiać. Ile może kosztować pożyczka Maksymalną wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek reguluje tzw. ustawa antylichwiarska

Antywindykator pomoże ci z długiem. Od planu spłaty po upadłość konsumencką. Ile kosztuje obrona przed "nękaniem"?

procesy, kancelaria antywindykacyjna zainkasowała koszty zastępstwa procesowego, a pan Jakub pozbył się obydwu długów w łącznej kwocie ponad 60 tys. zł. Z komornikiem nie wygrasz Jeśli do drzwi dłużnika zapukał komornik, czyli wierzyciel wygrał sprawę w sądzie, dużo trudniej jest coś zrobić. Odkręcanie

Sąd zgodził się na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

; - optymalizację kosztów działania przedsiębiorstwa i zwiększenie marżowości" - czytamy dalej. We wniosku do sądu zarząd Ursusa przedstawił następujące wstępne propozycje układowe: - podział wierzycieli na cztery grupy, w zależności od skali i rodzaju

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

konsumenckiej weszła w życie w 2008 r. Była bardzo rygorystyczna i niewiele osób z niej skorzystało. W 2014 r. przegłosowano więc kolejną ustawę, obowiązującą od początku 2015 roku („Prawo upadłościowe i naprawcze ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

KRD: Małe i średnie firmy odzyskują rocznie 3,7 mld zł dzięki windykacji

. "Jedną z możliwości przy dochodzeniu należności na zlecenie jest obciążenie dłużnika kosztami windykacji. Pozwala na to ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Mówiąc najprościej: my odzyskujemy pieniądze, a na koniec wierzyciel obciąża dłużnika wszystkimi kosztami prowadzenia sprawy

Związkowcy apelują o pilne wsparcie finansowe dla Rafako. "Upadłość firmy oznaczałaby katastrofę dla Raciborza"

zatwierdzenia układu z wierzycielami w sprawie umorzenia części zobowiązań spółki. W grudniu minionego roku większość wierzycieli opowiedziała się za takim rozwiązaniem, ale przeciwko zagłosowały spółki skarbu państwa: Gaz System, Energa czy Polimex. - To oczywiście było pewnym zaskoczeniem. Pozostaje mi

Emeryci zadłużeni na kilka miliardów. Co mogą zrobić w starciu z komornikiem i wierzycielami?

emeryci – ponad 3,5 mld zł przy 2,8 mld zł mężczyzn. Stanowią również większość (58 proc.) wszystkich zadłużonych seniorów. Wśród emerytów najbardziej zadłużoną grupą wiekową są 65-latkowie, którzy mają także największą liczbę zobowiązań wobec wierzycieli. Te osoby muszą oddać prawie 627 mln zł

Kupowanie ruchomości od syndyka

przekracza 50 000 zł, może dokonać zbycia w dowolny sposób, bez konieczności uzyskiwania zgód czy to Rady Wierzycieli czy Sędziego – komisarza. Analogiczna kwota graniczna dotyczy likwidacji praw majątkowych. Jeśli zatem, choćby o przysłowiową złotówkę oszacowanie masy upadłości w zakresie

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

, którzy skorzystają z zawieszenia spłaty pełnych rat, będą mieli wydłużony okres finansowania, by nie zwiększać nadmiernie miesięcznego obciążenia. Dyspozycję można złożyć zdalnie: w bankowości internetowej lub mobilnej Moje ING. Pamiętajmy, że wakacje kredytowe oznaczają wzrost kosztu kredytu. Można też

Sąd umorzył postępowanie upadłościowe Hawe

; - czytamy w komunikacie. Sąd jako podstawę umorzenia uznał, że spółka nie posiada środków na pokrycie bieżących kosztów postępowania upadłościowego z uwagi na to, że wierzyciele nie wpłacili zaliczki. Postanowienie sądu nie ma wpływu na działalność

Od lipca duże zmiany dla kupujących mieszkania od deweloperów

uruchomione, jeśli klient odstąpi od umowy w sytuacjach wskazanych w ustawie, np. nieprzeniesienia przez dewelopera na klienta własności lokalu w terminie określonym w umowie deweloperskiej, braku zgody wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe przeniesienie własności mieszkania, a także

Kiedy i jak można odwołać darowiznę?

majątkiem – przenoszą go na członków rodziny lub podstawione osoby. Jeśli wierzyciel odkryje manipulacje dłużnika, może domagać się uznania umowy darowizny za bezskuteczną. Wystarczy, że skorzysta z art. 59 Kodeksu cywilnego, który mówi, że w razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub

Chiński rynek nieruchomości w potężnym kryzysie. Czeka nas efekt motyla?

bankructwa firmy. Chodzi o to, by wierzyciele ze Stanów Zjednoczonych nie mogli obecnie pozywać Evergrande - zauważa Konrad Płochocki, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Zobacz także:  Pierwsze zmiany w "Bezpiecznym kredycie 2 procent". Sejm uszczelnia

GetBack planuje przygotowanie nowej strategii po rozpoczęciu restrukturyzacji

Warszawa, 07.05.2018 (ISBnews) - GetBack planuje przygotowanie nowej strategii biznesowej i finansowej, która pozwoli m.in. obniżyć koszty operacyjne w br., a w dalszym horyzoncie podjąć działania w celu pozyskania kapitału i finansowania dla kontynuacji rozwoju działalności, w

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z dnia 20 lutego 2013 r., poz. 237). Maksymalna stawka to 400 zł plus 23 proc., ale w wielu kancelariach może być taniej. Do tego trzeba doliczyć koszty wypisów (kilkadziesiąt złotych). W przypadku wniosku do sądu podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej. Jeżeli

Wierzyciele Hawe zmienili zarządcę Hawe na PMR Restrukturyzacje (aktual.)

W poprzedniej wersji depeszy podaliśmy - zgodnie z pierwotną informacją spółki - że rada wierzycieli Hawe ustanowiona w postępowaniu sanacyjnym, podjęła uchwałę o zasadności dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego spółki. Według opublikowanej przez Hawe korekty raportu