wierzycielem należności

Katarzyna Klukowska

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

Koszmar spirali długów - co zrobić, żeby się z niej wydostać?

Chociaż windykator i komornik mają wspólny cel: odzyskać należności dla wierzyciela, to ich metody działania są różne. Co może komornik, a co windykator?

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie?

Jednym z najbardziej dolegliwych dla dłużnika sposobów egzekucji jest egzekucja z nieruchomości. Egzekucja z nieruchomości może być wszczęta jedynie na wniosek wierzyciela. Komornik nie może prowadzić egzekucji z urzędu.

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

Jeżeli pieniędzy uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym nie wystarcza dla wszystkich wierzycieli, komornik sporządza plan podziału środków pomiędzy wierzycieli. Kogo spłaci najpierw?

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. I

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych cz. I

dotyczy sytuacji, w której dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności. W takim przypadku wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

sporządza protokół stanu faktycznego oraz na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty. Zadaniem komornika sądowego przede wszystkim jest wyegzekwowanie należności lub doprowadzenie do wykonania

Co może zrobić komornik, jeżeli dłużnik nie ma majątku?

Nie oznacza to jednak, że dłużnik nie ma już długu. Dług pozostaje i zazwyczaj powiększa się o koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego, które okazało się bezskuteczne. Koszty te wykłada wierzyciel, który ma prawo do ich odzyskania. Nie jest zatem w interesie dłużnika unikanie egzekucji i

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów; 2) podał, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane wierzycielowi; 3) w razie

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

Eksmisje i licytacje lokali lub nieruchomości gruntowych w toku egzekucji

ściągnięcie swoich należności od dłużników. Często okazywało się, że jedynym skutecznym sposobem egzekucji, była egzekucja z nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. Wierzyciele momentami byli bezradni. Zakaz sprzedaży negatywnie odbił się na tej grupie, która powinna mieć możliwość zaspokojenia się z majątku

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

, która jest siedzibą kancelarii komorniczej oraz zryczałtowane koszty przejazdu w granicach tej miejscowości; zryczałtowane koszty utrwalania czynności odbywających się poza kancelarią oraz przechowywania zapisu obrazu i dźwięku, o ile wierzyciel domagał się utrwalenia czynności; należności osób

ZPF: Udział odzyskanych należności w III kw. spadł o 19% wobec II kw. 2019 r.

. Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce, z punktu widzenia jego struktury wartościowej, to w zdecydowanej mierze należności nabyte przez fundusze sekurytyzacyjne (87%) oraz należności kupione i windykowane przez wierzycieli wtórnych (7,9%). Obie grupy zawierają co do zasady należności

GetBack przedstawił zaktualizowane propozycje układowe zakładające 38% spłaty

. Spółka chce spłacić należność główną w 38%. w 16 ratach, określonych jako procent łącznej kwoty dokonywanych spłat. Odsetki od wierzytelności ulegają umorzeniu. Zobowiązania spółki wobec wierzycieli z grupy 1 z tytułu należności głównej podlegają umorzeniu w 37%. Należność

Action opublikował projekt propozycji układowych

." - czytamy w projekcie. Szczegółowe warunki dla poszczególnych grup są następujące: - Grupa I (i) wierzytelności, które obejmują kwoty należności głównych, zostaną spłacone w 61%, z zastrzeżeniem, że wierzyciele nie

GetBack: Propozycja układowa została przyjęta większością 86% głosów

należności głównej w 25%, w 16 ratach (w tym dwie pierwsze raty ustalono na 0%), należnych co sześć miesięcy. "Odsetki od wierzytelności wierzycieli z Grupy 1 za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec spółki (włącznie) oraz odsetki

Action przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych z wierzycielami

Warszawa, 08.12.2017 (ISBnews) - Action w restrukturyzacji przedstawił projekt założeń nowych propozycji układowych celem ich skonsultowania z wierzycielami oraz rozpoczęcia na ich podstawie negocjacji zmierzających do zawarcie układu, podała spółka

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

(kwota wpłacona wierzycielowi przez dłużnika nie stanowi wyegzekwowanego świadczenia). Oprócz powyższego wprowadzone zostały tzw. opłaty minimalne, które mają zastosowanie w sytuacji, kiedy egzekwowane świadczenie jest niskiej wartości i kiedy poprzez naliczenie opłaty stosunkowej 10 proc. lub 3 proc

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Co to jest egzekucja sądowa? Co to jest egzekucja administracyjna?

Egzekucja sądowa – to zastosowanie przez powołane, kompetentne organy egzekucyjne (w tym przede wszystkim komornika sądowego , ale również sąd) środków egzekucyjnym o charakterze przymusowym w celu zrealizowania obowiązku na rzecz wierzyciela od dłużnika, który został określony w tytule

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

dłużnika, ma być wyznaczany na wniosek wierzyciela, a wniosek ten będzie można co do zasady złożyć tylko w przypadku, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowić będzie co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. Celem regulacji jest przeciwdziałanie sprzedaży

Ograniczenie egzekucji za długi spadkowe

Ograniczenie egzekucji za długi spadkowe

przedstawiciel lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. Gdzie złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza? Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby

GetBack przedstawił nowe propozycje układowe

Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji - w ramach nowych propozycji układowych - zamierza spłacić wierzycielom Grupy 1 tj. obligatariuszom 27% należności głównej w 16 ratach i umorzyć odsetki. Spółka proponuje, by cena emisyjna akcji, które zostaną

Ferrum proponuje wierzycielom konwersję 126,8 mln zł długu na akcje nowej emisji

układowych to: - spłata w całości należności głównej (kapitał) oraz kosztów, prowizji i innych należności ubocznych w drodze konwersji na akcje spółki w ramach nowej emisji akcji serii F; - umorzenie odsetek przysługujących wierzycielom po dniu układowym

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie dane są tam jawne?

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie dane są tam jawne?

. Przesłanką ujawnienia jest fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. Komornik wzywa pracodawcę, aby w granicach określonych w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz: przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu

Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - Grupa Piotr i Paweł podtrzymuje gotowość szybkiej spłaty środków wierzycielom, podała sieć. Środki finansowe na wypłaty zostały zabezpieczone przez inwestora finansowego i mogą być uruchomione w każdej chwili, podkreślono

Cube.ITG złożył w sądzie propozycje układowe dot. restrukturyzacji zobowiązań

osobnym komunikacie poinformowano, że zarząd spółki złożył zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego spółki. "Propozycje układowe przewidują zaspokojenie wierzycieli w ramach układu z uwzględnieniem II

Fiskus wchodzi na konta Polaków. "Szukają sposobu na sfinansowanie 800+"

ubiegłym roku urzędy skarbowe dokonały blisko 3,2 mln zajęć egzekucyjnych rachunku bankowego. Takich zajęć dokonuje się na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez wierzyciela. Interwencja RPO Zdaniem dr. Antoniego Kolka, eksperta Pracodawców RP, ubiegłoroczne znaczące rozszerzenie kompetencji

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły zaktualizowane propozycje układowe

7, nastąpi zgodnie z warunkami układu przyjętymi dla poszczególnych Grup wierzycieli dłużnika. Odsetki od wierzytelności, o których mowa w art. 150 Prawa Restrukturyzacyjnego, będą zaspokajane na równi z wierzytelnościami z tytułu należności głównej każdego wierzyciela

Bumech ma umowę z ZUS w Chorzowie dot. regulacji należności

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Bumech w restrukturyzacji zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Oddział w Chorzowie, która rozkłada na 36 rat należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne powstałe przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania

KRD: Część wierzycieli nie składa pozwów ze względu na wyższe opłaty sądowe

polubowna, bez angażowania sądu i komornika, pozwala na elastyczność dłużnika i wierzyciela, co ułatwia spłatę zaległości. Tu zawsze jest miejsce na dialog i znalezienie rozwiązania, które są w stanie zaakceptować obie strony. Co ważne, windykacja należności prowadzona przez zewnętrzną firmę umożliwia

Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowego

emisji akcji serii H emitenta na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach. Wierzycielom proponuje się spłatę całości należności głównej oraz spłatę całości kosztów i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy ustalony na dzień 01 maja 2019 r. Spłata zadłużenia nastąpi w drodze konwersji

ZM Henryk Kania otrzymały od ZUS tytuły wykonawcze na kwotę 3,69 mln zł

Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania w restrukturyzacji otrzymały tytuły wykonawcze wystawione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, Inspektorat w Pszczynie dotyczące należności pieniężnych w łącznej kwocie 3,69 mln zł z odsetkami

Wzrasta liczba upadłych firm. Wierzyciele mają się czego bać

odzyskanie należności. Dlatego nie warto czekać. Zwłaszcza kiedy wraz z zadłużeniem danej firmy rośnie liczba jej wierzycieli. W przypadku ogłoszenia upadłości zazwyczaj nie udaje się ich wszystkich zaspokoić, ponieważ wartość majątku przedsiębiorstwa jest już zbyt niska - dodaje.---Piszcie: listy

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

analiz rynkowych w KRD. Kiedy grozi nam egzekucja długu? Gdy dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań, odnajdzie go komornik, którego zadaniem będzie wyegzekwowanie należności. Komornik może wszcząć egzekucję na podstawie tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to

Sąd uznał postępowanie układowe MNI za zamknięte

mln zł na rzecz pozostałych wierzycieli, których należności zostały zredukowane o 40%. Spółka nie mogła natomiast uregulować należności wobec trzech wierzycieli, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej. "W konsekwencji sąd postanowił, że układ zawarty z

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

umów inwestycyjnych i wypłaconych odszkodowań oraz objętych obligacji: redukcja odsetek oraz 90% należności głównej i konwersja tak zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje dłużnika obejmująca objęcie akcji Grupa IV - Wierzyciele, wierzytelności których wynikają z

GetBack będzie negocjował z jednym podmiotem ws. sprzedaży aktywów

rozpoczną się negocjacje dokumentacji prawnej. Spółka podała także w osobnym komunikacie, że przygotowała alternatywne propozycje układowe, w celu przyjęcia układu przez zgromadzenie wierzycieli, które to alternatywne propozycje układowe zostały przedłożone do akt postępowania

OT Logistics przeznaczył 15 mln zł na częściową spłatę kredytów

kwotę 15 mln zł do dyspozycji banków na poczet częściowej spłaty kredytów zaciągniętych w mBank S.A. oraz BNP Paribas S.A." - czytamy w komunikacie. Środki na spłatę kredytów pochodziły z zapłaty kolejnej raty należności ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości we

Co to jest sądowa egzekucja z nieruchomości?

niebędącego dłużnikiem osobistym, przed licytacją lub po pierwszej licytacji (art. 958, 959 i 982 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.; dalej: „kpc")); dotyczące przejęcia nieruchomości rolnej przez wierzyciela egzekwującego i

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli. Ustawodawca wprowadza ograniczenia egzekucji co do innych wierzytelności . Zgodnie z art. 833 § 1(1) Kodeksu postępowania cywilnego, przepisy art. 87 i art. 87(1) Kodeksu pracy (tj. przepisy o ograniczenie egzekucji z

Nextbike Polska: NB Tricity chce zawrzeć układ z wierzycielami

. Spółka zależna proponuje spłatę 10% należności głównej (tj. zobowiązań wobec wierzycieli) w 12 równych ratach miesięcznych. "W dniu 18 czerwca 2018 r. spółka zależna zawarła ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot umowę na 'Świadczenie polegające na

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

wierzyciele muszą się na to zgodzić. - Oczywiście. Dlatego większość przypadków kończy się jedynie częściowym umorzeniem należności, pozostała część jest rozkładana na raty, których wysokość ustala sąd. Rodzi się pytanie: po co w ogóle spłacać kredyty, skoro można upaść? - Nie tak hop! Dla wielu upadłość to

KRD: 74% firm, które ogłosiły upadłość w I poł. 2020 r., było notowanych w KRD

osiągamy w przypadku długów nie starszych niż 90 dni. Odzyskujemy nawet 85% takich spraw. Im dług starszy, tym maleje szansa na odzyskanie należności. Dlatego nie warto czekać. Zwłaszcza kiedy wraz z zadłużeniem danej firmy rośnie liczba jej wierzycieli. W przypadku ogłoszenia upadłości zazwyczaj nie udaje

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

; Wierzytelności z tytułu rachunków bankowych zaspokajane byłyby nie tylko przez BFG, ale także ze środków nabywcy, w efekcie te należności zostałyby zwrócone w całości – dodaje członek stowarzyszenia. Prywatni wierzyciele uważają, że sekwencja tych zdarzeń miała na celu zlekceważenie ich interesów

Kaczmarski Inkasso: Liczba spraw zleconych do windykacji wzrosła o 1/2 wobec II

Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Pandemia zmobilizowała przedsiębiorców do szybszego odzyskiwania należności od kontrahentów. Średni okres przeterminowania faktur przekazywanych do odzyskania skrócił się ze 181 dni w lutym do 165 w maju, wynika z danych firmy windykacyjnej

Prezydent podpisał nowelę ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych) - do maksymalnie 30 dni. Termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, nie będzie mógł przekraczać 60 dni

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

(powiadomienie o jej wszczęciu pani Agnieszka dostała w lipcu 2013 r.) na wniosek wierzyciela miała być prowadzona ze wszystkich składników majątku dłużniczki. Zaczęto więc ściągać należność i z wynagrodzenia pani Agnieszki, pracującej w przedszkolu, i z nieruchomości. – Muszę to podkreślić: chodziło o

Art. 301 KK

Art. 301. § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

zasiłków z ubezpieczenia społecznego i wynoszą: · 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie

ZM Henryk Kania złożyły wniosek o przyspieszone postępowanie układowe

niestabilności operacyjnej" - czytamy w komunikacie. Zdaniem zarządu, przyspieszone postępowanie układowe, pozwoli na wypracowanie wspólnego układu z wierzycielami, którego wykonanie umożliwi najwyższy poziom zaspokojenia zobowiązań wobec nich. Wraz z

Sejm przyjął nowelizację ustawy dot. skuteczniejszej ochrony praw wierzycieli

przyczynić m.in. do skuteczniejszej ochrony praw majątkowych wierzycieli. Za przyjęciem projektu ustawy w całości głosowało 416 posłów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Łącznie głosowało 417 posłów. "Zgodnie z art. 7541 § 1

Sąd zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Biomed-Lublin

o zatwierdzeniu układu z jednoczesną obsługą bieżącą odsetek, po tym czasie spłata jednorazowa wierzytelności. Grupa 3 - wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności do wysokości 50 000,00 zł Propozycja: spłata jednorazowa 100% należności

KRD: Małe i średnie firmy odzyskują rocznie 3,7 mld zł dzięki windykacji

prawne, które obsługują sprawy z rynku MŚP w ramach obsługi procesów sądowych. Drugi to firmy, które kupują długi od wierzycieli masowych i je windykują. Trzeci to przedsiębiorcy, którzy pomagają w odzyskaniu wierzytelności masowych i należności dla firm z sektora MŚP w ramach usług inkaso, czyli

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

dopuszczalnych działań w okresie zawieszenia został ustalony w art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców. To np. przyjmowanie należności i regulowanie zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia. 2. Kiedy zlikwidować działalność gospodarczą? Co o tym przesądza? Przedsiębiorca może w każdym czasie podjąć

Afera GetBack. We wtorek decydujące spotkanie z wierzycielami

) dołączyli do układu restrukturyzacyjnego i by im także obciąć zwroty należności. Takich wierzycieli jest 12. Ostatnia propozycja firmy wygląda jak ultimatum. GetBack chce oddać obligatariuszom tylko 31 proc. wierzytelności w gotówce do 2025 roku. Propozycje kuratora i wierzycieli Nieco inaczej na sprawę

GetBack chce część wierzytelności skonwertować na akcje 

34,64% należności głównej, przysługującej danemu wierzycielowi oraz ceny emisyjnej jednej akcji wynoszącej 8,63 zł" - czytamy także. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,05 zł. Łączna wartość nominalna wszystkich akcji wyniesie ok. 4,12 mln zł

W sprawie upadłości konsumenckiej rząd poszedł od ściany do ściany

. Wiele osób wpycha to w szarą strefę, naraża na depresję i problemy rodzinne. A wierzyciele i tak nie odzyskują całej należności, bo z dłużnika zdjęto już przysłowiową ostatnią koszulę". Ustawa podpisana przez prezydenta, która wchodzi w życie od nowego roku, ma to zmienić. Jak? Każdy będzie mógł

NIK pozytywnie ocenia powołanie i działalność Krajowej Administracji Skarbowej

tytułami wykonawczymi. Negatywny wpływ na ten stan rzeczy miały nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Organu Wierzyciela w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, obsługującym należności scentralizowane dla całego kraju. "Największe zastrzeżenia NIK dotyczyły obszaru

NIK rekomenduje uzależnienie usunięcia punktów karnych od uiszczenia mandatów

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Należności z mandatów karnych rosną, ponieważ system ich dochodzenia od wielu lat jest w Polsce nieskuteczny. Budżet państwa traci na tym rocznie wiele milionów złotych, gdyż istotna część kar grzywny nie zostaje wyegzekwowana, a należności

KRD: 50% upadłych firm było notowanych w KRD na 3 miesiące przed bankructwem

finansową takiej firmy, by w porę wycofać się z ryzykownej współpracy. Im dłużej kontrahent ma kłopoty finansowe, tym jego dług narasta, wierzycieli przybywa, a szansa na odzyskanie od niego należności maleje" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie. Wśród

KPF: Wartość wierzytelności w Polsce wzrosła o 9,3% r/r do 86,3 mld zł w I kw.

;. "Rosnącemu PKB, w sposób naturalny, towarzyszy rosnąca skala finansowania działalności kredytem handlowym czy finansowym. Jednak powiększające się saldo należności przeterminowanych ani przez wierzycieli pierwotnych, ani nawet wtórnych, a tym bardziej przez rząd nie jest odbierane ze spokojem"

KRD: Zaległości jednoosobowych działalności gospodarczych wzrosły do 5,2 mld zł

komunikacie. Największy wzrost zadłużenia widoczny jest w handlu. Dług najmniejszych sklepów i hurtowni sięga obecnie 1,5 mld zł, to o 40 mln zł więcej niż w lipcu. Rośnie także zadłużenie małych zakładów budowlanych, które są winne swoim wierzycielom już 901 mln zł (w lipcu 875 mln

KRD: Zaległości branży meblarskiej wynosiło 89,5 mln zł na koniec kwietnia

strony z ich liczebności, a z drugiej z pozycji w procesie wytwarzania mebli oraz ograniczonych zasobów gotówki. Ich zadłużenie stanowi 65% wszystkich należności branży zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Wprowadzone pod koniec marca obostrzenia związane z zamknięciem galerii i znacznym

Afera GetBack. Poszkodowani obligatariusze firmy idą po sprawiedliwość do Komisji Europejskiej

obligatariuszom możliwość odzyskania pieniędzy. Co prawda poszkodowani mogą je odzyskać inną drogą, w ramach układu podpisanego przez GetBack z wierzycielami, ale z ogromną stratą, czyli za kwotę stanowiącą tylko 25 procent tego, co stracili w ciągu ośmiu lat. – Samo stwierdzenie przez Komisję Europejską

"Tarcza antykryzysowa 3.0" chroni dłużnika kosztem wierzyciela

powinien dostać na rękę 2061,67 zł. Ale do pracodawcy wpłynęło zajęcie komornicze wzywające do potrącenia należności (nie alimentów) w wysokości 795,63 zł - tłumaczy Smulewicz. - Jak wiemy, z wynagrodzenia pracownika można potrącić 50 proc., czyli ok. 1030 zł. Jednak ze względu na konieczność zachowania

Wyłączenie świadczeń spod egzekucji sądowej

Komornik sądowy w toku egzekucji prowadzonej na wniosek uprawnionego wierzyciela na podstawie tytułu wykonawczego, stanowiącego podstawę egzekucji jest uprawnionych do dokonywania zajęć egzekucyjnych np.: z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności, świadczeń i innych należności przysługujących

KRD: Windykacja online wspiera płynność finansową w czasie pandemii wg 27% MŚP

% respondentów przyznaje, że świadomie wstrzymuje płatności, bo trzyma pieniądze 'na czarną godzinę'. A 65% z nich jest przekonanych, że tak samo robią ich kontrahenci. Trudno się więc dziwić, że wierzyciele stracili cierpliwość i zaczynają się energiczniej upominać o zapłatę. Zwłaszcza że sami za chwilę staną

Action jest gotowy do głosowania nad układem

biznesowy, a także oddać należności naszym wierzycielom. Dziś ten cel, osiągnięty potężnym nakładem pracy i zaangażowania zespołu Action oraz współpracujących z nami partnerów, którzy są z nami na dobre i na złe, staje się coraz bardziej realny. I choć mamy jeszcze wiele do zrobienia, to i tak jeden z

KRD/NFG: Rabat za natychmiastową płatność popularny w co drugiej firmie

. Problem w tym, że wielu kontrahentów nie respektuje terminów wskazanych na fakturach, przekładając w nieskończoność datę zapłaty. To stawia wierzyciela w dość trudnej sytuacji. Po pierwsze, przeterminowane należności są realnym zagrożeniem dla płynności finansowej jego przedsiębiorstwa, po drugie wymagają

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Komputronika i jego spółki zależnej

restrukturyzacyjne, podał Komputronik. "W ramach postępowania restrukturyzacyjnego emitent złożył wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym m. in.: przewidział wdrożenie środków restrukturyzacyjnych wpostaci: 1. skrócenie czasu rotacji należności

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, kolejne 5% zostanie zapłacone po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (kwota zatrzymana na poczet ewentualnych roszczeń gwarancyjnych). Zgodnie z umową część środków zostanie zapłacona przez kupującego bezpośrednio na rachunki bankowe wierzycieli rzeczowych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

należności. Egzekucja z nieruchomości zawsze wymaga odrębnego wniosku wierzyciela. Jest najbardziej rozbudowana pod względem proceduralnym. Jej najważniejszymi etapami są: zajęcie wraz z wpisem ostrzeżenia do księgi wieczystej, opis i oszacowanie nieruchomości, sprzedaż nieruchomości w drodze publicznej

EuroRating obniżył rating kredytowy GetBack do CC(d), perspektywa negatywna

jest z przedstawieniem przez spółkę nowych propozycji układowych, zakładających niższy stopień zaspokojenia wierzycieli, niż poprzednia propozycja z maja br. Posiadaczom obligacji niezabezpieczonych spółka proponuje obecnie spłatę 27% kwoty należności głównej w kwartalnych ratach wypłacanych przez 8

Sąd otworzył postępowanie sanacyjne wobec Action

, 2) Karencję w spłacie zobowiązań do końca 2017 roku, 3) Umorzenie odsetek i ewentualnych innych należności ubocznych w całości, 4) Spłatę wierzycieli w pełnej wysokości należności głównej w maksymalnie dwudziestu równych ratach kwartalnych

Nadeszły żniwa dla prywatnych windykatorów. "Zastraszano pracowników i członków zarządu"

. Tyle że zgodnie z prawem wraz z zastrzeżeniem, że długu nie uznaje. Wierzyciele nie chcą czekać Bardzo często w takich sprawach jak ta wierzyciele podejmują działania na własną rękę, bez składania pozwów do sądów. Teraz najczęściej przez to, że pandemia i związane z nią ograniczenia spowodowały

Unified Factory ma zgodę na otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

częściowego, tj. dotyczącego wyłącznie wierzytelności obligatariuszy posiadających obligacje serii C lub D. W postanowieniu sąd stwierdził, że zaproponowane przez spółkę kryteria wyodrębnienia wierzycieli z obligacji jako objętych układem częściowym są zgodne z prawem, podano również

Nextbike Polska: Restrukturyzacja NB Tricity umożliwi kontynuację projektu Mevo

. Nextbike Polska podał dziś, że spółka zależna NB Tricity podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka zależna proponuje spłatę 10% należności głównej (tj. zobowiązań wobec wierzycieli) w 12 równych ratach

Młodzi jeżdżą bez biletów - 140-krotny wzrost liczby gapowiczów. Długi rosną na potęgę

od jej wystawienia lub zapłaconej bezpośrednio u kontrolera wynosi 140 zł (plus opłata za przejazd), natomiast koszt opłaty dodatkowej po 7 dniach od wystawienia wynosi 280 zł. Warto pamiętać, że windykacji podlegają wszystkie należności: opłaty dodatkowe w pełnej wysokości wraz z odsetkami

Polacy chwilówki spłacają chwilówkami. W końcu zostają bankrutami

płatności i konsekwentnie się ich trzymać. Ale, nawet gdy dojdzie już do załamania finansów, nie można unikać kontaktu z negocjatorami z firmy windykacyjnej. Celem ich pracy jest nie tylko odzyskanie należności dla wierzyciela, ale także przywrócenie płynności w finansach dłużnika. Warto przyjąć tę pomoc

Kupowanie ruchomości od syndyka

uzyskanych z likwidacji masy upadłości środków pomiędzy wierzycieli. Niezwykle popularnym aktywem, często nabywanym z mas upadłości, są wierzytelności podmiotów zobowiązanych, czyli tzw. należności masy. Nie są to, co prawda ruchomości, więc nie będę na ten temat się rozwodził, ale można na takich

Action: Konwersja części długu na akcje najkorzystniejszym rozwiązaniem

. Pierwsza grupa obejmuje wszystkich wierzycieli, poza wierzycielami drobnymi. W tej grupie planuje się umorzenie 100% odsetek, spłatę 40% należności głównych w 20 ratach kwartalnych, płatnych każdorazowo w terminie do końca każdego kwartału oraz konwersję pozostałych 60% należności głównych na akcje Action

Co robić, gdy firma ma kłopoty. Poradnik

- prawomocnego wyroku opatrzonego w tzw. klauzulę wykonalności, upoważniającego go do rozpoczęcia takiego postępowania przed komornikiem - wyjaśnia mec. Płoszka. Dodaje, że w niektórych przypadkach postępowanie takie może być uproszczone, np. gdy dłużnik w ramach zabezpieczenia należności wobec wierzyciela

Kaczmarski Inkasso: Ponad 2/3 Polaków wyrozumiałych wobec firm windykacyjnych

Warszawa, 03.08.2017 (ISBnews) - Ponad 2/3 (71%) Polaków wykazuje pełne zrozumienie dla wierzycieli, którzy korzystają z pomocy firm windykacyjnych, wynika z badania przeprowadzonego przez MillwardBrown na zlecenie Kaczmarski Inkasso. Z roku na rok

KRD: 58% firm, które ogłosiły upadłość w 2018 r., było notowanych w KRD

Warszawa, 26.03.2019 (ISBnews) - Ponad połowa (58%) zeszłorocznych bankrutów było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) na dzień ogłoszenia upadłości przez sąd, wynika z danych KRD. Gdyby wierzyciele tych firm w porę wycofali się ze współpracy, zaoszczędziliby ponad 55

Ćwierć miliarda długów zostawili polscy bankruci w ostatnim półroczu. Od początku pandemii wzrasta liczba upadłości konsumenckich

doradca restrukturyzacyjny. A dlaczego po bankrutach zostają długi? Bo sądy mogą zwolnić ich w ogóle ze spłaty albo - jak przekonują prawnicy - nie ma z czego egzekwować należności, albo dłużnicy są w stanie spłacić tylko część zobowiązań. Ale tworząc plan spłat, syndyk bierze też pod uwagę to, ile

KRD/ZPF: Opóźnienia w płatnościach generują 6,3% wszystkich kosztów w firmie

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Firmy mają mniej przeterminowanych należności i krócej czekają na zapłatę - średnio 3 miesiące i 25 dni. Wzrosły natomiast koszty, jakie ponoszą one w związku ze skutkami i przeciwdziałaniem opóźnieniom w płatnościach od kontrahentów, obecnie to

KRD/KPF: 19,2% firm zaobserwowało narastanie problemów ze spłatami zaległości

Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - Średni okres oczekiwania na zapłatę ze strony kontrahentów wydłużył się z 3 miesięcy i 15 dni do 3 miesięcy i 24 dni w I kwartale 2019 roku, wynika z badania "Portfel należności polskich przedsiębiorstw" przeprowadzonego przez Krajowy

KRD: Z nowej tarczy antykryzysowej zamierza skorzystać ok. 80% firm

maksymalnie po 60 dniach. Pamiętajmy, że im młodszy dług, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy. Im szybciej podjęte zostaną działania mające na celu odzyskanie należności, tym większa szansa, że środki trafią na konto wierzyciela" - powiedział prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub

Action gotowy do wypełnienia układu, rozwija portfel MSP i e-commerce

, poinformował ISBtech wiceprezes Action Sławomir Harazin. Ocenia, że wraz z doświadczeniem prowadzenia sanacji spółka nauczyła się, jak radzić sobie w kryzysie i jest gotowa do spłaty wierzycieli według założeń układu. "Wdrożony już plan restrukturyzacyjny zapewnił spółce

KRD: Dług firm kurierskich wzrósł r/r do 25,5 mln zł w maju

dochodów zaczął spłacać swoje zadłużenie. W maju jego dług zmalał o 6 tys. zł. Większość zadłużenia, bo aż 86%, stanowią zobowiązania jednoosobowych działalności gospodarczych, które zalegają ze spłatą 21,85 mln zł" - czytamy w komunikacie. Największą grupę wierzycieli

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

wrócić do rodzinnego domu, ponieważ nie miały gdzie się podziać, wierzyciel - skarb państwa (do niego należał lokal) -  przypomniał sobie o nich. Wszczął egzekucję. O całej sprawie kobiety dowiedziały się pięć lat później, gdy komornik zajął im wynagrodzenia. Zdesperowane napisały do RPO prośbę o

Afera GetBack. Zarząd spółki proponuje, jak spłacić inwestorów. Oferta jeszcze gorsza od poprzedniej

roku otrzymają pierwszą ratę należności. Pomysł z akcjami miał przy okazji podnieść kapitał zakładowy GetBacku o 711 mln zł. Źle się dzieje w GetBacku O tym, że w spółce jest bardzo źle, świadczą ostatnie dane finansowe i zmiana pomysłu na zaspokojenie wierzycieli. Najnowsze szacunki mówią, że

ZUS zabrania działalności gospodarczej. Nowa polityka wobec zadłużonych?

Prawo upadłościowe jest nieubłagane. Przewiduje, że jeżeli przedsiębiorca przez trzy miesiące nie reguluje zobowiązań - np. składek ZUS, podatków - musi złożyć wniosek o upadłości. Jeśli tego nie zrobi, to wierzyciele mają prawo iść do sądu, by uzyskać zakaz prowadzenia przez dłużnika działalności

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

m.in. pozycję wierzycieli w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Sejm poparł 91 ze 126 poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 4.0. Posłowie zgodzili się, by kontroli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nie podlegały przejęcia przez firmy z państw

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

pracownicy i pożyczkodawcy, którzy mieli zastaw rejestrowy. - Nie sądziłem jednak, że znajdę partnera, który podejmie znacznie ambitniejsze wyzwanie. Partnera, który będzie gotowy wspólnie podjąć odpowiedzialność za zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Na swoje należności czekają pracownicy, klientki

Action złoży wniosek do sądu o przedłużenie terminu złożenia listy wierzycieli

Warszawa, 30.09.2016 (ISBnews) - Action złoży wniosek do sądu o przedłużenie terminu złożenia listy wierzycieli wobec pierwotnie planowanego terminu (do końca października), co da dodatkowy czas na ostateczne oszacowanie puli wierzytelności, jak również przygotowanie planu

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

starać się o zawieszenie płatności rat, trzeba mieć uregulowane wszystkie należności. 2. Podatki. Co zrobić z długiem w urzędzie skarbowym?  Skarbówka umarza czasem zadłużenie, jeśli jest to umotywowane interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika. Na korzyść osoby zadłużonej mogą

Przedsiębiorcy lekceważą kłopoty finansowe kontrahentów. Potem upadają

wspólny dług bankrutów O ile na początku ścieżki ku upadłości pojedyncze firmy wierzyciele miały ok. 2 tys. niezapłaconych przez kontrahentów faktur, o tyle trzy miesiące przed ogłoszeniem bankructwa należności były już dwukrotnie wyższe. W takiej sytuacji należności narastają wyjątkowo dynamicznie. I tak

GetBack chce odbudować wartość spółki, nie wyklucza sprzedaży części portfeli

ma wynieść 8,63 zł, natomiast łączna cena emisyjna wszystkich akcji ? nie mniej niż ok. 711,1 mln zł. Liczba akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi kwoty stanowiącej 34,64% należności głównej, przypadającej każdemu wierzycielowi oraz ceny emisyjnej jednej akcji, wynoszącej

MPiT: Rząd przyjął projekt ustawy dot. zatorów płatniczych

wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna). - W przypadku ustalenia między podmiotami równorzędnymi (np. dwiema średnimi firmami) terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni - w razie sporu między nimi to dłużnik, a

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

sprawiedliwości i Krajowej Radzie Komorniczej. A nasz samorząd jest dziś tak naprawdę narzędziem do karania komorników, batem w rękach ministra, i to  utrzymywanym z naszych pieniędzy. Może pan udowodnić tezę, że nadeszły trudne czasy dla wierzycieli?  - Udowodnię. Dziś wszyscy dłużnicy mogą sobie

W czasie pandemii policjanci wystawili mniej mandatów niż rok wcześniej. A Polacy i tak ich nie płacą

też inne zmiany. – Kierunek zmian w organizacji procesu poboru należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego został zapoczątkowany w 2016 roku. Cel to zwiększenie liczby osób płacących mandaty w sposób dobrowolny lub przy minimalnym zaangażowaniu wierzyciela – słyszymy