wartości niematerialne i prawne

Torpol planuje ok. 28,4 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2020 r.

przeznaczone na maszyny i urządzenia, 5,3 mln zł na środki transportu, 1,8 mln zł na wartości niematerialne i prawne, 0,7 mln zł na potrzeby spółki Torpol Oil&Gas oraz 3,3 mln zł na inne cele. "Torpol jest w stanie zrealizować obecne i przyszłe założenia inwestycyjne w oparciu o

PHZ Baltona chce ująć efekt ugody z Flemingo w wynikach za 2018 r.

grupy kapitałowej emitenta składnika wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy o wartości 94 992 tys. zł. Prawo do zawarcia umowy zostanie ujęte w aktywach trwałych w pozycji 'wartości niematerialne i prawne' oraz drugostronnie w pasywach w pozycji 'wynik z lat ubiegłych', zwiększając

Prawie 12 mln zł dla 13 start-upów z Podkarpacia. Trwa kolejny nabór

Prawie 12 mln zł dla 13 start-upów z Podkarpacia. Trwa kolejny nabór

start-upów w Polsce Wschodniej" pozwala na pokrycie do 85 proc. kosztów: usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów zakupu środków trwałych, surowców lub materiałów czy wartości niematerialnych i prawnych związanych z

Unified Factory złamał dwa z warunków emisji obligacji serii C i D

. Ponadto różnica pomiędzy skonsolidowaną wartością kapitałów własnych spółki, a sumą wartości skonsolidowanych pozycji bilansowych: "wartość firmy jednostek podporządkowanych" oraz "wartości niematerialne i prawne" jest mniejsza od zera, również według stanu na 30 czerwca br

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

zależy od charakteru działalności gospodarczej. Jeżeli wydatek przekracza 10 tys. zł, to oprogramowanie podlega amortyzacji jako wartość niematerialna i prawna - mówi Wleklińska. ** Telefony komórkowe i abonament na nie (wydatki na rozmowy telefoniczne mogą stanowić koszty firmowe niezależnie od tego

T-Bull podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego

. "Emitent oszacował, mając na względzie zasadę ostrożności, że wynikająca z ksiąg rachunkowych spółki wartość części jej składników aktywów, tj. siedmiu wyprodukowanych i opublikowanych przez emitenta gier (prezentowanych jako wartości niematerialne i prawne) jest wyższa od korzyści ekonomicznych

Eneris Paliwa wnioskują do UOKiK ws. nabycia części mienia BM Reflex

znajdujących się w obrębie stacji paliw; - prawa do korzystania ze znaku towarowego; - wartości niematerialnych i prawnych" - czytamy w komunikacie. Eneris Paliwa nie prowadzi działalności operacyjnej. Należy do grupy

Rewolucja w wynajmie dla małżeństw. A po cichu fiskus zastawia pułapki na osoby rozliczające się w ramach działalności

Rewolucja w wynajmie dla małżeństw. A po cichu fiskus zastawia pułapki na osoby rozliczające się w ramach działalności

. Nie będzie miała pani również możliwości zaliczenia tych wydatków pośrednio - przez odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ od 1 stycznia 2023 r. nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

Postojowe: najwięcej wzięło Mazowieckie, najmniej Podlasie

Postojowe: najwięcej wzięło Mazowieckie, najmniej Podlasie

działalności gospodarczej spowodowaną wybuchem pandemii. Można je otrzymać maksymalnie trzykrotnie, za każdym razem trzeba jednak składać nowy wniosek i wykazać w nim, że sytuacja materialna się nie poprawiła. Kto zyskał najwięcej? Wnioski o wypłatę postojowego spośród innych świadczeń w ramach "tarcz

BREWE Leasing: Przygotowujemy cyfrową platformę dla marki Goldberg & Johnson

-sprzedażową naszych instrumentów finansowych. Nie jest to platforma sprzedaży produktów BREWE Leasing, takich jak leasingi czy faktoring. A zatem platforma ta nie generuje przychodów. Rozwijająca się marka G&J stanowi własność BREWE Leasing i buduje pozycję rynkową, jak również wartość niematerialną i prawną

BREWE Leasing: Rośniemy znacznie szybciej niż rynek

rynek korporacyjnych firm leasingowych. 'Szyjemy' produkty na miarę oczekiwań. Finansujemy przedmioty leasingu, nie będące w kręgu zainteresowania wspomnianych wyżej firm. Na przykład wartości niematerialne i prawne, stada zwierząt itp. W zakresie faktoringu finansujemy np. jednostkowo mniejsze faktury

PARP: Firmy ze wschodnich woj. mogą otrzymać do 800 tys. zł na ekspansję zagr.

lub wartości niematerialnych i prawnych. "Eksport to sposób na rozwój przedsiębiorstwa. Często jest nawet jedyną drogą rozwoju. Wiele firm, szczególnie w rejonie Polski Wschodniej nie może na nią wejść przez brak doświadczenia i pieniędzy. Nasz program został tak

PARP: 150 mln zł z funduszy unijnych na innowacyjne projekty z Polski Wschodniej

najmniej roku. Pieniądze, otrzymane w konkursie mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów inwestycji, takich jak nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług

PARP: 25 startupów otrzyma ponad 24 mln zł na dalszy rozwój

. na usługi doradcze i eksperckie związane z rozwijaniem modelu biznesowego, wynagrodzenia personelu, środki trwałe, nabycie surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Finasowanie PARP może także posłużyć startupom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej

T-Bull miał 0,16 mln zł zysku netto, 0,42 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

, prezentowanych bilansowo jako wartości niematerialne i prawne. Kwota odpisu wyniosła 2 006 603,80 zł, przypomniano. W I półroczu 2019 r. gry spółki zostały pobrane 36 mln razy (średnio ok. 199 tys./dzień), z czego "Top Speed" 7,36 mln (ocena w sierpniu 2019 r. na Google Play

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

jest wyrazem zrozumienia ustawodawcy, że przedsiębiorstwo to więcej niż suma jego składników - mówi radca prawny Maciej Giermak. 1. Co można odziedziczyć Trzeba jednak rozróżnić dwa pojęcia: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca to osoba prowadząca działalność gospodarczą - czyli podmiot. Z

JPMorgan Chase: bitcoin może zastąpić złoto. Fakty: kurs bitcoina skoczył w ciągu roku o 400 proc.

JPMorgan Chase: bitcoin może zastąpić złoto. Fakty: kurs bitcoina skoczył w ciągu roku o 400 proc.

niż w 2140 r. Z kryptowalutami wiążą się trzy fundamentalne zagrożenia: brak obiektywnej wartości, brak ram prawnych regulujących kwestie związane z obrotem nimi, ryzyko cyberataków. W 2014 r. z Mt. Gox, największej w tym czasie giełdy bitcoina, wyparowało 850 tys. BTC wycenianych według ówczesnego

PARP: MŚP mogą ubiegać się o wsparcie dla nowych produktów, w puli 750 mln zł

konkurencyjności i innowacyjności firmy. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp., eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze. Co ważne

CDRL miało 8,77 mln zł zysku netto, 10,13 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

), - odpis na wartość niematerialną i prawną (-121 tys. zł) - różnice inwentaryzacyjne (+170 tys. zł)" - czytamy w raporcie. CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech

Pekao Leasing ma umowę z EBI na 100 mln euro finansowania dla MŚP

będzie gwarancją Banku Pekao" - czytamy w komunikacie. Środki z EBI mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Całkowity koszt przedsięwzięcia nie

PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty budowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności

Datawalk miało 13,75 mln zł straty netto, 13,86 mln zł straty EBIT w 2018 r.

majątek trwały ani wartości niematerialne i prawne inne, niż niezbędne dla rozwijania platformy DataWalk. Na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania grupa nie jest w stanie określić poziomu tych nakładów, gdyż konieczność zakupu określonego oprogramowania (licencji lub wytworzonej usługi) będzie

GUS skorygował wzrost nakładów brutto na środki trwałe w 2018 r. do 8,7% z 7,3%

danych o nakładach inwestycyjnych na środki trwałe dla przedsiębiorstw do ostatecznej wersji za 2017 r. oraz zaktualizowanego szacunku wartości niematerialnych i prawnych opartego na dostępnych w tym czasie pełniejszych źródłach informacji" - czytamy w komunikacie. GUS

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

, odpowiedź na to pytanie wymaga rozróżnienia dwóch pojęć: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. To pierwsze pojęcie oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą (podmiot), zaś drugie – składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (np. nieruchomości

Odpis aktualizujący obniży wynik Biomedu Lublin o 35,5 mln zł w 2018 r.

463,49 zł, wartości niematerialnych i prawnych - nabyte od LFB licencje dot. technologii wytwarzania, uruchomienia produkcji oraz sprzedaży na rynku polskim i uzbeckim dwóch produktów osoczopochodnych tj. immunoglobuliny dożylnej oraz albuminy dożylnej w łącznej kwocie -16 020 277,79 zł, urządzeń

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

. "Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych

Miasta płacą miliony za brak mieszkań socjalnych

, pomimo wypowiedzenia, nie ma zamiaru się wyprowadzić, trzeba wystąpić na drogę sądową, składając wniosek o eksmisję. Sąd w trakcie postępowania może orzec, że lokatorowi należy się mieszkanie socjalne. Brana jest przy tym pod uwagę sytuacja materialna i rodzinna lokatora. Jest też krąg osób ustawowo

PARP: Polska będzie potrzebować ok. 200 tys. specjalistów AI do 2025 r.

prawne dla rozwoju sztucznej inteligencji wyznacza Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji na lata 2019-2027, obszerny dokument wydany przez Ministerstwo Cyfryzacji, będący rezultatem prac grup roboczych i przedstawiający ambitne cele dotyczące budowy potencjału Polski w obszarze AI" - czytamy w

PARP: 46 firm z Polski Wschodniej złożyło wnioski na ponad 44,5 mln zł wsparcia

. Otrzymane dofinansowanie młoda spółka będzie mogła przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też

Inflacja przyspiesza, a zasiłki na dziecko nie wzrosną. PiS zamraża świadczenia

Kosiniaka-Kamysza. Zaczęło ono obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., ale i te kryteria mają się nie zmieniać. Bo 500+ działa A może dzieje się tak przez 500+? Jak w poniedziałek napisał „Dziennik Gazeta Prawna", główną przesłanką, którą rząd tłumaczy tegoroczną propozycję zamrożenia progów i

Ojciec był hulaką i kobieciarzem, porzucił córkę, teraz chce pieniędzy. Alimenty na rodziców i współmałżonków

Stanisław przez wiele lat był czynnym alkoholikiem. Przepijał wszystkie zarobione pieniądze i bywał agresywny wobec żony i dzieci. Niejednokrotnie je bił. Teraz ma 78 lat, jest schorowany i nie ma gdzie mieszkać. Wystąpił do dzieci o alimenty. Czy syn i córka muszą je płacić? Jak wyjaśnia radca prawny

PARP: W konkursie 'Internacjonalizacja MŚP' złożono wnioski na blisko 26 mln zł

wartości niematerialnych i prawnych. Warunkiem, który musiały spełnić firmy, by ubiegać się o finansowanie ze środków unijnych, było posiadanie co najmniej jednego wyrobu lub usługi o potencjale do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Maksymalna kwota

Creepy Jar miał wstępnie 139 tys. zł zysku netto w 2019 roku

poprzednim ujęciu prace związane z ukończonymi projektami (lub ich znaczącymi etapami) były prezentowane jako zapasy i rozliczane w rachunku wyników jako zmiana stanu produktów. W nowym podejściu są one ujmowane w bilansie jako wartości niematerialne i prawne, a następnie amortyzowane. W konsekwencji

Zemsta, czyli jak zwolnić pracownika i nie stracić firmy

działań odwetowych na pracodawcy, tym bardziej, że sabotaż w „materialnym" świecie wymaga pewnej odwagi. Nie każdy znajdzie w sobie determinację – jak pewien zwolniony pracownik hiszpańskiej fabryki samochodów – aby za pomocą koparki zniszczyć firmowe auta o wartości kilku milionów

Rząd przyjał nowelę dot. m.in. zmian w podatkach PIT i CIT

drodze spadku lub darowizny - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania obejmą podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu" - podało CIR

BFG może przeznaczyć 18,62 mld zł na wypłaty środków gwarantowanych

mln zł, fundusz statutowy pomniejszony o wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - 1 mld 583 mln zł, fundusz ochrony środków gwarantowanych (dalej: FOŚG) - 6 mld 285 mln zł. FOŚG to fundusz

Putin stawia wszystko na energetyczną kartę. Może przegrać dzięki Europie

kolumny, która wystąpi z hasłami: „Nie chcemy marznąć za Kijów". Rację miał Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energii, kiedy powiedział, że nadchodząca zima będzie testem dla Unii Europejskiej i jej wartości. Jeśli Europa ugnie się przed bandycką polityką Putina i rosyjskim szantażem

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

nieistotne (art. 91 ust. 1 i 4 u.s.g.). W doktrynie i orzecznictwie za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienia prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do takich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

nieistotne (art. 91 ust. 1 i 4 u.s.g.). W doktrynie i orzecznictwie za istotne naruszenie prawa uznaje się uchybienia prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do takich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 17,9% r/r w I półr.

. "W I półroczu 2019 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 69,6 mld zł i były (w cenach stałych) o 17,9% wyższe niż przed rokiem (w I półroczu 2018 roku odnotowano wzrost o 11%, w całym 2018 r. wzrost o 10,8%). Nakłady na wartości niematerialne i prawne wyniosły 3,7 mld zł i

Cloud Technologies kupuje platformę automatycznego zakupu mediów za 15,5 mln zl

ekspansję międzynarodową" ? powiedział prezes Cloud Technologies Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie. Licencja będzie stanowić wartość niematerialną i prawną oraz będzie amortyzowana, co pozytywnie wpłynie na skonsolidowaną EBITDA. Poprawie, o około 5 mln zł rocznie

Sare miało szacunkowo ok. 1,56 mln zł zysku netto, 3,57 mln zł EBITDA w I poł.

w okresie porównawczym. Z kolei spadek zysku netto został spowodowany wzrostem odpisów amortyzacyjnych związanych głównie z zakończonymi pracami rozwojowymi, które zostały przyjęte w poczet wartości niematerialnych i prawnych grupy" - czytamy w komunikacie

PARP ogłosiła konkurs 'Wdrażanie innowacji przez MŚP' dla wschodniej Polski

produktów lub procesów technologicznych. Przedsiębiorstwo może przeznaczyć pieniądze na koszty inwestycji takie jak: nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług doradczych" - czytamy dalej

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

pojęcia: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. To pierwsze oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą (podmiot), zaś drugie – składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (np. nieruchomości, maszyny, towary). – Przedsiębiorstwo podlega

NCBR: PKO BP rozpoczął prace badawcze nad tokenizacją oraz smart kontraktami

wykorzystaniem tokenów i smart kontraktów na bazie technologii blockchain. Usługi tokenizacji umożliwiają tworzenie cyfrowego odpowiednika realnych wartości materialnych, niematerialnych i prawnych. Pozwalają one także na cyfrowy obrót tokenami. Przykładem takich usług mogłoby być np. emitowanie tokenów akcji

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

, maszyn, urządzeń, środków transportu oraz wartości niematerialnych i prawnych, została wyceniona przez PGG na 1 zł za każdą sztukę. Przykładowo, w jednej z kopalń znajdowały się 74 budynki, których wartość niezależny rzeczoznawca majątkowy oszacował na ponad 22 mln zł, a w księgach rachunkowych PGG

Skarbówka chce pieniędzy za rozbieranie się w internecie. Zaskakująca interpretacja fiskusa

;– panowie wysyłają jej w prezencie ubrania. Mężczyźni również proszą podatniczkę o przesłanie danin, czyli jej butów, skarpetek, bielizny itp. Wysyła im do paczkomatu. – Przedmioty te nie mają dla nich wartości materialnej – zaznacza. Słownie też ich poniża, bo lubią i sprawia

Comarch: Umowa sprzedaży Kapustki do Leicester bez wpływu na wyniki spółki

, podała spółka. "W dniu 3 sierpnia 2016 roku MKS Cracovia SSA, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Comarch, podpisała umowę z klubem sportowym Leicester City Football Club na sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych przez MKS Cracovia SSA (karta zawodnicza Bartosza

Nowy projekt uszczelnienia CIT zakłada ok. 27,5 mld zł dodatk. dochodów w 10 lat

wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów, podano dalej. "Projekt przewiduje również zmiany korzystne dla podatników podatku dochodowym od osób fizycznych

TelForceOne dokonał odpisów aktualizujących wartości aktywów

Warszawa, 02.05.2016 (ISBnews) - TelForceOne podjął uchwałę o dokonaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów w postaci wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) oraz zapasów, z których pierwszy skutkuje zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku netto o 1,1 mln

Spółka Introlu dokonała odpisów i zanotowała stratę wys. ok. 19 mln zł za 2018 r

. kosztami prac rozwojowych, dotychczas ujmowanych na wartościach niematerialnych i prawnych w kwocie ok. 8 mln zł. "Dodatkowo dokonano: - odpisu aktualizującego zapasy w wysokości 0,9 mln zł, - odpisy aktualizującego

Gospodarka w pandemii. Dodatkowe wydatki firm

takie uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk) i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 2020 r

Rząd przyjął zmiany w podatkach dot. m.in. umorzeń długu i wygranych w grach

rozwiązań, zmienione zostaną zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych - w drodze spadku lub darowizny - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania obejmą podatników

DM BZ WBK obniżył wycenę Play do 41,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

pozostałych polskich operatorów komórkowych. Zmiany w ustawie o CIT zakładają ponadto ograniczenie możliwości zaliczania ?nadmiernych" wydatków na wartości niematerialne i prawne do kosztów uzyskania przychodu, część z nich nie będzie więc obniżać kwoty podatku. Kwestia ta może naszym zdaniem zwiększyć

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

Leasing polega na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu podlegających amortyzacji środków trwałych, np. samochodu, maszyn, urządzeń lub wartości niematerialnych i prawnych, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Odbywa się to na określonych w umowie warunkach. Umowa reguluje

Santander BP: Wstępny zysk ze sprzedaży wydzielonej części DBPL to 387,7 mln zł

amortyzacji w kolejnych okresach sprawozdawczych z pozytywnym wpływem na NIM" - czytamy w prezentacji. Bank rozpoznawał wartości niematerialne i prawne o wartości 192,6 mln zł, które odzwierciedlają wartość relacji z klientami dla portfela depozytów, produktów ubezpieczeniowych

ZCh Police: African Ivestment Group złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości

finalizacji w założonym terminie warunkowego porozumienia (ugody) zawartego z DGG ECO w celu uzyskania zwrotu ceny zakupu pakietu akcji African Investment Group zdecydowały o utworzeniu odpisu na dzień 31 grudnia 2017 r., na całą kwotę wartości niematerialnych z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

innych wymogów, m.in. przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie (art. 176 § 1 pkt 2 p.p.s.a.). Granice skargi są bowiem wyznaczone wskazanymi w niej podstawami, którymi - zgodnie z art. 174 p.p.s.a. - może być naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe

ADR Polska zainwestuje 60 mln zł w SSE Euro-Park Mielec

. Przedsiębiorca zmodernizuje oraz nabędzie maszyny i urządzenia m.in. automatyczne komponenty magazynu, urządzenia do cięcia laserowego, stanowiska robotów spawalniczych, urządzenia spawalnicze łukowo-pulsacyjne, czy sprzęt do transportu wewnętrznego. W planach jest także zakup wartości niematerialnych i prawnych

"Pałacyk+", czyli najkorzystniejsza ulga podatkowa w "Polskim ładzie" dla posiadaczy dworków i pałaców. Można oszczędzić miliony

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które kupują, restaurują i konserwują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków. Wytropiła ją i nagłośniła dr Jowita Pustuł, radca prawny i doradca podatkowy. "Ulga na zabytki. Absolutnie niedoceniana ulga. Ministerstwo Finansów jakoś wcale tej ulgi nie

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,6% r/r do 14,7 mld zł w 2018 r.

0,6% mniej). Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 1,6% i wyniosła 2,89 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 4,8% do poziomu 0,69 mld zł" - napisano także w materiale. Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2018

GUS skorygował wzrost PKB za 2018 rok do 5,3%, za 2019 bez zmian: 4,1%

., zaktualizowania szacunku nakładów dla sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz nakładów na wartości niematerialne i prawne" - czytamy także w komunikacie. "W całym 2019 r. nie odnotowano zmian w skali wpływu popytu konsumpcyjnego na wzrost PKB. Zanotowano nieznaczne

ZM Henryk Kania i Cedrob podpisały umowę przerobową

znaków towarowych oraz pozostałych wartości niematerialnych prawnych należących do spółki) ma obowiązek zapłaty na rzecz spółki wynagrodzenia w kwocie równej kosztom utrzymania jej przedsiębiorstwa wynoszącej 4 mln zł netto miesięcznie. Gdyby ww. kwota nie była wystarczająca do pokrycia kosztów

Prawnicy czytelnikom, odc. 4. Czy studentowi również przysługuje postojowe?

kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Na pytania naszych czytelników czekają specjaliści z kancelarii prawnych: Clifford Chance, Dentons, DZP, FGGK, Gide Loyrette Nouel, Greenberg Traurig, Jagodziński Skrzypek, Lubasz i Wspólnicy, Noerr, Pietrzak Sidor & Wspólnicy

Wyższe kary za wyłudzanie fikcyjnych faktur

: Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych

Jak PiS zrobił na szaro samotnych rodziców. Jeszcze nie wiedzą, że zapłacą wyższy podatek

, która stale troszczy się o byt materialny i rozwój emocjonalny dziecka, bez udziału (wsparcia) drugiej osoby. Czyli w sytuacji, kiedy cały ciężar finansowy utrzymania syna/córki pozostaje np. na matce, jest to argument za możliwością skorzystania z ulgi wychowywanie to „całokształt działań i

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 1,7% r/r do 13,64 mld zł w 2017 r.

wyniosły 8,3 mld zł (o 7,8% więcej), z czego 99,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 1,2% i wyniosła 2,9 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 35,9% do poziomu 0,7 mld zł"

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

; - ujęcia w pozostałych kosztach operacyjnych (zgodnie z MSSF 16) odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych objętych umowami leasingu oraz innych aktywów trwałych w wys. 8,7 mln zł. "Odpisy netto z tytułu utraty wartości

Manipulacja WIBOR-em i cudowne recepty na obniżanie rat [OPINIA]

realiów charakteryzujących gospodarkę w przyszłości. Tych zagadnień nie dostrzegają często – lub celowo je pomijają – krytycy i przeciwnicy WIBOR-u. Uwzględnianie realiów gospodarczych w opracowaniu wskaźników jest często przez nich pomijane. Aby uniknąć tego typu zarzutów o nieprawne bądź

EuroRating obniżył perspektywę ratingu Eurocashu do negatywnej ze stabilnej

aktywów kapitałem własnym wyniósł zaledwie 14,4%, co było poziomem najniższym od siedmiu lat. Po korekcie o wartości niematerialne i prawne wskaźnik ten przyjmował już natomiast głęboko ujemny poziom -26,5%, co było wartością najniższą w historii spółki. Również wskaźnik pokrycia aktywów trwałych

"Polski ład". Wielkie zmiany dla wynajmujących mieszkania. Ostatnia chwila na remont oraz amortyzację. Uwaga! Rząd zmienił zdanie

;Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami

Qumak miał wstępnie 43 mln zł jednostkowej netto straty w 2016 r.

, 2. likwidacja wartości niematerialnych i prawnych pozostałych po realizacji kontraktu e-Dolny Śląsk w kwocie 4,6 mln zł, z powodu braku możliwości ich rekomercjalizacji oraz odpis z tytułu przeszacowania, poprzez pomniejszenie wartości magazynów w kwocie 3,4 mln zł 3. w

PGNiG planuje 5,9 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2018 r.

niematerialne i prawne wyniosły 3,2 mld zł i były o 7% wyższe od nakładów poniesionych w 2016 r. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w

BGK uruchomił nabór wniosków o premię technolog. na korzystniejszych zasadach

sfinansowania. Od teraz premia technologiczna sfinansuje więcej wydatków przedsiębiorcy. Teraz przedsiębiorca może zapłacić z premii także koszy związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych. Ponadto z premii będzie można zrefundować wydatki budowlane także na

Rozwód. Jak dostać alimenty od eksmałżonka? Jak podzielić majątek obciążony kredytem? Jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

konta bankowe i pozostawił do jej dyspozycji tylko nieduże mieszkanie. Kobieta po rozwodzie odczuła istotne pogorszenie sytuacji materialnej, a do tego leczyła się psychiatrycznie. Sąd rejonowy przyznał jej 1 tys. zł alimentów miesięcznie. Apelację od wyroku wniósł były mąż. Przekonywał, że ani on nie

"Tarcze antykryzysowe". Jak mogą pomóc? Prawnicy czytelnikom, odc. 85

środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Przepisy o COVID-19 nie przewidują zwolnienia z podatku dochodowego tej formy wsparcia, należy, więc uznać, że będzie ona stanowić przychód z prowadzenia działalności gospodarczej podlegający

Tauron miał wstępnie 459 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.

IV kwartału 2018 r. istotny wpływ miały przeprowadzone na 31 grudnia 2018 r. testy na utratę wartości aktywów Grupy Tauron. Wykazały one zasadność utworzenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów netto z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 467

Projekty ustaw uszczelniających system podatkowy zostały skierowany do Sejmu

wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych), - wykorzystywanie podatkowej grupy kapitałowej jako instytucji służącej optymalizacji podatkowej" - czytamy dalej. Według projektodawców należy także zauważyć, że

Unified Factory chce zrealizować emisję akcji do kwoty 55 mln zł we wrześniu

niematerialnych i prawnych mogły ostatecznie okazać się kosztami, albowiem inwestycje poniesione w rozwój oprogramowania są bezpośrednio powiązane z osiąganymi przez spółkę przychodami i są na bieżąco amortyzowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości" - podkreślił szef UF

Koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową będzie można odliczyć od podatku

. Kosztami kwalifikowanymi będą także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz

Tauron miał wstępnie 1 mln zł straty netto, 795 mln zł EBITDA w II kw.

;Istotne czynniki mające wpływ na wyniki II kwartału 2019 r.: a) utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w segmencie Wydobycie w wysokości 269 mln zł. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 8,5% r/r do 13,9 mld zł w 2016 r.

aktywów finansowych wyniosły 7,3 mld zł (o 3,2% więcej niż rok wcześniej), z czego 98,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2,3% i wyniosła 2,2 mld zł. Rezerwy wzrosły o

Altus Agent Transferowy ma zgodę KNF na nabycie BPH TFI

zmian wartości księgowej pomniejszonej o wartości niematerialne i prawne BPH TFI, liczonych od 31 grudnia 2016 r. do przeniesienia własności akcji BPH TFI. "Altus AT oraz BPH PBK Zarządzanie Funduszami zamierzają przystąpić do wykonania transakcji nabycia akcji BPH TFI

"Jak z tego sęka zrobić sękacza?" Oto przepis, jak przetrwać kryzys i dogadać się z wrogami

polityczne są rezultatem, a nie przyczyną. Związane są raczej z postępem globalizacji i przenikaniem się kultur, co stawia pytania o tożsamość i tradycyjne wartości, a także z szybkimi zmianami technologicznymi i nierównościami społecznymi, tworzeniem się nowych warstw społecznych – tych, które mają

Bytom przeniósł znak towarowy na spółkę zależną BTM 2, ma umowę licencyjną

wartości ww. marek i aktywów niematerialnych Bytom" - czytamy w komunikacie. Bytom planuje, aby docelowo, w jednym podmiocie zależnym znalazły się wszystkie znaki towarowe, jakie będą w posiadaniu grupy kapitałowej, podano także. Bytom S.A

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu podlegających amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania np. samochodu, w zamian za określone opłaty

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

; -ujęcia w pozostałych kosztach operacyjnych (zgodnie z MSSF 16) odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych objętych umowami leasingu oraz innych aktywów trwałych w wys. 32,7 mln zł wobec 17,5 mln zł w I połowie 2019 r. Wynik z tytułu

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 1,2% r/r do 8,02 mld zł w I półr.

), przy czym 98,5% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,9% i wyniosła 1,4 mld zł. Rezerwy wzrosły o 63,7%, do poziomu 0,6 mld zł. Suma bilansowa

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

gospodarczej, zwłaszcza przez małe i średnie firmy. "Jedną z nich jest podwyższenie z 3 500 do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów

Prawnicy czytelnikom, odc. 1. Jak mocno szef może obniżyć mi pensję? Co z podatkiem za niewypłacane pensje moich pracowników?

[Stan prawny na 23.04.2020] Niektóre z waszych pytań tylko na pozór są proste, za każdym kryje się czasem wiele dramatów i niełatwych decyzji. Prowadzenie biznesu w tych czasach jest niezwykle trudne. W tak samo trudnych sytuacjach są często pracownicy i chcą wiedzieć, jakie przysługują im prawa

Pracodawcy zyskają na tworzeniu przyzakładowych żłobków i przedszkoli

poniesione do dnia uzyskania wpisu do właściwego rejestru w zakresie spełniania warunków wymaganych do utworzenia żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tym niezbędne koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych

Samochód w leasingu - plusy i minusy. Poradnik

lekkich. Na czym polega leasing Leasing polega na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu podlegających amortyzacji środków trwałych, np. samochodu, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Odbywa się to na określonych w umowie warunkach

"Zamknęłam sklep, na drzwiach zostawiłam transparent". Tak strajkują przedsiębiorczynie

adwokacką w Krakowie. Gdy Okręgowa Rada Adwokacka ogłosiła nabór prawników, którzy zobowiążą się udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej osobom, które mogą zostać zatrzymane podczas protestów, bez wahania się zgłosiła. - Zaoferowałam się też do takiej pomocy w mediach społecznościowych i wówczas uświadomiłam

Pekabex sfinalizował zakup Ergon za 49,81 mln zł netto

. "Przedmiot nabycia obejmuje zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych związany z zakładem produkcyjnym położonym w Badowo Mściskach, w podwarszawskiej gminie Mszczonów, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji, wykonywaniu robót budowlano

Miraculum przedłużyło negocjacje z Rubid 1 ws. leasingu zwrotnego marki Gracja

niematerialnych i prawnych z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa ich dalszego użytkowania oraz odkupu na warunkach ustalonych w umowie. Miał to być kolejny etap restrukturyzacji finansowej Miraculum, której efektem jest poprawa struktury bilansu i zmniejszenie kosztów odsetkowych. Jednocześnie

EuroRating obniżył rating CCC do BBB-, perspektywa negatywna

minimum na poziomie 27,1% (po wyłączeniu z aktywów 'wartości niematerialnych i prawnych' było to 20,6%)" - czytamy w komunikacie. EuroRating zaznacza, że bardzo szybki w ostatnim czasie wzrost aktywów Grupy CCC (po korekcie o wpływ MSSF 16) finansowany był głównie kapitałem

Miraculum negocjuje z Rubid 1 warunki leasingu zwrotnego marek Gracja i Wars

. "Podstawą tego typu transakcji jest sprzedaż nabytych lub wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa ich dalszego użytkowania oraz odkupu na warunkach ustalonych w umowie. Jest to kolejny etap restrukturyzacji finansowej Miraculum, której efektem

wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę prawa majątkowe zaliczane do aktywów trwałych nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywalnym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.Wyjaśnienia wymagają znaczenia dwóch składników wartości niematerialnych i prawnych, a mianowicie wartość firmy i koszty zakończonych

więcej o wartości niematerialne i prawne na pl.wikipedia.org