wartość zamówienia z wolnej ręki

Krzysztof Hodt

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Tak, procedura z wolnej ręki jest jednym z trybów udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne.

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Prawidłowe będzie udzielenie drugiego zamówienia po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki pomimo wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro.

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Jeżeli wartość szacunkowa kolejnych udzielanych zamówień uzupełniających przekroczy próg 30 000 euro, obowiązkiem zamawiającego będzie udokumentowanie przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki zgodnie z wymogami ustawowymi.

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Oszacuj prawidłowo wartość

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

sprzętu (urządzeń, maszyn itp.). Mając na uwadze te okoliczności, ustawodawca przewidział możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki na rzeczy o tych samych parametrach. Zależnie od wartości zamówień uzupełniających zamawiający udziela ich poza ustawą

Jak udzielać zamówień dodatkowych?

sporządzić odrębną umowę. W sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych przekracza 14 000 euro zamawiający jest zobowiązany udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami kreślonymi w ustawie, a więc powinien wysłać zaproszenie do wykonawcy przeprowadzić z nim negocjacje, zażądać

Roboty dodatkowe najczęściej popełniane błędy

wartość robót dodatkowych przekracza 14 000 euro zamawiający jest zobowiązany udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami kreślonymi w ustawie a więc powinien wysłać zaproszenie do wykonawcy przeprowadzić z nim negocjacje zażądać przynajmniej oświadczenia z art.22 i sporządzić na

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

przypadku gdy wartość zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki była równa lub przekraczała tzw. progi unijne do zawiadomienia w terminie 3 dni od jego wszczęcia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania tegoż trybu udzielenia zamówienia publicznego . W

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

wolnej ręki (art. 305 ustawy PZP). Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadziła w przypadku zamówień o wartości poniżej progów unijnych trzy nowe tryby – tryb podstawowy bez negocjacji, tryb podstawowy z negocjacjami fakultatywnymi

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

Omyłkowy brak informacji o zamówieniu podobnym w ogłoszeniu - czy mimo to wolno je zlecić?

przeprowadzenia procedury z wolnej ręki?  Odpowiedź:  Zamawiający nie może udzielić zamówienia podobnego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp , jeżeli nie przewidział go w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.  Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

z jej przepisów pojęcie "zamówienia uzupełniające". Obecnie zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia: - w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, - dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

możliwości przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Czy w takiej sytuacji można przyjąć, że nastąpiła zmiana poprzedniej umowy w zakresie grupy taryfowej niewymagająca przeprowadzania nowego postępowania? Jeżeli nie, to jak najlepiej rozwiązać ten problem i uzdrowić sytuację? Czy

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

Dystrybucja i dostawa energii elektrycznej - zasady prowadzenia postępowań

ręki. Z uwagi na wartość usługi dystrybucji zawarta umowa pozostaje zgodna z przepisami ustawy Pzp. Zgodnie z informacją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

trybie z wolnej ręki. Uwzględniając powyższe wskazać należy, że: - skorzystanie z art. 6a ustawy PZP jako poprzedzającego udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki mieści się w obowiązującym stanie prawnym, - nie jest zakazany sam podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Pytanie: Czy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości zamówienia podstawowego dodać wartość zamówień uzupełniających ? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

zamierzone efekty. Zwiększa się bowiem wykorzystanie trybów przetargowych a maleje ilość zamówień udzielanych w skrajnie niekonkurencyjnym trybie zamówienia z wolnej ręki. Umocniła się także tendencja spadkowa w zakresie stosowania trybu zapytania o cenę. Zgodnie ze sprawozdaniem Prezesa Urzędu Zamówień

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Zamówienia podobne, których możliwość udzielenia została przewidziana w treści ogłoszenia, powinny zostać udzielone: - z zastosowaniem trybu z wolnej ręki

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

termin i wartość ich udzielenia. Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, zamawiający miał prawo udzielania zamówienia uzupełniającego w trybie "wolnej ręki" w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Podkreślić

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

Obligatoryjność konkursu w nowym Prawie zamówień publicznych

konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; wartość udzielanego zamówienia jest mniejsze niż progi unijne [4]; przedmiotem udzielanego zamówienia projektowego jest obiekt liniowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Autor: Marek Okniński [1] Ustawa z dnia 11

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

postępowania wspólnie ze spółką Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor sp. z o.o.). Ponadto spółka pozyskała 5 zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, zapytania ofertowego lub negocjacji bez ogłoszenia. Wartość wybranych ofert z udziałem emitenta w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła 3 470,6 mln zł

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

Zaliczka dozwolonym wsparciem małych i średnich przedsiębiorstw

wyłudzać pieniędzy od Skarbu Państwa Zgodnie z art. 151 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może udzielić zaliczki, jeżeli wykonawca został wybrany w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub z wolnej ręki. Pozbawienie możliwości udzielenia zaliczki w odniesieniu do zamówień

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

wolnej ręki. Dopuszczalne jest wykorzystanie poczty email do przesyłania dokumentów. Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz

PKP PLK zamierza udzielić ZUE z wolnej ręki zamówienia na prace za ok. 30 mln zł

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin"

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia. Stopień sformalizowania procedury będzie uzależniony od wartości zamówienia uzupełniającego. Jednak bez względu na wartość udzielanego

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

wszczętego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sytuacji zaistnienia okoliczności, które według dotychczasowych przepisów stanowią podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5 oraz w pkt 6 i 7 ustawy Pzp w dotychczasowym brzmieniu). W związku z

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

postępowania jest przesłanka zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacowanie wartości zamówienia Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

zamówienia z wolnej ręki i wymaga odrębnej od zamówienia podstawowego dokumentacji. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1, art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) * Autorka jest

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę

Zamówienie dodatkowe

słupów oraz złym stanem technicznym betonu." Należy zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy Pzp podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Zamawiający może udzielić m.in. zamówienia z wolnej ręki tylko w

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

zamówienia stanowi, w mojej ocenie, ten sam rodzaj zamówienia co zamówienie podstawowe. A zatem jeżeli zachodzą pozostałe okoliczności skutkujące możliwością zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, można z niego skorzystać. Zamawiający może zastosować tryb z wolnej ręki jeżeli

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

Pytanie Udzielamy zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki i zapraszamy do negocjacji. Czy po udzieleniu zamówienia muszę sporządzić protokół z postępowania? Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi poniżej 20.000 zł

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

można część tych okien zlecić z wolnej ręki (jako zamówienia uzupełniające), a dla reszty udzielić zamówienia publicznego? Czy bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę przetargową na całość tych prac? Odpowiedź Masz prawo udzielić zamówienia

Portfel zamówień Torpolu to potencjalnie ok. 3,06 mld zł

półroczu br. Torpol pozyskał 6 zamówień. Efektywność składanych ofert w ujęciu ilościowym (z uwzględnieniem zamówienia z wolnej ręki) w rozstrzygniętych dotychczas postępowaniach wyniosła 19,4%, podano także. Łączna wartość umów zawartych przez Torpol w I półroczu 2017 roku

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

tylko wtedy, kiedy zamówienie podstawowe udzielałeś w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego. Aby można było udzielić w trybie z wolnej ręki zamówienie uzupełniające na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do usług lub

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

negocjacji skierowane zostanie do firmy Boeing. "Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy The Boeing Company" - czytamy w komunikacie

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

pkt 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie będzie możliwe. Zamówienia dodatkowe Udzielenie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 0,44 mld zł na koniec czerwca

39 postępowaniach, z czego rozstrzygnięto 23. Spółka pozyskała 4 zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (w tym 1 wszczęte w 2015 r.) oraz 1 zamówienie z wolnej ręki. Efektywność składanych ofert wyniosła 21,7 % w ujęciu ilościowym. Łączna wartość zamówień pozyskanych w pierwszym

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

zamówienia. Z treści pytania domyślam się, że jest to albo zamówienie z wolnej ręki, albo negocjacje bez ogłoszenia. W trybie z wolnej ręki najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

uwzględnione również w pozostałych trybach PZP, a więc np. w negocjacjach z ogłoszeniem, czy w zamówieniu z wolnej ręki. Prawo opcji umożliwia zawarcie elastycznej umowy Pomimo, że na gruncie przepisów PZP prawo opcji nie zostało wyraźnie zdefiniowane, to

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

zakładaną ilość lub zakres zamówienia. Należy jednakże zauważyć, że tryb zamówienia z wolnej ręki to tryb, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

zamówienia z wolnej ręki wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu; 10) powody, z których zamawiający postanowił nie udzielać zamówienia, nie zawierać umowy ramowej albo nie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów; 11) powody

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Od daty wejścia w życie rozporządzenia jego regulacjami objęte są wszystkie zamówienia publiczne rozpoczęte po tym terminie. Pobierz: Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

Zawiadomienie do Prezesa UZP o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki należy skierować w każdym przypadku (niezależnie od przedmiotu postępowania), gdy jego wartość jest równa lub przekracza progi unijne ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, tj: 125 000 euro, 193 000 euro lub 387 000 euro

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Dlaczego bankrutują?

, komputerów. Założyciel firmy wystawił też do przejęcia cesję leasingu forda tourneo grand connect. Marie Zélie ma nieodebrane od początku roku zamówienie 2,3 tys. sukienek, które leżą w kontenerze w Gdyni. Szwalnia z Bangladeszu czeka na zapłatę ponad 11 tys. dolarów – zamówienie było warte

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

publicznych dotyczy w szczególności: 1. Doprecyzowania wyłączenia stosowania przepisów ustawy dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych. 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy

Zakup używanego sprzętu nie może zostać dokonany na podstawie wolnej ręki

nabycie frezarki w trybie z wolnej ręki? Wartość szacunkowa tego zamówienia przekracza 14.000 euro. Czy jako podstawę prawną można wskazać art. 67 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym nabycie frezarki w

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

. Zamówienie tylko na promesę uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia na kredyt Ponadto rozdzielenie tych zamówień skutkowałoby brakiem możliwości zastosowania procedur innych niż zamówienie z wolnej ręki w celu wyboru wykonawcy, który stosownie do złożonej promesy udzieliłby

Zamówienia publiczne w 2010 r.

zamówieniu z wolnej ręki. Ponadto w 2010 r. częściej korzystano z aukcji elektronicznej. Za pośrednictwem udostępnionej bezpłatnie przez Urząd Zamówień Publicznych platformy przeprowadzono 247 aukcji, osiągając w sumie ponad 89 mln zł oszczędności w stosunku do złożonych w

Nowa ustawa Pzp już wkrótce!

cenę, licytacji elektronicznej, zamówienia z wolnej ręki, - zwiększenie wykorzystania narzędzi elektronicznych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie platformy e-zamówienia oraz profilu nabywcy definiowanego jako rozwiązanie techniczne

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

zamawiający może odstąpić od stosowania przepisu - tak jak to wskazano np. przy zamówieniu z wolnej ręki.

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

świadczenia usług badawczych, 2. Rozszerzenia przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na dostawy rzeczy wytwarzanych w celach badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

robót (tj. zwłaszcza tych, których przy dochowaniu należytej staranności nie mogłeś przewidzieć na etapie zamówienia podstawowego) - możesz rozważyć tryb zamówienia z wolnej ręki na tzw. zamówienia dodatkowe (art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Ponadto, w przyszłości radzę zawsze - szczególnie zwłaszcza w

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

trybów przetargowych, a maleje stosowanie skrajnie niekonkurencyjnego trybu zamówienia z wolnej ręki oraz trybu zapytania o cenę. W roku 2010 odsetek liczby postępowań udzielonych w poszczególnych trybach przedstawiał się następująco: - przetarg

Jak prawidłowo przeprowadzić udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej?

publicznego. Tryb zamówienia z wolnej ręki możesz zastosować do zamówienia usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych. W przypadku zamówienia kompleksowego sugeruję skorzystać z trybu podstawowego. Wartością szacunkową zamówienia będzie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zamówienia. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się. Art. 65. Do negocjacji bez ogłoszenia przepisy art. 58 ust. 3 i 4 oraz art. 60 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki

ZUE ma umowę z PKP PLK na prace na linii Warszawa-Lublin za 36,9 mln zł

- Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock- Dęblin - Lublin, etap I", podało ZUE. Wartość umowy to 30 mln zł netto (36,9 mln zł brutto). "Zamówienie określone w umowie zostało przyznane spółce w trybie zamówienia z wolnej ręki przez PKP PLK na zasadach określonych przepisami

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

2) zaproszeniu do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może

Ustawa PZP - Rozdział 1: Umowy ramowe

. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2, również w trybie licytacji elektronicznej. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę z

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Pytanie Przeprowadziłem (a właściwie ją kończę) procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na dostawę ciepła z sieci miejskiej. Trzeba tylko podpisać umowę. W trakcie wypełniania protokołu ZP WR zorientowałem się, że nie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Przygotowujesz się do przetargu? Znajdź potrzebne dokumenty Wzory dokumentów przetargowych Oddział 5 Zamówienie z wolnej ręki Art. 66. 1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki -wynegocjowania postanowień takiej umowy; 7b) protokole - należy

"Polski ład". Podatkowe zombie przegłosowane i wejdzie w życie

podatki? PiS zamienia możliwość rozliczenia się z dzieckiem na ulgę podatkową o wartości do 1500 zł rocznie. Tracą na tym osoby na umowie o pracę zarabiające na poziomie 6,5 tys. zł na rękę. Przy dochodach powyżej 2950 zł na rękę miesięcznie samodzielni rodzice skorzystają na reformie mniej (lub stracą

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

przepisów ustawy określających przesłanki stosowania trybów udzielania zamówienia: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki lub zapytania o cenę, b) bez wmaganego ogłoszenia, c) bez stosowania ustawy, 2) (uchylony

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

 LG miałaby dostać. Co innego mieli obiecane wcześniej, a co innego się dzieje. - mówi nasz informator. Rząd zamroził ceny prądu dla małych i średnich firm, ale duzi odbiorcy podpisują umowy ze sprzedawcami prądu - albo w ramach przetargów, albo z wolnej ręki. Tam ceny nie są regulowane. To

PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

: 1 177 403 930,90 zł. Zawarcie mowy poprzedzone było przeprowadzeniem postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w trybie "z wolnej ręki" oraz ogłoszeniem w dzienniku Unii Europejskiej o prowadzonym postępowaniu. Takie działanie było przewidziane

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

jednostka może zawrzeć dodatkową umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą? Odpowiedź Otrzymanie przez zamawiającego dodatkowych, nieprzewidzianych środków finansowych, w celu realizacji określonego zadania stanowiącego przedmiot

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

przejściowy należy stwierdzić, iż z nowej dopuszczalnej wartości zamówienia dodatkowego, można korzystać w odniesieniu do umów zawartych również przed wejściem w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić, w trybie z wolnej ręki, dotychczasowemu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c lub obiektu budowlanego, a

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro, wymaga jego udzielenia z zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki, a tym samym przeprowadzenia pełnej procedury w tym zakresie. Wyjaśnienie Istnieje również teoria odmienna, zgodnie z którą o trybie postępowania

Taryfikator kar finansowych za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych.

, - bezzasadne udzielenie zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki lub przekroczenie limitów wartości udzielanego zamówienia dodatkowego (50% wartości zamówienia podstawowego dla usług bądź robót budowlanych, 20 % wartości zamówienia podstawowego w przypadku dostaw), - zmiana

MON na zakupach. 52 miliardy w sześć miesięcy, a to jeszcze nie koniec

są możliwe dzięki wykorzystaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej procedury Pilnej Potrzeby Operacyjnej. Procedura ta pozwala całkowicie zrezygnować z postępowania przetargowego i daje ministrowi obrony wolną rękę w zakupach sprzętu wojskowego. Procedura Pilnej Potrzeby Operacyjnej została

Torpol wykona dla PKP PLK dodatkowe prace za ok. 20,2 mln zł netto

tytułu zleconych prac wyniesie ok. 20,2 mln zł netto (tj. 24,8 mln zł brutto), a ich termin realizacji został określony na listopad 2018 roku" - czytamy w komunikacie. Umowa została podpisana w wyniku zamówienia z wolnej ręki. Torpol w sierpniu

Udzielanie zamówienia na dostawę sprzętu oraz usług szkoleniowych w ramach jednego projektu współfinansowanego ze środków UE

. Usługi niepriorytetowe a negocjacje bez ogłoszenia i tryb z wolnej ręki Pamiętaj, że w przypadku zamówień na usługi niepriorytetowe możesz wszcząć postępowanie w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki. Art. 126. 1. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu

Zaliczki na poczet realizacji zadania

ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki, bez konieczności żądania zabezpieczenia oraz udzielania kolejnych zaliczek po wykazaniu przez wykonawcę, iż wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonych zaliczek.

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział II: Przepisy szczególne, Rozdział 3: Konkurs

negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki. Art. 126. 1. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu zamieszcza

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

do negocjacji - w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert - w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę. 1b. Zamawiający może unieważnić

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę; - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w

Czy konieczny jest przetarg na wybór agencji ochrony ?

nieograniczonego i udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki bez względu na wartość zamówienia. Jednocześnie należy zauważyć, że możliwość udzielania zamówienia na usługi ochrony w trybie zamówienia z wolnej ręki nie oznacza, że zamawiający nie ma podstaw do zastosowania innego trybu

Zasady wnoszenia odwołań do KIO

odwołanie przysługuje wykonawcy wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, albo zapytania o cenę, - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, chyba że zamówienie jest udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 10. 4. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio

Wiaczesław Mosze Kantor, Azoty i afera z Kwaśniewskim. To majątek tego oligarchy może być zamrożony w Polsce jako pierwszy

tarnowskimi Azotami Acron zacznie sprowadzać na własną rękę z  Rosji gaz, główny surowiec do produkcji nawozów azotowych. I to mogłoby wpędzić w tarapaty PGNiG, które dopiero co zawarło umowę o zwiększeniu zamówień gazu od Gazpromu, ustaloną przez rządy Tuska i Putina. A w polskiej branży chemicznej

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

? Odpowiedź W opisanej sytuacji konieczne będzie zawarcie nowej umowy, poprzedzone przeprowadzeniem procedury w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 66 oraz art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Zważyć bowiem należy, że aneksowanie zawartej

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

pierwszy raz od kilku lat działania jednostki byliśmy zmuszeni do wywozu śniegu z ulic powiatowych, gdyż w przypadku odwilży groziły mieszkańcom podtopienia. Zaistniała sytuacja wymagała natychmiastowego wykonania zamówienia, w związku z czym zastosowano tryb z wolnej ręki (art. 67 ust. 3 ustawy Pzp) na

Przegląd informacji ze spółek

. PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) opublikowały ogłoszenie o wszczęciu procedury z wolnej ręki z zamiarem udzielenia ZUE zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zabezpieczenie obiektów inżynieryjnych na odcinku Dęblin ? Lublin", podało ZUE. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 30

Wakacje z weselami. Wolnych terminów brakuje, chociaż koszty rosną jak szalone

pierwotnie planowała ślub na początku maja tego roku. Termin rezerwowali z 2-letnim wyprzedzeniem. W związku z lockdownem ślub się nie odbył. –  Żeby nie stracić zaliczki, zostaliśmy już przy tej restauracji, ale o wolnym terminie w weekend nie było mowy. Terminy w tygodniu też już były mocno

Konsekwencje śmierci wykonawcy zamówienia

jednym z trybów przewidzianych w art. 10 Prawa zamówień publicznych. W szczególności zamawiający może rozważyć zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 3) jeżeli jest w stanie wykazać, że zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania pozostałej części zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) określenia warunków

Cztery odwołania od wyboru oferty w przetargu na odcinek obwodnicy Warszawy

odstępstw w toku realizacji kontraktu wykonawca powinien był uwzględnić w cenie ofertowej. Tymczasem Prawo zamówień publicznych pozostawia furtkę w postaci zamówień dodatkowych, udzielanych wykonawcy realizującemu kontrakt z tzw. 'wolnej ręki' w sytuacji, gdy są one konieczne dla wykonania podstawowego

Ustawa PZP, Rozdział 3: Konkurs

) nagrodę, a w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 i 3 - odpowiednio zaprasza do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie zamówienia z wolnej ręki. Art. 126. 1. Jeżeli wartość konkursu jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 6. Zamówienia sektorowego można udzielić w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 1) zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1-5 oraz pkt 8 i 9