wartość zamówienia publicznego bez przetargu

Anna Kaźmierczak

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Jak ustalić wartość zamówienia i czy traktować prace w poszczególnych miejscowościach jako oddzielne inwestycje?

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

Udzielenie kolejnego zamówienia z powołaniem się na art. 30 ust. 4 ustawy Pzp może być uznane za nieuprawnione dzielenie zamówienia

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

Z przepisów prawa powszechnie obowiązującego nie wynika zakaz zawierania kilku umów na tożsame świadczenie. Zamawiający jest uprawniony do podziału zamówienia na części i zawarcia kilku umów.

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Dopuszczalne terminy zawarcia umowy w nowym Prawie zamówień publicznych

Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; 2) umowa w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zamówienia udzielanego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, w ramach dynamicznego systemu zakupów albo na podstawie umowy ramowej. W powyższych przypadkach Zamawiający może zawrzeć

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

Obowiązek zamieszczenia projektu budowlanego na stronie internetowej

wykonania i odbioru robót. Wskazany wymóg obowiązuje bez względu na wartość oraz tryb w jakim zamówienie jest udzielane. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gdy zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zastosowanie znajdzie wymóg art. 36 ust. 1 pkt. 3 wskazanej powyżej

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Publicznych  w roku 2018: 88% zamówień udzielono w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 9,45% zamówienia z wolnej ręki, 1,86% zapytania o cenę, 0,34% przetarg ograniczony, 0,11 % negocjacje bez ogłoszenia, 0,04% negocjacje z ogłoszeniem, 0,17

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia .Aby móc zastosować negocjacje bez ogłoszenia, musi zaistnieć któraś z ustawowych przesłanek. Ta wskazana w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnosi się do możliwości skorzystania z tego trybu: ze względu na pilną potrzebę udzielenia

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, lub - jeżeli wartość zamówienia podobnego jest mniejsza niż 30.000 euro oraz 20% wartości całego zamówienia ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy Pzp - bez zastosowania przepisów ustawy na podstawie 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy Pzp

Zmiana trybu otwarcia ofert

Zmiana trybu otwarcia ofert

zamawiających do zapewnienia jawności otwarcia złożonych ofert przetargowych [1] bez względu na wartość udzielanego zamówienia . Przeciwdziałanie COVID-19 (koronawirus) upoważnia do wdrożenia szczególnych procedur formalnoprawnych. Powyższe może dotyczyć między innymi modyfikacji dotychczasowej praktyki w

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

? Od dnia wejścia w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych - nie jest możliwe udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z "wolnej ręki" bez względu na to, czy do zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego doszło przed nowelizacją przepisów. Bez znaczenia pozostaje

Szacowanie wartości zamówień

Szacowanie wartości zamówień

zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Pzp (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z

Usługi prawne bez przetargu

Usługi prawne bez przetargu

, zamawiający może skorzystać ze szczególnych uproszczeń w stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Usługi prawne bez przetargu Biorąc pod uwagę, że usługi prawne (kod CPV

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

zamawiającego ryczałtowej formy wynagrodzenia kosztorys (szczególnie, jeżeli nie był wymagany przez zamawiającego) ma charakter pomocniczy. Tym samym wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy tytułem realizacji zamówienia publicznego określa podana przez niego w formularzu ofertowym kwota wynagrodzenia

Portfel Mirbudu (z Kobylarnią) miał wartość ok. 812,5 mln zł na koniec marca

umowę na budowę Parku Handlowego Stop Shop w Siedlcach. Wartość umowy: 51 440 000,00 zł netto. Otrzymano zawiadomienie o wyborze oferty Mirbud S.A. na budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn (bez węzła) do granicy woj. Łódzkiego/śląskiego. Wartość oferty: 659 890 000,00 zł netto. W marcu spółka złożyła

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów. - Obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Otrzymanie zaliczki umożliwi wykonawcom realizację zamówienia publicznego ze środków zamawiającego, bez konieczności kredytowania zamówienia do

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

powyższym umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła zostać zmieniona po zaistnieniu jednej z poniższych przesłanek, ale wydaje się, że już bez przeprowadzania postępowania z wolnej ręki, to jest odpowiednio: a) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zabronione jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości dokonywane w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem zlecić wykonawcy zamówienia podstawowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez zastosowania jej przepisów. Zamówienie uzupełniające poniżej 30 000

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

udzielanego w trybie z wolnej ręki. Wówczas zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić pełną procedurę określoną przepisami ustawy dla wskazanego trybu udzielania zamówienia. Stopień sformalizowania procedury będzie uzależniony od wartości zamówienia uzupełniającego. Jednak bez względu na wartość udzielanego

Oferta Budimeksu na 471,4 mln zł netto oceniona najwyżej w przetargu GDDKiA

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem). Powyższe nie oznacza wyboru

Zamówienia tego samego rodzaju

Zamówienia tego samego rodzaju

. ustalić łączną wartość obydwóch zamówień i zastosować odpowiednią procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług

Unieważnienie przetargu

? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Wszczęcie postępowania może nastąpić bez względu na to czy zamawiający ma zagwarantowane środki na udzielenie zamówienia publicznego czy też nie. Jednakże z ekonomicznego

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

zamawiającego prawa do ograniczenia przedmiotu umowy bez określenia maksymalnego zakresu zmniejszenia świadczenia. Umowy dotyczące wykonania zamówienia publicznego muszą zapewniać równość stron umowy i nie mogą ograniczać prawa wykonawców ustalonych w odrębnych przepisach

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

. Minimalne wynagrodzenie Poczty Polskiej przewidziane w umowie wynosi połowę wartości przedmiotu zamówienia, czyli nieco ponad 930 mln zł. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania zamawiający może też zwiększyć wartość przedmiotu zamówienia do prawie 2,8 mld zł. Monopolowy w Malanowie? - Informacje zawarte w

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W odniesieniu do przetargu ograniczonego Ustawodawca zdecydował, że: - dotychczasowy termin składania wniosków (30 dni) pozostanie bez zmian

Poczta Polska: Wg UZP nie naruszyliśmy przepisów przy umowie o automaty paczkowe

oświadczeniu przesłanym ISBnews. Business Insider Polska napisał wczoraj: "Poczta Polska rozwija sieć automatów paczkowych we współpracy z firmą SwipBox, którą wybrała bez przetargu. Tymczasem Urząd Zamówień Publicznych sprawdza, czy państwowy operator - zawierając w ten sposób

Zmiany w planie zamówień publicznych

zakupów w planie zp w danym roku mogą być wydatkowane bez wprowadzania zmian do planu zamówień publicznych i jako tzw. wolny zakup? Lub że np. kwoty pozostałe z zaplanowanych zakupów w planie zamówień publicznych w danym roku w sumie w kwocie do 1.000 zł brutto mogą być wydatkowane bez wprowadzania zmian

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przypadku, gdy sprzedawca się na nie powoła w regulaminie. Negocjacje w prawie zamówień publicznych Co ważne, nowe przepisy prawa zamówień publicznych będą dotyczyły przetargów oraz zamówień ogłoszonych po 1 stycznia 2021 roku. Do poprzednich będą stosowane stare przepisy. Zmian jest wiele, a jedną z

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

bez względu na jego wartość czy przedmiot. W przetargu nieograniczonym może wziąć udział każda firma, która spełnia określone w ogłoszeniu o przetargu wymogi zamawiającego.   Sprawdź definicję Przetargu nieograniczonego

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Konsorcjum Mirbudu nie przystąpi do umowy na odcinek A1 o wartości 687 mln zł

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum z udziałem PBDiM Kobylarnia i Mirbudu zdecydowało o nieprzystępowaniu do zawarcia umowy na realizację zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę autostrady A1 Tuszyn?gr. woj. łódzkiego/śląskiego, odcinka węzeł Bełchatów (bez

Zamówienie dodatkowe

. Roboty stanowią ok. 1 % wartości zamówienia podstawowego . Roboty te były nie do przewidzenia na etapie zamówienia podstawowego w przetargu nieograniczonym (protokół konieczności wraz z opinią inspektora nadzoru inwestorskiego). Roboty polegają na: wykonaniu wzmocnienia wybranych słupów konstrukcyjnych

Mo-Bruk miał 26,46 mln zł zysku netto, 35,61 mln zł EBITDA w I poł. (aktual.)

kraju, wg naszych szacunków, przekracza 100. Aktualnie uczestniczymy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji tego typu składowisk, których łączna wartość sięga ok. 30 mln zł" - dodał wiceprezes Wiktor Mokrzycki. Największym segmentem biznesowym spółki w

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

wynikiem jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp , np. podział jednego zamówienia na trzy części, o wartości szacunkowej poniżej 30.000 każda (wyłączenie stosowania ustawy z art. 4 pkt 8). Natomiast w drugim przypadku chodzi o podział, którego wynikiem jest obniżenie wartości

Sumowanie wartości zamówień publicznych

zamówienia, które są brane pod uwagę przez organy kontrolujące. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Jednorazowe zamówienia Bez znaczenia jest w tym przypadku fakt, że niektóre zamówienia będą

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

sformułowany w siwz, obejmował zamówienia tego samego rodzaju. W opisanym przypadku - gatunkowo określonym świadczeniem stanowiącym przedmiot zamówienia podstawowego była pielęgnacja zadrzewienia. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że świadczenia te były wykonywane przez wykonawcę

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne, który wymagał dodatkowo, poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2), również sporządzania załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły postępowania o zamówienie publiczne

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

przestały być zamówieniami publicznymi. Koniecznym jest zatem właściwe udokumentowanie zasad wyboru wykonawcy. Zamawiający nie powinien zupełnie swobodnie i bez żadnego udokumentowania zasad wyboru wykonawcy wydatkować kwot niższych niż wskazane w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający po

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

zasada przeciwna prowadzić może do błędnych wniosków i stosowania sprzecznych z przepisami mechanizmów. Zastosowanie prawa opcji w zamówieniach publicznych na roboty budowlane mogłoby sprzyjać poprawie procesów inwestycyjnych bez łamania zasad proceduralnych przewidzianych w ustawie. Nie ma, zatem

Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

na podstawie art. 519 k.c. Proszę o poradę, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy Pzp i w zaistniałym stanie faktycznym dopuszczalna jest zmiana wykonawcy zawartej umowy o zamówienie publiczne ? Przetargi z całego kraju Odpowiedź

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Na jedną z części nie złożono ofert. Wartość tej części jest niższa niż progi unijne. Czy wobec faktu, iż przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu leśnictwa, objęte kodami wyszczególnionymi w art. 11 ust. 5 pkt 6

Polimex-Mostostal: Wartość aktualnie oferowanych projektów to 8 mld zł

. Zaznaczył, że dwa największe projekty, czyli elektrownia Puławy i Dolna Odra są w początkowej fazie, a najwięcej pracy było do tej pory u podwykonawców i w biurach projektowych, gdzie były pewne spowolnienia, ale bez znaczącego wpływu na harmonogram. "Dzisiaj jesteśmy zdania

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

jest po stronie zamawiającego. W formularzu cenowym w pozycji „Komputery przenośne (laptopy)” znajdowały się kolumny: cena netto razem, VAT, cena brutto razem. I tu niektórzy wykonawcy wpisali kwotę netto, VAT 23% (bez wartości) oraz kwotę brutto, inni - kwotę netto, VAT 0 oraz w kolumnie

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

oprocentowane konto dedykowane wadiom i zabezpieczeniom, tak aby zgodnie z wymogami ustawy dokonywać ich zwrotu z odsetkami? Czy zamawiający nieposiadający oprocentowanego konta, może zwrócić wykonawcy wartość wadium czy zabezpieczenia bez odsetek? W firmie są jeszcze niezwrócone zabezpieczenia z 2014 roku

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

wyłączną odpowiedzialność przed IZ za realizację projektu przez Partnerów. W przypadku, gdy w ramach projektu będą dokonywane zamówienia dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj

Zamówienie na zakup urządzenia

usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź: Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

publicznych o wartości do 14.000 euro, żadnych wymogów dotyczących np.: - obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych lub miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, - opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne -jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

dokonanie wydatku środków publicznych bez upoważnienia lub z przekroczeniem zakresu upoważnienia stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ustawa Pzp posługuje się trzema pojęciami związanymi z wartością udzielanego zamówienia publicznego

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Kryteria pozacenowe

przedmiotu zamówienia , postawieniu niewłaściwych warunków udziału w postępowaniu, ale także w ustaleniu kryteriów oceny ofert, które - w części wskazującej na priorytety zamawiającego wyrażone w kryterium jakościowym - będą, bez uzasadnienia preferowały pewne rozwiązanie, które będzie rzutowało następnie na

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 40. 1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

w życie Rozporządzenia - objęte są jego regulacjami. Pobierz: Protokół postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

. na umowy o wykonanie zamówienia publicznego. Wzrost wartości rynku zamówień publicznych ma stały charakter. Jednak jak pokazuje poniższe zestawienie wzrost wydatków poniesionych w 2010 r. był największy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wielkość rynku zamówień publicznych

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

protokole środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

przypadku gdy oszacowana z należytą starannością wartość którejkolwiek z części nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja zaistnieje, gdy wartość części zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji. Art. 32. 1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w niniejszym rozdziale, a w

Prezent za 1,5 mln zł. Wiceminister się tłumaczy i obwinia Tuska. Jest też doniesienie do CBA

dilerzy". - Uroczyste przekazanie kluczy jest praktyką promocyjną, która jest stosowana, gdy przekazanie odbywa się w niezwykłych okolicznościach, dotyczy zamówienia większej wartości lub kiedy zakup został dokonany przez klienta, który korzysta z naszych maszyn od wielu lat - tłumaczy Bartosz Białas

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość

FPP i KUKE: Konieczna jest waloryzacja cen surowców w zamówieniach publicznych

już bez VAT, wyjaśnił. "Takie zjawisko destabilizuje sytuację płatniczą, zwłaszcza mniejszych podmiotów, posiadających ograniczoną zdolność kredytową i praktycznie paraliżuje lokalne, jednoosobowe firmy, bardzo istotne w procesach budowlanych. Niestety w prawie zamówień

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Obowiązujący dotąd wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników (np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert) został zniesiony tym

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

! Ogłoszenie przetargu bez zabezpieczenia w budżecie zamawiającego kwoty co najmniej równej wartości szacunkowej zamówienia jest dopuszczalne. Nie jest jednak możliwe podpisanie umowy o realizację zamówienia publicznego bez zapewnienia w budżecie jednostki udzielającej zamówienia publicznego środków

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1)      z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, 2)    

Siwz musi być jawna dla wykonawców

, prowadzących postępowanie, aby na każdym jego etapie zagwarantowali wykonawcom dostęp do informacji na temat zamówienia publicznego. Orzeczenie Bez wątpienia zasadą jest jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jej wyłączenie ma jedynie

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

pierwszym akapicie, znosi obowiązujący wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - również sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu

SIDiR: Za waloryzacją wynagrodzeń w budownictwie przemawia interes publiczny

. "Problem waloryzacji wynagrodzeń wykonawców inwestycji budowlanych jest bez wątpienia palący, bowiem praktycznie wszyscy wykonawcy kontraktów budowlanych zawartych w ostatnich 2-3 latach istotnie odczuwają wzrost cen materiałów budowlanych, braki specjalistycznego sprzętu budowlanego czy też

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

. Art. 131h. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo

JEDZ - zasady potwierdzenia

, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza tzw. progi unijne. Formularz JEDZ Oświadczenia składane w formularzy JEDZ przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie danego zamówienia

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

o zamówienie publiczne. Oprócz wypełnienia druku protokołu wzór ten wymagał (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników takich jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z nowym

Państwo stosuje śmieciowe zamówienia

Przykład pierwszy: Kancelaria Sejmu ogłosiła na początku roku przetarg na sprzątanie terenów wokół Sejmu. Bez żadnych wymogów zatrudniania na umowach o pracę. "Solidarność" się wściekła, i słusznie. Sprzątaczki jako grupa zawodowa dostają na

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

zamawianych dostaw, wartość szacunkowa zamówienia pozostaje bez zmian. Może natomiast zmienić się kwota, którą zamierzasz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wartością zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników np. druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały

T-Mobile dostarczy komórki polskim urzędnikom. 21,5 tys. telefonów.

krótko po rozpisaniu przetargu, wartość zamówienia na telefony komórkowe miała wynieść ponad 125 tys. euro, a zamówienie dotyczyło ponad 21,5 tys. telefonów komórkowych dla 107 urzędów administracji rządowej. To m.in. ministerstwa, agencje, w tym Agencja Rynku Rolnego, Archiwum Państwowe, Centralne Biuro

Rząd przenosi numer. Wielki przetarg w telefonii komórkowej

podana, wiadomo natomiast, że wadium wynosi 700 tys. zł. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych może to oznaczać, że minimalna wartość przetargu to 23,3 mln zł. Więcej wiadomo o tym, na jakich warunkach urzędnicy będą używać telefonów. Telefony będą nowe, a abonament bez puli

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

. Uwaga! Kwestia kopiowania ofert w przypadku zamówienia publicznego Kopiowanie ofert możliwe jest wyłącznie po otrzymaniu zgody zamawiającego. Wskazane na wstępie rozporządzenie (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) zakłada, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

wartości. Niewątpliwe znaczenie dla zastosowania trybu ofertowego w zamówieniach publicznych ma pozycja zamawiającego, który występuje zwykle w roli kontrahenta silniejszego dyktującego warunki sprzedaży. W powszechnej praktyce handlowej, w tym w praktyce zamówień publicznych

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

protokołu postępowania o zamówienie publiczne. Wzór ten wymagał, by poza wypełnieniem druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) sporządzania również szeregu załączników, jak chociażby druk zp-12 zawierający zestawienie złożonych w przetargu ofert. W

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

publiczne, który wymagał - oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) - sporządzania szeregu załączników, np. druk zp-12, który miał zawierać zestawienie złożonych w przetargu ofert. Protokoły sporządzane zgodnie z rozporządzeniem z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

sektorowe zostanie udzielone w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu, na podstawie zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania; 3) zawiera zaproszenie wykonawców do wyrażenia zainteresowania

Rozstrzygnięto informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco

. Zarząd Zakładu latem 2010 r. zdecydował, że go przedłuży, i podpisał z Asseco nową umowę bez przetargu. Urząd Zamówień Publicznych uznał w 2012 r., że ZUS naruszył prawo. Zakład bronił się, że długo analizował sytuację, i wyszło mu z tych analiz, iż jest skazany na Asseco. Firma, która chciałaby zastąpić

Przedłużenie terminu związania ofertą

ważne, zamawiający może zwrócić się tylko raz o taką zgodę w czasie trwania postępowania o zamówienie publiczne a termin przedłużenia nie może być (bez względu na wartość przedmiotu postępowania i tryb w jakim jest udzielane) dłuższy niż 60 dni. Zaznaczyć należy, że wniosek o przedłużenie terminu

Jak złożyć ofertę równoważną?

bez użycia nazw lub parametrów konkretnych produktów. Koniczność uzasadniania odstępstwa od zasady opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania nazw własnych jest szczególnie podkreślana w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. Według KIO aby udowodnić istnienie czynu nieuczciwej konkurencji w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

składu organu zarządzającego; 5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: a) ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których

Kto będzie obsługiwał nasze emerytury? Rozstrzyga się informatyczny kontrakt roku w ZUS. Koniec monopolu Asseco?

przetargu. Urząd Zamówień Publicznych uznał w 2012 r., że ZUS naruszył prawo. Zakład bronił się, że długo analizował sytuację, i wyszło mu z tych analiz, iż jest skazany na Asseco. Firma, która chciałaby zastąpić Asseco w obsłudze KSI, musiałaby mieć bowiem dostęp do tzw. kodów źródłowych systemu. To

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

dwa remonty chodnika za kilkadziesiąt tys. zł każdy. Będzie mogła to zrobić bez przetargu, składając zamówienie u "zaprzyjaźnionej" firmy. Obowiązkiem Urzędu Zamówień Publicznych będzie też uruchomienie i utrzymanie platformy do realizacji i prowadzenia przetargów

Obowiązek podatkowy zamawiającego

VAT powinna dotyczyć każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego . Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Obowiązek podatkowy zamawiającego Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

. "Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy

Warunki udziału w przetargu muszą być precyzyjne

zamówień publicznych często spotykane są błędy związane z niedookreśleniem warunków udziału w przetargu, które dotyczą: - braku określenia wymaganej wartości wykonanych zamówień, której nie wykazanie oznaczałoby niespełnienie warunków udziału w postępowaniu

Publiczny sposób na walkę z umowami śmieciowymi. Są już efekty

Poczty Polskiej. W maju kryterium zatrudnienia występowało już w 28 proc. przetargów. Etaty w przetargu na obsługę pocztową premiowała np. Izba Skarbowa w Krakowie - wartość zamówienia: 13,5 mln zł. Premiowane też będą przy przetargu na dostarczanie listów z sądów. Jego wartość

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu