wartość zamówienia publicznego

Justyna Rek-Pawłowska

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

Jak oszacować wartość nieplanowanego wcześniej zamówienia publicznego

Jeżeli zamawiający nie przewidywał udzielenia zamówienia (otrzymania dodatkowych środków z projektu UE) w chwili zlecania pierwszych zamówień w tym samym przedmiocie i o tej samej tożsamości podmiotowej, to można potraktować aktualne zamówienie osobno i nie sumować go z pozostałymi zakupami o tej samej tożsamości podmiotowej i przedmiotowej.

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

Jeśli zamawiający dzieli zamówienie na części i przeprowadza odrębne postępowanie dla każdej z nich, to w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego powinien podać wartość szacunkową danej części.

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość udzielania zamówień w częściach w przypadku, gdy zamawiający już na etapie wstępnego planowania zamówienia publicznego jest w stanie przewidzieć jego rozmiar oraz zakres, jednocześnie decydując się udzielać zamówienia sukcesywnie.

Sumowanie wartości zamówień publicznych

Sumowanie wartości zamówień publicznych

Pytanie: Jesteśmy zamawiającym sektorowym, który zamierza zorganizować postępowanie na zakup przepływomierzy sieciowych do wody. W planach firmy kwota na całą realizację zamówienia określono powyżej progów, z tym że na ten rok uwzględniono wartości

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Odpowiedź Wierszu 31 sekcji VIII wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wpisać należy zamówienia, udzielone na podstawie wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp o wartości krajowej. Wyjaśnienie Zgodnie ze wzorem rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, Sekcja VIII

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

zamówienia publicznego. Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od wartości udzielanego zamówienia publicznego. Obowiązek publikacji ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach powstaje zawsze gdy wartość zamówienia jest równa lub wyższa 130.000 zł. netto. W przypadku

Zamawiający musi weryfikować wykonawców w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wprowadza wymóg wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (bez względu na wartość

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

W Obwieszczeniu z dnia 3 grudnia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

Zmiana progu uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie umów o zamówienie publiczne

przez Prokuratorię Generalną jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do opiniowanej umowy. Obniżono próg wartości zamówienia , którego przekroczenie obliguje do uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej nt. umowy o wykonanie zamówienia publicznego.  W stanie prawnym przed

Nowe wartości progowe w zamówieniach publicznych

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650). 2) Rozporządzenie Prezesa

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Pytanie Czy prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro w trybie przewidzianym w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień (bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) można umieścić ogłoszenie o zamówieniu

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

projektanta o ocenę tej okoliczności. Projektant odpowiedział, że najkorzystniejsza oferta potwierdza wymagane w projekcie parametry, natomiast w stosunku do pozostałych 3 ofert nie jest w stanie tego stwierdzić. Co powinniśmy teraz zrobić? Odpowiedź: Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

wartości szacunkowej powyżej progów unijnych z zamówieniami udzielanymi w tzw. procedurze krajowej[2]. Tym samym wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze krajowej uzyskali szerszy katalog możliwości wnoszenia odwołań np. w zakresie zaniechań czynności

Kurs euro

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 Euro = 4,4536 zł.

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

Odwołanie rozpatrywane według nowych przepisów Prawa zamówień publicznych

uprawniających do wniesienia odwołania jest tożsamy bez względu na próg, w jakim prowadzona jest procedura udzielanego zamówienia publicznego. Wystarczającym jest, że wartość zamówienia jest równa lub przekracza próg określony w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych. Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.  Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

publicznego . Jednym z nowych rozwiązań służących realizacji powyższego celu jest wprowadzenie do zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych trybu podstawowego z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści oferty[2]. Wskazana możliwość negocjacji stanowi dodatkowe narzędzie

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

, zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Zamówienia w zależności od rodzaju zamawianego ogłoszenia i wykonawców, którzy są w stanie je wykonać, możesz przeprowadzić oddzielnie (oddzielnie na ogłoszenia w prasie lokalnej i oddzielnie na ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej), jednak wartością każdego z tych

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Mała popularność wariantów negocjacyjnych trybu podstawowego

Z danych opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych wynika, że w zakresie zamówień o wartości niżej niż progi unijne najpopularniejszym trybem jest tryb podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ) zaś na drugim miejscu plasuje się tryb zamówienia w

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

Ustawa PZP zobowiązuje wykonawcę do podania stawki podatku VAT zgodnie ze swoją wiedzą

W przypadku, gdy wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

wszczęte, to grożą nam jakieś konsekwencje związane z dyscypliną finansów publicznych? Odpowiedź: Zamawiający, bez obawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może wszcząć postępowanie, mimo że kwota, jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia , jest niższa niż jego wartość szacunkowa. Podobne

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych - jakie kwoty należy uwzględnić?

Pytanie: Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień publicznych wysyłanym do UZP wpisujemy kwotę, na którą zrealizowaliśmy umowę czy wartość podpisanej umowy? Odpowiedź

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych. Przepisy

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

udzielaniem zamówień publicznych , których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych . Z dniem 01 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana w odniesieniu do zamawiających , których dotychczas obowiązywał próg : - 144.000 € przy zamówieniach

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

) do 50 % (usługi, roboty budowlane) wartości zamówienia podstawowego. Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania procedur określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 1-3, 6- i 10-13, art. 136-138. Zakres danych przekazywanych w ramach tych informacji jest ograniczony wyłącznie do łącznej wartości i liczby zamówień, a w przypadku

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych , których wartość nie przekracza równowartości 30.000 € . W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

Szacowanie wartości zamówienia ogłaszanego na kolejny rok kalendarzowy

. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jednocześnie jednak obowiązuje zasada rocznego szacowania wartości zamówień publicznych (poza nielicznymi wyjątkami, które jak zakładam na

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

uwzględnić w sprawozdaniu? Odpowiedź Jeżeli zamawiający udzielał zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych z uwagi na wartość mniejszą niż próg unijny, to uwzględnia te informacje w odpowiedniej tabeli w zależności od

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Wartość zamówienia dodatkowego - w jaki sposób należy ją liczyć?

? Odpowiedź Wartością realizowanego zamówienia jest wartość określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp można udzielić zamówień dodatkowych o wartości

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

Wspomniane zasady zostały zawarte w art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest ustalić wartość szacunkową zamówienia publicznego z należytą starannością. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje jednak pojęcia

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Może zdarzyć się, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza ilość środków przeznaczonych w budżecie na finansowanie danego zadania. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie zabraniają wszcząć postępowania o

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

wartość szacunkowa uwzględniająca zakres zamówienia po zmianie siwz. Przy czym nie jest możliwa zmiana wartości zamówienia po wszczęciu postępowania. Zasady ustalania wartości zamówienia Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych podstawą

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

, jak i art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Pzp. Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Jednocześnie przepisy ustawy nie znajdą zastosowania w odniesieniu

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

zawartych umowach. - w przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać jedynie całkowitą wartość umowy ramowej. W sprawozdaniu nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej. 20 lutego kolejna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak oszacować wartość zamówienia, którego udzielenia nie przewidziałeś?

Ciebie z należytą starannością. Ustawodawca zakazuje dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Co do zasady dzielenie zamówienia na części jest dozwolone w celach innych (np. podyktowanych względami organizacyjnymi

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

: - ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez podmiot udostępniający zasoby wykonawcy zamówienia publicznego, - uproszczenia procedur udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, - okoliczności zatrzymania wadium

Sumowanie wartości zamówień dotyczących różnych lokalizacji

Jeżeli zamawiający, zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zarządza nieruchomościami położonymi w różnych lokalizacjach, to dla obliczenia wartości zamówienia na świadczenie usług ochrony zobowiązany jest zsumować łączną kwotę wydatków dla wszystkich

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

ich posesji. Czy można w tej sytuacji zastosować zamówienie dodatkowe? Wynagrodzenie wykonawcy jest ryczałtowe, wartość zamówienia zwiększy się o 42 tys. zł. Odpowiedź W zaistniałej sytuacji skorzystanie z uregulowania zawartego w art. 67 ust. 1

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

postępowania jest przesłanka zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szacowanie wartości zamówienia Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

podarunkowych dla tych jednostek. Czy w takim przypadku wartość zamówienia należy liczyć razem jako całość dla wszystkich jednostek, co daje razem 100.000 zł? Jeśli zamówienie będzie realizowane dla każdej jednostki z osobna, to poszczególna wartość nie przekroczy 14.000 euro. Natomiast, jeśli liczona kwota ma

Jak poprawnie udzielić zamówienia w częściach?

zamówienia (na dowolną ilość części) i będą udzielane zamówienia częściowe w ramach kilku postępowań, jednak za każdym razem (z zastrzeżeniem art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych) stosowana będzie procedura właściwa dla wartości całego zamówienia, to nie występuje naruszenie zasad ustawy Prawo zamówień

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Koszty transportu a szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Zamawiający zamierza zakupić poza granicami kraju używane urządzenie pomiarowe. Transport urządzenia do miejsca przeznaczenia będzie organizował we własnym zakresie. Czy w takiej sytuacji do oszacowania wartości zamówienia

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

Pytanie Zamawiający ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 14.000 euro na przebudowę budynku. Zaproszenia do złożenia ofert cenowych zostały wysłane do kilku firm. Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli po otwarciu ofert

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zamówienia, inne opracowanie obejmujące opis zadania budowlanego i przeznaczenie ukończonych robót budowlanych. Uwaga! Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (obecnie

Zamówienia okresowe a zamówienia sukcesywne

powtarzające się okresowo, lecz jest częścią całorocznego zamówienia, a przypadek taki traktowany być powinien jako udzielenie zamówienia w częściach i ustalenie wartości takiego zamówienia powinno być dokonane z zastosowaniem reguł art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

Prawo zamówień publicznych nie zawiera wytycznych odnośnie tego, w jaki sposób należy grupować zamówienia na usługi i dostawy, w celu określenia ich wartości szacunkowej. Pomocne w tym zakresie są wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z nimi jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Jaki tryb przetargu wybrać?

Pytanie Chcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia? Odpowiedź Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Pytanie Chcę przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość przedmiotu zamówienia wynosi 14.000 złotych tj 3.646,78 euro. Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 39

Urząd Zamówień Publicznych: Więcej przetargów, mniej wolnej ręki

konkurencyjność (zapytanie o cenę czy zamówienie z wolnej ręki). Świadczy to o rosnącej otwartości rynku zamówień publicznych w naszym kraju, a w efekcie - wzroście konkurencyjności. Według UZP zawdzięczamy go m.in. uproszczeniu czasochłonnych procedur przetargowych. Wartość polskiego

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie zamówienia" powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartościwartościami brutto. Z definicji ceny wyrażonej w ustawie

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

publicznych o wartości do 14.000 euro, żadnych wymogów dotyczących np.: - obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych lub miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, - opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

zamówienia i dokonać zakupu z wykorzystaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Na wstępie należy zaznaczyć, że sporządzenie planu rzeczowo-finansowego nie jest tożsame z określeniem szacunkowej wartości zamówienia. Jej ustalenie dokonywane

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w art. 33 określa zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane. Wartość zamówienia na roboty

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

uzupełniającego o nowej, wyższej wartości można skorzystać również w stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (przypomnijmy - wskazana zmiana obowiązuje od 11 czerwca 2007r.). Dla rozstrzygnięcia wskazanego problemu należy odnieść

Kolejna afera korupcyjna w wojsku. Zatrzymano 14 osób z Trójmiasta

Trójmieście oraz współdziałających z nimi sześciu cywilów zatrudnionych w firmach prywatnych. - Wszyscy zatrzymani podejrzewani są o popełnienie przestępstw związanych z udzielaniem i realizowaniem zamówień publicznych - informuje ppłk Paweł Durka, rzecznik prasowy komendanta

Samorządy zamawiają najwięcej

kryteria bywają ważne przy zamówieniach na usługi). Według informacji podanych przez UZP wartość udzielonych w tym czasie zamówień w sumie opiewa na 5,5 mld zł (prawie 2,8 mld przypada na samorządy). Blisko połowa tej kwoty została przeznaczona na roboty budowlane

Roboty budowlane do 14.000 euro

zostać ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Możliwe jest również ustalenie wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

Pomimo braku zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia przed terminem składania ofert, w praktyce zamawiający odmawiają wykonawcom prawa do poznania tej wartości przed otwarciem złożonych ofert. Tymczasem Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 96 ust. 1 określa

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

prawna: art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Od dnia 01 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł. Od dnia 01

Pieniądze leżą w przetargach

Dariusz Kaszuba jest jednym z przedsiębiorców, którzy żyją z publicznych zamówień. Jak wynika z ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, jego firma Kaszub wygrała w ubiegłym roku 57 przetargów o łącznej wartości blisko 44 mln zł. Kwota niemała, jeśli wziąć pod uwagę, że 36

Wraca prawo do wnoszenia odwołań

zamawiającego 133.000 lub 206.000 ). W przypadku zamówień publicznych o niższej wartości prawo do wniesienia odwołania nie przysługuje. Prawo do wniesienia odwołania stanowi skuteczny instrument zwiększający poprawność prowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie

Zdaniem KIO można wnieść odwołanie na warunki udziału w przetargu

Zamówień Publicznych ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.3.2 dokonał opisu sposobu dokonania ceny spełniania warunku w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia tj.: "Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże realizację co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były

Nowy kurs euro

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). ZAPAMIĘTAJ Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania

Mniej kontroli przy przetargach

Skierowaniu przez niego do Sejmu projektu nowelizacji Prawa zamówień publicznych zakłada całkowitą zmianę taktyki kontrolnej. Obecnie UZP patrzy na ręce urzędnikom organizującym największe przetargi, czyli takie, których wartość przekroczy 10 mln euro w przypadku kontraktów na

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

również Urząd Zamówień Publicznych w artykule „Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli przeprowadzonej przez Prezesa UZP" (Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 4/2011, źródło: – www.uzp.gov.pl). Autor tej publikacji wskazał, że

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

zamówienia publicznego jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, które masz obowiązek ustalić z należytą starannością. W przypadku zamówienia na usługę grupowego ubezpieczenia pracowników będzie to szacunkowa łączna wysokość składek, jakie w danym okresie zostaną

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

Ustalenie równowartości 14.000 odbywa się na podstawie kursu ustalonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (miejsce publikacji: Dz. U

Można wybrać ofertę złożoną po terminie

Stosownie do postanowień art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza równowartość 14.000 euro tj. 53.746,00 zł. netto

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

Odpowiedź Nie ma przepisów prawnych, które nakładałyby na zamawiającego obowiązek posiadania regulaminu udzielania zamówień czy regulaminu prac komisji przetargowej. Uzasadnienie Niezależnie od rodzaju zamawiającego, ani od wartości prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

zamówienia – zastosowano art. 30 ust. 4 PZP. Obecnie, w związku z oddaleniem odwołania ustał zakaz podpisania umowy głównej, ale czy Zamawiający mógłby ponownie podpisać umowę na jeden miesiąc (na ten miesiąc ponownie wartość to 130.000 zł – więc byłoby to udzielenie zamówienia na podstawie

Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

zamawiający zawiera umowę ramową na okres dłuższy niż 4 lata, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podając wartość i przedmiot umowy oraz uzasadnienie faktyczne i prawne podjęcia decyzji o ustanowieniu umowy ramowej przekraczającej 4 letni okres jej

Przedsiębiorcy budowlani wołają: SOS! Rząd ich ignoruje?

O pracach nad kolejną nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował prezes UZP Jacek Sadowy w czasie piątkowej debaty w Business Centre Club (BCC) "Ratujmy polskie budownictwo". Zdaniem przedsiębiorców budowlanych ich branża jest w dramatycznej sytuacji

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

wykonana w terminie zgodnie z umową i jej aneksami. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 446 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych zamawiający sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku, gdy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy 

Rozbudowa oświetlenia w gminie

Czy gmina może zakupić materiały na potrzeby każdej z miejscowości bez przetargu czy ich wartość należy zsumować? Pytanie Gmina zamierza rozbudować oświetlenie w różnych miejscowościach. Czy prace w poszczególnych miejscowościach stanowią oddzielne zamówienie, czy ich wartość należy zsumować

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

zawartej umowy oraz * usługa, której potrzeby realizacji zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy, to dwa odrębne zamówienia publiczne. Ich wartość nie podlega sumowaniu. Nie widzę zatem przeszkód, aby zawrzeć kolejną umowę na dodatkowy, wcześniej niemożliwy do przewidzenia zakres usług

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, podaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem danego postępowania[1]. Kwota jaką zamawiający

Zamawiający może unieważnić procedurę kilku części, a w pozostałych dalej ją prowadzić

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie w 6 częściach. Szacunkowa wartość wszystkich części wynosi 292.000 zł brutto. Oferty we wszystkich częściach przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na dane zamówienie. Czy zamawiający może zwiększyć kwotę w częściach 1–3 a

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Czy po ponownym oszacowaniu zamówienia trzeba uaktualnić plan postępowań?

Pytanie: Unieważniliśmy przetarg ze względu na podejrzenie nieumyślnego zaniżenia szacowania wartości zamówienia . Zadanie wskoczy w progi unijne, jednak w planie postępowań określono je do realizacji w trybie podstawowym z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. Czy jeśli będziemy ponownie ogłaszać

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Pytanie: Czy zamówienia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego powinnam sumować z planowanymi zamówieniami publicznymi ujętymi w planie postępowań o udzielenie zamówień? Czy przygotowując plan postępowań zamówień na podstawie przyjętego budżetu lub planu finansowego, powinnam też wpisywać

Zniesiono obowiązek informowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu zamówienia w trybie z wolnej ręki

przypadku gdy wartość zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki była równa lub przekraczała tzw. progi unijne do zawiadomienia w terminie 3 dni od jego wszczęcia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania tegoż trybu udzielenia zamówienia publicznego . W

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców miasta oraz odbiór i zagospodarowanie leków, w podziale na dwie części. Zgodnie z definicją, zawartą w treści art. 83 ust. 1 Pzp, zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych

Jak ustalić cenę wznowienia i jakie zapisy zawrzeć w projekcie umowy?

określone na etapie postępowania o udzielenie zamówienia podstawowego. Wyjaśnienie Ustawodawca, w art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązał zamawiającego do uwzględnienia przy szacowaniu wartości zamówienia, wartości planowanych wznowień, niemniej, nie dookreślił czym owe wznowienia są. Posiłkując się

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

należy zwrócić uwagę na wytyczne w zakresie prawidłowego szacowania wartości zamówień i zakazu dzielenia ich na części zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej Dyrektywę 2004/18/WE. W art. 5 ust. 9 ww. Dyrektywy

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź Zgodnie z art. 441 Prawa zamówień publicznych (Pzp) zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział opcję w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

wykonawczych, które są wynikiem umowy ramowej. W sprawozdaniu z udzielonych zamówień ujawnia się umowy ramowe, nie umowy realizacyjne. Umowy realizacyjne to zamówienia publiczne, które wymagają zawarcia ich w formie pisemnej. Uzasadnienie Zgodnie z art. 448 ustawy Pzp. zamawiający, w terminie 30 dni od

Kiedy trzeba uzyskać opinię Prokuratorii Generalnej

Pytanie W jaki sposób powinien zachować się zamawiający, jeśli wartość zamówienia przekraczała 50 mln zł i zamawiający przeprowadził całą procedurę związaną z udzieleniem zamówienia, w wyniku czego zawarł umowę o wartości 60 mln zł z pominięciem uzyskania opinii Prokuratorii Generalnej? Jakie są

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

warto zapoznać się z jego podstawami. Są nimi: 1. Podstawy prawne udzielania zamówień podprogowych     - ustawa Prawo zamówień publicznych     - ustawa Kodeks Cywilny     - ustawa o Finansach publicznych 2. Opis przedmiotu zamówienia   

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

Pytanie: Czy aktualizując plan zamówień publicznych , zamawiający zamieszcza kwoty z budżetu, czy z kosztorysów (w przypadku robót budowlanych)? Nie zawsze kwoty zabezpieczone w budżecie pokrywają się z tymi z kosztorysów. Odpowiedź: Wartość, o której mowa w 

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

stosowania ustawy Pzp czy procedury z Wytycznych, jest wartość szacunkowa zamówienia oraz treść zobowiązania wynikającego z umowy grantowej, o której wspomniano w treści pytania. Zamówienie powyżej 130.000 zł Zadający pytanie jest podmiotem publicznym, w związku z czym wnioskuję, że jest zobowiązany