wartość zamówienia na usługi wynosi

Marek Okniński

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Ustawa Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych oraz usług przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, kolejnych zamówień o łącznej wartości nawet do 50% wartości zamówienia podstawowego. Ponieważ możliwość udzielania zamówień dodatkowych oraz zamówień uzupełniających ma istotne znaczenie praktyczne wskazany powyżej limit został podniesiony z uprzednio obowiązującego, który wynosił jedynie 20% wartości zamówienia podstawowego.

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych. Przedstawiamy szczegóły dotyczące obowiązywania progów stosowania Pzp.

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku udzielania zamówień na usługi społeczne (np. usługi ochrony) o wartości mniejszej niż progi unijne, a równej lub wyższej niż 130.000 zł netto w większości przypadków zastosowanie znajdzie tryb podstawowy (w jednym z trzech wariantów określonych w art. 275 pkt 1-3 ustawy PZP).

Przetarg na usługi wsparcia organizacji wydarzeń i działań komunikacyjnych Parlamentu Europejskiego

Przetarg na usługi wsparcia organizacji wydarzeń i działań komunikacyjnych Parlamentu Europejskiego

Niniejsze zamówienie dotyczy działań prowadzonych przez Parlament Europejski w Polsce, w stolicy oraz w różnych regionach na rzecz zdecentralizowanej komunikacji. Usługi mogą być również wymagane na potrzeby działań transgranicznych z krajami sąsiadującymi. Celem umowy ramowej jest zapewnienie

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

tym minimalnego zakresu lub wartości zamówienia). Regulacja art. 433 pkt 4 Pzp ma na celu zmniejszenie po stronie wykonawcy ryzyka związanego ze zmniejszeniem rentowności zamówienia (braku uzyskania wynagrodzenia adekwatnego do kosztów realizacji zamówienia z uzyskaniem zysku) oraz pozostawania w

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 € dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 € dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Przepis wyrażony w art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oparty

Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok wynosi 7,17 mld zł

wcześniej. "Przeliczając portfel zamówień na 2019 rok według kursów jakimi został przeliczony portfel zamówień na 2018 rok, zmiana wynosi: +5% przychody łącznie/ +8% oprogramowania i usługi własne. Wartość portfela zamówień na 2019 rok na dzień 17 maja 2019; wartość portfela

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

ust. 1 ustawy Pzp do udzielania zamówień sektorowych ustawę Pzp stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza. Wynoszą one: dla robót budowlanych 5.548.000 euro , adla dostaw lub usług 443.000 euro .  Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na

Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok ma wartość 10 055 mln zł

portfel na 2019 r. wynosi 8 375 mln zł wobec 7 322 mln zł rok wcześniej (wzrost o 14% r/r). "Przeliczając backlog 2019 według kursów jakimi został przeliczony backlog 2018, zmiana wynosi: +10% przychody łącznie/ +9% oprogramowania i usługi własne. Wartość portfela zamówień

Oferta konsorcjum z udziałem Wasko wybrana w przetargu Centrum Informatyki

projektu CHD", podała spółka. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13,03 mln zł brutto. W skład konsorcjum, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, wchodzi Wasko jako lider oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji z siedzibą w Warszawie - członek

Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok ma wartość 9 126 mln zł

na 2019 r. wynosi 7 885 mln zł wobec 6 833 mln zł rok wcześniej (wzrost o 15% r/r). "Przeliczając backlog 2019 według kursów, jakimi został przeliczony backlog 2018, zmiana wynosi: +8% przychody łącznie/ +10% oprogramowania i usługi własne. Wartość portfela zamówień na

Backlog ZUE wynosił 1,76 mld zł netto na koniec czerwca 2020 roku

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE wynosił 1,76 mld zł netto na koniec czerwca 2020 roku, w tym 1,74 mld zł stanowiły roboty budowlane zapewniające realizację prac w latach 2020-2023, podała spółka "Zamówienia ZUE z tytułu

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

publicznych w 2020 roku czas prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych nie uległ wydłużeniu. W oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów unijnych

Grupa ZUE miała portfel zamówień o wartości ok. 1,8 mld zł na koniec marca

zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2020 rok wynosi 14,9 mln zł netto" - podała spółka w raporcie kwartalnym. Według spółki, znaczna liczba składanych ofert w przetargach ze względu na rosnące koszty materiałów, robocizny i usług jest składana powyżej kosztorysów

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu CIRF za 33,29 mln zł brutto

postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów - rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800", podało Wasko. "Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,17 mld zł na 1 lipca

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,17 mld zł na 1 lipca, podała spółka. "Na dzień 1 lipca 2019 roku wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,17 mld zł, z czego do realizacji w 2019

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

na dostawy lub usługi - nowy próg wynosić będzie: 139.000€, - 5.548.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosić będzie: 5.350.000 €. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

wartość zamówienia z należytą starannością, także usług i dostaw powtarzających się okresowo. Dlatego też warto wziąć pod uwagę aktualne ceny na rynku – niezależnie od brzmienia przepisu, który reguluje zasady szacowania wartości zamówień powtarzających się okresowo. Podstawą ustalenia wartości

Wasko ma umowy z NASK na instalację i serwis OSE za max. 42,3 mln zł

spółka. Umowy dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia w województwach: dolnośląskim, małopolskim oraz podkarpackim. Maksymalna wartość zawartych umów wynosi 42 229 131,01 zł brutto. "Zakres prac obejmuje w szczególności usługi podłączania szkół do sieci OSE realizowane na

Oferta spółki Wasko najkorzystniejsza w przetargu dla LPR w Warszawie

Warszawa, 23.12.2019 (ISBnews) - Oferta Gabos Software - spółki zależnej Wasko - została wybrana przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Rozbudowę, świadczenie usług

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

ń na dostawy lub usługi, - 5.350.000 € dla zamówień na roboty budowlane, b) udzielanych przez zamawiających z sektora samorządu terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio: - 214.000 €  dla

Wasko: COIG ma umowę z CIUW Olsztyn o wartości do 19,7 mln zł brutto

Warszawa, 11.12.2019 (ISBnews) - COIG - spółka zależna Wasko - podpisała umowę z Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna o wartości do 19,7 mln zł brutto na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego w gminie Olsztyn"

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł

Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł, podała spółka. "Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 620 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień, w rozważny

COIG z grupy Wasko podpisał umowę z PGG na kwotę 122,97 mln zł brutto

opustu udzielonego przez wykonawcę wynosi 122 975 328,17 zł brutto, tj. 99 979 941,6 zł netto, w tym: a) wartość usług ryczałtowych 120 732 617,02 zł brutto tj. 98 156 599,2 zł netto, b) wartość budżetu na usługi rozwoju i dodatkowe 2 242 711,15 zł

Portfel zamówień ZUE wynosi ok. 2,3 mld zł

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień ZUE wynosi obecnie ok. 2,3 mld zł, podała spółka. "Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2,3 mld zł

T-Mobile dostarczy PGW Wody Polskie usługi i sprzęt za ponad 3,6 mln zł

. "Przedmiotem zamówienia realizowanego przez T-Mobile są usługi telekomunikacyjne GSM obejmujące: usługi głosowe, usługi tekstowe, transmisje danych, usługę prywatnego APN, zakup sprzętu oraz udostępnienie internetowego systemu (aplikacji) do zarządzania kontami. Całkowita wartość umowy wynosi 3 646

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.". Ustawodawca przewidział w przepisach Prawa zamówień publicznych powyższą możliwość mając na uwadze między innymi

Elektrobudowa skorygowała do 601,3 mln zł prognozę zamówień na 2018 r.

bieżącym nr 35/2018 dnia 10 września 2018 roku. Korekta dotyczy wyłącznie pozycji "zamówienia". Prognoza finansowa na 2018 rok zakładała pozyskanie przez spółkę zamówień o łącznej wartości 835,4 mln zł. Po korekcie prognozowany poziom zamówień spółki wynosi 601,3 mln zł. Zmiana wartości zamówień

Portfel zamówień Grupy Asseco Poland na br. wynosi 8 786 mln zł

% przychody łącznie/ +8% oprogramowania i usługi własne. Wartość portfela zamówień na 2018 rok na dzień 15 listopada 2018; wartość portfela zamówień na 2017 rok na dzień 10 listopada 2017 pro forma" - czytamy w raporcie. W odniesieniu do przychodów, portfel zamówień segmentu

ZUE ma obecnie portfel zamówień o wartości 2 mld zł

Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie 2 004 mln zł, podała spółka. "Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania [19 listopada] zakontraktowane roboty budowlano montażowe to wartość 2 004 mln zł netto

Portfel Grupy PBG wynosił 3,35 mld zł wg stanu na 1 lipca

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła 3,35 mld zł na 1 lipca, podała spółka. Do realizacji w 2018 roku przypada ok. 0,85 mld zł. ?Na dzień 1 lipca 2018 roku wartość portfela zamówień grupy

Portfel zamówień Elektrobudowy miał wartość 619,75 mln zł na koniec 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Elektrobudowa wynosiła 619,75 mln zł na koniec 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym. "Wartość portfela zamówień grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 619 746 tys. zł

Spółka zależna Wasko podpisała umowę z SRK na kwotę 13,49 mln zł

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - COIG, spółka zależna Wasko, podpisała umowę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń (SRK) dotyczącą realizacji zamówienia na obsługę informatyczną grupy o wartości 13,49 mln zł brutto. "Przedmiotem umowy jest

Portfel zamówień Pekabeksu miał wartość 480,75 mln zł na koniec I półr.

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex dla sprzedaży kontraktowej, uwzględniającej sprzedaż z segmentów prefabrykacja, usługi budowlane i usługi produkcyjne do realizacji wynosi 480,75 mln zł na dzień 30 czerwca 2019

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

jednak należy, że w przypadku zamówień na usługi oraz roboty budowlane wartość zamówień uzupełniających nie mogła przekraczać łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego, ponieważ zamówienie uzupełniające w swojej istocie powinno stanowić dopełnienie robót lub usług realizowanych na podstawie umowy

Backlog Erbudu wynosił 2,35 mld zł na koniec czerwca 2020 roku

Warszawa, 17.08.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Erbud wynosił 2,35 mld zł na koniec czerwca 2020 roku i był o 7% wyższy niż rok wcześniej, podała spółka. "Mimo trwającej pandemii wszystkie projekty prowadzone przez Erbud przebiegają

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Portfel zamówień Grupy Mostostal Warszawa wynosi 1,946 mld zł

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy Mostostal Warszawa wynosi 1,946 mld zł, podała spółka ?Grupa kapitałowa obecnie zwiększa udział w portfelu kontraktów z sektora energetycznego i infrastrukturalnego. Wartość portfela

Seco/Warwick miał 2,64 mln zł zysku netto, 2,36 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

wyniosły 106,7 mln PLN. Wartość portfela zamówień na koniec pierwszego kwartału wynosi 335,7 mln zł. Wpływ na obniżenie wartości pozyskanych zamówień miała przede wszystkim pandemia koronawirusa, która spowodowała wstrzymanie aktywności gospodarczej, w tym inwestycyjnej w większości państw, podano także

Konsorcjum Wasko z najlepszą ofertą w przetargu GDDKiA za 166,62 mln zł brutto

Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu, część 2 - w oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu (drogi A4 i A8) oraz CZR Wrocław - Widawa, podało Wasko. Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,2 zł brutto, z czego na

Wasko: Oferta COIG za 19,7 mln zł brutto uznana za najkorzystniejszą w przetargu

Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna, poinformowała spółka. "Wartość oferty z uwzględnieniem prawa opcji, wynosi 19 704 600 zł brutto w tym: 1) cena oferty na zamówienie podstawowe wynosi 16 998 600 zł brutto, 2) cena prawa

Oferta spółki zal. Wasko i Asseco Poland najkorzystniejsza w przetargu w Radomiu

o udzielenie zamówienia publicznegona dostawę i wdrożenie platformy e-usług realizowanej w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 9 372 600 zł brutto

Wasko: Oferta COIG za 56 mln zł uznana za najkorzystniejszą w przetargu

z siedzibą w Warszawie. poinformowała spółka. "Wartość oferty wynosi 56 076 180,02 zł brutto w tym: - 30 421 447,32 zł brutto - wartość zamówienia gwarantowanego, - 25 654 732,7 zł brutto - prawo opcji polegające

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może bowiem stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia , jeżeli: jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych kwota 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,łączna wartość

Backlog Awbudu ma wartość 273 mln zł, spółka liczy na wzrost zamówień na 2017 r.

Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Awbud wynosi 273 mln zł, przy czym spółka liczy, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017, podał Awbud. "Na dzień sporządzenia niniejszego

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Torpol posiada portfel zamówień o wartości ponad 4,17 mld zł netto na dzień 6 września br. (uwzględniający wybory ofert złożonych z udziałem spółki, bez udziału konsorcjantów), który zapewnia prowadzenie prac do 2022 r. włącznie, podała spółka

Portfel zamówień PBG wynosił 4,4 mld zł na początku II półrocza

stanowi 6% wartości portfela Grupy PBG" - czytamy w raporcie półrocznym. Portfel zamówień PBG S.A. na dzień 1 lipca 2016 roku wynosił ok. 135 mln zł, podano również. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do

Zakontraktowany portfel zamówień Selvity na bieżący rok wynosi 116,26 mln zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Zakontraktowany portfel zamówień Selvity na bieżący rok wynosi 116,26 mln zł, podała spółka. "Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2019, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu

Backlog Grupy Awbud jest wart 295 mln zł, spółka liczy na nowe kontrakty na 2017

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień (backlog) Grupy Awbud wynosi 295 mln zł, przy czym spółka liczy, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017, podał Awbud. "Na dzień sporządzenia

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 2,3 mld zł

Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 2,3 mld zł, podała spółka. "Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z grupy kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2,3

Oferta COIG z grupy Wasko za 130,82 mln zł najkorzystniejsza w przetargu PGG

Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Oferta COIG - spółki w 93,98% zależnej Wasko - warta 130,82 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu organizowanym przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w Katowicach na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

stronie PKN ORLEN + prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług) wynosi: 113.073 zł netto, czyli zamówienie do 30.000 euro. Kryteria oceny ofert to: średnia cena brutto za 1 litr oleju napędowego ON na dystrybutorze u wykonawcy z podanego dnia − 47%, upust do zaproponowanej ceny brutto

Backlog Selvity wynosi 97,38 mln zł i jest wyższy o 38% r/r

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Wartość zakontraktowanego portfela zamówień Selvity (wcześniej Selvita CRO) na rok 2019 wynosi 97,38 mln zł i jest wyższy o 38% r/r, podała spółka. "Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2019

Portfel zamówień Grupy Awbud wynosi obecnie 220 mln zł

Warszawa, 24.08.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Awbud wynosi 220 mln zł z potencjałem do wzrostu wartości, podała spółka. "Na dzień sporządzenia raportu portfel zamówień Grupy Awbud wynosi 220 mln zł. Będzie on realizowany w III kwartale

Rażąco niska cena a oferty częściowe - sprawdź procedury

; 212.913 zł, 3)      76.492,47 zł, 4)      115.019,10 zł, 5)      121.147,62 zł, 6)      148.830 zł. Średnia arytmetyczna cen złożonych ofert wynosi 126.812,03 zł. Wartość zamówienia dla tej części została

Jeszcze nie wyszli z pandemii, a tu kolejny cios. Usługi więc drożeją. Niektóre nawet o 30 proc.

Z tego poradnika dowiesz się: dlaczego podwyżki cen usług są nieuniknione, co ma główny wpływ na wzrost cen, o ile więcej będziemy płacić, korzystając z usług medycznych, hotelarsko-gastronomicznych czy turystycznych, ile teraz zapłacimy za naprawę samochodu, w jaki sposób inflacja wpływa na wzrost

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł. Spółka oczekuje również na rozstrzygnięcia przetargów o wartości ok. 619 mln zł i kontynuuje rozbudowę portfela zamówień w sposób selektywny - z uwzględnieniem ryzyk branżowych i

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio: - 209.000 ?  dla zamówień na dostawy lub usługi, - 5.225.000 ? dla zamówień na roboty budowlane

Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi obecnie ok. 1,6 mld zł

roboty budowlano montażowe to wartość 1 578 mln zł netto zapewniające realizację prac w latach 2019-2021. W zakresie działalności projektowej wartość podpisanych umów do realizacji w latach 2019-2020 wynosi 13 mln zł netto. Natomiast portfel przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2019

ZUE ma 1,81 mld zł w portfelu zamówień, potencjalnie - 2,3 mld zł

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień ZUE wynosi obecnie 1 813 mln zł, a potencjalnie - z uwzględnieniem przetargów, w których spółka złożyła najkorzystniejsze oferty - 2,3 mld zł, podała spółka. "Na moment publikacji

PKP PLK zamierza udzielić ZUE z wolnej ręki zamówienia na prace za ok. 30 mln zł

;, podało ZUE. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia wynosi 30 mln zł netto. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odcinku Warszawa -Otwock? Dęblin ? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin, etap I"

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,47 mld zł na 1 lipca br.

Warszawa, 21.09.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,47 mld zł według stanu na 1 lipca br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 836 mln zł, podała spółka. "Na dzień 1 lipca 2017 roku wartość portfela

Wartość portfela zamówień Bumechu wzrosła r/r do 194,5 mln zł netto

Warszawa, 29.12.2015 (ISBnews) ? Wartość netto portfela zamówień Bumechu wynosi obecnie 194,5 mln zł wobec 127,1 mln zł rok wcześniej, podała spółka w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy. "Wartość portfela podpisanych zamówień i kontraktów do

Portfel zamówień grupy Mostostalu Zabrze wynosi 395,2 mln zł na koniec VII

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień grupy Mostostalu Zabrze wynosi 395,2 mln zł według stanu na koniec lipca 2019 r., a szacowana wartość kontraktów do pozyskania wynosi 234,6 mln zł, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk. Pod koniec roku spółka planuje także

Portfel zamówień PBG wynosił ok. 3,88 mld zł na początek kwietnia

Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy kapitałowej PBG wynosiła około 3,88 mld zł według stanu na 1 kwietnia br., z czego około 1,35 mld zł przypada do realizacji w 2017 r., podała spółka. "Na 1 kwietnia 2017 roku

Cyfrowy Polsat, Polkomtel i Mobyland mają porozumienia ws. transmisji danych

. Według komunikatu, Polkomtel złożył do Mobyland zamówienie na pakiet danych o wielkości 1.571,68 mln GB. Łączna wartość zamówienia wynosi 3.772,04 mln zł netto, przy czym nadwyżka płatności za poprzednie zamówienie złożone przez Polkomtel do Mobyland, względem faktycznego zużycia, w wysokości 144,56 mln

FPP i NSZZ Solidarność wznawiają porozumienie ws. monitorowania zamówień publ.

nieprawidłowościach. Najbardziej rażący jest fakt, że zamawiający zawierają 'wymóg zatrudnienia' określony w art. 29 ustawy Pzp i jednocześnie kalkulują wartość zamówienia w oparciu o stawkę 10-13 zł za godzinę pracy pracownika. Tymczasem koszt roboczogodziny pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności czy dowolne ograniczanie zakresu zamówienia. "Wprowadzamy też nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, będzie musiała zawierać zasady

Torpol: PLK unieważniły przetarg z najkorzystniejszą ofertą konsorcjum spółki

linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i opcji nr 1 i nr 2. Cena dla zakresu podstawowego wynosiła ok. 1 773,9 mln zł brutto, co stanowiło wartość przekraczającą środki inwestora. Udział Torpolu w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz

Wielton zawarł umowę strategiczną z Michelin Polska o szac. wartości 26 mln euro

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wielton zawarł długoterminowa umowę strategiczną z Michelin Polska na dostawę opon, kół, zaworów i innych akcesoriów oraz usług montażowych na rzecz Grupy Wielton w latach 2019-2021, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 26 mln euro

Najpopularniejszą kawiarnią w Polsce jest... fintech. Za chwilę namówi nas na kupno NFT

przekonywał do płatności apką, oferując na doładowywanie różne bonusy i nagrody. Tym samym karta podarunkowa Starbucksa stała się czymś na kształt karty płatniczej. Bardzo specyficznej karty płatniczej. Można jej użyć tylko w konkretnej sieci kawiarni. Po dodaniu zamówień mobilnych i odbioru w 2014 r. około

Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu to 2,6 mld zł, w tym 0,9 mld zł na 2017 r.

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu ma wartość ok. 2,6 mld zł, w tym ok. 0,9 mld zł przypada na 2017 r., podała spółka. "Aktualny portfel zamówień grupy pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów

Portfel zleceń Grupy Erbud na 2019 rok wynosi 1,07 mld zł

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Erbud na bieżący rok wynosi 1 074 mln zł i 1 122 mln zł na lata 2020-2022, podała spółka. "Na koniec czerwca Grupa Erbud miała bezpieczny portfel zleceń w wysokości 2 196 mln zł, z czego 1

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Pytanie: W postępowaniu ogłoszonym ze względu na szacowaną wartość zamówienia w procedurze unijnej 21 maja 2019 r. została złożona tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . W związku z tym zamierzamy

Backlog Selvity na 2020 r. ma obecnie wartość ok. 79 mln zł (+43% r/r)

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18 marca kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie ok. 79 mln zł i jest o 43% wyższy niż rok wcześniej

Zasada konkurencyjności

spełnienie danego kryterium oceny oferty, terminu składania ofert , przy czym termin na złożenie oferty wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług, a 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku robót budowlanych

Backlog ZUE to obecnie 1,9 mld zł

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE ma obecnie wartość 1,9 mld zł, podała spółka. "Przy rosnących dynamicznie przychodach, dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych kontraktów, grupa utrzymuje wysoki poziom portfela zamówień. Jego

Nauka jazdy omijania fiskusa. Jak działa w praktyce lex Uber

Na początku tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, zwana potocznie lex Uber. Określiła usługę pośrednictwa przy przewozie osób jako działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń takiego przewozu. Zgodnie z nowymi przepisami każdy przewoźnik, któremu zleca

Portfel zamówień Grupy PBG miał wartość 3,2 mld zł na 1 października br.

Warszawa, 29.11.2017 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła 3,2 mld zł według stanu na 1 października br., z czego do realizacji w 2017 roku przypada około 0,52 mld zł, podała spółka. "Na dzień 1 października 2017 roku wartość

Portfel zamówień Mostostalu Warszawa ma wartość 1,95 mld zł

infrastrukturalnego. Wartość portfela zamówień Mostostalu Warszawa wynosi 1 697 569 tys. zł natomiast grupy kapitałowej wyniosła 1 946 128 tys. zł. Jednocześnie grupa kapitałowa uczestniczy w szeregu postępowań przetargowych, które przełożą się na pozyskanie nowych zleceń w niedalekiej przyszłości, co także powinno

List z sądu wrócił do monopolowego. A Poczta Polska i tak skasuje prawie 2 mld zł

. Minimalne wynagrodzenie Poczty Polskiej przewidziane w umowie wynosi połowę wartości przedmiotu zamówienia, czyli nieco ponad 930 mln zł. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania zamawiający może też zwiększyć wartość przedmiotu zamówienia do prawie 2,8 mld zł. Monopolowy w Malanowie? - Informacje zawarte w

Portfel zamówień Budimeksu wynosił 10,4 mld zł na koniec marca

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Portfel zamówień Budimeksu miał wartość 10,4 mld zł na koniec marca br., poinformował prezes Dariusz Blocher. Wskazał, że spółka nie planuje jego dalszej rozbudowy ze względu na sytuację rynkową. "Na koniec marca

Portfel zamówień Grupy PBG był wart ok. 4,78 mld zł na początku X

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła ok. 4,78 mld zł według stanu na 1 października 2016 roku, z czego ok. 630 mln zł przypada do realizacji w czwartym kwartale 2016 roku, podała spółka. "Największy udział

ZUE podpisało umowę z PKP PLK na prace na liniach 14, 811 za 281 mln zł netto

Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - ZUE podpisało umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) na prace na liniach kolejowych nr 14, 811, na odcinku Łódź Kaliska - Zduńska Wola o wartości 281 mln zł netto, podała spółka. "Wartość netto umowy wynosi

Wasko podpisało umowę z Beskid Media o wartości 17,2 mln zł

Warszawa, 21.11.2017 (ISBnews) - Wasko podpisało umowę z firmą Beskid Media na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu. Wartość umowy to 17,2 mln zł netto. "Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe

WPS przyjęła zamówienie spółki zależnej ZUE o wartości 27 mln zł netto

[...]. Wartość zamówienia netto wynosi 27 mln zł. Zamówienie będzie realizowane w terminie do grudnia 2018 r." - czytamy w komunikacie. Railway gft prowadzi działalność w zakresie dostaw materiałów kolejowych oraz tramwajowych, w tym również na potrzeby inwestycji realizowanych

Portfel Polimeksu Mostostal to 2,19 mld zł bez oferty na bloki w El. Dolna Odra

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Grupy Polimex Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 2,19 mld zł i nie obejmuje oferty złożonej na budowę dwóch bloków gazowych w Elektrowni Dolna Odra, podała spółka

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

dotychczas obowiązywał próg: - 134.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 135.000 euro, - 5.186.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.225.000 euro. Wskazane powyżej progi

Portfel zamówień ZUE ma wartość ok. 2,2 mld zł

przyjętych zamówień na dostawy materiałów i urządzeń na 2018 rok wynosi 23 mln zł netto. Ponadto na dzień sporządzenia sprawozdania za III kw. ZUE złożyło najkorzystniejsze oferty w postępowaniach przetargowych o wartości ok. 75 mln zł netto. ZUE ocenia

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

osiągać strategiczne cele gospodarcze i społeczne" - dodała minister. Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w

Tegoroczny backlog Selvity wynosi 100,41 mln zł, wzrost o 59% r/r

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Backlog Selvity na 2017 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie 100,41 mln zł i jest o 59% wyższy r/r oraz o

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

Wspólnych w Katowicach", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 20,6 mln zł netto (25,3 zł brutto). ?Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w

Portfel zamówień Grupy Awbud ma wartość 218 mln zł

podawał, że portfel zamówień grupy wynosi 273 mln zł, przy czym spółka liczyła, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017. Awbud to wyspecjalizowana grupa budowlana, prowadząca działalność w następujących obszarach: budownictwa

Aktualny portfel zamówień ZUE wynosi ok. 621 mln zł

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE wynosi obecnie ok. 621 mln zł, podała spółka. Grupa uczestniczy obecnie w przetargach o łącznej wartości ok. 16 mld zł. "Wartość obecnego portfela zamówień grupy wynosi ok. 621 mln zł. W I

ZUE ma portfel zamówień o wartości 327 mln zł w kontraktach podpisanych

Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień ZUE wynosi 327 mln zł w kontraktach podpisanych, zaś przewidywalna wartość wynagrodzenia wynikająca z przetargów, w których spółka złożyła oferty z najniższą ceną wynosi 874 mln zł. poinformowała spółka

Konsorcjum spółki Wasko ma umowę na system ERP dla Katowic za maks. 25,3 mln zł

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko w ok. 94%, oraz Vulcan zawarło z Katowicami umowę na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" za 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł

Konsorcjum Torpolu złożyło najtańszą ofertę na odc. linii E75 Czyżew-Białystok

ramach projektu "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i opcji nr 1 i nr 2, podał Torpol. Cena dla zakresu podstawowego wynosi ok. 1 773,9 mln zł brutto, co stanowi wartość przekraczającą środki inwestora

Kiedy warto korzystać z art. 6a Prawa zamówień publicznych?

złotych równowartość kwoty 80.000 dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 dla robót budowlanych , pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Zobacz: Dokumenty niezbędne w postępowaniu przetargowym [WZORY DO POBRANIA

Infoscan ma zamówienie z Francji na kolejnych 50 szt. MED Recorder

sennego, podała spółka. Łączna wartość zamówienia wynosi 81,5 tys. euro. Od momentu podpisania umowy z GBF Infoscan otrzymał zamówienia na łącznie 120 urządzeń, co oznacza to, że dzięki współpracy z kontrahentem spółka odnotowała do tej pory ponad 800 tys. zł przychodów. "

ZUE ma umowę na prace na Magistrali Węglowej za 716,7 mln zł

Kolejowego. LOT D to kolejna znacząca umowa w segmencie infrastruktury kolejowej, w której pozycja Grupy ZUE jest bardzo silna. Znacząco wzmocniła ona nasz backlog - po jej podpisaniu wartość naszego portfela zamówień wynosi ok. 2,1 mld zł" - dodał prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie