wartość zamówienia euro

Marek Okniński

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w euro, jednocześnie przyjmując stały kurs, po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

Kurs euro

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 Euro = 4,4536 zł.

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Pytanie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy dźwigowej a jego wartość nie przekracza 30.000 euro . Projektant określił w opisie przedmiotu zamówienia różne parametry platformy dźwigowej (np. jej wielkość, szerokość, udźwig itd.), wskazując także nazwę własną. W wyniku zapytania

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę cateringową – społeczną o wartości ok. 90.000 euro . W jaki sposób, w myśl nowych przepisów, należy tego dokonać? Czy postępowanie ogłaszam w  Biuletynie Zamówień Publicznych , czy tylko na stronie

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Pytanie Czy prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro w trybie przewidzianym w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień (bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) można umieścić ogłoszenie o zamówieniu

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

Występujące równolegle prywatnoprawne i publicznoprawne aspekty zamówień publicznych do 30 000 euro wymagają więc ujęcia problematyki w dwóch perspektywach: określonych przez reguły prawa cywilnego wymogów związanych z kontraktowym charakterem zobowiązań oraz określonych przez

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.  Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

 że wartość zamówienia jest niższa niż 30.000 euro (Izba je odrzuciła).  KIO uznała równocześnie, że zamawiający wprowadził wykonawcę w błąd i zasądził dla wykonawcy koszty. Zamawiający nie wykonując żadnych czynności po wydaniu orzeczenia, poinformował wykonawcę o wyborze

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

przekroczyła 30.000 euro . Zamierzamy ponownie skorzystać z tej możliwości tj. udzielić zamówienia na dowozy szkolne w miesiącach styczeń–czerwiec 2019 r. Wartość tego zamówienia będzie znacznie mniejsza niż 30.000 euro . Zamówienie nie przekroczy także limitów czasowych ani kwotowych opisanych w

Nowe zasady odwołań dla zamówień o wartości powyżej 14 000 euro

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca określił cztery przypadki, w których wykonawcy mogą sięgnąć po odwołanie jeżeli wartość zamówienia nie

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W przypadku usług pocztowych wyłączenie stosowania ustawy do usług zastrzeżonych powoduje, że do tych zamówień nie stosuje się żadnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Tym samym ich wartość

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

zamawiający prowadzi procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro , to zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do takich zamówień nie stosuje się ustawy, w tym także regulacji dotyczących terminów zawarcia umowy. Jeżeli zatem zamawiającego nie obligują minimalne terminy określone w

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

Wybór wykonawcy zamówienia o wartości do 14 tys. euro

Ustalenie równowartości 14.000 odbywa się na podstawie kursu ustalonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (miejsce publikacji: Dz. U

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

: Zamawiający w przypadku zamiaru udzielenia zamówienia publicznego , którego przedmiotem jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego o kodzie CPV 75252000-7 jest zobowiązany przeprowadzić procedurę przetargową na podstawie jednego z trybów podstawowych zgodnie z przepisami ustawy Pzp , jeżeli wartość

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

właściwe? Przetargi z całej Polski Odpowiedź: Przepisy ustawy Pzp nie określają szczegółowych procedur i zasad postępowania dla zamówień , których wartość nie przekracza 30.000 euro. Niemniej

Zamówienie na zakup urządzenia

Zamówienie na zakup urządzenia

usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź: Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

Pytanie Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień należy podać łączną sumę wszystkich zamówień poniżej 14 000 euro z podziałem na dostawy, usługi i roboty budowlane? Czy zakupy o małych wartościach np. zakup długopisów, ekspresu do kawy, także należy

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. Względem zamówień o takiej wartości zamawiający może samodzielnie ustalić procedurę ich dokonania. To w niej należy określić zakres dokumentacji

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

euro Zamówienie uzupełniające stanowi odrębną od przetargu nieograniczonego procedurę. W praktyce oznacza to, że przed jego udzieleniem zamawiający zobowiązany jest ustalić z należytą starannością jego wartość szacunkową. Wartość zamówienia podstawowego pozostaje bez wpływu

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

powinniśmy zastosować art. 4 pkt. 8 czy też może art. 4 pkt. 3 lit i ustawy Pzp? Odpowiedź: Jeśli zamawiający zamierza nająć nieruchomości i wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zastosowanie znajdą wyłączenia zarówno z art. 4 pkt 8

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

na brak tożsamości czasowej pomiędzy przedmiotowymi zamówieniami. Uwaga! Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

Pytanie Zamawiający ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 14.000 euro na przebudowę budynku. Zaproszenia do złożenia ofert cenowych zostały wysłane do kilku firm. Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli po otwarciu ofert

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zamówienia, inne opracowanie obejmujące opis zadania budowlanego i przeznaczenie ukończonych robót budowlanych. Uwaga! Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (obecnie

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Pytanie Chcę przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość przedmiotu zamówienia wynosi 14.000 złotych tj 3.646,78 euro. Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 39

Jaki tryb przetargu wybrać?

Pytanie Chcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia? Odpowiedź Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej

Roboty budowlane do 14.000 euro

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389). Opis zakresu koniecznych do wykonania robót budowlanych W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane o wartości do 14.000 euro opis przedmiotu

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

podpisania umowy najpóźniej w dniu 31 grudnia 2012 r. W sprawozdaniu uwzględnia się również umowy, które zostały zawarte w roku objętym sprawozdaniem, ale ich realizacja została przewidziana na lata następne. W wartości udzielonych zamówień uwzględnia się kwoty, na jakie zostały zawarte umowy, a nie

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Od dnia 01 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł. Od dnia 01

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

: - ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez podmiot udostępniający zasoby wykonawcy zamówienia publicznego, - uproszczenia procedur udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, - okoliczności zatrzymania wadium

Można wybrać ofertę złożoną po terminie

Stosownie do postanowień art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza równowartość 14.000 euro tj. 53.746,00 zł. netto

Nowy kurs euro

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). ZAPAMIĘTAJ Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

. Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi poniżej 14.000 euro, nie ma zastosowania do jego udzielenia ustawa Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W takim wypadku powinieneś zajrzeć do Twojego wewnętrznego regulaminu lub instrukcji, na podstawie której Twoja jednostka udziela zamówień do kwoty 14.000 euro

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 poz. 1177). Na podstawie wskazanego powyżej Obwieszczenia progi obowiązujące w 2021 roku zostały utrzymane na niezmienionym poziomie również w 2022 r. i wynoszą w zależności od rodzaju zamawiającego

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

niż 20.000.000 € (roboty             budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi), c)    120 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż wskazana w lit. b) powyżej.  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

nieprzekraczającej 30.000 euro. Czy wszczynając zamówienie tzw. nieplanowane, zamawiający powinien łączyć wartość zamówienia nieplanowanego i zleconych zamówień o wartości do 30.000 euro, a tym samym zastosować procedury do zamówień właściwych powyżej progu unijnego ? Czy też przyjąć szacunkową wartość zamówienia

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

ustalonymi regułami szacowania wartości zamówienia, a w szczególności rozważyć, czy: - jesteś w stanie w sposób obiektywny z góry określić zakres udzielanego zamówienia w planie zamówień publicznych na dany rok lub na okres, który obejmuje sporządzany plan

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 € dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 € dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Przepis wyrażony w art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oparty

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza 750.000 euro , z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozdziału;?  zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne − jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż 750.000?euro , nie

Progi przetargowe

Progi przetargowe - wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 zł.) na rok 2020. Od 1 stycznia 2022 r

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

ust. 1 ustawy Pzp do udzielania zamówień sektorowych ustawę Pzp stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza. Wynoszą one: dla robót budowlanych 5.548.000 euro , adla dostaw lub usług 443.000 euro .  Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

względzie restrykcyjne podejście instytucji kontrolujących, szansa na wybronienie się z postawionych zarzutów jest niestety niewielka. Przypadek dotyczy zamówieniawartości poniżej 30.000 euro nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych . Zamawiający przeprowadził procedurę zgodnie z

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

przypadku jednak trzeba rozważyć, czy wykonawca nie popełnił omyłki. W postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż: 90 dni, 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa

Co może zrobić wykonawca, gdy nie przysługuje mu odwołanie?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Wykonawca, który został pokrzywdzony przez zamawiającego ma prawo wniesienia powództwo do sądu powszechnego o unieważnienie

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

udzielaniem zamówień publicznych , których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych . Z dniem 01 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana w odniesieniu do zamawiających , których dotychczas obowiązywał próg : - 144.000 € przy zamówieniach

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 4,4 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2024 r. "O poprzednim zamówieniu o istotnej jednostkowej wartości w ramach ww. umowy ramowej

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp. Zamawiający sektorowy udziela zamówienia sektorowego zgodnie z ustawą Pzp , jeśli jego wartość przekracza progi unijne . W przypadku zamówień sektorowych jest to: 428.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.827.260 zł, w przypadku dostaw lub usług oraz

FSE zamówił kolejne 4 zespoły trakcyjne od Newagu za 15,96 mln euro netto

15,96 mln euro netto. "Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez spółkę na rzecz FSE kolejnych czterech zespołów trakcyjnych" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość zamówienia to 15 960 000 euro netto (co stanowi 68 947 200 zł netto

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

równowartość 30.000 € .  Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności – zamówienia , których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP kwoty, udzielane są przez zamawiających w oparciu o własne procedury, wprowadzone wewnętrznymi regulaminami

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

umowy ramowej, o wartości 2,4 mln euro netto. "Zamówienie będzie realizowane w okresie od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. Warunki realizacji zamówienia nie odbiegają od warunków rynkowych i typowych dla realizowanych przez MZKP projektów" - czytamy w komunikacie

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

).  Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 zł netto, 214.959 zł netto, 323.000 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 zł netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro . Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

finansowych zapisów, że dany wydatek podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych lub zapisów, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania. Warto zauważyć, że brak obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika wyłącznie z sytuacji, iż wartość

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.". Ustawodawca przewidział w przepisach Prawa zamówień publicznych powyższą możliwość mając na uwadze między innymi

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

ten sposób mógłby ocenić, czy należy je zlecić w reżimie ustawy Pzp czy też ze względu na wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – poza jej regulacjami.  Jeśli wartość zamówienia nie przekraczała progu kwotowego 30.000 euro , zawarcie umowy przebiegło prawidłowo

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Mostostal Zabrze wykona prace w spalarni odpadów w Finlandii za ok. 4,6 mln euro

ramach budowy instalacji spalarni odpadów w Salo w Finlandii za szacunkowo 4,6 mln euro netto, podał Mostostal. "Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4,6 mln euro netto, przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

obejmuje również zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000 € . Sprawozdanie z udzielonych w 2019 roku zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na

Ferrum ma zamówienie od Grupy Isoplus wartości 10,5 mln zł

Warszawa, 27.12.2017 (ISBnews) - Ferrum otrzymało zamówienie od Isoplus Fernwarmetechnik o wartości 2,5 mln euro, tj. ok. 10,5 mln zł, poinformowała spółka. Od początku roku łączna wartość wzajemnych obrotów z Grupą Isoplus wyniosła 41 mln zł. "

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

ustawy Pzp ? Wartość tego zamówienia nie przekracza 30.000 euro i jednocześnie wynosi nie więcej niż 20% całej realizowanej inwestycji. Czy ze względu na wartość prac można udzielić tego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Czy ma tu znaczenie moment udzielenia zamówienia

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego , mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro ? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień , które są wyłączone

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

ma zostać wniesione wadium , nie ogranicza zasady konkurencyjności i jest dopuszczalne w postępowaniach podprogowych.  W przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków unijnych o wartości nieprzekraczającej? 30.000 euro dla zamawiających klasycznych lub 443.000 euro

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 22,7 mln zł netto. "Za realizację przedmiotu zamówienia MZRP otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości około 5,3 mln euro (około 22,7 mln zł), przy czym ostateczna wartość

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

Pytanie: Artykuł 20a ustawy Pzp stanowi, że w przypadku zamówień na roboty budowlany lub usługi o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000 euro, powołuje się zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Na jakim etapie taki zespół powinien zostać powołany? Na etapie

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

mln euro (około 12 mln zł), przy czym ostateczna wartość wynagrodzenia umownego obliczona zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i stawek jednostkowych ustalonych w zamówieniu. Termin zakończenia dostaw konstrukcji stalowej objętych zamówieniem to lipiec 2020 r., podano również

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

égional New Generation - francuska kolej podmiejska w Paryżu) złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 6 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2023 r

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może bowiem stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia , jeżeli: jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych kwota 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,łączna wartość

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

mniejsza niż 80.000 euro i - pod warunkiem że łączna wartość tej części wynosi nie więcej niż 20% wartości całego zamówienia . Jednak z uwagi na poszanowanie zasady uczciwej konkurencji, warto przygotować uzasadnienie, jakie względy organizacyjne zdecydowały o udzieleniu tego zamówienia w częściach

BioNTech wypłaca zyski z COVID-19. Do akcjonariuszy trafią 2 mld euro

również wypłatę specjalnej dywidendy pieniężnej w wysokości 2 euro za akcję, tj. o wartości około 486 mln euro. Zyski wyższe od przewidywań analityków Ogłoszenie towarzyszyło wynikom za czwarty kwartał, które przekroczyły prognozy zysków analityków. BioNTech zarobił 12,18 euro na akcji w czwartym kwartale

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publicznych. Jednym z nowych rozwiązań formalno – prawnych mających na celu zwiększenie dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych jest zobowiązanie zamawiających aby ogłoszenia o zamówieniach, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł . netto zamieszczane

Zamówienia na usługi społeczne

przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: Udzielanie zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż: - 750.000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub w dziedzinach

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych , których wartość nie przekracza równowartości 30.000 € . W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym

Wielton ma aneks ze Scania Peter LLC wydłużający umowę do 2020 r.

maksymalnej wartości 25 mln euro. Aneks potwierdza również przedłużenie okresu obowiązywania umowy do 31 grudnia 2020 r." - czytamy w komunikacie. Na dziś wartość zrealizowanych w ramach umowy zamówień wynosi 15 mln euro, podano także. Wielton to

Oferta Ferrum warta 17,8 mln euro netto wybrana w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 05.06.2020 (ISBnews) - Oferta Ferrum o wartości ok. 17,8 mln euro netto (ok. 21,9 mln euro netto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe Lot C, podała spółka

Eko Export potwierdził pierwsze zamówienie na 2020 rok za 9,4 mln zł

. 9,4 mln zł. "Wielkość potwierdzonego zamówienia to 2 177 280 euro, tj. ca 9,4 mln zł. W ramach dotychczasowej współpracy, w latach 2017-2019 koncern co roku zwiększał swe zamówienia o ca 50% wartości zamówień roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

zamówienia publicznego, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10.000.000 € dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 € dla robót budowlanych oraz wartość przedmiotu sporu przewyższa wartość 100.000 złotych

Polska uczyni z Korei światowego giganta zbrojeń. Bogaty i niemarudzący klient znad Wisły

tankowania w powietrzu) Polska ma dostać w latach 2025-2028. Zapłaci za nie 2,3 mld dol.  Lotniczy kontrakt zwiększył bieżącą wartość tegorocznych zamówień Polski na koreańską broń do 6,5 mld dol. Na początku listopada rząd Polski kupił jeszcze od koreańskiego konglomeratu Hanwha 288 zestawów artylerii

Feerum ma dwa zamówienia na Litwie na łącznie ok. 7,7 mln zł netto

pierwszego zamówienia wyniesie 4 800 000,00 zł netto plus 275 000,00 euro netto, zaś wartość drugiego zamówienia wyniesie 1 824 574,00 zł netto" ? czytamy w komunikacie. W okresie 12 miesięcy łączna wartość zakontraktowanych na rzecz Agrosistemos UAB zamówień razem z bieżącymi

W końcu dobra wiadomość z branży motoryzacyjnej. Polski eksport bije rekordy

podzespoły. Na części i akcesoria przypada obecnie około 40 proc. całego eksportu polskiego przemysłu motoryzacyjnego.  W pierwszej połowie tego roku miał on rekordową wartość 7,02 mld euro, rosnąc o 8,5 proc. w ujęciu rocznym. W maju padł też miesięczny rekord wartości eksportu części i akcesoriów

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

pełną realizacją promocji tzn. na zasadzie przedpłaty. Zamówienie nie przekracza 30.000 euro . Jakie zapisy dotyczące płatności powinny obowiązywać w umowie? Środki na realizację zadania będą pochodzić z dotacji. Odpowiedź: Biorąc pod uwagę, że wartość zamówienia nie przekroczy 30.000 euro

Kurs euro do zamówień publicznych

, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości

Alstom Transport zwiększył zamówienie w spółce Mostostalu Zabrze do 4,4 mln euro

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Alstom Transport zwiększył wartość zamówienia na dostawę konstrukcji stalowych wózków kolejowych przez Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe (MZKP) do 4,4 mln euro (19,7 mln zł) z 1,6 mln euro wcześniej, podała spółka

Portfel zamówień Elektrobudowy miał wartość 619,75 mln zł na koniec 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Elektrobudowa wynosiła 619,75 mln zł na koniec 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym. "Wartość portfela zamówień grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 619 746 tys. zł

Feerum: Ograniczenie ukraińskich projektów nie destabilizuje sytuacji spółki

. Zarząd Feerum nie postrzega obniżenia wartości ukraińskich zamówień jako czynnika destabilizującego sytuację spółki. Kontrakt dla Epicentr K o wartości 18,3 mln euro wraz z kontraktami dla klientów krajowych tworzą satysfakcjonujący spółkę portfel zamówień na bieżący rok, podkreślono także

Pyszne.pl: Łączna wartość zamówień wzrosła o 41% r/r w I poł. 2019 r.

, która osiągnęła ponad 48 zł" - czytamy w komunikacie. W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 r. użytkownicy złożyli ponad 7 mln zamówień o łącznej wartości ponad 338 mln zł (79 mln euro). To kilkukrotnie więcej niż drugi gracz na rynku. Z ponad 7000 restauracji, Pyszne.pl ma

Newag ma zamówienie na 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych za ok. 103,9 mln zł

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Newag otrzymał od Ferrovie del Sud est e Servizi Automobilistici s.r.l. z siedzibą w Bari we Włoszech (FSE) zamówienie na 6 kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych, podała spółka. Łączna wartość zamówienia wynosi 24 210 000 euro netto (ok

Wielton ma umowę na dostawy osi do produkcji przyczep za 128 mln euro

. Szacunkowa wartość umowy to 128 mln euro. "Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dostawy w ramach umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez kupującego. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi

Apator Powogaz ma umowę na dostawy do ZAO Teplovodomer o wartości 6 mln euro

Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła z rosyjską spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodomer ramową umowę na dostawę wodomierzy, ciepłomierzy oraz podzielników kosztów w 2019 r. o wartości 6 mln euro netto, podała spółka

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

zamawiający nabył nieruchomość i musi objąć ją monitoringiem i ochroną. Chcemy udzielić zamówienia na powyższą usługę na okres 21 miesięcy. Szacunkowa wartość zamówienia to 2 100 zł netto. Czy zamawiający może udzielić zamówienia w oparciu o własny regulamin zamówień? Czy też należy uwzględnić wartość już