wartość zamówień uzupełniających

Alicja Biegańska 

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Czy dla zamówień uzupełniających, jako jego wartość, podaje się kwotę netto?

Wartość zamówień uzupełniających, których możesz w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie może być większa niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Wartość zamówienia uzupełniającego może być inna niż wartość zamówienia podstawowego

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający ma obowiązek oszacować wartość zamówienia. Ustawodawca zobligował zamawiającego, aby szacunki były aktualne i dla zamówień na usługi nie mogą one zostać dokonane wcześniej niż ...

Jak obliczyć wartość zamówień uzupełniających?

Aby udzielić zamówienia uzupełniającego, taka możliwość musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego.

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

Pytanie: Zamawiający w siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu zaplanował udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych na poziomie 30% oraz doliczył jego wartość do szacunkowej

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

) do 50 % (usługi, roboty budowlane) wartości zamówienia podstawowego. Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy

Zamówienia uzupełniające

Zamówienia uzupełniające

podnieść, że istotą zamówienia uzupełniającego jest jego przewidywalność, planowy charakter. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na etapie postępowania w sprawie zamówienia podstawowego, ustalając wartość zamówienia z uwzględnieniem wartości przewidywanych zamówień uzupełniających

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

zamówień uzupełniających zgodnie z art. 66 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. Czy zamówienie uzupełniające np. o wartości 1 000 zł należy przeprowadzić zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. tak jak zamówienie podstawowe, czy potraktować jako zamówienie podprogowe

Jak udzielać zamówień uzupełniających?

Aby można było skorzystać z tego trybu zamówienie podstawowe musi być udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego. W przypadku dostaw wartość zamówień

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające w robotach budowlanych

uzupełniającego o nowej, wyższej wartości można skorzystać również w stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (przypomnijmy - wskazana zmiana obowiązuje od 11 czerwca 2007r.). Dla rozstrzygnięcia wskazanego problemu należy odnieść

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma

Nowelizacja PZP - jakie niesie zmiany?

termin i wartość ich udzielenia. Zgodnie z obowiązującym przed nowelizacją PZP przepisem art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7, zamawiający miał prawo udzielania zamówienia uzupełniającego w trybie "wolnej ręki" w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Podkreślić

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Zamówienia uzupełniające po nowelizacji Pzp

Pytanie: Czy zamawiający po nowelizacji ustawy Pzp z 2016 roku jest zobowiązany do wartości zamówienia podstawowego dodać wartość zamówień uzupełniających ? Jeżeli w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz podaje tylko zakres zamówień, to do jakiej wartości może udzielić zamówienia z wolnej ręki

Limit zamówień uzupełniających

Limit zamówień uzupełniających

? Odpowiedź Nowelizacja nie przewiduje górnego limitu możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających. Trzeba będzie zatem dodać do wartości zamówienia podstawowego , kwotę zamówienia uzupełniającego - w planowanej do udzielenia wysokości. Kup tańsze

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

uzupełniających). Z tak oszacowanej wartości zamówienia wyszło, iż jest to zamówienie poniżej 30.000 euro (20.250 euro). Wszystkie oferty, które wpłynęły w postępowaniu, przekraczają 30.000 euro . Czy możemy mimo wszystko udzielić tego zamówienia zgodnie z postanowieniami naszego regulaminu? Odpowiedź: W

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

robót budowlanych, muszą być spełnione łącznie wszystkie następujące przesłanki: 1. Wykonanie zamówienia uzupełniającego zlecasz wykonawcy zamówienia podstawowego, 2. Wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50% wartości zamówienia

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

Jak zaplanować "zamówienia uzupełniające" po nowelizacji - praktyczne wskazówki

: -takie zamówienie jest zgodne z jego przedmiotem oraz - całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

Prawo opcji nie powinno być utożsamiane z instytucją zamówień uzupełniających, jaka została przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zamówień uzupełniających (których wartość w

W jakich przypadkach udzielić zamówienia uzupełniającego?

ustawy Pzp. Zgodnie z nim zastosowanie tego trybu jest możliwe jeśli zamówienie uzupełniające: - jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, - jest udzielane temu samemu wykonawcy, - ma wartość nie

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

wartości zamówienia (z wartością zamówień uzupełniających)? Nadmieniam, że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, ale cena najniższej przewyższyła kwotę, jaką mamy na realizację tego zamówienia. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

Zamówienia publiczne - nowelizacja Pzp

zamówienia dodatkowego, b) w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego , dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe

Torpol ma portfel na ok. 2,55 mld zł, celuje w 1,2-1,5 mld zł rocznej sprzedaży

okresu sprawozdawczego emitent podpisał w dniu 18 lipca 2018 roku umowę uzupełniającą do jednego z realizowanych projektów zwiększającą wartość zamówienia podstawowego o 21,4 mln zł netto" - czytamy w raporcie. Aktualnie średnia rentowność na sprzedaży brutto posiadanego

Zamawiający nie odpowiedział na pytania do SWZ w zakończonym przetargu - co teraz?

zamówień lub udzielania pomocy publicznej. Dokumentem uzupełniającym do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 są Zalecenia dla instytucji zaangażowanych w zakresie procedur kontrolnych. Zgodnie z Zaleceniami w przypadku badania

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

Pytanie W 2013 roku zamawiający wyłonił w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę na świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu. Umowa jest wiążąca do 2016 roku, przy czym w siwz znalazł się zapis o braku zamówień uzupełniających. Aktualnie

Zasady udzielania zamówień uzupełniających

podstawowe zostało udzielone w formie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, b). wartość zamówienia uzupełniającego nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego oraz c). zamówienie uzupełniające: - udzielane jest w

Szacowanie wartości zamówienia

30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 zł. W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Norma zawarta w powyższym artykule nakazuje zamawiającemu szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem wartości tej części zamówienia, która jest

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

Pytanie Udzielamy zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki i zapraszamy do negocjacji. Czy po udzieleniu zamówienia muszę sporządzić protokół z postępowania? Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi poniżej 20.000 zł

Sygnity ma szansę na kolejne zamówienia w ramach systemu ePodatki

;, podało Sygnity. Spółka podkreśla, że zamówienie ma charakter uzupełniający do umowy zawartej w 2013 r. i prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych. "Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz zamawiającego

ZUE podpisała aneks do umowy z PKP PLK i zwiększyła wartość umowy do 61,8 mln zł

13,6 mln zł netto. Termin zakończenia prac dodatkowych został wyznaczony na koniec lipca 2019 r. W związku z udzieleniem spółce ww. zamówienia uzupełniającego do kontraktu, łączna wartość wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi 61,8 mln zł netto" - czytamy w komunikacie

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

uzupełniającego, nie zamieszczasz ogłoszenia o zamówieniu w stosownym publikatorze, ani nie żądasz wadium od wykonawcy, którego zapraszasz do negocjacji. Po wszczęciu procedury możesz natomiast w stosownym do wartości udzielanego zamówienia publikatorze zamieścić ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Sprzedawali skromne sukienki dla zamożnych katoliczek. Chcą się odrodzić (i mają inwestora). Klient: "Kocham tę dramę"

. Jak podkreśla założyciel firmy Krzysztof Ziętarski, lat 34, oparta na wartościach chrześcijańskich, choć skierowana do wszystkich kobiet, nie tylko jednej grupy religijnej. Ten trend jest mocno popularny na świecie, choćby wśród muzułmanek czy ortodoksyjnych Żydówek. Sam Ziętarski jest zafascynowany

Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 0,44 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 29.08.2016 (ISBnews) -Torpol posiadał portfel zamówień warty ok. 0,44 mld zł netto na koniec czerwca br., podała spółka. Potencjalna wartość zamówień Grupy Torpol wynosi ok. 0,75 mld zł. W pierwszym półroczu 2016 roku Torpol wziął udział w

Newag ma umowę na dostawę 17 EZT za 203 mln zł netto

. Niezależnie od prawa opcji zamawiający zastrzegł sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, którego przedmiotem będzie dostawa EZT, podano także. "Spółka udziela gwarancji jakości na każdy dostarczony

Dopuszczalne jest dokonanie wyboru oferty złożonej po terminie

opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym Ponieważ zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do zamówień o wartości mniejszej niż wskazana powyżej kwota przepisy ustawy nie mają zastosowania, również norma art. 84 ust. 2 nie jest obowiązująca

Sygnity ma umowę rozszerzającą e-Podatki o wartości do 80,7 mln zł brutto

najważniejszych projektów w administracji publicznej i autorskie rozwiązanie Sygnity - nigdy wcześniej żadna z firm IT nie prowadziła wdrożenia o takiej skali. Zarówno bieżące działania, jak i zamówienie uzupełniające potwierdzają skomplikowaną i wielopoziomową naturę tego projektu, który wciąż ewoluuje. Celem

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług. W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

Podniesiony przez Ciebie problem występuje dość często na gruncie stosowania zamówień publicznych i jest przedmiotem rozbieżnych interpretacji. Zgodnie z pierwszą teorią, której jestem zwolennikiem, zakwalifikowanie zamówienia jako dodatkowego lub uzupełniającego, nawet jeżeli jego wartość nie przekracza

Wasko: Katowice odstąpiły od umowy z konsorcjum COIG wartej 19,5 mln zł netto

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Miasto Katowice odstąpiło od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", zawartej z konsorcjum firm COIG (spółka zależna Wasko) oraz Vulcan, podało Wasko. Wartość

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. 2.Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy zaniżać wartości zamówienia lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 3.Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom. KE chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. "Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu

Synektik miał 2,46 mln zł zysku netto, 3,29 mln zł EBIT w I kw. r.fin. 2019/2020

kontrakty i zlecenia na dostawy sprzętu medycznego oraz rozwiązań informatycznych, a także świadczyła usługi serwisowo-pomiarowe, równocześnie pracując nad pozyskaniem zamówień na kolejne okresy. W analizowanym okresie Grupa pozyskała do realizacji zlecenia na dostawę sprzętu medycznego o wartości 22,5 mln

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne 3. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się wartość zamówień

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

. "Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy

Solaris dostarczy 17 eko-autobusów na Wyspy Kanaryjskie za 3,9 mln euro

, podała spółka. "Dostawy pierwszych pojazdów rozpoczną się już wkrótce, a cały kontrakt o łącznej wartości 3,9 mln euro zrealizowany będzie do końca maja 2019" - czytamy w komunikacie. Zamówione przez Guaguas Municipales autobusy to

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

, określa kwotę wadium dla każdej z części. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio. 5a. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia

Synektik miał 0,75 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł EBIT w VII kw. 2017/ 2018 r.

prac nad budową portfela zamówień do realizacji w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na koniec września br. wartość pozyskanych a niezrealizowanych (nierozliczonych) kontraktów na dostawę sprzętu i rozwiązań IT (backlog) wyniosła 7,52 mln zł, wobec 3,80 mln zł na koniec września 2017 r. Wartość

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

, jakie planujesz przeprowadzić w Twoim obiekcie budowlanym. Jako zamawiający nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Jeśli przewidujesz udzielenie zamówień uzupełniających, to przy ustalaniu wartości zamówienia musisz uwzględnić ich

Qumak: Portfel zamówień ma wartość 328 mln zł, wzrośnie głównie w II półroczu

Warszawa, 25.02.2016 (ISBnews) - Portfel zamówień Qumaka (spółki dominującej grupy kapitałowej) wynosi obecnie 328 mln zł, ale powinien wzrosnąć zwłaszcza w II połowie tego roku, podała spółka. "Portfel zamówień Qumak S.A. (spółki dominującej

Przegląd prasy

kosztowała miliony złotych --Instytut Dyrektorów: 29% brytyjskich spółek rozważa przeniesienie działalności z UK z powodu Brexitu lub już zaczęła wdrażać plany przeniesienia Parkiet --Prezes Synerise: Wartość emisji akcji Wisły

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

jest zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i 5, przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynikających z wykonywania koncesji: 1) jest obowiązany do

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych; 3) udziela się, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

najmniej jednego zamówienia publicznego (bez względu na tryb) o wartości wyższej niż równowartość 14.000 euro. Zakres informacji jaki musi być zawarty w sprawozdaniu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

celu uniknięcia procedur określonych w ustawie łączyć innych zamówień z zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Art. 131b. Ustawy nie stosuje się do udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi, jeżeli wartość zamówienia

Tylko u nas. Szef Wedla: W pandemii najbardziej skoczyła nam sprzedaż gorzkiej czekolady

gastronomii wynosił 95 proc. Ludzie  kupują gorącą czekoladę na wynos? - Mamy dwa rodzaje zamówień. Pierwsze, gdy ktoś spaceruje, przechodzi obok i wchodzi do lokalu po kawę czy czekoladę gorącą na wynos lub składa zamówienie z dostawą do domu. Drugi to zakupy prezentowe. Ludzie zamawiają np. Torcik

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a

Czy będzie łatwiej o unijną dotację? Dobra wiadomość dla przedsiębiorców - UE zmienia zasady

? Załóżmy, że firma X złożyła wniosek o unijną dotację na zakup linii technologicznej. Po złożeniu wniosku rozpoczyna projekt i planuje zakup pierwszych maszyn. Jeśli wartość dokonywanego zamówienia jest niższa niż 209 tys. euro, czyli dzisiaj nieco ponad 900 tys. zł, firma musi wysłać np. e-mailem

Skutki wykonania umowy przed terminem

wykonawcy, który będzie świadczył usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych po wykonaniu dotychczas obowiązującej umowy. Procedura wyboru wykonawcy powinna zostać dokonana z poszanowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych z odpowiednim uwzględnieniem wartości szacunkowej

Dopuszczalność zmian ilościowych w realizowanej umowie

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

. Zasada. Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych zobowiązany jest opracować i przesłać do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych każdy zamawiający, który udzielił w 2007 roku co najmniej jednego zamówienia publicznego. Powyższa zasada dotyczy zamówień o wartości do 6.000

Przegląd prasy

sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 807 mln zł --Zapisy na obligacje serii T2 Bestu przekroczyły ofertę, termin skrócony do dziś --'Minutes' RPP: Presja inflacyjna pozostaje ograniczona --NBP: Depozyty

Przegląd informacji ze spółek

. Portfel zleceń grupy kapitałowej Mostostalu Warszawa wyniósł 1 977 238 tys. zł na koniec czerwca, zaś wartość portfela zamówień samej spółki sięgnęła 1 705 992 tys. zł, podał Mostostal. Mostostal Warszawa odnotował 8,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej

Przegląd prasy

aukcję mocy 8 listopada --Wzrost PKB w USA wyniósł 3,5% kw/kw w III kw. 2018 r. wg wst. danych --Atrium chce wykorzystywać okazje akwizycyjne w Polsce --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 2 012 mln

Backlog Mostostalu Zabrze to 479 mln zł, z aktualnymi ofertami 676 mln zł

Warszawa, 27.02.2019 (ISBnews) - Portfel zamówień Mostostalu Zabrze ma wartość 479 mln zł w podpisanych kontraktach i ok. 676 mln zł z uwzględnieniem oferowanych i realizowanych zamówień, podała spółka. "Rok 2018 był przełomowy w ponad 70 letniej

Przegląd prasy

--Sejm przyjął uchwałę ws. sposobu ratyfikacji umowy CETA z Kanadą --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 820 mln zł --Saab utworzy we współpracy z Mesko centrum obsługi pocisków rakietowych

Przegląd prasy

w VIII produkcję własną opakowań, ma umowę na dostawy kanistrów --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 404 mln zł --Agora nie wyklucza, że może dokonać rewizji budżetu akwizycyjnego w przyszłości

Przegląd informacji ze spółek

efekcie finalizacji PDO 1 kwietnia br. ze spółki odejdzie ponad 70% załogi. Backlog Selvity na 2020 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień 18 marca kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie ok. 79 mln

Przegląd prasy

uzupełniającym obligacje o wartości 479,6 mln zł --PGNiG: Po zmianach w taryfach, rachunki gosp. domowych za gaz nie wzrosną w 2019 --PZPM: Rejestracje nowych autobusów wzrosły o 18,1% r/r w 2018 r. --URE zatwierdził taryfy PGNiG OD

Zważyliśmy dania z restauracji. Czy płacimy za tyle, ile mamy na talerzu? [TEST]

informacja, że waga ziemniaka to minimum 350 g. Postanowiliśmy to sprawdzić. Zamówiliśmy ziemniaka z boczkiem i serem gouda, poprosiliśmy o zapakowanie dania na wynos i z gotowym pakunkiem udaliśmy się do redakcji. Tu na cyfrowej wadze kuchennej zważyliśmy ziemniaka. To, czy waga jest wiarygodna

Przegląd prasy

uzupełniającym obligacje o wartości 289 mln zł --PKN Orlen nie rozważa zwiększania udziału w Unipetrolu --BM BGŻ BNP Paribas obniżyło wycenę Forte do 56,72 zł, nadal zaleca 'neutralnie' --PKN Orlen wstępnie rozmawia z PGNiG nt

Przegląd prasy

Unibepem ma umowę na prace w EC Żerań za 29,5 mln zł netto --Byli min. środowiska: Polska jest liderem poszukiwań gazu łupkowego w Europie --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 1505 mln zł --PIH: Nowy

Przegląd informacji ze spółek

1,69 ha, poinformowała spółka. Rada nadzorcza Grupy Kęty powołała na nową kadencję dotychczasowy zarząd - z prezesem Dariuszem Mańko- uzupełniając jego skład o nowego członka zarządu, Rafała Lechowicza, poinformowała spółka. Rank Progress zawarł ze

Przegląd prasy

przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 718,5 mln zł --Akcjonariusze Amiki zdecydują 1 czerwca o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję --Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć do 1900 zł w 2017 r. --GPW zawiesiła

Przegląd informacji ze spółek

otrzymał od ArcelorMittal Poland potwierdzenie przyjęcia do realizacji dwóch zamówień na dostawy szyn kolejowych, o łącznej wartości ok. 18,9 mln zł netto, na potrzeby realizacji projektów budowlanych, podała spółka. LPP zakłada otwarcie 10% nowych powierzchni salonów rocznie

Przegląd prasy

pięcioletnie obligacje o wartości 1 mld zł --UOKiK i MF będą monitorować działania banków w zw. z obsługą kredytów w CHF --Solaris B&C sprzedał 1380 pojazdy w 2014 r., z czego 80% na eksport --Przychody Wojasa spadły o 2,8% r/r do

Przegląd prasy

uzupełniającym obligacje o wartości 606 mln zł --BGK przyjmuje wnioski w 2 programach mieszkaniowych, ma w nich ponad 600 mln zł --Boryszew chce w długim okresie utrzymać dług netto do EBITDA na poziomie 2x --Ursus planuje

BZ WBK: Polski sektor opakowań może wrosnąć o 20% do 2018 r.

w ciągu roku opakowania o wartości ok. 300-340 euro. Tymczasem Polacy 'rozpakowują' rocznie ok. 226 euro. Luka jest spora, ale coraz bardziej upodabniamy się do Zachodu, jeśli chodzi o poziom i wzorce konsumpcji. Będziemy zatem nadrabiać dystans" - powiedział dyrektor Polskiej Izby Opakowań

Przegląd prasy

--MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 1108 mln zł --Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 13% r/r w I-VIII do 1137 szt. --Selvita: Spółka bioinformatyczna Ardigen ma osiągnąć rentowność w ciągu 3 lat

Przegląd prasy

- w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu - umowę, której przedmiotem jest "uruchomienie Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy ? I część zamówienia, podała spółka. Wartość umowy to 14,29 mln zł

Przegląd prasy

grudniu --Braster: PTGiP uznało System Braster za badanie uzupełniające mammografię i USG --Prezes LPP: Powierzchnia sklepów będzie rosła o 10%, a sprzedaż o 20% LFL --Agnieszka Łukawska pokieruje zespołem ds. programów

Przegląd prasy

i rezerwa obniżą skonsolidowany wynik o 40 mln zł w 2015 --Konsorcjum spółki Erbudu ma umowę z Legnicą o łącznej wartości 48,6 mln zł netto --Indeks WIG20 wzrósł o 2,85% na zamknięciu w czwartek --BPH przewiduje, że

Przegląd informacji ze spółek

kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa ? Dorohusk na odc. Warszawa ? Otwock Dęblin ? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin "Etap I ? w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock ? Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał

Przegląd prasy

--FTTH Council/IDATE DigiWorld: Polska w światłowodowej czołówce Europy --MF sprzedało na przetargu uzupełniającym obligacje o wartości 25 mln zł --PERN jest w kontakcie z klientami w sprawie jakości ropy naftowej --Grupa

Przegląd informacji ze spółek

ZUE podpisało umowę z konsorcjum z udziałem Fima Polska oraz UAB Fima LT, które zrealizuje roboty budowlane na odcinku Trzebinia-Oświęcim, podała spółka. Wartość zlecenia wynosi 29,5 mln zł netto. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wybrała ofertę

Przegląd informacji ze spółek

. Lubelski Węgiel Bogdanka poinformował o ustaniu przesłanek będących podstawą odpisu z tytułu utraty wartości aktywów, o którym informował w marcu 2016 r. Odwrócenie odpisu będzie miało dodatni wpływ na wynik EBIT na poziomie ok. 500-530 mln zł oraz wpływ na wynik netto w wysokości ok. 400-430 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

centrum Wrocławia, polegającej na wybudowaniu dwóch nowoczesnych budynków klasy A z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową o łącznej powierzchni ok. 33 tys. m2, podał PHN. Ghelamco Invest ustaliło ostateczne warunki oferty publicznej obligacji serii PPI o łącznej wartości

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

okoliczności, uniemożliwiających podróż, klient otrzyma 90% wartości biletu w szybki i łatwy sposób. "Sytuacja rynkowa w ostatnich miesiącach pokazała nam, jak ważna dla klientów jest elastyczność w planowaniu podróży. Zdecydowaliśmy się na współpracę z wiarygodną i chętnie

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyjaśnienia się pojawił). Pojawia się przy tym problem z definicją wartości zamówienia. Porównanie powinno obejmować wartości opisujące podobny zakres. A zatem przedmiotem odniesienia dla ceny oferty powinna być wartość zamówienia nieobejmująca elementów w ofercie niewycenianych - zamówień uzupełniających

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

udzielanych zamówień przed zawarciem umowy (kontrola uprzednia), jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej dla: 1) robót budowlanych - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro; 2) dostaw lub usług - jest równa lub

Przegląd prasy

Trzebinia-Oświęcim, podała spółka. Wartość zlecenia wynosi 29,5 mln zł netto. --Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wybrała ofertę Budimeksu, wartą 116,78 mln zł netto, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na budowę wiaduktu Biskupia Górka, podała spółka

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

(MMO) jednak dużą barierę w rozgrywkach sieciowych stanowią wciąż niskie parametry łączy internetowych oraz wysokie wartości ping. Podczas online gamingu nawet drobne elementy mogą mieć wpływ na jakość gry. Źródło: AVM Cyberbezpieczeństwo : Cisco podało, że eksperci ds

Reklama dana na "Słowo". Telemarketer mówi, że kosztuje 300, a przychodzi faktura na tysiąc lub więcej

wysoki rabat na pierwsze zamówienie i na każde opłacone przed upływem dwóch tygodni od wystawienia faktury. Jeśli ktoś się spóźni lub nie będzie regularnie płacił, spadną na niego kary finansowe. Stawki za reklamy wzrosną. Trudno zrozumieć o co chodzi? No właśnie. Reklama pod artykułem W marcu tego roku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

. Warszawy, X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienia, mocą którego sędzia-komisarz zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę 8 grudnia 2016 r. oraz pierwszy uzupełniający spis wierzytelności złożony przez zarządcę 16 listopada 2017 r., podał

Przegląd prasy

? Lublin, odcinek Otwock ? Lublin "Etap I ? w zakresie zamówienia częściowego A - wykonanie robót modernizacji linii kolejowej nr 7 na odc. Otwock ? Pilawa". Wartość kontraktu to 389,62 mln zł netto, podał Budimex. --Akcjonariusze Abadon RE zdecydowali o przeznaczeniu