wartość szacunkowa zamówienia

Marzena Kopacka-Biculewicz

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

Szacunek wartości łącznej wszystkich planowanych usług jednorodnych należy wykonać z należyta starannością, na podstawie dostępnych danych.

Wartość szacunkowa zamówienia

W wartości szacunkowej zamówienia należy uwzględnić wszelkie koszty ponoszone na rzecz wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Szacunkowa wartość zamówienia

Zamawiający przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania jest zobowiązany ocenić, w jakim progu progowym przeprowadzi procedurę. W tym celu musi ustalić szacunkową wartość zamówienia.

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

wyznaczam po ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia . Jeżeli szacowana wartość zamówienia przekracza możliwości zamawiającego na dany moment, postępowanie nie powinno być wszczynane. Natomiast spotkałam się również z poglądem, że można rozpocząć taką procedurę. Czy jeżeli postępowanie zostanie

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

Pytanie: Przeprowadzałem pierwszą część-etap na zadanie X. W następnych latach będą kolejne części-etapy całości inwestycji. Oszacowałem wartość zamówienia na całość inwestycji, w tym została wyliczona wartość szacunkowa na część-etap I. W związku z

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

Pomimo braku zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia przed terminem składania ofert, w praktyce zamawiający odmawiają wykonawcom prawa do poznania tej wartości przed otwarciem złożonych ofert. Tymczasem Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 96 ust. 1 określa

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

Pytanie W protokole z postępowania poniżej 14.000 euro należy zamieścić informacje dotyczące wartości szacunkowej zamówienia. Natomiast na umowie wartość wynagrodzenia wykonawcy. Która z tych wartości powinna być niższa, a która wyższa, bowiem

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

Wspomniane zasady zostały zawarte w art. 32-35 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest ustalić wartość szacunkową zamówienia publicznego z należytą starannością. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie precyzuje jednak pojęcia

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

Pytanie Przygotowałam przetarg na dostawę szwów chirurgicznych, który jest podzielony na 40 pakietów - 40 zadań. Przed jego ogłoszeniem została obliczona wartość szacunkowa zamówienia, która przekracza progi unijne. W związku z powyższym zamówienie

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

Czy beneficjent środków unijnych zobowiązany do stosowania Pzp ogłasza zamówienie także w bazie konkurencyjności?

zamówienie, zależy przede wszystkim od wartości szacunkowej zamówienia. Dopiero po ustaleniu powyższego można określić, czy beneficjent jest związany wytycznymi czy też zobligowany do stosować ustawę Pzp przy udzielaniu tego zamówienia. Punktem wyjścia do ustalenia, czy w tym wypadku występuje obowiązek

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

Jak oszacować nieprzewidziane zamówienia na usuwanie awarii w budynkach komunalnych?

Pzp. Odpowiedź: Ustalenia wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane dokonuje się w dwojaki sposób, tj. według: 1)     kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

Większe uprawnienia wykonawców do wnoszenia odwołań

wartości szacunkowej powyżej progów unijnych z zamówieniami udzielanymi w tzw. procedurze krajowej[2]. Tym samym wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze krajowej uzyskali szerszy katalog możliwości wnoszenia odwołań np. w zakresie zaniechań czynności

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Możliwości budżetowe są dużo niższe od cen rynkowych - jak postępować?

Pytanie: Szacunkowa wartość zamówienia dla potrzeb ogłoszenia przetargu podstawowego ustalona z należytą starannością przekracza kwotę, jaką zamawiający zarezerwował w budżecie oraz w planie zamówień publicznych na rok 2021. Czy różnica w kwotach pomiędzy szacunkiem a budżetem jest dopuszczona

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

Odpowiedź Nie ma zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia. Jedynie kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia, podaje się bezpośrednio przed otwarciem ofert (art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Wartość szacunkowa to jedynie

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się jednak sytuacje, gdy kwota podana na otwarciu ofert jest niższa niż wartość szacunkowa zamówienia. Wykonawcy, który złożył ofertę przetargową nie przysługuje jednak możliwość wniesienia z tego tytułu zasadnego odwołania do

Zamówienia uzupełniające - aspekty praktyczne

Pytanie: Zamawiający w siwz oraz ogłoszeniu o zamówieniu zaplanował udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych na poziomie 30% oraz doliczył jego wartość do szacunkowej

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

wtedy do pierwszego stosuje się tryb z wolnej ręki a do drugiego wewnętrzną procedurę jednostki, ponieważ jej kwota nie przekroczy 30.000 euro ? Odpowiedź: Prawidłowe będzie udzielenie drugiego zamówienia po przeprowadzeniu postępowania w trybie z wolnej ręki pomimo wartości szacunkowej poniżej

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - jak się do tego zabrać?

aktualizacji kosztorysów inwestorskich ustala zamawiający. Powinien przy tym pamiętać, by szacunkowa wartość zamówienia została określona w należyty sposób, tj. aby wszelkie dane zamieszczone w „nieaktualnym” kosztorysie zostały zweryfikowane pod kątem wystąpienia zmian. Sposoby szacowania wartości

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

Fakultatywność negocjacji w trybie podstawowym

progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych), przesłanek ograniczających zastosowanie analizowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego. Z fakultatywnych negocjacji warto korzystać przy zamówieniach na konkurencyjnym rynku

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

Czy podstawą szacowania mogą być oferty wykonawców z unieważnionego postępowania?

zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy https://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,146252,18215064,Wykonawca.html , bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp ). Zamawiający szacuje tę wartość na podstawie opisu

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

usługi nie wpływa na wysokość wyceny, czy wszczynając postępowanie mogę przesunąć go w siwz np. na 14 września? Odpowiedź: Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia to czynność poprzedzająca wszczęcie postępowania,  której w przypadku usługi należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed tym

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

, których potrzeba zlecenia pojawiła się po udzieleniu podstawowego zamówienia. Znajdź przetarg dla swojej firmy Szacowanie wartości zamówienia Zamawiający jest zobligowany z należytą starannością ustalić wartości szacunkową

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione[1]. Zamawiający nie może żądać wniesienia

Zamówienie na zakup urządzenia

usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź: Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011, zawiera wszelkie informacje wymagane w załączniku V do dyrektywy 2014/24/UE tj.:  wartość szacunkową zamówienia wskazującą na jego zakres orazwartość umowy zawartej na podstawie zwycięskiej oferty.Pkt II.1.7

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia. Należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

wolnej ręki. Zamówienie uzupełniające o wartości szacunkowej wynoszącej 1000 złotych należy zatem zlecić wykonawcy zamówienia podstawowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. bez zastosowania jej przepisów. Zamówienie uzupełniające poniżej 30 000

Gdy zamawiający podaje błędną kwotę realizacji zamówienia...

Przez wartość szacunkową zamówienia należy rozumieć wyliczoną przez zamawiającego na etapie przygotowania postępowania kwotę (bez podatku od towarów i usług) przewidywanego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji udzielonego zamówienia. Natomiast

Jak wypełnić protokół z postępowania dla zamówień uzupełniających?

Pytanie Na realizacje naszego zamówienia otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Jak prawidłowo wypełnić pkt. 2.3 protokołu postępowania? Czy ma być to % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, czy % całkowitej szacunkowej

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zabronione jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości dokonywane w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

unijnych, jednak wartość tej umowy jest mniejsza od 30.000 euro? Odpowiedź: Zamawiający wybierając tabelę, w której uwzględni udzielone przez siebie zamówienia, powinien kierować się ustaloną przez siebie z należytą starannością wartością szacunkową

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

na brak tożsamości czasowej pomiędzy przedmiotowymi zamówieniami. Uwaga! Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

lokalizacji wszystkich lokali. W styczniu musimy przeprowadzić postępowanie na remont 6 konkretnych lokali i wykonać szacowanie wartości na kwotę 85.000 zł. Czy należy zastosować tryb odpowiedni dla wartości całego zamówienia - 180.000 (bo wiemy, iż taką kwotę na remonty mamy do dyspozycji), czy też nie

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Ustawa Pzp określa odpowiednio terminy związania ofertą, co jest ściśle związane z wartością szacunkową zamówienia. A zatem dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000 euro lub dla dostaw i usług - 10.000.000 euro

Postępowanie o udzielenie przez bank promesy kredytowej i samego kredytu - ogłosić jedno czy dwa postępowania?

zamawiającym spoczywa obowiązek określenia wartości szacunkowej danego zamówienia. W przypadku gdyby zamówieniem objęte było jedynie udzielenie promesy kredytowej, wartość zamówienia nie byłaby możliwa do oszacowania, ponieważ wynika ona z kosztów kredytowych, w szczególności takich jak marża bankowa i odsetki

Jaką procedurę wybrać dla unieważnionej części postępowania unijnego?

postępowanie. Jego wartość jest poniżej 193 000 euro. Czy należy przeprowadzić postępowanie jako postępowanie poniżej, czy powyżej progów unijnych? Odpowiedź Podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie

Oszacuj wartość zamówienia na zakup i dystrybucję energii zgodnie z ustawą Pzp!

. Szacując zamówienie powinieneś wziąć pod uwagę ogólne reguły wynikające z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z nimi podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Szacując wartość takiego

Zamówienia tego samego rodzaju

. ustalić łączną wartość obydwóch zamówień i zastosować odpowiednią procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą oszacowania wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

Pytanie Na początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych. Przepisy

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

całego zamówienia lub jego poszczególnych części musisz zastosować przepisy właściwe dla ich zsumowanej łącznej wartości szacunkowej. Punktem wyjścia dla dokonania oceny, czy dopuszczalne jest podzielenie opisanych przez Ciebie zamówień powinno być po pierwsze określenie ich

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane nie wymaga zabezpieczenia środków w budżecie

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w art. 33 określa zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia na roboty budowlane. Wartość zamówienia na roboty

Czy ustawę Pzp stosuje się do umów z zakresu prawa pracy?

którego stosuje się przepisy ustawy Pzp. W związku z tym nie należy mówić o udzielaniu zamówienia w częściach, bowiem tylko umowa zlecenia będzie zamówieniem publicznym. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od

Chcesz zwiększyć wartość nieruchomości? Konieczna inspekcja banku

. Wcześniej - jak podkreśla - za namową pracownika zamówiła operat szacunkowy (wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę), za który zapłaciła 800 zł. Wkrótce jednak bank poinformował ją, że wymagane jest przeprowadzenie inspekcji nieruchomości przez pracownika banku. Pani Dorota

Jak poprawnie oszacować wartość zamówienia na zakup ubezpieczenia grupowego pracowników

emerytalnych "szacunkowa wartość zamówienia" w rozumieniu przepisów, o których mowa w poprzednim punkcie niniejszego wyroku, odpowiada w rezultacie - tak jak słusznie uznała Komisja - szacunkowej wartości składek, w niniejszym przypadku składek potrącanych z wynagrodzenia zainteresowanych pracowników

Jak sprawnie oszacować przedmiot zamówienia

Szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy to inaczej najbardziej prawdopodobna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia, jaką można uzyskać na danym rynku, bez uwzględniania podatku VAT, akcyzy i innych obciążeń podatkowych. Określenie wartości powinno uwzględniać całkowite

Szacowanie wartości zamówienia publicznego na ogłoszenia w prasie

zamówień w tym wypadku będzie łączna wartość obu zamówień. Co do zasady wartość szacunkową zamówienia określa się na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takiego stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia." Pomimo, że ta interpretacja dotyczy poprzedniej ustawy, to z uwagi, iż Ustawa PZP jeśli chodzi o zasady szacowania wartości zamówienia ma zasadniczo te

Jak oszacować zamówienie przygotowania projektów i kosztorysów?

remontu należy oszacować zgodnie z art. 28 oraz art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. Trzeba zatem wziąć pod uwagę: całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług oraz  ewentualną łączną wartość poszczególnych części zamówienia, jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na te

Kto decyduje o zwiększeniu budżetu inwestycji?

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie musi być równa kwocie obliczonej jako wartość szacunkowa zamówienia – podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, która to kwota uwzględniona jest w planowanych

Poszerzenie zakresu usług z umowy na zamówienie do 130 tys. zł

zawartej umowy oraz * usługa, której potrzeby realizacji zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie zawierania umowy, to dwa odrębne zamówienia publiczne. Ich wartość nie podlega sumowaniu. Nie widzę zatem przeszkód, aby zawrzeć kolejną umowę na dodatkowy, wcześniej niemożliwy do przewidzenia zakres usług

Budowa kanalizacji sanitarnej w dwóch miejscach - szacowanie wartości zamówienia

. Wartość szacunkowa wynosi 3,9 mln zł. Czy przedmiot zamówienia należy potraktować jako całość? Czy w związku z tym należałoby ogłosić jeden przetarg z możliwością składania ofert częściowych lub 3 części, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania? Dział techniczny twierdzi, że nie ma

Jakie kwoty wpisać do planu postępowań podczas jego aktualizacji?

budowlanych. Wartości orientacyjnej nie można utożsamiać z pojęciem »szacowanej wartości zamówienia« będącej szacunkowym wynagrodzeniem wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalonym przez zamawiającego z należytą starannością na podstawie art. 32–34 ustawy Pzp, a

Zamawiający może unieważnić procedurę kilku części, a w pozostałych dalej ją prowadzić

Pytanie: Zamawiający ogłosił postępowanie w 6 częściach. Szacunkowa wartość wszystkich części wynosi 292.000 zł brutto. Oferty we wszystkich częściach przekraczają kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na dane zamówienie. Czy zamawiający może zwiększyć kwotę w częściach 1–3 a

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

%. Co do dwóch ofert mamy wątpliwości, czy wykonawcy są w stanie wykonać przedmiot zamówienia za wskazaną cenę. Była to oferta 1 i oferta 2, które miały najwyższy procent różnicy w stosunku do wartości szacunkowej powiększonej o VAT. Czy mieliśmy prawo wezwać tylko 2 wykonawców do wyjaśnień zgodnie z

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

/18/WE (Dz.Urz. UE L nr 94, s. 65) wielkość i przedmiot poszczególnych części zamówienia powinny być dowolnie określane przez instytucję zamawiającą, która zgodnie z odnośnymi przepisami o obliczaniu szacunkowej wartości zamówienia, powinna także mieć prawo do tego, by udzielić niektórych z tych

Nowa wysokość wpisu od odwołania

. Nr 41 poz. 238). Nowe wysokości wpisu określone wskazanym rozporządzeniem przedstawia poniższe zestawienie: Wyżej wskazane kwoty wpisu należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych, podany na stronach internetowych Urzędu: www.uzp.gov.pl

Jak szacować wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych?

wskazano, że w przypadku, gdy proponowane nabycie podobnych dostaw może prowadzić do udzielenia zamówień w formie odrębnych części, na potrzeby ustalenia, czy wartość dostaw przekracza próg stosowania dyrektywy, uwzględnia się całkowitą szacunkową wartość wszystkich tych części, zaś w przypadku, gdy łączna

Jak poprawnie oszacować wartość usług kurierskich i pocztowych i właściwie je zlecić?

wartość szacunkowa usług pocztowych to 76.800 zł rocznie? Czy wydatki poniesione na korzystanie z usług innych firm kurierskich (TNT, DPD itp.) do przesyłania paczek i korespondencji powinienem dodawać do planowanej rocznej kwoty zamówień na usługi pocztowe czy traktować jako oddzielne

Co można wyłączyć spod reżimu stosowania regulaminu wewnętrznego jednostki?

Pytanie: Czy w regulaminie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł można wprowadzić zapis wskazujący, że regulaminu nie stosuje się do realizacji zadań z funduszu sołeckiego do kwoty 50.000 zł netto? Odpowiedź: Do regulaminu

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

Pytanie: Zamawiający prowadzi przetarg na usługę żywienia o wartości poniżej progu unijnego . Zamówienie będzie realizowane w okresie 4 miesięcy i jest nieplanowane, ponieważ poprzednie postępowanie dotyczące tej samej usługi z terminem realizacji 48 miesięcy i wartości szacunkowej powyżej progu

Dostawa paliwa - szacowanie zamówienia i kryteria oceny ofert

zastosowanie kryterium oceny ofert w postaci cena – 20% i upust – 80%? Odpowiedź: Zarówno sposób oszacowania wartości zamówienia, jak i przyjęte kryteria są prawidłowe. Obliczając wartość szacunkową , można zamiast ceny paliwa w dystrybutorze (na konkretnej stacji paliw) przyjąć średnią cenę

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

Pytanie: W budżecie wpisano dwa zadania. Pierwsze to „Adaptacja i przebudowa budynku", drugie: „Adaptacja powierzchni użytkowej na potrzeby Dziennego Domu Pobytu". Powyższe zadania dotyczą tego samego budynku, w tej samej miejscowości. Czy ustalając szacunkową wartość

Przetarg na usługi wsparcia organizacji wydarzeń i działań komunikacyjnych Parlamentu Europejskiego

zawarciem umów szczegółowych i płatnością faktur zajmować się będą jednostki specjalne PE w Brukseli. Szacunkowa wartość (bez VAT): 1 200 000.00 EURPoczątkowy okres trwania umowy wynosi 12 miesięcy, z możliwością 3-krotnego odnowienia na maksymalny okres 48 miesięcy.Termin składania ofert lub wniosków o

Rażąco niska cena - wyjaśnienia wykonawcy i odstąpienie zamawiającego od wezwania

był podstawą wartości szacunkowej zamówienia i na tej podstawie odstąpić od wezwania wyjaśnień? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu można rozważyć odstąpienie od procedury badania rażąco niskiej ceny. Artykuł 224 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się o

Istotna zmiana przy udzielaniu zamówień na usługi ochrony jako usługi społeczne

) zgodnie z zasadami określonymi w art. 359 i nast. Prawa zamówień publicznych. Jednak w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego[1] aktualnie w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia na usługi społeczne jest równa lub wyższa niż 130.000 zł netto, zastosowanie znajdują przepisy Prawa zamówień

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

).  Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 zł netto, 214.959 zł netto, 323.000 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 zł netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro . Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek

Zaprojektuj i wybuduj - jak prawidłowo oszacować wartość tego rodzaju zamówienia?

Pytanie: Zamawiający ogłosił pod koniec 2021 roku postępowanie na budowę nowego budynku w formule „zaprojektuj i wybuduj". Jednostka posiadała PFU. Jak prawidłowo należało określić szacunkową wartość przedmiotu zamówienia , tj. robót budowlanych i prac projektowych? Czy są jakieś

Jak nie narazić się na zarzut nierównego traktowania przy wyjaśnianiu rażąco niskiej ceny?

do dwóch ofert mamy wątpliwości, czy wykonawcy są w stanie wykonać przedmiot zamówienia za wskazaną cenę. Była to oferta 1 i oferta 2, które miały najwyższy procent różnicy w stosunku do wartości szacunkowej powiększonej o VAT. Czy mieliśmy prawo wezwać tylko 2 wykonawców do wyjaśnień zgodnie z art

Transport publiczny. Przedstawiamy ciekawe przetargi w Polsce Zachodniej

infrastruktury tramwajowej. Wartość tego zamówienia to 915 tys. zł. Niebagatelne znaczenie dla systemu transportu publicznego w tym mieście będzie też z pewnością miała budowa jego północnej obwodnicy. Do końca roku 2022 ma być ogłoszony przetarg na wybór podmiotu, który zajmie się nadzorem inwestorskim I

Zakup oleju opałowego

procedury udzielenia zamówienia publicznego.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) w art. 2 ust. 1 pkt. 1 stanowi, iż nie stosuje się przepisów w niej zawartych do zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. netto

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

zastosowania ustawy Pzp ? Odpowiedź: Konserwację stalowych elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy traktować jako osobne zamówienia. Wartość szacunkową wolno określić odrębnie dla każdego z nich. Skoro kwota zamówienia na konserwację dachu nie przekracza 30.000 euro , to wybór

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

otwarty, budzi jednak wątpliwości czy przykładowo osoba sporządzająca kosztorys inwestorski lub dokonująca oszacowania wartości zamówienia w inny sposób, powinna złożyć oświadczenie wskazane w art. 56 ust. 4 ustawy PZP. W tym miejscu należy odwołać się do brzmienia art. 56 ust. 1 ustawy PZP, który nie

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Mostostal Zabrze wykona prace w spalarni odpadów w Finlandii za ok. 4,6 mln euro

ramach budowy instalacji spalarni odpadów w Salo w Finlandii za szacunkowo 4,6 mln euro netto, podał Mostostal. "Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4,6 mln euro netto, przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście

Unijne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - formalności

Pytanie: Czy w treści unijnego formularza "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia " w sekcji II. Przedmiot pkt II.1.7 Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) należy wpisać wartość szacunkową zamówienia czy tę wynikającą z zawartej umowy

KRRiT zbada modele rodziny, które pokazują seriale. Wykonawca został wybrany

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w wakacje wystosowała zapytanie o szacunkową wartość wykonania badania zawierającego monitoring modeli rodziny w serialach i filmach. Teraz potwierdza, że badanie zostanie zrealizowane. Portal Wirtualnemedia.pl , który zajmuje się mediami, marketingiem i reklamą

Wadium

. Ustanawiając wadium weryfikuje się w pewnym stopniu wiarygodność finansową wykonawców składających ofertę przetargową. Wadium nie może być wyższe niż 3% wartości szacunkowej udzielanego zamówienia publicznego. Wysokość wadium musi być określona przez zamawiającego kwotowo i nie może zależeć od wartości

Wittchen ma umowę na dostawy wyrobów dla Lidla za ok. 13,6 mln zł netto

realizacji zamówienia - dostawa wyrobów skórzanych marki Wittchen w roku 2019. Łączna szacunkowa wartość umowy wynosić będzie ok. 13,6 mln złotych netto + VAT" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka przypomniała, że oprócz ustalenia warunków ww umowy w bieżącym roku

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami może być stosowany wg swobodnego wyboru zamawiającego – ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa żadnych, poza progiem wartości szacunkowej zamówienia (od kwoty równiej lub wyższej 130.000 zł. netto do kwoty poniżej progów unijnych

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

. Natomiast w przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia przewyższała tę kwotę, zamawiający był zobowiązany udzielić zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp z uwagi na istniejący monopol i niemożność uzyskania świadczenia od innego wykonawcy .?  Andrzej Łukaszewicz  

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

przygotowania postępowania czy podpisania umowy, gdy już wiemy, że faktycznie będziemy mieli przedmiot zamówienia do nadzorowania? Jaką kwotę bierzemy pod uwagę, aby stwierdzić, czy należy powołać zespół - szacunkową wartość zamówienia czy kwotę netto podpisanej umowy? Odpowiedź: Do oceny, czy istnieje

Wielton ma umowę na dostawy osi do produkcji przyczep za 128 mln euro

. Szacunkowa wartość umowy to 128 mln euro. "Umowa ramowa jest ważna na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. Dostawy w ramach umowy ramowej będą realizowane na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez kupującego. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi

Wittchen ma umowę z Lidlem na dostawy w 2020 o wartości ok. 13,07 mln zł netto

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Wittchen ustaliła z firmą Lidl warunki współpracy w zakresie dostawa produktów marki Wittchen w roku 2020, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach umowy wynosi ok. 13,07 mln zł netto. "Umowa

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

dwóch osobnych zamówień na dostawy poniżej progów unijnych . W wyniku dużej awaryjności taboru przed zakończeniem bieżącego roku chcemy ogłosić kolejny przetarg na leasing pojazdu na okres 4 lat. Wartość szacunkowa zamówienia – jak wcześniej – wynosi poniżej progów unijnych . Udzielając

Transport publiczny: Najciekawsze przetargi w Polsce Wschodniej

pasażerskich w autobusach komunikacji miejskiej. Wartość tego zamówienia szacowana jest na kwotę 300 tys. zł. Na IV kwartał tego roku zaplanowano też ogłoszenie przetargu na usuwanie napisów, rysunków (graffiti), naklejek, plakatów, ogłoszeń i zabrudzeń z przystanków autobusowych oraz mycie wiat. Na ten cel

Wittchen ma umowę na dostawy wyrobów dla Lidla za ok. 13,5 mln zł netto w br.

realizacji zamówienia - dostawa produktów marki Wittchen w roku 2018. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach Umowy wynosi 13,5 mln złotych netto + VAT" - czytamy w komunikacie. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i

Mennica Polska ma zamówienie z NBP na monety o wartości szac. 95,18 mln zł

Warszawa, 31.10.2017 (ISBnews) - Mennica Polska otrzymała zbiorcze zamówienie na dostawy monet dla Narodowego Banku Polskiego na 2018 r. o łącznej szacunkowej wartości ponad 95,18 mln zł, podała spółka. "Wpłynęło do spółki roczne zbiorcze

Wittchen ma umowę na dostawy wyrobów dla Lidla za ok. 11 mln zł netto

realizacji zamówienia - dostawa wyrobów skórzanych marki Wittchen w roku 2018. Łączna szacunkowa wartość umowy wynosić będzie ok. 11 mln zł netto + VAT" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie spółka przypomniała, że oprócz ustalenia warunków ww umowy w bieżącym roku spółka

Kto faktycznie odpowiada za sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia i jego oszacowanie?

Pytanie: Czy za wyliczenie wartości szacunkowej zamówienia  i opis przedmiotu zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego czy osoby rzeczywiście wykonujące te czynności? Czy są określone konsekwencje dla osób, które źle dokonały powyższych czynności i stwierdzono naruszenie

Mennica Polska ma zamówienie z NBP na monety kolekcjonerskie wart. 10,8 mln zł

Warszawa, 12.12.2017 (ISBnews) - Mennica Polska otrzymała zbiorcze zamówienie na dostawy monet kolekcjonerskich dla Narodowego Banku Polskiego (NBP) na 2018 r. o łącznej szacunkowej wartości ponad 10,8 mln zł, podała spółka. "W wykonaniu zawartej

Wielton zawarł umowę strategiczną z Michelin Polska o szac. wartości 26 mln euro

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Wielton zawarł długoterminowa umowę strategiczną z Michelin Polska na dostawę opon, kół, zaworów i innych akcesoriów oraz usług montażowych na rzecz Grupy Wielton w latach 2019-2021, podała spółka. Szacunkowa wartość umowy to ok. 26 mln euro

Zamówienia unijne - jak wydać zaoszczędzone środki?

już wcześniej przedmiotem zapytania w ramach zasady konkurencyjności. Czy wartość szacunkową nowych kursów muszę łączyć z kwotą tych zrealizowanych? Czy mogę potraktować kursy jako nowe niezaplanowane zadania, mimo, że będą finansowane ze środków, które powstały z

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publicznych. Jednym z nowych rozwiązań formalno – prawnych mających na celu zwiększenie dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych jest zobowiązanie zamawiających aby ogłoszenia o zamówieniach, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł . netto zamieszczane

Czy wykorzystanie przedmiotowego wolumenu umowy oznacza jej automatyczne rozwiązanie?

Pytanie: W 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na dostawę energii elektrycznej. Zgodnie z siwz kontrakt podpisano na 24 miesiące. W siwz , wyjaśnieniach i umowie został określony szacunkowy wolumen MWh, zaznaczono jednak, że jest to wartość szacunkowa. Po 18 miesiącach

Mennica Polska ma zamówienie z NBP na monety o wartości szac.106 mln zł

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Mennica Polska otrzymała zbiorcze zamówienie na dostawy monet dla Narodowego Banku Polskiego na 2017 r. o łącznej szacunkowej wartości ponad 106,6 mln zł, podała spółka. "Wpłynęło do spółki roczne zbiorcze

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

Pytanie: Przygotowuję postępowanie w trybie zapytania ofertowego na bezgotówkowy zakup paliw płynnych w latach 2019−2021. Szacowana wartość zamówienia na dwa lata (wyliczona na podstawie bieżącego zużycia w poprzednich 12 miesiącach x 2 lata, pomnożona przez aktualną cenę hurtową netto na

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

. Zgodnie z warunkami przyjętego zamówienia, zamówienie na pozostałą część konstrukcji stalowej może zostać złożone nie później niż w styczniu 2020 roku. Łączna wartość pierwszej i drugiej części dostaw w oparciu o złożoną przez MZRP ofertę i ustalone obecnie stawki jednostkowe mające zastosowanie do obu

Wittchen ma umowę z firmą Lidl o łącznej wartości 15,3 mln zł netto

Lidl warunki współpracy w zakresie realizacji zamówienia - dostawa produktów marki Wittchen w roku 2017. Łączna szacunkowa wartość świadczeń w ramach umowy wynosi 15,3 mln złotych netto + VAT" - czytamy w komunikacie. Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów