wartość kwoty dla przetargu nieograniczonego

Daniel Wycinka *

Jaki tryb przetargu wybrać?

Jaki tryb przetargu wybrać?

Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej równowartości kwoty 14.000 euro może być udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

Jaką kwotę musi podać zamawiający przed otwarciem ofert wykonawców?

Bezpośrednio przed otwarciem ofert należy podać kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego.

Procedura odwrócona nie ma zastosowania dla zamówień w trybie podstawowym

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, procedura odwrócona może być stosowana wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie przetargu nieograniczonego[2].

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja była publikowana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację także na tej stronie. Zmiany mogą być bardzo istotne,

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

).  Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 zł netto, 214.959 zł netto, 323.000 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 zł netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro . Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

Czy zamawiający może poprawić niewłaściwe zaokrąglenie cen jako oczywistą omyłkę w treści oferty?

Pytanie: Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych, w którym złożono 9 ofert. Procedura toczy się na podstawie starej ustawy Pzp . W trzech ofertach w formularzu ofertowym występują błędy w obliczeniu ceny – w dwóch nie ma wątpliwości, że to omyłka rachunkowa

Nowelizacja Pzp

Nowelizacja Pzp

Pytanie Nowelizacja ustawy Pzp zmieni reguły udzielania zamówień m.in. w trybie przetargu nieograniczonego. Czy w przypadku postępowań do kwot unijnych zmieni się termin składania ofert ? Czy czas dostarczenia dokumentów potwierdzających warunki

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

roboty budowlane) itd. zapisów właściwych dla np. przetargu nieograniczonego poniżej progów oraz trybów właściwych dla postępowań klasycznych poniżej tych wartości. Na chwilę obecną brak już trybu zapytania o cenę. Kierownik zamawiającego upiera się o pozostawienie tego trybu w regulaminie. Tryb ten

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Pytanie Nowelizacja ustawy Pzp zmieni reguły udzielania zamówień m.in. w trybie przetargu nieograniczonego. Czy w przypadku postępowań do kwot unijnych zmieni się termin składania ofert? Czy czas dostarczenia dokumentów potwierdzających warunki

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Czy przy wynagrodzeniu ryczałtowym niezbędny jest kosztorys ofertowy?

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną - przebudowę drogi, w którym przewidziano wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający nie żądał przedłożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. Wykonawca jednak załączył do oferty

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wskazanych w umowie o zastępstwo inwestycyjne. Ze względu na możliwość precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia najwłaściwszym dla wyboru inwestora zastępczego wydaje się, wydaje się co do zasady, podstawowy tryb udzielenia zamówienia publicznego tj. tryb przetargu nieograniczonego . Biorąc pod uwagę

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może bowiem stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia , jeżeli: jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych kwota 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,łączna wartość

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

Pytanie: Czy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot unijnych dokonując zmiany treści ogłoszenia (zmiana istotna – uzupełniam zapisy określające podstawy wykluczenia wykonawców , których w pierwotnym ogłoszeniu opublikowanym w Dz.Urz. UE nie umieściłam) &ndash

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony w słowniku Pzp Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym. W zależności od wartości udzielanego zamówienia procedura przetargu nieograniczonego przewiduje inne terminy na składanie ofert. Dla

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

Wartość rynku zamówień publicznych w 2018 roku była najwyższa od czasu wprowadzenia Prawa zamówień publicznych i wyniosła ponad 200 mld zł[1]. 46% tej kwoty stanowiły wydatki na roboty budowlane, 30% dostawy a 24% usługi. Przetarg nieograniczony – nadal najpopularniejszym trybem

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

Kiedy wykonawca może powołać się na zasoby podmiotu trzeciego dla wykazania spełniania warunków udziału?

Pytanie: Pytanie: W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane (w trybie „zaprojektuj–wybuduj”) o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (procedura z 24aa Pzp) wpłynęła oferta ( wykonawca – spółka cywilna). Do oferty dołączono wykaz

Inno-Gene: CEGC chce brać udział w przetargu 'Genomiczna Mapa Polski II'

Chemii Bioorganicznej PAN (lider konsorcjum), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA jako partner biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104 867 454,23 zł a kwota dofinansowania to 68 000 000 zł. Kwota przetargu: powyżej 10 000 000 euro" - czytamy w komunikacie

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Odwrócony VAT. Obowiązki zamawiającego i wykonawców

Pytanie Prowadzimy przetarg nieograniczony poniżej kwot unijnych na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wpłynęło 6 ofert. Zamawiający wymagał w formularzu ofertowym zakreślenia informacji, czy u zamawiającego powstanie obowiązek podatkowy (odwrócony VAT). Wszyscy zakreślili, że VAT

Chińska Stecol Corporation z najtańszą ofertą, wartą 530,8 mln zł na fragment A2

"Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: - przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30

Świętochłowice unieważniły przetarg, w którym wygrała oferta Most. Zabrze

Warszawa, 20.09.2017 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze otrzymał zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

PGE Obrót dostarczy energię dla Krakowa w 2018 r. za ponad 57 mln zł brutto

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - PGE Obrót wygrał przetarg nieograniczony na dostarczanie w 2018 roku energii elektrycznej Krakowskiej Grupie Zakupowej za kwotę ponad 57 mln zł brutto. PGE Obrót zapewni energię Gminie Miejskiej Kraków tj. urzędom, szkołom, przedszkolom, żłobkom

Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 4,17 mld zł

. "Na powyższą kwotę składają się poniższe wartości: - 2 174,3 mln zł netto ? wartość umów zawartych i realizowanych wg stanu na koniec czerwca 2019 roku; - 1 795,3 mln zł netto ? wartość umów i aneksów zawartych po 30 czerwca 2019 roku (do daty

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

sytuacji należy sporządzić aneks do podstawowej umowy w przypadku robót dodatkowych, a odrębną umowę dla zamówienia z art. 67 ustawy Pzp? Czy może powinniśmy zastosować art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w związku z faktem, że wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro? Znajdź przetarg

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym , zamawiający otrzymał oferty , które przekraczają wartość zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć kwoty na to zadanie. Procedura jest prowadzona w trybie odwróconym. Czy zamawiający musi wybrać najkorzystniejszą ofertę i dopiero potem wolno mu

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamówień publicznych. Wskazana powyżej nowelizacja utrzymała dotychczas obowiązującą zasadę *2 zgodnie z którą przetarg ograniczony jest obok trybu przetargu nieograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego. Powyższe powoduje, że

PUT Intercor z najtańszą ofertą na fragment A2 Kałuszyn-Groszki za 499,8 mln zł

Dróg i Mostów Kobylarnia (lider) oraz Mirbud. "Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów

Czy renowacja fresków to usługa czy robota budowlana?

Pytanie: Ogłaszałam dla parafii przetarg nieograniczony na roboty budowlane dotyczące restauracji wnętrz oraz remontu konstrukcji kościoła parafialnego. W trakcie realizacji zadania na balustradzie chóru oraz drzwiach zostały odkryte polichromie, po wykonaniu badań stratygraficznych i wycenie

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

Pytanie Prowadzimy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest większa niż 200.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla apteki szpitalnej. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty, ale nie

Izostal ma 8-letnią umowę ramową z Gaz-Systemem na max. ok. 2,8 mld zł netto

łączna maksaymalna wartość netto to 2 793,16 mln zł. Umowa ramowa, zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego, określa warunki udzielania i realizacji umów częściowych, jakie mogą zostać zawarte przez zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy

Wynagrodzenie ryczałtowe w postępowaniu przetargowym

Pytanie: Moje pytanie dotyczy możliwości dokonania poprawki w druku oferty zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Postępowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Wartość jednej z

Ogłoszenie o zamówieniu - wymagania Pzp

Pytanie Proszę o pomoc dotyczącą wypełnienia punktu III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu (przetarg nieograniczony): "Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

Nextbike Polska z grupy Larq ma umowę na Warszawski Rower Publiczny

na kwotę 44,8 mln zł okazała się jedyna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Miasto Stołeczne Warszawę - Zarząd Dróg Miejskich na obsługę Veturilo. W październiku 2015 r. spółka CAM Media zmieniła nazwę na

Nowelizacja Pzp - zmiana terminu składania ofert

dotyczy postępowań, których wartość przekracza tzw. progi unijne. W trybie przetargu nieograniczonego dotychczasowy 40 dniowy termin składania ofert skrócono do 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

Kryteria oceny ofert przetargowych

Pytanie: Jestem w trakcie czynności zmierzających do zakupu tonerów. Zakładając, że planuję przetarg nieograniczony (wartość szacunkowa 160.000 zł) jakie kryteria oceny ofert oprócz ceny mogę przyjąć? Chcemy tonery raczej oryginalne, bo zamienniki

Darmowy wstęp na siłownię i jacuzzi. Fiskus zadba o swoich urzędników. Ile to będzie nas kosztować?

motywacji do działania. Karnet Open i jacuzzi Od zwycięzcy przetargu oczekuje się zapewnienia urzędnikom karnetu Open, czyli nieograniczonego dostępu, 7 dni w tygodniu, do co najmniej 1,5 tys. obiektów w całej Polsce

Nie można udzielić zamówienia uzupełniającego w przypadku licytacji elektronicznej

Pytanie Przetarg na zamówienie podstawowe odbył się w formie licytacji elektronicznej. W ogłoszeniu o zamówieniu zawarliśmy informację o możliwych zamówieniach uzupełniających. Zamówienie podstawowe udzielone było rok temu. Kwota zamówienia

Przegląd informacji ze spółek

zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku, podała spółka. Suma wartości złożonych ofert wynosi 11 067 600 zł netto. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

miesięcy zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość: 1) dla robót budowlanych - jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na roboty budowlane

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

najważniejszych jest wprowadzenie przetargu nieograniczonego z negocjacjami. Tryb podstawowego zamówienia będzie dopuszczał negocjacje, dzięki czemu oferty mogą być ulepszane już po otwarciu postępowania. Zamawiający może w ten sposób precyzyjniej określać swoje potrzeby, na przykład warunki techniczne. Czasem te

Przegląd informacji ze spółek

, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach", podało Wasko. Wartość oferty wynosi 20,6 mln zł netto (25,3

Przegląd informacji ze spółek

utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności przysługujących spółkom od spółki Ruch S.A. w restrukturyzacji, podało PMPG. AWR dokonała odpisu na kwotę 949 710,27 zł, a Orle Pióro - na kwotę 1 767 394,27 zł. Miss Domain, spółka zależna Monnari Trade przeniosła zorganizowaną

Dostawy powtarzające się okresowo

asortyment i wodę dla pracowników szacować łącznie z tą wymienioną w art. spożywczych i przeprowadzać oba zakupy w formie przetargu czy nie? Odpowiedź: Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia na artykuły spożywcze zamawiający nie powinien dzielić

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

;prawa. Burmistrz wyjaśnił, że w roku 2010 oraz 2011 B sp. z o.o. (dalej także jako Inwestor) wszczęło i przeprowadziło kilka postępowań o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były roboty budowlane w ramach projektu pn.: "Zapewnienie

Przetarg na zakup oleju opałowego

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w art. 4 pkt. 8 stanowi, iż nie stosuje się przepisów w niej zawartych do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

się miała dla galaretek - wpisano za małą ilość). Niedługo powstaną braki w zapotrzebowaniu związane z tą pomyłką. Czy w związku z tym na pozostałą brakującą ilość makaronu (1000 paczek) oraz podobnie dla galaretek, należy przeprowadzić przetarg nieograniczony? (wartość dostaw, których zabrakło

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz: a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy, b) w

Najniższa cena to nadal największa zaleta dla urzędników

kurczyć. UZP podał, że w ubiegłym roku ich wartość wzrosła o 8 proc. Udzielono przeszło 210,3 tys. zamówień publicznych na kwotę 143,2 mld zł. Urząd podkreśla, że utrzymała się dobra tendencja dotycząca korzystania przez zamawiających z przetargu nieograniczonego. Tryb ten

Sprawdź, w jakim terminie od momentu unieważnienia postępowania można ogłosić nowy przetarg?

Pytanie Nasza jednostka w lutym bieżącego roku ogłosiła przetarg nieograniczony. Został on unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinalizowanie

Przegląd informacji ze spółek

kredytu na obsługę podatku od towarów i usług w kwocie do 4,5 mln zł, przeznaczonych na finansowanie refinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, podała spółka. Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania: 1) ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego

Zapytanie o cenę coraz mniej popularne

zamówienia publicznego w 2010 r. wydatkowana została na zamówienia obejmujące realizację robót budowlanych - 43 % wartości udzielonych zamówień. W przypadku dostaw kwota wydatków stanowiła 20%, a usług - 37% wartości udzielonych zamówień. W roku ubiegłym

Przegląd informacji ze spółek

jedyna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Miasto Stołeczne Warszawę - Zarząd Dróg Miejskich na obsługę Veturilo, podała spółka. Unibep wyemitował 300 000 obligacji serii D z ceną emisyjną równą wartości

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

Pytanie: Jak ogłosić poprawnie udzielenie zamówienia dla jednego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 9 części gdzie w 1 części termin jest od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., ale pozostałe części data udzielenia zamówienia

Zamówienia publiczne w 2010 r.

kwotę 126,7 mld zł. Jak wskazują dane w ubiegłym roku wzrósł także odsetek postępowań udzielonych w trybie najbardziej konkurencyjnym - przetargu nieograniczonym oraz nastąpił spadek postępowań udzielanych w trybach ograniczających konkurencyjność - zapytaniu o cenę i

Wartość zamówień powtarzających się okresowo należy szacować łącznie

, nabiał i pozostałe artykuły. Wartość szacunkowa poszczególnych pakietów nie przekracza 14 000 euro, jednak suma wszystkich przekracza tę kwotę. Czy takie działanie nie będzie sprzeczne z art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych? Odpowiedź Zamawiający

Przegląd informacji ze spółek

. Oferty Elektrotimu warte łącznie 15,22 mln zł netto, zostały wybrane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne jako najkorzystniejszych w postępowaniu publicznym sektorowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach

Samorządy zamawiają najwięcej

W styczniu i lutym odnotowano w sumie blisko 60 tys. nowych ogłoszeń. Dominującym trybem wszczynanych postępowań jest przetarg nieograniczony. Głównym kryterium jakim kierują się zamawiający jest cena. Średnio wynik w przetargu zależy od niej w 92 proc. (inne

Umowa o zamówienie publiczne powinna być zawarta na czas oznaczony

Pytanie Czy w 2012 roku było możliwe zawarcie umowy na usługę prawną na okres 4 lat? Przedmiot zamówienia zlecany był w trybie przetargu nieograniczonego: "Obsługa prawna dla uczelni wyższej". Odpowiedź

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. W

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz: a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego albo zapytania o cenę nie wykluczono żadnego wykonawcy

Przegląd informacji ze spółek

Inc, otrzyma kwotę 46,5 mln euro w gotówce (206,6 mln zł) oraz 16 878 uprzywilejowanych akcji Visa Inc. serii C o wartości 16,5 mln euro (73,2 mln zł), podał bank. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nową niższą taryfę detaliczną na paliwo gazowe dla

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta Expo Mazury z grupy kapitałowej Mirbud została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta Expo Mazury z grupy kapitałowej Mirbud została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1. zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W którym miejscu w ZP-SR należy zatem uwzględnić fakt udzielenia zamówienia przez daną jednostkę , jeżeli umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego (postępowanie o wartości powyżej progów

Terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia

przepisów ustawy Pzp, tj. nie mogą być krótsze niż minimalne terminy ustawowe. Tym samym - przykładowo - jeśli szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty unijne, to zamawiający, ogłaszając wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, powinien dla każdej części (zadania

Brak zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki nie uniemożliwia wszczęcia postępowania o zamówienie, jednak jest to ryzykowne

Pytanie: Czy można rozpocząć procedurę przetargową tj. wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pomimo braku zadania inwestycyjnego w planie finansowym jednostki? Ponieważ pilnie musimy ogłosić przetarg nieograniczony, a zadanie

Przegląd informacji ze spółek

złożonych w przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na linii kolejowej nr 395 Zieliniec - Kiekrz oraz budynku nastawni na stacji Poznań Piątkowo w ramach Projektu pn.: "Prace na liniach kolejowych nr 394, 395 na odcinku Poznań Franowo - Zieliniec - Kiekrz

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta Torpolu, warta 406,8 mln zł brutto, otrzymała najwyższą ilość punktów w aukcji elektronicznej PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK), przeprowadzonej w ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na stacji Łódź Kaliska, podał Torpol. Cena złożonej oferty

Przegląd informacji ze spółek

trzech najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT dla COI, podała spółka. W przypadku zawarcia umowy ramowej COI

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

wykonanymi już przez istniejącego wykonawcę. Na obecną budowę przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych; nie przewidzieliśmy możliwości udzielania zamówień uzupełniających. Czy istnieje jakaś inna możliwość niż przeprowadzenie postępowania w trybie przetargu

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

magazynowania.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów Art. 133. 1. Do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w

Termin zakończenia prac komisji przetargowej

kwoty unijne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla postępowań wszczętych do 26 października 2010 r., jak i druku ZP-1 stanowiącego wzór protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla postępowań wszczętych po 26 października 2010 r. są ze sobą zgodne. Niezależnie więc od

Wskazówki, jak udzielić zamówienia na usługi pocztowe o wartości poniżej 14.000 euro

Pytanie Przedmiotem naszego zamówienia są usługi pocztowe. Kwota wydatkowana w ciągu całego roku wynosi powyżej 14.000 euro dla przesyłek do 50g, a dla przesyłek powyżej 50g jest to kwota 2.000 zł dla. Jaką procedurę wybrać, czy z wolnej ręki, czy

Firmy nie chcą walczyć o państwowe zlecenia

. W przypadku 47 proc. zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych - dla administracji rządowej była to równowartość 137 tys. euro, a dla samorządów 211 tys. euro - do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma (w tym roku te progi są nieco niższe - dla administracji rządowej 133 tys., dla

Prywatyzują popularną przychodnię stomatologiczną. Ile jest warta?

Gdański Uniwersytet Medyczny, za kwotę 4,5 mln zł, ale do transakcji również nie doszło. Po raz kolejny przychodnię wystawiono na sprzedaż w maju ub. roku. Cena: 3,5 mln zł. Chętny się znalazł, ale nie dopełnił formalności i przetarg unieważniono. Chcieli spółki, dostali

Przegląd informacji ze spółek

. Oferta została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. PZU liczy, że Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW) będzie podpisywać kolejne umowy ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz z podmiotami państwowymi, w tym szpitalami

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i

Przegląd prasy

Państwa akcji spółki w zamian za wkład niepieniężny, podała spółka. --Oferta Torpolu w aukcji elektronicznej przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach przetargu nieograniczonego "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji

Przegląd informacji ze spółek

przeprowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach przetargu nieograniczonego "Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny Zadanie 1" w ramach projektu "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście"

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

wartości przedmiotu poniżej równowartości kwoty 14.000 euro, powinieneś zachować zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W tym celu możesz skorzystać z własnego regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości poniżej 14.000 euro lub przeprowadzić procedurę, w której

Przegląd informacji ze spółek

, warta 20,7 mln brutto, została wybrana w przetargu nieograniczonym na budowę Ośrodka Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile, podała spółka. Vistal Gdynia rozpoczęła zasadniczą fazę realizacji kontraktu o wartości 75,5 mln zł dotyczącego budowy elementów

Zakup usług telekomunikacyjnych

czasie, co powoduje, że Zamawiający powinien każdorazowo przeprowadzać postępowanie o zamówienie publiczne. Czas składania ofert w przetargu nieograniczonym to co najmniej 40 dni (dla wartości zamówienia przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy). Czas

Przegląd informacji ze spółek

Luvena na budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym w Luboniu, podała spółka. Wartość umowy to 26,9 mln zł netto. PGE Obrót wygrał przetarg nieograniczony na dostarczanie w 2018 roku energii elektrycznej Krakowskiej Grupie Zakupowej za kwotę ponad 57 mln zł brutto

Czy wartość jednej roboty budowlanej zrealizowanej w dwóch umowach może być zsumowana w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

wartości 500 tys. zł. Do oferty dołączyliśmy referencje oraz wykaz robót, które poświadczają, że wykonaliśmy takie prace i kwota jest odpowiednia. Prace te były wykonane w ramach jednego przetargu i jednego zadania oraz na jednym budynku, lecz musiały być rozłożone na dwie osobne umowy, ponieważ część

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

wodociągowej oraz dodatkowo 20.000 zł na izolację zewnętrzną murów. Czy należy te zadania łączyć? Czy w ogóle powinno się ogłaszać przetarg w takiej sytuacji? Odpowiedź Dla oceny, czy istnieje obowiązek łącznego oszacowania wartości określonych zadań

W jakim trybie udzielić zamówienia na dowóz dzieci do szkoły?

. Procedura wyboru wykonawcy uzależniona jest od okoliczności faktycznych występujących na danym terenie. Jednak, co do zasady, najwłaściwszym są tryby podstawowe tj. przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony. Natomiast zastosowanie trybu zapytania o cenę do wyboru wykonawcy usług związanych z dowozem

Przegląd informacji ze spółek

konstrukcji szpitala dla dzieci i młodzieży Drottning Silvia's w Ostra (w Szwecji), podała spółka. Wynagrodzenie zostało określone na kwotę 32,2 mln zł. Fitch Ratings potwierdził rating podmiotu (IDR) w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB oraz długoterminowy rating krajowy na

Przegląd informacji ze spółek

przetargu nieograniczonym na budowę Liceum Ogólnokształcącego NR V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu we Wrocławiu, poinformowała spółka. Private Equity Managers (PEManagers) ocenia, że marża EBITDA na ubiegłorocznym poziomie 60% jest do

Za jaki okres referencje muszą potwierdzać należyte wykonanie usług?

Pytanie Rozstrzygnęliśmy postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie dotyczyło udzielenia kredytu, a jego wartość przekraczała progi unijne. Wymagaliśmy, aby wykonawca przedstawił wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

-finansowych resortu finansów oraz logistyki, podała spółka. Oferta została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Źródło: ISBnews Betacom : Konsorcjum spółki, jako lidera, oraz Atos Polska ma umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na kwotę 67,1 mln zł brutto, podał

Rażąco niska cena - poznaj definicję

niska, zamawiający powinien brać pod uwagę ostateczną cenę oferty, a nie kalkulację poszczególnych cen jednostkowych. Dla oceny, czy mamy do czynienia z rażąco niską ceną, zamawiający powinien porównać globalną cenę zaproponowaną przez wykonawcę z wartością zamówienia

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Pytanie Chcę przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość przedmiotu zamówienia wynosi 14.000 złotych tj 3.646,78 euro. Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 39