wartość jednostek uczestnictwa

bed

W marcu Polacy zainwestowali w fundusze inwestycyjne 6,3 mld zł

W marcu Polacy zainwestowali w fundusze inwestycyjne 6,3 mld zł

Jednocześnie umorzyli jednostki uczestnictwa o wartości 4,8 mld zł. Saldo było jednak dodatnie i wyniosło 1,56 mld zł.

PKO TFI odnotowało ponad 1 mld zł netto sprzedaży w lipcu br.

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Klienci PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (PKO TFI) kupili w lipcu jednostki uczestnictwa funduszy za ponad 1 mld zł netto, podało Towarzystwo. "Po krótkim okresie mniejszego zainteresowania inwestycjami, co

Newag miał 89,49 mln zł zysku netto z działalności kontyn. w 2019 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Newag odnotował 89,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 93,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Zolkiewicz & Partners: Wyceny na GPW atrakcyjne, może rozpocząć się gra pod PPK

, spadek wycen przedsiębiorstw oraz jednostek uczestnictwa w funduszach raczej zachęca klientów do wypłaty środków niż do korzystania z okazji. Trwa odpływ z funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz funduszy akcyjnych" - powiedział ISBnews Żółkiewicz. W jego ocenie, dla wielu

Prezydent podpisał ustawę o promowaniu energii z wysokosprawnej kogeneracji

już przyłączony co najmniej jeden odbiorca niebędący właścicielem, współwłaścicielem lub operatorem jednostki kogeneracji przyłączonej i wprowadzającej ciepło do tej sieci ciepłowniczej. Warunkiem uczestnictwa w systemie wsparcia jest wprowadzanie do sieci ciepłowniczej co najmniej 70% ciepła

Quercus TFI miało 2,73 mln zł zysku netto, 3,14 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

inwestorów i poszczególnych państw, których efektem była wyprzedaż akcji i niektórych innych instrumentów finansowych o niespotykanej od lat skali. Wpłynęło to na spadek wartości tych instrumentów i w konsekwencji spadek wartości jednostek uczestnictwa /certyfikatów inwestycyjnych

Aktywa Altus TFI spadły do 9,37 mld zł m.in. w wyniku likwidacji subfunduszy

ta zmniejszyła się o 914 604 975,83 zł przede wszystkim w wyniku umorzeń jednostek uczestnictwa oraz otwarcia likwidacji niektórych subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowy [...], ? 3 109 440 789,48 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy

Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 7,63 mln zł w 2017 r.

prywatnego oraz w sektorze deweloperskim" - czytamy w raporcie. "W ocenie zarządu jednostki dominującej sytuacja finansowa i majątkowa grupy jest stabilna, o czym świadczą m.in. pozytywnie kształtujące się wartości wskaźników zyskowności i rentowności, wskaźniki struktury

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

Kryzys obniżył nasze wpływy z OFE do ZUS. Chodzi o suwak bezpieczeństwa

„Jestem członkiem OFE w suwaku emerytalnym, tzn. moje oszczędności (jednostki uczestnictwa) są co miesiąc obowiązkowo umarzane i przekazywane do ZUS na subkonto. Ostatnio zauważyłem, że z powodu kryzysu i tego obowiązkowego mechanizmu miliony przyszłych emerytów ponoszą straty. Oszczędności

Alior Bank ma zgodę na 2. Program Emisji Bankowych Papierów Wartościowych

(b) według zmiennej stopy procentowej, w tym obejmującej oprocentowanie strukturyzowane (tj. odnoszone do zmian wartości/poziomu indeksów, akcji, surowców, kursów walut, jednostek uczestnictwa, poziomów stóp procentowych, poziomu inflacji, ETF-ów oraz koszyków tych instrumentów rynku finansowego

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst wyemitowali obligacje na 1,26 mld zł w 2018

trudne dla całego rynku obligacji korporacyjnych, który wciąż odczuwa skutki afery GetBack oraz otrzymał dodatkowy cios w postaci afery KNF. Sytuacji nie pomogły słabe wyniki funduszy obligacji korporacyjnych. W efekcie, w ostatnim kwartale roku miały miejsce masowe umorzenia jednostek uczestnictwa w

Origin TFI wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Azzardo FIZAN

, zarządzaniu tymi funduszami, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich. Na podstawie wskazanej decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 r., Fundusz Azzardo FIZAN jest reprezentowany przez Raiffeisen Bank Polska, tj

QValue, Vortune Equity i Crowdway łączą się w holding Vortune Equity Group

regulacyjnymi w Polsce i UE" - czytamy w komunikacie. QValue świadczy usługi dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Jest również agentem firmy inwestycyjnej (AFI) Domu

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

. Ustawa zawiera ponadto zmiany, które mają wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa), m.in. poprzez złagodzenie reguły finansowej. Pozwoli również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej. Samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na

KNF zaleca, by dywidenda TFI nie przekraczała 100% zysku za dany rok

, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb

Aktywa BGŻ SFIO i w ramach doradztwa inw. przekroczyły 200 mln zł w XI

SFIO: konserwatywny (aktywa wartości 168 mln zł), stabilny (aktywa 8,9 mln zł), zrównoważony (aktywa 6,6 mln zł) oraz dynamiczny (aktywa 3,2 mln zł) są zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i inwestują w jednostki uczestnictwa wyselekcjonowanych funduszy inwestycyjnych dostępnych

KNF ukarał Deutsche Bank. Za fundusze inwestycyjne

nieprawidłowego działania banku było błędne ustalenie wartości netto aktywów funduszy i wartości jednostek uczestnictwa funduszy" - czytamy w komunikacie KNF. To już druga kara. 16 czerwca 2010 r. KNF ukarał za to DWS Polska TFI SA (obecnie Investors TFI SA).

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy.pl. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł stanowiła wpłata powitalna

KNF zaleca, by TFI przeznaczyły na dywidendę maksymalnie 100% zysku za br.

przez Towarzystwo aktywów, charakteryzujących się najwyższym poziomem płynności i bezpieczeństwa, ustalonych jako suma wartości środków pieniężnych, papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego i

i2 Development miało 1,85 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - i2 Development odnotowało 1,85 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Na dzień

KNF: Dywidendy TFI z zysków 2018 powinny uwzględniać potrzeby dot. tworzenia PPK

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych, które lokują co najmniej 85% swoich aktywów w papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

przetwórstwem żywności, przed wrogimi przejęciami przez inwestorów spoza UE. Transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w tych firmach będą kontrolowane przez UOKiK. Ustawa zawiera ponadto zmiany mające wesprzeć budżety jednostek samorząd terytorialnego (tzw. tarcza samorządowa

Przegląd informacji ze spółek

zamówienia publicznego pn. "Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej" o wartości 122,97 mln zł brutto. PKN Orlen ma

Po raz pierwszy w historii polski fundusz inwestycyjny wypłacił klientom dywidendę. Jak za lokatę

umarzania jednostek uczestnictwa. Przy założeniu, że wartość udziałów w BPH Dywidendowym będzie przez cały czas stabilna, można sobie wyobrazić, że przy „zamrożonym” poziomie kapitału takie 4,7 proc. rocznie mogłoby być bardzo sensowną opcją przechowywania kapitału. Akurat tak się składa, że BPH

PIE: Polska gospodarka jest zespolona z Unią Europejską

się nowego podejścia do biznesu od zagranicznych partnerów.  Warto także przypomnieć, że dzięki uczestnictwu w łańcuchach wartości z udziałem przedsiębiorstw z UE polskie firmy czerpią duże zyski z eksportu. Najważniejszą determinantą jego ewolucji w

Energoprojekt-Katowice/Deloitte: Koszt rynku mocy w 2022 r. wyniesie 4,1 mld zł

graczy były wynikiem analizy opłacalności ekonomicznej przeprowadzonej dla każdej jednostki osobno przy założonym celu osiągnięcia wskaźnika NPV równego zero w określonym horyzoncie czasowym, uwzględniając wartości oczekiwanych strumieni przychodów z innych źródeł, w szczególności z rynku energii

Aktywa klientów zewnętrznych PZU TFI wzrosły do ponad 6 mld zł w 2014 r.

, klienci zewnętrzni TFI PZU (tj. spoza grupy PZU) zainwestowali prawie 3,1 mld zł w jednostki uczestnictwa i certyfikaty funduszy TFI PZU, zaś wartość umorzeń sięgnęła ok. 1,4 mld zł. Oznacza to, że sprzedaż netto jednostek i certyfikatów wyniosła blisko 1,7 mld zł. W połączeniu z wynikami zarządzania

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

pracy albo źródła dochodów, ubiegającego się o zawieszenie wykonania umowy kredytowej, składane było pod rygorem odpowiedzialności karnej. Senatorowie opowiedzieli się też za wprowadzeniem przepisów zwalniających jednostki samorządu terytorialnego z ponoszenia w okresie od 1

Trans Polonia miała 5,86 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

jednostek wzrośnie o kolejne cysterny" - dodał prezes. W 2018 roku grupa zwiększyła środki trwałe o wartość 20,5 mln zł, nabywając w wyniku zawarcia umów leasingowych 34 ciągniki siodłowe i 35 naczep. Ponadto w ramach leasingu operacyjnego (na koniec 2018 r. pozabilansowego

FWP PKP. Fundusz inwestycyjny i księgowy problem kolejarzy z PKP

przypisywaniu kosztów związanych z obsługą umarzania jednostek do prowizji bankowych. - Koszty ponosili klienci poprzez zmniejszenie wartość jednostek uczestnictwa w funduszu. Nie mogłem się godzić na tego typu praktyki - mówi Jakub Karnowski. Po wykryciu problemu PKP dopłaciło do

Jakie zmiany czekają na małych podatników od 2017r.?

własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium

A co, jeśli inflacja sięgnie 17 proc., a wojna w Ukrainie się przedłuży? Szukamy opcji ochrony wartości dla naszych pieniędzy

wypracowanych zysków. - Inwestowanie pasywne polega trochę na tym, że jeśli nie mogę kogoś pokonać, to może warto się do niego przyłączyć. W tym przypadku przyłączamy się do całego rynku - mówi „Wyborczej" Barankiewicz. Możemy też przykładowo kupić jednostki uczestnictwa w funduszu ETF, dzięki

BoomBit ma umowę z zewnętrznymi partnerami dot. inwestycji w SuperScale

sposobu uczestnictwa przy podziale majątku spółki w wypadku jej likwidacji), o wartości nominalnej 50 zł każdy, które zostaną objęte w całości przez Level Up, inwestorów mniejszościowych oraz pana Ivana Trancika, 3. zawarcia umów zbycia udziałów, na mocy której spółka sprzedała

Sprawdzamy majątki prezydentów miast. Rekordzistka ma prawie 3,5 mln zł oszczędności

tys. zł. Jest właścicielem 120-metrowego domu o wartości ok. 460 tys. zł i peugeota 5008 z 2010 r. Dochód prezydenta w 2013 r. wyniósł 166 134 zł.   172 000 zł Tadeusz Ferenc odłożył 58 095 zł. Ma również papiery wartościowe o wartości 83 907 zł, jednostki uczestnictwa w funduszu Ipopema

Przegląd informacji ze spółek

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 14,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Newag odnotował 4,21 mln

Przegląd informacji ze spółek

. Alumetal odnotował 14,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 15,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Ipopema Securities odnotowała 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Zysk netto 11bit studios spadł r/r do 1,46 mln zł w II kw. 2017 r.

wydawnictwa oraz budową drugiego zespołu deweloperskiego, zmienił się minimalnie w porównaniu z rekordowym poziomem z końca 2016 roku" ? dodał przedstawiciel 11 bit studios. Na koniec czerwca spółka miała na kontach, lokatach oraz w jednostkach uczestnictwa TFI, blisko 28,5 mln

Strata netto PZ Cormay wyniosła 1,44 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - PZ Cormay odnotował 1,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

TFI Allianz nie będzie pobierało opłaty za zarządzanie PPK w pierwszym roku

inwestowania TFI Allianz oferuje uczestnikom PPK nabywanie indywidualnych produktów emerytalnych (IKE, IKZE) i jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych z obniżoną opłatą za zarządzanie. Uczestnicy PPK mogą też nabywać ubezpieczenie AC na preferencyjnych warunkach. (ISBnews)

ING BSK miał 316,2 mln zł zysku netto, 180,64 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

2020 roku z 0,8% na 0,5% oraz 1 czerwca na 0,1%" - czytamy dalej. Najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu prowizji i opłat w I półoczu br. wystąpił w: ? dystrybucji jednostek uczestnictwa, działalności maklerskiej i powierniczej

Limit akcji w IKE powstałych z OFE: 90% aktywów do końca 2020; 67,5% do 2029

okres ich gromadzenia przez poszczególnych oszczędzających, ale również będą wyodrębniać subfundusze w odniesieniu do osób, które osiągną 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn i przenosić na nie jednostki uczestnictwa poszczególnych osób oszczędzających

Przegląd informacji ze spółek

konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska (koordynator kredytu), Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Bank Polski, Caixabank Oddział w Polsce, MUFG Bank (Europe) N.V. Przedmiotem umowy jest udzielenie spółce odnawialnego kredytu ESG-linked o wartości 2 mld zł. Echo Investment

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

;Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin), który wszedł w życie 28 maja 2020 r., podmiot, którego 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez skarb państwa lub jednostkę

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

wynikał ze zwiększonych działań akwizycyjnych, który dotyczył klientów niefinansowych oraz ze zwiększonego salda depozytów posiadanych przez instytucje finansowe (głównie TFI), ze względu na dużą skalę umorzeń jednostek uczestnictwa. Jednocześnie, zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 809

Przegląd informacji ze spółek

Action w restrukturyzacji odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 7,36 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Celon-Pharma odnotowała 8,16 mln zł

PZU TFI na platformie inPZU uruchomiło trzy nowe subfundusze pasywne

inwestycyjnych na platformie inpzu.pl. Tak jak w przypadku pozostałych funduszy indeksowych, na platformie inPZU nie będą pobierane opłaty za nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa, podano także. Dodatkowo PZU uruchamia na platformie inPZU subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który

Wartość aktywów Altus TFI wzrosła o 3,5% m/m do 8,06 mld zł netto na koniec IV

towarzystwo oferowało jednostki uczestnictwa dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego, o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. Firma zarządza też subfunduszami Raiffeisen SFIO Parasolowego, w ramach usługi white label wykonywanej dla Raiffeisen Polbank. "W maju chcemy

Nowe 500 plus. Zamiast przebimbać prezent od rządu, możesz go sensownie zainwestować

samych jednostek uczestnictwa, które później będzie można umorzyć w jednej transakcji. To stanowczo wygodniejsze niż samodzielne kupowanie obligacji różnych serii. Z drugiej strony pośrednictwo funduszu oznacza też koszty, w tym ukrytą w cenie jednostki opłatę za zarządzanie. Pewnym minusem jest i to, że

Gdzie i jak kupić fundusz?

. Wpłacona kwota jest dzielona na tzw. jednostki uczestnictwa. Ich wartości podaje prasa. Gdy zdecydujesz się zakończyć inwestycje, fundusz prześle pieniądze na wskazane w umowie konto. A może fundusz z lokatą? Niektóre banki zachęcają do łączenia

Jak oszczędzać i ułatwić dziecku start w dorosłość. Ubezpieczenie, posag, oszczędności

funduszem kapitałowym (UFK) lub posagowe ubezpieczenia na życie i dożycie. Jak wyjaśnia Adam Gawryła, kierownik w Biurze Analiz Produktowych PZU, w pierwszym przypadku (polisa z UFK) oprócz ubezpieczenia na wypadek śmierci, za część składek ubezpieczyciel kupuje jednostki uczestnictwa funduszy kapitałowych

Zamiast reprywatyzacji - udziały w "Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju"

Dziedzictwa II RP, które uprawniałyby do nabycia jednostek uczestnictwa w Funduszu Dziedzictwa II RP. Taki fundusz - utworzony przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - emitowałby obligacje, które skupowałby Narodowy Bank Polski, uwzględniając związane z nimi ryzyko. Bo trzeba dodać, że te pieniądze miałyby

Przegląd prasy

ISBnews --Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 14,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Newag

Nie tylko PPK. Jak i w co inwestować na emeryturę, żeby nie głodować?

inwestycji. Jako przykład weźmy fundusz obligacji. Jednostka uczestnictwa K (dostępna w IKE i IKZE) dobrego funduszu dłużnego w ciągu ostatnich pięciu lat zarobiła średniorocznie 3,66 proc. Przyjmijmy, że w kolejnych latach będzie podobnie, choć nie mamy gwarancji, że tak się rzeczywiście stanie. Wpłacając

Zaplanuj swoją zamożność. Jak inwestować w funduszach?

zyskiwać na wartości. Ale to nie znaczy, że w międzyczasie nie będą one traciły na wartości. To, że dziś mój fundusz jest poniżej ceny, po której kupiłem jednostki uczestnictwa, nie oznacza jeszcze, że straciłem pieniądze. Nic nie straciłem, dopóki nie sprzedałem udziałów w funduszu. A jeśli kupuję

Przegląd informacji ze spółek

skonsolidowaną EBITDA ok. 3,1 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 0,5 mld zł w I półroczu 2016 r., podała spółka. Bank BPH uważa, że cena proponowana w wezwaniu Alior Banku odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie

W styczniu z funduszy rynków wschodzących wyparowało 12 mld dol.

inwestorzy, którzy kupowali jednostki uczestnictwa za dolary, ale także za waluty innych dojrzałych gospodarek - japońskie jeny czy euro. Powód? Z jednej strony amerykański bank centralny Fed po raz drugi przykręcił kurek z tanimi dolarami, co zmniejsza opłacalność spekulacji. Z drugiej zaś wyniki

"Are you ready to change?" - 11. konferencja Havas Media Group

środowisku digitalowym czy Lawrence Taylor (Global Managing Director), odpowiedzialny za globalny rozwój wszystkich digitalowych jednostek w grupie Havas. Panele dyskusyjne podczas konferencji Podczas konferencji odbędą się także trzy tematyczne panele dyskusyjne. Pierwszy z nich, "Historie, które

Medicalgorithmics miało 1,4 mln zł zysku netto, 1,36 mln zł zysku EBIT w II kw.

Warszawa, 03.09.2019 (ISBnews) - Medicalgorithmics odnotowało 1,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Fatalny początek roku dla klientów funduszy inwestycyjnych

stronie znalazły się fundusze, których jednostki uczestnictwa potaniały o ponad 10 proc. - Novo Akcji i AGIO Agresywny. - Oprócz Chin, negatywnie na wyniki spółek wpłynęła obniżka polskiego ratingu - twierdzi Kiermacz. W efekcie WIG20 styczeń zakończył ze stratą -4,2 proc

ARP i Poczta Polska podejmą wspólne działania na rzecz rozwoju innowacyjności

, którego potencjał i otwarte podejście do realizacji nowatorskich projektów wniesie istotną wartość do rozwijanego przez nas modelu otwartych innowacji" - powiedziała Zielińska, cytowana w komunikacie. Podkreśliła, że od oficjalnego uruchomienia PTT w maju br. działa na niej

Przegląd informacji ze spółek

zabytkowego dworca kolejowego Sosnowiec Maczki za ryczałtowo 38,88 mln zł brutto, podała spółka. EGB Investments podjęło decyzję dotyczącą rozpoczęcia emisji trzyletnich obligacji serii AK o wartości do 10 mln zł, poinformowała spółka. Grupa Azoty

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zanotował w kwietniu najlepsze wyniki sprzedaży w historii firmy w Polsce, osiągając prawie 36% udziału w rynku smartfonów pod względem liczby sprzedanych telefonów i prawie 34% pod względem ich wartości, poinformował country manager Huawei CBG Polska Jefferson Zhang. W obu przypadkach oznacza to wzrost o

Agnieszka Łukawska pokieruje zespołem ds. programów emerytalnych w Skarbiec TFI

Oszczędzania, koncentrującego się na regularnym inwestowaniu środków w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO, Planu Skarbiec Rentier, skierowanego do klientów inwestujących znaczny kapitał, pozwalający na wypłacanie wypracowanych zysków, Indywidualnego Konta Emerytalnego - Skarbiec jako III filaru w polskim

Przegląd informacji ze spółek

planowane jest nie wcześniej niż w 2022 r., poinformowali przedstawiciele spółki. Pekabex odwołał zwyczajne walne zgromadzenie spółki, zwołane na 25 czerwca 2020 roku, ze względu na niemożność uczestnictwa w nim przewodniczącego rady nadzorczej spółki z powodu koronawirusa, podała

Wartość aktywów Altus TFI wzrosła o 5,7% m/m do 8,5 mld zł netto na koniec V

klientów detalicznych towarzystwo oferowało jednostki uczestnictwa dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego, o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. Firma zarządza też subfunduszami Raiffeisen SFIO Parasolowego, w ramach usługi white label wykonywanej dla Raiffeisen Polbank

Aktywa Altus TFI wzrosły o 3,65% m/m do 6,31 mld zł na koniec listopada

i klientów instytucjonalnych oraz 13 subfunduszami otwartymi, których jednostki uczestnictwa są bardziej dostępną inwestycją. "W szóstym roku działalności, dzięki udanej ofercie publicznej akcji spółki, zrealizowaliśmy kolejny kluczowy element naszej średnioterminowej

Copernicus Capital TFI przedłużył okres likwidacji Subfunduszu w Copernicus FIO

zakładanym terminie musiałoby wiązać się z koniecznością szybkiej i niekorzystnej z punktu widzenia uczestników Subfunduszu wyprzedaży posiadanych aktywów po cenach, które mogłyby spowodować istotne obniżenie wartości jednostek uczestnictwa, wskazano. Copernicus Capital TFI to

Co siedzi w funduszu

to, co zarządzający wkłada do worka, nie mamy wpływu. Możemy za to przyłączyć się do funduszu, kupując tzw. jednostki uczestnictwa. Za nasze oraz innych klientów pieniądze fundusz będzie mógł dokupić kolejne instrumenty. Każdy fundusz, zanim zacznie inwestować, publikuje

Union Investment TFI wprowadził 3 nowe FIZ-y typu absolute return

. W spektrum inwestycyjnym funduszu znajdują się instrumenty pochodne na: akcje, obligacje, indeksy, towary, waluty, a także ETF, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, akcje, papiery dłużne, instrumenty pieniężne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy polskich

Jak oszczędzać, żeby nie stracić [FELIETON]

tradycyjnie zakładamy konto oszczędnościowe w banku, zarabiamy około 2,0 proc. netto (pomijając fakt, że bank każe sobie płacić za prowadzenie konta) i modlimy się, żeby inflacja nie zżarła nam wartości pieniędzy (a inflacja w 2017 wynosiła 1,98 proc.!) i żeby nasz bank nie splajtował. Alternatywnie niektórzy

Przegląd prasy

, niezabezpieczonych obligacji serii MB2 o łącznej wartości nominalnej 20,024 mln zł, podała spółka. Immofinanz odnotował 390,4 mln euro skonsolidowanej straty netto w roku finansowym 2015/2016 wobec 376,6 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Przegląd informacji ze spółek

Polska Grupa Farmaceutyczna, spółka zależna Pelionu, podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A o wartości 100 mln zł, wynika z komunikatu Pelionu. Fabryka Opon Dębica odnotowała 29,60 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec

Afera GetBacku. Kolejne zatrzymania i nowe wątki w śledztwie

dużo? Bo pieniądze tracą także ci, którzy kupowali jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, które są właścicielami „toksycznych” obligacji lub akcji wrocławskiego windykatora. Spółka GetBack jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. W branży mówi się, że firma może upaść

Fundusze inwestycyjne dla początkujących

? Wpłacone do nich pieniądze są inwestowane przez zarządzających w papiery wartościowe (akcje spółek giełdowych, obligacje czy krótkoterminowe papiery skarbowe) i przeliczane na jednostki uczestnictwa po aktualnej cenie. Wartość jednostek będzie się codziennie zmieniać - rosnąć lub spadać - w zależności od

Fundusz Idea Premium stracił płynność, klienci nie wypłacą pieniędzy

uczestnictwa. TFI napisało w komunikacie, że jest to podyktowane "troską o uczestników funduszu", a jako podstawę prawną podał przepis mówiący, że "fundusz może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli w okresie ostatnich dwóch tygodni suma wartości odkupionych przez

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Famuru wyrazili zgodę na plan podziału Kopeksu i przeniesienie części majątku spółki na Famur oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 153 227,12 zł w drodze emisji 15 322 712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 0,01 zł, wynika z uchwał podjętych na

Masz lokatę? Weź pod nią kredyt

? Przede wszystkim zabezpieczeniem. Mogą nim być np. lokaty, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych czy akcje spółek giełdowych. Taki kredyt udzielany jest znacznie szybciej. Nie bada się aż tak skrupulatnie zdolności kredytowej jak w przypadku standardowego kredytu gotówkowego, bo sprawdzenie

W fundusze inwestuje w Polsce ponad 2,5 mln osób

wynika, że na koniec 2009 r. jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych posiadało 2536 tys. osób , czyli o 0,7 proc. więcej niż w poprzednich trzech miesiącach. W skali 12 miesięcy branża odnotowała jednak spadek liczby klientów o 6,7 proc. Dopiero od marca 2009 r., gdy

Co siedzi w funduszu i jak zarobić na nim krocie?

to, co zarządzający wkłada do worka, nie mamy wpływu. Możemy za to przyłączyć się do funduszu, kupując tzw. jednostki uczestnictwa. Za nasze oraz innych klientów pieniądze fundusz będzie mógł dokupić kolejne instrumenty. Każdy fundusz, zanim zacznie inwestować, publikuje

"PB": Spółdzielcy chcą połknąć BZ WBK

BP. Wspólnie z konsorcjami mógłby powstać fundusz inwestycyjny zamknięty, który następnie wyemitowałby jednostki uczestnictwa dla wszystkich zainteresowanych.

Projekt ustawy o wynagrodzeniach menedżerów w spółkach SP skierowano do Sejmu

menedżerskich i nadzoru w podmiotach objętych regulacją, jak również eliminacja istniejących w obszarze wynagradzania członków organów zarządzających oraz organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych

Altus TFI przejmie TFI SKOK za ok.15 mln zł, zwiększy aktywa o 27%

FIO Rynku Pieniężnego, SKOK Parasol FIO: Subfundusz SKOK Akcji, Subfundusz SKOK Obligacji, Subfundusz SKOK Gotówkowy,Subfundusz SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, Subfundusz SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji, Subfundusz SKOK Etyczny 1, Subfundusz SKOK Etyczny 2, których jednostki uczestnictwa oferowane są

Prawo i Sprawiedliwość chce przejąć pieniądze z OFE

potrwać wiele lat. Aktywa z OFE byłyby wrzucone do jednego worka, a następnie podzielone równo między wszystkich przyszłych emerytów. Każdy dostałby od państwa - jako zachętę do dodatkowego oszczędzania - jednostki uczestnictwa wspomnianego państwowego funduszu emerytalnego o

Karta w Allianz Banku: płać i zbieraj na dziecko

. - Istnieje możliwość wykupu polisy, a więc wypłaty wartości zgromadzonych jednostek uczestnictwa po potrąceniu kosztu wykupu. Koszt wykupu polisy wynosi w ciągu pierwszych dwóch lat 100 proc., w trzecim roku 10 proc., w czwartym 5 proc., w piątym 2 proc., a od szóstego roku jest darmowy - tłumaczy Marcin

Gdy cały świat stoi otworem

sprawdź, czy te fundusze nie wloką się w ogonie. 4 | Ile kosztuje fundusz? Prowizje dzielą się na dwa rodzaje. Opłata manipulacyjna - płacisz ją tylko raz, przy zakupie jednostek uczestnictwa (maks. 5,5 proc.), oraz opłata za zarządzanie - wynosi do 4

Sprzedaż nowych funduszy Pioneera wyniosła prawie 670 mln zł w marcu

. Pioneer Alternatywny - Globalnego Dochodu. Subfundusz, który rozpoczął sprzedaż jednostek uczestnictwa 13 marca br. i koncentruje się na inwestycjach w instrumenty finansowe generujące stabilne i regularne dochody, tj. dywidendy, pożytki z nieruchomości czy kupony, pozyskał już blisko 8 mln zł

IKE, IKZE czy PPE. Czyli jak nie ZUS, to co?

równy dla każdego pracownika procent wynagrodzenia. Maksymalna wartość składki to 7 proc. wynagrodzenia pracownika. Oszczędności można powiększyć, bo każdy pracownik może dodatkowo sam wpłacać pieniądze do PPE, choć nie ma takiego obowiązku. Zgodnie z przepisami pracodawca nie może uzależniać ani

Masz książeczkę mieszkaniową PKO BP? Możesz z nią inwestować na giełdzie

). Pieniądze, które trafią do części inwestycyjnej, będą natomiast inwestowane w jeden z czterech portfeli. Klient może wybrać portfel stabilny, umiarkowany, aktywny lub ekspansywny. Za te pieniądze klient kupi jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez PKO TFI. Np. jeśli wybierze portfel stabilny

NBP: Gospodarstwa domowe zwiększały środki na aktywa finansowe w IV kw.

grupy inwestycji finansowych stanowiły nowo nabyte jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych" - czytamy dalej w raporcie. W IV kw. 2014 r. depozyty gospodarstw domowych zwiększyły się prawie dwukrotnie w porównaniu z ich wartością sprzed roku. Od roku utrzymuje

Ile zarabiają i ile mają na koncie najważniejsze osoby w Sejmie? Sprawdź!

  - połowa działki rolnej o powierzchni 7,6507 ha o wartości rynkowej ok. 500 tys. zł, współwłasność. Uczestnictwo w spółce - Energogas sp. z o.o. S.K.A - wkład w wysokości 45 tys. zł  

Afera GetBacku. To najmniejsi inwestorzy poniosą ciężar finansowy ratowania spółki

znacznie więcej niż 9 tys. osób i 186 instytucji. Tylu nabywców obligacji na razie się doliczono. Ale przecież obligacje trafiały do funduszy inwestycyjnych otwartych i zamkniętych. Te sprzedawały i sprzedają swoje jednostki uczestnictwa, nie informując swoich inwestorów o tym, że posiadają toksyczne

NBP: Gospodarstwa domowe zwiększały dochody i spożycie prywatne w IV kw.

gospodarstw domowych w końcu grudnia 2014 r. wyniósł 1 625,7 mld zł i był o 1,0% niższy niż przed kwartałem. Na spadek aktywów finansowanych przełożyło się głównie zbywanie przez gospodarstwa domowe udziałów kapitałowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Z kolei nowe aktywa były lokowane

Dlaczego warto wycofać się z funduszy obligacji?

inwestor może mieć problem ze sprzedażą jednostek uczestnictwa funduszu dłużnego wtedy, gdy zacznie się bessa na rynku długu. Kinga Stachowiak, Prezes Zarządu Portal Skarbiec.biz S.A.

Przegląd informacji ze spółek

Open Finance ustalił cenę emisyjną akcji serii E w kwocie 1,16 zł za każdą akcję, podała spółka. IMS odnotowało 1,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,59 mln zł zysku rok

Przegląd informacji ze spółek

2016 r. na poziomie ubiegłorocznym, poinformował prezes Luigi Lovaglio. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na koniec czerwca br. posiadało ok. 2,05 mln kllientów. To oznacza, że na przestrzeni drugiego kwartału z inwestowania zrezygnowało ok. 15,8 tys., a w skali

Polska gra lekturą szkolną, na równi z "Hamletem", "Mistrzem i Małgorzatą". Nauczyciele: "Gry to kultura"

albo czytając Vonneguta, uważam, że zachowałabym się inaczej. Unikalną wartością gier jest ich interaktywność, możliwość znalezienia się w czyichś butach i podjęcia własnej decyzji. To ja wybieram: pomóc obcym? A może tym, których mam pod opieką? To niełatwy dylemat, bo protagoniści "This War of

Fundusze, które wypłacają "odsetki". Czy warto zainwestować?

Dividend. Jedyny kłopot z funduszami dywidendowymi polega na tym, że uczestnicy takich funduszy bezpośrednio nie czują w rękach kasy, którą fundusze otrzymują jako udziałowcy spółek. Pieniądze z dywidend są przeważnie doliczane do wyniku funduszy i powiększają wartość jednostek

Odziedziczyłeś akcje lub jednostki funduszy? Fiskus zaskoczy cię ekstrapodatkiem

funduszy inwestycyjnych, to podatek jest odprowadzany automatycznie przez powiernika przy sprzedaży jednostek uczestnictwa. Choć podatek zwykle nalicza się tylko od zysku (odliczając od wartości sprzedaży cenę nabycia papierów wartościowych), to okazuje się, że od tej zasady są