wartość euro zamówienia publiczne

Marek Okniński

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Kurs euro obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych ogłaszanych od 1 stycznia 2023 roku

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w euro, jednocześnie przyjmując stały kurs, po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp.

Kurs euro

Kurs euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Informacje na temat średniego kursu euro znajdziesz poniżej.

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Pytanie Czy prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro w trybie przewidzianym w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień (bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) można umieścić ogłoszenie o zamówieniu

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Nowy kurs obowiązujący przy udzielaniu zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych posługuje się wartościami wyrażonymi w € jednocześnie przyjmując stały kurs euro po jakim dokonuje się przeliczania wartości wyrażonych w euro na złote.  Realizując nałożone postanowieniami art. 35 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zobowiązanie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

zasada takiego podziału właściwa dla zamówień sektorowych o wartości powyżej 14 000 euro, a mniejszej niż progi unijne (tabela III). Zasady sporządzania sprawozdania Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za rok 2013 powinno zawierać oprócz

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

, jak i art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Pzp. Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Jednocześnie przepisy ustawy nie znajdą zastosowania w odniesieniu

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

na brak tożsamości czasowej pomiędzy przedmiotowymi zamówieniami. Uwaga! Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

Pytanie Zamawiający ogłosił postępowanie o zamówienie publiczne o wartości poniżej 14.000 euro na przebudowę budynku. Zaproszenia do złożenia ofert cenowych zostały wysłane do kilku firm. Jak powinien postąpić zamawiający, jeżeli po otwarciu ofert

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

zamówienia, inne opracowanie obejmujące opis zadania budowlanego i przeznaczenie ukończonych robót budowlanych. Uwaga! Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sytuacji gdy wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro (obecnie

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy o finansach publicznych nie określają, choćby w sposób ramowy, procedur jakie powinny być zachowane przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 - określenie odpowiednich zasad należy do wyłącznej

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Pytanie Chcę przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość przedmiotu zamówienia wynosi 14.000 złotych tj 3.646,78 euro. Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 39

Jaki tryb przetargu wybrać?

Pytanie Chcielibyśmy zakupić urządzenie za granicą. Koszt tego urządzenia wynosi 900 000 zł. W jakim z trybów udzielić tego zamówienia? Odpowiedź Każde zamówienie publiczne o wartości powyżej

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

publicznych o wartości do 14.000 euro, żadnych wymogów dotyczących np.: - obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych lub miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, - opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania

Roboty budowlane do 14.000 euro

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389). Opis zakresu koniecznych do wykonania robót budowlanych W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane o wartości do 14.000 euro opis przedmiotu

1 marca upływa termin przesyłania do UZP sprawozdania z zamówień publicznych udzielonych w 2012 r.

zawartych umowach. - w przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać jedynie całkowitą wartość umowy ramowej. W sprawozdaniu nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej. 20 lutego kolejna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Od dnia 01 stycznia 2010 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3,839 zł. Od dnia 01

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

: - ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez podmiot udostępniający zasoby wykonawcy zamówienia publicznego, - uproszczenia procedur udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, - okoliczności zatrzymania wadium

Nowy kurs euro

Nowy kurs euro

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). ZAPAMIĘTAJ Od dnia 01 stycznia 2008 r. średni kurs złotego w stosunku do EURO stanowiący podstawę przeliczania

Można wybrać ofertę złożoną po terminie

Stosownie do postanowień art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza równowartość 14.000 euro tj. 53.746,00 zł. netto

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

. Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi poniżej 14.000 euro, nie ma zastosowania do jego udzielenia ustawa Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W takim wypadku powinieneś zajrzeć do Twojego wewnętrznego regulaminu lub instrukcji, na podstawie której Twoja jednostka udziela zamówień do kwoty 14.000 euro

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 poz. 1177). Na podstawie wskazanego powyżej Obwieszczenia progi obowiązujące w 2021 roku zostały utrzymane na niezmienionym poziomie również w 2022 r. i wynoszą w zależności od rodzaju zamawiającego

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

niż 20.000.000 € (roboty             budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi), c)    120 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż wskazana w lit. b) powyżej.  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę cateringową – społeczną o wartości ok. 90.000 euro . W jaki sposób, w myśl nowych przepisów, należy tego dokonać? Czy postępowanie ogłaszam w  Biuletynie Zamówień Publicznych , czy tylko na stronie

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 € dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 € dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Przepis wyrażony w art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oparty

Progi przetargowe

Progi przetargowe - wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 zł.) na rok 2020. Od 1 stycznia 2022 r

Czy zamówienie na usługi społeczne będzie objęte elektroniczną komunikacją?

2019 r. − Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019). Przepis ten wskazuje, że przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy ustawy właściwe dla:?  zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne − jeżeli

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

względzie restrykcyjne podejście instytucji kontrolujących, szansa na wybronienie się z postawionych zarzutów jest niestety niewielka. Przypadek dotyczy zamówieniawartości poniżej 30.000 euro nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych . Zamawiający przeprowadził procedurę zgodnie z

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych . W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

jeszcze jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na konserwacji dachu na innym obiekcie o wartości do 30.000 euro . Przedmiotowe zamówienia zostały uwzględnione w planie finansowym sporządzonym pod koniec zeszłego roku. W planie zamówień publicznych do udzielenia pierwszego zadania przewidziano

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

udzielaniem zamówień publicznych , których wartość jest wyższa niż tzw. progi unijne określone na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych . Z dniem 01 stycznia 2020 roku nastąpi zmiana w odniesieniu do zamawiających , których dotychczas obowiązywał próg : - 144.000 € przy zamówieniach

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453), który określa, że 1€ = 4,2693 PLN netto.                     

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

finansowych zapisów, że dany wydatek podlega procedurom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych lub zapisów, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania. Warto zauważyć, że brak obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika wyłącznie z sytuacji, iż wartość

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 4,4 mln euro

zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 4,4 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2024 r. "O poprzednim zamówieniu o istotnej jednostkowej wartości w ramach ww. umowy ramowej

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2019 roku

obejmuje również zamawiających, którzy w 2019 r. udzielali wyłącznie zamówień o wartości do 30.000 € . Sprawozdanie z udzielonych w 2019 roku zamówień publicznych przesyła się do Urzędu Zamówień Publicznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.uzp.gov.pl na

Mostostal Zabrze ma kolejną umowę z Alstom Transport, wartą 2,4 mln euro netto

umowy ramowej, o wartości 2,4 mln euro netto. "Zamówienie będzie realizowane w okresie od stycznia 2021 r. do marca 2022 r. Warunki realizacji zamówienia nie odbiegają od warunków rynkowych i typowych dla realizowanych przez MZKP projektów" - czytamy w komunikacie

Czy ceną oferty może być stawka za roboczogodzinę?

Pytanie: Udzielam zamówienia o wartości powyżej 30.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego . Czy mogę określić cenę oferty jako cenę jednej roboczogodziny wykonania usługi i zawrzeć umowę do zabezpieczonej w planie kwoty, jaką zamierzam przeznaczyć na wykonanie zamówienia? Opis przedmiotu

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Publicznych. Jednym z nowych rozwiązań formalno – prawnych mających na celu zwiększenie dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych jest zobowiązanie zamawiających aby ogłoszenia o zamówieniach, których wartość szacunkowa przekracza 50.000,00 zł . netto zamieszczane

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.". Ustawodawca przewidział w przepisach Prawa zamówień publicznych powyższą możliwość mając na uwadze między innymi

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego , mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro ? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień , które są wyłączone

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

zawarcia nowej umowy, której przedmiotem jest usługa? dystrybucji energii elektrycznej, udzielił zamówienia publicznego .?Formalnie, bez względu na okoliczność wynikającą z istniejącego monopolu w tym zakresie, zamawiający w pierwszej kolejności był zobowiązany oszacować wartość zamówienia. W

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

: Zamawiający w przypadku zamiaru udzielenia zamówienia publicznego , którego przedmiotem jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego o kodzie CPV 75252000-7 jest zobowiązany przeprowadzić procedurę przetargową na podstawie jednego z trybów podstawowych zgodnie z przepisami ustawy Pzp , jeżeli wartość

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

Pytanie: Artykuł 20a ustawy Pzp stanowi, że w przypadku zamówień na roboty budowlany lub usługi o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000 euro, powołuje się zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Na jakim etapie taki zespół powinien zostać powołany? Na etapie

Mostostal Zabrze wykona prace w spalarni odpadów w Finlandii za ok. 4,6 mln euro

ramach budowy instalacji spalarni odpadów w Salo w Finlandii za szacunkowo 4,6 mln euro netto, podał Mostostal. "Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 4,6 mln euro netto, przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

zamówienia publicznego, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10.000.000 € dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 € dla robót budowlanych oraz wartość przedmiotu sporu przewyższa wartość 100.000 złotych

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Nowy termin elektronizacji zamówień publicznych

Ustawa z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje przesunięcie terminu obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych , których wartość nie przekracza równowartości 30.000 € . W dotychczas obowiązującym stanie prawnym (ustalonym

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienie od BASF warte ok. 22,7 mln zł netto

Battery Materials Finland Oy z siedzibą w Finlandii, podał Mostostal Zabrze. Wynagrodzenie wyniesie ok. 22,7 mln zł netto. "Za realizację przedmiotu zamówienia MZRP otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości około 5,3 mln euro (około 22,7 mln zł), przy czym ostateczna wartość

Mostostal Zabrze ma kolejne zamówienie w ramach umowy z Alstom - na 6 mln euro

égional New Generation - francuska kolej podmiejska w Paryżu) złożone w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 r., podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówienia to ok. 6 mln euro netto, natomiast termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2023 r

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może bowiem stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia , jeżeli: jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych kwota 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,łączna wartość

Spółka zal. Mostostalu Zabrze ma zamówienia od BASF warte ok. 12 mln zł netto

mln euro (około 12 mln zł), przy czym ostateczna wartość wynagrodzenia umownego obliczona zostanie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych prac i stawek jednostkowych ustalonych w zamówieniu. Termin zakończenia dostaw konstrukcji stalowej objętych zamówieniem to lipiec 2020 r., podano również

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Kurs euro do zamówień publicznych

, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

oraz niektórych innych ustaw w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego: prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający , których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 r. oferty i wnioski o dopuszczenie do

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

, zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania zapisów działu IV ustawy Pzp tj. dotyczącego umów w sprawach zamówień publicznych . Określenie wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro skutkuje spełnieniem przesłanki wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

podobnego typu w przyszłości. - Rynek zamówień publicznych o wartości poniżej progu 30 tys. euro jest wart rocznie ok. 35 mld złotych. Wykonawcy z sektora MŚP nie zawsze wiedzą o takich zamówieniach. Dlatego nowe PZP przewiduje obowiązek ogłaszania zamówień o wartości powyżej 50

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

) do 50 % (usługi, roboty budowlane) wartości zamówienia podstawowego. Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy

Zmiany w Pzp w 2016 roku

przepisach regulujących wartość kursu euro , stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Ustawodawca określił również progi stosowania przepisów Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informacje o zmianach i tekst nowej

Portfel zamówień Elektrobudowy miał wartość 619,75 mln zł na koniec 2018 r.

Warszawa, 02.05.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień grupy Elektrobudowa wynosiła 619,75 mln zł na koniec 2018 r., podała spółka w raporcie rocznym. "Wartość portfela zamówień grupy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 619 746 tys. zł

Oferta Izostalu na 26,42 mln euro najkorzystniejsza w postępowaniu AB Amber Grid

komunikacie. Wartość złożonej przez Izostal oferty wynosi 26 425 tys. euro netto, co po przeliczeniu według kursu NBP ogłoszonego dnia 28 maja 2019 roku wynosi 113 540 tys. zł netto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w okresie od roku 2019 do

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

? Odpowiedź: Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników zamawiającego stanowi zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp . W związku z tym, jeżeli jego wartość przekracza 30.000 euro, należy go udzielić w trybie

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

, - 400.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.000.000 euro dotyczy zamawiających sektorowych zdefiniowanych w art. 132 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. np. spółek energetycznych, spółek wodociągowych, kopalni. W przypadku zamówień o niższych wartościach od wskazanych

Zamówienia nieplanowane szacujemy oddzielnie, nawet jeśli dotyczą tej samej usługi, która już została zamówiona

udzielonego zamówienia i wyłonić wykonawcę w jednym z trybów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź W opisanym stanie faktycznym szacując wartość nowego zamówienia zamawiający nie bierze pod uwagę wartości zamówienia już udzielonego

Alstom Transport zwiększył zamówienie w spółce Mostostalu Zabrze do 4,4 mln euro

Warszawa, 13.12.2016 (ISBnews) - Alstom Transport zwiększył wartość zamówienia na dostawę konstrukcji stalowych wózków kolejowych przez Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe (MZKP) do 4,4 mln euro (19,7 mln zł) z 1,6 mln euro wcześniej, podała spółka

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

powyższe zasady należy stwierdzić, że na zamawiającym nie ciążą żadne inne obowiązki wynikające z przepisów ustawy Pzp. Tym samym zamawiający opisując przedmiot zamówienia na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku zamówień

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto

realizowanego przez HZI na zlecenie Covanta Holding CO, podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówień wynosi łącznie ok. 8,7 mln euro netto. Termin zakończenia prac przypada na listopad 2020 r., podano również. "HZI ma prawo zawieszenia wykonania całości lub

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

; Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 4 pkt. 8 ustawa Prawo zamówień publicznych nie będzie miała zastosowania do zamówień, których wartość jest niższa niż równowartość 30.000 euro (tj. 126.747,00 zł. netto) . Wobec powyższego ilość postępowań prowadzonych pod reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych

Będzie embargo na rosyjski węgiel. Unia wprowadza kolejne sankcje wobec Kremla

tych produktów będzie opiewał na kwotę 5,5 mld euro. - W ramach nowych sankcji na Rosję wprowadzimy unijny zakaz udziału rosyjskich firm w zamówieniach publicznych w państwach członkowskich - poinformowała von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej nawiązała także do kwestii finansów i banków

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Stopień zwiększania się rygorów formalno - prawnych następuję wraz ze zwiększeniem wartości udzielanego zamówienia. Kolejne wymogi formalne następują po przekroczeniu  progów  określonych przepisami  Prawa zamówień publicznych. Przepisy

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

Pytanie: W postępowaniu ogłoszonym ze względu na szacowaną wartość zamówienia w procedurze unijnej 21 maja 2019 r. została złożona tylko jedna oferta, której cena znacznie przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia . W związku z tym zamierzamy

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

; poprzednio: 10,9) --13:45: Strefa euro - Decyzja ws. stóp procentowych, kwiecień, stopa depozytowa (konsensus: -0,4%; poprzednio: -0,4%); stopa refinansowa, (konsensus: 0,0%; poprzednio: 0,0%); wartość programu QE (EUR) (konsensus: 30 mld; poprzednio: 30 mld

Łączne szacowanie wartości zamówień

Pytanie: W lutym 2015 r. przeprowadzono postępowanie dotyczące obsługi prawnej urzędu. Wartość zamówienia oszacowano na kwotę niższą niż 30.000 euro. Postępowanie przeprowadzono zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień o takiej wartości

Próg 14.000 euro przestanie obowiązywać?

skierowanej do Sejmu ustawy podniesie próg, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych z dotychczas obowiązujących 14.000 euro prawdopodobnie do kwoty 30.000 euro. Należy jednak pamiętać, że pomimo podniesienia progu stosowania przepisów ustawy nadal wydatki o wartości

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Wartość szacunkowa może być wyższa niż środki na realizację zamówienia

Pytanie W protokole z postępowania poniżej 14.000 euro należy zamieścić informacje dotyczące wartości szacunkowej zamówienia. Natomiast na umowie wartość wynagrodzenia wykonawcy. Która z tych wartości powinna być niższa, a która wyższa, bowiem

Nie trzeba tworzyć regulaminu udzielania zamówień powyżej 14 000 euro

Pytanie Czy zamawiający, którego obowiązuje stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobligowany opracować i stosować regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro? Odpowiedź

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

całego kraju Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne. Istotnie zmienia się sposób postępowania przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne, w szczególności na te, których wartość jest równa: - wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro lub ją przekracza - w przypadku

Solaris dostarczy 15 autobusów elektrycznych do Berlina za 13,2 mln euro

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach pozyskał zamówienie od berlińskiego operatora transportu publicznego BVG na 15 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 za 13,2 mln euro, podał producent. "Pierwsze przegubowe autobusy

Kurs euro w zamówieniach publicznych

Kurs euro w zamówieniach publicznych jest stały, tzn. ustalany na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata. Kurs ten stanowi podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Od 1 stycznia 2012 obowiązuje nowy kurs

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. W konsekwencji zlecając roboty budowlane o wartości poniżej 14.000 euro, zamawiający powinien uzyskać

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź Powinieneś wykluczyć wykonawcę z postępowania, nawet jeżeli umowa, którą rozwiązałeś z winy oferenta dotyczyła zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

Usługi na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego - szacować razem czy osobno?

budowlanego i nie jesteś w stanie w tym czasie przewidzieć konieczności zlecenia wykonania także kosztorysu inwestorskiego, a wartość usługi wykonania projektu budowlanego jest mniejsza niż 14.000 euro, możesz zamówić tę usługę bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zagraniczne firmy wygrywają coraz więcej przetargów

polskich zamawiających. * W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej można odnaleźć ogłoszenia o przetargach prowadzonych we wszystkich krajach członkowskich UE, których wartość szacunkowa zamówienia jest nie mniejsza niż 134 000 euro (w przypadku dostaw lub usług), 5 186 000 euro w przypadku robót

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

oraz ilość ulegnie zwiększeniu w stosunku do planu na rok 2015? Czy zamówienia na to, co w planie nie zostało ujęte a wartość remontu nieplanowanego jest poniżej 30.000 euro, można udzielić na podstawie art. 4 pkt 8? Odpowiedź: Jeżeli już na etapie

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

realizacją zamówienia W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób. Co najmniej dwóch członków zespołu

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

Pytanie Planuję ogłosić przetarg na zakup oleju napędowego w 2014 roku (wartość szacunkowa wynosi 31 000 euro). Zakupujemy także olej opałowy do ogrzewania budynku (przewidywana wartość w 2014 roku to ok. 10 000 euro). Czy mogę ogłosić przetarg na

Firmy stawiają rząd pod ścianą: albo tani prąd, albo idziemy do Czech

Europa zmaga się z kryzysem energetycznym i spowolnieniem gospodarczym. Jednym z najlepszych sposobów na walkę z kryzysem są inwestycje - to one, a nie „czysta" konsumpcja wnoszą wartość dodaną do gospodarki. W Polsce inwestycje kuleją. Według Eurostatu inwestycje w Polsce jako procent

Nowy kurs EURO w zamówieniach publicznych

, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną dyspozycje Prezes Rady Ministrów w dniu 16 grudnia 2011 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień