wartość euro w pzp

Renata Dzikowska

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Użycie znaków towarowych w procedurach poniżej 30.000 euro

Do zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp.

Dobrowolne stosowanie Pzp do zamówień podprogowych nie oznacza, że wykonawca może się odwołać

Jeżeli wartość zamówienia nie przekroczyła 30.000 euro, należy uznać, że procedury opisane w ustawie Pzp zostały zastosowane przez zamawiającego dobrowolnie.

Regulamin zlecania zamówień poniżej 30.000 euro może dowolnie określać termin zawarcia umowy

Jeżeli zamawiający prowadzi procedurę udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, to zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp do takich zamówień nie stosuje się ustawy, w tym także regulacji dotyczących terminów zawarcia umowy.

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

Czy usługę ratownictwa wodnego wolno zamówić jak usługę społeczną?

: Zamawiający w przypadku zamiaru udzielenia zamówienia publicznego , którego przedmiotem jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego o kodzie CPV 75252000-7 jest zobowiązany przeprowadzić procedurę przetargową na podstawie jednego z trybów podstawowych zgodnie z przepisami ustawy Pzp , jeżeli wartość

Progi stosowania ustawy Pzp

Progi stosowania ustawy Pzp

wykonawcę, w ten sposób, że oferent wykona prace naprawcze, a zamawiający zapłaci mu część poniesionych kosztów. Wartość robót wyniesie powyżej 30.000 euro i nie przekroczy progu 15.186.000 euro. Jeżeli przed sądem zostanie zawarta ugoda to czy zamawiający będzie miał obowiązek zlecenia wykonania robót

Zamówienie na zakup urządzenia

Zamówienie na zakup urządzenia

usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych? Odpowiedź: Szpital nie jest uprawniony do zawarcia przedmiotowej umowy bez zastosowania przepisów ustawy Pzp , z uwagi na fakt, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

właściwe? Przetargi z całej Polski Odpowiedź: Przepisy ustawy Pzp nie określają szczegółowych procedur i zasad postępowania dla zamówień , których wartość nie przekracza 30.000 euro. Niemniej

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Dokumentacja postępowania o wartości poniżej 30.000 euro

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro. Względem zamówień o takiej wartości zamawiający może samodzielnie ustalić procedurę ich dokonania. To w niej należy określić zakres dokumentacji

Usługi ochrony jako usługi społeczne

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

. Wyjaśnienie: Jeśli wartość Twojego zamówienia wynosi poniżej 14.000 euro, nie ma zastosowania do jego udzielenia ustawa Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). W takim wypadku powinieneś zajrzeć do Twojego wewnętrznego regulaminu lub instrukcji, na podstawie której Twoja jednostka udziela zamówień do kwoty 14.000 euro

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

fakturowaniu w zamówieniach, jeśli nie stosujemy ustawy Pzp ? Odpowiedź: Zamawiający tzw. sektorowy nie musi wprowadzać elektronizacji w zamówieniach o wartości mniejszej od progów unijnych , ponieważ przy udzielaniu takich zamówień w ogóle nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp . Stosownie do art. 133

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp. Zamawiający sektorowy udziela zamówienia sektorowego zgodnie z ustawą Pzp , jeśli jego wartość przekracza progi unijne . W przypadku zamówień sektorowych jest to: 428.000 euro, co stanowi równowartość kwoty 1.827.260 zł, w przypadku dostaw lub usług oraz

Kurs euro

Kurs euro

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy PZP Prezes Rady Ministrów zobowiązany jest do określania co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Obecnie ustalony kurs wynosi: 1 Euro = 4,4536 zł.

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

przypadku jednak trzeba rozważyć, czy wykonawca nie popełnił omyłki. W postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż: 90 dni, 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

;przekraczające co najmniej: a) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, b) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Pytanie: Czy mogę przeprowadzić postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego , mimo, że szacowana wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro ? Reprezentuję jednostkę sektora finansów publicznych. Odpowiedź: Zamawiający nie powinien stosować ustawy Pzp do zamówień , które są wyłączone

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę cateringową – społeczną o wartości ok. 90.000 euro . W jaki sposób, w myśl nowych przepisów, należy tego dokonać? Czy postępowanie ogłaszam w  Biuletynie Zamówień Publicznych , czy tylko na stronie

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2021 poz. 1177). Na podstawie wskazanego powyżej Obwieszczenia progi obowiązujące w 2021 roku zostały utrzymane na niezmienionym poziomie również w 2022 r. i wynoszą w zależności od rodzaju zamawiającego

Progi przetargowe

Progi przetargowe

Progi przetargowe - wartość od której powstaje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, (patrz art. 4 pkt. 8 ustawy PZP). Kolokwialnie - próg przetargowy dotyczy zamówień, których wartość jest wyższa niż równowartość 30.000 netto (tj. 126.747,00 zł.) na rok 2020. Od 1 stycznia 2022 r

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

Jak zachować ciągłość niezbędnych usług w sytuacji braku możliwości szybkiego ich zlecenia w postępowaniu?

nieplanowanego i stosować przepisy procedury uproszczonej tzw. podprogowej? Czy zamawiający naruszył art. 32 ust. 2 lub art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez dzielenie zamówienia celem obniżenia jego wartości? Jak powinien procedować zamawiający w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usługi, aby

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Pytanie: Nasze wątpliwości dotyczą sformułowania warunku udziału w postępowaniu. Z uwagi na wartość zamówienia procedura odbywała się zgodnie z regulaminem zamawiającego w trybie zapytania ofertowego według starej ustawy Pzp z 29 stycznia 2004 r. Zamawiający zamawiał

Trudne negocjacje z dostawcą prądu - jak podpisać nową umowę?

ten sposób mógłby ocenić, czy należy je zlecić w reżimie ustawy Pzp czy też ze względu na wartość określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – poza jej regulacjami.  Jeśli wartość zamówienia nie przekraczała progu kwotowego 30.000 euro , zawarcie umowy przebiegło prawidłowo

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Pytanie:  Prowadzimy postępowanie na zamówienie o wartości poniżej 140.000 euro w procedurze odwróconej. Najlepszy wykonawca został wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp , ponieważ nie potwierdził, że wskazane przez niego w wykazie usług dwie z trzech

Zmiany w Pzp w 2016 roku

sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego postawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). Zgodnie z jego treścią średni kurs wynosi 4,1749 zł. Zmiany w Pzp 2016 Kurs euro do zamówień publicznych

Jak zlecać zamówienia "dodatkowe" o różnych wartościach?

Pytanie: Zamawiający w 2016 roku udzielił zamówienia na realizację usługi dotyczącej dowozów szkolnych. W siwz i ogłoszeniu została przewidziana możliwość udzielenia zamówień dodatkowych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp . Już raz zlecono zamówienie w tym trybie, a jego wartość

Kiedy zarzuty kontroli w przypadku przekroczenia przez oferty progu 30.000 euro w procedurze podprogowej?

Pytanie: Zamówienie na dostawę prądu na 2019 rok jest udzielane na podstawie wewnętrznego regulaminu w procedurze poniżej 30.000 euro . Wartość szacunkową zamówienia określono zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp (dotyczącym zamówienia powtarzającego się okresowo z uwzględnieniem zamówień

Trudna sztuka szacowania dostaw paliwa - skorzystaj ze wskazówek

metody szacowania w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy), powinien porównać ww. wartość z tą uzyskaną z wykorzystaniem metody określonej w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp . Metoda ta przewiduje obliczenie szacunku na podstawie zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

? Odpowiedź: Zamówienie usługi grupowego ubezpieczenia pracowników zamawiającego stanowi zamówienie publiczne w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp . W związku z tym, jeżeli jego wartość przekracza 30.000 euro, należy go udzielić w trybie

Kiedy zadbać o zaliczki w umowie nawet, gdy jej wartość nie przekracza 30.000 euro?

, zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania zapisów działu IV ustawy Pzp tj. dotyczącego umów w sprawach zamówień publicznych . Określenie wartości szacunkowej przedmiotowego zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro skutkuje spełnieniem przesłanki wyłączenia stosowania przepisów ustawy Pzp na podstawie

Wydatkowanie środków z Europejskiego Funduszu Społeczego

stwierdzić, że nie musi ona stosować przepisów ustawy Pzp, o ile w ogóle wartość zamówienia przekraczałaby 30.000 euro. Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Wydatkowanie środków z EFS Niemniej

Dostawa i montaż windy - jak oszacować zamówienie?

).  Otworzyliśmy trzy oferty na roboty budowlane w kwotach: 112.200 zł netto, 214.959 zł netto, 323.000 zł netto. Wartość szacunkowa zamówienia to 123.231,74 zł netto, w związku z czym przeprowadzono zapytanie ofertowe do 30.000 euro . Chcemy teraz wybrać ofertę – naszym zdaniem szacunek

Zasada bezstronności obiektywizmu

Pytanie: Czy w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750.000 euro kierownik zamawiającego i osoby wykonujące czynności w postępowaniu muszą złożyć oświadczenia z art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a ustawy Pzp

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

ustawy Pzp ? Wartość tego zamówienia nie przekracza 30.000 euro i jednocześnie wynosi nie więcej niż 20% całej realizowanej inwestycji. Czy ze względu na wartość prac można udzielić tego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Czy ma tu znaczenie moment udzielenia zamówienia

Kiedy powinno przeprowadzić się jedno postępowanie, a kiedy kilka odrębnych?

inny z góry określony czas, powinieneś uwzględnić ten fakt przy szacowaniu wartości zamówienia. Zmiany personalne po stronie wykonawcy w zakresie świadczenia usług mogą prowadzić jednak do konieczności zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, na zasadach określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

najkorzystniejszych cenach (być może na stacjach paliw). Naszym zdaniem takie działanie będzie ekonomicznie racjonalne. Odpowiedź: Zamawiający może na podstawie art. 6a ustawy Pzp udzielić tego zamówienia w częściach i wówczas zastosować przepisy właściwe dla danej części zamówienia , o ile: - jej wartość jest

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

ma zostać wniesione wadium , nie ogranicza zasady konkurencyjności i jest dopuszczalne w postępowaniach podprogowych.  W przypadku udzielania zamówień współfinansowanych ze środków unijnych o wartości nieprzekraczającej? 30.000 euro dla zamawiających klasycznych lub 443.000 euro

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

również skorzystanie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp , jednak ten wybór może nieść za sobą ryzyko podważenia decyzji zamawiającego . W opisanej sytuacji uprawnione będzie wydzielenie części zamówienia , które de facto nie wpłynie na jego wartość szacunkową, gdyż pozostanie ona wartością właściwą dla

Kurs euro do zamówień publicznych

, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 29 grudnia 2015 r. podpisała rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

udzielić na te 25 części zamówienia z wolnej ręki w trybie unijnym. Wartość wszystkich części wynosi 11.330.493,43 euro. Zakup leków jest dla nas konieczny i nie możemy czekać na rozpisanie nowego unijnego przetargu. Jak przeprowadzić takie zamówienia z wolnej ręki , w przypadku gdy na kilka różnych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

równowartość 30.000 € .  Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności – zamówienia , których wartość netto nie przekracza wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP kwoty, udzielane są przez zamawiających w oparciu o własne procedury, wprowadzone wewnętrznymi regulaminami

Wartość szacunkowa zamówienia

Pzp ? Odpowiedź: W myśl definicji dostaw, określonej w art. 2 pkt 2 ustawy Pzp , leasing jest dostawą. Wartość szacunkową należy więc oszacować zgodnie z art. 32 ust. 1 Pzp, tzn. należy wziąć pod uwagę całkowite szacunkowe wynagrodzenie jakie

Doświadczenie spółki cywilnej - czy można wykazać prace realizowane na rzecz wspólnika?

Pytanie:  Zamawiający w postępowaniu na usługę społeczną o wartości poniżej 750.000 euro postawił następujący warunek udziału w zakresie doświadczenia: „Doświadczenie w prowadzeniu kursów lub szkoleń odpowiadających zakresem przedmiotowi zamówienia w danej części zamówienia tj. szkoleń

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może bowiem stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia , jeżeli: jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych kwota 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,łączna wartość

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

Pytanie: Udzielam zamówienia na usługi społeczne o wartości powyżej 750.000 euro. Czy oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków wykonawcy składają w formie JEDZ , czy może to być zwykłe oświadczenie? Czy można wymagać

Tryb z wolnej ręki może być stosowany do zamówień udzielanych w częściach

kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.". Ustawodawca przewidział w przepisach Prawa zamówień publicznych powyższą możliwość mając na uwadze między innymi

Szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie w formie zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych. Ich szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro, tj. 123.864,22 zł. Zapytanie cenowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zostało zamieszczone na

Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne

całego kraju Nowelizacja Pzp a udzielanie zamówień na usługi społeczne. Istotnie zmienia się sposób postępowania przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne, w szczególności na te, których wartość jest równa: - wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro lub ją przekracza - w przypadku

Można zgodzić się na elektroniczną formę oferty już po wszczęciu postępowania

Pytanie: Ogłosiłem postępowanie przetargowe powyżej 30.000 euro w wersji papierowej (na stronie internetowej zamawiającego ) a wykonawcy chcą złożyć oferty w wersji elektronicznej. Czy istnieje jakiś dopuszczalny sposób, aby oferenci mogli złożyć oferty elektronicznie przez komercyjną

Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

, jak i art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Pzp. Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Jednocześnie przepisy ustawy nie znajdą zastosowania w odniesieniu

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

podobnego typu w przyszłości. - Rynek zamówień publicznych o wartości poniżej progu 30 tys. euro jest wart rocznie ok. 35 mld złotych. Wykonawcy z sektora MŚP nie zawsze wiedzą o takich zamówieniach. Dlatego nowe PZP przewiduje obowiązek ogłaszania zamówień o wartości powyżej 50

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

Pzp Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg którego przekroczenie oznacza obowiązek stosowania przepisów wskazanej ustawy wynosi równowartość 30.000 ?. Wskazany próg nazywany jest również progiem bagatelności - zamówienia, których wartość netto nie

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

procedury. W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp próg 30.000 euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie. Uwzględniając powyższe rozporządzenie w przypadku zamawiających, których

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Pytanie: Zlecamy usługi na projekty dotyczące remontów oraz budowy dróg, obiektów kubaturowych, placów zabaw czy różnych sieci. W poszczególnych grupach nie przekraczamy 30 tys. euro , jednak po zsumowaniu wszystkich usług ich wartość przewyższa ten próg . Podobnie dzieje się przy usługach

Zapytanie ofertowe: przetarg na zakup samochodów

, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Zgodnie z ustawą Pzp, wykonawca to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

powyższe zasady należy stwierdzić, że na zamawiającym nie ciążą żadne inne obowiązki wynikające z przepisów ustawy Pzp. Tym samym zamawiający opisując przedmiot zamówienia na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro - w przypadku zamówień

Zamówienia uzupełniające

przetargów z całego kraju Progi ustawowe Zamówienie uzupełniające zarówno dla dostaw jak i usług udzielane jest w przypadku, gdy jego wartość przekracza równowartość 30.000 euro, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej

Łączenie wartości kilku zamówień

przekracza 30.000 euro. Czy zamawiający musi ogłosić przetarg na powyższe zamówienia, sumując wartość z uwagi na jedną inwestycje czy liczy się przedmiot zamówienia (różni wykonawcy ) i wówczas może dokonać zakupów poza ustawą z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp ? Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje

Zmiana kursu EURO w zamówieniach publicznych

, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Realizując wskazaną powyżej dyspozycję Prezes Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r. podpisał rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień

Warunki podziału zamówienia na części

euro w tym wypadku szacuję w nowym roku wartość odrębnie do tego udzielonego na bieżącą obsługę prawną w 2015 r. Co w przypadku kiedy rozstrzygnę zapytanie ofertowe na obsługę prawną w 2015 r., natomiast samą umowę podpiszę w 2016 r., mając na uwadze że w 2016 r. czeka mnie postępowanie na zastępstwo

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Ustawa Pzp określa odpowiednio terminy związania ofertą, co jest ściśle związane z wartością szacunkową zamówienia. A zatem dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000.000 euro lub dla dostaw i usług - 10.000.000 euro

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

Maksymalny termin związania ofertą został określony przez ustawodawcę w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

Pytanie: Artykuł 20a ustawy Pzp stanowi, że w przypadku zamówień na roboty budowlany lub usługi o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000 euro, powołuje się zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Na jakim etapie taki zespół powinien zostać powołany? Na etapie

Dostawy powtarzające się okresowo

Pytanie: Mamy w planie w paragrafie 4220 na zakup żywności ogólnie kwotę przekraczającą 30.000 euro, ale robimy podział na: -mięso kwota powyżej 30.000 euro osobny przetarg, -warzywa kwota powyżej

Zasada uczciwej konkurencji a autoryzowane przedstawicielstwo firmy

Pytanie: Zamawiający posiada dużej wartości skomplikowane urządzenia firmy X. Zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną musi stosować oryginalne części do bieżącego utrzymania i serwisowania od firmy X. Czy w związku z tym (oprócz

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

oraz ilość ulegnie zwiększeniu w stosunku do planu na rok 2015? Czy zamówienia na to, co w planie nie zostało ujęte a wartość remontu nieplanowanego jest poniżej 30.000 euro, można udzielić na podstawie art. 4 pkt 8? Odpowiedź: Jeżeli już na etapie

Jak zgodnie z ustawą Pzp można udzielić zamówień w częściach?

powinieneś udzielać zamówień w częściach? Jeżeli chcesz udzielić zamówień w częściach muszą wystąpić łącznie dwie przesłanki: - wartość części zamówienia dla usług lub dostaw nie może przekroczyć 80.000 euro oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych

Absurdalne prawo zamówień publicznych niszczy naukę

lokuje się głównie poza polem sensownego stosowania zamówień publicznych. Istotą PZP jest planowanie wydatków w roku następnym i organizowanie przetargów na wydatki przekraczające przyjęty próg (w Polsce nieszczęsne 14 tys. euro). Istotą nauki jest odkrywanie nowego, a więc nieprzewidywalność. Instytucję

Przedłużenie terminu związania ofertą

. Maksymalne terminy związania ofertą Należy zauważyć, że art. 85 ustawy Pzp stanowi, że wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w siwz, jednak nie dłużej niż: 30 dni - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Czy łączne szacowanie zamówień zawsze jest obowiązkowe?

podarunkowych dla tych jednostek. Czy w takim przypadku wartość zamówienia należy liczyć razem jako całość dla wszystkich jednostek, co daje razem 100.000 zł? Jeśli zamówienie będzie realizowane dla każdej jednostki z osobna, to poszczególna wartość nie przekroczy 14.000 euro. Natomiast, jeśli liczona kwota ma

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

wartości. Jeżeli wartość jest mniejsza niż 14 000 euro (art. 4 pkt 8 Pzp) w tabeli II w pozycji 1 podaje jedynie łączną wartość udzielonych zamówień (np. na zakupy długopisów, urządzeń). Nie rozbija ich na poszczególne rodzaje zamówień tzn. dostawy, usługi lub roboty budowlane. Nie ma tu zastosowania

Kurs euro w zamówieniach publicznych

Kurs euro w zamówieniach publicznych jest stały, tzn. ustalany na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata. Kurs ten stanowi podstawę przeliczania wartości zamówienia publicznego. Od 1 stycznia 2012 obowiązuje nowy kurs

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

Pytanie Chcę przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie wartość przedmiotu zamówienia wynosi 14.000 złotych tj 3.646,78 euro. Czy w takiej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy art. 39

Sprawdź, jak prawidłowo udzielić zamówienia w częściach

przypadku gdy oszacowana z należytą starannością wartość którejkolwiek z części nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp. Analogiczna sytuacja zaistnieje, gdy wartość części zamówienia

Czy przy zmianie przedmiotu zamówienia zmienia się również jego wartość szacunkowa?

wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, - w jakiej procedurze "krajowej" czy "unijnej" zamówienie ma być udzielone oraz - czy w ogóle do danego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp; ustawy nie stosuje się do

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Pytanie Czy prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro w trybie przewidzianym w wewnętrznym regulaminie udzielania zamówień (bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych) można umieścić ogłoszenie o zamówieniu

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

, gdyż żadna z wydzielonych przez beneficjenta części np. zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze itd. nie przekraczała wartości 14.000 euro. Dla realizacji poszczególnych części zamawiający wybierał wykonawców w oparciu o regulamin wewnętrzny. Instytucja Kontrolująca

Koniec umowy - czy można przedłużyć ją aneksem?

umowy w celu przedłużenia jej obowiązywania byłoby sprzeczne z postanowieniami ustawy, która obliguje zamawiających do określenia wartości szacunkowej danego zamówienia (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp), a następnie - w przypadku oszacowania jej na kwotę przekraczającą równowartość kwoty 14 000 euro

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

przepisów Pzp, jeżeli jej wartość oszacowana z należyta starannością przed wszczęciem postępowania nie przekraczała progu 14.000 euro. Zamówienia poniżej 14.000 euro reguluje regulamin wewnętrzny Brak obowiązku stosowania procedur określonych w Prawie

Czy udzielenie zamówienia dodatkowego poniżej kwoty 14.000 euro zobowiązuje do stosowania ustawy Pzp?

przesądza jego wartość i jeżeli ta nie przekracza kwoty 14.000 euro wówczas przepisy ustawy Pzp nie mają zastosowania. Przyjmując to założenie udzielając takiego zamówienia powinieneś opierać się na ewentualnych procedurach wewnętrznych, obowiązujących w Twojej organizacji. Jeżeli więc jesteś obecnie na

Szacowanie wartości zamówienia

30.000 euro. Dodatkowo planujemy jeszcze inne nieprzewidziane wcześniej zamówienie - remont tarasu za kwotę ok. 80.000 zł. W chwili obecnej wyniknęła możliwość (dostaliśmy pieniądze) i jest potrzeba udzielenia zamówienia uzupełniającego zamówienie, z uwagi na wartość poniżej

Kiedy jest możliwa zmiana umowy w trakcie realizacji zamówienia?

przekracza kwotę 14 000 euro? Czy zamawiający sam musi zakupić urządzenie w trybie ustawy Pzp? Czy urządzenie może być kupione przez wykonawcę bez stosowania ustawy Pzp? Urządzenie jest droższe niż zaoferowane w ofercie przez wykonawcę. Jak przeprowadzić zamianę? Odpowiedź

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

? Obowiązek stosowania ustawy Pzp w kontekście wartości zamówienia powstaje w przypadku, gdy oszacowana wartość zamówienia przekracza równowartość 14.000 euro, tj. przy zastosowaniu obecnie obowiązującego przelicznika (3,839) wynosi 53.746 zł netto. Jeżeli oszacujesz, że wartość robót planowanych na danym

Ustawa PZP - DZIAŁ VII: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski Art. 201. 1. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w art. 200, ustala się w zależności od wartości zamówienia. 2. Jeżeli wartość zamówienia: 1) jest

Złe doświadczenia z wykonawcą. Czy możesz wykluczyć go z nowego postępowania?

Pytanie W przetargu ofertę złożyła firma, z którą kiedyś już rozwiązaliśmy umowę z jej winy. Miało to miejsce 2 lata temu i dotyczyło umowy cywilnoprawnej o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro. Czy w tym przypadku można wykluczyć wykonawcę z

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

euro Zamówienie uzupełniające stanowi odrębną od przetargu nieograniczonego procedurę. W praktyce oznacza to, że przed jego udzieleniem zamawiający zobowiązany jest ustalić z należytą starannością jego wartość szacunkową. Wartość zamówienia podstawowego pozostaje bez wpływu

Zakup wyposażenia do nowego budynku - jak oszacować zamówienie?

jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Przepis art. 32 ust. 2 ustawy Pzp zakazuje zamawiającemu dzielenia zamówienia na części i zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Wobec

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

Pytanie Prowadzimy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest większa niż 200.000 euro. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych dla apteki szpitalnej. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty, ale nie

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

7 lutego 2014 r. Sejm przyjął zmiany przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które między innymi znoszą próg 14.000 euro. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązują od wartości 30.000 euro, tj. od kwoty 126.747,00 zł. netto. Uchwalona w dniu 7 lutego 2014 r. nowelizacja ma na celu

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

jednak możemy potraktować je jako trzy odrębne zamówienia (każde poniżej wartości 14.000 euro), nie narażając się przy tym na zarzut dzielenia zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy Pzp? Odpowiedź Nie musisz łączyć wszystkich elementów

Przegląd prasy

. --Mr Jeff wchodzi z systemem franczyzowym na rynek usług pralniczych w Polsce --Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP --CrossLend pozyskał 35 mln euro m.in. od Santander InnoVentures

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

ich udzielania oraz podstawę prawną zastosowania, a jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług - także sposób wykonania zamówień, oraz biorąc pod uwagę obowiązek przekazywania

Zamówienia nieplanowane

uprzednio w siwz ) stanowi wtedy odrębne zamówienie, którego przedmiot oraz wartość są opisywane i oszacowywane oddzielenie od zamówienia już udzielonego. Jeżeli jego wartość nie przekracza 30.000 euro nie stosuje się ustawy Pzp. Zamiar ewentualnego podziału zamówienia na części

Informacja o wartości umów ramowych stanowiących podstawę udzielania zamówień przekazywana jest w sprawozdaniu przez zamawiającego centralnego

zawartych umów (w wielu przypadkach) nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. W którym miejscu w ZP-SR należy zatem uwzględnić fakt udzielenia zamówienia przez daną jednostkę , jeżeli umowa została zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego (postępowanie o wartości powyżej progów

Uzupełnianie dokumentacji przetargowej

zgodnie ze wzorem umowy uzależniona była wartość faktycznego wynagrodzenia wykonawcy, zamawiający był zobowiązany do odrzucenia takiej oferty. Wynika to z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Uzupełnienie oferty o takie dane byłoby niedopuszczalne. Zgodnie z ustawą Pzp, zamawiający

Zamówienie dodatkowe jest możliwe gdy...

na brak tożsamości czasowej pomiędzy przedmiotowymi zamówieniami. Uwaga! Jeżeli wartość szacunkowa planowanego do wykonania zamówienia nie przekroczy wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wyboru wykonawcy należy dokonać bez

Kiedy możesz wybrać tryb z wolnej ręki?

sam wywóz śniegu. W tym roku sytuacja jest podobna, czy w związku z tym również możemy zastosować te przepisy? Czy powinniśmy przeprowadzić nowe postępowanie przetargowe, gdyż wartość umów przekroczy 14.000 euro? Odpowiedź W ubiegłym roku właściwie

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

środki finansowe, to powinieneś wszcząć odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co nie prowadzi do niedozwolonego podziału zamówienia na części. Jeżeli przekazana kwota na realizację zadania nie przekracza równowartości kwoty 14.000 euro, nie masz obowiązku stosowania ustawy Pzp w celu