wartość euro na roboty budowlane

Marek Okniński

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

Jak oszacować wartość robót budowlanych poniżej progu 14 000 euro?

Do zamówień poniżej 14 000 euro nie stosuje się procedur Prawa zamówień publicznych. Należy jednak pamiętać, że to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny.

Kiedy trzeba sporządzić raport z realizacji umowy

Zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Czy raport z realizacji jest wymagany przy opóźnieniach wynikających z działań osób trzecich?

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

Progi obowiązywania Pzp [Aktualizacja 2022]

oraz przedmiotu udzielanego zamówienia: 139.000 € przy zamówieniach na dostawy lub usługi, 5.350.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

niż 20.000.000 € (roboty             budowlane), 10.000.000 € (dostawy, usługi), c)    120 dni dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż wskazana w lit. b) powyżej.  Zgodnie z art. 220 ust. 1 i art. 307 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy konserwację elementów urządzeń przemysłowych oraz konserwację dachu należy połączyć w jedno zamówienie?

Pytanie: Udzieliliśmy zamówienia na roboty budowlane polegające na konserwacji stalowych elementów urządzeń przemysłowych. Jego wartość przekraczała 30.000 euro , zamówienia udzielono więc zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego . W tym samym roku budżetowym zaplanowane jest

Progi przetargowe

Progi przetargowe

. roku próg dotyczący zamówień publicznych na roboty budowlane wyniesie  5 382 000 euro. Z kolei próg dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych zostanie podwyższony do kwoty 140 000 euro.

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

Od stycznia nowe progi obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych

na dostawy lub usługi - nowy próg wynosić będzie: 139.000€, - 5.548.000 € przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosić będzie: 5.350.000 €. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy

Spółka Erbudu zrealizuje kompleks dla seniorów w Düren za 14,8 mln euro

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Erbudu - GWI Bauunternehmung GmbH zawarła umowę z PflegeQuartier Düren GmbH na roboty budowlane w ramach generalnego wykonawstwa przy realizacji kompleksu dla seniorów Neue Jülicher w Düren o wartości 14,8 mln euro

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

Zamówienia sektorowe poniżej progów unijnych - regulamin zgodny z nową ustawą Pzp

roboty budowlane) itd. zapisów właściwych dla np. przetargu nieograniczonego poniżej progów oraz trybów właściwych dla postępowań klasycznych poniżej tych wartości. Na chwilę obecną brak już trybu zapytania o cenę. Kierownik zamawiającego upiera się o pozostawienie tego trybu w regulaminie. Tryb ten

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

Ściągawka z progów stosowania Prawa zamówień publicznych

ń na dostawy lub usługi, - 5.350.000 € dla zamówień na roboty budowlane, b) udzielanych przez zamawiających z sektora samorządu terytorialnego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe, jednostki kultury) progi unijne wynoszą odpowiednio: - 214.000 €  dla

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty bud. przesłany do Sejmu

, Centrum Informacyjne Rządu informowało, że najważniejsze proponowane rozwiązania to: - ustawa ma być obowiązkowo stosowana do umów koncesji na roboty budowlane i umów koncesji na usługi, których wartość jest równa lub przekracza 30 tys. euro (taki sam próg jest stosowany w

Spółka Erbudu ma umowę na budynek w Niemczech za 6 mln euro netto

Warszawa, 27.07.2020 (ISBnews) - GWI Bauunternehmung, spółka zależna Erbudu, podpisała z TZMO Deutschland umowę o wartości 6,03 mln euro netto (26,52 mln zł netto) na budowę budynku administracyjnego w Biesenthal, podał Erbud. "Termin realizacji

Dekpol ma list intencyjny ws. budowy obiektu dla Panattoni Europe w Pruszkowie

. "Umowa o roboty budowlane ma zostać zawarta do dnia 30 kwietnia 2019 r. Zakończenie przez emitenta realizacji inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 30 września 2019 r. Wartość wynagrodzenia netto emitenta za wykonanie inwestycji została ustalona na poziomie ok. 10

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

W przepisach ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określono zasady i tryb zawierania umowy koncesji oraz środki ochrony prawnej przysługujące podmiotom ubiegającym się o zawarcie umowy koncesji. Wskazana powyżej ustawa definiuje

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

W przepisach ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określono zasady i tryb zawierania umowy koncesji oraz środki ochrony prawnej przysługujące podmiotom ubiegającym się o zawarcie umowy koncesji. Wskazana powyżej ustawa definiuje

Rząd przyjął projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane

; - podało CIR. Najważniejsze proponowane rozwiązania: - ustawa ma być obowiązkowo stosowana do umów koncesji na roboty budowlane i umów koncesji na usługi, których wartość jest równa lub przekracza 30 tys. euro (taki sam próg jest stosowany w przepisach

Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Pytanie: Z planu zamówień publicznych na roboty budowlane na rok 2015 nie zostały jeszcze zrealizowane wszystkie pozycje (remont dźwigu-windy, modernizacja magazynu w odrębnej od siedziby zamawiającego lokalizacji). Ich łączna wartość przekracza kwotę

P.A. Nova zwiększyła wartość umowy z Dr. Schumacher do 11,82 mln euro

Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - P. A. Nova podpisała aneks do umowy o roboty budowlane z Dr. Schumacher, zgodnie z którym wartość kontraktu wzrosła o 2,77 mln euro do 11,82 mln euro netto, podała spółka. "W związku z zawarciem niniejszego aneksu

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Jak przeprowadzić przetarg na grupowe ubezpieczenie pracowników?

Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Pzp , pod pojęciem zamówienie publiczne należy rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym a wykonawcą , której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienie publiczne należy zatem utożsamiać z umową

Spółka Trakcji ma umowę na prace rekonstruk. lotniska w Wilnie za 26,78 mln euro

Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Kauno tiltai - spółka zależna Trakcji PRKiI - podpisała z przedsiębiorstwem państwowym Lotniska Litewskie umowę na wykonanie robót budowlanych "Prace rekonstrukcyjne lotniska w Wilnie", podała Trakcja. Wartość umowy wynosi 26,78 mln

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

przypadku jednak trzeba rozważyć, czy wykonawca nie popełnił omyłki. W postępowaniu o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zgodnie z art. 220 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż: 90 dni, 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa

Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

, tzn. czy zastosowany tryb będzie inny, jeżeli zamówienie na dodatkowy zakres robót zostanie udzielone dopiero po zakończeniu i rozliczeniu podstawowego zakresu robót (czyli po zakończeniu inwestycji)? Roboty budowlane z całej Polski Odpowiedź

Litewska spółka Trakcji ma umowę na prace w Kłajpedzie za 25,15 mln euro netto

Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - AB Kauno tiltai - litewska spółka zależna Trakcji - podpisała umowę z zarządem gminy miasta Kłajpedy na wykonanie robót budowlanych: "Przebudowa ronda na skrzyżowaniu ul. Baltijos, ul. Silutes (w tym wejście na ulicę Dubysos) i ul

Szacunkowa wartość zamówienia

Pytanie: Zamawiający wszczął postępowanie w formie zapytania cenowego na wykonanie robót budowlanych. Ich szacunkowa wartość nie przekraczała 30.000 euro, tj. 123.864,22 zł. Zapytanie cenowe zgodnie z regulaminem wewnętrznym zostało zamieszczone na

Tesla już nie chce pieniędzy od rządu Niemiec na fabrykę akumulatorów

NaturFreunde, zgłosiły nowe zastrzeżenia i zażądały przeprowadzenia kolejnej rundy publicznych dyskusji o zastrzeżeniach wobec inwestycji Tesli.  Już wcześniej niemieccy ekolodzy opóźnili budowę Gigafactory Berlin, tłumacząc to zakłóceniem hibernacji węży przez roboty budowlane.  Efekt jest taki, że

Unibep zwiększył wartość umowy na Ogrodowa Office w Łodzi o 20,3 mln zł netto

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Unibep zawarł z WX Office Development 2 aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi, który zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

dotychczas obowiązywał próg: - 134.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 135.000 euro, - 5.186.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.225.000 euro. Wskazane powyżej progi

Roboty budowlane do 14.000 euro

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389). Opis zakresu koniecznych do wykonania robót budowlanych W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane o wartości do 14.000 euro opis przedmiotu

Czy zamawiający sektorowy ma obowiązek prowadzić elektroniczne postępowania poniżej progów unijnych?

ust. 1 ustawy Pzp do udzielania zamówień sektorowych ustawę Pzp stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub je przekracza. Wynoszą one: dla robót budowlanych 5.548.000 euro , adla dostaw lub usług 443.000 euro .  Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na

PARP: MŚP mogą ubiegać się o wsparcie dla nowych produktów, w puli 750 mln zł

konkurencyjności i innowacyjności firmy. Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, roboty budowlane, nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how itp., eksperymentalne prace rozwojowe czy usługi doradcze. Co ważne

AB Kauno Tiltai z Grupy Trakcja ma umowę za ok. 198,88 mln zł netto

Warszawa, 31.12.2019 (ISBnews) - AB Kauno Tiltai należące do grupy kapitałowej Trakcji PRKiI ma umowę na wykonanie robót budowlanych "Budowa drugiego odcinka drogi kolei Plung-Šateikiai" o łącznej wartość 46 699 999,99 euro (198 885 959,96 zł) netto, podała Trakcja

W rocznym sprawozdaniu należy uwzględnić również zamówienia poniżej 14 000 euro

Pytanie Czy w sprawozdaniu z udzielonych zamówień należy podać łączną sumę wszystkich zamówień poniżej 14 000 euro z podziałem na dostawy, usługi i roboty budowlane? Czy zakupy o małych wartościach np. zakup długopisów, ekspresu do kawy, także należy

PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji, zakup nieruchomości, roboty budowlane czy budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal. Dofinansowanie umożliwia również pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności

Praktyczne wskazówki dotyczące powołania zespołu nadzorującego zamówienie

Pytanie: Artykuł 20a ustawy Pzp stanowi, że w przypadku zamówień na roboty budowlany lub usługi o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000 euro, powołuje się zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia. Na jakim etapie taki zespół powinien zostać powołany? Na etapie

Progi stosowania ustawy Pzp - kompendium

? dla zamówień na roboty budowlane. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym kwoty wyżej wyrażone w ? przeliczane są wg kursu netto ustalonego przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego

Poprawne szacowanie wartości zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

Pytanie Czy opracowanie koncepcji na adaptację istniejącego budynku (przewidywana wartość zamówienia poniżej 14.000 euro), sporządzenie kosztorysu i roboty budowlane muszę potraktować jako całą wartość zamówienia? Czy mogę to rozpatrywać w aspekcie

Spółka Erbudu ma umowę na budowę elektrociepłowni w Niemczech za 74,4 mln zł

- spółka GWI GmbH podpisała znaczącą umowę na roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach: 1. Przedmiot umowy: Projekt "Reuter C Ersatz" - budowa elektrociepłowni 2. Data podpisania kontraktu: 23.06.2017 3

Erbud ma umowę na budynek mieszkalny w Dusseldorfie za 11,15 mln euro

Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Erbud podpisał umowę z Instone Real Estate Development GmbH na realizację stanu surowego budynku mieszkalnego wraz z garażem podziemnym w Düsseldorfie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 11 152 387,08 euro netto (ok. 48 218 460,77 zł netto

Grupa Recykl ma wszystkie umowy na budowę zakładu produkcyjnego w Chełmie

zł. To skutek wzrostu nakładów na roboty budowlane, jak też uwzględnienia wszystkich elementów projektu, wykraczających poza koszty kwalifikowane projektu B+R, realizowanego wspólnie z PAPR. Liczymy, że uda nam się rozpocząć działalność operacyjną nieco wcześniej wobec pierwotnych założeń, czyli w

Strabag ma umowę na rozbudowę szpitala w Lublinie wartą 15,5, mln zł

Strabag opracuje projekt wykonawczy wielobranżowy do projektu budowlanego, kompleksowo przeprowadzi roboty budowlane i instalacyjne, oraz uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, podano w komunikacie. "Budowa szpitala będzie kosztowała ok. 15,5 mln zł netto i

PA Nova ma umowę na budowę osiedla w Bad Staffelstein za 5,4 mln euro

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - P.A. Nova podpisała umowę na budowę osiedla mieszkaniowego w Bad Staffelstein 28 grudnia br. o wartości 5,4 mln euro, poinformowała spółka. "Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w formule generalnego

Mostostal Zabrze:Aktualizacja wyceny kontraktu obniży wynik o 15,8 mln zł w 2016

. Ze względu na fakt, iż zamawiający zgłosił, nieuzasadnione w opinii emitenta, roszczenia z tytułu poniesionych dodatkowych kosztów w związku z realizacją robót, jak również z tytułu kar umownych, w łącznej kwocie 2,8 mln euro (tj. 12,2 mln zł), zarząd emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu działań

Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach w nowym Prawie zamówień publicznych

wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 € dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 € dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Przepis wyrażony w art. 30 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oparty

Przegląd informacji ze spółek

. Port Popowice - spółka zależna Vantage Development i jednocześnie jednostka stowarzyszona Rank Progress - zawarła z Erbudem dwie umowy o roboty budowlane i generalne wykonawstwo w projekcie Port Popowice we Wrocławiu, o łącznej wartości 103,97 mln zł netto, podały spółki. PGE

Drogowa kampania wyborcza 2023 r. już ruszyła. Ale może się potknąć o pieniądze

mają potencjał polityczny. Lwią część tych umów zawarto na zasadzie „projektuj i buduj" – czyli wykonawca ma około roku na zaprojektowanie drogi i zebranie zezwoleń administracyjnych na jej budowę, a potem przeciętnie około dwóch lat na roboty budowlane.  Z tego wynika, że w

Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Warszawa, 06.09.2016 (ISBnews) - Sejm uchwalił ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Określa ona zasady i tryb zawierania takich umów , przysługujące wykonawcom i innym podmiotom środki ochrony prawnej oraz organ właściwy w tych sprawach

Kiedy istnieje obowiązek łącznego szacowania zamówień na roboty budowlane?

obiekcie budowlanym przekroczy ww. wartość, musisz do udzielenia zamówienia na te roboty stosować ustawę Pzp. To zasadniczo oznacza stosowanie trybu podstawowego (przetargu nieograniczonego albo ograniczonego), a trybów nieprzetargowych - w przypadku zajścia okoliczności odpowiadających przesłankom ich

Gazociąg Baltic Pipe ułoży włoski Saipem. Umową pochwalił się prezydent Andrzej Duda

rano notowany na giełdzie w Mediolanie Saipem poinformował inwestorów o kontrakcie z Gaz-Systemem na Baltic Pipe i także w Polsce można było to ogłosić.  - Rozpoczyna się budowa Baltic Pipe, ta inwestycja zaczyna się dosłownie w najbliższych dniach, już faktycznie poprzez konkretne roboty

Konsorcjum Mitsubishi i Polimeksu ma umowę z PGNiG Termika na blok w EC Żerań

jego zobowiązań wynikających z kontraktu, w tym za wszystkie dostawy, usługi i roboty budowlane, (w tym udzielenie przez wykonawcę zamawiającemu wszelkich praw i zezwoleń) określona została jako ryczałtowa [...] i wynosi 982 281 952,84 zł i 111 938 759,89 euro. Podane wartości uwzględniają podatek VAT

Dekpol zbuduje magazyn wraz z infrastrukturą w Rumii dla Tricity North

;Zakończenie przez spółkę realizacji inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do marca 2020 r. Wartość wynagrodzenia netto emitenta za wykonanie inwestycji została ustalona na poziomie ok. 8% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za rok 2018 (przeliczone wg kursu euro z dnia

Zamówienia publiczne 2011: budowlany odwrót

. Najbardziej spadła wartość rozstrzygniętych postępowań na roboty budowlane, głównie na skutek mniejszych zamówień wśród samorządów. Dotychczas inwestycje były głównie napędzane środkami unijnymi. Jednak ten czynnik w tym i najbliższych latach zostanie mocno ograniczony. Poprawa być może nastąpi dopiero po

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

mowa w pkt 1-3a, b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej

Konsorcjum ze spółką Trakcji ma umowę na prace na Litwie za 100,4 mln zł netto

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Konsorcjum z AB Kauno Tiltai, spółką zależną Trakcji PRKiI, podpisało z AB Litgrid umowę na "Zamówienie dotyczące zaprojektowania i wykonywania robót budowlanych - optymalizacja energetycznej sieci przesyłowej w północno-wschodniej Litwie i

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

finansowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a, b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące

Jak oszacować wartość zamówienia na roboty budowlane w przypadku remontu budynku?

wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. Postawa prawna: art. 1 ust. 2 b i art. 9 ust. 5 a dyrektywy 2004/18/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004r. koordynującej procedury udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usług; art. 1 ust. 2 b i art. 17

Jeżeli już na etapie planowania postępowania zamawiający zna przedmiot i przewidywaną wartość zamówienia, to wystarczy by wiedzieć, czy zastosować ustawę Pzp

Pytanie: Zamawiający ma w planie zamówień publicznych (i planie finansowym) na rok 2015 roboty budowlane w zakresie remontów lokali będących w zarządzie zamawiającego na kwotę 180.000 PLN tj. 12 lokali do remontu. Nie znamy jednak na początku roku

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

udzielić w okresie trwania umowy ramowej. Art. 33. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót

Zamówienie uzupełniające wymaga nowej umowy

) do 50 % (usługi, roboty budowlane) wartości zamówienia podstawowego. Warunki konieczne jakie muszą zostać spełnione dla udzielenia zamówienia uzupełniającego określa art. 67 ust. 1 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy

Strach na budowach. Firmy hamują inwestycje

Potwierdzają to najnowsze dane Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W I półroczu wartość udzielonych zamówień na roboty budowlane wyniosła ok. 8,5 mld zł. Tymczasem w analogicznym okresie ubiegłego roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszone zostały rozstrzygnięcia

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 130.000 euro, - 4.845.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.000.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów

Przegląd informacji ze spółek

. Ronson Development spółka z o.o. - Ursus Centralny spółka komandytowa, spółka zależna Ronson Development SE, zawarł ze spółką Karmar umowę o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa etapu IIA inwestycji Ursus Centralny w Warszawie, podał Ronson. Wartość umowy

P.A. Nova ma umowę na rozbudowę zakładu Dr. Schumacher w Niemczech za 9 mln euro

Warszawa, 14.12.2016 (ISBnews) - P.A. Nova podpisała umowę na rozbudowę i modernizację zakładu dla niemieckiej spółki Dr. Schumacher GmbH, podała spółka. Wartość umowy to 9,04 mln euro netto. "Przedmiotem zawartej umowy jest opracowanie

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności czy dowolne ograniczanie zakresu zamówienia. "Wprowadzamy też nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, będzie musiała zawierać zasady

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Pytanie: W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisaliśmy umowę na wykonanie robót budowlanych. W trakcie jej realizacji konieczne okazało się wykonanie robót nieprzewidzianych (dodatkowych

Mar-Bud przebuduje budynek w Centrum Praskim Koneser dla BBI Development

Praskie Koneser wraz z towarzyszącą temu budynkowi infrastrukturą, podał BBI Development. "Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót budowlanych objętych umową określono ryczałtowo na kwotę 6 831 928,23 euro. Datę rozpoczęcia wykonania umowy określono na 18 grudnia 2015 roku, zaś umowa przewiduje

Przegląd informacji ze spółek

planowane jednostki w Opolu, Turowie, Rzeszowie i Bydgoszczy. W planach jest także kolejny blok gazowy. Oferty Elektrotimu, warte łącznie 26,37 mln zł brutto, zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkól nie jest zamówieniem publicznym

zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Opisane przez Ciebie przypadki stanowią refundację kosztów poniesionych przez rodzica na dany cel, jakim w tym przypadku jest dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Refundacja przekazywana jest

Przegląd prasy

ma umowę na roboty budowlane o wartości 115 mln zł netto w Krakowie --Układ Bumechu z wierzycielami stał się prawomocny --GPM Vindexus: Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły 70,32 mln zł w I-IX br. --Synthos przenosi

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

nowy próg wynosi 125.000 euro, a przy zamówieniach na roboty budowlane nowy próg wynosi 4.845.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych - np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne, służby mundurowe

Organizacja konferencji w trybie zapytania ofertowego

miejsce. Pozostałe wskazane w pytaniu zapisy wydają się być wystarczające w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Przetargi na roboty budowlane Zapytanie ofertowe W zapytaniu powinno się również wskazać, na jakiej podstawie

Polska to potęga w produkcji okien i drzwi. Siedmiokrotny wzrost eksportu w ciągu 15 lat

OECD na 1000 pracowników przypada 6,23 robota. W Polsce – zaledwie 1,05. Wyprzedzają nas m.in. Czesi i Słowacy. Choć ogólnie jako kraj w robotyzacji jesteśmy w ogonie Europy, to mamy firmy, które się pozytywnie wyróżniają. Tak jest w przypadku grupy Fakro (drugi na świecie producent okien

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi publikacji Unii europejskiej

2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie

Przegląd informacji ze spółek

ZUE wynosił 1,76 mld zł netto na koniec czerwca 2020 roku, w tym 1,74 mld zł stanowiły roboty budowlane zapewniające realizację prac w latach 2020-2023, podała spółka. Rada nadzorcza Mostostalu Kraków - spółki z grupy kapitałowej Budimeksu - powołała na stanowisko prezesa

Budowlanka lamentuje z powodu wzrostu cen i pensji. Ministerstwo Infrastruktury obiecuje furtkę do renegocjacji trwających kontraktów

Na pierwszy rzut oka wygląda to paradoksalnie: firmy zajmujące się robotami budowlanymi i dostarczaniem materiałów budowlanych dawno nie miały tak wielkiego zapotrzebowania na swoje usługi, a jednocześnie całej branży grozi fala upadłości. Winna jest wybitna cykliczność koniunktury i determinacja

Przegląd informacji ze spółek

niezabezpieczone o wartości 180 mln CHF (równowartość 660,91 mln zł) w ramach Programu EMTN, podał bank. Winhall Investments - spółka zależna Vantage Development realizująca inwestycję mieszkaniową Port Popowice we Wrocławiu - zawarła z Erbudem umowę o roboty budowlane i generalne

Przegląd informacji ze spółek

wzrost o 30%, podała spółka. Zarząd Wittchena nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy za rok 2019, a cały wypracowany zysk rekomenduje przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka. Unibep zawarł umowę o roboty

Czy zamówienie na różne roboty budowlane, ale finansowane z jednego projektu można oszacować odrębnie?

roboty budowane polegające na budowie 3 placów zabaw, wartość przedmiotu ustal łącznie dla wszystkich części i tym samym przeprowadź postępowanie lub postępowania w trybach określonych w ustawie Pzp. Robót nie musisz jednak zlecać w jednej procedurze. Po oszacowaniu wartości zamówienia określ progi, w

Przegląd informacji ze spółek

gazu ziemnego (LNG) tylko I kwartale 2020 roku, podała spółka. Spółka PBDI - podmiot zależny w 90% od Erbudu - zawarła umowę na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał Erbud. Wartość kontraktu to 75 mln zł netto

Przegląd informacji ze spółek

oraz o wartości nominalnej 34 mln zł dla obligacji dwuletnich) w ramach Programu Emisji Obligacji o wartości nominalnej do 400 mln zł, podała spółka. Erbud podpisał znaczącą umowę na roboty budowlane z Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, podała spółka

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

udzielanych w częściach do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może bowiem stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia , jeżeli: jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych kwota 80.000 euro dla dostaw lub usług oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,łączna wartość

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

zamówienia publicznego, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia publicznego została ustalona jako równa lub przekraczająca w złotych równowartość kwoty 10.000.000 € dla dostaw lub usług oraz 20.000.000 € dla robót budowlanych oraz wartość przedmiotu sporu przewyższa wartość 100.000 złotych

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

. Poprzedni próg stosowania Prawa zamówień publicznych został wprowadzony w 2007 r. gdy zmieniono wartość 6.000 euro na 14.000 euro. Pomimo aktualnego podnoszenia progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do poziomu równowartości 30.000 euro, nadal nie jest on szczególnie wysoki na tle innych krajów

Przegląd informacji ze spółek

konsorcjum z PBDI (podmiot zależny w 90% od Erbudu, lider konsorcjum) zawarł z firmą Polenergia Farma Wiatrowa 3 umowę na roboty budowlane przy budowie Farmy Wiatrowej Dębsk składającej się z 55 elektrowni wiatrowych o łącznej maksymalnej mocy 121 MW, podała spółka. Wartość umowy to 79,8 mln zł netto

Samorządy zamawiają najwięcej

kryteria bywają ważne przy zamówieniach na usługi). Według informacji podanych przez UZP wartość udzielonych w tym czasie zamówień w sumie opiewa na 5,5 mld zł (prawie 2,8 mld przypada na samorządy). Blisko połowa tej kwoty została przeznaczona na roboty budowlane

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, co daje wypłatę 3,1 zł na akcję, podała spółka. PRW ? spółka zależna od Vantage Development ? zawarła z Aldesa Construcciones trzy umowy na roboty budowlane i generalne wykonawstwo dla inwestycji Promenady Wrocławskie etap IV, V i VI, których łączna wartość wynosi

PARP: 150 mln zł z funduszy unijnych na innowacyjne projekty z Polski Wschodniej

najmniej roku. Pieniądze, otrzymane w konkursie mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów inwestycji, takich jak nabycie albo wytworzenie środków stałych, zakup nieruchomości, robót i materiałów budowlanych czy wartości niematerialnych i prawnych, a także zakup usług

Przegląd informacji ze spółek

rękawic, podała spółka. Wartość umowy o roboty budowlane wyniesie ok. 36,59 mln zł. Vivid Games Sp. z o.o. - spółka zależna Vivid Games S.A. - zawarła z brytyjską firmą Game Odyssey Ltd. umowę, na podstawie której Vivid Games Sp. z o.o. nabyła prawa do gry "Outer Pioneer

Pekabex Bet ma umowę na realizację inwestycji w Sękocinie St. za 15,5 mln euro

jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie, podano w komunikacie. "Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że niniejsza umowa przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów emitenta, a także, że ma spodziewany pozytywny wpływ na

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania umowy ramowej. Art. 33. 1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo

Karuzela problemów drogowych. NIK upomina się o rozwiązania

państwo – żaliła się przedstawicielka jednego z takich wykonawców. Dla tych firm nadzieją jest ustawa szykowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, która ma zobowiązać państwo i samorządy do płacenia w ciągu 30 dni za wykonane roboty. Mapę w wersji interaktywnej mozesz sobaczyć na

Na zakup oleju opałowego i oleju napędowego można ogłosić odrębne postępowania

, że zamawiający ma do czynienia z jednym zamówieniem. Tożsamościami tymi są: 1. tożsamość przedmiotowa zamówienia (zamawiający musi sprawdzić, czy będące przedmiotem zamówienia dostawy, usługi czy też roboty budowlane są zamówieniami tożsamymi lub

Przegląd informacji ze spółek

hali w projekcie "General Motors w Tychach - roboty instalacyjne", poinformowała spółka. Wartość kontraktu wynosi 5,6 mln zł. Bytom objął 100 nowych udziałów w swojej spółce zależnej - BTM 2 poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego, podała

Przegląd informacji ze spółek

. Mostostal Warszawa zawarł ze spółkami Ronson Development Partner 4 i Panoramika aneks nr 2 do umowy o roboty budowlane w Szczecinie, rozszerzający zakres robót o etap 6 osiedla Panoramika, podała spółka. Wartość aneksu to 16,7 mln zł netto. IKO - aplikacja PKO Banku Polskiego

Przegląd informacji ze spółek

mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Torpol zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2019 r. w kwocie 20,67 mln zł, tj. 0,9 zł na jedną akcję. Unibep zawarł z YIT Development umowy o roboty budowlane na

Umowa nieodpłatna a świadczenie usług bankowych

rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym, a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane. Tym samym, udzieleniem zamówienia jest zawarcie umowy, która spełnia trzy przesłanki: - jej stronami są zamawiający i wykonawca

Przegląd informacji ze spółek

. W efekcie podjętych działań Ciech jest jednym z największych producentów krzemianu sodu w Europie. Unibep zawarł z WX Office Development 2 aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi, który