wartość bilansowa akcji

Mennica Polska ujmie w raporcie za I kw. koszt z tyt. spadku wyceny akcji Enei

2019 roku wykaże akcje Enea o wartości 68 543 545,00 zł wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - czytamy w komunikacie. Dotychczasowa wartość bilansowa akcji wynosiła 77 369 472,19 zł, natomiast wartość nabycia

Newag miał szacunkowo 32,7 mln zł skons. zysku netto w I kw. 2020 r.

pierwszym kwartale roku 2019 (+322%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 176,2 mln zł (14,6%) do kwoty 1,39 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 13 zł" - czytamy w komunikacie. W przypadku jednostkowych wyników spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w I kw. 2020 r

KGHM: Testy na utratę wartości zwiększyły wynik brutto grupy za 2019 o 64 mln zł

. KGHM podał, że w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 r., przeprowadzone testy wskazały na zasadność odwrócenia części odpisu z tytułu utraty bilansowej wartości pożyczek udzielonych spółkom z grupy kapitałowej w kwocie 38 mln zł oraz na ujęcie dodatkowego odpisu w kwocie 254

Wikana utworzy odpisy aktualizujące wartość aktywów na kwotę ok. 4,6 mln zł

należności, podała spółka. "Wobec powyższego w dniu 19 lutego 2020 r. została podjęta decyzja o utworzeniu na koniec ww. okresu sprawozdawczego następujących odpisów aktualizujących bilansową wartość aktywów: - na kwotę 2,5 mln zł ze względu na

Enea: Jednorazowe operacje zwiększą skons. wynik netto za 2019 o 43,7 mln zł

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Enei zdecydował o dokonaniu ujęć aktualizujących bilansową wartość aktywów i jednoczesnym rozwiązaniu rezerw, podała spółka. Łączne ujęcie tych zdarzeń wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto o 43,7 mln zł, a na EBITDA o 129

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują 20 III o emisji akcji serii K

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 130 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

Analizy.pl: Aktywa TFI wzrosły o 0,8% m/m do 270,2 mld zł w styczniu

globalnych rynkach. Na czerwono świeciły się rynki akcji, w tym polska GPW. To negatywnie oddziaływało na aktywa funduszy inwestycyjnych, ale te ostatecznie wzrosły, głównie dzięki dodatniemu bilansowi sprzedaży i dobrym wynikom funduszy dłużnych. Na koniec stycznia wartość aktywów wyniosła w sumie 270,2 mld

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie

TXM chce zawrzeć z bankami umowę o docelowej restrukturyzacji zadłużenia do 31 X

(niedziela) poprzedzającego tydzień spłaty [...] - objęcie układem części - 46 % wartości bilansowych - zabezpieczonych wierzytelności bankowych, w związku z czym takie wierzytelności podlegałyby konwersji na nowe akcje TXM albo umorzeniu, w zależności od wyboru banków. Na potrzeby

BFG udzielił wsparcia Bankowi Millennium w procesie restrukturyzacji SKOK Piast

. Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł z Bankiem Millennium umowę dotacji i umowę gwarancji pokrycia strat 29 marca 2019 r. Wsparcie zostało udzielone "w formie dotacji w kwocie 67 492 tys. zł na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a

Netia szacuje możliwy odpis aktualizacyjny na 150,7 mln zł za 2017 r.

. Spółka zakończyła przegląd założeń wyceny aktywów za rok 2017 i podjęła decyzję o aktualizacji założeń wyceny aktywów. Jednocześnie jest w trakcie przeprowadzania testu na trwałą utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36 poprzez porównanie wartości bilansowej składników aktywów z ich wartością

Santander BP przejmie część Santander Securities zw. z usługami maklerskimi

działalnością szkoleniową wynosi 470 000 zł, co stanowi 1,15633% wartości bilansowej spółki dzielonej" - czytamy w planie podziału. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym

Redan odwrócił odpis aktualizujący na łączną kwotę 10,3 mln zł w 2017 r.

odpisu w wysokości 2,8 mln zł została odwrócona w czerwcu 2017 r. po przeprowadzeniu testu na dzień bilansowy 30.06.2017 r. Druga część odpisu została odwrócona na dzień 31.12.2017 w wysokości 7,5 mln zł" - czytamy w komunikacie. Jak podaje spółka, wartość udziałów w Top

Mennica Polska rozpozna ok. 8,85 mln zł zysku z inwestycji w Eneę za IV kw.

. Kwota zysku wynika wyłącznie z wyceny bilansowej opartej na notowaniach GPW w Warszawie i stanowi różnicę pomiędzy wyceną na dzień bilansowy w kwocie 46 168 788,60 zł, a wartością nabycia akcji wynoszącą 37 319 438,78 zł, podano także. ?Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej

Romansowali z oligarchami, teraz BP już nie chce mieć udziałów Rosnieftu. To naftowy rozwód stulecia

Romansowali z oligarchami, teraz BP już nie chce mieć udziałów Rosnieftu. To naftowy rozwód stulecia

BP za pozostawanie w związku z Rosnieftem po napaści Rosji na Ukrainę.  Dla brytyjskiego koncernu ten rozwód będzie kosztowny. Przede wszystkim BP będzie musiało zaksięgować różnicę - zapewne stratę - pomiędzy godziwą wartością swojego pakietu akcji Rosnieftu a ich wartością bilansową. Na koniec

Spółka zależna Monnari przeniosła ZPC do innej spółki z Grupy Monnari

objęciem 499 700 akcji Modern Profit, podało Monnari. "W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Modern Profit S.A. (z 3 450 000 zł), kapitał zakładowy tej spółki wynosi 53 420 000 zł i dzieli się na 534 420 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda. Na przedmiotową

Unified Factory złamał dwa z warunków emisji obligacji serii C i D

. Ponadto różnica pomiędzy skonsolidowaną wartością kapitałów własnych spółki, a sumą wartości skonsolidowanych pozycji bilansowych: "wartość firmy jednostek podporządkowanych" oraz "wartości niematerialne i prawne" jest mniejsza od zera, również według stanu na 30 czerwca br

Herkules dokonał 3 odpisów obniżająych wynik finansowy za 2017 r.

Warszawa, 06.12.2017 (ISBnews) - Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość księgową inwestycji w akcje spółki zależnej Viatron oraz ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wartość firmy (goodwill), podała spółka. Wpływ na skonsolidowany wynik

Newag miał 1,43 mln zł straty netto, 4,25 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

13,2 mln zł i była prawie o 4 mln zł wyższa (+43%) niż po I kwartale 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 206,9 mln zł (20,4%) do kwoty 1,2 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 10,98 zł. Główny wpływ na wyniki grupy miały (w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego): dodatni

Akcja kredytowa BOŚ Banku wzrosła o 0,2% w I kw., wskaźnik NPL: 12,5%

wcześniej. "Wartość bilansowa należności od klientów grupy według stanu na koniec I kwartału 2020 roku wyniosła 12 029,0 mln zł i była wyższa o 0,2% w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Należności klientów instytucjonalnych wyniosły

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik za 2016 r. na 62 mln zł

Energia S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. (dotyczą spółek segmentu Wytwarzanie) dokonano następujących odpisów: - wartość utworzonych odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości posiadanych akcji i udziałów oraz pożyczki wewnątrzgrupowej: ok. 613 mln zł

Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł EBIT w II kw. 2019 r.

półrocza 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 247,5 mln zł (24,5%) do kwoty 1 256,7 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,3, tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego" - podano raporcie. Główny wpływ na wyniki

OEX sprzedał OASIS spółkę ArchiDoc, wstępna cena za udziały to 65 mln zł

udziały to 65 mln zł. "Wstępna cena sprzedaży akcji wyniosła 65 000 000,0 zł, przy czym cena ta może ulec zmianie na skutek finalnej weryfikacji wybranych pozycji bilansowych ArchiDoc według stanu na dzień 30 września 2019 roku. Cena sprzedaży uwzględnia fakt wypłaty

Spółka zależna Soho sfinalizowała sprzedaż działki za 13,6 mln zł netto

z realizacją inwestycji na nieruchomości wyniosła 13 600 000 zł plus podatek VAT. Cena sprzedaży nieruchomości jest zbliżona do aktualnej wartość bilansowej działki, dlatego transakcja będzie w dużej mierze neutralna dla wyniku skonsolidowanego spółki za III kwartał roku obrotowego 2018/2019"

PBG zdecydowało o odpisie aktualizującym pakietu akcji Rafako na 98,97 mln zł

2016 roku testu oceniającego utratę wartości inwestycji wartości inwestycji w akcje spółki Rafako spółka oszacowała, że na dzień bilansowy 30 czerwca 2016 roku wartość inwestycji w 50% + 1 akcję spółki Rafako wynosi 315 079 tys. zł i z tego względu wystąpiła przesłanka do dokonania odpisu

Getin Holding: Nastąpiło przeniesienie 100% kapitału Carcade na 2 podmioty

JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi, która to umowa poddana została prawu angielskiemu. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł). Carcade to rosyjska spółka leasingowa specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów

1,8 mld zł straty netto Tauronu w 2015 roku

ciepła. W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Tauron Polska Energia SA za 2015 r. ujęto odpis w wysokości 4,9 mld zł z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie SA i Tauron Ciepło sp. z o.o. W związku

ATM dokona odpisu na utratę wartość spółki Linx wysokości 16,9 mln zł

Warszawa, 11.04.2017 (ISBnews) - ATM S.A. zdecydował o o utworzeniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości akcji jednostki stowarzyszonej - Linx Telecommunications Holding B.V. (Linx). Wartość odpisu wyniosła 16,9 mln zł, podała spółka. "

Skarbiec rekomenduje wypłatę 2,62 zł dywidendy na akcję

akcjonariuszy - kwota stanowiąca iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i posiadanych przez spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy akcji własnych. Na dzień podjęcia uchwały zarządu i na dzień bilansowy 30 czerwca 2017r., spółka posiadała 3 839 akcji własnych" - czytamy dalej

JSW: Utrata wartości aktywów to ok. 2,7 mld zł, odpis na SEJ to 0,1 mld zł

Warszawa, 26.02.2016 (ISBnews) ? Testy na utratę wartości aktywów Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wskazały na utratę wartości aktywów trwałych w wysokości ok. 2,7 mld zł, podała spółka. JSW dokonała też odpisu w związku z reklasyfikacją akcji Spółki Energetycznej "

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, wobec zakończenia głównych prac związanych z testami na utratę wartości aktywów na dzień 30 czerwca 2018 r., podjął decyzję o rozpoznaniu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilansowej jednostek wytwórczych w

Getin Holding ma zgodę rosyjskiego organu antymonopolowego na sprzedaż Carcade

zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej - z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł). GH podał wówczas, że warunkami przeniesienia własności udziału są: uzyskanie zgody właściwego

Newag miał 23,1 mln zł zysku netto, 32,25 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

zł (+38%) w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 308,3 mln zł (28,7%) do kwoty 1,38 mld zł w porównaniu do dnia 30 września 2018 r. Wartość księgowa jednej akcji wyniosła 11,05 zł" - czytamy w raporcie. Główny wpływ na wyniki

Projekt ustawy regulującej 'polskie REIT-y' skierowany do konsultacji

; 2) czas trwania jest nieoznaczony; 3) akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) nie mniej niż 70% wartości bilansowej aktywów stanowią nieruchomości, udziały lub akcje spółek zależnych

Newag miał 13,74 mln zł zysku netto, 22,56 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

mln zł i była wyższa o 895 tys. zł (+2%) w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Wartość sumy bilansowej wzrosła o 247,5 mln zł (24,5%) do kwoty 1 256,7 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła 10,54 zł i była wyższa o 1,30 tj. 14,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego"

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 16 V o wypłacie 0,23 zł dywidendy na akcję

kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2018 powiększy wartość kapitałów własnych spółki, a tym samym: - poprawi zdolność kredytową, co umożliwi pozyskanie finansowania na realizację znaczących kontraktów pozyskanych przez spółkę i grupę w

Getin Holding dokona korekty wyniku za III kw. 2017 r.

emitent posiada 54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu banku, decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości bilansowych ekspozycji kredytowych oraz wynikającej z tego tytułu korekty przychodu z tytułu odsetek na łączną kwotę 34 315 120,21 zł , co będzie skutkowało

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 17 V o wypłacie 0,18 zł dywidendy na akcję

na dzień 5 września 2018 r. "Proponowana kwota odpisu z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2017 powiększy wartość kapitałów własnych spółki, a jednocześnie w warunkach zmiennej koniunktury panującej w ostatnich

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

spółka podpisała warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Bank Ukraina oraz New Finance Service. Wartość umowy, według średniego kursu NPB na dzień podpisania, wynosi blisko 225 mln zł" - czytamy w komunikacie. W 2019 roku Carcade (Rosja) wypracowała zysk netto na

Spółka zależna ZA Puławy dokonała odpisu aktualizującego na 14,7 mln zł

wartość akcji Zakładów Azotowych Chorzów. "Na podstawie regulacji MSR 36 zarząd spółki zidentyfikował przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia spadku wartości odzyskiwalnej poniżej wartości bilansowej przedmiotowych aktywów. Spółka nadal nie wykorzystuje pełnych mocy

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydują 7 VI o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

kapitał zapasowy w wysokości około 80% ogólnej sumy zysku bilansowego za rok 2016 powiększy wartość kapitałów własnych spółki, a jednocześnie w warunkach zmiennej koniunktury panującej w ostatnich latach na rynku stalowym, a także na rynku wykonawstwa gazociągów, zwiększy bezpieczeństwo finansowe spółki

Redan miał 24,93 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019

TXM w tym okresie, gdyż wartość aktywa w postaci akcji TXM w Redan SA na dzień bilansowy wynosi 0, gdyż został utworzony 100% odpis aktualizujący ich wartość" - czytamy w raporcie. Spółka podała, że działalność zaniechana obejmuje działalność w segmencie dyskontowym

KNF: Banki prognozują wzrost portfela kredytowego o 6,5%, depozytów o 5% w br.

komercyjne planują stabilny rozwój akcji kredytowej w 2017 r., czego przejawem jest wzrost sumy bilansowej o 4,7%. Motorem wzrostu mają pozostać kredyty sektora niefinansowego, które w ciągu roku mają zwiększyć się o 5,9%. "Banki tradycyjnie przedstawiły optymistyczny

Akcjonariusze Próchnika zdecydują o emisji 60,5 mln akcji z wyłączeniem pp 20 XI

Warszawa, 25.10.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Próchnika zdecydują 20 listopada br. o emisji 60 549 089 akcji serii O, których wartość nominalna w wyniku obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 0,3 zł , wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 20 listopada

Idea Bank porządkuje finanse i planuje poprawę rentowności

;Zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi i dążeniem zarządu do pełnej transparentności, rezerwa związana z aktualizacją wartości bilansowej należności z tytułu dystrybucji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) obciąży wynik jednostkowy i skonsolidowany brutto w kwocie 55 mln zł. W związku z

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot, podano w materiale. (ISBnews)

PKO BP: Stopy procentowe mogą pozostać bez zmian do 2022 roku

pieniądz rezerwowy. Operacje te nie zwiększają bezpośrednio bilansów banków komercyjnych, a jedynie zmieniają ich strukturę po stronie aktywów - spada wartość papierów skarbowych, a rośnie wartość rezerw na rachunku w banku centralnym. QE może prowadzić do wzrostu sumy bilansowej sektora bankowego (i

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

tytułu utraty wartości wyniósł -63 mln zł wobec -39,1 mln zł w I półroczu 2019 roku, głównie z powodu wyższych odpisów na należności bilansowe głównie w pionie klientów instytucjonalnych o 19,8 mln zł oraz wyższych odpisów na zobowiązania pozabilansowe o 2,2 mln zł, jak również na skutek wzrostu wartości

Getin Holding ma lokalną umowę sprzedaży Carcade za równowartość 159,87 mln zł

jako kupującymi, która to umowa poddana została prawu angielskiemu. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł). Carcade to rosyjska spółka leasingowa specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł

została prawu angielskiemu, podał Getin Holding. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł). Carcade to rosyjska spółka leasingowa specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na dzień

Newag miał 2,55 mln zł straty netto, 0,76 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.

niższa o 13,6 mln zł (-60%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 155,8 mln zł (18,2%) do kwoty 1012 mln zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 8,91 zł" - czytamy także w raporcie. W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 3,82 mln zł wobec 5,74 mln zł

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 1 mld zł w I półr.

jednostkowym wynosi około 1 mld zł, podał Tauron. "W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. zakończone 30 czerwca 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości

Po sprzedaży Małpki suma bilansowa Czerwonej Torebki spadnie o ok. 15%

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) ? Po transakcji sprzedaży 100% akcji Małpki przez Czerwoną Torebkę na rzecz Forteam Investments Limited suma bilansowa Czerwonej Torebki spadnie o 15%, poinformowała spółka. "Odnosząc się do kwestii wpływu

GTC miało 75,42 mln euro zysku netto, 128 mln euro marży brutto z wynajmu w 2019

mln euro w 2018 r., FFO I na akcję w wysokości 0,14 euro. Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów to 16 mln euro wobec 40 mln euro w 2018 r. Wynikał głównie z rozpoznania zysku z aktualizacji wartości budynków Spiral, Mall of Sofia, Neptun Office Center, Duna Tower, GTC

"Tarcza finansowa" ryzykowna dla dużych firm. PFR może przejąć nad nimi kontrolę

11 czerwca Bruksela zatwierdziła ostatni z filarów "tarczy finansowej" dla dużych firm, tzw.tarczę kapitałową. Jej wartość to 7,5 mld zł, a maksymalne indywidualne finansowanie wynosi 1 mld zł. Kontrowersje wzbudza jednak sposób wsparcia - w jego ramach PFR przejmuje akcje lub udziały

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

bilansowej, które stanowią drugą co do wartości pozycję aktywów sektora bankowego. Niski udział portfela handlowego (klasyfikowanego jako aktywa przeznaczone do obrotu) w sumie aktywów stanowi odzwierciedlenie tradycyjnego modelu działalności sektora bankowego w Polsce - w 2016 r. wyniósł on około 2%"

Idea Bank: Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej grupy 

spółki GetBack SA wynosi 14,3 mln zł, w tym są to obligacje o wartości 8,3 mln zł i należności handlowe na kwotę 6 mln zł. Należności od GetBack stanowią 0,06% sumy bilansowej Grupy Idea Banku wynoszącej na koniec 2017 r. 24 mld zł" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo

Wartość aktywów TFI wzrosła o 1,7% m/m do 283,6 mld zł na koniec stycznia

Warszawa, 12.02.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o 1,7% r/r do 283,6 mld zł na koniec stycznia. To zasługa głównie dobrego początku roku na światowych giełdach , podały Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz

Wikana miała 0,83 mln zł straty netto, 0,65 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

kwartał 2019 r. zyskiem netto na poziomie 5 367 tys. zł (względem straty netto na poziomie 1 159 tys. zł po III kwartale 2018 r.)" - czytamy w raporcie. Spółka informuje jednocześnie, że wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 30 września 2019 r., dla

Zysk netto CDRL spadł r/r do 2,58 mln zł w III kw. 2016 r.

% - wartość księgowa na jedną akcję liczona jako iloraz kapitałów własnych według stanu na dzień bilansowy oraz średnioważonej ilości akcji wzrosła do wartości 11,03zł, w okresie porównywalnym wynosiła 10,26 zł" - czytamy w raporcie. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I

BOŚ: W pozytywnym scenariuszu, koszt ryzyka może lekko poprawić się w II poł. br

63,03 mln zł w I poł. wobec 39,07 mln zł rok wcześniej, z powodu wyższych odpisów na należności bilansowe głównie w pionie klientów instytucjonalnych o 19,8 mln zł oraz wyższych odpisów na zobowiązania pozabilansowe o 2,2 mln zł, jak również na skutek wzrostu wartości rezerw na kredyty walutowe w

KGHM mocno w dół po informacjach o testach na utratę wartości aktywów

na utrzymywanie się wyceny rynkowej KGHM na dzień kończący rok obrotowy 2015 znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto, zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości. W efekcie w poniedziałek o godz. 12.03 akcje spółki taniały o blisko 6 proc

Wikana miała 0,22 mln zł straty netto, 3,47 mln zł zysku EBIT w I poł. 2018 r.

.). Grupa kapitałowa zakończyła I półrocze 2018 r. stratą netto na poziomie 216 tys. zł (względem zysku netto na poziomie 3 403 tys. zł w I półroczu 2017 r.)" - czytamy w raporcie. Wikana informuje jednocześnie, że wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła do 225,6 mld zł, wskaźnik NPL: 4,9% w III kw.

Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 225,6 mld zł netto na koniec III kw. 2018 r. i wzrósł o ponad 11 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,7

Grupa Kęty szacuje ok. 83 mln zł zysku netto, 140 mln zł EBITDA w III kw.

) wzrośnie z 129 mln zł w zeszłym roku do 140 mln zł (+9%). Saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł (w trzecim kwartale 2017 roku saldo wyniosło -3,7 mln zł)"

FKD miała 0,27 mln zł zysku netto, 0,37 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

sprzedaży na poziomie 3,01 mln zł, co oznacza spadek o 48% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, gdy przychody miały wartość 5,79 mln zł. Zysk operacyjny grupy zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy roku i stanowił 24% zysku z I kwartału 2018 (0,37 mln zł). Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk

BGK miał 514,4 mln zł zysku netto, 84,77 mld zł aktywów w 2018 r.

rozpoznawania i wyceny ryzyka kredytowego. Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw rozpoznanych zgodnie z MSSF 9 był niższy o 77,6 mln zł w stosunku do roku 2017" - czytamy w raporcie. Wzrost kosztów administracyjnych był niższy od tempa wzrostu

DM BDM podniósł wycenę Wasko do 2,22 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

wynosił 1,67 zł, w poniedziałek na zamknięciu kurs wynosił 1,74 zł. "Uważamy, że aktualna cena rynkowa Wasko jest w dalszym ciągu mocno nieefektywna i nie odzwierciedla perspektywy poprawy EBITDA w kolejnych latach (jest nawet poniżej bilansowej wartości aktywów). Raport za

Odwiedzalność centrów handlowych EPP wzrosła o 2% r/r w I poł. 2019 r.

inwestycji i wzmocnienia pozycji bilansowej" - powiedział także Dean. "Koncentrujemy się na integracji przejętych ostatnio nieruchomości z resztą naszego portfolio, badamy możliwości usprawnienia procesów zarządzania aktywami i ich dalszego recyklingu. Korzystne warunki

Zysk netto Wikany wyniósł 3,45 mln zł w I kw. 2017 r. wobec straty rok wcześniej

5,38 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej. "Wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 31 marca 2017 r., dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom, czyli dla których w związku z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia

Deutsche Hypo:Indeks koniunktury nieruchomości REECOX w Polsce spadł o 1% w 2018

dla Polski, bazowa stopa procentowa zgodna ze stopą redyskonta weksli EBC oraz stopa procentowa dziesięcioletnich polskich obligacji skarbowych. Aktualna stabilna sytuacja polskiej koniunktury nieruchomości wynika z jednej strony ze stałej wartości polskiego wiodącego indeksu akcji WIG 20, który

mDM podniósł rekomendację Elektrobudowy do 'kupuj', wycenę do 170,5 zł

około 10% na EBITDA oraz o około 15% wyższe na zysku netto. Uważamy, że poprawa sytuacji bilansowej Elektrobudowy pozwoli na wypłatę w przyszłym roku atrakcyjnej dywidendy (DYield=4,7%). Podnosimy naszą rekomendację dla akcji Elektrobudowy z akumuluj do kupuj oraz podnosimy cenę docelową o 14% do

Przegląd informacji ze spółek

przychodach na poziomie 23 mln zł w I połowie 2020 r., podała spółka powołując się na wstępne dane. Przeprowadzone przez Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW) testy na utratę wartości aktywów wskazały na utratę wartości bilansowej aktywów trwałych w segmencie węgiel majątku Kopalni Węgla

Analizy Online: Oszczędności gosp. domowych spadły do 1 381 mld zł w I kw.

instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE to głównie efekt niższych aktywów OFE oraz wartości kapitału ulokowanego w akcje. "W pierwszym kwartale tego roku najbardziej wzrosły aktywa zgromadzone na depozytach w bankach i SKOK-ach (+13 mld zł). Niezmiennie

Grupa Kęty zakłada wypłatę dywidendy wysokości ok. 80% zysku w strategii do 2020

. Spółka podała, że przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy zarząd będzie brał pod uwagę m.in.: - relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku

OT Logistics miało 104,28 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w 2019

;Łączne przychody grupy w roku 2019 sięgnęły 985 mln zł podobnie, jak w roku poprzednim. Wprawdzie miniony rok zakończyliśmy wysokim poziomem straty, jednak w dużej mierzy wynikało to z korekty księgowej w stosunku do wartości bilansowej posiadanych aktywów. Podstawowa działalność operacyjna pozostaje w

CD Projekt miał 109,33 mln zł zysku netto, 112,39 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

: Dziki Gon. W segmencie GOG najlepszym przychodowo tytułem był również tytuł z wiedźmińskiego uniwersum - Gwint. Dzięki osiąganym wynikom oraz stałemu rozwojowi działalności w trakcie minionego roku zarówno suma bilansowa Grupy, jak i poziom kapitałów własnych, po raz pierwszy w historii przekroczyły

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

'całego majątku spółki', jako że na koniec roku 2018 wartość bilansowa samych tylko portfeli wierzytelności będących w majątku grupy kapitałowej wynosiła 727 mln zł, wartość wszystkich aktywów Grupy 886 mln zł, natomiast nominał wszystkich serii obligacji które zostają zabezpieczone wynosi 413 mln zł na

GUS: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 22,7% r/r do 3,4 mld zł w I kw.

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - Wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 3,4 mld zł w I kwartale br. co oznacza wzrost o 22,7% w skali roku. Suma bilansowa wzrosła w skali roku o 5,1% i wyniosła 1 813,5 mld zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS

DM mBanku obniżył wycenę Capital Park do 6,5 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

analityków, pozyskana gotówka mogłaby zostać podzielona między dywidendę, a nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. "Widzimy duże szanse na sprzedaż w 2016 r. kompleksu Eurocentrum po cenie zbliżonej do wartości bilansowej (scenariusz nie uwzględniony jeszcze w naszych projekcjach

Grupa Recykl miała 0,58 mln zł zysku netto, 2,58 mln zł EBITDA w II kw. 2019

sukcesywną realizację kluczowego projektu inwestycyjnego w Chełmie. Obecnie trwa montaż linii technologicznej o wartości ponad 5 mln EUR oraz mają miejsce prace związane z zagospodarowaniem terenu. Późną jesienią chcemy rozpocząć rozruch zakładu, a z początkiem 2020 roku prowadzić w nowym obiekcie

Millennium i Euro Bank formalnie połączyły się, cel 1 mld zł zysku podtrzymany

ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym Banku Millennium nastąpi 12 listopada. Millennium podał, że dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, o sumie bilansowej ok. 100 mld zł, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod

GNB i IB szacują synergie kosztowe docelowo na ok. 180 mln zł rocznie

tylko szybciej odzyskać pełną rentowność, lecz przede wszystkim rozpocząć proces odbudowy wartości dla akcjonariuszy" - powiedział prezes GNB Artur Klimczak, cytowany w komunikacie. "Wysoki potencjał synergii - skumulowane synergie kosztowe (przed podatkiem) w latach

Akcjonariusze Pfleiderera zdecydują 21 VI o 1,1 zł dywidendy/akcję i buy-backu

skupu akcji własnych za maksymalnie 390 mln zł. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sposób następujący: a) w części stanowiącej 71 171 107, 70 zł na wypłatę dywidendy

Prezes BNP Paribas BP: Jesteśmy mniej pesymistyczni niż kilka miesięcy temu

jednorazowe o wartości 45 mln zł, na które złożyła się wycena akcji i udziałów w spółkach infrastrukturalnych BIK oraz KIR. Bez ich uwzględnienia zysk netto wyniósłby 179 mln zł. Zysk powiększył także wynik na działalności inwestycyjnej, w wysokości ponad 41 mln zł (korzystna sprzedaż papierów wartościowych z

Wikana miała 0,26 mln zł zysku netto, 1,91 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

kapitałowa zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 263 tys. zł (względem zysku netto na poziomie 3 450 tys. zł po I kwartale 2017 r.)" - czytamy w raporcie. "Emitent informuje jednocześnie, że wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 31

Bank Pocztowy miał 18,9 mln zł zysku netto w 2019 r.

nie ukrywam, że jest jeszcze wyraźne pole do wzrostu i konieczność poprawy podstawowych wskaźników. W ubiegłym roku zdecydowanie poprawiliśmy jakość portfela kredytowego, rentowność, zwiększyliśmy akcję kredytową, pogłębiliśmy współpracę z Pocztą Polską, a bank przeszedł prawdziwą rewolucję

Akcjonariusze Sfinks Polska zdecydują 18 XI o emisji 2,65 mln akcji bez pp

. Poprzez emisję kapitał zakładowy spółki wzrósłby o kwotę 2,65 mln zł do 29,4 mln zł. Wartość nominalna akcji to 1 zł. W uzasadnieniu do uchwały zarząd podkreśla, że sytuacja spółki pozwala na uzyskanie lepszych warunków kredytowych od warunków, na jakich spółka obecnie jest

Koszt ryzyka Idea Banku w kolejnych kwartałach będzie spadał

sprzedaży w kolejnych kwartałach w porównaniu do poprzednich okresów koszt ryzyka w kolejnych kwartałach będzie spadał" - powiedział Miałkowski podczas wideokonferencji. Odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły 60 mln zł w IV kw. wobec 90 mln zł kwartał wcześniej

Kredyty grupy BOŚ wzrosły o 8,9% od początku roku, depozyty - o 1,7%

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Wartość portfela kredytowego grupy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) wzrosła o 8,9% od początku 2015 r., zaś wartość depozytów - o 1,7%, podał bank. "Wartość bilansowa portfela kredytów i pożyczek udzielonych

Prezes PZU: Przejęcie Pekao uczyni z PZU finansowego giganta w regionie CEE

nie tylko dla akcjonariuszy, ale również dla klientów obu instytucji" ? powiedział Surówka, cytowany w komunikacie. KNF jednogłośnie wydała decyzję o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru zakupu przez PZU i PFR 32,8% akcji Banku Pekao S.A. od

Zysk netto BGK wyniósł 584,57 mln zł w 2017 r., aktywa 74,31 mld zł

realizujących wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw oraz inwestycji infrastrukturalnych.Największy wpływ na zwiększenie wyniku netto o ponad 127% w stosunku do roku poprzedniego miały: - wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw ? zmniejszenie kosztu o

Raiffeisen Polbank w końcu pójdzie pod młotek. BNP Paribas finalizuje przejęcie?

poprawiać i będziemy rozważali różne scenariusze. Bank o sumie bilansowej powyżej 100 mld zł zaczyna być liczącym się graczem – mówił w połowie marca Przemysław Gdański, pełniący obowiązki prezesa banku BGŻ BNP Paribas. Dodał wtedy, że bank skonkretyzuje swoje plany rozwojowe w kwietniu. Na

Odpisy Tauronu w segmencie Wytwarzanie obniżą wynik jedn. o 4,93 mld zł w 2015 r

jednostkowym wynosi 4 931 mln zł, podał Tauron. "W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i

Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 169,5 mln zł

- warunkową umowę sprzedaży 100% akcji działającej na terenie Federacji Rosyjskiej spółki leasingowej Carcade. Wartość transakcji była ustalona na 3 mld rubli (172,5 mln zł według ówczesnego kursu NBP). Na początku października Artertesia wypowiedziała Getin Holdingowi tę umowę, co

Wikana chce oddać do użytkowania łącznie 209 mieszkań w 4 projektach w IV kw.

przenoszących własność lokali, podano również. "W ocenie zarządu spółki, najbliższe kwartały mogą przynieść wzrost przychodów, związany z rozpoznaniem przychodów ze sprzedaż finalizowanych projektów. Wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 30 września 2016 r

S&P podniósł rating Cognoru do CCC+ z perspektywą stabilną

obligacji na akcje. W tym celu spółka chce wyemitować od 25,1 do 67,3 mln akcji o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, przypomniano także w materiale. "W wyniku emisji liczymy na pozyskanie z rynku ok. 101 mln zł. Środki te pozwolą na redukcję zadłużenia