warrantów subskrypcyjnych

WZ PZ Cormay zdecydowało o emisji do 3,86 mln akcji serii N

Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników na lata 2018-2020 oraz o emisji na cele programu do 3 860 250 warrantów subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawa do

NWZ Vivid Games za emisją 1,5 mln warrantów wymiennych na akcje serii G

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o emisji 1,5 mln warrantów subskrypcyjnych uprawniających do akcji serii G w ramach porozumienia z GPV I, wynika z uchwał walnego. ?Postanawia się o dokonaniu emisji 1 500 000

Mabion uzgodnił z EBI warunki finansowania do 30 mln euro

finansowania. Kredyt będzie oprocentowany według stałej stopy procentowej, nie wyższej niż 2,7% rocznie, podano również. "Warunkiem udostępnienia (wypłaty) finansowania przez EBI jest m.in. emisja przez spółkę warrantów subskrypcyjnych serii C, które zostaną objęte przez EBI i

Akcjonariusz PZ Cormay chce zwiększenia liczby akcji w programie motywacyjnym

motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii N do 3 860 250 z 2 316 141, podał PZ Cormay. "W ocenie wnioskodawcy, celowe jest zwiększenie możliwego wolumenu akcji i warrantów subskrypcyjnych, jaki może być wykorzystany do realizacji programu motywacyjnego

Akcjonariusze Mediatela zdecydują 4 stycznia o emisji warrantów i akcji bez pp

Warszawa, 08.12.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Mediatela zdecydują o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowej emisji akcji bez prawa poboru skierowanej do ich posiadaczy, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 stycznia

Akcjonariusze PEManagers zdecydują 9 stycznia o buy-backu za maks. 10 mln zł

wysokości 10 mln zł. Ponadto projekty przewidują emisję warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji spółki serii J oraz wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii D w całości. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie; każdy warrant

Akcjonariusze Pepeesu zdecydują 15 I o warunkowej emisji akcji bez pp

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Pepeesu zdecydują o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 100 mln warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na

CCC przydzieli akcje motywacyjne, jeśli EBITDA przekroczy 550 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 12.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze CCC zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019. Warranty

Cognor ustalił cenę emisji akcji i cenę konwersji dla posiadaczy warrantów

Warszawa, 10.01.2018 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji warrantów wynosi 2,05 zł jedna akcja, a cena konwersji warrantów serii B na akcje emisji nr 9 dla posiadaczy

Mirbud: Rozpoczęcie skupu akcji JHM Development 17 czerwca

dnia rozpocznie się też przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji serii J oraz oświadczeń o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych i objęciu akcji serii J spółki na warunkach wskazanych w memorandum

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości 21,6 tys. zł (sprost.)

nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka. "Zarząd przydzielił 86 400 akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne i wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia

AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka. "Zarząd przydzielił 86 400 akcji serii E

Braster ma warunkową umowę umożliwiającą pozyskanie kapitału wys. do 44 mln zł

Warszawa, 06.03.2019 (ISBnews) - Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor), podała spółka. Zgodnie z postanowieniami umowy

ZWZ CDA zdecydowało o 0,5 zł dywidendy na akcję i o programie motywacyjnym

przyjęcia programu motywacyjnego na lata 2019-2022. Program obejmował będzie emisję nie więcej niż 150 000 warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 150 000 akcji. "

Program motywacyjny AC SA zakłada osiągnięcie 50,6 mln zł EBITDA w 2018 r.

"Rada nadzorcza zakłada, iż maksymalna wielkość programu wyniesie 196 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji na okaziciela serii e o wartości nominalnej 0,25 zł każda, po cenie emisyjnej 11,0 zł każda. Program zostanie podzielony na dwie transze: 2018 i

Agora odwołała NWZ planowane na 27 marca z powodu koronawirusa

NWZ 27 marca akcjonariusze spółki mieli zdecydować w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu opcyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem prawa poboru

Deutsche Balaton ma umowę z Nestmedic dot. inwestycji do 8,6 mln zł w spółkę

inwestor zobowiązał do dokonania inwestycji w emitenta w łącznej kwocie do ok. 8,6 mln zł (przy założeniu realizacji postanowień umowy związanych z emisją obligacji i warrantów subskrypcyjnych [...]). Realizacja inwestycji nastąpi m. in. poprzez objęcie obligacji imiennych zamiennych na nowe akcje emitenta

ZWZ CCC zdecydowało o emisji do 1,17 mln akcji w ramach programu motywacyjnego

174 920 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji motywacyjnych posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały, co umożliwi spółce wdrożenie

Ailleron: Opcje menedż. z celem min. podwojenia kapitalizacji w II kw. 2020 r.

, stanowiącym jednocześnie warunek konieczny objęcia akcji warunkowej emisji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych, jest podwojenie kapitalizacji spółki w drugim kwartale 2020 roku względem poziomu kapitalizacji Spółki z pierwszego kwartału 2017 roku" ? czytamy w komunikacie

Serinus Energy pozyskał 3 mln USD z emisji akcji i warrantów

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Serinus Energy przeprowadził emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości 3 mln USD, podała spółka. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu dokonania spłaty 2,9 mln USD na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydują 27 VI o emisji do 7 mln akcji serii M bez pp

związku z czym spółka wyemituje nieodpłatnie nie więcej niż 2 316 141 warrantów subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawa do objęcia nie więcej niż 2 316 141 akcji serii N. Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę nie większą niż 2

LPP: Wartość dywidendy za 2016 r. będzie wynosić 35,74 zł za akcje

także. Wcześniej w kwietniu br. zarząd LPP zarekomendował przeznaczenie 65,63 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 36 zł na akcję lub 35,74 zł na akcję, w przypadku realizacji uprawnień związanych z warrantami subskrypcyjnymi. W czerwcu na

Mediatel odwołał walne ws. emisji warrantów i akcji, planowane na 4 stycznia

) oraz Hawe Telekom" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze Mediatela mieli decydować o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowej emisji akcji bez prawa poboru. Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy

Program motywac. 11 bit studios zakłada 156 mln zł zysku brutto w l. 2020-2023

programu - 4 lata (2020-2023) z opcją wydłużenia do 5 lat (2020-2024); 4) Liczba warrantów - maksymalnie 150 000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji spółki, o wartości nominalnej 0,1 zł każda; 5) Cena konwersji

PZ Cormay chce wyemitować do 7 mln akcji w ramach subskrypcji prywatnej

pracowników spółki, a także w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz "warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji serii N, zmiany statutu spółki

Akcjonariusze TXM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i programie motywacyjnym

osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2016 w kwocie 12 782 915,63 zł przeznaczyć na: (i) zyski zatrzymane kwotę 219 974, 09 zł, (ii) kapitał zapasowy spółki kwotę 12 562 941,54 zł" ? czytamy w uchwale. Program motywacyjny będzie realizowany przez emisję warrantów

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 400 tys. akcji bez prawa poboru

400 000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w uchwale. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F emitowanych na podstawie

Mirbud zakończył emisję akcji serii K o wartości 6,89 mln zł

887 973,24 zł. Oferta akcji serii K rozpoczęła się 13 września, a zakończyła 18 września 2019 r. Ofertą objętych było do 6 377 778 akcji. W wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii G spółki objętych zostało 6 377 753 akcje serii K w cenie emisyjnej 1,08 zł za

Biomed zawarł z Marcinem Pirógiem umowę ws. emisji i nabycia 2 mln akcji

spółka. Ponadto Biomed zobowiązał się do emisji warrantów subskrypcyjnych na 8 mln akcji po 1,17 zł sztuka. ?Na podstawie umowy : Biomed Lublin zobowiązuje się do emisji 2 000 000 akcji spółki a inwestor zobowiązuje się do ich nabycia w następujących terminach i cenach

Akcjonariusze Alior Banku zgodzili się na emisję na przejęcie Meritum Banku

Warszawa, 02.12.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, wynika z uchwał

PBG wyemitowało 6,46 mln akcji serii I

Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - PBG dokonało emisji 6 459 105 akcji serii I oraz podwyższenia kapitału zakładowego do 15 543 298,50 zł, podała spółka. "Pan Jerzy Wiśniewski objął 45 000 000 warrantów subskrypcyjnych i [...] wykonał prawo z 6 459

Program motywac. Alumetalu zakłada 117 mln zł EBITDA, 86 mln zysku netto w 2018

0,10 zł każda" - czytamy w projekcie uchwały. Do objęcia akcji będą uprawniały warranty subskrypcyjne odpowiednio serii D, E i F. Będą one mogły zostać objęte przez członków zarządu spółki oraz kluczowy personel spółki. Warranty subskrypcyjne

Akcjonariusze Elemental zdecydują 24 II o upoważnieniu do podwyższania kapitału

projektów uchwał zwołanego na dzień 24 lutego. "Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego [...] wygasa z dniem 23 lutego 2023 r. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych [...] w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub

Akcjonariusze PBG zdecydowali o możliwej emisji akcji dla Jerzego Wiśniewskiego

900.000,00 zł" ? czytamy w uchwale. Podwyższenie kapitału zakładowego będzie dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I Jerzemu Wiśniewskiemu, założycielowi spółki. Będzie on mógł wykonać prawa z warrantów subskrypcyjnych do 30 czerwca 2020 r., podano także

Legimi miało 1,2 mln zł EBITDA, 43 tys. zł zysku netto w 2018 roku

International. Koszty działalności operacyjnej zwiększyły się o kwotę 412 tys. zł, przede wszystkim w wyniku zakwalifikowania przez audytora do kosztów roku 2018, przydzielonych w ramach programu menadżerskiego, warrantów subskrypcyjnych dla zarządu spółki, a także zmianę podejścia audytora do księgowania

Akcjonariusze AC zdecydują 15 IV o programie motywacyjnym na l. 2016-17

mają zdecydować o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 190 000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda oraz 190 000 warrantów subskrypcyjnych serii D. W grudniu ub.r. rada nadzorcza AC SA przyjęła założenia programu motywacyjnego na

MNI obejmie akcje Hyperiona za 68 mln zł, celem dalsza odsprzedaż

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - MNI zawarło umowę objęcia 17 mln warrantów subskrypcyjnych, które uprawniają do objęcia 17 mln akcji spółki Hyperon, za 68 mln zł. Jednocześnie spółki zawarły umowę potrącenia wzajemnych wierzytelności na tę kwotę, podało MNI

DM Q Securities opublikował cennik dot. prowadzenia rejestru akcjonariuszy

działalność maklerską. Rejestr obejmie nie tylko akcje, ale także prawa poboru do akcji, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku spółki. Podmiot prowadzący rejestr ma także - co do zasady

Nestmedic rozpoczął negocjacje ws. pozyskania inwestora 

informacji poufnej. Łączne zaangażowanie inwestora może sięgnąć do 9,3 mln zł. "Zaproponowana struktura inwestycji obejmuje: ofertę prywatną akcji, emisję instrumentów zamiennych na akcje (pożyczka lub obligacje), emisję warrantów subskrypcyjnych. Łączna wartość planowanej

Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 33 zł na akcję dywidendy

na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję LPP przypada z tytułu dywidendy kwota 33,00 zł, liczba akcji LPP SA uprawnionych do dywidendy wynosi 1.816.229, podano również. Jednocześnie spółka wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej

LPP rekomenduje wypłatę 33 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

jednocześnie, iż spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym spółki, z czego do realizacji pozostało 17 216 warrantów. W przypadku

Benefit Systems chce przeznaczać min. 50% zysku na skup akcji w latach 2016-2019

subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, podzielonych na cztery równe transze maksymalnie po 25 000 warrantów subskrypcyjnych w każdym roku obowiązywania programu. W każdym roku obowiązywania programu zarząd może objąć nie więcej niż 50

Nestmedic prowadzi ustalenia z Deutsche Balaton nt. dual listingu

kolejne etapy inwestycji: emisję trzyletniej pożyczki lub trzyletnich obligacji zamiennych na akcje skierowaną wyłącznie do nowego inwestora, emisję warrantów subskrypcyjnych dających prawo do objęcia akcji skierowaną wyłącznie do inwestora, przy czym wykonanie praw z warrantów przez Deutsche Balaton AG

Vivid Games: GPV I oczekuje wykonania 'opcji wniesienia' przez emisję akcji

;Zgodnie z porozumieniem, opcja wniesienia zostanie zrealizowana poprzez dokonanie przez Vivid Games warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji na rzecz GPV warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 1 500 000 akcji Vivid Games nowej emisji w zamian za wkład pieniężny" - czytamy w

AC SA zrealizuje program motyw. przy EBITDA 43 mln zł w 2016 i 46 mln zł w 2017

wyemitowanych 190 tys. warrantów subskrypcyjnych. "Głównym kryterium uprawniającym do realizacji programu będzie osiągnięcie przez spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) w wysokości odpowiednio: 43 mln zł EBITDA za rok 2016

Biomed-Lublin podwyższy kapitał o do 8 mln akcji serii J, K, L i Ł

okaziciela serii J, nie więcej niż 2 mln akcji serii K, nie więcej niż 2 mln akcji serii L i nie więcej niż 2 mln akcji serii Ł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Akcje będą przeznaczone do objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru

LPP rekomenduje 32 zł lub 31,62 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

subskrypcyjne. "Zarząd LPP SA wskazuje jednocześnie, iż spółka w oparciu o uchwały nr 21 i 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku wyemitowała 21 300 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji w kapitale zakładowym

ZM Ropczyce są zainteresowane warunkowym nabyciem akcji ZM Invest

działań sądowych polegających na kwestionowaniu uchwał organów wewnętrznych spółki związanych z emisją akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E" - czytamy w komunikacie. ZM Ropczyce wyrażają zainteresowanie nabyciem akcji ZMI za cenę na poziomie

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Brastera z ofertą akcji serii L i M

umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor). Zgodnie z postanowieniami umowy, inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie

Alior rekomenduje zdjęcie z obrad NWZ 30 XI uchwał ws. emisji warrantów i akcji

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Zarząd Alior Banku będzie rekomendował akcjonariuszom zdjęcie z porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia banku zwołanego na 30 listopada uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem

LPP rekomenduje wypłatę 40 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

kwietniu 2017 r. zarząd LPP zarekomendował przeznaczenie 65,63 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę w wysokości 36 zł na akcję lub 35,74 zł na akcję, w przypadku realizacji uprawnień związanych z warrantami subskrypcyjnymi. W czerwcu na walnym akcjonariusze LPP jednogłośnie

Władze Work Service zwiększają zaangażowanie w akcjonariacie spółki

Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej Work Service nabyły akcje spółki w ramach zamiany warrantów subskrypcyjnych otrzymanych w latach 2014-2016 na akcje, podała spółka. Łączna wartość rynkowa zakupionego pakietu wynosi ponad 220 tys

Sfinks planuje program motywacyjny z ceną emisyjną 3,7 zł

akcje, zarząd zaproponował na poziomie 3,7 zł. Decyzję o programie podejmie walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca br. "Nabycie praw do warrantów subskrypcyjnych uzależniono od poziomu kursu Sfinksa na giełdzie i wypracowanego przez grupę Sfinks wyniku EBITDA. Cenę

LPP chce wypłacić dywidendę za 2017 r., może być wyższa niż w ub.r.

związanych z warrantami subskrypcyjnymi. W czerwcu na walnym akcjonariusze LPP jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 65 531 268 zł z zysku za 2016 r. PP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w

Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N

. Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitization Fund (inwestor). Inwestorowi w zamian za wypłacone na rzecz spółki poszczególne transze środków pieniężnych (zaangażowanie inwestora

BioMaxima rozważa przejście na rynek główny GPW

podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 330 tys zł poprzez emisję 330 tys. akcji serii E. "Akcje serii E będą wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały ZWZ. Emitent prowadzi obecnie istotny program inwestycyjny mający na

WZ Vistuli zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy i programie motywacyjnym

. Ponadto walne zdecydowało o emisji 7,05 mln warrantów subskrypcyjnych imiennych serii F uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,20 złotego każda w ramach programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów. Kryteria programu na 2018 rok

Fortum ma 100% akcji Grupy Duon po przymusowym wykupie

. "Zawiadamiam również, że 22 marca 2016 roku, w wyniku zawarcia umów sprzedaży, Fortum nabyło 549 000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 549 000 akcji spółki w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. W związku z posiadanymi warrantami Fortum rozważy nabycie do 549 000 akcji spółki w

Program motywacyjny CCC zakłada łącznie min. 2 mld zł EBITDA w 2017-2019

komunikacie. Wczoraj rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała i warunkowo zatwierdziła program motywacyjny, pod warunkiem pozytywnej decyzji walnego zgromadzenia CCC w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych z

Akcjonariusze Ursusa zdecydowali o emisji do 4,1 mln akcji serii P bez pp

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Ursusa zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 4,1 mln akcji serii P bez prawa poboru oraz emisji do 8,9 mln warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem do objęcia akcji serii Q skierowanej do Pol

Prezes LPP: Chcemy zwiększać dywidendę zgodnie z przyjętą polityką o 10% rocznie

przypadku realizacji uprawnień związanych z warrantami subskrypcyjnymi. W czerwcu na walnym akcjonariusze LPP jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 65 531 268 zł z zysku za 2016 r. W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 141,36 mln zł

Braster planuje wdrożyć program motywacyjny dla kadry i kluczowych pracowników

Warszawa, 20.11.2015 (ISBnews) - Zarząd Brastera zdecydował o rozpoczęciu procedury zatwierdzania programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników, w ramach którego zostaną wyemitowane warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia akcji, podała spółka

Akcjonariusze LPP zdecydują 17 czerwca o wypłacie dywidendy

. Jeśli jednak akcjonariusze zrealizują swoje uprawnienia wynikające z posiadania pozostałych 17 216 warrantów subskrypcyjnych przed dniem dywidendy, wówczas wartość dywidendy na jedną akcję wyniosłaby 32,69 zł na jedną akcję. LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Ursusa dot. akcji serii P i Q

akcji serii P bez prawa poboru oraz emisji do 8,9 mln warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem do objęcia akcji serii Q skierowanej do Pol-Mot Holding. Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. W 2011 r. spółka Ursus

ZM Ropczyce nie zawarły umowy ws. akcji ZMI, ale nie rezygnują z nabycia

rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zakończenie przez ZMI wszelkich działań sądowych polegających na kwestionowaniu uchwał organów wewnętrznych spółki związanych z emisją akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E. Zgodnie z treścią propozycji

Grupa 11 bit studios liczy na szybki wzrost przychodów i zysków

subskrypcyjnych zamiennych na taką samą ilość akcji nowej emisji. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na blisko 2,22 mln papierów. Cena konwersji warrantów będzie oparta na średnim kursie giełdowym akcji spółki w III i IV kwartale 2016 roku pomniejszonym o 10-proc. dyskonto

QuarticOn chce przyspieszyć rozwój, planuje emisję akcji

2018 r. programu motywacyjnego, na mocy którego kluczowi członkowie kadry menedżerskiej uprawnieni są do otrzymania maksymalnie 152 927 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji serii D w kapitale zakładowym spółki. "Akcje będą

Akcjonariusze LPP zdecydowali o wypłacie 40 zł dywidendy na akcję 

zł na akcję, w przypadku realizacji uprawnień związanych z warrantami subskrypcyjnymi. W czerwcu na walnym akcjonariusze LPP jednogłośnie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 65 531 268 zł z zysku za 2016 r. LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp

Grupa Duon wydała nowe akcje warte ok. 16 mln zł w ramach nabycia AMB Energia

w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii D, w związku z czym (?) spółce Navitas CEE Investments Limited (podmiot który w grudniu 2014 r. sprzedał spółce akcje AMB Energia) zostało wydanych 9 090 909 akcji spółki serii N o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna akcji serii N

Akcjonariusze LPP zdecydują 26 VI o przeznaczeniu 58 mln zł na dywidendę za 2014

poinformował wcześniej w maju, że zarekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy 57,99 mln zł z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 32 zł na akcję lub 31,62 zł na akcję, jeśli zostaną zrealizowane wszystkie warranty subskrypcyjne. Liczba

Prospekt emisyjny Ursusa dot. dopuszczenia akcji serii P oraz Q trafił do KNF

. W październiku akcjonariusze Ursusa zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 4,1 mln akcji serii P bez prawa poboru oraz emisji do 8,9 mln warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem do objęcia akcji serii Q skierowanej do Pol-Mot Holding

Ursus ustalił cenę emisyjną akcji serii P, Q i R na 2,5 zł za sztukę

akcjonariusze Ursusa zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 4,1 mln akcji serii P bez prawa poboru oraz emisji do 8,9 mln warrantów subskrypcyjnych serii 2 z prawem do objęcia akcji serii Q skierowanej do Pol-Mot Holding. Ursus specjalizuje się w

Braster chce przesunąć termin wykupu obligacji serii A na 9 listopada 2020 r.

wykupu na 29 listopada 2020 r. "Zarząd Braster S.A. informuje, iż w związku z przedłużającym się procesem realizacji warunków umowy o emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zawartej z European High Growth Opportunities

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 17 V o wypłacie 0,39 zł dywidendy na akcję

projekcie uchwały. W związku z programem ABC Data ma wyemitować 641 000 warrantów subskrypcyjnych przysługujących osobom uprawnionym do udziału w programie. ABC Data odnotowała 46,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

Scope Fluidics rozszerzył plany zw. z PCR|ONE, rozmawia o warunkach finansowania

nadzorczej). Upoważnienie miałoby zostać udzielone do 31 grudnia 2021 r., a łączna liczba akcji miałaby nie przekroczyć 167 640 akcji na okaziciela (przy czym do 39 725 akcji na okaziciela przysługiwać miałoby, w ramach wykonania prawa zapisu na akcje, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które przysługują

Krótki poradnik dla kredytobiorców w czasach pandemii. Co mogą zrobić przedsiębiorcy w trudnej sytuacji?

żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19 przez (a) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych; oraz (b) udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń; zmiany warunków

Ministerstwo Energii zwiększy kontrolę nad Lotosem. Zmiany w statucie

wymagać też będzie emisja przez spółkę obligacji i warrantów subskrypcyjnych oraz zakup przez spółkę własnych akcji, także w celu ich umorzenia. Jeden z proponowanych przez Ministerstwo Energii nowych przepisów statutu precyzuje też, że akcjonariusze mogą się zgodzić na zaliczkową wypłatę dywidendy, jeśli

CCC rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje na 150 mln euro oraz buy-back

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w ramach którego mogą zostać wyemitowane nowe akcje przeznaczone do wydawania posiadaczom obligacji w wykonaniu prawa zamiany. W momencie wykonania prawa wymiany, posiadacz obligacji otrzyma imienne warranty subskrypcyjne, które uprawniać go będą do

Przegląd informacji ze spółek

zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zdecydowano o emisji do 7 684 760 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F oraz do 6 377 778 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru

Drenujemy budżety samorządu. Czy coś nam przysługuje z tarcz? Prawnicy Czytelnikom odc. 45

forma pomocy ma służyć w szczególności pokryciu faktycznej szkody poniesionej przez duże przedsiębiorstwo na skutek COVID-19. Ostatnią formę pomocy określono jako finansowanie inwestycyjne, które może być udzielane za pomocą instrumentów takich jak akcje, warranty subskrypcyjne, obligacje lub pożyczki

Przegląd informacji ze spółek

. Osoby wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej Work Service nabyły akcje spółki w ramach zamiany warrantów subskrypcyjnych otrzymanych w latach 2014-2016 na akcje, podała spółka. Łączna wartość rynkowa zakupionego pakietu wynosi ponad 220 tys. zł. Immofinanz zdecydował się

Optimus połączy siły z Work Service, słynną spółką senatora Misiaka

Service otrzymają nie od razu. Najpierw obejmą 41 mln akcji, a potem dostaną 28 mln tzw. warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia do 28 mln akcji w 2011 roku oraz 25 mln warrantów z terminem realizacji w 2012 roku. To, czy warranty będą mogły być zamienione na akcje Optimusa zależy od wyników

Prezes PZ Cormay: Bez emisji akcji serii M nasze prace rozwojowe spowolnią

zarząd, ma otrzymać warranty subskrypcyjne uprawniające do objęcia do 3,86 mln akcji spółki. "Celem, jaki stawiają przed menedżerami Cormay akcjonariusze, jest znaczący wzrost wartości spółki dla właścicieli w najbliższych 2-3 latach. Ustanowienie programu menedżerskiego

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych --Portfel zamówień Torpolu wynosił ok. 3 mld zł na koniec marca --Torpol miał 4,57 mln zł zysku netto z dział. kont. w I kw. 2019 r. --Mercator miał

Przegląd informacji ze spółek

także. Zarząd LPP rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 59,94 mln zł z zysku za 2015 r., co dałoby wypłatę w wysokości 33 zł na akcję. Jeśli jednak akcjonariusze zrealizują swoje uprawnienia wynikające z posiadania pozostałych 17 216 warrantów subskrypcyjnych przed dniem

Przegląd informacji ze spółek

eksploatacji elektrowni Ostrołęka B, poinformowała spółka. PGG jest obecnie większościowym dostawcą, a pozostali są tzw. dostawcami uzupełniającymi. Cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji

"Tarcza antykryzysowa". Baza wiedzy dla przedsiębiorców

przeznaczone m.in. na zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19 poprzez: a) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych

Przegląd informacji ze spółek

86 400 akcji serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka. Oferta Mostostalu Warszawa, warta 635,06 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu Generalnej

Przegląd informacji ze spółek

. Serinus Energy przeprowadził emisję akcji i warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości 3 mln USD, podała spółka. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu dokonania spłaty 2,9 mln USD na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Wzrost wyniku sektora bankowego w

Przegląd informacji ze spółek

spółki komandytowej, powołanej do realizacji projektu Rybaki-Łańsk na terenie gminy Stawiguda w województwie warmińsko-mazurskim, podała spółka. Braster podpisał warunkową umowę emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Mediatela zdecydują o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowej emisji akcji bez prawa poboru skierowanej do ich posiadaczy, wynika z projektów uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 4 stycznia. IMS podjął uchwałę w sprawie propozycji nabycia 2

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

motywacyjnego dla pracowników spółki na lata 2020-2025. Program ma obejmować 4 mln akcji opartych na warrantach subskrypcyjnych uprawniających do ich objęcia. WZA nie przegłosowało Uchwały nr. 23 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych bez prawa poboru, niezbędnych do realizacji programu. Jak poinformował

Przegląd infromacji ze spółek

zdecydują o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 100 mln warrantów subskrypcyjnych serii B i akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 15 stycznia. Wirtualna Polska

Przegląd informacji ze spółek

zgromadzenia zwołanego na 8 czerwca o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019. Warranty subskrypcyjne będą uprawniały do objęcia akcji spółki, jeśli m.in. EBITDA Grupy przekroczy 550 mln zł w 2017 r. lub 650

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Gravity Games : Uprawniony posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A złożył oświadczenie o objęciu 727 272 akcji na okaziciela serii G emitenta. Kapitał zakładowy emitenta wynosi 13 920 865,30 zł i dzieli się na 139 208 653 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Źródło: spółka

Petrolinvest miał w 2009 r. 420 mln zł straty netto

obligacji zamiennych i warrantów subskrypcyjnych.

Przegląd informacji ze spółek

emisji warrantów subskrypcyjnych serii C bez prawa poboru, do objęcia których uprawniony jest wyłącznie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 29 listopada. GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie