wadium w zamówieniach publicznych

Marek Okniński

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Czym jest gwarancja wadialna? Jaki jest okres ważności wadium? Jakie są przepisy w ustawie Prawo zamówień publicznych? Wyjaśniamy.

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera zakazu przeksięgowania kwoty wadium z jednego postępowania prowadzonego uprzednio przez zamawiającego na kolejne postępowanie (również o innym przedmiocie), w którym uczestniczy ten sam wykonawca.

Wadium

Wadium

Wadium - przewidziana w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp instytucja wadium pełni dwie istotne role w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Przede wszystkim ustanowienie wadium ma zwiększyć pewność zamawiającego, iż dojdzie do podpisania przez wybranego wykonawcę umowy w sprawie wykonania

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Pytanie Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: "Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, należy zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie, a dla skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w treści której wskazano wyłącznie jednego z

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

! Zamawiający nie ma natomiast obowiązku informowania wykonawców o zasadach zatrzymania lub utraty wadium, gdyż okoliczności powodujące jego utratę zostały określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby powyższe informacje znalazły się w siwz, co czyni wielu

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Pzp). Pojęcie "niezwłocznie" użyte przez ustawodawcę w

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

też muszę prosić o przedłużenie związania ofertą? Odpowiedź Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wzywasz wykonawcy ani do przedłużenia terminu związania ofertą (wykonawcę wiąże na tym etapie umowa, a nie oferta), ani wadium

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

prawna: art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji

Wadium w orzecznictwie KIO

uzyskanie zamówienia publicznego. Ustanawiając wadium weryfikuje się w pewnym stopniu wiarygodność finansową wykonawców składających ofertę przetargową. Powszechność żądania wadium w procedurze udzielenia zamówienia publicznego skutkuje między innymi bogatym orzecznictwem w zakresie problemów formalno

Ważność gwarancji wadialnej

poz. 1058) wprowadziła między innymi nową okoliczność utraty wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca w art. 46 ust. 4a zawarł zobowiązanie zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa

Termin wypłaty sumy gwarancyjnej stanowiącej kwotę wadium

Znaczenie zgodności gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej z przepisami prawa zamówień publicznych Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej treść gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej ustanawianej jako zabezpieczenie kwoty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

publicznych. Zapamiętaj. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

którym ten potwierdza, że nie zamierza zawierać umowy o zamówienie publiczne. Dopiero wówczas zamawiający może zatrzymać wadium, w oparciu o ten przepis. Zamawiający zatrzymuje wadium także w sytuacji, kiedy wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

Zatrzymanie wadium

: KIO/UZP 449/09) w którym Izba stwierdza, że zatrzymanie wadium przez zamawiającego w trybie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest sensu stricte czynnością podejmowaną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmierzającą do zakończenia tego postępowania poprzez

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

wniesionego wadium, to termin związania ofertą. Z żadnego innego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, aby termin ważności wadium w formie m.in. gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, dla zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Zamawiającego, miałby być wydłużony o dodatkową, bliżej

Wadium przetargowe

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym?

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym?

nadal ma przymiot oryginału. Podstawa prawna Art. 97 ust. 10 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione[1]. Zamawiający nie może żądać wniesienia

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie (…). W sytuacji przedstawionej w pytaniu zamawiający zatem powinien zatrzymać wadium

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Użyte w ustawie Prawo zamówień publicznych [2] sformułowanie dotyczące

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

wybór. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej). Podkreślić należy, że przepis art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp uzależnia zatrzymanie wadium od sytuacji, w której nie jest możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wynikające z przyczyn

Kiedy można wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

Pytanie: Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej podpisanej przez wystawcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. w

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

telefonicznym ustaleniu terminu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest

Oferta przetargowa

okoliczności enumeratywnie wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

godzinie składania ofert. W konsekwencji wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić. *1 Za spełnioną uznać należy przesłankę określoną w art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) tytułem wadium w związku z ubieganiem się przez MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcę) o dzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

przelania kwoty wadium na wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia rachunek bankowy. Orzecznictwo KIO W stanie faktycznym sprawy będącej przedmiotem wyroku o sygn. akt: KIO 2584/17 skład orzekający ustalił, że rachunek zamawiającego został uznany kwotami, mającymi stanowić

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

ustawę Pzp. Wynika z niego, że do postępowań odwoławczych, które wszczęto po 31 grudnia 2020 r. (tak jest w sprawie objętej pytaniem) w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy nowej ustawy Pzp. Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

. Ustawodawca nie określił minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

: - prowadzenia rachunku bankowego, jeżeli opłaty takie występują oraz - przelewu − jeżeli naliczono opłaty bankowe. Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte

Kiedy i jak prowadzić negocjacje oraz badania rażąco niskich cen

treści art. 287 ust. 3 ustawy Pzp wynika, że o gdy zamawiający decyduje się na prowadzenie negocjacji to ma obowiązek poinformować równocześnie wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o wykonawcach: 1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji

Oferta spółki Mirbudu wykluczona z przetargu na przebudowę drogi wojew. nr 109

Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Oferta PBDiM Kobylarnia z grupy kapitałowej Mirbudu została wykluczona z udziału w postępowaniu na realizację zamówienia publicznego przebudowę drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów - Płoty" z uwagi na nieprzedłużenie wadium

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

obowiązku będzie skutkowało niemożliwością podpisania umowy z zamawiającym. Konsekwencją tego będzie zatrzymanie wadium przez zamawiającego na podstawie przesłanki, zgodnie z którą 'zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy'" - czytamy

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

wystawienia dokumentu gwarancyjnego przez Ubezpieczyciela. Z kolei wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego następuje z chwilą złożenia dokumentu gwarancji Zamawiającemu. Skutek wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej następuje wyłącznie wtedy, gdy z upływem terminu

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony . Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Pytanie: Mamy podejrzenia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje. Chcemy go wykluczyć z postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku, gdy gmina nie podpisze umowy z tym wykonawcą, to co z wpłaconym wadium

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego, - wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości, - ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców. Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

takiego wykonawcy z postępowania. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 45 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

. Jeśli środki pieniężne wpłyną na rachunek zamawiającego choćby kilka minut po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

Pytanie: Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa w procedurze krajowej. Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą przedstawił wstępne oświadczenie o samodzielnym spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (m.in. posiadanie stacji benzynowych). Jednak

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

. Czy w tej sytuacji powinniśmy wezwać wykonawcę do ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

zatrzymać wadium? Decyzja o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych jest decyzją niezależną od odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy, a jej podstawą jest zachowanie wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

(tak, aby dotrzeć do sekcji informacje dodatkowe i tam napisać o nieudzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania), w przypadku gdy nie mamy danych do wypełnienia pewnych pozycji i formularz nie chce edytować się dalej? Odpowiedź Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w jednej ze swoich opinii

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; - brak obowiązku żądania przez zamawiającego wniesienia przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego wadium

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wadium ? Czy cena może stanowić kryterium z wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania? Słownik Prawa zamówień publicznych Odpowiedź: Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

ustawy Pzp czy w przypadku niewniesienia wadium . Zasadniczym argumentem wspierającym powyższe stanowisko jest cywilnoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażony

Korekta czynności w postępowaniu

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego . Nie ma jednak podstaw prawnych do tego, by w opisanej sytuacji żądać od wykonawcy ponownego wniesienia wadium. Jeżeli zamawiający stwierdzi (np. z własnej inicjatywy, na skutek powzięcia nieznanych mu przed dokonaniem wyboru oferty informacji) potrzebę "

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

osiągać strategiczne cele gospodarcze i społeczne" - dodała minister. Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

wadium. W sytuacji przeciwnej, tj. uznania, że nie obejmuje ona pełnego zakresu przypadków, w których zamawiający uprawniony jest do zatrzymania wadium, wykonawca powinien zostać wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Oczywiście przepadek wadium jest możliwy wyłącznie w sytuacji gdy zamawiający uprzednio zażądał jego wniesienia. Dodatkowo należy podkreślić, że wadium przepada wyłącznie w

Progi stosowania ustawy Pzp

; Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Progi stosowania ustawy Pzp Przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) należy przestrzegać zasad

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podstawą prawną samego zatrzymania wadium będzie zatem wspomniany wyżej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Przedłużenie terminu związania ofertą

tego obowiązku? Odpowiedź: W opisanym przypadku, termin związania ofertą minął 10.06.2015 r. Niestety z opisanego stanu faktycznego nie wynika, kiedy upływał termin ważności wadium , ale jeżeli był on równy pierwotnemu terminowi związania ofertą, to

Termin związania ofertą

ofertą o okres 60 dni. Jeżeli chodzi o wadium, które zostało zwrócone, zamawiający wezwanie kieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrał jako najkorzystniejszą w ramach czynności powtórzonych do wykonania, których obliguje go wyrok KIO. Ma to istotne znaczenie w

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Przedłużenie terminu związania ofertą

z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

następujących sytuacjach: - wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w

Siwz - numer rachunku bankowego

(jeżeli wnosił w pieniądzu) dzwonił i upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

Smart ZP. Czy należy wykluczyć wykonawcę z procedury? Co z wadium, które wpłacił? Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie należy rozważać w kontekście poniższych wyjaśnień.  Siwz obowiązuje każdego wykonawcę Zamawiający zamieszcza w siwz wymagania, które wykonawcy muszą spełnić. W tym zakresie

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

argument mobilizujący wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustalanie terminu związania ofertą Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej uruchomił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozyskanie samolotów "średnich" do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP), podał resort. Zaproszenie do

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

m.in. Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym kieruje Jacek Sasin. Zamówienia publiczne po nowemu Będą też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Możliwość zmiany umów, szybsze wypłaty zaliczek przez państwo, mniejsze lub całkowicie zawieszone wadium i mniejsze zabezpieczenia finansowe. Wszystko

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

wyłącznie tego zamawiającego , który w imieniu innego jeszcze podmiotu prowadzi postępowanie, nie dyskwalifikuje wniesionego wadium.  Źródło: www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

terminologii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wśród kluczowych założeń jest promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach. Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża też przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć: *? Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć: *? Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Przedłużenie terminu związania ofertą

zaproponowanych w ofercie. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

Niemczech. Zmiany dotyczyć mają także prawa zamówień publicznych, w zakresie modyfikacji umów z wykonawcami, zniesienia wadium w ściśle określonych sytuacjach. Ma zostać wprowadzony obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach lub też wprowadzania zaliczek dla dłuższych umów

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia "termin związania ofertą". Określa jedynie maksymalny termin, jaki może wyznaczyć zamawiający wykonawcom składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca, który odmówił

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto ustawodawca przewidział konsekwencje dla nierzetelnego wykonawcy. Najważniejszą konsekwencją dla wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy jest utrata wniesionego wadium (jeżeli było ono wymagane w

Kiedy można zatrzymać wadium?

wykonawcy pozwoli wówczas na otrzymanie pewności co do poprawności zatrzymania wadium. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

związku z tym zamawiający zatrzymał wadium wraz z odsetkami. Jednocześnie postępowanie w części, w której składaliśmy ofertę, unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

. Zamawiający, na podstawie obowiązujących przepisów, ma prawo tylko raz wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane było wniesienie wadium

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

W opisanym przypadku należy dokonać zwrotu wadium. Obowiązek ten wynika z art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

zobowiązuje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji wystąpienia którejkolwiek z wskazanych w tym przepisie przesłanek. Jako zamawiający w piśmie do wykonawcy powinieneś wskazać każdą przesłankę wykluczenia, która zaktualizowała się w danym

Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

udzielenie zamówienia publicznego. Występując z wnioskiem o przedłużenie terminu, zamawiający ma obowiązek wystosować go do wszystkich wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, którzy nie zostali wcześniej wykluczeni lub też ich oferty nie zostały odrzucone. W przypadku gdy któryś z wykonawców nie