wadium terminy wnoszenia

Marek Okniński

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą[1].

Zasady wnoszenia wadium

Wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy, zatem musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z rachunku bankowego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą)

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

organizator przetargu uważa to, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Starostwa Powiatowego w Mikołowie. W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, organizator przetargu uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

zamawiającego w siwz zamówienia rachunek bankowy. Wniesienie wadium według KIO Zgodnie ze stanowiskiem KIO w przypadku gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert za zgodną z przepisami ustawy Pzp należy uznać decyzję o

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

W przypadku, gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zamawiający zobowiązany jest do odrzuceniu oferty wykonawcy z powodu nie wniesienia wymaganego postanowieniami siwz wadium przetargowego *1 Wniesienie wadium

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

jest, aby treść dokumentu wadialnego (w sytuacji gdy wadium jest wnoszone w formie gwarancji) uwzględniała wszystkie wymagania zamawiającego, które zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dawała zamawiającemu taki sam poziom bezpieczeństwa jak suma pieniężna wpłacona na jego

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

prawo wybrać następną ofertę i poinformować o tym w trybie art. 92 ustawy Pzp . W takim przypadku znajduje też zastosowanie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp tj. po wyborze kolejnej oferty wykonawca wnosi wadium w określonym przez zamawiającego terminie. Termin ten musi przypadać przed

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy są analogiczne. Zasady zwrotu zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie: - 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy w części zabezpieczającej umowę oraz - 15

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z możliwych form wniesienia wadium jest forma pieniężna. W praktyce wadium wnoszone w pieniądzu musi być przelane na konto bankowe wskazane przez zamawiającego. Wykonawca korzystając z tej formy wniesienia wadium

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

. Żądaliśmy wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł. Dnia 13 lutego 2018 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności należytego zabezpieczenia umowy w wysokości wymaganych 5 proc. Termin na zawarcie umowy to 5 dni, czyli przypada na 20 lutego 2018

Wadium od konsorcjum

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi to wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Ustawodawca w żaden sposób nie narzucił zamawiającemu, jaki to ma być okres czasu. Oczywiście kwota wadium jest identyczna z tą jakiej wymagał zamawiający na etapie

Przedłużenie ważności wadium

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Nowością jest fakt, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

;. – Ja też nie wiem, kiedy wpłacano wadia – komentuje pan Adam. – W sądzie komornik powiedział, że były wpłacone. I tyle. Dlaczego to takie ważne? Bo gdyby licytanci wpłacili pieniądze po terminie, nie mogliby brać udziału w przetargu. Licytacja by się nie odbyła – dodaje Benedysiuk

Wadium przetargowe

Wadium przetargowe

. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wykonawcy wnosząc wadium przelewem bankowym muszą pamiętać, że dla ważności wadium nie wystarczy dokonanie przelewu w terminie wyznaczonym na jego wpłatę, koniecznym jest aby

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Wadium po nowelizacji

. Nie było to przelew tylko wpłata gotówkowa. Skład orzekający przyznał rację odwołującym się firmom, że prawo zamówień publicznych nie pozwala wnosić wadium w formie gotówki. Taki stan prawny jest powszechnie uznawany za obowiązujący. Jednak 14 lipca 2008 r. skład orzekający KIO wydał zupełnie inny

Wadium w orzecznictwie KIO

- prawnych związanych z wnoszeniem wadium. Poniżej przedstawiam wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, odnoszące się do praktycznych problemów dotyczących wniesienia wadium przetargowego. Co musi zawierać gwarancja W przypadku wnoszenia wadium w

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

, a tym samym mniejszy zakres obowiązkowego badania sytuacji wykonawców i bardziej elastyczna ocena uwzględniająca zasadę proporcjonalności. - Fakultatywne wadium we wszystkich postępowaniach. W mniejszych, krajowych postępowaniach w procedurze uproszczonej, maksymalna

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - dodał Niedużak. Wiceminister podkreślił, że ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. 5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

ich płynność finansowa. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - wskazał Niedużak. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Przedłużenie terminu związania ofertą według nowych zasad

którym zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Senat zdecydował, że może to powodować, że wykonawca nie będzie w stanie uzyskać nowego wadium, jeżeli będzie ono wnoszone w innej niż pieniądz formie stąd termin 3 dni. Wątpliwości budzi jednak to, że ustawodawca nie określił ile

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

nowelizacja zakłada przyspieszenie zwrotu wadium i odstąpienie od obowiązku przedłużania ważności wadium w związku z przedłużaniem terminu związania ofertą przez wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze. Wobec powyższego odpowiednim zmianom ulegają art. 46 ust. 1 - 3 i art. 85 ust. 4

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

zawiadomią spółdzielni w terminie jednego roku, któremu z nich przypadło prawo do lokalu - spółdzielnia może wówczas podjąć uchwałę o wygaśnięciu tego prawa. Podobnie w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia ogłasza przetarg - w tym wypadku jednak pierwszeństwo w

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

. Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem

Licytacja elektroniczna w praktyce

licytacji elektronicznej - zgodnie z art. 78 Prawa zamówień publicznych, aby skutecznie złożyć ofertę w toku licytacji konieczne jest jej opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kiedy należy wnosić wadium? W

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

trakcie postępowania jeden z potencjalnych wykonawców wnosił o wyjaśnienia specyfikacji podnosząc argument braku możliwości zapewnienia warunku sublicencji, z uwagi jednak na zgłoszenie wniosku po upływie terminu zamawiający pozostawił wniosek bez rozpoznania. Siwz nie podlegał zmianie. Jak w takiej

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

tym samym ułatwić wykonawcom start w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 85 W ust. 4 nowelizacja doprecyzowała obowiązek wnoszenia wadium podczas przedłużania terminu związania ofertą. Obowiązek ten po wyborze oferty

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

publicznego. Ponadto w obszarze protestów i odwołań projekt nowelizacji przewiduje, uwzględniając zalecenia Komisji Europejskiej, wydłużenie terminu w którym wykonawcy mogą wnosić wskazane środki ochrony prawnej. W odniesieniu do zamówień których wartość przekracza progi określone w

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

grudnia to ostateczny termin, w którym konieczne jest wykonanie inwestycji finansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2007-13 (unijna dotacja do szczecińskiej spalarni wynosi aż 255 mln zł). Dlatego trzeba się spieszyć. - Uzgadniamy ostatnie dokumenty

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

3. Skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem koncesjodawcy, którego czynność jest przedmiotem skargi. 4. Koncesjodawca, o którym mowa w ust. 3, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

całkowitym zleceniu usługi, w którym postępowanie prowadzone jest przez operatora platformy aukcyjnej, a Zamawiający definiuje jedynie warunki udziału w postępowaniu, dookreśla zasady prowadzenia postępowania (te, które nie są objęte w Ustawie jak, np. wysokość i termin wnoszenia wadium) oraz zawiera umowę z

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

: Brak zgody na podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą nie oznacza utraty wniesionego wadium. Licytacje komornicze Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia 8) Powołanie Krajowej Izby Odwoławczej

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

(jeśli przewidziano możliwość ich udzielania), a w przypadku zamówień udzielanych w częściach lub ofert częściowych - wartość danej części zamówienia. Brak jest takiego wskazania w nowym przepisie (znaleźć je można za to np. w przepisach o wadium, gdzie wyraźnie wskazano, iż jego wartość jest ustalana w

Przetargi pod ochroną

innych firm sprawa oparła się o sąd. Ten zaś stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie

Przetargi pod ochroną

innych firm sprawa oparła się o sąd. Ten zaś stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie

Zatrzymanie wadium

. Ustawodawca mając na względzie zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego