wadium terminy wnoszenia

Marek Okniński

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą[1].

Zasady wnoszenia wadium

Wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy, zatem musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu na rachunek bankowy, kwota wadium musi zostać zaksięgowana przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z rachunku bankowego wynika, iż kwota wadium została zaksięgowana po terminie składania ofert, Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Ustawą)

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

organizator przetargu uważa to, które w oznaczonym terminie znajdzie się, tj. zostanie zaksięgowane na rachunku Starostwa Powiatowego w Mikołowie. W przypadku uchybienia ww. terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, organizator przetargu uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

zamawiającego w siwz zamówienia rachunek bankowy. Wniesienie wadium według KIO Zgodnie ze stanowiskiem KIO w przypadku gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert za zgodną z przepisami ustawy Pzp należy uznać decyzję o

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

W przypadku, gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zamawiający zobowiązany jest do odrzuceniu oferty wykonawcy z powodu nie wniesienia wymaganego postanowieniami siwz wadium przetargowego *1 Wniesienie wadium

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

jest, aby treść dokumentu wadialnego (w sytuacji gdy wadium jest wnoszone w formie gwarancji) uwzględniała wszystkie wymagania zamawiającego, które zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dawała zamawiającemu taki sam poziom bezpieczeństwa jak suma pieniężna wpłacona na jego

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

prawo wybrać następną ofertę i poinformować o tym w trybie art. 92 ustawy Pzp . W takim przypadku znajduje też zastosowanie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp tj. po wyborze kolejnej oferty wykonawca wnosi wadium w określonym przez zamawiającego terminie. Termin ten musi przypadać przed

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

zasady wnoszenia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy są analogiczne. Zasady zwrotu zabezpieczenia Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie: - 30 dni od daty zakończenia realizacji umowy w części zabezpieczającej umowę oraz - 15

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

Zadbaj o to, by wykonawca był związany ofertą także w dacie podpisywania umowy

. Żądaliśmy wniesienia wadium w wysokości 70.000 zł. Dnia 13 lutego 2018 r. wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę wykonawcy A. W tym samym dniu wysłano mu informację o konieczności należytego zabezpieczenia umowy w wysokości wymaganych 5 proc. Termin na zawarcie umowy to 5 dni, czyli przypada na 20 lutego 2018

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z możliwych form wniesienia wadium jest forma pieniężna. W praktyce wadium wnoszone w pieniądzu musi być przelane na konto bankowe wskazane przez zamawiającego. Wykonawca korzystając z tej formy wniesienia wadium

Wadium od konsorcjum

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi to wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Ustawodawca w żaden sposób nie narzucił zamawiającemu, jaki to ma być okres czasu. Oczywiście kwota wadium jest identyczna z tą jakiej wymagał zamawiający na etapie

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

;. – Ja też nie wiem, kiedy wpłacano wadia – komentuje pan Adam. – W sądzie komornik powiedział, że były wpłacone. I tyle. Dlaczego to takie ważne? Bo gdyby licytanci wpłacili pieniądze po terminie, nie mogliby brać udziału w przetargu. Licytacja by się nie odbyła – dodaje Benedysiuk

Przedłużenie ważności wadium

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Nowością jest fakt, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek

Wadium przetargowe

Wadium przetargowe

. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wykonawcy wnosząc wadium przelewem bankowym muszą pamiętać, że dla ważności wadium nie wystarczy dokonanie przelewu w terminie wyznaczonym na jego wpłatę, koniecznym jest aby

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Wadium po nowelizacji

. Nie było to przelew tylko wpłata gotówkowa. Skład orzekający przyznał rację odwołującym się firmom, że prawo zamówień publicznych nie pozwala wnosić wadium w formie gotówki. Taki stan prawny jest powszechnie uznawany za obowiązujący. Jednak 14 lipca 2008 r. skład orzekający KIO wydał zupełnie inny

Wadium w orzecznictwie KIO

- prawnych związanych z wnoszeniem wadium. Poniżej przedstawiam wybrane orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, odnoszące się do praktycznych problemów dotyczących wniesienia wadium przetargowego. Co musi zawierać gwarancja W przypadku wnoszenia wadium w

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

, a tym samym mniejszy zakres obowiązkowego badania sytuacji wykonawców i bardziej elastyczna ocena uwzględniająca zasadę proporcjonalności. - Fakultatywne wadium we wszystkich postępowaniach. W mniejszych, krajowych postępowaniach w procedurze uproszczonej, maksymalna

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - dodał Niedużak. Wiceminister podkreślił, że ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. 5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

ich płynność finansowa. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - wskazał Niedużak. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Przedłużenie terminu związania ofertą według nowych zasad

którym zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Senat zdecydował, że może to powodować, że wykonawca nie będzie w stanie uzyskać nowego wadium, jeżeli będzie ono wnoszone w innej niż pieniądz formie stąd termin 3 dni. Wątpliwości budzi jednak to, że ustawodawca nie określił ile

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

nowelizacja zakłada przyspieszenie zwrotu wadium i odstąpienie od obowiązku przedłużania ważności wadium w związku z przedłużaniem terminu związania ofertą przez wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze. Wobec powyższego odpowiednim zmianom ulegają art. 46 ust. 1 - 3 i art. 85 ust. 4

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony w

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

zawiadomią spółdzielni w terminie jednego roku, któremu z nich przypadło prawo do lokalu - spółdzielnia może wówczas podjąć uchwałę o wygaśnięciu tego prawa. Podobnie w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu spółdzielnia ogłasza przetarg - w tym wypadku jednak pierwszeństwo w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

. Przedłużenie terminu związania ofertą a wadium Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia

Licytacja elektroniczna w praktyce

licytacji elektronicznej - zgodnie z art. 78 Prawa zamówień publicznych, aby skutecznie złożyć ofertę w toku licytacji konieczne jest jej opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kiedy należy wnosić wadium? W

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

trakcie postępowania jeden z potencjalnych wykonawców wnosił o wyjaśnienia specyfikacji podnosząc argument braku możliwości zapewnienia warunku sublicencji, z uwagi jednak na zgłoszenie wniosku po upływie terminu zamawiający pozostawił wniosek bez rozpoznania. Siwz nie podlegał zmianie. Jak w takiej

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

tym samym ułatwić wykonawcom start w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 85 W ust. 4 nowelizacja doprecyzowała obowiązek wnoszenia wadium podczas przedłużania terminu związania ofertą. Obowiązek ten po wyborze oferty

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

grudnia to ostateczny termin, w którym konieczne jest wykonanie inwestycji finansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2007-13 (unijna dotacja do szczecińskiej spalarni wynosi aż 255 mln zł). Dlatego trzeba się spieszyć. - Uzgadniamy ostatnie dokumenty

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

publicznego. Ponadto w obszarze protestów i odwołań projekt nowelizacji przewiduje, uwzględniając zalecenia Komisji Europejskiej, wydłużenie terminu w którym wykonawcy mogą wnosić wskazane środki ochrony prawnej. W odniesieniu do zamówień których wartość przekracza progi określone w

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

3. Skargę do sądu wnosi się za pośrednictwem koncesjodawcy, którego czynność jest przedmiotem skargi. 4. Koncesjodawca, o którym mowa w ust. 3, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 5

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

całkowitym zleceniu usługi, w którym postępowanie prowadzone jest przez operatora platformy aukcyjnej, a Zamawiający definiuje jedynie warunki udziału w postępowaniu, dookreśla zasady prowadzenia postępowania (te, które nie są objęte w Ustawie jak, np. wysokość i termin wnoszenia wadium) oraz zawiera umowę z

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

: Brak zgody na podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą nie oznacza utraty wniesionego wadium. Licytacje komornicze Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia 8) Powołanie Krajowej Izby Odwoławczej

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

(jeśli przewidziano możliwość ich udzielania), a w przypadku zamówień udzielanych w częściach lub ofert częściowych - wartość danej części zamówienia. Brak jest takiego wskazania w nowym przepisie (znaleźć je można za to np. w przepisach o wadium, gdzie wyraźnie wskazano, iż jego wartość jest ustalana w

Przetargi pod ochroną

innych firm sprawa oparła się o sąd. Ten zaś stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie

Przetargi pod ochroną

innych firm sprawa oparła się o sąd. Ten zaś stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie

Zatrzymanie wadium

. Ustawodawca mając na względzie zrównanie sytuacji wykonawcy, który nie przedstawił dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 26 ust. 3, z sytuacją wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego