wadium sądowe

Andrzela Gawrońska-Baran

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

Generalnie w polskim systemie prawnym kupno nieruchomości jest stosunkowo bezpieczna operacją, gdyż nad wszystkim czuwa Notariusz, bez którego nie jest możliwe zawarcie prawnie skutecznej transakcji.

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Ponad dwa lata po złożeniu przez dłużniczkę powództwa przeciwegzekucyjnego w sprawie eksmisji sąd wyznaczył pierwszą rozprawę. Zaplanowano ją na początek lipca, ale komornik już w połowie maja eksmitował lokatorkę i jej chorego męża.

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

wierzyciele, którzy złożyli wnioski upadłościowe też są uprawnieni do złożenia wniosku o Pre Pack. Po złożeniu wniosku sąd wyznacza tymczasowego nadzorcę sądowego, oraz wydaje zarządzenie o obwieszczeniu o wpływie wniosku prepackowego, przy czym nie może rozpoznać takiego wniosku przed upływem 30 dni od

Hotel w miejscowości Babimost

Hotel w miejscowości Babimost

. 11:00 w Sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 38.935 złotych oraz dostarczenie następujących dokumentów: - w przypadku osoby fizycznej: dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku pełnomocnika

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

Klik i dom zlicytowany. Komornicy sprzedają nieruchomości przez internet

, że licytacje online będą tańsze i mniej kłopotliwe. Znamy przypadki sprzedaży szczególnie atrakcyjnych nieruchomości, kiedy liczba licytantów była tak duża, że nie mieścili się w żadnej sali sądowej i trzeba było wynajmować inne pomieszczenia. Ostatnio było to jeszcze trudniejsze z powodu

Chcesz pracować w sądzie - musisz zapłacić

Gospodarczym potrzebuje osoby do dostarczania akt do czytelni, odkładanie akt na miejsce w archiwum czy do kserowania dokumentów. Sądowy przetarg nie różni się niczym od tych ogłaszanych na np. budowę dróg. Każdy z uczestników musi wpłacić wadium - 50 zł za jedno stanowisko. Jeśli

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

, a tym samym mniejszy zakres obowiązkowego badania sytuacji wykonawców i bardziej elastyczna ocena uwzględniająca zasadę proporcjonalności. - Fakultatywne wadium we wszystkich postępowaniach. W mniejszych, krajowych postępowaniach w procedurze uproszczonej, maksymalna

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - dodał Niedużak. Wiceminister podkreślił, że ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

KRK. To z nich finansujemy między innymi system e-licytacji. Rozmawiamy z Ministerstwem Sprawiedliwości o problemie składek tak, aby starczyło i na bieżące działanie Rady, e- licytacje oraz inne wydatki. Takie komornicze Allegro E-licytacje wprowadziła nowa ustawa o komornikach sądowych. Podobne

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

ich płynność finansowa. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - wskazał Niedużak. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

Niekiedy na drzwiach klatek schodowych naszych bloków znajdujemy informacje o przetargach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W ogłoszeniu znajdują się informacje podobne do tych, jakie znaleźć można w sądowych obwieszczeniach o licytacji

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

egzekucyjny i na wniosek wierzyciela przystępowano do egzekucji. Teraz, jeśli nie uda się doręczyć pisma sądowego drogą pocztową, zrobi to komornik (za opłatą), a gdy adres się nie zgadza – poszuka właściwego (również za opłatą). Ile może zająć komornik Nawet największego dłużnika komornik nie może

Czekamy, aż inwestor przestanie być tajemniczy

nieograniczony na sprzedaż Czerwonego Spichlerza zaplanowano na 31 marca. Cena wywoławcza budynku to 610 tys. zł. Aby przystąpić do przetargu, trzeba do 24 marca wpłacić wadium (120 tys. zł). - Jeszcze czekamy, częstą praktyką jest wpłacanie wadium na ostatnią chwilę. Jest spore zainteresowanie, zarówno ze

Hiszpanie idą z pociągami do sądu

firmy CAF z Hiszpanii. Hiszpanie zamierzają jednak walczyć w sądzie o unieważnienie przetargu. Wcześniej - bezskutecznie - odwoływali się od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba odrzuciła odwołanie, bo uznała, że CAF nieprawidłowo wniósł wadium (wynosiło 2 mln

Firmy boją się czarnej listy wykluczające z zamówień publicznych

wykonując dobrowolnie wyrok sądowy. - Wykluczenie powinno być sankcją za naganne zachowanie wykonawcy, a nie za samo skorzystanie z drogi sądowej do ochrony swoich praw - komentuje Lang. Pracodawcy apelują też o wykreślenie z ustawy innego przepisu

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

, która będzie z pewnością budziła w Polsce najwięcej emocji, jest uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi

Przyspieszą sąd nad drugą linią metra?

, które złożyły firmy startujące w przetargu, a wtedy prawdopodobnie trzeba będzie rozpisać nowy, a wykonawcom zwrócić wadium. Tymczasem sąd wyznaczył na 21 września termin dopiero wstępnej rozprawy, na której sprawdzi, czy skargi dwóch firm są kompletne i czy można je

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 8) informację na temat wadium, o ile jego wniesienie jest wymagane; 9) kryteria oceny ofert, jakimi koncesjodawca będzie się kierował przy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

orzeczenia sądowego będą wykluczeni z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Utrata wadium za celowe nie uzupełnienie brakujących dokumentów. Obecnie, stosownie do postanowień zawartych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej

Z powodu braku przecinka można unieważnić przetarg

rywale mogą domagać się ewentualnych odszkodowań na drodze sądowej. Ale nie ma problemu z opóźnianiem inwestycji przez niekończące się protesty. - W Niemczech też się mówi, że przepisy są zbyt skomplikowane. Ale protestów nie ma tyle co w Polsce. Z prostego powodu: jeżeli firma

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

konfliktów. "Wierzymy, że upowszechnienie metod polubownych w dialogu zakładowym i relacjach pracy nie tylko pozytywnie wpłynie na polski system sądowy, ale przyczyni się do trwałej i korzystnej dla Polski zmiany społecznej" - podkreśla Katarzyna Rózicka z organizacji

Walczymy z bublami prawnymi

. Ale problem w tym, że zmiany numerów PKD trzeba jeszcze zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego i wpisać od nowa do umowy spółki. Przedsiębiorstwa mają na to czas do końca roku. - Skoro Główny Urząd Statystyczny dokonuje zmian automatycznie, to podobnie powinien postąpić KRS

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

więcej dla dostaw i usług. Publikowanie ogłoszeń w prasie i innych mediach jest już tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie obowiązkiem. Art. 46 Zmiany wprowadzają przyspieszenie terminu zwrotu wadium wykonawcom - zamawiający winien je zwrócić

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szybszy zwrot wadium przetargowego W celu zmniejszenia kosztów związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego