wadium przetargowe

Marek Okniński

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.

Wadium przetargowe

W przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość kwot, od których powstaje obowiązek publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dla zamawiających z sektora administracji państwowej 137.000 , a z sektora samorządowego 211.000 ) koniecznym staje się wniesienie wadium przez wykonawców startujących w przetargu.

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form przewidzianych przepisami ustawy.

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wykonawcy wnosząc wadium przetargowe w formie pieniężnej muszą przestrzegać zasady zgodnie, z którą terminem wniesienia wadium jest data dzienna i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku zamawiającego a nie data i godzina zlecenia przez wykonawcę przelania kwoty wadium na wskazany przez

Przetargi w Łodzi

Przetargi w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. W skład ofert przetargowych wchodzą mieszkania, lokale użytkowe oraz nieruchomości przeznaczone do dzierżawy. Nieruchomości oferowane w przetargach znajdują się w różnych

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Pytanie: Wykonawca wpłacił wadium gotówką w kasie banku. Wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W dotychczasowym orzecznictwie KIO taka wpłata nie mogła stanowić

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

wraz z udziałem w części wspólnej nieruchomości. Lokalizacje mieszkań: w Katowicach: ul. GALLUSA, ul. Zamkowa, ul. Krucza, ul. Żeleńskiego; w Mysłowicach na ul. Norwida. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w przetargu ustnym w formie licytacji. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

, np. przyjmowanie pewnego znaczenia wskazanych w niej przesłanek zatrzymania wadium, zakresu zabezpieczenia, a nawet nazw i oznaczeń, która nie odwołuje się do  causae czynności, ale dotyczy ustalania samej treści gwarancji, nie przekreśla wcale jej abstrakcyjnego charakteru.  Hipostazowanie

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie, a dla skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w treści której wskazano wyłącznie jednego z

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

ryzyko finansowe. Pozwoli ona uczestniczyć w postępowaniu bez obaw, że jakikolwiek błąd w dokumentacji przetargowej, o której mowa w art. 25 PZP, będzie skutkował utratą wadium. Ostatnia ze zmian, które będą omówione w niniejszym opracowaniu, dotyczy zasad oceny oferty pod kątem jej ceny jako rażąco

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

nieruchomości mają charakter lokali użytkowych.. Najmniejsza nieruchomość ma powierzchnię 10m kwadratowych, a największa 93m kwadratowe. Ceny nieruchomości wahają się od 16 do 200 tysięcy złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie określonego wadium

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

publicznych. Zapamiętaj. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji

Wadium

Wadium

. Ustanawiając wadium weryfikuje się w pewnym stopniu wiarygodność finansową wykonawców składających ofertę przetargową. Wadium nie może być wyższe niż 3% wartości szacunkowej udzielanego zamówienia publicznego. Wysokość wadium musi być określona przez zamawiającego kwotowo i nie może zależeć od wartości

Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

zauważyć, że w przypadku gdy zamawiający przedłuża uprzednio wyznaczony termin związania ofertą, wykonawca może nie zgodzić się na nowo wyznaczony okres bez konsekwencji utraty wadium. Ocena Trybunału Konstytucyjnego dotycząca możliwości zawarcia umowy po terminie związania

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

dostawy, usługi czy roboty budowlanej. Do oferty załączane są dokumenty wymagane przez zamawiającego. Oferta musi być złożona w wyznaczonym terminie. Złożenie oferty przetargowej nie powoduje utraty wniesionego wadium, które może zostać zatrzymane przez zamawiającego jedynie w przypadku zaistnienia

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

obowiązku „jednoczesnego przedłużenia ważności wadium przetargowego" wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą, w ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej który wydał w dniu 11 lipca 2019 r. wyrok o sygn. akt: KIO 1206/19 nie powinno być interpretowane w ten sposób, że

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium wynosi: 50.000 zł, (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy). O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych. Opis

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

W przypadku, gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zamawiający zobowiązany jest do odrzuceniu oferty wykonawcy z powodu nie wniesienia wymaganego postanowieniami siwz wadium przetargowego *1 Wniesienie wadium

Decyzja o sprzedaży Huty Częstochowa już prawomocna. Sunningwell zrealizuje plan rozwojowy?

Decyzja o sprzedaży Huty Częstochowa już prawomocna. Sunningwell zrealizuje plan rozwojowy?

posiedzenia przetargowego do syndyka huty Mateusza Bienioszka wpłynęła bowiem oferta spółki Corween Investments na kwotę 222 mln zł wraz z wnioskami o określenie nowego terminu wpłaty wadium na 3 sierpnia oraz wyznaczenie nowego terminu posiedzenia przetargowego na 4 sierpnia. Corween powołał się na jeden z

Urząd Miasta Gdynia sprzeda teren przy ul. Orłowskiej (obok Maxima)

przystąpienia do przetargu będzie wpłata dziesięcioprocentowego wadium, czyli 1 mln 854 tys. złotych, najpóźniej do 2 maja. Poza terenem położonym przy ul. Orłowskiej do nabycia w przetargu będzie także 12 innych nieruchomości położonych w wielu atrakcyjnych lokalizacjach na terenie całej Gdyni. Przetarg

Huta Częstochowa bez inwestora. Sunningwell Steel wygrał przetarg, nie zapłacił i został wykluczony z gry

Huta Częstochowa bez inwestora. Sunningwell Steel wygrał przetarg, nie zapłacił i został wykluczony z gry

oferta spółki Corween Investments na kwotę 222 mln zł wraz z wnioskami o określenie nowego terminu wpłaty wadium na 3 sierpnia oraz wyznaczenie nowego terminu posiedzenia przetargowego na 4 sierpnia. Corween powołał się na jeden z punktów regulaminu przetargu, mówiący o możliwości rozpatrzenia oferty

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu

Jak kupić nieruchomość u syndyka?

. Przetarg sądowy prowadzi syndyk, ale czynności nadzoruje sąd lub sędzia – komisarz i organ ten zatwierdza również wybór oferty. Zazwyczaj syndyk wymaga wpłaty wadium przetargowego, co ma na celu uwiarygodnienie oferenta, że jego zamiarem nie jest tylko podbijanie ceny, ale rzeczywisty zakup

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

Obowiązek wyznaczenia kwoty wadium przetargowego dotyczy wszystkich postępowań, których wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

złotych netto. Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest wniesienie wadium w wysokości 236 000 złotych. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą składać oferty przetargowe do dnia 4 maja 2016 do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2016. Istnieje możliwość obejrzenia

Ośrodek wypoczynkowy "Tulipan" w Gdańsku

Postępowanie przetargowe ma charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł. Jego wartość została wyceniona na 962.662,00 zł. Działka ma powierzchnię 0.7615 i znajduje się na terenie Gdańska. Przetarg odbędzie się 3 listopada 2016

KPT wystawił na sprzedaż trzy nieruchomości. "Zainteresowanie jest bardzo duże"

wywoławczą ustalono na 605 tys. zł. "Działki tworzą zwarty kompleks gruntu, jednolity obszar inwestycyjny o pow. łącznej 0,3946 ha" - przeczytać można w informacji przetargowej. Kto zostanie jej właścicielem, będzie wiadomo 14 kwietnia, chętni wadium w wysokości 121 tys. zł wpłacać mogą do 8

Wadium od konsorcjum

znacznie szybciej otrzymają wadium, które wnieśli na okoliczność udziału w procedurze przetargowej. Wyjątkiem do tej zasady jest oferta najkorzystniejsza. Ona musi być zabezpieczona wadium, aż do momentu zawarcia umowy. Nadal obowiązuje przepis w myśl którego zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na

Famur przeprowadzi przetarg celem zbycia nieruchomości nieoperacyjnych

Warszawa, 05.08.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Famuru pozytywnie zaopiniowała decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmierzającej do wyłonienia nabywcy wszystkich udziałów spółki zależnej De Estate sp. z o.o. (SPV), a tym samym na kontynuacji procesu

Ursus nadal prowadzi rozmowy na temat sprzedaży udziałów spółki Ursus Bus

spółkę, aby miała przede wszystkim zdolność przychodową" - powiedziała Biała. Jak dodała, Ursus Bus osiąga przychody głównie z przetargów, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium przetargowego i mieć określone warunki do kontraktowania. "To są poziomy

Działki nad Bałtykiem

Bardzo dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem działki i wybudowaniem domu na polskim wybrzeżu. Gmina Miasta Świnoujście ogłosiła kilka postępowań przetargowych na sprzedaż nieruchomości. Powierzchnia najmniejszej działki wynosi 1006 m2, a największej 38 625 m 2. Ceny

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

prawa zamówień publicznych w celu ograniczenia możliwości dokonywania zmów przetargowych polegających na porozumieniu wykonawców, prowadzącym do udzielenia zamówienia temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Wskazano, że obowiązek zatrzymania wadium powstaje tylko w przypadku zawinionego działania wykonawcy

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

Pytanie: Wykonawca zapisał na kopercie, w której złożył ofertę, iż dotyczy ona części nr 2 zamówienia. Taką informację zawarł również w tytule przelewu wadium. Jednak w złożonym załączniku nr 2 do siwz

Konsorcjum ZUE wycofało się z realizacji linii tramwajowej w Krakowie

dostarczenie przypadającej na PORR Polska Infrastructure części wadium uniemożliwia konsorcjum uczestniczenie w dalszej części postępowania przetargowego" - podkreślono. Jednocześnie ZUE podało, że według stanu na 23 lutego, na poziomie grupy portfel zamówień wynosi łącznie ok

AWF sprzedaje nieruchomości na ul. Rzeźbiarskiej

złotych. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. W przetargach mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które zapoznają się z dokumentacją przetargową, wpłacą wadium (w gotówce) i złożą

Przetargi w Krakowie - w sprzedaży nieruchomości gminne

uczestnictwa w przetargach jest wpłata określonego wadium. Powierzchnie oferowanych lokali rozpoczynają się od 12 do 11 tysięcy metrów kwadratowych. Nieruchomość w Krakowie : Oferty przetargowa Nieruchomość w Krakowie

Sprzedaż ośrodków wypoczynkowych

Wśród nieruchomości oferowanych w postępowaniu przetargowym przez Nadleśnictwo w Krośnie znalazła się działka, ośrodek kolonijny, cztery pawilony wypoczynkowe oraz budynek mieszkalno-wypoczynkowy. Nieruchomości znajdują się na terenie południowej części gminy Bytnica w

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

przetargowych jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000 zł . Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości powinny złożyć ofertę kupna do dnia 24.06.2016 . Wszelkie informacje na temat postępowań można uzyskać na stronie internetowej www.nieruchomosci.gumed.edu.pl oraz u Specjalisty ds. Gospodarki Nieruchomościami

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

faktycznego, w którym wykonawca odstąpił od podpisania umowy na warunkach zawartych w złożonej uprzednio ofercie przetargowej. Utrata wadium - najczęstszą konsekwencją odmowy podpisania umowy W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest

Przetarg na sprzedaż hotelu we Wrocławiu

kondygnacje nadziemne, a jego łączna powierzchnia wynosi: 2 226,98 m2. Hotel usytuowany jest przy ulicy Wincentego Stysia i widnieje w w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. Postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży nieruchomości odbędzie się 14.04.2016 r. o godz. 10:30 w siedzibie Uniwersytetu

Przetargi w PEKAO S.A - bank sprzedaje nieruchomości

trybie nieograniczonym. Warunkiem udziału w przetargach jest wniesienie odpowiedniego wadium. Ceny wywoławcze nieruchomości wahaja się od 890 000 do 3 520 000 złotych. Oferty przetargowe należy składać w formie pisemnej w terminie do dnia 20 października 2015r. Sprzedający przewiduje możliwość oglądania

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; - brak obowiązku żądania przez zamawiającego wniesienia przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego wadium

Sprzedaż lokali przy Piotrkowskiej w Łodzi

kwadratowych usytuowanych przy Piotrkowskiej 270. Nieruchomości mają samodzielny charakter i są położone w dwóch budynkach: biurowym oraz produkcyjno-magazynowym. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w ramach przetargu pisemnego. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Osoby

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

Pytanie W postępowaniu przetargowym prowadzonym w lasach państwowych na zamówienie powyżej 14.000 euro, przedsiębiorstwo złożyło wymagane dokumenty. Wadium zostało zabezpieczone poręczeniem ubezpieczeniowym. Do oferty została dołączona kopia, lecz

Sanatorium w Kudowie Zdroju wystawione na sprzedaż

Kudowa Zdrój wyróżnia się na mapie Polski głównie jako miejscowość uzdrowiskowa.Władze miasta właśnie ogłosiły przetarg na sprzedaż jednego z ośrodków. Sanatorium znajduję się w obrębie Stary Zdrój i ma powierzchnię 1 385 m kwadratowych. W skład oferty przetargowej wchodzi

Ośrodek Wczasowy w Mrzeżynie

Przedmiotem postępowania przetargowego jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowań Ośrodka Wczasowego. Składa się on z 4 budynków: -          4 budynków wczasowych

Nieruchomości nad Bałtykiem

Dobra wiadomość dla osób marzących o własnej działce, lub domu nad Bałtykiem. Gmina Miasta Ustka ogłosiła przetargi na sprzedaż nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Wśród ofert przetargowych znajdują się: działki, lokale użytkowe oraz mieszkania. Obiekty są

Wadium w orzecznictwie KIO

uzyskanie zamówienia publicznego. Ustanawiając wadium weryfikuje się w pewnym stopniu wiarygodność finansową wykonawców składających ofertę przetargową. Powszechność żądania wadium w procedurze udzielenia zamówienia publicznego skutkuje między innymi bogatym orzecznictwem w zakresie problemów formalno

Działka przy zbiorniku wodnym "Topola"

na jej terenie obiektów o charakterze usługowym. Postępowanie ma charakter przetargu ustnego nieograniczonego. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 8.220,00 złotych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 821.620,00 zł . Postępowanie przetargowe odbędzie się 20 maja 2016 roku o godzinie

Polaris w Opolu już pewny? Firma szuka już nawet pracowników

ją firma deweloperska Panattoni Europe. To partner koncernu Polaris. Panattoni wybuduje fabrykę, a na podstawie umowy podpisanej przez obie firmy Polaris będzie hale produkcyjne wynajmował. W tej sytuacji licytacja przetargowa wydaje się formalnością. Przystąpi do niej

PEKAO S.A. znów sprzedaje nieruchomości

Postępowania przetargowe PEKAO S.A dotyczą sprzedaży nieruchomości na terenie kilku Polskich miast. To przede wszystkim oferty sprzedaży lokali użytkowych i biurowych, w których bank prowadził swoją działalność. To między innymi biurowiec zlokalizowany przy ulicy Migdałowej w

Działka z domem wczasowym w Międzyzdrojach

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych zakupem obiektów związanych z turystyką nad Bałtykiem! Gmina Międzyzdroje ogłosiła przetarg na sprzedaż dwóch działek wraz budynkiem wczasowym znajdujących się na terenie miasta. Oferowane w postępowaniu przetargowym działki mają

Przetargi w Banku PEKAO S.A

, Lublinie, Dziwnowie, Gdyni i Radomiu. Przetargi dotyczą zarówno budynków o charakterze usługowym, jak i również mieszkań czy domów. Jedna z nieruchomości jest położona nad jeziorem. Postępowania przetargowe mają charakter nieograniczony. Mogą do nich przystąpić wszyscy. Jedynym warunkiem jest wniesienie

Nieruchomości w Olsztynie

Olsztyn to kolejne miasto, które ogłosiło przetargi na sprzedaż gminnych nieruchomości. Wśród kilkunastu ofert przetargowych znajdują się oferty sprzedaży działek oraz budynków mieszkalnych. Część z nich to nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę na ich terenie obiektów

Przetargi w PEKAO S.A.

Kolejne przetargi w PEKAO S.A. Bank ogłosił 4 postępowania przetargowe na sprzedaż nieruchomości na terenie Szczecina, Bydgoszczy, Koluszek oraz Krakowa. Wśród ofert sprzedaży znalazły się: Lokal użytkowy w Szczecinie, lokale biurowe w Bydgoszczy i

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

Lokale użytkowe, mieszkania i działka należące do Banku PEKAO S.A zostały poddane postępowaniu przetargowemu. Oferowane nieruchomości znajdują się w kilku polskich miastach. Przeważająca część nieruchomości to dawne oddziały banku między innymi w Warszawie, Olsztynie, Poznaniu

Przetarg na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem nieruchomości na terenie Wrocławia. Gmina ogłosiła właśnie kilkanaście przetargów dotyczących sprzedaży nieruchomości. Wśród ofert przetargowych znajdując się lokale użytkowe, działki oraz mieszkania. Postępowania mają charakter

Hotel w Pruszczu Gdańskim wystawiony na sprzedaż

terenie działki znajduje się także garaż wolnostojący o powierzchni 75,8 m 2. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł). Zainteresowani kupnem mogą obejrzeć oferowane nieruchomości po konsultacji z Bydgoskim Domem

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

Zamawiający może formułować w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

Dobra wiadomość dla osób zainteresowanych kupnem nieruchomości o charakterze rekreacyjnym. Bank PEKAO S.A ogłosił postępowanie przetargowe dotyczące sprzedaży działek wraz z zabudowaniami na terenie miejscowości Dziwnów. Postępowanie ma charakter nieograniczony, warunkiem

Przetargi w Banku PEKAO S.A - na sprzedaż nieruchomości w całej Polsce

określonego wadium. Ceny nieruchomości wahają się od 68 000 do 11 000 000 zł. Wśród oferowanych w przetargach obiektów znajdują się między innymi: pomieszczenia biurowe i usługowe, garaże, działki, czy też mieszkania. W większości nieruchomości mieściły się oddziały banku PEKAO S.A, dlatego lokale

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

podpisania umowy może nie ponieść żadnych konsekwencji z tego tytułu. W przypadku, gdy zamawiający nie żądał wniesienia wadium przetargowego, odmowa podpisania umowy nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek bezpośrednich konsekwencji dla wykonawcy który uchylił się od jej podpisania

Tłumy chętnych na miejskie nieruchomości. Miasto zarobiło już 21 mln

. Największe zainteresowanie wzbudził teren przy ul. Zgierskiej 31/33 - północno-wschodni narożnik skrzyżowania tuż przy Bałuckim Rynku. Dzisiaj stoi na nim zrujnowana kamienica. Teren o powierzchni prawie 1100 m kw. został wyceniony na 443 500 zł, a wadium wpłaciło pięciu chętnych. Ze względów formalnych

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

, w których zamawiający zobowiązany jest zatrzymać wadium przetargowe. W celu ograniczenia niejasności odnośnie sposobu stosowania normy wyrażonej w art. 46 ust. 4a Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię (dostępną na stronach internetowych UZP; www.uzp.gov.pl). Urząd

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

jakie może podjąć zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka podejmowania tego rodzaju działań przez wykonawców składający oferty przetargowe. Możliwości zamawiającego uzależnione są od ilości ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć: *? Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej

Hotel na Północnej? Na razie nie ma chętnych na budowę

czy budynki z usługami. Nie może zaś galerii handlowych o powierzchni ponad 2 tys. metrów kwadratowych ani stacji benzynowych. Cenę wywoławczą za ponad hektar gruntu w centrum miasta ustalono na 8,6 mln zł. Do przetargu zgłosiła jedna firma, która wpłaciła wadium. Miał się

Oferta Strabag najkorzystniejsza na odcinek A1 po ponownym badaniu ofert

. postępowaniu (...) w związku z niezłożeniem oświadczenia o zgodzie na przedłużenie terminu związania ofertą oraz nie wniesieniem wadium na przedłużony okres związania ofertą przez wykonawcę (...) którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, dokonuje się następujących czynności: 1. Unieważnienia

Ogródki wystartują już 10 kwietnia

Wzorem ubiegłych lat restauratorzy zainteresowani ustawieniem w Rynku swojego ogródka musieli walczyć o miejsce w przetargu. Nowością była konieczność wpłaty wadium w wysokości 1000 zł. - W ubiegłym roku nie było takiego przepisu i każdy z restauratorów stawał do przynajmniej

Kup sobie coś od wojska - do wyboru Star, wiertarka...

Do kupienia w czwartek będą 44 tzw. pozycje przetargowe, w sumie warte ponad 155 tys. zł. Warunek udziału w przetargu Agencji Mienia Wojskowego to wpłata wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej danego artykułu oraz zarejestrowanie się jako uczestnik przetargu

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

wezwany spełnia warunki udziału w przetargu, zamawiający nie ma prawa zatrzymania kwoty wadium. Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu

Ostra walka o kontrakt na drugą linię metra

beneficjentem wadium, dokładnie mówi jedna z odpowiedzi komisji przetargowej na pytanie oferentów - zaznacza. Jak sprawdziliśmy, wskazane są tam wszystkie trzy podmioty. Niewykluczone jednak, że będą kolejne protesty i losy przetargu utkną w sądzie. Wtedy na ostateczne rozstrzygnięcie

Zatrzymanie wadium

stronie. Jednak jak wykazała dotychczasowa praktyka stosowania art. 46 ust. 4a, zamawiający coraz częściej zatrzymują wadium przetargowe w sytuacjach, które nie uprawniają do takiego działania. Kierunkowa interpretacja art. 46 ust. 4a

Wojsko sprzedaje sprzęt i... srebro z rakiet

, sprzęt warsztatowy czy regały magazynowe. Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium - w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. Aukcja rozpocznie się o godz. 12.00, na terenie oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przy ul. Montelupich 3. 93 proc. zysków

Będzie drugi przetarg na Kilińskiego

Do przetargu złożono wprawdzie trzy oferty, jednak żadna z nich nie spełniała wymogów formalnych. Firma Sokolik, która pracowała zresztą nad przebudowa Rynku Kościuszki, nie zabezpieczyła inwestycji odpowiednim wadium. Odrzucono także oferty firm Brux i konsorcjum zawiązanego

Fiasko przetargu na teren przy Karolince

atrakcyjnym, że nie powinno brakować chętnych, by zapłacić za niego co najmniej 1,5 mln zł. Tyle bowiem wynosiła cena wywoławcza za ten teren. Rozpoczęcie licytacji przetargowej miało się rozpocząć w czwartek o godz. 9. Już teraz wiadomo jednak, że nic takiego nie będzie miejsca. W

Znów mamy przetargową klapę. Na hipermarkety poczekamy

Choć termin sprzedaży ponad 20 ha ziemi ustalono na 17 lutego, to jednak dla samego przetargu ważniejsza okazała się data, która już minęła. W czwartek o północy minął bowiem termin wpłacania wadium, czyli kwoty w wysokości 20 proc. nominalnej ceny nieruchomości. Był to

Twierdza Modlin na razie bez nowego właściciela

Nikt nie zgłosił się do licytacji Cytadeli - W przewidzianym czasie nikt nie wpłacił wadium w wysokości 40 mln zł - ogłosił wczoraj przewodniczący komisji przetargowej Paweł Głodowski. Cena wywoławcza za obiekt wraz z działką o powierzchni 55 ha miała

Sześciu chętnych na 9. kawałków stoczni

nie podaje, kto i jakim fragmentem stoczni jest zainteresowany. Zdradził jedynie, że chodzi o sześć podmiotów, które łącznie wpłaciły wadia na dziewięć z 22 przetargów, które zostały ogłoszone. Z nieoficjalnych informacji "Gazety" wynika, że co najmniej dwa przetargi dotyczą zasobów

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

: - ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez podmiot udostępniający zasoby wykonawcy zamówienia publicznego, - uproszczenia procedur udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, - okoliczności zatrzymania wadium

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

, niedozwolone porozumienia. W pierwszym wzięli udział: Zakład Automatyki Kombud, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji oraz Bombardier Transportation Polska. Drugą zmowę przetargową zawarły spółki Thales Polska oraz Qumak. Postępowania w tych sprawach zostały wszczęte w grudniu 2013 r."

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

zwrot. - Zdecydowaliśmy o wykluczeniu z tego przetargu Newagu i Modertransu - mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i tłumaczy dlaczego: - Pod koniec lipca wezwaliśmy wykonawców do wpłacenia wadium, będącego gwarancją wykonania zlecenia i zabezpieczenia zapłaty określonej sumy na rzecz dostawcy przez

Marketplanet jest zainteresowany kupnem spółek z sektora handlu elektronicznego

milionów złotych, może zostać ogłoszona jeszcze w I połowie 2015 r. "Marketplanet to firma dostarczająca rozwiązania informatyczne wspomagające zakupy oraz procesy przetargowe w dużych firmach. Na pewno przy tej specjalizacji pozostaniemy, dynamicznie rozwijając naszą ofertę

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

podpisać umowę najpóźniej do 17 lipca - mówi dyrektor ZUO Tomasz Lachowicz. Wynika to z harmonogramu przetargowego. Zapisano w nim, że wykonawca będzie miał na projekt i budowę 1250 dni. Oznacza to, że jeśli zacznie w połowie lipca, to skończy w połowie grudnia 2015 r. A koniec

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

wadium rażąco naruszają ustawę. Błędy pojawiają się także w sferze kryteriów oceny ofert. Zapisy typu: wykonawcy z terenu gminy otrzyma 15 pkt. z terenu powiatu 10 pkt. z województwa 5 pkt, lub wykonawca ma zatrudnić określoną grupę osób bezrobotnych za co będzie otrzymywał punkty, kryterium oceny ofert

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

. 250 ha ziemi w okolicach Węgorzewa. Kilkunastu rolników, którzy wpłacili po około pół miliona zł wadium, zostało jednak odprawionych z kwitkiem. Członkowie komisji przetargowej poinformowali ich o "nadzwyczajnej sytuacji" i przełożyli przetarg o tydzień. - Będziemy

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

. zawarcie umowy przez złożenie oferty i jej przyjęcie (model ofertowy ), 2. zawarcie umowy w drodze negocjacji (model negocjacyjny ), 3. zawarcie umowy w drodze przetargu (model przetargowy ). Model ofertowy

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

warunków; 8) informację na temat wadium; 9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 10) miejsce i termin składania ofert; 11) termin związania ofertą; 12) informację o

Wytyczne dotyczące naliczania korekt finansowych

: - kierownika zamawiającego, komisji przetargowej oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu po stronie zamawiającego (art. 17 - art. 21 Pzp), - wniesienia wadium oraz jego form (art. 45 i 46 Pzp), - terminu związania ofertą

Rząd przegrywa grę z hazardem

jawnych dokumentów przetargowych, to wysokość wadium (1 mln zł) i 50 mln zł zabezpieczenia od wykonawcy e-kasyna. Czyli spore sumy, które mogą trochę powiedzieć o wysokości kontraktu, bo z zasady nie bierze się od wykonawcy zabezpieczenia wyższego niż wartość umowy. Wody w usta nabrał też rząd

Przegląd informacji ze spółek

), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu DN700 Hermanowice ? Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Brak chętnych do budowy prywatnych przedszkoli

, apteki, gabinetów lekarskich czy nawet salonu fryzjerskiego lub restauracji. Przetargi zostały ogłoszone w drugiej połowie lipca. Do wczoraj do magistratu nie wpłynęły żadne konkretne oferty. Grzegorz Jankowski, zastępca dyrektora wydziału przyznaje, że preferencyjne warunki przetargowe okazały się

Na Zwycięskiej powstaną mieszkania, postawi je Auchan

powierzchni 0,5 ha, wystawione do sprzedaży razem jako jedna tzw. pozycja przetargowa, przedsiębiorstwo z Piaseczna zapłaci agencji 4,87 mln zł. To niemal dwukrotnie więcej niż wynosiła cena wywoławcza (2,5 mln zł). - Licytacja była niezwykle zacięta - przyznaje Marianna Gordowy z

Kto dokończy sopocko-gdańską halę

okazuje się niższy - mówi Anna Kniaź z Asseco Systems. Chodzi o nieco ponad 123 mln zł. Według naszych informacji oferta Budimexu była wyższa o ponad 6 mln zł. Nie oznacza to jednak, że firma Asseco Systems na pewno już wygrała. Do komisji przetargowej

Szkoci kupują kopalnię Silesia za 205 mln zł

. Zbigniew Madej, rzecznik Kompanii, zapewnia, że komisja przetargowa dokładnie prześwietliła całą dokumentację. Komisja zgodziła się w poniedziałek na sprzedaż Silesii. Szkoci mają czas do 31 czerwca na wpłacenie reszty sumy. - Spółka spełniła do tej pory wszystkie wymogi formalne, w tym wpłaciła wadium w