wadium przetarg ograniczony

redakcja Komunikaty.pl

Strzelnica na terenie Gdańska

Strzelnica na terenie Gdańska

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku zaprasza do udziału w przetargu na wynajem strzelnicy na terenie Obiektu Sportowego przy ul. Zawodników 1 w Gdańsku.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego, - wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości, - ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców. Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. Powyżej wskazana zmiana w sposobie informowania o ogłoszonym przetargu ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa osób zatrudnionych przy udzielaniu zamówień publicznych

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - dodał Niedużak. Wiceminister podkreślił, że ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

zaproponowanych w ofercie. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia

Komu, komu ogródek na rzeszowskim Rynku?!

- Mamy nadzieję, że tak. Wprowadzamy nowość, która powinna ostudzić emocje i usprawnić przetarg. Chodzi o to, że każdy z zainteresowanych konkretnym miejscem na Rynku będzie musiał wpłacić wadium - 1 tys. zł. Jeśli będzie starał się np. o dwa miejsca, to za każde z nich będzie

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

samorządów i zmiany w przetargach publicznych. Celem ustawy jest także ochrona polskich spółek przed wrogimi przejęciami z powodu gorszej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przeciw było 189, a 38 wstrzymało się od głosu

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

. Rządowy projekt zakłada dopłaty do oprocentowania, a także wsparcie dla samorządów i zmiany w przetargach publicznych. Za zgłoszonym w trakcie pierwszego czytania wniosku o odrzucenie projektu ustawy opowiedziało się 181 posłów, przeciw było 233 posłów, a 8 wstrzymało się od głosu

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

euro sprzedawane są w trybie przetargu, a 1 euro to cena wywoławcza. Aby wziąć udział w przetargu, trzeba wpłacić wadium w wysokość 5 tys. euro. Kupując nieruchomości we Włoszech, trzeba dobrze sprawdzić, czy nie są objęte ochroną. Jeśli tak, każde działanie będzie wymagało zgody konserwatora zabytków

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

ich płynność finansowa. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - wskazał Niedużak. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

razie wygrania przetargu przez Qumak niemal całość zamówienia wykonałby w rzeczywistości Thales Polska, a rola Qumak miała ograniczyć się jedynie do działań organizacyjnych. W opinii Urzędu pomiędzy przedsiębiorcami doszło do zmowy, której celem było naruszenie konkurencji w przetargu poprzez podwojenie

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

wezwany spełnia warunki udziału w przetargu, zamawiający nie ma prawa zatrzymania kwoty wadium. Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

, w których zamawiający zobowiązany jest zatrzymać wadium przetargowe. W celu ograniczenia niejasności odnośnie sposobu stosowania normy wyrażonej w art. 46 ust. 4a Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię (dostępną na stronach internetowych UZP; www.uzp.gov.pl). Urząd

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.   Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowcy będą mieli także możliwość zmiany zadań wykonywanych przez pracowników urzędów. Publiczne przetargi Będą zmiany przy zamówieniach publicznych. Nastąpi zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzono

Rosja sprzedaje jedno z największych złóż złota na świecie

Rosja sprzedaje jedno z największych złóż złota na świecie

tego miesiąca ogłoszono przetarg na złoża. Zainteresowani inwestorzy mieli niespełna cztery tygodnie, by zgłosić swoje oferty i zapłacić ok. 140 mln dol. wadium. Zwycięzca będzie też musiał wyłożyć sporo pieniędzy na eksploatację złóż, wraz z budową infrastruktury do transportu złota ze złóż położonych

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

. 250 ha ziemi w okolicach Węgorzewa. Kilkunastu rolników, którzy wpłacili po około pół miliona zł wadium, zostało jednak odprawionych z kwitkiem. Członkowie komisji przetargowej poinformowali ich o "nadzwyczajnej sytuacji" i przełożyli przetarg o tydzień. - Będziemy

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

terminologii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wśród kluczowych założeń jest promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach. Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża też przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014

Stoisko z obwarzankami droższe o 2700 procent

Mimo wysokiego, bo wynoszącego 1000 zł wadium, do czwartkowego przetargu na 13 stoisk do prowadzenia handlu ruchomego zlokalizowanych w obszarze obejmującego Stare Miasto parku kulturowego stanęło aż 56 podmiotów. Mógł do niego stanąć każdy, ograniczeniem była jednak liczba

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Oddział 2 Przetarg ograniczony

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

? Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na roboty budowlane istnieje w przypadku gdy zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z

Kolejne zmiany prawa zamówień publicznych

podwykonawców. Jest to krok w kierunku podziału przychodu z zamówienia pomiędzy duże podmioty oraz mniejsze, które są w stanie pełnić jedynie funkcję podwykonawców. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie nie są w omawianym dokumencie jasne. Kolejna nowość dotyczy ograniczenia możliwości utraty wadium z tytułu

Nie ma chętnych na kazimierskie kamieniołomy

słowem - zniszczyć je. Zażądali uszczegółowienia planu, ale radni podjęli decyzję o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż. Przetarg miał się odbyć dzisiaj. Warunkiem uczestnictwa było wpłacenie wadium w wysokości 200 tys. złotych najpóźniej w takim dniu, aby pieniądze były na

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

pod uwagę ograniczenia wprowadzone nowelizacją w większości udzielanych zamówień publicznych, obok kryterium ceny realizacji zamówienia, będą musiały zostać ustalone przez zamawiającego inne kryteria wyboru wykonawcy zamówienia odnoszące się w szczególności do: jakości, funkcjonalności, parametrów

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z

Rząd przegrywa grę z hazardem

sondaże Tajemnice Totalizatora Sportowego Ciężko też liczyć na poprawę wpływów budżetu z hazardu, gdy nie ma też wpływów z drugiego państwowego monopolu, który dostał Totalizator, czyli obstawiania zakładów Lotto przez internet. Przetarg na organizację e-kasyna TS rozstrzygnął kilkanaście dni temu po

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, - przypadku trybu przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę

Stocznia Szczecińska Nowa znów niesprzedana

13 przetargów na majątek Stoczni Szczecińskiej Nowa skończyło się wczoraj po południu. Nabywcę znalazły dwa kawałki. Za 7,8 mln zł sprzedana została część nabrzeża stoczni wraz z zapleczem, a za 2,3 mln zł biurowiec typu "Lipsk", w którym działało biuro projektowe

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego. Art. 91a. 1. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem na

Licytacja elektroniczna w praktyce

trybach "tradycyjnych" gdzie mamy do czynienia z ograniczaniem liczby wykonawców poprzez wcześniejszą weryfikację warunków podmiotowych (jak np. w trybie przetargu ograniczonego) wykonawca musi wnieść wadium (jeżeli jest ono wymagane) wraz z ofertą. W licytacji elektronicznej oferta nie ma

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

przed upływem terminu składania ofert - 4 dni przed upływem terminu składania ofert, w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem - jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, - 2 dni przed upływem terminu składania ofert - dla

Kiedy warto podzielić zamówienie na części?

chłodnicza, blaty). Czy możemy zlecić wykonanie powyżej opisanego przedmiotu zamówienia w trybie jednego przetargu nieograniczonego bez dopuszczania do składnia ofert częściowych? Odpowiedź Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiających

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

. kryteria oceny ofert czy warunki udziału w postępowaniu). Teraz już takich ograniczeń nie będzie - projekt dopuszcza wprowadzanie zmian w pełnym zakresie. Po co? Załóżmy, że gmina ogłasza przetarg na budowę pięciu dróg, a potem okazuje się, że pieniędzy wystarczy na trzy, bo np. zdrożały materiały czy

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

wykonywania koncesji.   Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) zainteresowanym podmiocie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

niż: - na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, - na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu

Praktyczne rady, jak udzielić zamówienia podzielonego na etapy

Pytanie Jakie są wymagania dotyczące udzielenia zamówienia na roboty budowlane podzielone na etapy - zamówienie o wartości poniżej progów unijnych? Chcemy ogłosić jeden przetarg z wykonaniem zadania w dwóch etapach na 2 lata. Jeden etap do wykonania

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Przepisu art. 55 nie stosuje się. 2a. Zamawiający określa zasady i sposób udzielania zamówień w ramach umowy ramowej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

profilu nabywcy wstępne ogłoszenie informacyjne o zamówieniach lub umowach ramowych planowanych do udzielenia w trybie przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego. Przepisy art. 13 ust. 2 oraz art. 52 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 2. W

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

czy sądami) w imieniu mocodawcy i wynika z jego oświadczenia woli. Przykładowo, w zakresie zamówień publicznych pełnomocnictwo może upoważniać do: - podpisania, parafowania i złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z załącznikami oraz oferty

Przetargi pod ochroną

innych firm sprawa oparła się o sąd. Ten zaś stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie

Przetargi pod ochroną

innych firm sprawa oparła się o sąd. Ten zaś stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej : Ogłosił przetarg otwarty na wdrożenie produkcyjne systemu ISOK. Wysokość wadium ustalono na 0,85 mln zł. Termin składania ofert to 5 lutego. Źródło: DM PKO BP Madkom : Podpisał umowy na dostawę swojego oprogramowania do kolejnych urzędów oraz

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

przetargach organizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zaczęto stosować wtedy dużo wyższe wadia i gwarancje dobrego wykonania usługi. Miałem więc wybór: zrezygnować z rozwoju, kontynuując działalność na małą skalę, albo dokapitalizować firmę. Inwestora, izraelskiej Egged Group, specjalnie

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

Tryby konkurencyjne - tj. przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony są podstawowe i zawsze masz możliwość skorzystania z nich. Nadal też możesz zastosować tryb zamówienia z wolnej ręki do udzielenia zamówienia na usługi hotelarskie, będące usługami niepriorytetowymi. Jednakże pod warunkiem, że

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

ograniczy fikcyjności udostępniania zasobów podmiotów trzecich. Zatrzymanie wadium Innym przepisem, który powszechnie krytykowano, jest art. 46 ust. 4a ustawy Pzp (24). Celem jego wprowadzenia było ograniczenie zmów wykonawców poprzez uniemożliwienie

Miasta chcą likwidować bariery prawne przed Euro 2012

do tego dokumentu. Uprościć przetargi - Chodzi nam o przyspieszenie procesu inwestycyjnego. O usunięcie barier hamujących inwestycje - tłumaczy Wiesław Starowicz, wiceprezydent Krakowa. Według samorządowców trzeba

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

wykonawcy celowo nie uzupełniali braków w złożonych dokumentach, co w konsekwencji prowadziło do wyboru droższej oferty lub unieważnienia przetargu. Celem ograniczenia tego typu praktyk projekt zmian ustawy PZP przewiduje sankcję, w postaci utraty wadium, jeżeli wykonawca pomimo

Dynamiczny system zakupów

analogiczne jak w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z tym, że w ogłoszeniu o DSZ nie zawiera się informacji o wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych). Ogłoszenie zamieszczane jest w Dzienniku Urzędowym

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

istotnych warunków zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, która nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy.   Chcesz przystąpić do przetargu?: Aktualne oferty przetargów

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

rzeczoznawca majątkowy. Pierwszeństwo w nabyciu mają dzierżawcy, pod warunkiem, że dzierżawa trwała przez co najmniej trzy lata. Do przetargu może przystąpić każdy: osoba fizyczna i prawna (firma, stowarzyszenie, fundacja, instytucja). Wystarczy wpłacić wadium, przystąpić do przetargu i spełnić warunki

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, 3) na 2 dni przed upływem

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów - należy przez to rozumieć ograniczony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba

Mniej czasu na zadawanie pytań do przetargu

utrudnia prowadzenie dużych przetargów zwłaszcza infrastrukturalnych. Wykonawcy w postępowaniu o roboty budowlane zadają setki pytań np. w przetargu na budowę Mostu Północnego w Warszawie zamawiający otrzymał ok. 1500 pytań, a w przetargu na budowę Stadionu narodowego dotychczas wpłynęło ponad 1000 pytań

Miasto martwi się o przyszłość kamienicy przy pl. Bema

ważny jest także aspekt społeczny. Chodzi o to, by budynek trafił w ręce wiarygodnej osoby, która zagwarantuje jak najszybszy remont i renowację budynku. Drugą kwestia, która budzi zastrzeżenia to wysokość wadium, którą musi wpłacić kontrahent przed przystąpieniem do

Dynamiczny System Zakupów - korzyści dla zamawiającego i wykonawców

ogłoszeniem o postępowaniu. Ogłoszenie zawiera informacje analogiczne jak w ogłoszeniu o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z tym, że w ogłoszenie o DSZ nie zawiera informacji o wysokości wadium oraz terminie związania ofertą (zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy powyższych zapisów nie