wadium prawo zamówień publicznych

Marek Okniński

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Czym jest gwarancja wadialna? Jaki jest okres ważności wadium? Jakie są przepisy w ustawie Prawo zamówień publicznych? Wyjaśniamy.

Wadium

Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

publicznego, a oferta zostać złożona w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert". Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 2/2023 36. Konkludując, zdaniem Izby Przystępujący wniósł wadium na rachunek bankowy Zamawiającego w formie przelewu bankowego przed upływem terminu składania ofert, w formie

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

podpisania umowy? Odpowiedź Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, siwz musi zawierać wymagania dotyczące wadium. Jednocześnie podkreślić trzeba, że żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

prawna: art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji

Termin wypłaty sumy gwarancyjnej stanowiącej kwotę wadium

Znaczenie zgodności gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej z przepisami prawa zamówień publicznych Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej treść gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej ustanawianej jako zabezpieczenie kwoty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Ważność gwarancji wadialnej

że". Czy słuszne jest takie rozumowanie i należy tak wniesione wadium uważać za nieważne bo gwarancja jest warunkowa ? Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171

Wadium w orzecznictwie KIO

przedłużenia terminu związania ofertą, jak wprost wynika z treści art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez wykonawcę. Zostawienie kwoty wadium wpłaconej przelewem na koncie zamawiającego nie oznacza automatycznie przedłużenia terminu związania ofertą

Zasady wnoszenia wadium

ustawowych granicach, co spowoduje konieczność unieważnienia postępowania. W jakiej formie należy wnieść wadium? Formy wnoszenia wadium zostały wymienione w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, n a numer rachunku bankowego wskazany

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

publicznych. Zapamiętaj. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji

Zatrzymanie wadium

: KIO/UZP 449/09) w którym Izba stwierdza, że zatrzymanie wadium przez zamawiającego w trybie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest sensu stricte czynnością podejmowaną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmierzającą do zakończenia tego postępowania poprzez

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

wniesionego wadium, to termin związania ofertą. Z żadnego innego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych nie wynika, aby termin ważności wadium w formie m.in. gwarancji ubezpieczeniowej czy bankowej, dla zapewnienia możliwości realizacji uprawnień Zamawiającego, miałby być wydłużony o dodatkową, bliżej

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym?

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym?

nadal ma przymiot oryginału. Podstawa prawna Art. 97 ust. 10 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Justyna Rek-Pawłowska – prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych określa formy w jakich wadium może zostać wniesione[1]. Zamawiający nie może żądać wniesienia

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

powyższego zamawiający ma dwie możliwości dalszego postępowania (Urząd Zamówień Publicznych, Nowe Prawo zamówień publicznych, Interpretacje, Nowe Pzp w pytaniach i odpowiedziach, www.uzp.gov.pl). Kolejny wybór oferty najkorzystniejszej następuje w wyniku ponownego badania i oceny ofert spośród ofert

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

wybór. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej). Podkreślić należy, że przepis art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp uzależnia zatrzymanie wadium od sytuacji, w której nie jest możliwe zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego wynikające z przyczyn

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Użyte w ustawie Prawo zamówień publicznych [2] sformułowanie dotyczące

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

. Zwolnione z obowiązku wnoszenia wadium są osoby, którym przysługują uprawnienia określone w art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r.  poz. 2097 z pózn. zm.), które do

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

. Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Wadium - przepisy PZP Nowelizacja ustawy Pzp dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Pzp oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 28 lipca 2016 r. w

Oferta przetargowa

Oferta przetargowa

okoliczności enumeratywnie wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

(słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) tytułem wadium w związku z ubieganiem się przez MODERN-BUD Marcin Strugała Spółka komandytowa z siedzibą 42–161 Starokrzepice, ul. Oleska 406 ( Wykonawcę) o dzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

, choćby bezpośrednią przyczyną zatrzymania były tylko zaniechania członka konsorcjum a nie lidera wpłacającego kwotę wadium. [1] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 r. (sygn. akt: IV CSK 86/17) [2]  art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

godzinie składania ofert. W konsekwencji wadium zostało wniesione po upływie terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić. *1 Za spełnioną uznać należy przesłankę określoną w art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

terminu składania ofert a ofertę należało odrzucić. Podstawa prawna * Spełniona zostaje okoliczność obligująca zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Pytanie Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: "Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, należy zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

Kiedy i jak prowadzić negocjacje oraz badania rażąco niskich cen

ostatecznego rankingu ofert, już po złożeniu ofert dodatkowych zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeśli zamawiający ich wymagał. Podstawa prawna Art. 275 pkt 2), art. 287 ust. 3 ustawy z 11.09.2019 r., Prawo zamówień publicznych

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

. Ustawodawca nie określił minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych . Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w

Tarcza 3.0 istotnie zmieni procedury udzielania zamówień publicznych

zaliczek na poczet wykonania zamówienia publicznego, - wprowadzenia prawa rezygnacji z żądania wadium lub znacznego zmniejszenia jego maksymalnej wysokości, - ograniczenia warunków startu w przetargu odnoszących się do sytuacji finansowej przedsiębiorców. Wskazany katalog zmian najprawdopodobniej zacznie

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

wszystkim przeciwdziałanie utracie płynności finansowej przedsiębiorców realizujących lub ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego . Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych mają na celu wsparcie firm z sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w sposób zmniejszających ich koszty przy

Czy pełnomocnictwo do przedłużenia terminu związania ofertą może mieć formę elektroniczną?

Pytanie: Prowadzimy krajowy przetarg nieograniczony . Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp zwróciliśmy się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Oto treść naszego pisma: „Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca się o

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

poglądu, który nakłada obowiązek wniesienia wadium w oryginale, gdyż tylko taka forma umożliwia Zamawiającemu bezwarunkowe skorzystanie z uprawnień gwarancyjnych. (1) Patrz art. 46 ust. 4a) i ust. 5 - Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Pytanie: Mamy podejrzenia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje. Chcemy go wykluczyć z postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku, gdy gmina nie podpisze umowy z tym wykonawcą, to co z wpłaconym wadium

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

takiego wykonawcy z postępowania. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 45 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w

Wykonawca, który w ofercie sam potwierdza warunek, nie może potem powoływać się na cudze zasoby

zawinienia wykonawcy − muszą podlegać wszystkie okoliczności niewykonania wezwania w sposób ścisły i wpływu tego uchybienia na przebieg postępowania. Teza postawiona w odpowiedzi wynika z opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano (art. 46 ust. 1a ustawy Pzp). Pojęcie "niezwłocznie" użyte przez ustawodawcę w

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

. Czy w tej sytuacji powinniśmy wezwać wykonawcę do ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

. Jeśli środki pieniężne wpłyną na rachunek zamawiającego choćby kilka minut po upływie terminu składania ofert, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione w terminie, a wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

określa art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jedną z możliwych form wniesienia wadium jest forma pieniężna. W praktyce wadium wnoszone w pieniądzu musi być przelane na konto bankowe wskazane przez zamawiającego. Wykonawca korzystając z tej formy wniesienia wadium

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

zatrzymać wadium? Decyzja o zatrzymaniu wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych jest decyzją niezależną od odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy, a jej podstawą jest zachowanie wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26

Procedura odwrócona. Czy zamawiający ma obowiązek analizować wszystkie przesłanki odrzucenia ofert?

ustawy Pzp czy w przypadku niewniesienia wadium . Zasadniczym argumentem wspierającym powyższe stanowisko jest cywilnoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyrażony

Postępowanie na usługi społeczne - procedura

wadium ? Czy cena może stanowić kryterium z wagą 100%? Czy jest wzór protokołu z takiego postępowania? Słownik Prawa zamówień publicznych Odpowiedź: Oświadczenie należy złożyć w formie JEDZ. Wolno wymagać

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

; udzielenie zamówienia. Wyjaśnienie Jak wskazał Urząd Zamówień Publicznych w Informatorze z września 2012 roku w publikacji „Uchylanie się od zawarcia umowy przez wykonawcę na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ”: „Celem postępowania o udzielenie zamówienia

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

Korekta czynności w postępowaniu

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego . Nie ma jednak podstaw prawnych do tego, by w opisanej sytuacji żądać od wykonawcy ponownego wniesienia wadium. Jeżeli zamawiający stwierdzi (np. z własnej inicjatywy, na skutek powzięcia nieznanych mu przed dokonaniem wyboru oferty informacji) potrzebę "

Gwarancja ubezpieczeniowa złożona w formie kopii?

wadium. W sytuacji przeciwnej, tj. uznania, że nie obejmuje ona pełnego zakresu przypadków, w których zamawiający uprawniony jest do zatrzymania wadium, wykonawca powinien zostać wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Podstawa prawna

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Oczywiście przepadek wadium jest możliwy wyłącznie w sytuacji gdy zamawiający uprzednio zażądał jego wniesienia. Dodatkowo należy podkreślić, że wadium przepada wyłącznie w

Progi stosowania ustawy Pzp

Podstawa prawna art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) .

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Sejm uchwalił wczoraj wieczorem nowe Prawo zamówień publicznych, którego efektem ma być m.in. wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podstawą prawną samego zatrzymania wadium będzie zatem wspomniany wyżej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie

Przedłużenie terminu związania ofertą

Podstawa prawna - art. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Termin związania ofertą

Podstawa prawna art. 85 ust. 5, art. 184 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych ”: „(…) Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów również wtedy, gdy zostały one złożone, ale nie spełniają wymagań formalnych, np. dokument jest nieaktualny, tj

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dodatkowo zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium wraz z odsetkami wykonawcy, który na wezwanie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp faktycznie

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

też muszę prosić o przedłużenie związania ofertą? Odpowiedź Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wzywasz wykonawcy ani do przedłużenia terminu związania ofertą (wykonawcę wiąże na tym etapie umowa, a nie oferta), ani wadium

Przedłużenie terminu związania ofertą

: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 85 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Siwz - numer rachunku bankowego

: Licytacje komornicze z całego kraju Podstawa prawna art. 36 ust. 1 pkt 8, art. 36 ust. 1 pkt 15, art. 45 ust. 7, art. 148 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 20014 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

MON zaprosi Boeinga do negocjacji ws. samolotów dla VIP-ów

negocjacji skierowane zostanie do firmy Boeing. "Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, a zaproszenie do negocjacji skierowane zostanie do firmy The Boeing Company" - czytamy w komunikacie

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

W dniu 29 sierpnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przyjęta przez Sejm ustawa czeka na podpis Prezydenta, a następnie publikację w Dzienniku Ustaw. Biorąc pod uwagę vacatio legis przyjęte w nowelizacji (30 dni od publikacji ustawy

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

wyłącznie tego zamawiającego , który w imieniu innego jeszcze podmiotu prowadzi postępowanie, nie dyskwalifikuje wniesionego wadium.  Źródło: www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Projekt zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

procedurach udzielania zamówień, wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą oraz otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania. Nowe prawo zakłada też m.in elektronizację zamówień publicznych, która polegać ma na obowiązkowej komunikacji elektronicznej

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma

Emilewicz: Będą dodatkowe środki dla samorządów na walkę z pandemią

Niemczech. Zmiany dotyczyć mają także prawa zamówień publicznych, w zakresie modyfikacji umów z wykonawcami, zniesienia wadium w ściśle określonych sytuacjach. Ma zostać wprowadzony obowiązek wypłaty wynagrodzenia w częściach lub też wprowadzania zaliczek dla dłuższych umów

Wadium po nowelizacji

. Nie było to przelew tylko wpłata gotówkowa. Skład orzekający przyznał rację odwołującym się firmom, że prawo zamówień publicznych nie pozwala wnosić wadium w formie gotówki. Taki stan prawny jest powszechnie uznawany za obowiązujący. Jednak 14 lipca 2008 r. skład orzekający KIO wydał zupełnie inny

Przedłużenie terminu związania ofertą

zaproponowanych w ofercie. W sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych regulacje zawarte w art. 66 Kodeksu Cywilnego doznają ograniczenia ponieważ zastosowanie znajduje art. 85 ustawy Pzp. Zgodnie ze wskazanym przepisem to zamawiający określa termin związania złożoną przez wykonawcę zamówienia

Związanie ofertą nie może zostać przywrócone

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia "termin związania ofertą". Określa jedynie maksymalny termin, jaki może wyznaczyć zamawiający wykonawcom składającym oferty w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Kryteria wyboru wykonawcy usług szkoleniowych

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

; Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp Uchylenie się od zawarcia umowy W sytuacji gdy uchylanie się od zawarcia umowy występuje w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , ustawodawca przewidział środki

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

umowy po terminie związania ofertą nie może skutkować zatrzymaniem wniesionego wadium. W szeregu sytuacji (zwłaszcza dotyczących postępowań o wartości nie przekraczającej progów unijnych - określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawca, który odmówił

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

. Zamawiający, na podstawie obowiązujących przepisów, ma prawo tylko raz wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane było wniesienie wadium

Nowa "tarcza antykryzysowa". Rząd wprowadza wsparcie dla spłacających kredyty

decyzji o warunkach zabudowy. Samorządowcy będą mieli także możliwość zmiany zadań wykonywanych przez pracowników urzędów. Publiczne przetargi Będą zmiany przy zamówieniach publicznych. Nastąpi zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzono

Zamawiający nie ma obowiązku ponownego wysłania dokumentu gwarancji

W opisanym przypadku należy dokonać zwrotu wadium. Obowiązek ten wynika z art. 46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zwrotu wadium wszystkim wykonawcom (z wyjątkiem wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

związku z tym zamawiający zatrzymał wadium wraz z odsetkami. Jednocześnie postępowanie w części, w której składaliśmy ofertę, unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. Wprowadzimy obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek przy dłuższych umowach dotyczących zamówienia publicznego. Obniżymy dopuszczalną wysokość zabezpieczenia przy zamówieniach publicznych" - czytamy dalej

Kiedy można zatrzymać wadium?

wykonawcy pozwoli wówczas na otrzymanie pewności co do poprawności zatrzymania wadium. Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest

Zasady przedłużenia terminu związania ofertą

wadium na przedłużony okres związania ofertą. Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 2, art. 24 ust. 4, art. 85 ust. 2-5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest praktykiem

Termin złożenia oferty przetargowej

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

. Ustanowione przez zamawiającego wymogi nie mogą jednak stać w sprzeczności z wymogami określonymi w art. 45 i art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stanowi istotny element, którego celem jest zwiększenie pewności

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

publicznych i utrzymali (usunięte poprawkami Senatu) zmiany w prawie karnym. Nie zgodzili się z propozycją dotyczącą prawa do zmiany doradcy restrukturyzacyjnego; odrzucili poprawkę, zakładającą, że sąd będzie mógł zmienić nadzorcę układu na wniosek wierzycieli mających łącznie

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniającego udziela się zawsze w trybie z wolnej ręki, tzn. stosuje się procedurę przewidzianą w art. 66 i nast. ustawy Pzp. Bez publikacji i wadium Udzielając zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 4. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

Przykładowo w sytuacji gdy treść zapisów gwarancji wadialnej zawiera błąd literowy w określeniu przedmiotu postępowania o zamówienie publiczne w związku z którego prowadzeniem dokument gwarancji został wystawiony, dopuszczalnym jest przyjęcie stanowiska, zgodnie z którym nie zachodzą okoliczności

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

Brak zapisów związanych z klauzulami społecznymi nie jest jednak naruszeniem prawa, a co najwyżej pogwałceniem dobrych praktyk. - Nowelizacja prawa zamówień publicznych dała zamawiającym takie prawo wpisania klauzul społecznych, ale nie jest to obowiązek - mówi "

Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

Długość terminu związania ofertą uzależniona jest od rodzaju i wartości zamówienia publicznego. Zamawiający nie może, poprzez postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określić dłuższych terminów związania ofertą niż określone w Prawie zamówień