wadium po odwołaniu

Paweł Kośmiński

Wyrzucony przez PiS dyrektor stadniny o skandalu z licytacją w Janowie Podlaskim: To nieuczciwe [ROZMOWA]

Wyrzucony przez PiS dyrektor stadniny o skandalu z licytacją w Janowie Podlaskim: To nieuczciwe [ROZMOWA]

Normalnie wpłaca się wadium, pokazuje numerek licytacyjny. I natychmiast po licytacji mówi się, który numer kupił konia. A tutaj nie podano tego numerka. Ogłoszono tylko, że Emira została sprzedana za 550 tys., ale komu - już nie - mówi odwołany przez PiS wieloletni dyrektor stadniny koni w Janowie Podlaskim Marek Trela.

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien udokumentować terminowe (zgodne z art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych) dokonanie zwrotu wadium.

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

Zamawiający ma podstawę do zatrzymania wadium w przypadku zaistnienia sytuacji, w której za brak zawarcia umowy winę ponosi sam wykonawca i to na skutek okoliczności pierwotnych (powstałych przed wyborem oferty, a ujawnionych po wyborze oferty najkorzystniejszej) oraz następczych (powstałych po wyborze oferty najkorzystniejszej).

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Pytanie: Postępowanie powyżej progów unijnych zostało wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. Po tej dacie natomiast wpłynęło odwołanie na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty , przy czym zamawiający postanowił uwzględnić je w części i unieważnić dokonany

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

zawarciem umowy. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 4, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Odwołanie przetargu

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

uznany kwotami, mającymi stanowić wadium zabezpieczające ofertę odwołującego, w dniu w którym upływał termin składania ofert, jednak po wyznaczonej na składanie ofert godzinie. Roboty budowlane z całej Polski Wniesienie wadium a odwołanie Powyższa sytuacja w ocenie KIO powoduje, że nie sposób

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

Pytanie: Postępowanie wszczęto i nie zakończono przed 1 stycznia 2021 r. Natomiast odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty wpłynęło po tej dacie. Zamawiający zwrócił odwołującemu wadium, ponieważ jego ofertę odrzucono. Jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty zwrócił się do

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Pytanie: Otwarcie ofert w przetargu nieograniczony m (krajowy) na budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie odbyło się 20 stycznia 2021 r. Wymagane było wadium w wysokości 40.000 zł. Jak ocenić gwarancję bankową o następującej treści: „ Gwarancja bankowa wadialna nr 2/21 W imieniu Banku

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

Procedura wyboru oferty, gdy pierwszy w rankingu wykonawca nie składa dokumentów na wezwanie

prawo wybrać następną ofertę i poinformować o tym w trybie art. 92 ustawy Pzp . W takim przypadku znajduje też zastosowanie art. 46 ust. 3 ustawy Pzp tj. po wyborze kolejnej oferty wykonawca wnosi wadium w określonym przez zamawiającego terminie. Termin ten musi przypadać przed

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przedłużenie terminu związania ofertą

odwołanie zostało wniesione już po wyborze najkorzystniejszej oferty, wówczas do przedłużenia ważności wadium wzywa się tylko tego wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wypływa z tego wniosek, że pomimo zawieszenia stanu związania ofertą dla pozostałych wykonawców ich oferty mogą

Wadium od konsorcjum

Najważniejsze jest to, by w wymaganym terminie oferta konsorcjum była zabezpieczona wymaganą przez zamawiającego kwotą. Ustawodawca zmienił w najnowszej ustawie kwestie dotyczące zwrotu wadium. Otóż do tej pory zamawiający zwracał wykonawcom wadium po podpisaniu umowy z

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

umowy i wybrano kolejną ofertę, nie wzywa się już wykonawcy do powtórnego wniesienia wadium. Zamawiający ma obowiązek zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta

Przedłużenie terminu ważności wadium

albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą

później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Natomiast jeżeli odwołanie zostało wniesione po wyborze oferty

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

Kolejne zmiany procedur wspierające przedsiębiorców

obejmować również okres po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego); - zmniejszenie górnej granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5 proc. ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

argument mobilizujący wykonawcę do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Ustalanie terminu związania ofertą Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. W

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

ubieganiu się o uzyskanie zamówienia publicznego lub ułatwiające jego realizację. Z jednej strony ograniczono możliwość m.in. potrącania kar umownych z wynagrodzeń wykonawców realizujących zamówienia publiczne w okresie stanu epidemii COVID-19 i przez 3 miesiące po jego odwołaniu. Z drugiej strony

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

W piątek "tarczą 3.0" zajmie się rząd. Oto, co w niej będzie

m.in. Ministerstwo Aktywów Państwowych, którym kieruje Jacek Sasin. Zamówienia publiczne po nowemu Będą też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Możliwość zmiany umów, szybsze wypłaty zaliczek przez państwo, mniejsze lub całkowicie zawieszone wadium i mniejsze zabezpieczenia finansowe. Wszystko

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

zatrzymanie wadium, w zależności od rodzaju postępowania. Kiedy zamawiający może zatrzymać wadium? Wadium zwraca się wszystkim wykonawcom niezwłocznie po unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako

Jedna oferta na strefę kibica w Białymstoku. Ale czy dobra?

Do wtorku (15.05) urzędnicy czekali na oferty związane z dzierżawą blisko 4,5 tys. mkw. w centrum miasta na urządzenie tak zwanej strefy kibica. W pierwszym przetargu nie było chętnych, drugi musiał być odwołany z przyczyn proceduralnych, ponieważ wadium od jedynego

Może ktoś kupi nieruchomości białostockiej uczelni?

Może ktoś kupi nieruchomości białostockiej uczelni?

A ogłosiła go w czerwcu po tym, jak dwa poprzednie przetargi zakończyły się fiaskiem. Tym razem Uniwersytet w Białymstoku nie określa ceny wywoławczej - chce zobaczyć, jakie stawki zaproponują ci, którzy budynki chcą kupić. A jeżeli ceny nie będą władz uczelni satysfakcjonować

Miasto nie zarobi na kamienicy

Powodem odwołania przetargu, który miał odbyć się w czwartek jest brak zainteresowanych zakupem tej nieruchomości. - Nie odnotowaliśmy wpłaty wadium - mówi Grzegorz Tarnowski, dyrektor rzeszowskiego Biura Gospodarki Mieniem. - Być może ewentualnych zainteresowanych kupnem tej

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

, a tym samym mniejszy zakres obowiązkowego badania sytuacji wykonawców i bardziej elastyczna ocena uwzględniająca zasadę proporcjonalności. - Fakultatywne wadium we wszystkich postępowaniach. W mniejszych, krajowych postępowaniach w procedurze uproszczonej, maksymalna

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

o stowarzyszeniach, zgodnie z którymi w przypadku stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego kadencje zarządów fundacji i stowarzyszeń, upływające w trakcie w ciągu 30 dni po odwołaniu danego stanu zostają przedłużone do czasu nowych wyborów organów, jednak nie dłużej niż do 60 dni po

PW Rzeczpospolita: ruszyły negocjacje

"Ministerstwo Skarbu Państwa informuje, że wadium zostało wpłacone przez spółkę ZPR, z którą dziś rozpoczęły się negocjacje" - poinformował resort w komunikacie. ZPR - wydawca "Super Expressu", "Muratora" i właściciel Radia Eska - jest jednym z

Faraon nie pozostanie pustostanem. Lokale ZMK

konto Zarządu Mienia komunalnego nie wpłynęły żadne wadia, a więc postępowanie musi zostać odwołane. - Myśleliśmy nawet o przerobieniu tego lokalu na dwa mniejsze, ale teraz okazuje się, że jest spore zainteresowanie, a po dwóch nieudanych przetargach zgodnie z prawem możemy

Nie ma chętnych do budowy hotelu przy Krakowskiej

. Przetarg miał się odbyć w najbliższy poniedziałek. W piątek po południu było już wiadomo, ze do licytacji nie dojdzie. - Na wpłatę wadium czekaliśmy do godz. 14. Niestety żadnej wpłaty nie odnotowaliśmy. W związku z tym przetarg zostanie odwołany - mówi Agata Janicka, zastępca dyrektora rzeszowskiego BGM

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

Rezygnacja Budimeksu oznacza, że nie ma szans na to, by zgodnie z obietnicami miasta trybuna stadionu miejskiego powstała jeszcze w tym roku. To już kolejne opóźnienie. Po pierwszym przetargu, który odbył się w połowie ub.r., na wykonanie trybuny

Jeszcze raz wybiorą dostawcę tramwajów dla Olsztyna?

konsorcjum Newag-Modertrans - zapowiadał oficjalny ratuszowy portal tramwaje.olsztyn.eu. Urzędnicy nie kryli zadowolenia, bo mimo że wyboru dokonali już na początku tego roku, to wobec złożonych odwołań przez konkurencyjne firmy starające się o otrzymanie zlecenia - Solaris z

Miliardy w zawieszeniu. Miejsca pracy też

Alstom Power Systems oraz zwycięskiego konsorcjum Rafako, Polimex-Mostostal i Mostostal Warszawa. Elektrownia protesty odrzuciła. Konsorcja odwołały się do Krajowej Izby Odwoławczej. Jutro KIO rozpatrzy trzy odwołania połączone do wspólnego rozpoznania

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.   Szukasz zlecenia dla swojej firmy? Znajdź przetarg w naszej bazie Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze

Pawilon w Mosznej wybuduje Polbau. Za 20,5 mln zł

. - Czekamy aż wypełnią się terminy dotyczące odwołań i podpiszemy umowę - dodaje. Pawilon ma powstać do końca pierwszego kwartału 2013 roku. Czas jest ważny, bo dopiero po zakończeniu budowy pawilonu będzie można przystąpić do modernizacji pałacu, co ma kosztować 43 mln zł, w tym ponad 17 mln zł to środki

Hiszpanie idą z pociągami do sądu

firmy CAF z Hiszpanii. Hiszpanie zamierzają jednak walczyć w sądzie o unieważnienie przetargu. Wcześniej - bezskutecznie - odwoływali się od wyników przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej. Izba odrzuciła odwołanie, bo uznała, że CAF nieprawidłowo wniósł wadium (wynosiło 2 mln

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Art. 46. 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta

Koński test dla "dobrej zmiany". W niedzielę aukcja w Janowie

się to po odwołaniu wieloletniego prezesa stadniny Marka Treli, którego zastąpił związany z PiS Marek Skomorowski. Stadnina to jedno z wielu miejsc, w których ekspertów zastępowali ludzie związani z partią Jarosława Kaczyńskiego. Nowy prezes przyznał, że na koniach się nie zna, ale "będzie to

Nowy sąd w Poznaniu będzie kosztował 100 mln zł

miał trzykondygnacyjny, podziemny parking. Wydziały karne i cywilne pozostaną w obecnych gmachach przy al. Marcinkowskiego i ul. Młyńskiej. Wydziały, które przeniosą się do nowej siedziby, dzisiaj rozrzucone są po całym mieście. Szukając dla nich miejsca, sąd musiał wynająć

PiS wstrzymało sprzedaż państwowych gruntów rolnych

. 250 ha ziemi w okolicach Węgorzewa. Kilkunastu rolników, którzy wpłacili po około pół miliona zł wadium, zostało jednak odprawionych z kwitkiem. Członkowie komisji przetargowej poinformowali ich o "nadzwyczajnej sytuacji" i przełożyli przetarg o tydzień. - Będziemy

Ból głowy Putina. Kreml pogrążył Jukos, teraz on zaszkodzi Kremlowi?

, agencja nieruchomości i kawiarnia. I owa spółka z minimalnym kapitałem zakładowym o równowartości ok. 400 dol. zaoferowała za złoża Jukosu 9,4 mld dol. (jedną czwartą ich wartości), a na dodatek zapłaciła prawie 1,8 mld dol. wadium za udział w aukcji. Trzy dni po zwycięskiej licytacji owa spółka widmo

Czy można podpisać umowę po upływie terminu związania ofertą?

Powinieneś wystosować pismo do tego wykonawcy, aby ustalić, czy masz do czynienia z uchylaniem się wykonawcy od podpisania umowy. Pamiętaj jednak, że jest możliwe podpisanie umowy po terminie związania ofertą. Wyjaśnienie Jeżeli wykonawca, którego oferta

UOKiK nałożył na 5 spółek kary ok. 8,5 mln zł za zmowy w przetargu kolejowym

, że cena zaoferowana przez drugiego z uczestników zmowy jest względnie niska. Zawierała błędy rachunkowe, które miały na celu wykluczenie tej oferty. Odrzuceniu oferty miało służyć także dokonane po terminie nieprawidłowe przedłużenie związania ofertą i ważności wadium, wyjaśnia UOKiK

Trwa mała prywatyzacja. MSP sprzedaje małe i średnie spółki

z największych usługodawców medycznych. Ale już o Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych bije się aż 17 inwestorów! Małe przedsiębiorstwa sprzedawane są na dwa sposoby: resort organizuje albo aukcję (w której wziąć udział może każdy, kto wpłaci wadium), albo negocjuje z

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Art. 85. 1. Wykonawca jest

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

, która będzie z pewnością budziła w Polsce najwięcej emocji, jest uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi

Kto dokończy sopocko-gdańską halę

wpłynął bowiem protest jednej z firm, która nie brała udziału w przetargu, ale wpłaciła wadium. - Spodziewamy się, że odwołanie zostanie rozstrzygnięte około 20 maja - mówi Sekuła. Po tym terminie będzie można podpisać umowę z wykonawcą. Ten będzie musiał zakończyć prace w ciągu

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. Jednocześnie jeżeli skarga dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobierana będzie opłata stosunkowa w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego

Brak chętnych do budowy prywatnych przedszkoli

Przetargi zostały odwołane kilka dni przed rozstrzygnięciem. Otwarcie kopert w przetargu na budowę przedszkola u zbiegu ulic Zabużańskiej i Babińskiego na Gumieńcach miało odbyć się dziś, a przedszkola przy ul. Duńskiej - w piątek. Miasto chciało

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

Odwoławczą przy Prezesie UZP oraz przed sądem okręgowym; - wniesienia wymaganego przez zamawiającego wadium. Pełnomocnictwo może zawierać także umocowania do udzielania dalszych pełnomocnictw. Należy zwrócić uwagę, że pełnomocnictwo dotyczące wszystkich

Czyje wagony będą jeździć drugą linią metra?

całkiem nowy model wagonów o nazwie Inspiro. Odrzuceni konkurenci nie dają jednak za wygraną. W ostatniej chwili hiszpański CAF oraz konsorcjum czeskiej Skody i rosyjskiego Wagonmaszu złożyli odwołania. Hiszpanie, którzy oferowali wagony za 982 mln zł netto (o 87 mln zł taniej niż Siemens), protestują

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.   Kup tańsze mieszkanie od komornika

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

. W kwietniu wszyscy uczestnicy przetargu złożyli odwołania od decyzji komisji przetargowej do Krajowej Izby Odwoławczej. W połowie maja Izba uznała, że wybór był dokonany prawidłowo. - Uznaliśmy, że wszystkie sprzeciwy należy odrzucić. Tym samym ZUO może podpisać umowę z

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Licytacje komornicze krok po kroku 4) na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczącej stacjonowania wojsk, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury zawierania umowy koncesji; 5) na podstawie umowy

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych - planowane zmiany.

orzeczenia sądowego będą wykluczeni z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Utrata wadium za celowe nie uzupełnienie brakujących dokumentów. Obecnie, stosownie do postanowień zawartych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

podatkowa nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, - rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny

Spółki pod młotek

Jako pierwsza pod aukcyjny młotek pójdzie spółka KolTram, kontrolowana przez TF Silesię - fundusz będący własnością skarbu państwa. Wadium upoważniające do udziału w aukcji (2,4 mln zł) można wpłacać do poniedziałku. Pierwsi chętni już to zrobili. - A to jest dopiero początek

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

została do tej pory zamówiona w ramach przedsprzedaży (pre-order) poprzez platformę GOG.com, podał CD Projekt RED. Źródło: ISBnews CI Games : Odwołało prognozy przepływów finansowych w grupie kapitałowej w okresie od IV kwartału 2018 r. do III kwartału 2019 r. Źródło: ISBnews

Nie chcą kupić szpitala. Popełniono błędy?

Opuszczone obiekty miały być sprzedane. Nikt jednak nie wpłacił ustalonego wadium i ogłoszony przetarg trzeba było odwołać. Zdaniem Andrzeja Betki, dyrektora departamentu geodezji i gospodarki nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego, potencjalnych inwestorów mogła odstraszyć konieczność utrzymania lub

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

on uczestnikiem postępowania odwoławczego lub skargowego - na zamawiającym. Zmiana ta będzie dotyczyć rozstrzygania takich odwołań czy skarg, które zostały wniesione w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po wejściu nowelizacji w życie. Waloryzacja

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

początku tego roku liczba aktywnych urządzeń wyposażonych w biometryczne czytniki linii papilarnych, powinna po raz pierwszy przekroczyć poziom miliarda sztuk. Każdy z takich czujników będzie używany średnio 30 razy dziennie. Źródło: spółka Cyberbezpieczeństwo : Jest priorytetem

Drobne błędy nie wykluczą nas z przetargu

Obecnie obowiązujące przepisy przetargowe, czyli ustawa o zamówieniach publicznych pochodzi z 29 stycznia 2004 (nowelizowana w czerwcu 2007 r.). Urząd Zamówień Publicznych po konsultacjach z przedsiębiorcami opracował jednak projekt zmian przepisów. 1 kwietnia (to nie prima

Przetargi pod ochroną

innych firm sprawa oparła się o sąd. Ten zaś stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie

Przetargi pod ochroną

innych firm sprawa oparła się o sąd. Ten zaś stwierdził, że akurat tego błędu zamawiającemu nie wolno poprawić. Ponadto rząd chce ukrócić zmowy wykonawców startujących do przetargów publicznych. Firmom ma grozić utrata wadium - nawet 4 proc. wartości zamówienia - jeśli nie

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych; 2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

; 2) całości wynagrodzenia należnego wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych - zamawiający jest obowiązany przewidzieć udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

: Brak zgody na podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą nie oznacza utraty wniesionego wadium. Licytacje komornicze Licytacje komornicze - aktualne ogłoszenia 8) Powołanie Krajowej Izby Odwoławczej

Z powodu braku przecinka można unieważnić przetarg

chce zgłosić jakieś uwagi, musi to zrobić niezwłocznie po otwarciu ofert, czyli w ciągu dwóch-czterech dni. Przez tak krótki termin większość wykonawców traci możliwość składania odwołań - komentuje Peter Daszkowski z kancelarii prawnej Beiten Burkhard specjalizującej się w przetargach

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. Źródło: ISBnews Rynek hurtowych usług telekomunikacyjnych w Polsce : Wartość tego rynku spadła o 7,1% r/r do 5,00 mld zł w 2014 r. po spadku o 27,9% rok wcześniej, szacuje firma analityczna PMR. "Według raportu PMR 'Usługi telekomunikacyjne dla

Stadion Piasta: umowa w sierpniu?

- Chodzi tylko o konieczność zwrotu wadium wpłaconego przez te firmy przy okazji przetargu, na co byliśmy zresztą przygotowani. Myślę, że cała procedura zakończy się już w sierpniu i wówczas powinniśmy podpisać umowę na wykonanie stadionu z Polimeksem-Mostostalem - przewiduje

Minister nie odwoła aukcji kopalni kwarcytu

pomoc ministerstwa w załatwieniu pakietu socjalnego z przyszłym inwestorem. Ma się odbyć spotkanie przed aukcją z wszystkimi inwestorami, którzy wpłacą wadium. To będzie taka rozmowa o ich dobrej woli do podjęcia negocjacji pakietu socjalnego - relacjonował po spotkaniu w ministerstwie Tadeusz Jasiński

Aleksander Grad zostaje na stanowisku ministra skarbu

wadium). Ministerstwo skarbu tłumaczyło, że inwestor wycofał się, bo nagłe, dodatkowe pogorszenie koniunktury na rynku stoczniowym spowodowało, że z transakcji wycofały się banki stojące za grupą inwestorów. W trybie awaryjnym Grad zaczął rozmawiać z katarską agencją