wadium konieczne

Marek Okniński

Wadium przetargowe

Wadium przetargowe

W przypadku, gdy wartość udzielanego zamówienia publicznego przekracza równowartość kwot, od których powstaje obowiązek publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu w Dzienniku Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (dla zamawiających z sektora administracji państwowej 137.000 , a z sektora samorządowego 211.000 ) koniecznym staje się wniesienie wadium przez wykonawców startujących w przetargu.

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym?

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Stara panna Warszawska. Nikt nie chce budynków po szpitalu

Nadal nie ma chętnych na zakup poszpitalnych budynków przy ul. Warszawskiej. Fiaskiem zakończyła się kolejna próba sprzedaży, bo nikt nie wpłacił wadium w terminie. Był to to konieczny warunek, aby stanąć do przetargu.

Czy protokół postępowania jest jawny nie tylko dla wykonawców?

Czy protokół postępowania jest jawny nie tylko dla wykonawców?

Pytanie: Czy wykonawca , którego oferta została uznana przez KIO jako niespełniająca warunków SWZ (i w ponownej ocenie odrzucona zgodnie z wyrokiem) i który złożył skargę na wyrok KIO, a jednocześnie nie przedłużył wadium, zachowuje przymiot wykonawcy? Czy wobec tego

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

Jak oceniać dokument, który wykonawca przesłał e-mailem zamiast za pomocą platformy do komunikacji?

Smart ZP. Czy należy wykluczyć wykonawcę z procedury? Co z wadium, które wpłacił? Odpowiedź: Odpowiedź na to pytanie należy rozważać w kontekście poniższych wyjaśnień.  Siwz obowiązuje każdego wykonawcę Zamawiający zamieszcza w siwz wymagania, które wykonawcy muszą spełnić. W tym zakresie

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

sporządzany na potrzeby postępowania egzekucyjnego powinien być aktualizowany po roku. Oszacowanie mieszkania małżeństwa było starsze, bo z 2013 r. Benedysiuk zwraca też uwagę na niejasności związane z wadiami wpłacanymi przez licytujących ich mieszkanie. – Osoba przystępująca do zwykłego przetargu, a

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

Pytanie Wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Nie odpowiedział na wezwanie. Musimy zatem zatrzymać wpłacone wadium. Czy w związku z tym musimy wykonawcę o tym fakcie poinformować? Co konkretnie należałoby uznać za uzasadnione wyjaśnienie ze

Wadium w orzecznictwie KIO

przedłużenia terminu związania ofertą, jak wprost wynika z treści art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, konieczne jest złożenie oświadczenia woli przez wykonawcę. Zostawienie kwoty wadium wpłaconej przelewem na koncie zamawiającego nie oznacza automatycznie przedłużenia terminu związania ofertą

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Warunkiem koniecznym zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP jest uprzednie wezwanie wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do uzupełnienia brakujących dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw. Obowiązek zatrzymania wadium na

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

wiadomo będą się oferenci najprawdopodobniej przebijać, to niekoniecznie dobrze rokuje co do terminu, gdyż aukcja może być przeprowadzona po uprzednim zawiadomieniu uczestników na co najmniej dwa tygodnie przed obowiązkowym w tym celu wyznaczonym posiedzeniu jawnym. Sama procedura nie jest zatem tak

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

najkorzystniejszej oferty. Warunkiem koniecznym do zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp jest skorzystanie przez zamawiającego z wezwania do uzupełniania dokumentów lub oświadczeń (lub pełnomocnictw). Dlatego warto wykazać nieprawidłowe działanie zamawiającego przy korzystaniu z art. 26 ust. 3

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

euro sprzedawane są w trybie przetargu, a 1 euro to cena wywoławcza. Aby wziąć udział w przetargu, trzeba wpłacić wadium w wysokość 5 tys. euro. Kupując nieruchomości we Włoszech, trzeba dobrze sprawdzić, czy nie są objęte ochroną. Jeśli tak, każde działanie będzie wymagało zgody konserwatora zabytków

Pół miliona z poślizgiem. Ponowny przetarg dla Widzewa

gronie tym nie ma Widzewa, na którego konto miała wpłynąć największa kwota - 550 tys. zł. W pierwotnym terminie klub nie zdążył bowiem na czas wpłacić koniecznego wadium. Spóźnił się o... zaledwie trzy minuty. - Niestety, autoryzacja przelewu trwała długo i pieniądze wpłynęły na konto miasta kilka minut

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

bankowe.   Mieszkania z licytacji komorniczych i przetargów - zobacz aktualne ogłoszenia » Konieczne wadium Licytację i przetarg łączy konieczność wpłacenia wadium. W przypadku kupna u komornika

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

procedurach udzielania zamówień, wprowadzenie fakultatywności wadium i terminu związania ofertą oraz otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania. Nowe prawo zakłada też m.in elektronizację zamówień publicznych, która polegać ma na obowiązkowej komunikacji elektronicznej

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

warunków; 8) informację na temat wadium; 9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 10) miejsce i termin składania ofert; 11) termin związania ofertą; 12) informację o

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 8) informację na temat wadium; 9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie; 10) miejsce i termin składania ofert; 10) termin

Aukcja majątku Stoczni Gdynia. Nadal brak chętnych

rzeczy było wczoraj dwóch chętnych, którzy wcześniej wpłacili wadium - gdańska prywatna stocznia Crist i Famur SA z Katowic, spółka stojąca na czele grupy zajmującej się produkcja urządzeń dla przemysłu górniczego. Aukcja trwała od godz. 9 do 13. - Niestety mimo wpłacenia

Licytacja elektroniczna w praktyce

Licytacja elektroniczna w praktyce

licytacji elektronicznej - zgodnie z art. 78 Prawa zamówień publicznych, aby skutecznie złożyć ofertę w toku licytacji konieczne jest jej opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kiedy należy wnosić wadium? W

Będzie kolejny przetarg na majątek stoczni Szczecin. Może jeszcze w maju

Dotychczasowe próby sprzedaży stoczni kończyły się klapą. W maju ub.r. katarski fundusz Stichting Particulier Fonds Greenrights wylicytował główne części majątku stoczni w Szczecinie i w Gdyni. Wpłacił wadium 8 mln euro, ale za stoczniowy majątek nie zapłacił. Potem nad kupnem

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

postępowania. Zmiana istotna dla procedury prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, gdyż dla wykluczenia wykonawcy nie jest już konieczne dowiedzenie, że podane przez niego, nieprawdziwe informacje faktycznie miały wpływ na wynik postępowania, ale wykazanie, że potencjalnie mogły mieć wpływ

Znów nikt nie chce szpitala przy Warszawskiej. Co teraz?

wadium, konieczny warunek uczestnictwa w przetargu. Na konto Urzędu Marszałkowskiego nie wpłynęła jednak ani złotówka. - Nikt nie wpłacił wadium. To dla mnie naprawdę duże zaskoczenie - przyznaje Andrzej Betka, dyrektor departamentu geodezji i gospodarki nieruchomościami Urzędu

Nowoczesność i ruina - po sąsiedzku, przez ścianę

We wtorek miasto ogłosiło drugą licytację części Młynów Toruńskich, kompleksu nieruchomości przy ul. Kościuszki, Dworcowej i Łokietka. Cena wywoławcza to 5 mln zł. Przetarg odbędzie się 15 grudnia, a wezmą w nim udział ci, którzy do 6 grudnia wpłacą pół miliona zł wadium. Pod

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

, która będzie z pewnością budziła w Polsce najwięcej emocji, jest uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi

Kamienica z Sienkiewicza 3 do wzięcia na 30 lat

. Miejscy urbaniści opracowali wstępną koncepcję przebudowy budynku, z rozbudowanym dachem, nową elewacją i nieco zmienionym układem okien, którą musiałby zrealizować przyszły najemca. Konieczny będzie też remont wnętrz, wraz z wymianą wszystkich instalacji. Za pierwszym razem do

Modele udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro

: - terminie, w którym reflektanci będą mogli składać oferty, - terminie związania ofertą, - terminie otwarcia ofert. Wskazanie terminu do składania ofert jest konieczne dla podjęcia kolejnych czynności przetargowych. W razie

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

grudnia to ostateczny termin, w którym konieczne jest wykonanie inwestycji finansowanych z pieniędzy unijnych na lata 2007-13 (unijna dotacja do szczecińskiej spalarni wynosi aż 255 mln zł). Dlatego trzeba się spieszyć. - Uzgadniamy ostatnie dokumenty

Szkoci kupują kopalnię Silesia za 205 mln zł

Kopalnia Silesia od 1995 r. przyniosła 150 mln zł strat. Może fedrować dalej, bo ma jeszcze ok. 100 mln ton węgla w zapasie, ale aby go wydobyć, konieczne są spore, bo szacowane na 350-400 mln zł, inwestycje. Kompanii Węglowej, w skład której wchodzi Silesia, nie stać na taki

Ten sąd jest prywatny

specjalizować się w sprawach gospodarczych i rozstrzygać spory pomiędzy przedsiębiorcami. Magnesem mają być konkurencyjne ceny. - Wadium w sądach powszechnych wynosi 5 proc. wartości sporu, a u nas tylko 2 proc. No i odpadają też koszty związane z zatrudnieniem adwokata - wylicza Jarocki

Jakie pełnomocnictwo będzie ważne dla postępowania przed KIO?

Odwoławczą przy Prezesie UZP oraz przed sądem okręgowym; - wniesienia wymaganego przez zamawiającego wadium. Pełnomocnictwo może zawierać także umocowania do udzielania dalszych pełnomocnictw. Należy zwrócić uwagę, że pełnomocnictwo dotyczące wszystkich

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym nie stosuje się przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

(jeśli przewidziano możliwość ich udzielania), a w przypadku zamówień udzielanych w częściach lub ofert częściowych - wartość danej części zamówienia. Brak jest takiego wskazania w nowym przepisie (znaleźć je można za to np. w przepisach o wadium, gdzie wyraźnie wskazano, iż jego wartość jest ustalana w

Umowa ramowa jako alternatywa dla trybu z wolnej ręki

jest w stanie ich spełnić. Były przypadki, że kierowaliśmy uczestników imprez do kilku hoteli w tym samym czasie. Poza tym konieczne jest, aby hotel mieścił się jak najbliżej filharmonii z uwagi na to, że artyści biorą udział w licznych próbach, część z nich nosi własne instrumenty. Z każdego przetargu

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania". Wskazany przepis (w brzmieniu obowiązującym od maja 2006r.) budził szereg kontrowersji i problemów interpretacyjnych

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

Walczymy z bublami prawnymi

za faktury 100 tys. zł. Potem ogłosił upadłość. - Mimo to musiałem za wystawione faktury odprowadzić 19-proc. podatek, czyli 19 tys. zł - mówi. Aby odzyskać pieniądze, wpłacił do sądu wadium, opłacił prawnika. Po dwóch latach wygrał. Teraz komornik ściąga od dłużnika ok. 1

Grunt to pieniądze? Niekoniecznie! Nie będzie nowych hipermarketów

Przetarg miał odbyć się wczoraj. Od kilku dni jednak było wiadomo, że nie ma oferentów, bo nikt nie wpłacił wadium. Radni zamierzali dochodem ze sprzedaży działek finansować różne zgłoszone przez nich inwestycje. Już dwa lata temu zobowiązali prezydenta do przygotowania gruntu