wadium jaki koszt

Andrzej Łukaszewicz

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. T

Kiedy można wezwać wykonawców do złożenia ofert dodatkowych

Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Skoro wadium pełni jedynie funkcję zabezpieczenia, zamawiający nie ma prawa na nim zarabiać. Zarobkiem takim może być oprocentowanie rachunku bankowego, na którym jest przechowywane wadium.

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

Pytanie: Zgodnie z art. 148 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Następnie zwraca zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt

Zasady wnoszenia wadium

Ustawie. Zapamiętaj: Jeżeli jako Zamawiający decydujesz się na żądanie wadium o najmniejszej wartości przewidzianej w Ustawie (0,5% wartości zamówienia), w przypadku, gdy obliczona wartość wadium zawiera grosze, zawsze zaokrąglaj ją "w górę"

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

? Odpowiedź Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca ma prawo swobody wyboru formy wadium spośród wskazanych w ustawie Pzp. Z tego względu nie miałeś prawa ograniczyć w siwz form, w jakich wykonawcy mogą wnieść wadium, jedynie do pieniądza. Wykonawca, który wniósł wadium w

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

Egzekucja po polsku, czyli jak zlicytować mieszkanie za niespełna 2 tys. zł długu

wynagrodzenia dłużniczki i przekazał je spółdzielni. To co w takim razie się działo z pieniędzmi Benedysiuków? Zdaniem męża dłużniczki, były przez spółdzielnię nieprawidłowo księgowane. Ich wpłaty na zaległości i czynsz szły np. na koszty sądowe i zaliczki dla komornika jakie musi ponosić wierzyciel by komornik

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

nabywcy, co powoduje bardzo dużą oszczędność w kosztach postępowania upadłościowego, gdyż z dniem wydania koszty związane z utrzymaniem przedmiotu sprzedaży zaczyna ponosić już przyszły właściciel. Po czwarte z uwagi na egzekucyjne skutki nabycia w postepowaniu upadłościowym, nabywca musi zbadać jedynie

Można składać oferty na zakup Sukcesji w Łodzi. Cena wywoławcza - 126 mln zł

Można składać oferty na zakup Sukcesji w Łodzi. Cena wywoławcza - 126 mln zł

. Politechniki 1 zostało zamknięte. Raptem pięć lat po hucznym otwarciu. Dlaczego właściciel wpadł w tarapaty finansowe? Fabryka Biznesu tłumaczyła problemy m.in. awariami w budynku, których usunięcie obciążyło spółkę wielomilionowymi kosztami. I źle wpłynęło na poziom komercjalizacji. Do tego kłopoty mieli też

Torpol przygotowuje się do ponownego przetargu na odcinek Czyżew-Białystok

prasowej. Ocenił, że niewiele podmiotów na rynku będzie w stanie wziąć w nim udział ze względu na skalę projektu i idące za nią wymagania w zakresie gwarancji, zabezpieczeń i wadium. Wskazał, że prace będą warte "kilka miliardów złotych" i spodziewa się, że umowa może

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez VAT ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zatem wartość zamówienia ma obejmować wszelkie koszty i dotyczyć wszystkich czynności wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. Rola właściwego oszacowania Właściwe oszacowanie

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

r. znalazło się jednak szereg zmian mających na celu wsparcie uczestników szeroko rozumianego rynku zamówień publicznych w przeciwdziałaniu skutkom gospodarczym jakie może przynieść epidemia COVID-19. Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu rozwiązań formalno – prawnych mających na celu przede

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach do oprocentowania (tzw. tarczę 4.0)

. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość

Trakcja PRKiL ma umowy ws. finansowania pomostowego

uruchamiany w ciągnieniach terminowych w wysokości 31 mln zł z oprocentowaniem: WIBOR plus marża plus koszty obowiązkowe, z datą spłaty przypadającą w dniu 27 czerwca 2019 r., - linii gwarancyjnych w wysokości 33 mln zł, na podstawie których mogą być udzielone gwarancje zwrotu

Koronawirus. Restauratorzy poprosili o wsparcie Jacka Jaśkowiaka. Ale prezydent nie chce się z nimi spotkać

Koronawirus. Restauratorzy poprosili o wsparcie Jacka Jaśkowiaka. Ale prezydent nie chce się z nimi spotkać

alkoholu; - Zwolnienie z wpłat wadium do umów dzierżawy; Nie mają oszczędności Autorzy listu odnieśli się również do wypowiedzi prezydenta Jaśkowiaka, w której stwierdził iż zapobiegliwi poznańscy przedsiębiorcy posiadają zapewne zabezpieczone środki na tak trudny czas. "Szanowny Panie Prezydencie

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do tarczy 4.0

publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5% wartości kontraktu. Nowe

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - dodał Niedużak. Wiceminister podkreślił, że ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian cen materiałów lub kosztów. A także obowiązek stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Zwiększenie konkurencyjności na rynku zamówień publicznych to największe z wyzwań, które stoją przed nową ustawą i system zamówień

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

Gdzie i za ile kupić nieruchomość za granicą?

Z tego poradnika dowiesz się: czy dom za granicą to dobra inwestycja finansowa, skąd pozyskać środki na zakup domu lub apartamentu, ile trzeba mieć w kieszeni, by kupić dom za granicą, jak uzyskać kredyt na zakup, jakie pułapki kryją się w ofercie dom za 1 euro, dlaczego warto skorzystać z

Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący m.in. dopłat do oprocentowania kredytów

-19. Nowa ustawa ma także przynieść ułatwienia przy przetargach. "Chcemy obniżyć koszty udziału wykonawców w przetargach, a także poprawić ich płynność finansową. Nie będzie już obowiązku żądania wadium. Dotyczyć to będzie postępowań o

Znowu nie ma kupca na młyny

Toruński Inkubator Technologiczny. Pozostałe obiekty, mające od dwóch do sześciu kondygnacji, ma kupić prywatny inwestor, który - pod rygorem kary umownej - wyremontuje na swój koszt i rozpocznie w nich własną działalność. Pierwsza część planu przebiega bez zarzutów: na Centrum Nowoczesności i inkubator

Sejm przyjął tzw. tarczę 4.0, m.in. chroniącą przed wrogimi przejęciami spółek

. Ustawa zakłada ułatwienia dot. przetargów w warunkach epidemii COVID-19, a także poprawiamy sytuację wykonawców zamówień publicznych. Wprowadza zmiany w Prawie zamówień publicznych, które pozwolą na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawę ich płynności finansowej na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć: *? Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

spółdzielnią. Obie wpłaciły wadium w wysokości 230 tys. zł, z czego udział OSM wyniósł 50 proc. Przetarg został rozstrzygnięty na korzyść OSM i jej wspólnika. Za nieruchomość miały zapłacić prawie 6,5 mln zł. By móc sfinalizować transakcję uczelnia musiała jeszcze tylko wystąpić o zgodę do Ministerstwa Skarbu

Trybuna na stadionie dalej niż bliżej

wybrane zostało konsorcjum firm, na czele z ukraińskim podmiotem, który nie miał żadnego doświadczenia w budowie stadionów. Przetarg unieważniono, ogłoszono kolejny. Tym razem wybrana została renomowana firma Budimex. Jej oferta zakładała koszt około 30 mln zł. Wydawało się, że teraz wszystko pójdzie już

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

ich płynność finansowa. Wykonawcy będą też wnosić mniejsze gwarancje i wadia - zmniejszamy ich maksymalną wysokość w dużej części przypadków o połowę - to również oznacza mniejsze koszty i większą płynność" - wskazał Niedużak. Ustawa przewiduje nowy tryb przetargów w

Senat wprowadził szereg poprawek do tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

opiekuńczy. Przewiduje też ułatwienia przy przetargach dotyczących zamówień publicznych, m.in. obniża koszty udziału wykonawców w przetargach, zwalnia z obowiązku żądania wadium postępowania o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

/25/UE. Najważniejsze regulacje obejmują m.in. uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, poprzez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, skrócenie minimalnych terminów w

Powstaje portal komorniczych e-licytacji. Skorzystają wierzyciele, stracą dłużnicy. Co tam kupimy?

użytkownik będzie obowiązany wpłacić część ceny –  wadium - albo komornikowi, albo przez system. Po wygraniu licytacji kupujący musi zapłacić cenę nabycia (w kancelarii komornika lub na jego konto) następnego dnia po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu, czyli formalnym potwierdzeniu przez

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po

Uprość dokonywanie zamówień - przyłącz się do grupy zakupowej

wyłącznie tego zamawiającego , który w imieniu innego jeszcze podmiotu prowadzi postępowanie, nie dyskwalifikuje wniesionego wadium.  Źródło: www.uzp.gov.pl Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

. Opłata, jakiej można żądać za specyfikację istotnych warunków zamówienia, może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania. Art. 43. 1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający wyznacza

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych: cena nie będzie już jedynym kryterium

ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w przypadku zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie

Czym różni się zakup mieszkania na licytacji od przetargu spółdzielni mieszkaniowej?

Niekiedy na drzwiach klatek schodowych naszych bloków znajdujemy informacje o przetargach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. W ogłoszeniu znajdują się informacje podobne do tych, jakie znaleźć można w sądowych obwieszczeniach o licytacji

Przegląd prasy

--Liczba podejrzeń i zachorowań na grypę przekracza 100 tys. tygodniowo; oznacza to, że (ostrożnie szacując) w tym sezonie koszty tej groźnej choroby mogą przekroczyć 3 mld zł ISBnews --Sfinks zawarł umowę ws. rozwoju i docelowo nabycia sieci Fabryka

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Wschodnia trybuna na Stali - kolejne podejście

, które trwały kilka miesięcy. Kiedy w końcu miasto było gotowe do podpisania umowy, ze współpracy zrezygnował Budimex. - Upłynął termin ważności wadium, a zgodnie z prawem dotyczącym zamówień publicznych, jeżeli termin ważności wadium upłynie, oferta traci ważność. Miasto nie

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

Pytanie: Ile wynosi (w miesiącach lub latach) okres rękojmi w przypadku umowy na roboty budowlane dotyczącej wymiany kotła instalacji grzewczej oraz montażu kolektorów słonecznych. Ponadto jakie są ewentualnie konsekwencje za zwrot wadium po upływie

IDI: W blisko 2/3 przetargów budowlanych nadal stosowane najprostsze kryteria

. Jednym z nowych kryteriów, jakie politycy szczególnie promowali przy okazji zmian w prawie było kryterium zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. W badanej puli przetargów na ten wymóg zdecydowało się tylko siedmiu zamawiających, w tym olsztyński KRUS, który poszedł nawet dalej i wpisał do przetargu

Astaldi na krawędzi bankructwa. Włosi opuścili już dwie inwestycje kolejowe. Co z warszawskim metrem?

kolejowa w Polsce, na którą Unia Europejska przyznała 2,9 mld zł dofinansowania. O zaniedbanym dworcu w Dęblinie premier Morawiecki powiedział zaś, że "zostanie wyremontowany kosztem 145 mln zł, co zwiększy atrakcyjność Dęblina, okolic i tej części województwa lubelskiego". Pojawiły się też

Przetarg na rower miejski w Rzeszowie rozstrzygnięty

wadium i stanęła do wczorajszego przetargu na wprowadzenie w Rzeszowie roweru miejskiego. - Wadium wpłaciła też inna firma, jednak zrobiła to po terminie, dlatego też nie mogliśmy jej brać pod uwagę - mówi Aleksander Nowosad, zastępca dyrektora rzeszowskiego Biura Gospodarki Mieniem. Podczas wczorajszego

Koński test dla "dobrej zmiany". W niedzielę aukcja w Janowie

krwi arabskiej z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie, Białce oraz prywatnych właścicieli - w sumie 31 koni. Gwiazdą aukcji ma być 16-letnia klacz Emira. - Trudno przewidzieć, jaka to będzie aukcja. Patrząc tylko na wystawione konie, można się spodziewać wyniku

Marszałek sprzedaje atrakcyjne garaże w centrum

przegłosowali w lutym br. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się we wtorek, ale tylko do wczoraj zainteresowani inwestorzy mogli wpłacać wadium, które jest warunkiem przystąpienia do licytacji. Cena wywoławcza sięga ponad 2,5 mln zł. - To pierwszy

Czekamy, aż inwestor przestanie być tajemniczy

nieograniczony na sprzedaż Czerwonego Spichlerza zaplanowano na 31 marca. Cena wywoławcza budynku to 610 tys. zł. Aby przystąpić do przetargu, trzeba do 24 marca wpłacić wadium (120 tys. zł). - Jeszcze czekamy, częstą praktyką jest wpłacanie wadium na ostatnią chwilę. Jest spore zainteresowanie, zarówno ze

Francuzi zainteresowani Stocznią Gdynia

Bogdana Klicha. - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam - mówi Roma Sarzyńska, rzecznik ARP. - Po doświadczeniach z inwestorami z Kataru do 18 listopada, kiedy upływa terminu wpłaty wadium, nie będziemy zdradzać żadnych informacji na temat inwestorów. - Im

Przetarg na plac Inwalidów odbędzie się jesienią

jesienią traci ważność i później trzeba byłoby ją zaktualizować. Żeby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z ogłaszaniem przetargu na opracowanie kolejnej wyceny placu, musimy ogłosić ten przetarg - wyjaśniał prezydent Truskolaski. Podczas poprzednich przetargów placu nie udało

Nowy sąd w Poznaniu będzie kosztował 100 mln zł

zaktualizowanych wyliczeń kosztów, bo liczy, że wykonawcy - walcząc o tak intratne zlecenie - obniżą swoje oczekiwania finansowe, tym bardziej że cena będzie najważniejszym kryterium wyboru oferty. Jednak już samo wadium, które uprawnia do wzięcia udziału w przetargu, zostało ustalone na

Miasto oferuje atrakcyjne lokale do wynajęcia

licytacji, dojdą opłaty za energię i ostatecznie koszt może się nawet podwoić. - Często jest tak, że po dwóch latach te najbardziej atrakcyjne lokale sa zdawane, a najemcy przenoszą się do tańszych części miasta - mówi naczelnik Napiórkowska. Hity w śródmieściu

Koniec nadziei dla pracowników Fagora

Starania Niemców o przejęcie upadłej fabryki trwają od października 2013 r., kiedy to upadłość ogłosiła spółka matka wrocławskiego zakładu - hiszpański Fagor Electrodomésticos. W ogłoszonym w ubiegłym roku przetargu oferta BSH była jedyną, jaka wpłynęła. Syndyk masy

Kto dokończy sopocko-gdańską halę

warunki finansowania inwestycji. Uczestnicy przetargu mieli wskazać bank, który zgodzi się pokryć koszty inwestycji. Wykonawca wystawi faktury, sprzeda je bankowi, a ten "ściągnie" należności od inwestora w miesięcznych ratach,w latach 2010-2019, dodając oprocentowanie i marżę

Nie będzie polskiego Fort Knox. NBP się wycofuje

wpłacił wadium - informują pracownicy biura prasowego Narodowego Banku Polskiego. Znajdujący się około 30 km od Warszawy Fort Zegrze to zbudowana w XIX wieku twierdza. Stoją tam wojskowe koszary z czasów carskich oraz przeciwatomowy schron, w którym za PRL ulokowano zapasowe

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania - obowiązek zwrotu nie dotyczy wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Ponadto wprowadzono obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert

Marketplanet jest zainteresowany kupnem spółek z sektora handlu elektronicznego

zarządzać płatnościami czy np. wadiami wpływającymi w przetargach. równolegle opracowywane jest rozwiązanie wspierające system podpisu elektronicznego przy wymianie dokumentów handlowych. "Proces tworzenia kolejnych modułów trwa kilka miesięcy, a koszty jego wykonania

Przegląd informacji ze spółek

Zbigniewem Konieczkiem jako prezesem na kolejną trzyletnią kadencję, podała spółka. Akcjonariusze Newagu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, podano w uchwałach podjętych na walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze PKP Cargo

Nowoczesność i ruina - po sąsiedzku, przez ścianę

We wtorek miasto ogłosiło drugą licytację części Młynów Toruńskich, kompleksu nieruchomości przy ul. Kościuszki, Dworcowej i Łokietka. Cena wywoławcza to 5 mln zł. Przetarg odbędzie się 15 grudnia, a wezmą w nim udział ci, którzy do 6 grudnia wpłacą pół miliona zł wadium. Pod

W środę będzie młyn z Młynami Toruńskimi?

miejskie konto milion złotych wadium. Jak dotąd do magistratu nie wpłynęła żadna oferta. Wiktor Krawiec, dyrektor wydziału gospodarki nieruchomościami Urzędu Miasta przyznaje, że wielkiego zainteresowania nie ma. - Oferta jest w internecie, każdy może ją przejrzeć i zobaczyć

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Szybszy zwrot wadium przetargowego W celu zmniejszenia kosztów związanych z udziałem wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Rząd przegrywa grę z hazardem

odmówił nam udzielenia informacji, kiedy i w jakiej liczbie „jednoręcy” pojawią się na rynku. – W efekcie nieudolności TS podatków, które powinny już od kilku miesięcy płynąć z tego źródła, jak nie było, tak nie ma – zwraca uwagę ekspert. A przecież był to jeden z powodów zmiany

Małe zainteresowanie nieruchomościami po Amber Gold

. Szafarnia. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, salonu z aneksem, łazienki oraz w.c. Powierzchnia - 72,90 m kw. Zainteresowany był tylko jeden oferent, z propozycją zakupu lokalu za 506 tys. zł (w tym miejsce postojowe za 16 tys. zł). Rzeczoznawca wycenił nieruchomość łącznie na 490 tys. zł. W sumie wadiów

Znów mamy przetargową klapę. Na hipermarkety poczekamy

Choć termin sprzedaży ponad 20 ha ziemi ustalono na 17 lutego, to jednak dla samego przetargu ważniejsza okazała się data, która już minęła. W czwartek o północy minął bowiem termin wpłacania wadium, czyli kwoty w wysokości 20 proc. nominalnej ceny nieruchomości. Był to

Koniec z dyktatem ceny w przetargach. Ma się liczyć jakość

, która będzie z pewnością budziła w Polsce najwięcej emocji, jest uproszczenie procedur i ich uelastycznienie. Już na samym początku przetargu ma być sporządzony katalog powodów do jego unieważnienia - dzięki temu mniej ma być protestów i spraw sądowych. Nie będzie konieczne wymaganie wadium - co ułatwi

Kamienica z Sienkiewicza 3 do wzięcia na 30 lat

możliwość poddzierżawy budynku. Taki okres daje już możliwość odbicia sobie kosztów narzuconego przez miasto remontu. Zmiany wynikają zresztą ze wstępnych wywiadów z przedsiębiorcami, którzy interesowali się budynkiem. Zakres remontu się nie zmienił, ale pojawiła się możliwość zrealizowania na zapleczu

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 2a. Kryterium ceny może być zastosowane jako jedyne kryterium oceny ofert, jeżeli przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe, z zastrzeżeniem art. 76 ust. 2, a w

Sąd rozstrzygnie, czy przetarg na spalarnię był prawidłowy

założenie sprawy wymaga wpłacenia wadium w wysokości 1 proc. wartości inwestycji, jednak nie więcej niż 5 mln zł. W tym przypadku będzie to właśnie kwota 5 mln zł, bo 1 proc. wartości to ponad 6,5 mln zł. - Zdajemy sobie sprawę z wysokich kosztów, ale podjęliśmy decyzję, że będziemy skarżyć rozstrzygnięcie

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

zagrożenie utraty płynności finansowej. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.  II. Ułatwienia w realizacji zamówień publicznych 1. Zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej

Inwestora wciąż brak - jest młyn

. Potencjalni inwestorzy mieli do środy wpłacić milion złotych wadium. W czwartek okazało się, że na magistrackim koncie żadne pieniądze nie zostały zaksięgowane, więc zaplanowany na wtorek przetarg się nie odbędzie. Urzędnicy nie rezygnują i już szykują się do ogłoszenia kolejnej

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

;( ) w umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny. Zamawiający wyraźnie wskazał, że cena ofertowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne koszty do wykonania zamówienia, a ofertę

Ten sąd jest prywatny

specjalizować się w sprawach gospodarczych i rozstrzygać spory pomiędzy przedsiębiorcami. Magnesem mają być konkurencyjne ceny. - Wadium w sądach powszechnych wynosi 5 proc. wartości sporu, a u nas tylko 2 proc. No i odpadają też koszty związane z zatrudnieniem adwokata - wylicza Jarocki

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 8) informację na temat wadium, o ile jego wniesienie jest wymagane; 9) kryteria oceny ofert, jakimi koncesjodawca będzie się kierował przy

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

rynek może rosnąć w tempie 10-20% rocznie, podała spółka. Źródło: ISBnews Cyberbezpieczeństwo : Co trzeci urząd nie ma na wyposażeniu podstawowego zabezpieczenia, jakim jest firewall. Główną barierą w rozwoju cyberbezpieczeństwa JST okazuje się ? zdaniem pytanych urzędników

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

zamawiających, w tym sektorowych (3)). W tym zakresie ustawodawca wymaga, aby zamawiający wykazał, w jaki sposób uwzględnił w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Zamawiający musi zatem w praktyce wykazać (ustawodawca postanowił, iż ma to uczynić w

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

portalowi gwarancje24.pl firmy mogą zakupić gwarancję wadialną całkowicie online - za pomocą płatności elektronicznych. Nowe rozwiązanie pozwoli skrócić czas pozyskania gwarancji wadialnej i obniżyć koszty jakie musi ponieść firma startująca w przetargach. Źródło: spółka Nanovo

Zasady udostępniania platformy aukcyjnej

Zamawiających dotyczących korzyści, jakie niesie za sobą przeprowadzenie postępowania w trybie licytacji elektronicznej, wzrośnie zainteresowanie usługami świadczonymi przez operatorów platform aukcyjnych. Jakie są stosowane modele świadczenia usługi? Model

Eksperci wybrali bubel prawny roku: obowiązek meldunkowy

, nawet jeśli pieniędzy za towar nie widziało się na oczy. Kontrahent nie zapłacił mu za faktury 100 tys. zł. Potem ogłosił upadłość. - Mimo to musiałem za wystawione faktury odprowadzić 19-proc. podatek, czyli 19 tys. zł - mówi. Aby odzyskać pieniądze, wpłacił do sądu wadium, opłacił prawnika. Po dwóch

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub

Ustawa PZP - DZIAŁ IV: Umowy w sprawach zamówień publicznych

Art. 142. 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

przedstawiciele Deloitte i Aleo, należącego do ING BSK. Źródło: ISBnews E-commerce : Polscy konsumenci, dokonujący zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, szukają lepszych cen (73% podaje ten aspekt jako powód dokonywania zakupów transgranicznych) oraz dostępu do przedmiotów

Król prywatnych autobusów i kontrakt za 2 miliardy złotych

kosztów. - Tamtejszy organizator przewozów ogłosił, jaką dopłatą do wpływów biletów - które będą naszym dochodem - dysponuje. W zasadzie wszyscy oferenci, w tym i my, wpisali właśnie tę sumę. Wygraliśmy, otrzymując więcej punktów za inne aspekty, np. zwiększenie liczby kursów

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 2) planowanych kosztów prac projektowych oraz

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

internet. Biorąc pod uwagę sukces, jaki odniosły w sieci zakupy online, możemy zapewnić, że liczba ta będzie stale wzrastała. Rozwój technologii mobilnych, które stały się złotem naszych czasów, stanowi dodatkowy impuls dla naszego sektora. Obecnie liczba osób składających zamówienie za pośrednictwem

Pasjonaci w pałacach. Ile wydają na renowacje?

wypłynęła pierwsza fala zabytkowych nieruchomości wystawionych na sprzedaż przez skarb państwa. - Wydawało im się, że kupno okazałego zabytku, w dodatku z 50--procentową zniżką to gratka. Nie zdawali sobie sprawy, że to ułamek kwoty, jaką będą musieli zainwestować. Zakup to zwykle 5-10 proc. kosztów remontu

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

jako broń, amunicja lub materiały wojenne; 8b) sytuacji kryzysowej - należy przez to rozumieć: a) wojnę, b) konflikt zbrojny, c) jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

; 5) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę: a) która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

odniesienie się w kolejności preferencji do: a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

odniesienie się w kolejności preferencji do: a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie, c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego wartości, a w opisie zamówienia podstawowego wskazano zakres tych usług lub robót budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone. 4) (uchylony) w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

nie były wstanie ponosić nierzadko znacznych kosztów związanych z przygotowaniem oferty przetargowej i udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ponadto dzięki wprowadzanej zmianie progu stosowania ustawy, przy wydatkowaniu środków pochodzących z programów operacyjnych

Walczymy z bublami prawnymi

Gospodarczej: Przepisy w ustawie o PIT mówią, że sprzedaż odziedziczonych papierów wartościowych jest uznawana za przychody. Oznacza to, że należy zapłacić 19-proc. podatek od zysku ze sprzedaży papierów po odjęciu kosztów, czyli wydatków na ich zakup. Jednak może je odliczyć tylko ten podatnik, który je

NBP straci 30 mln na rezygnacji z Fort Knox

28-hektarowa działka w Zegrzu pod Serockiem miała cenę wywoławczą 28,5 mln zł. Otworzenie ofert zaplanowano na najbliższy czwartek. - Ale nie dojdzie do niego. W terminie określonym w warunkach przetargu nie wpłynęła żadna oferta, nikt też nie wpłacił wadium - informują