wadium definicja

Andrzela Gawrońska-Baran

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

Żaden przepis ustawy Prawo zamówień publicznych nie precyzuje, jakie informacje na temat wadium należy ująć w SIWZ.

Rząd nie chce pokazać, co przyjął. "Wyborcza" ujawnia ponad 100 nowych zmian dla pracowników i przedsiębiorców

Zmiany dotyczą kodeksu pracy, użytkowania wieczystego i kodeksu karnego. Są też zmiany w spłacie kredytów i podatkach.

Opis przedmiotu zamówienia na usługi ochrony mienia

o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym nie stosuje się przepisów dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

wyjaśnienia się pojawił). Pojawia się przy tym problem z definicją wartości zamówienia. Porównanie powinno obejmować wartości opisujące podobny zakres. A zatem przedmiotem odniesienia dla ceny oferty powinna być wartość zamówienia nieobejmująca elementów w ofercie niewycenianych - zamówień uzupełniających