wadium

Marek Okniński

Wadium

Wadium

Wadium to nieodzowny element prawa zamówień publicznych. Poniżej znajdziesz wszystkie informacje na temat wadium.

Czy odrzucając ofertę z uwagi na niewłaściwie wniesione wadium, trzeba potem zwrócić wadium?

Zamawiający, jako beneficjent zobowiązań wynikających z gwarancji wadialnej powinien zwrócić wadium, mimo że uznał, iż wniesiono je nieprawidłowo.

Wadium przetargowe - co powinieneś wiedzieć żeby go nie stracić?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium żądanego przez zamawiającego musi mieścić się w granicy do 3% wartości szacunkowej zamówienia.

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Ważność wadium nie musi przekraczać terminu związania ofertą

Z tego artykułu dowiesz się: - jaki jest końcowy termin ważności wniesionego wadium ?- w jakim terminie zamawiający musi zwrócić wadium?  Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej[ 1] z powyższego wynika, że graniczną datą, jaką ustawodawca określił jako końcowy termin ważności

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Zaliczenie wadium na poczet zabezpieczenia - ważne reguły

Pytanie:  Mam pytanie dotyczące wadium i zabezpieczenia. Wykonawca wpłacił wadium w pieniądzu, w umowie zaś zażądaliśmy zabezpieczenia. Kontrahent przysłał pismo o przeksięgowaniu wadium. Czy możemy zwrócić mu odsetki od wadium i kwotę wadium wskazaną w siwz przeksięgować na

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

W jakich przypadkach zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium wykonawcy?

zamawiającego. Następnie zamawiający na podstawie art. 46 ust. 5 punkt 3 ustawy Pzp zatrzymał wadium dla oferenta, który podał nieprawdę w dokumencie dotyczącym doświadczenia technologa. Czy zamawiający w tej sytuacji prawnej miał prawo zatrzymać wadium? Oferent domaga się zwrotu wadium i grozi procesem

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Kiedy zwrócić wadium nienależne oraz wniesione przez wykonawcę, którego wykluczono?

Pytanie: Zamawiający otrzymał wymaganą kwotę wadium , natomiast nie otrzymał oferty. Czy ma obowiązek niezwłocznego zwrotu wadium na konto podmiotu, czy musi czekać do momentu wyboru oferty najkorzystniejszej? Czy w przypadku odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

Czy można przeksięgować kwotę wadium?

Zamawiający może przeksięgować wadium z innego postępowania Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2023 r. sygn. akt: KIO 939/23. W treści wskazanego wyroku Skład orzekający nie podzielił argumentacji Odwołującego, który twierdził, że „Zamawiający nie jest

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Naruszenie Prawa zamówień publicznych przez nieterminowe zwrócenie wadium

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą; zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ; unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

Wykonawca nie potwierdził warunków - kiedy trzeba zatrzymać mu wadium?

, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył podmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu (wykazu usług). Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. Zgodnie z komentarzem UZP do art. 98 ust. 6 ustawy Pzp: „Zatrzymanie wadium nie

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Jak rozumieć obowiązek jednoczesnego przedłużenia ważności wadium?

Przedłużenie terminu związania ofertą[1] jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Użyte w ustawie Prawo zamówień publicznych [2] sformułowanie dotyczące

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

Warunki zatrzymania wadium wykonawcy, który podał nieprawdziwe informacje

usług są informacją prawdziwą w części dotyczącej rezerwacji przy zakupie i dostawie biletów kolejowych na trasach krajowych i międzynarodowych. Czy zamawiający może zatrzymać wadium tego wykonawcy ?  Odpowiedź:  W przypadku podejmowania decyzji odnośnie do zatrzymania wadium niezbędna

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Jak prawidłowo wpłacić wadium?

Pytanie: Wykonawca wpłacił wadium gotówką w kasie banku. Wadium zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W dotychczasowym orzecznictwie KIO taka wpłata nie mogła stanowić

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

Gwarancja wadialna. Co to takiego, jak długo jest ważna i czym skutkuje?

W świetle przepisów art. 97 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 98 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, uzasadnione jest przyjęcie stanowiska, że gwarancja wadialna , przewidująca obowiązek zgłoszenia przez zamawiającego żądania zapłaty wyłącznie w terminie ważności wadium równemu terminowi

Czy wykonawca może odmówić podpisania umowy bez ponoszenia sankcji?

Czy wykonawca może odmówić podpisania umowy bez ponoszenia sankcji?

: Jeżeli wykonawca uchyla się od podpisania umowy w  terminie związania ofertą (dalej: TZO), wówczas zamawiający zatrzymuje jego wadium. Nie wolno zatrzymać wadium po upływie TZO. Jego zwrotu należy dokonać na zasadach opisanych w ustawie Pzp, a zatem również wówczas, gdy TZO upłynął. To

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Zwrot wadium po zakończonym przetargu

Pytanie: Mamy podejrzenia, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje. Chcemy go wykluczyć z postępowania o zamówienie publiczne. W przypadku, gdy gmina nie podpisze umowy z tym wykonawcą, to co z wpłaconym wadium

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

Wniesienie wadium - jak ustrzec się przez odrzuceniem z przetargu?

W przypadku, gdy wadium wnoszone w formie pieniężnej zostanie zaksięgowane na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert, zamawiający zobowiązany jest do odrzuceniu oferty wykonawcy z powodu nie wniesienia wymaganego postanowieniami siwz wadium przetargowego *1 Wniesienie wadium

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

Zamówienia sektorowe współfinansowane z UE - zasady żądania wadium i OPZ

wadium Pytanie:  Czy jako zamawiający sektorowy możemy wskazać w zapytaniu ofertowym wyłącznie dwóch producentów zaworów, nie dopuszczając równoważnych ofert i czy możemy ograniczyć formę wadium tylko do formy pieniężnej? Postępowanie będzie ogłoszone w bazie konkurencyjności w związku z

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wniesienie wadium - czy zlecenie wykonania przelewu jest wystarczające dla dotrzymania terminu?

Wykonawcy wnosząc wadium przetargowe w formie pieniężnej muszą przestrzegać zasady zgodnie, z którą terminem wniesienia wadium jest data dzienna i godzina zaksięgowania kwoty wadium na rachunku zamawiającego a nie data i godzina zlecenia przez wykonawcę przelania kwoty wadium na wskazany przez

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie wnoszenia wadium przez konsorcjum

W uzasadnieniu wydanego wyroku Sąd Najwyższy podkreślił, że wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego wykonanie, a dla skuteczności wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w treści której wskazano wyłącznie jednego z

Wniesienie wadium ma zabezpieczyć przebieg postępowania o zamówienie publiczne

Pytanie Zgodnie z Prawem zamówień publicznych: "Jeśli wadium wniesiono w pieniądzu, należy zwrócić je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Udowodnienie nie terminowego wniesienia wadium w pieniądzu

Termin wpłacania wadium Momentem wniesienia wadium w pieniądzu jest chwila, w której rachunek zamawiającego zostanie uznany kwotą stanowiącą równowartość żądanego zabezpieczenia. Dla oceny wniesienia wadium w terminie nie ma znaczenia data, w której

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

COVID-19 uzasadnia rezygnację z zatrzymania wadium [PORADY PRAWNE]

Przed zatrzymaniem wadium na podstawie art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zamawiający powinien wziąć pod uwagę realia stanu faktycznego konkretnej sprawy oraz podnoszone przez wykonawcę okoliczności związane z epidemią COVID-19, które mogą prowadzić do sytuacji powodujących brak

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

Pytanie Czy na zamawiającym ciąży obowiązek podania w siwz informacji o warunkach utraty wadium z podaniem okoliczności i przepisów dotyczących jego utraty? Jeżeli tak, to czy zamawiający może zabrać wadium oferenta, jeżeli ten uchyla się od

Zamawiający może zatrzymać wadium w określonych sytuacjach

Pytanie Czy jeśli w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentacji, wykonawca załączy nieaktualne dokumenty podmiotu trzeciego (nieaktualne KRK) odnośnie potencjału kadrowego, to czy zachowa wadium

W jaki sposób należy dokonać poprawności złożonej gwarancji wadialnej?

Pytanie: Otwarcie ofert w przetargu nieograniczony m (krajowy) na budowę sali gimnastycznej w Cieciułowie odbyło się 20 stycznia 2021 r. Wymagane było wadium w wysokości 40.000 zł. Jak ocenić gwarancję bankową o następującej treści: „ Gwarancja bankowa wadialna nr 2/21 W imieniu Banku

Forma gwarancji wadialnej zgodna z nową ustawą Pzp 2021

Pytanie: Czy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej podpisanej przez wystawcę za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Zwrot wadium następuje niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

Pytanie: Zamawiający w dniu wyboru oferty najkorzystniejszej na część 1,2,3 i 4 zwrócił wadium wszystkim wykonawcom, z wyjątkiem tych, których oferty były wybrane jako najkorzystniejsze. Jak postąpić w sytuacji, gdy wykonawca X zabrał na część 4 umowę

Zabezpieczenie i wadium trzeba przechowywać na wyodrębnionym rachunku bankowym

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na konto wykonawcy . Nasza instytucja nie posiada oprocentowanego konta, na którym znajdowałyby się tylko wadia i zabezpieczenia i wszystkie pieniądze znajdują się na koncie bieżącym. Czy zamawiający ma obowiązek niezwłocznie założyć

Termin wypłaty sumy gwarancyjnej stanowiącej kwotę wadium

Znaczenie zgodności gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej z przepisami prawa zamówień publicznych Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej treść gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej ustanawianej jako zabezpieczenie kwoty wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Gwarancja ubezpieczeniowa jako forma wadium

gwarancji wskazanego, Zamawiający może realizować swoje uprawnienie, bez względu na oświadczenia Wykonawcy kierowane do Ubezpieczyciela. Ustanowienie a wniesienie wadium Ustanowienie wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej następuje w chwili

Przedłużenie terminu ważności wadium

Najpierw należy zaznaczyć, że zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie jak to miało miejsce dotychczas, czyli po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana

Kiedy można zatrzymać wadium?

złożony dokument nie potwierdza niekaralności na dzień składania ofert. Czy w związku z opisaną sytuacją zamawiający powinien zatrzymać wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp? Odpowiedź Przeważająca część doktryny i orzecznictwa opowiada się w

Wadium od konsorcjum

Najważniejsze jest to, by w wymaganym terminie oferta konsorcjum była zabezpieczona wymaganą przez zamawiającego kwotą. Ustawodawca zmienił w najnowszej ustawie kwestie dotyczące zwrotu wadium. Otóż do tej pory zamawiający zwracał wykonawcom wadium po podpisaniu umowy z

Zatrzymanie wadium

wykonania umowy wprowadził wynikającą z art. 46 ust. 4a sankcję utraty wadium jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego

Przedłużenie ważności wadium

Najpierw należy zaznaczyć, że zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, a nie jak to miało miejsce dotychczas, czyli po podpisaniu umowy, lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została

Jak zaksięgować zatrzymaną kwotę wadium przetargowego?

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku z form, których katalog zawiera wskazany przepis. Zamawiający nie może ograniczać prawa wykonawcy do swobodnego wyboru sposobu wniesienia wadium spośród możliwych form

Czy możesz zatrzymać wadium w przypadku niezłożenia przez wykonawcę wyjaśnień?

Pytanie Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium

Wadium po nowelizacji

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy

Wadium na konto zamawiającego musi wpłynąć przed upływem terminu składania ofert

Wadium w systemie zamówień publicznych pełni funkcję zabezpieczenia zamawiającego w zakresie zawarcia umowy przez wykonawcę wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne. Dopuszczalne formy wniesienia wadium przetargowego

Wybór kolejnej oferty z rankingu nie zobowiązuje do ponownego wniesienia wadium

. Czy w tej sytuacji powinniśmy wezwać wykonawcę do ponownego wniesienia wadium? Wszystkim pozostałym Wykonawcom zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odpowiedź W sytuacji, gdy wykonawca odstąpił od zawarcia

Wadium w orzecznictwie KIO

W przypadku gdy wykonawca nie podpisze umowy lub nie wniesie zabezpieczenia jej należytego wykonania wadium jako zryczałtowana forma odszkodowania przepada na rzecz zamawiającego. Drugą rolą wadium jest swoiste wprowadzenie casusu majątkowego wobec wykonawców ubiegających się o

Zasady wnoszenia wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów... Czy zawsze możesz zatrzymać wadium?

Pytanie Wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Nie odpowiedział na wezwanie. Musimy zatem zatrzymać wpłacone wadium. Czy w związku z tym musimy wykonawcę o tym fakcie poinformować? Co konkretnie należałoby uznać za uzasadnione wyjaśnienie ze

Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

którym ten potwierdza, że nie zamierza zawierać umowy o zamówienie publiczne. Dopiero wówczas zamawiający może zatrzymać wadium, w oparciu o ten przepis. Zamawiający zatrzymuje wadium także w sytuacji, kiedy wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

Błędy w zakresie wadium

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Pojawia się pytanie czy zamawiający może wymagać

Czy wyjaśnienie rażąco niskiej ceny jest załącznikiem do protokołu?

. 107 ust. 1 ustawy Pzp) wadium . W doktrynie nadal istnieją wątpliwości co do tego, czy dokumenty dotyczące treści oferty takie jak wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia treści oferty, korekta omyłek, stanowią ofertę, czy załącznik do protokołu. Anna Kaźmierczak Więcej na www.portalzp.pl

Sprawdź, w jakiej sytuacji zamawiający ma prawo do zatrzymania wadium

Pytanie Czy w przypadku odrzucenia oferty zamawiający ma prawo zatrzymać wadium złożone w postępowaniu? Odrzucenie nastąpiło z powodu nieuwzględnienia w kosztorysie ofertowym zmiany polegającej na dodaniu do kosztorysu 1 pozycji

Czy zamawiający może określić tylko jedną formę wniesienia wadium?

Pytanie Czy można wymagać zabezpieczenia wadium jedynie poprzez wpłatę wadium na rachunek bankowy? Czy jeśli taki zapis znajduje się w siwz, to zamawiający może odrzucić ofertę, w której zabezpieczenie jest w postaci gwarancji bankowych

Nowe regulacje w zakresie wadium 

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Zupełną nowością jest przepis, dający zamawiającemu prawo do zatrzymania wadium. Otóż zamawiający zatrzyma

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

Konsorcjum firm złożyło ofertę w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia była budowa drogi. Zamawiający zażądał w SIWZ złożenia wadium w wysokości 20 tys. złotych. Konsorcjum dołączyło do oferty gwarancje wadialną wystawioną na jednego z członków konsorcjum. Zamawiający

Wadium wnoszone w formie przelewu na poczcie i w okienku bankowym jako działanie niezgodne z prawem

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych Przepis art. 46 ust.4 stanowi, że wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Jakie regulacje prawne stosować do odwołania złożonego w postępowaniu prowadzonym zgodnie ze starym Pzp?

Pytanie: Postępowanie wszczęto i nie zakończono przed 1 stycznia 2021 r. Natomiast odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty wpłynęło po tej dacie. Zamawiający zwrócił odwołującemu wadium, ponieważ jego ofertę odrzucono. Jeszcze przed wyborem najkorzystniejszej oferty zwrócił się do

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

wystąpić do kolejnego wykonawcy o zgodę na podpisanie umowy poza terminem związania z ofertą i w przypadku zgody wezwać do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych? Czy ma prawo zatrzymać wadium Wykonawcy, który złożył rezygnację jeszcze w terminie związania z ofertą? Z góry dziękuję z odpowiedź i

Czy złe uzupełnienie dokumentów uprawnia zamawiającego do zatrzymania wadium?

związku z tym zamawiający zatrzymał wadium wraz z odsetkami. Jednocześnie postępowanie w części, w której składaliśmy ofertę, unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał

Wykonawca załączył gwarancję wadialną do oferty zamiast złożyć w kasie zamawiającego - czy to podstawa do wykluczenia?

Pytanie Jak należy postąpić, w sytuacji gdy wadium w formie gwarancji bankowej zostało załączone do oferty, a zamawiający określił w siwz, że wadium w innej formie niż pieniężna powinno znajdować się w kasie zamawiającego przed upływem terminu

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a - interpretacja UZP

Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub

Czym może skutkować pomyłka wykonawcy w opisie przelewu? Nasz prawnik odpowiada

Pytanie: Wykonawca zapisał na kopercie, w której złożył ofertę, iż dotyczy ona części nr 2 zamówienia. Taką informację zawarł również w tytule przelewu wadium. Jednak w złożonym załączniku nr 2 do siwz

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

Obowiązek wyznaczenia kwoty wadium przetargowego dotyczy wszystkich postępowań, których wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia

Wadium przetargowe

Kwota żądanego przez zamawiającego wadium musi mieścić się w granicach od 0,5% do 3% wartości zamówienia. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) określa zamknięty katalog form w

Ważność gwarancji wadialnej

że". Czy słuszne jest takie rozumowanie i należy tak wniesione wadium uważać za nieważne bo gwarancja jest warunkowa ? Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171

Przetarg na sprzedaż Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego

nieruchomości to 7 517 m2. Cena wywoławcza wynosi 1 900 000 zł. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 190.000 zł. Przetarg odbędzie się 15.12.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul.Sienkiewicza 1 w Szczawnie Zdroju. Sprzedaż szpitala

Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym?

Pytanie Czy należy uznać gwarancję wadialną, która została podpisana podpisem kwalifikowanym przez gwaranta i wykonawcę (również podpis kwalifikowany)? Odpowiedź Zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy Pzp jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 7 pkt 2–4

Treść gwarancji wadialnej

Złożenie dokumentu nie spełniającego wymogów dla realizacji uprawnienia Zamawiającego opisanego art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy kwalifikowane, więc być powinno jako nie złożenie wadium. Sytuacji tej nie można naprawić w drodze uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu

Można podpisać umowę po terminie związania ofertą

zauważyć, że w przypadku gdy zamawiający przedłuża uprzednio wyznaczony termin związania ofertą, wykonawca może nie zgodzić się na nowo wyznaczony okres bez konsekwencji utraty wadium. Ocena Trybunału Konstytucyjnego dotycząca możliwości zawarcia umowy po terminie związania

Sprzedaż lokali przy Piotrkowskiej w Łodzi

kwadratowych usytuowanych przy Piotrkowskiej 270. Nieruchomości mają samodzielny charakter i są położone w dwóch budynkach: biurowym oraz produkcyjno-magazynowym. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w ramach przetargu pisemnego. Warunkiem udziału jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Osoby

Gwarancję wadialną może wnieść członek konsorcjum.

Zamawiający poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może ograniczać możliwości wyboru przez wykonawcę formy wnoszenia wadium spośród katalogu dopuszczalnych form wnoszenia wadium określonego w art. 45 ust. 6 pkt. 1 - 5 ustawy Prawo zamówień

Gwarancja wadialna wystawiona przez zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe

Zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wadium przetargowe może zostać wniesione wyłącznie w formie zawartej we wskazanym przepisie. Zamawiający nie może jednak ograniczyć, poprzez zapisy zawarte w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prawa

Rękojmia za wady budynku wygasa po upływie trzech lat

Pytanie: Ile wynosi (w miesiącach lub latach) okres rękojmi w przypadku umowy na roboty budowlane dotyczącej wymiany kotła instalacji grzewczej oraz montażu kolektorów słonecznych. Ponadto jakie są ewentualnie konsekwencje za zwrot wadium po upływie

Konsorcjum Tesgasu nie przedłużyło wadium w przetargu Gaz-Systemu

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu

Zamawiający może ustalić termin wypłaty kwoty gwarancyjnej

Zamawiający może formułować w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przedkładanej przez wykonawcę ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jako zabezpieczenie kwoty wadium przetargowego

Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

3? Czy wykonawca ten powinien zostać wykluczony z całego postępowania, czy wyłącznie z pakietu, w zakresie którego nie uzupełnił dokumentów? Czy w tym przypadku zamawiający zatrzymuje wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp? Odpowiedź W

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Utrata wadium - podstawową konsekwencją odmowy podpisania umowy. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym utrata wadium jest praktycznie jedyną konsekwencją jaką ponosi wykonawca, który odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia

Licytacja elektroniczna w praktyce

licytacji elektronicznej - zgodnie z art. 78 Prawa zamówień publicznych, aby skutecznie złożyć ofertę w toku licytacji konieczne jest jej opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kiedy należy wnosić wadium? W

Szukają kupca na młyny. Prawdę powie wadium

października. Cena wywoławcza to 8,5 mln zł. Potencjalni inwestorzy muszą do końca września wpłacić na miejskie konto milion złotych wadium. Czy znajdzie się inwestor gotowy do wyłożenia takiej kwoty? Miasto zabiegało o to w czerwcu, kiedy na seminarium "Inwestycje na rynkach

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

więcej dla dostaw i usług. Publikowanie ogłoszeń w prasie i innych mediach jest już tylko uprawnieniem zamawiającego, a nie obowiązkiem. Art. 46 Zmiany wprowadzają przyspieszenie terminu zwrotu wadium wykonawcom - zamawiający winien je zwrócić

10 firm wpłaciło wadia na majątek stoczni Gdynia

godz. 15 zbierał wpłaty wadium chętnych na kupno majątku Stoczni Gdynia Najpoważniejsi potencjalni inwestorzy, to Gdańska Stocznia Remontowa (obecnie dzierżawiąca suchy dok) i gdańska stocznia Crist, która kupiła sąsiadującą z nim halę. Crist już raz wadium wpłacał w ubiegłym

Czy udzielając zamówienia uzupełniającego, trzeba znów żądać wszystkich dokumentów i wadium?

, to znaczy ogłoszenie zostanie przesłane do TED. Czy oznacza to, że muszę żądać wadium, wykazania się doświadczeniem oraz pełnego kompletu dokumentów wskazanych w rozporządzeniu? Czy muszę powiadomić Prezesa UZP o wszczęciu procedury z wolnej ręki, czy przepis ten dotyczy tylko usług i dostaw? Jakie

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

Pytanie W prowadzonym przetargu nieograniczonym z zastosowaniem procedury odwróconej, w którym dopuściliśmy składanie ofert częściowych (9 części) oraz nie wymagaliśmy wniesienia wadium, w przypadku jednej z części (nr 6) zostały złożone dwie oferty. Jedna została odrzucona, gdyż jej treść nie

Działki nad Bałtykiem

sprzedaży rozpoczynają się od 415 000 złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału jest wniesienie określonego wadium. Przetargi zostaną rozstrzygnięte w sierpniu. Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Wydziale Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami pok. 206, Urzędu

Błąd literowy w gwarancji ubezpieczeniowej

, np. przyjmowanie pewnego znaczenia wskazanych w niej przesłanek zatrzymania wadium, zakresu zabezpieczenia, a nawet nazw i oznaczeń, która nie odwołuje się do  causae czynności, ale dotyczy ustalania samej treści gwarancji, nie przekreśla wcale jej abstrakcyjnego charakteru.  Hipostazowanie

Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych

udziału jest wniesienie wadium. W skład oferowanych nieruchomości wchodzą następujące lokalizacje: 1. Nr ewidencyjny 534/4 o powierzchni 609 m2 (droga), ceny pozostałych działek wymienionych w pkt. 2 - 9 zawierają cenę udziału 1/8 w prawie wieczystego użytkowania działki nr

Przedłużenie terminu związania ofertą

Pytanie: Zamawiający wezwał wykonawcę do wydłużenia terminu związania ofertą w dniu 01.06.2015 r. dając czas na wydłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie ważności wadium do 06.06.2015 r. Termin związania ofertą upływał w dniu 10.06.2015 r

Pensjonat w Wiśle od PEKAO S.A.

złotych netto. Warunkiem przystąpienia do postępowania przetargowego jest wniesienie wadium w wysokości 236 000 złotych. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości mogą składać oferty przetargowe do dnia 4 maja 2016 do godziny 16:00. Otwarcie ofert nastąpi 5 maja 2016. Istnieje możliwość obejrzenia

Hotel w Bochni

. Cena wywoławcza wynosi 3 500 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 15 lipca 2016 roku o godzinie 9:00 w pokoju nr. 2 Urzędu Gminy Bochnia przy ul. K. Wielkiego 26. W postępowaniu mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości

Gdański Uniwersytet Medyczny sprzedaje działki

przetargowych jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000 zł . Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości powinny złożyć ofertę kupna do dnia 24.06.2016 . Wszelkie informacje na temat postępowań można uzyskać na stronie internetowej www.nieruchomosci.gumed.edu.pl oraz u Specjalisty ds. Gospodarki Nieruchomościami

Hotel w miejscowości Babimost

. 11:00 w Sali Nr 10 Urzędu Miejskiego w Babimoście. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 38.935 złotych oraz dostarczenie następujących dokumentów: - w przypadku osoby fizycznej: dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku pełnomocnika

Przetargi w Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

nieruchomości mają charakter lokali użytkowych.. Najmniejsza nieruchomość ma powierzchnię 10m kwadratowych, a największa 93m kwadratowe. Ceny nieruchomości wahają się od 16 do 200 tysięcy złotych. Przetargi mają charakter nieograniczony. Warunkiem udziału w postępowaniach jest wniesienie określonego wadium

Przetargi w Łodzi

częściach Łodzi. Ceny wahają się od 52 000 do 230 000 zł. Postępowania mają charakter przetargów nieograniczonych, warunkiem udziału jest wniesienie wadium określone przez Urząd Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje na temat oferowanych nieruchomości można uzyskać w siedzibie

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

wpłacenie określonego wadium. Przetarg w PEKAO S.A  Lokal mieszkalny w Warszawie Przetarg w PEKAO S.A  Budynek biurowo-usługowy i warsztatowo-garażowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bank PEKAO S.A. sprzedaje nieruchomości

wpłacenie określonego wadium. Przetarg w PEKAO S.A  Lokal mieszkalny w Warszawie Przetarg w PEKAO S.A  Budynek biurowo-usługowy i warsztatowo-garażowy w Gorzowie Wielkopolskim

Siwz - numer rachunku bankowego

(jeżeli wnosił w pieniądzu) dzwonił i upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to

Poznaj skutki zmiany terminu rozpoczęcia prac

na opóźnienie w przygotowaniu pomieszczeń (roboty remontowo -budowlane po naszej stronie) musimy aneksować umowę w zakresie terminu realizacji zadania o 30 dni. Taka ewentualność została przewidziana w siwz. Czy w tej sytuacji muszę zwrócić się do wykonawcy tylko o przedłużenie ważności wadium, czy

Działka z widokiem na Bałtyk

wniesienie do 23 listopada 2015 wadium w wysokości 1 600 000 złotych. Osoby zainteresowane uzyskają informacje na temat przetargu w Urzędzie Gminy Rewal, pok.107 i 108, tel., (091) 38 49 021, (091) 38 49 019 , e-mail: przetargi@rewal.pl Sprzedaż działki w

Przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Śląska

wniesienie wadium. Ostateczna cena poszczególnych nieruchomości zostanie określona po zakończeniu przetargów. Postępowania odbędą się w dniu 31.12.2015. Osoby zainteresowane kupnem oferowanych nieruchomości mogą do dnia 29.12.2015 je obejrzeć po wcześniejszych ustaleniach z Działem Obsługi Nieruchomości w

Sześciu chętnych na 9. kawałków stoczni

nie podaje, kto i jakim fragmentem stoczni jest zainteresowany. Zdradził jedynie, że chodzi o sześć podmiotów, które łącznie wpłaciły wadia na dziewięć z 22 przetargów, które zostały ogłoszone. Z nieoficjalnych informacji "Gazety" wynika, że co najmniej dwa przetargi dotyczą zasobów

Znowu nie wyszło z guzkami w metrze. Klapa z przetargu

W przetargu na oznakowanie wszystkich stacji metra zgłosiła się tylko jedna firma - C4, która za roboty chciała 5,2 mln zł, o 400 tys. więcej, niż zakładał kosztorys. Okazało się jednak, że firma źle wpłaciła wadium - wpisała zły numer konta. - Pierwszy przetarg musieliśmy

Minister Infrastruktury zarządził kontrolę w OSM

spółdzielnią. Obie wpłaciły wadium w wysokości 230 tys. zł, z czego udział OSM wyniósł 50 proc. Przetarg został rozstrzygnięty na korzyść OSM i jej wspólnika. Za nieruchomość miały zapłacić prawie 6,5 mln zł. By móc sfinalizować transakcję uczelnia musiała jeszcze tylko wystąpić o zgodę do Ministerstwa Skarbu

Wyrzucony przez PiS dyrektor stadniny o skandalu z licytacją w Janowie Podlaskim: To nieuczciwe [ROZMOWA]

. Nie są zapisywane osoby licytujące, nie wpłacają żadnego wadium? Nie ma czegoś, co poświadczałoby ich wiarygodność? - Oczywiście, że musi być wadium, a każdy otrzymuje numerek licytacyjny. W związku z tym nie może być takiej sytuacji. Po prostu nie była to uczciwa licytacja

Dowiedz się, jak liczyć termin związania ofertą

zobowiązany jest (pod sankcją utraty wadium) dotrzymać warunków realizacji zamówienia zawartych w złożonej ofercie. W praktyce stosowania Prawa zamówień publicznych kontrowersje budzi sposób ustalenia rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą. Stosownie do postanowień zawartych w art. 85 ust. 5 ustawy PZP

wadium

Wadium - kaucja, zastaw. Jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy. Wadium wpłacane jest zazwyczaj przy przetargach (licytacjach) na rzecz organu organizującego przetarg, gdzie oferent składa swoją propozycję cenową.Inaczej wadium jest dodatkowym zastrzeżeniem pieniężnym, które może być zawarte w warunkach aukcji lub przetargu na polecenie

więcej o wadium na pl.wikipedia.org