w praktyce zamówienia publiczne

Redakcja Komunikaty.pl

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja "WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce" odbędzie się 6 października w Hotelu Mercure we Wrocławiu. Serwis Komunikaty.pl jest patronem tego wydarzenia.

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja "WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce" odbędzie się 6 października w Hotelu Mercure we Wrocławiu. Serwis Komunikaty.pl jest patronem tego wydarzenia.

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Obecnie trwają w rządzie prace nad wdrożeniem dyrektyw unijnych, dotyczących zamówień klasycznych i sektorowych oraz dyrektywy koncesyjnej z 2014 roku, poinformował ISBnews.tv dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Rafał

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Znowelizowana w październiku 2014 r. ustawa o prawie zamówień publicznych niewiele zmieniła w praktyce i trybie prowadzenia przetargów, uważają uczestnicy XIV Debaty Eksperckiej ISBnews. W ich ocenie, udało się, co prawda, wyeliminować kryterium

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

spełnienia odpowiednich przesłanek tajemnicą przedsiębiorstwa można również objąć informacje zawarte w wyjaśnieniach ceny. Dokonanie zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

i będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza – wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Wielokrotnie reprezentującego przed składami orzekającym KIO. Autor i współautor licznych publikacji

Zwrot kosztów dla Kół Gospodyń Wiejskich: Czy konkurs kulinarny obejmuje zamówienia publiczne wg Prawa Zamówień Publicznych

. Podstawa prawna Art. 7 pkt 32 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) * Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji

Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) * Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym.

Istotna jest treść a nie forma oferty

Istotna jest treść a nie forma oferty

praktykę orzecznictwa Zespołów Arbitrów oferty niezgodnej co do formy z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie można odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych. Przykładowo: - w wyroku z dnia 18

Informacje dotyczące podstaw wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu unijnym: jak je umieścić?

. * Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

publicznego mają bowiem charakter autonomiczny. W praktyce stosowania zasad udzielania zamówień publicznych określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnienie prowadzonego postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione, nie może być stosowane bez

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

; Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) * Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

Energia elektryczna w trybie podstawowym. Jak postąpić, gdy żaden wykonawca nie złożył oferty?

wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

Czy postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej jest zamówieniem sektorowym?

. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce. 

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

Wyłanianie oferenta w PZP z warunkiem otrzymania dotacji unijnej. Jak przeprowadzić postępowanie przetargowe zgodnie z prawem zamówień publicznych?

. 1710) Art. 15 Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 289) * Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: zamówień na roboty budowlane lub usługi lub prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2]. W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa poglądy

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

Jak przygotować zapytanie ofertowe na kompleksową organizację wyjazdu?

; Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710). * Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

Sprawozdanie roczne z zamówień kulturalnych: Uwzględnianie progów wartości dla usług i dostaw poniżej i powyżej 130 tys. zł

. Podstawa prawna Art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 11 ust. 5 pkt 2) ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t.j. ze zm.) Załącznik do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

Jaka jest różnica między usługą a robotą budowlaną w myśl ustawy Pzp

dalsze ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. Z 2022 r. Poz. 1710) * Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom

Termin udostępnienia protokołu z postępowania w zamówieniach publicznych

ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin na wniesienie odwołania w prawie zamówień publicznych W praktyce udzielania zamówień publicznych uzyskanie protokołu z postępowania lub załączników do protokołu powoduje, że rozpoczyna biec termin na wniesienie odwołania w zakresie wynikającym z otrzymanych

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy o zamówienie publiczne - co zrobić?

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).  * Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

Jakie są zasady udzielania zamówień publicznych?

ustawy. W ujęciu praktycznym wskazana zasada stanowi między innymi podstawę wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w PZP. - Zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne (wyrażona w art. 18 PZP). W praktyce zasada ta oznacza, że każdy zainteresowany ma zapewniony wgląd do informacji

Termin wypłaty sumy gwarancyjnej stanowiącej kwotę wadium

publicznego oraz że w przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę z warunków wskazanych w gwarancji na rzecz zamawiającego przekazana zostanie gwarantowana kwota, * treść gwarancji ściśle odpowiada przesłankom wymienionym w art. 98 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. Termin wypłaty kwoty wadium W praktyce

Obowiązuje literalna wykładania warunków przetargowych

treści zawartej w SWZ. Kontekst systemowy oznacza zakaz przypisywania postanowień SWZ znaczenia, które prowadziłoby do sprzeczności z zasadami systemu zamówień publicznych, określonymi m.in. w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kontekst zaś funkcjonalny oznacza ustalenie funkcji, jaką dane

Jak postępować z ofertami zawierającymi błędy w załącznikach cenowych

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Art. 44 ust. 3 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) * Iwona Bujak. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2439) * Marta Mikulska-Nawacka – doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Pzp przez jednostki zamawiające, autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

(t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710) * Justyna Andała-Sępkowska, prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

Dopuszczalne formy przyjęcia kopii pełnomocnictwa do umowy

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) * Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

Opcja wykonania robót budowlanych w formacie "Zaprojektuj i Wybuduj". Jak uwzględnić niepewność dofinansowania w postępowaniu przetargowym?

r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Urząd Zamówień Publicznych Warszawa 2021 * Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r.), pracownik wydziału zamówień

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) * Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od 1994r

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

traktuje o odrzuceniu oferty jeśli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych, w komentarzu do wspomnianego przepisu podkreśla, że warunki zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, że poprzez warunki zamówienia należy

Zaangażowanie wykonawcy w przygotowanie postępowania w kontekście budżetu obywatelskiego

.) * Justyna Andała-Sępkowska – prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego, autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

Weryfikacja dokumentów w zamówieniu publicznym w oparciu o powszechnie dostępne źródła

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych uprawnień Zamawiający ma też pełne prawo do weryfikacji przekazywanych mu przez wykonawców informacji w oparciu o powszechnie dostępne źródła informacji – np. rejestry publiczne czy też skorzystanie z informacji internetowych. Jest to normalną praktyką

Rozbudowa oświetlenia w gminie

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w

Jakie są obowiązki zamawiającego w zakresie badania podwykonawców w ramach Pzp

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1). * Marta Mikulska-Nawacka -doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Pzp przez jednostki zamawiające, autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych

Jak postępować w przetargu nieograniczonym w kontekście orzeczenia KIO i ustawy Pzp

przekracza budżet zamawiającego i brak jest możliwości jego zwiększenia, zamawiający musi unieważnić postępowanie. Podstawa prawna Art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

zmianie umowy.  Podstawa prawna Art. 455 ust. 3, art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710).  * Agnieszka Wiśniewska-Celmer – radca prawny prowadzący kancelarię zajmującą się obsługą zamówień publicznych, od 2006 r. praktyk w

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

tego nie może świadczyć o wadliwości czynności odrzucenia[2]. W praktyce udzielania zamówień publicznych jeżeli zamawiający ma dostateczne informacje, pozwalające stwierdzić niespełnianie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, to nie ma podstaw wzywać wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty

Zarzuty dotyczące warunków udziału w przetargu muszą być poparte dowodami

czynniki wyznaczające granice swobody określania warunków udziału w postępowaniu przetargowym? Zgodnie z art. 7 pkt 29 ustawy Prawo zamówień publicznych , przez warunki udziału w postępowaniu należy rozumieć warunki, dotyczące zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności

Jakie są kryteria oceny ofert?

W ustawie Prawo zamówień publicznych można wyróżnić dwa artykuły (art. 240 oraz art. 241), które dotyczą zasad prawidłowego formułowania kryteriów oceny ofert. Mówią one o tym, że: zamawiający opisuje kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały (art. 240 ust. 1) kryteria oceny ofert

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

ust. 1 Pzp. Podstawa prawna art. 118, art. 223 ust. 1, art. 226, art. 462 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) * Iwona Bujak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych (od

Jak postąpić z ofertą podmiotu udostępniającego zasoby bez wskazania podwykonawcy w przetargu?

26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65). * Marzena Kopacka-Biculewicz – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor licznych publikacji i

Czy wykonawca może zlecić całość zamówienia podwykonawcy?

. Podstawa prawna Art. 118, art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz art. 462 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Krzysztof Hodt – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

. 2022, poz. 1710).  * Agnieszka Wiśniewska-Celmer – radca prawny prowadzący kancelarię zajmującą się obsługą zamówień publicznych, od 2006 r. praktyk w zakresie zamówień publicznych, działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych publikacji z zakresu zamówień

Co można wyłączyć spod reżimu stosowania regulaminu wewnętrznego jednostki?

Pytanie: Czy w regulaminie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł można wprowadzić zapis wskazujący, że regulaminu nie stosuje się do realizacji zadań z funduszu sołeckiego do kwoty 50.000 zł netto? Odpowiedź: Do regulaminu

Wartość szacunkowa i analiza potrzeb w 3 częściach zamówienia: Jak ocenić i dostosować wartość szacunkową dla gospodarki odpadami?

zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców miasta oraz odbiór i zagospodarowanie leków, w podziale na dwie części. Zgodnie z definicją, zawartą w treści art. 83 ust. 1 Pzp, zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj

Jaki wpływ na zamówienia publiczne ma wojna w Ukrainie?

są określone w punktach 1 i 4. Pierwsza z przesłanek warunkujących dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego odwołuje się do sytuacji przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. W praktyce zastosowanie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP wymaga analizy postanowień

Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie

naruszeniem art. 63 tej ustawy. Tymczasem jak wskazuje praktyka udzielania zamówień wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego, którzy zgodnie z decyzją zamawiającego muszą przekazać ofertę za pośrednictwem mini Portalu w szeregu przypadków podpis elektroniczny składają na formularzu do

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania zamówień publicznych występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie art. 133

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania

Załączanie referencji w ofercie. Czy wystarczą jako dowód spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne?

. przepisie (art. 127 ust. 2 ustawy Pzp). Podstawa prawna Art. 127 ust. 2, art. 128 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie

Klauzule w umowach o roboty budowlane zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy

W uprzednio obowiązującej ustawie Pzp (z 2004 r.), mimo obowiązywania swobody umów, to zamawiający, jako gospodarz postępowania, miał istotny wpływ na treść przyszłej umowy, w szczególności w zakresie przebiegu realizacji zamówienia. Obecnie obowiązująca ustawa Pzp ma na celu ukrócenie praktyki

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania  zamówień publicznych  występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie

Jak postąpić i czy zatrzymać wadium po wygaśnięciu terminu związania z ofertą?

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.). Paulina Grochowska-Stosio – radca prawny, praktyk działający po stronie zamawiających, aktualnie pracownik administracji samorządowej zajmujący samodzielne stanowisko w komórce Zamówień Publicznych

W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty?

przekazywanie ofert zainteresowanym poznaniem ich treści wykonawcom. Niestety w praktyce udzielania zamówień publicznych pewna grupa zamawiających nie przestrzega wskazanego powyżej wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych . Sytuacja taka może wynikać z faktu, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa

Zmowa przetargowa - kogo wyklucza z przetargu?

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 108 ust. 1 pkt. 5 Prawa zamówień publicznych) stanowi sankcję za wszelkie praktyki, polegające na porozumieniu się wykonawców, najczęściej w celu manipulacji wynikiem postępowania. Chodzi zatem o przypadki porozumień i zmów przetargowych naruszających

Zamówienia publiczne. Czy zmiana referencji jest zgodna z prawem?

dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale również, gdy złożone środki dowodowe nie wykazują spełnienia warunków[1]. W praktyce prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający, uznając, iż referencyjna robota budowlana nie potwierdza spełnienia

Kiedy omyłka ma charakter oczywisty?

wartość niż wskazana przez wykonawcę. Omyłkę należy poprawić na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. Podstawa prawna Art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) * Anna Kaźmierczak, praktyk z wieloletnim

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

warunków społeczno-gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19, która wpłynęła negatywnie na możliwość wykonania obowiązków wynikających za zawartej umowy – w tym umowy zawartej po ogłoszeniu stanu epidemii. Niestety w praktyce realizacji umów o wykonanie zamówienia publicznego część zamawiających nie

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Czym jest konsorcjum? Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego żądnych obowiązków związanych z opisywaniem dokumentów finansowych takich jak rachunek bądź faktura wystawionych w związku z realizacją zamówienia publicznego .  Wobec powyższego możliwe jest umieszczanie na dokumentach

Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

zajmującą się obsługą zamówień publicznych, od 2006 r. praktyk w zakresie zamówień publicznych, działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz funduszy europejskich, w tym książkowych; radca prawny zajmujący się zagadnieniami

Jak ocenić oferty zawierające różne stawki podatku VAT

. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). * Anna Kaźmierczak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce.

Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

Przedmiot zamówienia publicznego można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

: Przepisy ustawy Pzp nie regulują  wprost kwestii załączników do umowy o zamówienie publiczne . Na mocy art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp siwz zawiera m.in. wzór umowy, a zatem umowa jest integralną częścią siwz , choć w praktyce ze względów objętościowych stanowi zazwyczaj załącznik do

Doświadczenie jako kryterium oceny ofert w przetargu na usługi turystyczne

doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, bo jest to kryterium jakościowe. Tak samo odpowiednie będzie kryterium wieku pojazdów czy emisyjności spalin jako kryterium środowiskowe. Zgodnie z art. 246 ust. 1 i 2 ustawy Pzp zamawiający publiczni, o których mowa w art

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

regulacji. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające . Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

. 128 ust. 1 ustawy Pzp, do wezwania wykonawcy do złożenia poprawnego dokumentu. Wyjaśnienie Zgodnie z art. 125 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w

Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów to konferencja dla wszystkich osób zainteresowanych zmianami w procedurach udzielania zamówień publicznych. Nowe regulacje są wywołane obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

przemawia ugruntowane już stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych ( UZP ) dotyczące przedmiotowej problematyki, prezentowane wielokrotnie w różnych publikacjach UZP . Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców[1]. Powyższe, co do zasady w praktyce udzielania zamówień publicznych interpretowane

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

W sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że nie jest możliwe otwarcie przesłanych przez wykonawców plików zawierających ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna

Kary umowne w zamówieniach publicznych

publiczne odnieść się trzeba do przepisów Kodeksu cywilnego *1 W związku z uprawnieniem zamawiającego #2 - do określania istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego , ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy - powstała praktyka określania przez

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

, jednocześnie znosi – jak się wydaje nieco archaiczny obowiązek, korzystania z tablicy ogłoszeń. Powszechnym stało się bowiem w praktyce udzielania zamówień publicznych , że informację o nowych przetargach najwięcej zainteresowanych czerpie z Biuletynu Zamówień Publicznych. W ustawie z 19 czerwca 2020

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

; 15) wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających; 16) eliminację ograniczeń dla wykonawców do składania odwołań na niektóre czynności zamawiającego

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Kiedy i jak prowadzić negocjacje oraz badania rażąco niskich cen

(Dz. U. z 2022, poz. 1710). A. Łuczyńska, Tryb podstawowy z fakultatywnymi negocjacjami, komentarz praktyczny, LEX/el 2022 * Marzena Kopacka-Biculewicz – prawnik, ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, autor

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

Pytanie: Czy do podpisywania umów i aneksów zawartych w związku z przetargiem nieograniczonym , zamawiający może stosować podpis kwalifikowany również po stronie wykonawcy? Czy zasada pisemności umów wyklucza taką praktykę? Odpowiedź: Należy uznać, że umowa w sprawie zamówienia podpisana

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

organami. Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd będzie pomagał przedsiębiorcom oraz zamawiającym. W tym celu

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowego Prawa zamówień publicznych, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Rząd przyjął projekt nowego #PZP. Jego cele to: wzrost liczby firm, w tym

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 91 ust. 2a ustawy Pzp ). Więcej na portalzp.pl Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Serwis Komunikaty.pl patronem medialnym Polskiego Kongresu Zamawiających

Organizatorem wydarzenia jest pismo "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". W programie Polskiego Kongresu Zamawiających organizatorzy przewidzieli przewidzieli mnóstwo ciekawych tematów związanych z wydatkowaniem pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest zarządzaniu

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie - tylko powyżej progów unijnych

nie ma obowiązku zawiadamiania o tym fakcie prezesa UZP. Obowiązek taki, zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy Pzp , istnieje tylko wówczas, gdy wartość zamówienia zawiera się w progach unijnych. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Zmiana trybu otwarcia ofert

Jedną z kluczowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Przejawem jawności procedur prowadzonych w ramach udzielania zamówienia publicznego jest zagwarantowana w art. 86 ust. 2 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jawność otwarcia złożonych ofert. Ustawodawca zobligował

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

, usprawnią system kontroli" - czytamy dalej. Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd będzie pomagał

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Publicznych, czyli forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami. Ma to usprawnić system kontroli. "Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

sądową. Koncyliacja jest tańsza i szybsza od sądu: ma trwać do dwóch miesięcy i umożliwiać kontynuowanie realizacji umowy, podano także. Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych, czyli forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami. Ma to usprawnić system kontroli. * Prezes UZP będzie propagował dobre praktyki Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

Przedsiębiorczości w uzyskiwaniu zleceń od publicznych instytucji. Dotychczasowa praktyka ustalania np. wysokich kar umownych, duży formalizm procedur przetargowych, niejednolite orzecznictwo ograniczające dostęp przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych - negatywnie wpływają na poziom konkurencyjności (średnio

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

możliwość wskazania i użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

przypadku wadliwego opracowania dokumentacji odpowiedzialnym wobec zamawiającego staje się jej autor. Dominika Perkowska prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m.in. zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie menadżer

Zawiadomienie o wyborze ofert częściowych - sprawdź jego treść

zostały wybrane jako najkorzystniejsze, pomimo, że są najtańsze, są nadal ważne. Nie podlegają one zatem odrzuceniu. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka  Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

W przypadku gdy oferta składana jest w przetargu organizowanym przez zamawiającego dla którego składający ofertę realizował uprzednio zamówienie tożsame z obecnie udzielanym nie ma obowiązku przedkładania referencji potwierdzających posiadane doświadczenie[1]. Powyższą praktykę stosowania