w praktyce zamówienia publiczne

Zespół Komunikaty.pl

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja "WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce" odbędzie się 6 października w Hotelu Mercure we Wrocławiu. Serwis Komunikaty.pl jest patronem tego wydarzenia.

Konferencja WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja "WROC.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce" odbędzie się 6 października w Hotelu Mercure we Wrocławiu. Serwis Komunikaty.pl jest patronem tego wydarzenia.

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Obecnie trwają w rządzie prace nad wdrożeniem dyrektyw unijnych, dotyczących zamówień klasycznych i sektorowych oraz dyrektywy koncesyjnej z 2014 roku, poinformował ISBnews.tv dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Rafał

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Znowelizowana w październiku 2014 r. ustawa o prawie zamówień publicznych niewiele zmieniła w praktyce i trybie prowadzenia przetargów, uważają uczestnicy XIV Debaty Eksperckiej ISBnews. W ich ocenie, udało się, co prawda, wyeliminować kryterium

Video-szkolenie - Poznaj najważniejsze zasady zamówień publicznych poniżej 13

i będzie poprowadzone przez Andrzeja Łukaszewicza – wieloletniego praktyka zajmującego się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Wielokrotnie reprezentującego przed składami orzekającym KIO. Autor i współautor licznych publikacji

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

Nie można podzlecać podwykonawcy wykonania całego zamówienia publicznego

osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań dotyczących: 1) zamówień na roboty budowlane lub usługi lub 2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy[2]. W praktyce stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych ścierają się dotychczas dwa

Istotna jest treść a nie forma oferty

Istotna jest treść a nie forma oferty

praktykę orzecznictwa Zespołów Arbitrów oferty niezgodnej co do formy z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie można odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych. Przykładowo: - w wyroku z dnia 18

Co można wyłączyć spod reżimu stosowania regulaminu wewnętrznego jednostki?

Co można wyłączyć spod reżimu stosowania regulaminu wewnętrznego jednostki?

Pytanie: Czy w regulaminie w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł można wprowadzić zapis wskazujący, że regulaminu nie stosuje się do realizacji zadań z funduszu sołeckiego do kwoty 50.000 zł netto? Odpowiedź: Do regulaminu

Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego - czy zmiana umowy jest możliwa?

Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego - czy zmiana umowy jest możliwa?

przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. W praktyce zastosowanie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP wymaga analizy postanowień umowy odnoszących się do zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niejednokrotnie, z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów PZP w zakresie obowiązkowych

Zamawiający nie może żądać określenia cen robót dodatkowych w ofercie przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 przewiduje możliwość udzielania w trybie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych lub usług zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania  zamówień publicznych  występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Czym jest konsorcjum? Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem

Negocjacje z ogłoszeniem - to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

Czy specyfikacja musi zostać opublikowana w dzień wolny od pracy?

W praktyce udzielania zamówień publicznych występują sytuacje, w których ogłoszenie o zamówieniu zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dzień, który w Polsce jest dniem wolnym od pracy. W takim przypadku wymóg obowiązek nałożony na zamawiającego poprzez brzmienie art. 133

Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie

Skan oferty przesłany ePUAP musi zostać podpisany elektronicznie

naruszeniem art. 63 tej ustawy. Tymczasem jak wskazuje praktyka udzielania zamówień wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego, którzy zgodnie z decyzją zamawiającego muszą przekazać ofertę za pośrednictwem mini Portalu w szeregu przypadków podpis elektroniczny składają na formularzu do

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

Zasady opisania faktury dotyczącej wykonania zamówienia publicznego

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na zamawiającego żądnych obowiązków związanych z opisywaniem dokumentów finansowych takich jak rachunek bądź faktura wystawionych w związku z realizacją zamówienia publicznego .  Wobec powyższego możliwe jest umieszczanie na dokumentach

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

Czy siwz i harmonogram prac wiążą wykonawcę na równi z umową?

: Przepisy ustawy Pzp nie regulują  wprost kwestii załączników do umowy o zamówienie publiczne . Na mocy art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp siwz zawiera m.in. wzór umowy, a zatem umowa jest integralną częścią siwz , choć w praktyce ze względów objętościowych stanowi zazwyczaj załącznik do

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

Brak możliwości otwarcia ofert unieważnia przetarg

W sytuacji, w której podczas czynności otwarcia ofert okazuje się, że nie jest możliwe otwarcie przesłanych przez wykonawców plików zawierających ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający zobowiązany jest do podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie, jaka jest przyczyna

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

Potrącenie kary umownej - rozstrzygnięcie KIO

warunków społeczno-gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19, która wpłynęła negatywnie na możliwość wykonania obowiązków wynikających za zawartej umowy – w tym umowy zawartej po ogłoszeniu stanu epidemii. Niestety w praktyce realizacji umów o wykonanie zamówienia publicznego część zamawiających nie

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

Zasady szacowania sprzętu komputerowego i serwerów

zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty?

W jakim terminie zamawiający musi udostępnić oferty?

przekazywanie ofert zainteresowanym poznaniem ich treści wykonawcom. Niestety w praktyce udzielania zamówień publicznych pewna grupa zamawiających nie przestrzega wskazanego powyżej wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych . Sytuacja taka może wynikać z faktu, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

Zamówienia poniżej 30.000 euro nie powinny być udzielane w trybie ustawy Pzp

regulacji. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające . Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Zakup tonerów w orzecznictwie KIO

Przedmiot zamówienia publicznego można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

, jednocześnie znosi – jak się wydaje nieco archaiczny obowiązek, korzystania z tablicy ogłoszeń. Powszechnym stało się bowiem w praktyce udzielania zamówień publicznych , że informację o nowych przetargach najwięcej zainteresowanych czerpie z Biuletynu Zamówień Publicznych. W ustawie z 19 czerwca 2020

Czy producent świadcząc usługi gwarancyjne staje się podwykonawcą zamówienia na dostawę?

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wskazaną firmę podwykonawców[1]. Powyższe, co do zasady w praktyce udzielania zamówień publicznych interpretowane

Kiedy sumować zamówienia a kiedy traktować je osobno?

przemawia ugruntowane już stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych ( UZP ) dotyczące przedmiotowej problematyki, prezentowane wielokrotnie w różnych publikacjach UZP . Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

; 15) wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających; 16) eliminację ograniczeń dla wykonawców do składania odwołań na niektóre czynności zamawiającego

Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Nowe Prawo Zamówień Publicznych - Praktyka stosowania przepisów to konferencja dla wszystkich osób zainteresowanych zmianami w procedurach udzielania zamówień publicznych. Nowe regulacje są wywołane obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii

Kary umowne w zamówieniach publicznych

, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy - powstała praktyka określania przez zamawiających w treści siwz postanowień dotyczących zasad naliczania i wysokości kar umownych nakładanych na wykonawców zamówień publicznych. Statystyka najczęściej

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

Pytanie: Czy do podpisywania umów i aneksów zawartych w związku z przetargiem nieograniczonym , zamawiający może stosować podpis kwalifikowany również po stronie wykonawcy? Czy zasada pisemności umów wyklucza taką praktykę? Odpowiedź: Należy uznać, że umowa w sprawie zamówienia podpisana

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

organami. Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd będzie pomagał przedsiębiorcom oraz zamawiającym. W tym celu

MPiT: Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowego Prawa zamówień publicznych, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). "Rząd przyjął projekt nowego #PZP. Jego cele to: wzrost liczby firm, w tym

Kiedy dopuszczalne jest kryterium cena 100% przy przedłużaniu licencji na oprogramowanie?

protokołu, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia (art. 91 ust. 2a ustawy Pzp ). Więcej na portalzp.pl Andrzela Gawrońska-Baran Radca prawny, doktor nauk prawnych. W ramach praktyki zawodowej prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa

Zmiana trybu otwarcia ofert

Jedną z kluczowych zasad systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Przejawem jawności procedur prowadzonych w ramach udzielania zamówienia publicznego jest zagwarantowana w art. 86 ust. 2 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jawność otwarcia złożonych ofert. Ustawodawca zobligował

Jak wykazywać w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach wspólne umowy kilku zamawiających?

-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie - tylko powyżej progów unijnych

nie ma obowiązku zawiadamiania o tym fakcie prezesa UZP. Obowiązek taki, zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy Pzp , istnieje tylko wówczas, gdy wartość zamówienia zawiera się w progach unijnych. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Serwis Komunikaty.pl patronem medialnym Polskiego Kongresu Zamawiających

Organizatorem wydarzenia jest pismo "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce". W programie Polskiego Kongresu Zamawiających organizatorzy przewidzieli przewidzieli mnóstwo ciekawych tematów związanych z wydatkowaniem pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest zarządzaniu

Rażąco niską cenę zbadaj także w odniesieniu do wartości opcji w ofercie

na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

Publicznych, czyli forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami. Ma to usprawnić system kontroli. "Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów, które mają

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

sądową. Koncyliacja jest tańsza i szybsza od sądu: ma trwać do dwóch miesięcy i umożliwiać kontynuowanie realizacji umowy, podano także. Projekt przewiduje również wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów

Przetarg na wybór inwestora zastępczego

wartość zamówienia, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego, przekracza równowartość kwoty 30.000 € zamawiający, zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych , wybiera inwestora zastępczego w drodze procedur przewidzianych tą ustawą. Sytuacja powyższa

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Nowe Prawo zamówień publicznych (PZP), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku ma m.in. pozwolić na lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców czy na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które będą startować w przetargach

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

, usprawnią system kontroli" - czytamy dalej. Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających. Urząd będzie pomagał

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych, czyli forum współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami. Ma to usprawnić system kontroli. * Prezes UZP będzie propagował dobre praktyki Projekt przewiduje również wzmocnienie roli prezesa Urzędu

Brak obowiązku przedkładania referencji udzielanych przez organizatora przetargu

W przypadku gdy oferta składana jest w przetargu organizowanym przez zamawiającego dla którego składający ofertę realizował uprzednio zamówienie tożsame z obecnie udzielanym nie ma obowiązku przedkładania referencji potwierdzających posiadane doświadczenie[1]. Powyższą praktykę stosowania

Zakup materiałów do emisji w internecie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych

praktyce oznacza to, że zamawiający decydując się na skorzystanie z omawianej możliwości wyłączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych , muszą być w stanie jednoznacznie (przekonująco) wykazać zaistnienie okoliczności, które uzasadniają odstąpienie od obowiązku stosowania wskazanej ustawy. Z

Wskazanie w OPZ oprogramowania, na którym pracuje zamawiający, jest dopuszczalne

możliwość wskazania i użycia znaków towarowych w opisie przedmiotu zamówienia . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

. Planowane regulacje Planowane zmiany mają być odczuwalne przede wszystkim, jako wsparcie dla firm z sektora Małej i Średniej Przedsiębiorczości w uzyskiwaniu zleceń od publicznych instytucji. Dotychczasowa praktyka ustalania np. wysokich kar umownych, duży formalizm procedur

Zawiadomienie o wyborze ofert częściowych - sprawdź jego treść

zostały wybrane jako najkorzystniejsze, pomimo, że są najtańsze, są nadal ważne. Nie podlegają one zatem odrzuceniu. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka  Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

przypadku wadliwego opracowania dokumentacji odpowiedzialnym wobec zamawiającego staje się jej autor. Dominika Perkowska prawnik, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m.in. zastępca naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie menadżer

Dopuszczalność skanu oferty w postępowaniu elektronicznym

stanem prawnym wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń w tym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W praktyce stosowania przepisów dotyczących elektronizacji procedury

Korzystanie ze zdolności technicznych podmiotu trzeciego - pamiętaj o koniecznych do spełnienia warunkach

Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 6 sierpnia --Webinarium PAIH 'Prawo zamówień publicznych w Niemczech w praktyce' --10:00: Konferencja ING Banku Śląskiego nt. wyników po I poł. --11:00: Instytut Sobieskiego, prezentacja

Monitorowanie korespondencji wysyłanej w zamówieniach elektronicznych

ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego. W praktyce udzielania zamówienia w przypadku zaistnienia faktu nieotrzymania powiadomienia mailowego o skierowanym przez zamawiającego do wykonawcy wezwaniu usprawiedliwia brak reakcji wykonawcy na takie wezwanie. Powyższe potwierdzają między innymi

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

listy, okaże się w praktyce. Krajowa lista sankcyjna dostępna jest publicznie (w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych), zaś decyzja o wpisie na listę podlega natychmiastowemu wykonaniu. Te dwa czynniki implikują praktyczne konsekwencje

Czy odmowa podpisania umowy przez wykonawcę może być podstawą zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia?

wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Obowiązek czy możliwość unieważnienia procedury, gdy możesz zwiększyć środki na sfinansowanie zamówienia?

tym zakresie. Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w

Sprawdź, czy zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa wolno wyjaśniać w trakcie postępowania

posiadają stosowne i wskazane w odpowiednich przepisach cechy, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców

Zmiana zasad składania JEDZ - szczegóły

Wykonawcy, którzy będą ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej tzw. progi unijne*1, w odniesieniu do przetargów ogłoszonych od 18 kwietnia 2018 r. będą zobowiązani do złożenia Jednolitego Europejskiego

Zasady upływu terminu na udzielenie odpowiedzi w związku z pytaniami do siwz

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert . Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

, czy zamawiający zastosował klasyczny czy odwrócony model badania i oceny ofert. Katarzyna Bełdowska ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym

Brak wyjaśnień nie stanowi podstaw do odrzucenia oferty

zawiera minimalnych terminów jakie musi wyznaczyć zamawiający na udzielenie wyjaśnień. W praktyce stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych występują sytuacje, gdy wykonawca nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie - przekroczy wyznaczony termin z różnych powodów, lub

Zmiana przepisów umożliwia zmianę wynagrodzenia wykonawcy

Zmiana umowy o wykonanie zamówienia publicznego może nastąpić między innymi w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki[1]: - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający , działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, - wartość

Jak sprostować ogłoszenie w zakresie nowej części zamówienia?

odzwierciedlać odpowiednie zapisy wprowadzające podział na części. W ten sposób zamawiający będzie mógł potraktować wprowadzone zmiany jako modyfikacje uprawnione w rozumieniu ustawy Pzp . Więcej na Portal ZP Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie

Wezwanie wykonawców do przedstawienia dokumentów przetargowych

miejscu należy również wskazać na fakultatywną możliwość przewidzianą w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, która uprawnia zamawiającego do dokonania oceny ofert przed zbadaniem czy wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega

Tryb wykluczenia wykonawcy, który kłamie w kwestii spełniania warunków udziału

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające zamawiającego w błąd i mogące mieć istotny wpływ na decyzje w postępowaniu. Mata Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

dokumentacji postępowania, w tym wymogi zawarte w siwz  i ogłoszeniu o zamówieniu. Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny

Wolna ręka po unieważnionym przetargu z 25 częściami

ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik

Zamówienia uzupełniające udzielane dotychczasowemu wykonawcy należy zrealizować w trybie z wolnej ręki

Pytanie Zamawiający przeprowadził postępowanie na wykonywanie usług leśnych w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. W ogłoszeniu o zamówieniu przewidziano możliwość udzielania

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

. Wprowadzając nowe brzmienie art. 91 ust. 2a ustawy PZP zamiarem ustawodawcy była zmiana dotychczasowej praktyki w zakresie ustalania kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 91 ust. 2a, cena była jedynym kryterium oceny

Prawo opcji nie jest tożsame z zamówieniem uzupełniającym

na obowiązek wykonania zakresu objętego zamówieniem podstawowym, do którego zakupu zadeklarował się zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Instytucja prawa opcji w praktyce udzielania zamówień publicznych nie jest powszechnie wykorzystywana

Czy trzeba unieważnić przetarg, gdy minie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia?

datę dzienną jego zakończenia. W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się sytuacje gdy zamawiającemu nie udaje się zawrzeć umowy z wykonawcą zamówienia publicznego przed upływem określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu, jaki został wyznaczony na rozpoczęcie jego

Pełnomocnictwo i zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii poświadczonej elektronicznym podpisem wykonawcy?

notariusza. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych: 1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, nie został sporządzony w postaci

Jak szybko udzielić zamówienia, aby zapobiec negatywnym skutkom braku zawartej umowy?

opublikować ogłoszenie o zamówieniu w terminie umożliwiającym uwzględnienie minimalnych terminów składania ofert (...)”. Oczywiście skorzystanie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp przez zamawiającego musi mieć należyte uzasadnienie. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w

O bezpiecznych zasadach korekty ofert

mogłaby zostać uznana za zmianę w treści oświadczenia woli wykonawcy . Więcej na portalzp.pl Katarzyna Bełdowska Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień

Jak zwracać zabezpieczenie wykonania umowy po robotach budowlanych i usłudze nadzoru inwestora?

zwracane po jej upływie, ale praktycznie nie istnieją przesłanki jego egzekwowania. Andrzej Łukaszewicz Od 1989 r. zajmuje się przygotowaniem, prowadzeniem i doradztwem w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządowych. Posiada także bogate doświadczenie zdobyte przy obsłudze wykonawców

Czy w procedurze odwróconej trzeba ocenić oferty, nawet gdy wszystkie przekraczają możliwości finansowe zamawiającego?

;. Więcej na portalzp.pl Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

zamówieniach publicznych organizowanych przez wielkopolskie gminy, poinformował Urząd. Wkrótce UOKiK podejmie kolejne działania, dotyczące rynku odpadów, zapowiedziano także. "Jedną z form startu przedsiębiorców w przetargu jest stworzenie konsorcjum

Małe firmy bez zamówień. Zmieniać prawo czy mentalność

sformułowanie jednego z przepisów ustawy, według którego "zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości" (art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych). Zapis ten jest często błędnie interpretowany jako całkowity zakaz dzielenia

Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

stawianym przed ustawą prawa zamówień publicznych. Ponadto na potwierdzenie powyższego, należy wskazać, że brak jest, bowiem przepisu w PZP, który zakazywałby takich praktyk. Instytucję prawa opcji każdorazowo należy rozpatrywać w związku i łącznie z innymi przepisami prawa zamówień publicznych, bowiem

Co zrobić, gdy masz wątpliwości co do autentyczności referencji?

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie”. Więcej na Portal ZP Dominika Perkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych, była m.in. zastępcą naczelnika wydziału zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

Zobacz, jak poprawnie oszacować usługi projektowe i nadzoru inwestorskiego

prowizje i inne podobne świadczenia. Ważne Zamawiający , szacując wartość przedmiotu zamówienia , powinien wziąć pod uwagę wszystkie dostawy, usługi lub roboty budowlane tego samego rodzaju, które chce nabyć w określonym czasie, stosownym do okresu na który sporządza plan zamówień publicznych . Przy

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych - ujednolicony tekst ustawy

euro - dla dostaw, usług i robót budowlanych Słowacja 20.000 euro - dla robót budowlanych 10.000 euro - dla dostaw i usług Węgry 54.985 euro - dla robót budowlanych 29.326 euro - dla dostaw i usług AUTOR ARTYKUŁU Marek Okniński praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, członek komisji przetargowych np

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

. Jednak kurczący się rynek nie jest ich jedynym zmartwieniem. Najnowsze badanie firmy doradczej KPMG pokazuje, że skarżą się na praktyki przetargowe. - Wykonawcy podkreślają, że w zamówieniach publicznych należy zmieniać nie tyle prawo, co praktykę jego stosowania i interpretowania - mówi dyrektor KPMG

Zamawiający musi określić gwarantowaną wielkość zamówienia

publicznych, który nakazuje aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny. Zamawiający nie opisując wielkości gwarantowanych stosuje praktykę, która pozostawia wykonawcę w niepewności co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia właściwą kalkulację ceny

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania - obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie w sprawie

Czy można wymagać kopii umowy o pracę ?

publicznego pracowników zatrudnianych na umowę o pracę. W praktyce udzielania zamówień publicznych zaczęło zyskiwać na popularności działanie zamawiających, którzy na potwierdzenie zatrudniania przez wykonawcę zamówienia publicznego pracowników na podstawie umowy o pracę, określali

Kiedy dozwolony jest podział zamówienia na części?

Ustawa Pzp zakazuje podziału zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania jej przepisów* W praktyce wiele problemów może nastręczać odróżnienie jednego zamówienia o złożonym charakterze od dwóch lub więcej odrębnych

Rząd przyjął założenia do ustawy o elektronicznej fakturze w zamówieniach publ.

zamówieniach publicznych będzie podstawowym celem ustawy, która zostanie opracowana na podstawie założeń. "W praktyce oznacza to, że zamawiający zamówienia publicznego (administracja publiczna), zostanie zobowiązany do przyjmowania faktur elektronicznych (od daty transpozycji

Wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Realizując powyższy obowiązek *1 w większości przetargów zamawiający przedstawia wzór umowy. Jak wykazuje praktyka udzielania zamówień publicznych niejednokrotnie występują sytuacje w których przedstawione przez zamawiającego wymogi dotyczące treści przyszłej umowy naruszają

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

publicznego obowiązuje od 22 grudnia 2009 r. Przepisy zawarte w art. 151a ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszczające możliwość wypłacenia zaliczki, zostały wprowadzone między innymi w celu ułatwienia, zwłaszcza małym przedsiębiorcom, wykonywania zamówienia publicznego. Decyzja

KE wzywa Polskę do stosowania prawa dot. udzielania koncesji na energię wodną

Królestwu) oraz o przesłaniu drugiego uzupełniającego wezwania do usunięcia uchybienia Włochom. KE chce w ten zagwarantować, że zamówienia publiczne w sektorze energii elektrycznej będą udzielane i odnawiane zgodnie z prawem UE. "Komisja uważa, że ramy prawne i praktyki w

Polska zbrojeniówka w cieniu wojny i zamówień

teraz otwarta wojna w Ukrainie jest głównym argumentem MON, żeby uzbrojenie kupować szybko, bez udziału polskiego przemysłu. Przy równoczesnych zapewnieniach, że jeżeli tylko polski producent będzie w stanie dostarczyć sprzęt o wymaganych parametrach i w określonym terminie, "to zamówienie na pewno

Czy kwota podana na otwarciu ofert może być niższa niż wartość szacunkowa zamówienia?

W praktyce udzielania zamówień publicznych zdarzają się jednak sytuacje, gdy kwota podana na otwarciu ofert jest niższa niż wartość szacunkowa zamówienia. Wykonawcy, który złożył ofertę przetargową nie przysługuje jednak możliwość wniesienia z tego tytułu zasadnego odwołania do

Czy jednokrotna realizacja zamówienia potwierdza doświadczenie wykonawcy?

cechom określonym przez zamawiającego w ramach opisu spełniania warunków udziału w postępowaniu, posiada ugruntowaną wiedzę i doświadczenie na poziomie gwarantującym należyte wykonanie zamówienia publicznego. Za racjonalny uznać należy pogląd zgodnie z którym wielokrotne (a na

Jak ocenić ofertę wykonawcy, który nie jest płatnikiem VAT?

(...)”. Justyna Andała-Sępkowska Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych. Więcej na Portal ZP

Procedura zawierania umów na części - niezbędne formalności

wykonawcom pod względem formalnym udziału w postępowaniach. Więcej na Portal ZP Marta Mikulska-Nawacka Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Portal ZP Katarzyna Bełdowska ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach