w biuletynie zamówień publicznych

Marek Okniński

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zmiana progu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Projekt zmiany Prawa zamówień publicznych przewiduje zmniejszenie progu obligatoryjnej publikacji ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Jak wypełnić ogłoszenie o wykonaniu umowy, jeśli zostały w niej wprowadzone aneksy terminowe?

Zakres informacji zawartych w ogłoszeniu o wykonaniu umowy został określony, zgodnie z art. 272 ust. 2 ustawy Pzp, w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W Biuletynie Zamówień Publicznych można zamieścić ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej 30 000 euro

Wskazana powyżej możliwość ma na celu rozszerzenie grona potencjalnie zainteresowanych złożeniem oferty wykonawców, a jej zastosowanie zależy od woli zamawiającego.

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

Jak przebiega procedura podstawowa w III wariancie?

postępowania od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych . Minimalny termin na złożenie ofert w postępowaniu na dostawy i usługi to 7 dni, a na roboty budowlane – 14 dni. Po złożeniu oferty zamawiający przekazuje wykonawcom, których oferty

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli natomiast wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający w tym samym terminie przekazuje

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

Czy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia należy opublikować na stronie WWW?

. Publikuje się je odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia służy generalnie celom statystycznym i jest czynnością zamawiającego już poza procedurą zamówienia publicznego Oficjalne publikatory Zgodnie

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

Wspólne prowadzenie postępowania - zasady publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówień

tym każdy musi osobno opublikować w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Czy też zamawiający, który przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , ma dokonać publikacji w imieniu obydwu? Czy w tym przypadku byłyby to dwa ogłoszenia czy jedno

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Przetarg nieograniczony po nowelizacji Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Dostęp wykonawców do siwz

Dostęp wykonawców do siwz

nałożonego na zamawiającego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku udostępnienia swiz na stronie internetowej. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

W przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma obowiązku publikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, przewidziano możliwość przekazania odpowiednio Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Powinno ono zawierać co najmniej: - nazwę

Zamawiający musi podać uzasadnienie unieważnienia przetargu

uzasadnienia faktycznego i prawnego. Zamawiający nie ma natomiast obowiązku zamieszczania informacji o unieważnieniu postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych lub własnej stronie internetowej. Na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest

Konsekwencje nieopublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

uzasadnione podstawy, aby sądzić, że działa zgodnie z ustawą, - umowa została zawarta (w zależności od wartości zamówienia) odpowiednio po upływie 5 dni od dnia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo po upływie 10 dni od dnia publikacji takiego

Jak prawidłowo wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

? Odpowiedź Wypełniając sekcję IV.6. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, powinieneś podać najniższą i najwyższą cenę ofert złożonych w Twoim postępowaniu, niezależnie od tego, czy zostały one odrzucone i poddawane były ocenie

Nowe zasady zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W świetle nowych regulacji ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamawiający można zmienić, zamieszczając Ogłoszenie o

Konsekwencje braku ogłoszenia o przetargu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o prowadzonym przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych (dotyczy zamówień o wartości od 14.000 do progów unijnych, które w zależności od rodzaju zamawiającego wynoszą

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp). Ustawodawca nie przewidział żadnego obowiązkowego

Jakie wartości - brutto czy netto - należy wpisać w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia?

o udzieleniu zamówienia, zamieszczanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Sekcji IV "Udzielenie zamówienia" powinieneś podać cenę wybranej oferty oraz cenę oferty najniższą i najwyższą. Podane wartości są wartościami brutto. Z definicji ceny wyrażonej w ustawie

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

Gdzie szukać ogłoszeń o zamówieniach publicznych?

wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. netto. Potencjalni oferenci dostaną natomiast imienne zaproszenia do złożenia ofert. Natomiast w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od 130.000 zł. netto ogłoszeń należy szukać na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Czy nowe Pzp pozwala korzystać z trybu z wolnej ręki w procedurach poniżej progów unijnych?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Pzp zamówienie z wolnej ręki będzie można zastosować dla zamówień o wartościach poniżej progów unijnych ? Czy należy wtedy umieszczać ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych? Czy trzeba również prowadzić protokół postępowania? Odpowiedź: Tak, procedura z

Kody CPV

Kody CPV

publicznego ogłaszanych po wejściu w życie wyżej wskazanego rozporządzenia Komisji WE jeżeli w treści ogłoszenia nie będzie zawartych nowych kodów CPV takie ogłoszenie nie zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie umowy tylko przy określonych przesłankach zmiany

Ogłoszenie o zmianie umowy tylko przy określonych przesłankach zmiany

okoliczności. Czy po podpisaniu aneksu muszę ogłosić zmianę umowy? Jeśli tak to na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 czy pkt 4 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Konieczność zamieszczenia ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zależy od podstawy

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybach konkurencyjnych zamieszcza się: bez względu na wartość zamówienia - zawsze na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na jego stronie internetowej, w zależności od wartości zamówienia - w Biuletynie Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) lub w

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy, na zasadach określonych w dziale III rozdziale 2 ustawy Pzp. Samo zawarcie umowy ramowej w rozumieniu ustawy Pzp. nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia publicznego. Z tego względu należy stwierdzić, że

UZP

wydawniczą, wydawania w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą, zapewnienia warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej, prowadzenia współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

Pytanie: Czy zgodnie z nową ustawą Prawo zamówień publicznych należy obowiązkowo ująć zadanie w planie zamówień publicznych, aby móc opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych? Najbliższa aktualizacja planu zamówień publicznych w mojej

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

formalności powinnam dopełnić? Odpowiedź: O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania a także zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania. Z każdej procedury należy ponadto sporządzić protokół. Postępowanie o

Zasady przekazywania ogłoszeń o modyfikacjach do Dziennika Urzędowego UE

uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Tym samym sytuacja faktyczna, która została wskazana w treści pytania nie obliguje do zamieszczenia ogłoszenia o

Publikując ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, możesz uniknąć jej unieważnienia

umowy? Nie opublikowaliśmy ogłoszenia o zamówieniu.  Odpowiedź:  Dla trybu zamówienia z wolnej ręki ustawa Pzp przewiduje możliwość odpowiednio przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Odstąpienie od umowy unijnej. Czy publikować modyfikacje F20 w przypadku nieprzewidzianych okoliczności?

zamówień publicznych, który stanowi, że: W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający: 1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub

Sprawdź, jak zamówić usługę społeczną na nowych zasadach

Pytanie: Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę cateringową – społeczną o wartości ok. 90.000 euro . W jaki sposób, w myśl nowych przepisów, należy tego dokonać? Czy postępowanie ogłaszam w  Biuletynie Zamówień Publicznych , czy tylko na stronie

Stan epidemii nie wydłużył procedur udzielania zamówień

publicznych w 2020 roku czas prowadzenia procedur udzielania zamówień publicznych nie uległ wydłużeniu. W oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów unijnych

Połączenie części zamówienia w jedno zamówienie - czy wolno w ten sposób zmodyfikować siwz?

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne; b)     przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z

Jak stosować rozporządzenie unijne i specustawę polską w postępowaniach krajowych z dofinansowaniem unijnym

, poz. 129 ze zm.): „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i

Jak przygotować się do pełnej elektronizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku?

Pytanie: Od 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie nowa ustawa Pzp a wraz z nią pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych – także tych o wartościach poniżej progów unijnych . Co zamawiający musi posiadać oprócz podpisu kwalifikowanego oraz konta w Biuletynie Zamówień

Sprawdź, przez jaki czas należy publikować informacje o udzieleniu zamówienia w BIP

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia.  Powyższy przepis nie precyzuje natomiast okresu udostępniania informacji w BIP, zarówno minimalnego jak i

Jakie działania należy podjąć, gdy wybrany wykonawca nie chce podpisać umowy?

 tej części? Jaką podstawę prawną zastosować? Czy należy powtórnie opublikować ogłoszenie poprzez jego umieszczenie na stronie WWW zamawiającego i w  Biuletynie Zamówień Publicznych ? Odpowiedź: W sytuacji opisanej w pytaniu zamawiający ma prawo wybrać ofertę kolejnego wykonawcy

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu

Pytanie: Ustawa o zamówieniach publicznych mówi o zamieszczaniu ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych , Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz o zamieszczaniu informacji o ogłoszeniach lub zmianach ogłoszeń w swojej siedzibie i na stronie

Usługi społeczne, a obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

ustawy Pzp zamawiający może udzielić tego rodzaju zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 omawianego artykułu, zgodnie z którymi: 1) Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący; 2) Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a

Funkcjonowanie systemu zamówień publicznych

opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych , a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych podczas jednego postępowania w

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

ustawy Pzp sformułowania „nie krótszy niż 7 lub 14 dni" od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz „nie krótszy niż 35" od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej oznaczają, że przy wyznaczaniu terminu składania

Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu: Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia. Zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami wprowadzającymi, nowe Prawo zamówień publicznych ma wejść w

Zmiany Prawa zamówień publicznych wprowadzane w ramach tzw. tarczy 4.0.

, jednocześnie znosi – jak się wydaje nieco archaiczny obowiązek, korzystania z tablicy ogłoszeń. Powszechnym stało się bowiem w praktyce udzielania zamówień publicznych , że informację o nowych przetargach najwięcej zainteresowanych czerpie z Biuletynu Zamówień Publicznych. W ustawie z 19 czerwca 2020

Prezydent podpisał ustawę Prawo zamówień publicznych

ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (o wartości poniżej progów unijnych) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów unijnych); 5) zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą

Zamawiający nie musi zamieszczać informacji o zamiarze zawarcia umowy w BIP

Pytanie Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych należy zamieścić informację o zamiarze zawarcia umowy z jedynym dostawcą wody w mieście przed zastosowaniem trybu z wolnej ręki? Odpowiedź Ogłoszenie o

Czy siwz musi zawierać postanowienia związane z udziałem w postępowaniu podmiotów zagranicznych?

przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem tzw. procedury krajowej (uproszczonej). Tym samym, był zobowiązany do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 40 ust. 2 ustawy Pzp ). Treść ogłoszenia powinna zawierać

Szacunkowa wartość zamówienia publicznego a oferty częściowe

Podstawa prawna - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1481).

Zamówienia uzupełniające

, że było przewidziane w treści ogłoszenia o zamówieniu podstawowym, - opublikowania ogłoszenia o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony

Co zrobić z umową zawartą niezgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych?

czym ogłosił zamówienie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Przeprowadzono procedurę i podpisano umowę z wykonawcą . Z przepisów wynika, że zamawiający powinien zsumować zamówienia i przekazać ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Czy teraz zamawiający ma obowiązek na

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

ogłoszeń o zamówieniach w Biuletynie Zamówień Publicznych, wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia" - czytamy także. Na rzecz zrównoważenia pozycji stron działać będą z kolei m.in. wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (czyli niedozwolonych) oraz

Usługi prawne bez przetargu

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przewiduje (w brzmieniu ustalonym nowelizacją z czerwca 2016 r.) nowy rodzaj zamówień tj. zamówienia społeczne. Udzielanie tego rodzaju zamówień podlega znaczącym uproszczeniom w procedurze

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowego Prawa zamówień publicznych, którego celem jest m.in. zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach, efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, a także

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2

Najpopularniejsze kryteria pozacenowe

złożonych ofert w ponad 93% postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w ponad 85% zamówień ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zobacz: Cena jako jedyne kryterium tylko w zamówieniach powszechnie dostępnych

Usługi ochrony jako usługi społeczne

W przypadku gdy przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego są usługi ochrony, zamawiający zobowiązany jest przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w oparciu o przepisy ustawy Pzp dopiero gdy wartość zamówienia jest wyższa niż równowartość 750.000 ? *1

Istotna zmiana w procedurze przetargu ograniczonego

zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień, których

Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

stosowaniu klauzul społecznych należy przekazać dane dotyczące: - liczby i wartości postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia publicznego, w których zastosowano klauzule społeczne; - numeru ogłoszenia i rodzaju publikatora (Biuletyn Zamówień

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

osiągać strategiczne cele gospodarcze i społeczne" - dodała minister. Zamówienia publiczne to kluczowa forma udziału sektora publicznego w gospodarce. W ten sposób towary, usługi i roboty budowlane zamawia w Polsce prawie 34 tys. podmiotów. Wartość zamówień udzielanych w

Nowelizacja Pzp

Odpowiedź Po nowelizacji ustawy Pzp zamawiający - tak jak dotychczas - ogłosi przetarg nieograniczony na zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przetargu o tej wartości nie zmienią się także terminy składania ofert. Podstawowa

Upewnij się, jak poprawnie publikować informacje o zmianach ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE

niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej. Zgodnie natomiast z art. 11c ustawy Pzp

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

Pytanie Przez pomyłkę zamieściłam w Biuletynie ZP ogłoszenie o zamówieniu publicznym poniżej kwoty 14.000 euro. Określiłam jego charakter jako ogłoszenie obowiązkowe. Niestety jest już po podpisaniu umowy z wykonawcą. Jakie konsekwencje będą wynikały

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

. (pkt 8), Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w N. (pkt 9), Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia (pkt 10), osoba zatrudniona na samodzielnym stanowisku ds. planowania i rozwoju gminy (pkt 11). Pismem z dnia 29 października 2021 r. organ poinformował

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu: Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia. * Usprawnienie postępowania przed KIO Nowe prawo

Ustawa PZP - Rozdział 3: Ogłoszenia

Art. 11. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie: 1)zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, zwanego dalej "Urzędem"; 2)publikuje

PIIZ: Liczba ogłoszeń ws. zamówień publ. na ICT spadła o 32,5% r/r w I-X 2016

. Ograniczenia zamówień widoczne są zarówno w ogłoszeniach publikowanych w krajowym Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP), jak i w europejskim Tenders Electronic Daily (TED). BZP odnotowało spadek liczby ogłoszeń o ponad 29% od początku roku, a TED - o ponad 42%. Polska od kilku lat utrzymuje się w czołówce pod

Zakup książek to też zamówienie publiczne

prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8b ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 , zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej

Kiedy możemy mówić, że zamówienie zostało udzielone?

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

internetowej Miasta (...), na której znajduje się również Biuletyn Informacji Publicznej, było w okresie udzielania zamówienia na wykonanie dokumentacji będącej przedmiotem zastosowania korekty, jedynym i najbardziej upublicznionym miejscem do zamieszczania ogłoszeń, do których nie miały zastosowania przepisy

Publikacja ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego

tj. data zawarcia umowy jest w każdej części inna? Trzeba za każdym razem w dniu zawarcia umowy ogłaszać na Biuletynie Zamówień Publicznych udzielenie zamówienia z datą tejże umowy? A jak się postępuje jeżeli zamówienia w 1 części zostało unieważnione z powodu braku ofert - dwukrotnie (zamówienie po

Wartość zamówienia a wynagrodzenie wykonawcy

zamówienie licząc wartość usług na 24 miesiące tj. 620.000 x 2 lata = 1.200.000 i ogłosić jako postępowanie UE powyżej progów. Czy mogę szacować 12 m-cy choć umowa będzie na 2 lata i będzie wtedy przetarg poniżej progów ogłoszony w Biuletynie ZP?   Prawo

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

Pytanie W Biuletynie ZP na stronie UZP wybiera się informację czego dotyczy zamówienie. Można wybrać: zamówienie publiczne, zawarcie umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). Przy wyborze "zamówienia publicznego" nie

Kalendarium ISBnews

--10:00: GUS poda dane o stopie bezrobocia zarejestrowanego na koniec listopada --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny nr 11 - m.in. dane o nowych zamówieniach w przemyśle --14:00: GUS poda dane o koniunkturze konsumenckiej w grudniu

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

listy, okaże się w praktyce. Krajowa lista sankcyjna dostępna jest publicznie (w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych), zaś decyzja o wpisie na listę podlega natychmiastowemu wykonaniu. Te dwa czynniki implikują praktyczne konsekwencje

Po zakończeniu negocjacji należy sporządzić protokół z postępowania

Pytanie Wszcząłem procedurę na podstawie art. 5 ust. 1b Prawo zamówień publicznych. Umieściłem ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. W punkcie wartość szacunkowa

Budowlańcy: Niekompetentni urzędnicy i szkodliwy system zamówień publicznych

ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych wpływały 4,3 oferty, podczas gdy rok wcześniej - 3,9. Z kolei w przetargach przekraczających próg unijny (równowartość ok. 21,9 mln zł), które publikowane były w Dzienniku Urzędowym UE, ten wskaźnik konkurencyjności wynosił odpowiednio: 4,94 i 4,51.

Naftowe embargo wstrząśnie Rosją. A UE szykuje kolejne sankcje

petrodolarami. Osinowy kołek w imperialne plany Kremla Według ich ocen to ponownie zachwieje gospodarką Rosji, która w listopadzie zaczęła się stabilizować po wcześniejszych wstrząsach, a sprzyjał temu wzrost zamówień publicznych.  Analitycy banku centralnego Rosji wskazali jednak, że cześć problemów

Opublikuj ogłoszenie o zamówieniu w odpowiednim czasie!

drugiego postępowanie powinna być poniżej progu unijnego. Odpowiedź W przypadku wyboru trybu przetargu nieograniczonego, powinieneś zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP. Ze względu wartość Twojego zamówienia, brak jest podstaw do

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

terminologii, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Wśród kluczowych założeń jest promowanie pozacenowych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach. Nowe Prawo zamówień publicznych wdraża też przepisy dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady: 2014/24/UE i 2014

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach przewidzianych ustawą; 3) wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą; 4) (uchylony); 5) prowadzi i ogłasza na

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

dla dostaw i usług oraz 14 dni dla robót budowlanych - licząc od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych. Okoliczność wyznaczenia krótszego niż minimalny terminu składania ofert (różnica 1 dnia) stanowi naruszenie przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych popełnione na etapie przygotowania

Ile trwa przetarg ?

opublikowanym* sprawozdaniu Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 roku poinformowano, w oparciu o dane zawarte w ogłoszeniach opublikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych jak i w Dzienniku Urzędowym UE, że średni czas trwania postępowania o wartości nie przekraczającej progów

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

. Składanie ofert częściowych Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że w Biuletynie Zamówień Publicznych istnieje możliwość zamieszczenia jednego ogłoszenia i wykorzystania w sekcji IV Udzielenie zamówienia formularza ogłoszenia tyle razy, ile to jest konieczne, tylko gdy

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (a nazwa zamówienia jest elementem ogłoszenia), zamawiający: zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zamawiający ma obowiązek podać liczbę odrzuconych ofert w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Pytanie Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Czy w związku z powyższym w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych powinno się wpisać, że odrzucono jedną

Starosta Mikołowski ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Jaworzu ul. Lipowa 22

telefonicznym ustaleniu terminu. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Mikołowie, w siedzibie Urzędu przy ul. Żwirki i Wigury 4a, pok. 336 lub telefonicznie pod nr (032) 32-48-254  w godz. 8.00-14.00. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, 3)      zawarł umowę z naruszeniem przepisów art. 94 ust. 1 albo art. 183 ust. 1, jeżeli uniemożliwiło to Izbie uwzględnienie odwołania

Ustawa PZP - Rozdział 2: Dynamiczny system zakupów

. 3. Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych drogą elektroniczną za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu, a Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przekazuje się drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej

Podwyższenie progu stosowania ustawy Pzp. Nowa ustawa już w obowiązuje!

zamieszczenia ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, - po drugie - obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminacyjny. 3. Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający będzie mógł zapraszać do udziału w przetargu

W dotychczas obowiązującym stanie prawnym zamawiający w przypadku przetargu nieograniczonego w zależności od wartości zamówienia obligatoryjnie publikował ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych bądź Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Dodatkowo, na podstawie art

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania, w szczególności: 1) temin składania ofert uwzględniający czas

Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2014 roku

wyłącznie elektroniczna forma przesłania sprawozdania. W celu przekazania rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień należy: - posiadać login-BZP i hasło-BZP do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje

Unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego

ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki; 2) nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich; 3) zawarł umowę z naruszeniem przepisów

Unieważnienie postępowania o zamówienie z naruszeniem ustawy Pzp jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych

takiego zadania. W budżecie przewidziano odbudowę mostu na rzece Stobrawa w miejscowości X. Zadania różniły się nazwą rzeki. W takiej sytuacji zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych. Po zmianie nazwy w budżecie ogłoszono nowy przetarg

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający przekazuje

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: 1. zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w