w art 88 pzp

Justyna Rek-Pawłowska

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

Artykuł 128 ustawy Pzp należy stosować także w procedurach krajowych tj. do zamówień poniżej progów unijnych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Jak i w jakim terminie poprawnie je opublikować?

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

stosunku do których przesłanki określone w art. 5 ust. 1 nastąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy.   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony Art. 15. Ustawa

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

Ustawa o partnerstwie publiczno - prywatnym

przedsiębiorcę zagranicznego;   Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 3) składnik majątkowy - nieruchomość, część składową nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), Ustawa PZP - Dział III Przepisy szczególne b) przestępstwo, o którym mowa w

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Ustawa PZP - Dział I Przepisy ogólne Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie

Jak opisywać parametry nabywanego sprzętu komputerowego?

opracowany zgodnie z przepisami art. 29-31 Pzp. Poniżej przedstawiam przykładowe opisy procesora wykorzystywanego w zamawianym serwerze z uwzględnieniem wskazanej powyżej zasady. Opis procesora naruszający wymogi Pzp: Lp

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 82. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. (uchylony) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

, komplementariusza, urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za: a) przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), b

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu