ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych

Anna Popiołek, Marta Piątkowska

Urzędy pracy bez ubezpieczenia zdrowotnego? Czy bezrobotnych ubędzie?

Urzędy pracy bez ubezpieczenia zdrowotnego? Czy bezrobotnych ubędzie?

- Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, aby oddzielić status bezrobotnego od możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego - powiedział ?Gazecie? wiceminister pracy Jacek Męcina.

"Rz": Urzędy bez pieniędzy, bezrobotni bez składek

- Kolejne urzędy pracy zawiadamiają ZUS, że nie mogą opłacić bezrobotnym ubezpieczenia zdrowotnego - ujawnia "Rzeczpospolita".

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia nam bezpłatne leczenie. Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu? Czy można się samemu ubezpieczyć?

Jak wyrobić kartę EKUZ? Gdzie i jak dlugo jest ważna?

Jak wyrobić kartę EKUZ? Gdzie i jak dlugo jest ważna?

wydana osobie zgłoszonej do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli np. zatrudnionej na umowę o pracę, prowadzącej własną firmę, zarejestrowanej jako bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy, emerytowi, renciście. Kartę mogą otrzymać także osoby nieubezpieczone, którym polskie ustawodawstwo przyznaje prawo do

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

jego przyznania, na rachunek płatniczy, prowadzony na terenie Polski. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

. Zgodnie z ustawą, okres pobierania dodatku nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. Wnioski o przyznanie dodatku mają być składane w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

bezrobotnych oraz stypendium. Wnioski o przyznanie dodatku mają być składane w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wypłata dodatku ma następować w ciągu maksymalnie 7 dni, od dnia

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy. O 1400 zł

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy. O 1400 zł

społecznych lub zdrowotnego w ZUS lub KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba uprawniona jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium albo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Co ważne, świadczenie przysługuje również bezrobotnym już

MRPiPS: W ramach dodatku solidarnościowego wypłacono 110 mln zł dla 85 tys. osób

Społecznych (ZUS) od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Nie łączy się z zasiłkiem dla bezrobotnych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

; także studiów doktoranckich. Kto ma obowiązek zgłosić uprawnioną osobę do ubezpieczenia? Płatnik składki to w przypadku pracownika pracodawca, w przypadku ucznia – szkoła (jeżeli rodzic lub inny opiekun prawny nie może zgłosić dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego), w przypadku bezrobotnego &ndash

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

Rejestracja w urzędzie pracy. Jak to zrobić?

ubezpieczenie Zarejestrowani bezrobotni mogą też liczyć na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie podlegają mu z innego tytułu, np. posiadania gospodarstwa o powierzchni powyżej hektara. Składkę zdrowotną za bezrobotnego opłaca urząd pracy. Bezrobotny może również zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia

Dziesiątki osób zapisane w rejestrach bezrobotnych od 20 lat. Co się dzieje w zagłębiu polskiego bezrobocia?

Dziesiątki osób zapisane w rejestrach bezrobotnych od 20 lat. Co się dzieje w zagłębiu polskiego bezrobocia?

tych osób, które zasilają urzędowe statystyki w pośredniaku. Oficjalnie jest bezrobotną, nieoficjalnie – sezonowo wyjeżdża do pracy za granicę przy zbiorach. – Ludzi, którzy rejestrują się w urzędach tylko po ubezpieczenie zdrowotne, jest tutaj wielu. Dużo osób wyjeżdża do pracy sezonowo

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

okres ubezpieczenia. Wtedy potrzebne będzie świadectwo pracy, umowa-zlecenie czy decyzja z urzędu pracy o utracie statusu osoby bezrobotnej. Na podstawie wniosku NFZ zawrze z nami umowę. Jesteśmy wówczas objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie, a przestajemy być z dniem rozwiązania

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

, począwszy od dnia nabycia prawa do tego dodatku. Powyższego warunku niepodlegania ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jednakże nie stosuje się do bezrobotnych. Natomiast warunku niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie stosuje się do osób, które zostały

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

także objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Dodatek solidarnościowy oraz koszty obsługi dodatku (1% kwoty przeznaczonej na wypłatę) mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy. Ustawa zakłada również podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1 200 zł w

Kiedy przysługuje zasiłek solidarnościowy z powodu utraty pracy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 66

Kiedy przysługuje zasiłek solidarnościowy z powodu utraty pracy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 66

2020 r. na skutek upływu czasu jej trwania). Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jest zgłoszona do

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

Do lekarza bez kolejki. Ile to kosztuje?

żaden ubezpieczyciel nie pokryje jego kosztów. Jeśli pacjent nie opłaca składek na podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, którym objęci są wszyscy pracujący, emeryci, renciści i zarejestrowani bezrobotni, za przyjazd karetki zapłaci z własnej kieszeni. Abonamenty medyczne są ogólnodostępne. Z polisami bywa

Koronawirus. Czeka nas eksplozja bezrobocia na Opolszczyźnie?

Koronawirus. Czeka nas eksplozja bezrobocia na Opolszczyźnie?

przypadłości zdrowotnych należy być ubezpieczonym – mówi Tomasz Kwiatek. Trzy dni kwarantanny Zasiłek dla bezrobotnego to obecnie od 680 zł do niewiele ponad 1000 zł. Można go dostawać albo przez rok, albo przez 180 dni. Jak długo i ile – o tym decyduje spełnienie określonych warunków. Osoba bez

ZUS w Częstochowie wypłacił już ponad 5 mln zł dodatku solidarnościowego

ZUS w Częstochowie wypłacił już ponad 5 mln zł dodatku solidarnościowego

, a także składkę zdrowotną. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa. - Wniosek o dodatek solidarnościowy, o symbolu EDS można złożyć wyłącznie elektronicznie za

Dodatek solidarnościowy. 113 wniosków w ZUS w Częstochowie w pierwszym dniu

Dodatek solidarnościowy. 113 wniosków w ZUS w Częstochowie w pierwszym dniu

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

Można składać wnioski o zasiłek solidarnościowy. Nie przysługuje jednak wszystkim, którzy stracili pracę

ubezpieczeń społecznych. Dodatek z ubezpieczeniem w gratisie Ktoś, kto dostaje dodatek, podlega ZUS-owskim ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawę do naliczenia składek stanowi wypłacona kwota świadczenia. Dodatek solidarnościowy oraz koszty jego obsługi (1 proc. kwoty

Wnioski o dodatek solidarnościowy tylko do końca sierpnia. Do wzięcia 1,4 tys. zł

Wnioski o dodatek solidarnościowy tylko do końca sierpnia. Do wzięcia 1,4 tys. zł

o dodatek mogą składać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Aby otrzymać wsparcie, należy także wykazać ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę przez łączny

Szwed z MRPiPS: Spadek stopy bezrobocia do 6,4% na koniec 2018 to 'ambitny' plan

zaktywizować, uważa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Według niego, liczba bezrobotnych mogłaby spaść, gdyby rejestracja w urzędzie pracy przestała być niezbędna do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej. "Dosyć ambitnie wpisaliśmy w projekt

Nie wstydź się pójść do urzędu pracy. "Dla mnie zwolnienie po ponad 25 latach zatrudnienia w jednym miejscu to najlepsze, co mi się w życiu przydarzyło"

samoposzukiwania zatrudnienia. Mogą zyskać też prawo, po spełnieniu określonych wymagań, do zasiłku dla bezrobotnych i ZUS-owskiego ubezpieczenia. By skorzystać z takiej pomocy, trzeba zacząć od zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Procedura polega m.in. na wypełnieniu odpowiedniego wniosku i

Bezrobotni mają dostać 1400 zł dodatku solidarnościowego. Pomysł prezydenta ma jednak wiele pułapek

odprowadzane składki emerytalno-rentowe i będzie podlegał pod ubezpieczenie zdrowotne. W projekcie czytamy też, że jeśli ktoś będzie pobierał dodatek, to w tym samym czasie nie będzie mu przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych. Natomiast sam zasiłek dla bezrobotnych - to kolejny punkt w projekcie prezydenta - ma

Szwed z MRPiPS: Stopa bezrobocia spadnie do 5,4% w 2019 roku

bezrobocia. [?] Zakładamy poziom 5,4% na 2019 r. - to jest ambitny plan" - powiedział Szwed w wywiadzie dla Polskiego Radia Katowice. "Część osób pozostaje w statystykach ze względu na ubezpieczenie zdrowotne, część osób, którą powinniśmy aktywizować - to są osoby

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

umowy nie przysługuje rodzicowi, który stracił pracę – przypomina adwokat. Zawierając umowę uaktywniającą z nianią, można liczyć na dofinansowanie. – Składki za nianię na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS finansuje te

Jak legalnie zatrudnić nianię

zatrudniona legalnie, na podstawie umowy uaktywniającej przepracowała co najmniej 365 dni, a budżet państwa opłacał za nią składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to może liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Wystarczy, że się zarejestruje w urzędzie pracy. Ustawa o promocji zatrudnienia nie wymaga, by

W Płocku z powodu koronawirusa ludzie na razie nie tracą masowo pracy. Jest pomoc dla przedsiębiorców

wszystkim o nabycie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast osób, które rejestrują się z powodu utraty posady, mających prawo do zasiłku, jest w tej grupie maksymalnie 15-20 proc. I nie jest to jakaś jednolita grupa zawodowa, to ludzie z bardzo różnych branż. Najprawdopodobniej jednak w grupie &bdquo

Karta EKUZ zamiast ubezpieczenia turystycznego to zdecydowanie za mało w czasie pandemii

Z tego poradnika dowiesz się: czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ kto może z niej skorzystać i jakie daje przywileje kiedy karta EKUZ nie wystarczy, by korzystać z bezpłatnej służby zdrowia za granicą gdzie sprawdzić, jakie obostrzenia obowiązują przy wjeździe do innych krajów

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

pełnych składek, które obecnie razem ze składką zdrowotną wynoszą 1316 zł miesięcznie (od przyszłego roku wzrosną do ok. 1435 zł). - Postanowiłam więc, że przynajmniej nie będę płacić 70 zł dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe. Dla mnie liczy się bowiem każda złotówka  - mówi pani Barbara

Rząd zapomniał o bezrobotnych w "tarczy antykryzysowej". Pieniędzy nie ma, urzędy nie podołają fali ludzi wyrzucanych z pracy

mieli prawa do ZUS-owskiego ubezpieczenia zdrowotnego. A my nie będziemy znać skali zjawiska. Brak urzędników w PUP Ale i to nie koniec. Powiatowe urzędy pracy nie są przygotowane na falę zwalnianych z pracy, która do nich zawita. W pośredniakach pracuje dużo kobiet, przede wszystkim młodych, które

Oprogramowanie dziurawe jak ser szwajcarski. Analitycy policzyli luki

pierwszej połowie tego roku wyciekło ponad 16 mld haseł wraz z adresami e-mail. Opieka zdrowotna po raz kolejny (od 2017 r.) znalazła się na pierwszym miejscu jako najbardziej dotknięty atakami sektor gospodarki. Na drugim miejscu są finanse i ubezpieczenia. Analitycy zauważyli, że wraz ze wzrostem

Czy muszę płacić składki na ZUS? Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych? Jak działa tarcza antykryzysowa? Wyjaśniamy wątpliwości

wsparcie tego rodzaju, nie może zalegać ze zobowiązaniami podatkowymi oraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy ani Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. Kto nie spełnia tych przesłanek, nie może

Gra w bezrobotnego. Żeby uzyskać pomoc urzędu pracy, uczą się testów na pamięć i zdają po kilka razy

profile. Doradca ustala szybko z klientem, czego ten oczekuje od UP i wyciąga odpowiedni formularz. Dopisuje się tylko dane: wiek, płeć, wykształcenie. Inaczej jest w Gdańsku. - Bezrobotni rejestrujący się w urzędzie pracy wyłącznie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego klasyfikowani są do III

Całkowite oskładkowanie umów cywilnoprawnych podczas rekordowej inflacji. PiS realizuje swój plan, zasłaniając się KE

i pracodawcą gwarantuje ubezpieczenie zdrowotne oraz emerytalno-rentowe. Jeżeli zleceniobiorca - tak jak etatowiec - zdecyduje się opłacać również składkę chorobową w wysokości 2,45 proc. wynagrodzenia, nabywa prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego itd

Nieubezpieczeni nie zapłacą już za poradę lekarza POZ. Ale zwrócą NFZ koszty leków na receptę

. Czy to oznacza, że bezrobotni nie muszą się już rejestrować w powiatowych urzędach pracy tylko dla uzyskania ubezpieczenia? Lepiej się zarejestrować w PUP, bo jeśli lekarz POZ stwierdzi, że konieczne są dalsze badania lub leczenie u specjalisty, będziemy potrzebować ubezpieczenia. Leczenie

Rzecznik firm: Postuluję, aby 2,5 mln przedsiębiorców objąć KRUS. Dlaczego rolnicy mają być uprzywilejowani?

składkę zdrowotną. I finansować służbę zdrowia z budżetu. Coś podobnego chciał przeprowadzić Konstanty Radziwiłł, jak był ministrem zdrowia. W tym systemie każdy, kto ma PESEL, byłby od razu ubezpieczony. To jest jedyne sensowne rozwiązanie, bo nieubezpieczonych jest w Polsce bardzo niewielu. Na

Rollercoaster na rynku pracy w Wałbrzychu. Covid odciska na nim swoje piętno

utratą pracy z powodu pandemii, a licznymi rejestracjami związanymi z koniecznością posiadania ubezpieczenia zdrowotnego. – Część z zarejestrowanych bezrobotnych nie przejawia chęci podjęcia zatrudnienia, co obserwujemy, realizując obecnie wiele wniosków pracodawców o zatrudnienie w ramach

Bezrobotny nie będzie mógł odrzucić żadnej oferty pracy. Ministerstwo zaostrza przepisy

. Eksperci pozytywnie odnoszą się do pomysłu resortu pracy. Tłumaczą, że "zasiłek i ubezpieczenie zdrowotne stanowią wyłącznie narzędzia mające chronić bezrobotnego w okresie, w którym on sam nie znajdzie zatrudnienia lub też nie zaproponuje mu go urząd pracy"

Ustawa o zasiłkach macierzyńskich podpisana

gospodarczą podlega ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy. Co to oznacza? Do tej pory wystarczyło miesiąc przed porodem zarejestrować firmę i opłacić jedną składkę ubezpieczenia zdrowotnego w maksymalnej wysokości, by otrzymywać zasiłek macierzyński w wysokości

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

tzw. „tarczy 1.0”) warunkiem uzyskania pełnego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne (oraz innych należności, w tym np. składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy etc.) była liczba osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczeń społecznych ("tarcza 1.0" wymagała

Rząd wkrótce ogłosi nową "tarczę antykryzysową" dla przedsiębiorców i pracowników. Wiemy, co w niej będzie

firma mogła skorzystać ze zwolnienia, jej obroty muszą się zmniejszyć o 50 proc. w stosunku do tego samego miesiąca rok wcześniej - mówi nam nasz informator. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno

"Rz": Bezrobotni z wyboru

pomiędzy urzędami pracy, samorządami lokalnymi i pomocą socjalną o rejestracji i udzielaniu świadczeń zdrowotnych bezrobotnym kosztuje 200 mln zł - wyjaśnia. Gazeta przypomina , że składki za ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych płaci państwo, a właściwie

GUS: W lutym przybyło bezrobotnych. Ale stopa bezrobocia się nie zmieniła

pośredniaków to także ci, którzy nie są zainteresowani pracą lub pracują na czarno. Status bezrobotnego potrzebny jest im do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubiegania się o pomoc społeczną (finansową i rzeczową). Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest mniej więcej o jedną trzecią

GUS: Bezrobocie w kwietniu wzrosło po raz pierwszy od 2013 roku

wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach pracy. Nie wszyscy zarejestrowani szukają bowiem zatrudnienia. Część osób rejestruje się, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. I tak wg BAEL liczba osób aktywnych zawodowo w I kwartale br wyniosła w Polsce 16,9 mln osób i kształtowała się na poziomie zbliżonym do

GUS podał wysokość stopy bezrobocia w grudniu. Rozpiętość od 1,4 proc. do ponad 25 proc.

ubezpieczenia zdrowotnego, a pracy wcale nie szuka, bo nie musi albo po prostu pracuje na czarno. Co będzie dalej? Zdaniem Andrzeja Kubisiaka, szefa departamentu analiz agencji pracy Work Service, w kolejnych dwóch miesiącach ze względu na tzw. efekt sezonowy związany z zimą możemy spodziewać się

Prawnicy Czytelnikom, odc. 9. 5 tys. zł pożyczki dla firm? Brać czy nie brać?

zwolnienie z ZUS dla siebie i pracowników. Czy w związku z tym w przypadku choroby nie otrzymam zasiłku chorobowego? Zasiłek chorobowy powinien zostać wypłacony. Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni, za których nastąpiło zwolnienie z

Dane GUS o bezrobociu mogą mylić. Szczyt dopiero przed nami

zarejestrowanych nie chce od urzędu pomocy w postaci ofert. Rejestrują się, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne. Nadal są spore różnice wskaźników bezrobocia pomiędzy regionami. Najniższe bezrobocie w marcu miała Wielkopolska (3,1 proc.), a najwyższe woj. warmińsko-mazurskie (9,4 proc.). Badania wskazują, że zarówno

Tegoroczny szczyt bezrobocia już za nami. 9 proc. w grudniu?

zainteresowani pracą lub pracują na czarno. Status bezrobotnego potrzebny jest im do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubiegania się o pomoc społeczną (finansową i rzeczową). Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest z grubsza o jedną trzecią zawyżona. Lepiej sytuację na rynku

Umowy śmieciowe: Sprawdź, do czego masz prawo

Do umów cywilnoprawnych, czyli m.in. zleceń i o dzieło, przylgnęła łatka gorszych. Do najcięższych zarzutów należą: brak ubezpieczenia emerytalno-rentowego, zdrowotnego, niepodleganie kodeksowi pracy, czego konsekwencją jest brak możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem

Ministerstwo Pracy chce ukrócić fałszywe bezrobocie

lata temu skarżyła się "Gazecie", że połowa osób rejestrujących się w pośredniakach żadnej pracy w ogóle nie szuka. Zależy im tylko na ubezpieczeniu zdrowotnym. Szacuje się, że w pozostałych miastach tylko dla ubezpieczenia zdrowotnego rejestruje się w pośredniakach ok. 30 proc. bezrobotnych

Brexit uderzy w emerytury Polaków pracujących na Wyspach. Problem z rentami i zasiłkami

prawa do zasiłku dla bezrobotnego po powrocie do Polski. Problemy będą też z wypłatą renty rodzinnej oraz zasiłku pogrzebowego. Polski ZUS nie będzie miał podstaw do ich wypłaty Polakom, którzy wrócą z Wielkiej Brytanii. Dodatkowo wracający do kraju nie będą też mieli prawa do ubezpieczenia zdrowotnego

Raport CBOS: Polak jest bezrobotny z wyboru?

ubezpieczenie zdrowotne, dostęp do ofert pracy, dotacji i programów aktywizacji zawodowej. Tyle statystyki. O to, jak brak pracy oraz radzenie sobie z nim wyglądają w praktyce, zapytał Polaków CBOS. Badaczy najbardziej interesował społeczny wymiar zjawiska, więc nie narzucili

Rekord bije rekord. Bezrobocie znowu w dół. W marcu 8,1 proc. - najmniej od 26 lat

najlepszy od 26 lat. Jeśli do tego dodamy, że ubezpieczenie zdrowotne wciąż jest związane z obowiązkiem rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, od 8,1 proc. należy jeszcze odjąć tych, którzy pracują w szarej strefie, a w PUP rejestrują się wyłącznie dla ubezpieczenia. Nastroje pracowników lepsze

Dla kogo emerytura minimalna. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 1 października 2017 r. nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Zmiana dotyczy ubezpieczonych w ZUS, rolników z KRUS, ale również sędziów i prokuratorów. Krótsza praca oznacza niższą emeryturę. Liczą się wyłącznie składki. A to oznacza, że wiele osób może

Pomoc dla przedsiębiorców od kwietnia. Co zawiera "tarcza antykryzysowa" i kto może z niej skorzystać

ratalnego można złożyć elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), wrzucić do specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przesłać e-mailem do oddziału ZUS. Jakie składki można odroczyć? Na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych

Amazon zapłaci za studia pracowników. Nie ma za bardzo innego wyjścia

świadczenia, takie jak prywatna opieka medyczna, darmowy dojazd do pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł, bezpłatne w okresie świątecznym, czy prywatne ubezpieczenie zdrowotne - dodaje Zarychta-Kuzalska.  Jakim pracodawcą jest Amazon? Amazon potrzebuje dobrych wiadomości, bo musi dbać o swój

NFZ wystawia rachunki za leczenie. Myśleli, że są ubezpieczeni

dziadków. Pracujesz na umowie-zleceniu lub prowadzisz firmę? To samo. Jesteś wolnym strzelcem na umowie o dzieło? Możesz wykupić dobrowolne ubezpieczenie w NFZ. Jesteś bezrobotny? Rejestracja w urzędzie pracy rozwiązuje twój problem. Tyle w teorii, bo praktyka potrafi

Transatlantycka kłótnia o dotacje. Mówią o walce z drożyzną, a bardziej chronią swoich

ubezpieczenia zdrowotnego i leków na receptę oraz zapewni, że Stany Zjednoczone zainwestują w rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i zmian klimatu oraz w innowacje". Wygląda na to, że administracja Bidena kontynuuje politykę „reindustrializacji" Stanów Zjednoczonych, do której

Iwona Hartwich: Rodziny osób z niepełnosprawnościami potrzebują prawa do oficjalnych dochodów, a nie dorabiania na czarno

te na ubezpieczenie zdrowotne. Robi to państwo. Rzecz w tym, że liczy się je od podstawy odpowiadającej wysokości pobieranych świadczeń, czyli od kwoty 2119 zł miesięcznie świadczenia pielęgnacyjnego lub od 620 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego. A to oznacza, że opiekunowie mają perspektywę co

Prawnicy czytelnikom odc. 20. Mam firmę. Jestem na kwarantannie. Czy należy mi się z ZUS jakieś wsparcie?

% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 47 ustawy); · Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 30. roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu (art. 60c ustawy); · Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który

Szukasz pracy? Headhunterzy już na ciebie polują. Jak szukać pracy online? Jak stworzyć dobry profil w serwisach

płatnego urlopu wypoczynkowego, chorobowego (chyba że opłaci składkę), dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego w prywatnym centrum medycznym, wyjazdów integracyjnych, kart sportowych, darmowych lub dofinansowanych obiadów w zakładowej stołówce, samochodu służbowego, paczek świątecznych, nagród i premii; w

"Tarcza antykryzysowa" w Sejmie. A w niej zwolnienia z ZUS i wyższe postojowe dla samozatrudnionych

, dzięki czemu ich emerytura nie będzie niższa. Wszyscy zwolnieni z płatności na ZUS będą też mieli zapewnione ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym samozatrudnieni i osoby na umowach śmieciowych dostaną nie jednokrotną, ale trzykrotną pomoc w wysokości około 2 tys. zł. Pojawił się też zasiłek dla rolników

Wiemy, co się znajdzie w rządowym pakiecie dla firm. Odroczenie składek ZUS, szybsze postojowe, konta czasu pracy

pracownikom takiego przedsiębiorcy przysługiwałoby: – świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne; – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej

Bezrobocie znowu w dół. Jeszcze przed rozpoczęciem prac sezonowych

pracowników : w styczniu 2018 roku w Poznaniu bezrobotnych było zaledwie 31 murarzy, 12 zbrojarzy i 7 tynkarzy, a część z nich ze względów zdrowotnych nie mogła podjąć pracy w zawodzie. Przedsiębiorstwa zapełniają luki (w ostatnich pięciu latach z branży budowlanej ubyło ok. 100 tys. osób) pracownikami z

Bezrobocie spada, aktywność zawodowa kobiet - też. Rodzice pobierający świadczenie mniej chętnie pracują zawodowo

pracy wcale nie szuka – w urzędach rejestrują się wyłącznie dla ubezpieczenia zdrowotnego. W rzeczywistości stopa bezrobocia jest bliższa 5 proc.  Odczuwają to przede wszystkim pracodawcy, którzy – zwłaszcza na terenach, gdzie, jak w Poznaniu, bezrobocie spadło już poniżej 3 proc

"Tarcza antykryzysowa" w Senacie. Jak zamierzają ratować gospodarkę senatorowie, a czego chcieliby pracodawcy?

. Przeciwdziałanie lichwie i nieuzasadnionemu wzrostowi cen. 6. Zmiana przepisów dotyczących zawieszenia spłaty kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych i wydłużenie wakacji kredytowych do pół roku. 7. Zwiększenie wydatków w opiece zdrowotnej o 7 proc. PKB.  PSL: Płaca minimalna dla wszystkich By pakiet

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

ubezpieczenie zdrowotne za okres od 01.04 do 31.05.2020 r. W ustawie został dodany art. 31zo ustęp 2b, zgodnie z którym na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne

Niższy VAT, dopłaty do e-aut i pieniądze na dzieci. To nowe sposoby ratowania gospodarki. Niestety - za Odrą

rodzicom na każde dziecko 300 euro jednorazowego świadczenia. To ma kosztować 4,3 mld euro. Kolejne 5,3 mld euro przeznaczono na dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych oraz zasiłków dla bezrobotnych. Dla przedsiębiorstw zarezerwowano 8 mld euro ulg podatkowych. A małe i średnie firmy od czerwca do sierpnia

Grafika tygodnia. Pożegnanie z niemieckim socjalem

). W Niemczech nie trzeba się też martwić o opiekę zdrowotną - ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, a jeśli ubezpieczona jest jedna osoba w rodzinie, ubezpieczenie automatycznie obejmuje też niepracującego małżonka i dzieci. Niemiecki system oferuje także Kindergeld

Bank Światowy: Pracę zdalną w Polsce wykonuje 6% pracowników

ludziom przystosować się do nowych warunków. Rozszerzanie ubezpieczenia zdrowotnego czy emerytalnego na wolnych strzelców, czy próba pomocy bezrobotnym powrotu na nowy rynek pracy może przynieść lepsze skutki niż tworzenie regulacji " - powiedział ekonomista Banku Światowego i autor raportu Hernan

GUS: Rekord. Bezrobocie w pierwszym kwartale 5,4 proc. Mimo 13 zł za godzinę zatrudnienie najbardziej rośnie w gastronomii, ale rośnie też czas pracy

.). Z kolei wg udostępnionych tego samego dnia danych BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) bezrobocie w pierwszym kwartale br. wyniosło zaledwie 5,4 proc. To najniższy poziom w historii, zwłaszcza że w rzeczywistości część bezrobotnych rejestruje się wyłącznie dla ubezpieczenia zdrowotnego

Nie wychodź z domu. Nawet sprawy w urzędzie załatwisz przez internet i telefon

wydanie odpisu aktu urodzenia, zawarcia małżeństwa lub zgonu. 2. 500 plus Za pośrednictwem platformy możesz zgłosić urodzenie dziecka, złożyć wniosek o becikowe, 500 plus, kartę dużej rodziny. 3. E-recepta bez wizyty w gabinecie Platforma umożliwia wystąpienie o Europejską Kartę Ubezpieczenia

"Dopłacałam do własnej pracy, z ulgą odeszłam". Bezpłatne praktyki powinny być zakazane?

ubezpieczenia zdrowotnego. W efekcie praktykant po studiach może świadczyć pracę na czyjąś rzecz, nie otrzymywać za nią wynagrodzenia, niczego się nie nauczyć i nawet nie mieć ubezpieczenia. W 2017 roku Rada Dialogu Społecznego (RDS) − forum dialogu organizacji pracodawców, związków

Bezrobocie idzie na rekord. W marcu tylko 10 proc.

rezerwą. Wiedzą, że nie pokazuje on całej prawdy o rynku pracy. Osoby zgłaszające się do pośredniaków to także ci, którzy nie są zainteresowani pracą lub pracują na czarno. Status bezrobotnego potrzebny jest im do ubezpieczenia zdrowotnego i do ubiegania się o pomoc społeczną (finansową i rzeczową

Oficjalne bezrobocie zawyżone o jedną trzecią

społecznej", rozróżniał cztery typy fałszywych bezrobotnych: - gospodynie domowe (mają inne obowiązki; rejestracji potrzebują do ubezpieczenia zdrowotnego), - pracujący z premedytacją na czarno na budowach, w warsztatach, sprzątający domy (nie myślą

"Doszliśmy na rynku pracy do ściany". Jest najgorzej od 2009 roku [Raport]

więcej jedna trzecia) wynika tylko i wyłącznie z chęci otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego albo innych bonusów, do których uprawnia status bezrobotnego (na przykład rzeczowa pomoc społeczna). Realna stopa bezrobocia liczona na podstawie deklaratywnej gotowości do pracy, wynosi

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

należy mylić z ubezpieczeniem zdrowotnym) także będzie się zaliczał do ostatniego przypadku. Tym samym może ubiegać się o świadczenie. Jeżeli więc ustalimy, że nie posiadamy żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, musimy rozważyć, czy pozostałe warunki uzyskania świadczenia postojowego zostały spełnione

Bezrobocie idzie na rekord. W kwietniu wyniosło 9,5 proc.

potrzebuje ubezpieczenia zdrowotnego, a pracy nie będzie szukał, bo na przykład wychowuje wnuki, albo opiekuje się niedołężnym rodzicem. Według ekspertów stopa bezrobocia rejestrowanego jest zawyżona o jedną trzecią . Dlatego lepiej posługiwać się

Pomoc na nagły kryzys

. Ale są sposoby, by zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Dopóki mąż nie znajdzie pracy, może zarejestrować się jako bezrobotny (w PUP) i wtedy też będzie ubezpieczony. - Osoba bezrobotna podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego pod warunkiem

Prawnicy czytelnikom, odc. 12. Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu

standardy pracy i kompetencje członków zespołu od lat znajdują potwierdzenie w prestiżowych rankingach międzynarodowych.   5. Prowadzę działalność gospodarczą i jestem na emeryturze. Ani od emerytury, ani od działalności nie opłacam składki na ubezpieczenie społeczne, tylko zdrowotną. Czy mogę

Rosną składki ZUS dla firm. A PiS obiecywał obniżkę

Osoby prowadzące firmy płaciły w ubiegłym roku zryczałtowane składki w wysokości 1121 zł miesięcznie. I to niezależnie od tego, czy w danym miesiącu zarobiły 1200 czy 12 000 tys. zł. W tej kwocie są składki emerytalne, rentowe, ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe oraz składka

Kto urodzi dziecko za tysiąc złotych

potencjalne oszczędności. Darmowy żłobek skuteczniejszy Związki zawodowe mają obawy, że bezrobotne matki pobierające przez rok 1 tys. zł stracą status bezrobotnych, a także prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Zdaniem związków ze względu na przekroczenie

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

wychowawczego można dorabiać u innego pracodawcy np. na podstawie umowy o dzieło. Wychowawczy wlicza się do emerytury, a rodzic jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Urlop można wykorzystać maksymalnie w pięciu częściach do momentu ukończenia przez dziecko 6. roku życia, a w przypadku dziecka z

Rolnicy muszą płacić

Trybunału Konstytucyjnego jedynie ubezpieczenia zdrowotne rolników. A budżet dopłaca jeszcze do składek 3 mln Polaków, np. służb mundurowych, duchownych, studentów, górników czy bezrobotnych - tłumaczy Sawicki. - Mamy 15 miesięcy na zmianę przepisów, a 12 do wyborów. Myślę, że

Ma cukrzycę, padaczkę, wadę wzroku. Siostra to jedyna rodzina, ale jeśli przejmie nad nią opiekę, będzie musiała zrezygnowac z pracy. Pomoc od państwa?

sprawdzić, czy nie przysługuje jej specjalny zasiłek opiekuńczy. Należy się on osobom, które rezygnują z zatrudnienia bądź go nie podejmują, by opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Od listopada 2018 roku to 620 zł netto, państwo opłaca też ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna. Prawo do

American Dream w rzeczywistości: od pucybuta do pucybuta, od syna milionera do... milionera

przecież w trakcie protestów przeciwko podatkom. Nawet najbiedniejsi, którzy mogliby skorzystać np. na wprowadzeniu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, są przeciwko, bo boją się, że skorzysta z niego ktoś "leniwy" - tłumaczy Mirosław A. Miernik. - Ale nawet „protrumpowi&rdquo

Przybywa pracy na czarno, resort pracy chce zmian w przepisach

winy są sami pracownicy. - Chcą pracować na czarno, by ich zarobków nie zajął komornik, albo nie chcą tracić statusu bezrobotnego, bo to daje im prawo do ubezpieczenia zdrowotnego - mówi Dariusz Natkaniec, inspektor pracy z katowickiego oddziału PIP. O ukrócenie takich

Kropla w morzu potrzeb

Marny to jednak sukces, bo Rostowski oddaje pieniądze, których nigdy nie powinien ruszyć. Chodzi o środki z Funduszu Pracy. To składki pracodawców, które powinny wspierać bezrobotnych i zatrudnionych. Z niego wypłacane są zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne, a także finansowane

Randstad: Rotacja na rynku pracy spadła do 20% w IV kw. wobec 24% kwartał temu

bezrobotnych jest wciąż zarejestrowana dla ubezpieczenia zdrowotnego, przypomniał redaktor portalu Rynekpracy.org i ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Łukasz Komuda. "Od ok. pięciu lat spada nam stopa bezrobocia rejestrowanego. A w sytuacji, gdy

Gdy tracisz pracę. Kłopoty firm zamykanych bądź ograniczających swoją działalność rodzą wielkie problemy dla zatrudnionych tam osób

działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może osiągać przychodów, jest więc zwolniony, poza nielicznymi wyjątkami, jak np. sprzedaż wyposażenia, z obowiązku

Opiekunowie osób niepełnosprawnych. Ile pieniędzy z zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego?

rodziny. Od listopada 2018 r. to 620 zł netto. Prawo do niego ustalane jest na tzw. okres zasiłkowy, obecny rozpoczął się 1 listopada 2019 r., a skończy 31 października bieżącego roku. Państwo opłaca też ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opiekuna. Zasiłek mogą otrzymać osoby, na których ciąży obowiązek

Polska pełna plam wysokiego bezrobocia

odczuć, że wajcha została przełożona i na rynku rządzi pracownik? I tak, i nie. Bo z jednej strony wciąż znaczna część osób deklaruje, że poszukuje pracy. Z drugiej - to tylko deklaracja. - Gros naszych bezrobotnych tak naprawdę rejestruje się, by mieć ubezpieczenie zdrowotne - przyznaje Tadeusz

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na

Jak epidemia zmieniła sytuację Ukraińców we Wrocławiu [RAPORT]

potrzeby: z jednej strony dostarczania wiarygodnych informacji obywatelom Ukrainy pozostającym na miejscu dotyczących: sytuacji na granicy, prawa pracy, prawa do ubezpieczenia, rządowego pakietu kryzysowego, wydłużenia składania dokumentów PIT, ogólnej sytuacji epidemicznej we Wrocławiu i w Polsce oraz

Australia odmraża gospodarkę. Wzrost infekcji spadł poniżej 1 proc. dziennie

sięga 238 proc. Ponadto Australia jest nieprzerwanie od 28 lat w fazie wzrostu gospodarczego – spadek PKB w czasie ostatniego globalnego kryzysu finansowego sprzed 12 lat trwał jeden kwartał. To efekt nie tylko reform ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych przeprowadzonych w latach 90., ale także

"Tarcza antykryzysowa". Znamy szczegóły poprawionego pakietu pomocowego dla pracowników i firm

. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł brutto), podwyższone o kwotę składek na ubezpieczenie społeczne. Łącznie pomoc państwa wyniosłaby więc 1,3 tys. zł brutto dla każdego pracownika, – wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy o łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za

Coraz więcej nieubezpieczonych - z rejestru NFZ znikło ćwierć miliona osób. Gdy zachorują, może ich to słono kosztować

gospodarki. Ludzie pracują, ale nie są nigdzie zarejestrowani, ani u pracodawcy, ani jako bezrobotni, co dawałoby im też prawo do ubezpieczenia - ocenia. W tej grupie wymienia osoby o niskich kwalifikacjach pracujące na budowach czy w rolnictwie. Ale też freelancerów, którzy są zatrudniani na tzw. umowy

Obama zastanawia się, jak walczyć z bezrobociem

. Oznaczałoby to między innymi dłuższy okres zasiłku dla bezrobotnych, dotowanie ubezpieczenia zdrowotnego dla zwolnionych z pracy oraz ulgi podatkowe dla osób, które po raz pierwszy kupują dom.