ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Justyna Andała-Sępkowska

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Czy istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy, gdy ten ma odroczoną płatność za podatki?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

ZUS Częstochowa. To ostatnie dni na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek

30 czerwca upływa ważny termin dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia ze składek w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące - marzec, kwiecień i maj.

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

Zakazując im odliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w innych krajach UE, Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne. Kto ma prawo do darmowego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Składki pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej, m.in.: wizyty

Umowa zlecenia a urlop macierzyński

Odpowiedź: Nie ma obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz FP i FGŚP od umowy zlecenia zawartej z byłą pracownicą, która pobiera zasiłek macierzyński. Obowiązkowo należy natomiast naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS i NFZ rozwieją Twoje wątpliwości!

przepisy o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym. Możliwość taką płatnicy zyskali dzięki ostatniej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Do tej pory w razie wątpliwości można było jedynie uzyskać interpretacje przepisów podatkowych, które są wydawane przez upoważnione

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kto może korzystać z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. wyróżnia dwa rodzaje ubezpieczenia - emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Przepisy przewidują też dwie formy objęcia ubezpieczeniem, czyli obowiązkową i dobrowolną

Masz firmę? Tych kilka rzeczy o składce zdrowotnej musisz koniecznie wiedzieć jeszcze przed końcem tego roku

Masz firmę? Tych kilka rzeczy o składce zdrowotnej musisz koniecznie wiedzieć jeszcze przed końcem tego roku

, dokonując wpłaty, uwzględnił wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne". "Polski ład". Czy można nadpłacić składkę zdrowotną za cały rok 2022? PAP zapytał resort finansów, czy jest

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

Własna firma i macierzyństwo. Na co mogą liczyć kobiety?

pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ubezpieczenie zdrowotne często bywa mylone z ubezpieczeniem chorobowym, które zapewnia pieniądze na czas niezdolności do pracy. – Przypominam, że ubezpieczenie

Urlop za granicą. Nie zapomnij karty EKUZ

Urlop za granicą. Nie zapomnij karty EKUZ

Z tego poradnika dowiesz się: czym jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ kto może z niej skorzystać jak wyrobić kartę EKUZ dla siebie i dla dziecka w jaki sposób można ją odebrać jak długo jest ważna do czego uprawnia karta EKUZ i czego niestety nie gwarantuje Europejska Karta

Co się należy pracującym studentom?

Co się należy pracującym studentom?

emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i chorobowemu. Obowiązkowa jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca w ciągu 7 dni musi zgłosić nowo zatrudnionego pracownika do ZUS. O tym, czy zostaliśmy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i z jakim dniem to nastąpiło – możemy sprawdzić na swoim

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej. Składki pobierają Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przekazują je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składki na ubezpieczenie chorobowe pobiera KRUS lub ZUS i zapisuje je na

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

Jak zatrudnić cudzoziemca i dlaczego warto zrobić to legalnie

charakterze opiekunki do dziecka, można z nią podpisać umowę uaktywniającą. Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, jest to korzystne nie tylko dla opiekunki, ale też dla rodziców. Dzięki zawartej umowie niania zyska ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a rodzic może

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy? Jak wyliczyć, ile dostaniesz?

wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę. - Wysokość powszechnej emerytury dla pracownika, jak i dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą wyliczana jest tak samo, według tego samego wzoru. Wysokość tzw. nowej emerytury oblicza się przez podzielenie zgromadzonej na

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

Pracowałem w Niemczech i zostałem zwolniony z pracy z powodu koronawirusa. Czy należy mi się dodatek? Prawnicy Czytelnikom, odc. 79

, począwszy od dnia nabycia prawa do tego dodatku. Powyższego warunku niepodlegania ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego jednakże nie stosuje się do bezrobotnych. Natomiast warunku niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie stosuje się do osób, które zostały

Gigantyczna podwyżka składek dla przedsiębiorców. Oto czego rząd nie mówi [WYLICZENIA]

Przedsiębiorców Polskich. - Indywidualni przedsiębiorcy zapłacą więc o 135,60 zł więcej miesięcznie samych składek na ubezpieczenia społeczne. Ale to nie wszystko, bo do tego należy doliczyć jeszcze składkę zdrowotną. Według obowiązujących dziś przepisów ta składka wzrośnie o 25 zł, łącznie więc przedsiębiorcy

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

Jak samodzielnie opłacać składki do ZUS i NFZ? Czy da się płacić mniej na emeryturę i leczenie?

wystąpić o ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takiego zgłoszenia dokonujemy w ZUS na formularzu ZUS ZZA – jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ZUS ZUA, gdy podlegamy ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi

MRPiPS: W ramach dodatku solidarnościowego wypłacono 110 mln zł dla 85 tys. osób

Społecznych (ZUS) od miesiąca, w którym został złożony wniosek. Nie łączy się z zasiłkiem dla bezrobotnych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te

"Polski ład" zdrowo zamiesza. Kto nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle, a kto dużo więcej niż obecnie?

"Polski ład" zdrowo zamiesza. Kto nie zapłaci składki zdrowotnej w ogóle, a kto dużo więcej niż obecnie?

zdrowotnej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności nie będzie musiała opłacić osoba, która równocześnie pozostaje w stosunku pracy i podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia nie będzie przekraczać minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowe warunki skorzystania przez

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

Tarcza antykryzysowa. Około 30 tys. wniosków o umorzenie składek ZUS

? Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Co zrobić, żeby być zwolnionym z opłacania składek? Wystarczy złożyć wypełniony

Senat za nowelą dot. świadczeń wyrównawczych dla opozycjonistów

%. Ponadto nowela przyznaje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie składek działaczom i osobom represjonowanym, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury albo renty. (ISBnews)

Kiedy przysługuje zasiłek solidarnościowy z powodu utraty pracy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 66

Kiedy przysługuje zasiłek solidarnościowy z powodu utraty pracy? Prawnicy Czytelnikom, odc. 66

2020 r. na skutek upływu czasu jej trwania). Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji, kiedy dana osoba jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jest zgłoszona do

Podniesienie płacy minimalnej w 2021 roku to dla firm koszt ok. 3,87 mld zł

: - składki na ubezpieczenia społeczne osób duchownych (ok. 12,66 mln zł), - składki na ubezpieczenie emerytalne osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (ok. 1,06 mln zł), - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na

Senat opowiedział się za zwiększeniem dodatku solidarnościowego do 1,5 tys. zł

jego przyznania, na rachunek płatniczy, prowadzony na terenie Polski. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić

Można już składać wnioski o dodatek solidarnościowy. O 1400 zł

społecznych lub zdrowotnego w ZUS lub KRUS. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba uprawniona jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium albo zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Co ważne, świadczenie przysługuje również bezrobotnym już

MRPiPS: W ramach tarczy antykryzysowej do przedsiębiorców trafiło ok 10,5 mld zł

działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Do tej pory Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacił 628 tys. świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych i zleceniobiorców w łącznej wysokości ponad 1,2 mld zł. Z kolei

Jaką emeryturę dostanie przedsiębiorca? Co zrobić, by była jak najwyższa?

każdej zapłaconej składki emerytalnej, po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę. Wysokość powszechnej emerytury dla pracownika, jak i dla osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą, wyliczana jest tak samo

"Polski ład": Kwota wolna od podatku nie dla wszystkich. Nie obejmie dużej grupy osób

przedsiębiorcom, którzy zarabiają dużo - uśredniając od 100 tys. zł rocznie. Nie mogą oni jednak rozliczać się z małżonkiem, a od dochodu odliczają głównie wartość składek ZUS (na ubezpieczenie społeczne), natomiast od podatku - składki zusowskie na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 proc. podstawy wymiaru). Nie każdy

Koronawirus. Już blisko pół tysiąca opolskich przedsiębiorców poprosiło ZUS o pomoc

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne. Każdy z nich powinien się zastanowić, z jakiej pomocy chce skorzystać. Możliwości jest wiele i wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. Chodzi o elementy tzw. tarczy antykryzysowej. Ważną

"Polski ład". Pułapka na dorabiających emerytów. Dostaną niższe pensje

nie wszystko. Jest jeszcze składka zdrowotna. W "Polskim ładzie" rząd podniósł ją do 9 proc. A przepisy mówią, że trzeba ją płacić od każdego tytułu ubezpieczenia. To oznacza, że Polak pobierający emeryturę i pensję zapłaci dwie składki zdrowotne. Przy emeryturze podwyższenie składki

Na chorobowym i rencie. Poradnik przedsiębiorcy

- 1125,79 zł. Prowadzenie firmy na rencie Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy może dalej prowadzić działalność gospodarczą, ale musi odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy i jednoczesne

Przedsiębiorcy proszą o odroczenie składek z powodu epidemii koronawirusa. Do ZUS wpłynęło prawie 1,3 tys. wniosków

składek lub układów ratalnych, może liczyć na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Koronawirus. Blisko 5 tys. opolan otrzymało dodatek solidarnościowy. To ostatnia szansa

tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku, a także brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnego w ZUS czy KRUS. Mieszkańcy województwa opolskiego mogli składać wnioski o dodatek solidarnościowy od czerwca. Na razie opolskie placówki ZUS przelały na rachunki

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw Hasła tematyczne: Ubezpieczenie społeczne Skarżony organ: Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję Powołane przepisy: Dz.U. 2020 poz

Głodowe emerytury gwiazd. PiS chciał im pomóc, ale wystraszył się elektoratu

społecznego statusu artystów, w której zwrócił się do państw członkowskich o wdrożenie rozwiązań umożliwiających m.in. zabezpieczenie socjalne (w tym emerytalne) artystów i ich ubezpieczenie zdrowotne. Rząd PiS podjął rękawice... ale się wystraszył.  Artyści są przeciwko PiS W czasie ostatniej

PZU wypracowało prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezp. zdrowotnych w I półr.

Warszawa, 10.10.2019 (ISBnews) - Prawie 3/4 wzrostu rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w I poł. 2019 r. to zasługa PZU, podał ubezpieczyciel, powołując się na dane Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Według PIU, wartość całego rynku

Emerytura dla przedsiębiorcy. Jak się ją wylicza i co wpływa na jej wysokość?

Warunkiem nabycia prawa do emerytury jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). – Dziś z każdej wpłaconej składki po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę

Rekordowy wzrost składki do ZUS dla przedsiębiorców

te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne, inwestycje czy bieżącą konsumpcję. Warto także podkreślić, że brak opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wiązałby się z brakiem świadczeń, np. emerytury. Oznacza

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą

składek. Ale uwaga! Samodzielnie musimy wystąpić o ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Takiego zgłoszenia dokonujemy w ZUS na formularzu ZUS ZZA - jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu lub ZUS ZUA, gdy podlegamy ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Musimy się też upewnić, że nie

"Polski ład". Zmiany w opodatkowaniu firm. Własna firma już się nie będzie opłacać?

. - Skoro bowiem wprowadzamy proporcjonalną składkę zdrowotną, to czy wprowadzimy też proporcjonalną w stosunku do dochodów składkę na ubezpieczenia społeczne na ZUS? Poza tym co z kilkuset tysiącami przedsiębiorców, którzy nie mają dziś określonego dochodu i są na ryczałcie. Jaką oni mają płacić składkę

Składki do ZUS tylko dla chętnych? Znamy założenia projektu rzecznika przedsiębiorców. Zakład straci 6 mld zł

zrezygnowałaby z płacenia składek. - To oznacza, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływałoby co miesiąc 481 mln zł mniej, a w skali roku byłby to ubytek o 5,8 mld zł. Środki te pozostałyby w gestii przedsiębiorców i w zależności od ich decyzji mogłyby zostać przeznaczone na ubezpieczenia komercyjne

"Polski ład". Emeryci, zamiast zyskać, mogą stracić na rządowych zmianach

zdał sobie sprawę, że obniżając w 2017 r. wiek emerytalny, doprowadził ubezpieczenia społeczne do ruiny. Na emerytury w ciągu pięciu lat według prognozy ZUS zabraknie ponad 300 mld zł. Do tego przy starzejącym się społeczeństwie taki pomysł oznacza brak rąk do pracy. - Oczywiście rząd nie chce

Lista złamanych przepisów przy uchwalaniu "Polskiego ładu" jest długa. Sądy miałyby pełne ręce roboty

wydania nowej decyzji dotyczącej wysokości emerytury. Podstawą jest art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeks postępowania administracyjnego - mówi mec. Elżbieta Buczek. Następnie pomocny w walce o nasze prawa emerytalne jest też sąd pracy i ubezpieczeń społecznych. Można się do niego

Jak zatrudnić nianię? Gdzie szukać profesjonalnej opiekunki i ile to kosztuje?

jako osoby ubezpieczonej, jeżeli niania podlega ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu, to trzeba wypełnić formularz ZUS ZUA, gdy tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – formularz ZUS ZZA. Trzeba następnie pamiętać o comiesięcznym rozliczaniu niani – przypomina mec. Kamil Bechta. Po wygaśnięciu

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1431,48 zł w tym roku

Warszawa, 21.01.2020 (ISBnews) - Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla przedsiębiorców w 2020 roku w ujęciu kwotowym wzrosną najwięcej od 11 lat. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2019 r. - które pozwalają na obliczenie

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

jest przez pełny miesiąc). Ponieważ w tym czasie nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, trzeba się z nich – oraz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – wyrejestrować i zgłosić wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego

Ustawa o dodatku solidarnościowym weszła w życie

uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń, zgłoszeń

Co PiS zrobi ze składką zdrowotną? Znamy pierwsze szczegóły. Polki i Polacy są zdecydowanie przeciw jej podnoszeniu

zdrowotnej o 0,25 pkt proc. rocznie przez okres czterech kolejnych lat. – Składka zdrowotna w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne nie ma charakteru ubezpieczeniowego, tylko ma charakter podatkowej opłaty na sfinansowanie NFZ. Jej podnoszenie jest korzystniejsze dla budżetu niż

Iluzoryczna troska o biednych plus fantazje PiS o sprawiedliwości społecznej. Kto zyska, a kto straci na "Polskim ładzie"?

. Absurdalnie niskie składki zdrowotne płacą dziś rolnicy, obecnie jest to np. 1 zł za każdą ubezpieczoną osobę od hektara przeliczeniowego. I co? Ich zmiany w ogóle nie będą dotyczyć. Rolnicy to bowiem ważna część elektoratu, bo m.in. na bazie wsi budowane są notowania PiS. Granicą bólu ma być według

Senat przyjął projekt dot. zwolnień i pożyczek dla organizacji pozarządowych

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakładający zwolnienie organizacji pożytku publicznego ze składek na ubezpieczenia społeczne od marca do

Kiedy zaległości podatkowe powinny i mogą być podstawą wykluczenia wykonawcy z postępowania?

wykluczenia jest ta wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp . Chodzi o sytuację wykonawcy, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał

Przedsiębiorca pyta, kancelarie odpowiadają

tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych

Program gosp. FPP i CALPE ma przynieść +4,6 mld zł rocznie finansom publicznym

. Program zakłada wpływy z wzrostów dochodów i ograniczenia wydatków na poziomie 13,7 mld zł z tytułu: - wprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców proporcjonalnych do dochodu (+7,8 mld zł), - uporządkowania zbiegów tytułów do

Projekt dot. dodatku solidarnościowego i podwyższenia zasiłku już w Sejmie

wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania, na rachunek płatniczy, prowadzony na terenie Polski. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać ma ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru

Komu przysługuje świadczenie postojowe? Prawnicy czytelnikom, odc. 29.

, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wardyński i Wspólnicy, WKB Wierciński Kwieciński Baehr. Czy osobie prowadzącej działalność gospodarczą i mającej osobę współpracującą (zgłoszoną do pełnych ubezpieczeń społecznych) przysługuje świadczenie postojowe? Dla każdego z osobna? Dla każdej z osób osobno rozpatrujemy

Morawiecki zdradził swój sekretny plan, jak osłodzi firmom "Polski ład". Wiadomo już, co ze składką zdrowotną

na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 381,81 zł i w części jest odliczana od zaliczki na podatek. Nowa składka ma być obliczana od dochodu, zatem wszyscy, którzy dobrze prosperują i mają dochód, od którego płacą podatek, będą musieli od tego dochodu zapłacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne w

MR: Liczba wniosków o zwolnienie z ZUS to średnio 1,7 mln/ mies. w III-V 2020

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews) - Liczba wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wynosiła średnio 1,7 mln miesięcznie w okresie marzec-maj 2020 r., poinformowała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk

Pochówki w czasach pandemii. Komu się należy zasiłek pogrzebowy

regulują przepisy zawarte w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? Świadczenie przysługuje po śmierci osoby, która: pobierała emeryturę (także pomostową) lub rentę (lub spełniała warunki do uzyskania tych świadczeń), miała przyznane

Koszty zatrudnienia pracownika [PORADNIK]

pracodawcy i pracownika na podstawie różnych rodzajów umów najlepiej pokazują poniższe przykłady. Piotr Marczyk opracował je dla miesięcznego wynagrodzenia 5 tys. zł brutto. W przypadku umowy o pracę wygląda to następująco. Koszty pracodawcy: ** kwota brutto 5 000 zł ** ubezpieczenie emerytalne 488 zł

Podwyżka składek dla przedsiębiorców. O ile więcej trzeba będzie płacić?

ogłosi ją w styczniu 2020 r. Patrząc na dane w ostatnich miesiącach, można szacować, że składka zdrowotna wzrośnie o mniej więcej 7 proc. To oznaczałoby wzrost składki z 342,32 zł do 366,28 zł (o 23,96 zł) – mówi dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych. Jeśli tak się stanie, w

Związki wściekłe na Morawieckiego. "Premierze, czy Polski ład miał rzeczywiście uderzyć w służby mundurowe?"

. Przy 9000 zł brutto - o 159 zł. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyną jest brak składek na ubezpieczenia społeczne dla tej grupy (pokrywa je państwo). Oznacza to, że składka zdrowotna (9 proc.) liczona jest od wyższej kwoty. A przez "Polski ład" nie można jej już odliczyć od podatku jak

Elektroniczne zaświadczenie z ZUS - zasady sporządzania i przedkładania w przetargach

;czy dokument można uznać za oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność przez wykonawcę .  Czy stosownie do art. 50 ust. 4a−4c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonawca mógł bez tworzenia cyfrowego

"The New York Times": Będziecie pracować bardzo długo, przed wami 50 lat kariery zawodowej. Jak to przetrwać finansowo?

– im wcześniej sięgniesz po świadczenia wypłacane z funduszu emerytalnego, tym mniej dostaniesz. Inne instrumenty oszczędnościowe też mają swoje ograniczenia. Już samo znalezienie i wywalczenie ubezpieczenia zdrowotnego jest zajęciem co najmniej na pół etatu. Wygląda na to, że wszystkie siły

Przysługuje mi 50 czy 100 proc. zwolnienia z ZUS? Prawnicy czytelnikom odc. 24

ubezpieczenia społeczne ważne jest, kiedy firma zgłosiła się jako płatnik składek ZUS po raz pierwszy (zgłoszenia dokonuje się w ciągu siedmiu dni od zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby). Jeżeli firma

Składki na ZUS w górę. Wzrost pensji minimalnej to wzrost o 300 zł składek dla nowych przedsiębiorców. A co z pozostałymi firmami?

(dobrowolne 2,45 proc.), - z 11,27 do 13,02 zł składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,67). Początkujący przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy przez dwa pierwsze lata prowadzenia firmy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i jej wysokość wynosi 342,32 zł

"Polski ład": stare pomysły w nowym opakowaniu. Jarosław Gowin zasłużył na miano doświadczonego marketingowca

zdrowotna, co innego zusowska. Panie wicepremierze, ma pan poważne zaległości do nadrobienia. Formalnie rzeczywiście składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są czymś innym. Ale płaci się je wspólnie. Takie tłumaczenie nie pozwoli przykryć zdrady własnych postulatów. W imię czego?! Wicepremier Gowin

"Polski ład". Pułapka ze składką zdrowotną. To cię zaboli, nawet jeśli nie zarabiasz kokosów

nakazywałoby opłacanie im jakiejś zryczałtowanej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zmiany będą w jakiś sposób dotyczyły kosztów uzyskania przychodu? – Należy domniemywać, że przy stosunku pracy te koszty pozostaną na niezmienionym poziomie. Rząd mówi o uldze „na powrót” 

Prawnicy czytelnikom, odc. 2. Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe?

przez przedsiębiorcę ze zwolnienia w okresie marzec - maj 2020 r. z obowiązku opłacenia za zgłaszanych ubezpieczonych należności z tytułu składek: na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności, trzeba się z nich – oraz z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego – wyrejestrować i zgłosić wyłącznie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Aby to zrobić, trzeba złożyć druk ZUS ZWUA oraz

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

będą działania wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej. [?.] Należy do nich m.in. zwolnienie samozatrudnionych opłacających składki wyłącznie za siebie (z kryterium przychodowym) oraz płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 9 osób z płacenia całości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

ZUS w Częstochowie wypłacił już ponad 5 mln zł dodatku solidarnościowego

ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł i można otrzymać go maksymalnie przez trzy miesiące (w czerwcu, lipcu i sierpniu), jednak nie wcześniej niż za miesiąc, w którym został złożony wniosek. - Osoby uprawnione do

Szokująca analiza. Kto zarobi na "Polskim ładzie"? Odpowiedź brzmi: emeryci, a nie osoby biedne

podatkowego i zmian w składce zdrowotnej, za którą zapłacić mają więcej osoby zamożne. Rząd dużo mówi o społecznej odpłacie, premier Mateusz Morawiecki populistycznie dzieląc społeczeństwo, mówi o bogatych, którzy „korzystają z naszych dróg, chodników, szkół, służby zdrowia, czyli z infrastruktury

Rząd zdecydował o podwyżce min. emerytury i renty dla działaczy opozycji w PRL-u

do ubezpieczenia zdrowotnego działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce lub nie pobierają emerytury lub renty i opłacać za nich składki. (ISBnews)

Błędna interpretacja ZUS-u. Przedsiębiorca musi zapłacić zaległe składki

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Co za tym idzie, pobieranie tego świadczenia nie jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych wymienionym w art. 6 ust. 1 ustawy o s.u.s. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia pozarolniczej

Dodatek solidarnościowy. 113 wniosków w ZUS w Częstochowie w pierwszym dniu

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony zakończyła się. Warunkiem otrzymania dodatku jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres

MR: Mały ZUS plus obejmuje już 240 tys. przedsiębiorców, tj. 2/3 uprawnionych

miesięcy prowadzenia działalności można korzystać z ulgi na start, która oznacza brak konieczności podlegania pod ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca opłaca jedynie składkę zdrowotną. Następnie przez 24 miesiące przedsiębiorca opłaca preferencyjne składki na ZUS. Kolejnym elementem pasa startowego jest

Nationale-Nederlanden: Co trzeci Polak na urlopie za granicą bez ubezpieczenia

to awaria samochodu, choroba lub kradzież. Nierzadko zdarzają się także przypadki odwołanego lotu. Mimo to 34% nie zabezpiecza się przed tego rodzaju zdarzeniami. Jedynie 55% wykupuje polisę turystyczną, a 11% wyrabia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wskazano

Pomoc społeczna, NFZ, prywatne opiekunki. Jak zapewnić seniorowi opiekę w czasie pandemii?

przysługuje jej minimalne wynagrodzenie (2,8 tys.) lub minimalna stawka godzinową (18,30 zł brutto). Trzeba także złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS ZFA, chyba że prowadzi się działalność gospodarczą i formularz został złożony wcześniej. Jeśli opiekunka będzie podlegać ubezpieczeniom

Polski ład: Emeryci, którzy stracą na "Polskim ładzie", szykują pozew zbiorowy

Pani Maria: Rząd zamierza odebrać nam wypracowane dłuższą pracą emerytury. Przy okazji odbiera także wiarę w sprawiedliwość społeczną i niweczy nasze  dobre imię, nazywając emerytów cwaniakami. Pani Anna: Mieszczę się w tych 10 proc. emerytów, którzy według rządzących otrzymują za wysokie

Minister Czarnek wysyła kontrole ZUS do chorujących nauczycieli

charakter inwigilacyjny. Przecież i bez analiz wiadomo, że nauczyciele dyplomowani chorują częściej dlatego, że to osoby powyżej 50-55 roku życia. 13 tys. wakatów - Dla mnie może to oznaczać jedno - zaczną się większe kontrole nauczycieli na chorobowym, a zwłaszcza tych, którzy biorą roczne urlopy zdrowotne

FPP i CALPE: Składki przedsiębiorców na ZUS wzrosną do 1316,95 zł w tym roku

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Główny Urząd Statyczny (GUS) opublikował dane o przeciętnym wynagrodzeniu w IV kw. 2018 r., które pozwalają na obliczenie wysokości ostatniej, nieznanej do tej pory składowej obciążeń jednoosobowych firm, czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne

PiS ma nowy pomysł na znalezienie pieniędzy na ochronę zdrowia. Kto za to zapłaci i ile?

ryczałtami. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo i na zasadach ogólnych, dziś płacą zryczałtowaną składkę zdrowotną (381 zł miesięcznie w 2021 r.). Zmiana miałaby więc polegać na uzależnieniu jej wysokości od uzyskiwanych zarobków. Proste porównanie: osoba na etacie, zarabiająca średnią krajową

Od stycznia znów podwyżka składki na ZUS dla przedsiębiorców [WYLICZENIA]

ubezpieczenia społeczne ok. 474 zł miesięcznie (zaoszczędzi ok. 518 zł). Rząd wyjaśnia, że przy tej uldze "podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na dany rok kalendarzowy i nie

FPP/ CALPE: ZUS potrzebowałby ok. 400 lat na kontrole wszystkich płatników

społecznych i zabezpieczenie okresów ubezpieczeniowych osobom, które dotychczas świadczyły pracę na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń. Należy również zlikwidować szkodliwy art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych" - czytamy w komunikacie. Liczba płatników składek

Jak legalnie zatrudnić nianię

). Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Niania * została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; * jest osobą pełnoletnią; * nie jest rodzicem dziecka; * może być jego babcią lub ciocią. Co ciekawe, jedna niania może być zatrudniona na

Firmy zatrudniające studentów wykluczone ze wsparcia "tarczy PFR"? Prawnicy czytelnikom odc. 54

, licencjackich, magisterskich), która nie ukończyła 26. roku życia, nie występuje obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Tym samym w świetle przywołanej definicji niespełniony pozostaje jeden z warunków. Niestety oznacza to, że student nie jest uznawany za pracownika i nie należy go

MR: Rząd przyjął projekt ustawy o Małym ZUS plus

złotych. Przykładowo, przedsiębiorca, którego przeciętny miesięczny dochód w 2019 r. wynosił 2,8 tys. zł, w przyszłym roku będzie płacił na ubezpieczenia społeczne 442,96 zł miesięcznie plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jego korzyść w stosunku do pełnej składki ZUS w 2020 r., bez ubezpieczenia

Gowin: "Budżet się nie zepnie, będą cięcia w 2023 r. A wcześniej nowe wybory"

stworzenia ulgi łagodzącej zmianę sposobu rozliczania składki zdrowotnej. Morawiecki deklarował obniżenie podwyżek dla mikro, małych i średnich firm, ale tego rozwiązania nie ma. To jedna z przyczyn buntu byłego ministra.  - Tak drastyczna podwyżka podatków musi skończyć się szalejącą drożyzną

Telewizory, laptopy, tablety i inne... Czy zmiany w ustawie o opłacie reprograficznej będą oznaczać podwyżki cen elektroniki?

będzie artystom za pośrednictwem Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi, a część zasili Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych, z którego finansowane będą dopłaty do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego dla najsłabiej zarabiających w branży artystycznej. - W zamierzeniu projektodawców

FPP, CALPE: Emeryturę niższą niż minimalną pobierają już ponad 333 tysiące osób

kolejnych umów płacenie składek nie było już obowiązkowe - ze względu na występowanie tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego. Tymczasem, aby za rok pracy na podstawie umowy zlecenia został zaliczony jeden rok stażu ubezpieczeniowego, składki powinny być płacone co najmniej od wysokości podstawy

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym jako pracownik oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik i jako emeryt, uwzględniana jest przy kalkulacji ww. limitu jako jedna osoba. Joanna Prokurat, praktyka podatkowa i pomocy publicznej kancelarii Wardyński i Wspólnicy Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od 1988

KIR udostępnił narzędzie 'e-składki KRUS' dla rolników

kwartalnie. Płatnicy będą mogli skorzystać z nowej opcji płatności już w najbliższym terminie odprowadzenia składki za II kwartał tj. do 30 kwietnia br. Poza składkami z tytułu ubezpieczenia społecznego, można będzie również dokonać płatności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz uregulować ewentualne

PiS gra o wszystko. Co zostanie z "Polskiego ładu", kiedy projekt trafi do Sejmu? Na razie przeciw jest nawet Kościół

, do którego wrzucono wszystko, co zalegało w szafach w Ministerstwie Finansów i podlano opowieścią sprawiedliwości społecznej. Osobiście jestem przeciwnikiem ruchów, które mają na celu wyższe opodatkowanie pracy. A do tego sprowadza się podwyżka składki zdrowotnej. Z drugiej jednak strony, trudno nie

W Polsce w 2020 r. przez COVID-19 umarło całe miasto wielkości Suwałk. FUS wydał na emerytury 0,5 mld zł mniej

Emerytalnego, nie brzmi to zbyt humanitarnie, ale jeśli przyjąć, że wydatki państwa nie mają emocji, to im mniej świadczeniobiorców, tym niższe wydatki zarówno na świadczenia, jak i na usługi zdrowotne czy też inne transfery społeczne. Emeryci otrzymują świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli

"Polski ład". Jak zarabiając milion złotych skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

zanadrzu cały czas czai się projekt pełnego oskładkowania (ZUS) wszystkich umów-zleceń. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej twierdzi, że pracuje nad takim projektem. Czy faktycznie zostanie wpuszczony do Sejmu? Na tym etapie nie wiadomo. „Polski ład". Jak wygląda składka zdrowotna przy

Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym, podniósł kwotę zasiłku

oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia ma stanowić wypłacona kwota dodatku. Płatnikiem składek ma być Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń, zgłoszeń wyrejestrowania z ubezpieczeń, a także rozliczania i opłacania

Wnioski o dodatek solidarnościowy tylko do końca sierpnia. Do wzięcia 1,4 tys. zł

o dodatek mogą składać osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Aby otrzymać wsparcie, należy także wykazać ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę przez łączny

Dorabiasz na emeryturze? "Polski ład" mocno uderzy cię po kieszeni

zawieszenia wypłaty świadczenia. Wszystko zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ile może dorobić emeryt? 1 grudnia 2021 roku zmieniły się limity zarobków, które może osiągnąć "wcześniejszy" emeryt. Ten najniższy próg wzrósł o ponad 100 zł

PiS uderzył w wyjątkowo słabą grupę emerytów. Mieli zyskać, a stracą

przypadku zmiany wysokości zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne zmianie ulegnie kwota świadczenia do wypłaty". Napisz do nas: listy@wyborcza.pl

PZU miało 879 mln zł zysku netto, 1955 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

utrzymującej się presji cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych" - dodał członek zarządu PZU i dyrektor finansowy Tomasz Kulik. W porównaniu do pierwszej połowy bieżącego roku w trzecim kwartale przyspieszyła dynamika wzrostu składki przypisanej i zarobionej mimo