sprawy protokołu

Artur Kiełbasiński

"Osiem dziesiąt", czyli jak przegrać przetarg na 1800 MHz [DOKUMENTY]

"Osiem dziesiąt", czyli jak przegrać przetarg na 1800 MHz [DOKUMENTY]

Rozstrzygnięto przetarg na pięć częstotliwości z pasma 1800 MHz dla świadczenia mobilnych usług szybkiego internetu (LTE). Sześć spółek wystartowało w przetargu, dwie już mogą się cieszyć przyznanymi częstotliwościami. Protokół UKE pokazuje, jak banalnymi sprawami zajmują się urzędnicy.

Obowiązuje nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie rozporządzenia objęte są jego regulacjami.

Jak prawidłowo należy wypełnić druk ZP-17?

Ani ustawa Pzp, ani rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wskazują sposobu wypełniania druku ZP-17 czy stopnia szczegółowości warunków udziału w postępowaniu, jakie w tym druku zobowiązany jesteś zawrzeć.

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

Wzór wniosku o udostępnienie ofert konkurencji

ich otwarcia. Procedury udostępniania złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego precyzuje Rozporządzenie Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U

Bezpieczne rozwiązania dla umów czasowych w usługach ciągłych podczas postępowań odwoławczych. Czy podpisywanie kolejnych umów miesięcznych jest zgodne z PZP?

niż odwołujący). W związku z tym, że Zamawiający nie mógł podpisać umowy do czasu rozpatrzenia sprawy przez KIO podpisana została umowa na 1 miesiąc której wartość nie przekracza 130.000 zł (umowa została na podstawie regulaminu, bez stosowania pzp), jednocześnie jest to mniej niż 20% wartości

Szczyt świata w Kopenhadze zakończy się klęską?

Szczyt świata w Kopenhadze zakończy się klęską?

Ten pesymizm potwierdzili wczoraj także przedstawiciele polskiego rządu. - Nikt nie jest już w stanie przewidzieć, czy w Kopenhadze uda się osiągnąć porozumienie - powiedział minister środowiska Maciej Nowicki przy okazji debaty o negocjacjach klimatycznych zorganizowanej w czwa

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

Czy osoba niebędąca wykonawcą może żądać udostępnienia protokołu postępowania?

, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.?  Andrzej  Łukaszewicz  Więcej na  portalzp.pl

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

Czy zamawiający musi udostępniać dokumenty dotyczące szacowania zamówienia, traktując je jak informację publiczną?

zamawiający .  W sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , ujawnieniu podlega protokół wraz z załącznikami i dokumentami wskazanymi w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp . Przepis nie wymienia literalnie dokumentu szacowania wartości zamówienia jako załącznika do protokołu, który

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

Jakich formalności dopełnić po unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert?

formalności powinnam dopełnić? Odpowiedź: O unieważnieniu postępowania zamawiający informuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania a także zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania. Z każdej procedury należy ponadto sporządzić protokół. Postępowanie o

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg ograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania - obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie w sprawie

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych zostały co do zasady ustalone w określonej wysokości, bez względu na rozmiar czynności i nakład pracy komornika sądowego. Opłaty te wynoszą: Opłata stała od wniosku o wszczęcie egzekucji wydania rzeczy ruchomej wynosi 400 złotych

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. I

Doręczenie korespondencji za pośrednictwem komornika sądowego, cz. I

jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, sąd zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Co wolno komornikowi, czyli jakie ma uprawnienia

Do czego komornik ma prawo? Komornik ma prawo do: 1) wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, a także wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez

Grupa Żywiec może zapłacić ok. 68 mln zł kary zw. z rozliczeniami podatkowymi

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół kontroli podatkowej sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Przetarg nieograniczony - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Obowiązujące przepisy W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

Interpretacja poświadczeń wykonawcy w kontekście rozporządzenia o podmiotowych środkach dowodowych

rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, a tym samym potwierdził spełnienie warunku udziału? Odpowiedź Tak, takie referencje wystarczą, aby uznać, że wykonawca właściwie zrealizował zamówienie. Wyjaśnienie Nie istnieją podyktowane jakimikolwiek przepisami prawa sformułowania, które dla swojej

Rząd chce, by rolnicy mogli ubiegać się o pomoc z powodu suszy przez aplikację

legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planowana jest na II kwartał. Nowe

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Licytacja elektroniczna - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Zmiany w protokołach postępowania o zamówienie publiczne 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr

Emperia odwoła się od decyzji UKS w Lublinie ws. podatku za 2011 r.

; - czytamy w komunikacie. Emperia podkreśliła, że protokół jest dokumentem urzędowym, który nie rozstrzyga sprawy. "Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń protokołu w decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, a następnie

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Negocjacje bez ogłoszenia - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie 11 grudnia 2010 r. Tym samym zamówienia publiczne wszczęte od tej daty - terminu wejścia

Czy osoby przygotowujące postępowanie złożą oświadczenie o niekaralności i konflikcie interesów?

Czy osoby przygotowujące postępowanie złożą oświadczenie o niekaralności i konflikcie interesów?

;przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego, inne osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania, osoby udzielające zamówienia. Wedle zapisów rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji 

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

być adwokat lub radca prawny. Pełnomocnikiem może być również: małżonek rodzeństwo zstępni lub wstępni strony osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. W sprawach własności intelektualnej pełnomocnikiem może być także rzecznik patentowy. Natomiast w sprawach restrukturyzacji i

Konsorcjum Stali może mieć obowiązek zapłaty ok. 20,5 mln zł zaległego podatku

, podano również. "Protokół jest dokumentem urzędowym, który nie rozstrzyga sprawy. Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń protokołu w decyzji dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku, a następnie utrzymania tej decyzji przez organ odwoławczy, powyższe może

Negocjacje z ogłoszeniem - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualne Rozporządzenie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) weszło w życie w dniu 11 grudnia 2010 r. Zamówienia

Wzór protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Rozporządzenie zmieniające W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458

Zapytanie o cenę - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Ostatnie zmiany dotyczące zamówień publicznych W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223

Zamówienie z wolnej ręki - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Protokół postępowania o zamówienie publiczne - co się zmieniło? W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U

Dialog konkurencyjny - wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

Aktualny stan prawny Wszystkie zamówienia publiczne wszczęte od dnia 11 grudnia 2010 r. podlegają nowym regulacjom. W tym właśnie dniu weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania

Renta, emerytura, zasiłek. Jak ponaglić ZUS, gdy zwleka z wypłatą pieniędzy?

Z tego poradnika dowiesz się: czym są bezczynność i przewlekłość ZUS, w jakim terminie ZUS musi wydać decyzję, jak napisać ponaglenie, co musi zawierać pismo do ZUS, jak i kiedy można złożyć skargę, kiedy sprawa trafia do sądu. ZUS kolejny raz przeprasza i zapewnia, że sprawa zostanie wkrótce

Czy przy licytacji nieruchomości potrzebne jest pełnomocnictwo?

adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym

Brak ciepłej wody i ogrzewania to dopiero początek. "Nieusuwalny" zarząd spółdzielni gra na nosach mieszkańców

W 2021 r. do mieszkańców bloku zarządzanego przez Spółdzielnię Administracyjno-Mieszkaniową „Domanin" w Kępnie zaczęły dochodzić słuchy, że spółdzielnia ma kłopoty finansowe. – Zignorowaliśmy sprawę, uznając to za plotki. Ale niedługo potem dowiedzieliśmy się, że spółdzielnia

MIB: Porozumienie ws. transportu do Rosji być może już w piątek

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Negocjacje w sprawie zasad przewozów między Polską a Rosją zostaną wznowione na szczeblu eksperckim - w czwartek, 18 lutego. W przypadku ich powodzenia, w piątek do negocjacji dołączą wiceministrowie i będą mogli podpisać protokół, poinformowała

Ceny złota znajdują się wciąż powyżej poziomu 1950 USD za uncję

posiedzenia FOMC. Już przed nią dolar zaczął zyskiwać na wartości, jednak sam protokół tylko napędził zwyżkę na USD. Wynikało to z faktu, że Fed nie podał istotnych szczegółów dotyczących dalszego potencjalnego luzowania polityki monetarnej, co skutkuje niepewnością w sprawie jego działań i decyzji choćby już

Oświadczenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

W dniu 11 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458). Zamówienia publiczne wszczęte od daty wejścia w życie

Rosja pozwoli Serbii na reeksport swojego gazu

W poniedziałek na oficjalnej stronie internetowej rządu Rosji opublikowano projekt nowelizacji protokołu z rządem Serbii w sprawie dostaw gazu, który przewiduje unieważnienie zakazu reeksportu przez Serbię surowca kupowanego od Gazpromu. W ostatni czwartek premier Rosji Dmitrij Miedwiediew po

Kruk zapłaci 2,6 mln zł zaległego podatku za 2014 r.

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Kruk otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w którym stwierdzono zaległość podatkową wraz z odsetkami na 2,6 mln zł, poinformowała spółka. Kruk nie wniesie zastrzeżeń i ureguluje

Urząd Skarbowy może zobowiązać Polnord do zapłaty 9,88 mln zł zaległego podatku

dokumentem, który nie rozstrzyga sprawy. Niemniej jednak w przypadku przyjęcia ustaleń z protokołu w ewentualnej decyzji naczelnika US, a następnie utrzymania ewentualnej decyzji przez organ odwoławczy i sądy administracyjne, spółka zobowiązana będzie do zapłaty tytułem zaległego podatku za lipiec 2011 r

Kurier przerzucił paczkę przez płot. Pies paczkę rozerwał i się zatruł czekoladą

sklepach. Ekspedientka: "Mam się szarpać ze złodziejem, bo ukradł perfumy za 500 zł? Za taką pensję?" A co na to wszystko UPS? Pan Błażej dostał odpowiedź, że „opisana przez Pana sprawa została przekazana do osób odpowiedzialnych za pracę Kuriera, gdzie zostaną wyciągnięte odpowiednie

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

potrzeb będzie wysyłał zlecenia cząstkowe, które w określonym umową ramową terminie Wykonawca będzie sukcesywnie realizował i potwierdzał stosownymi protokołami odbioru. Kiedy Zamawiający powinien sporządzić Ogłoszenie o wykonaniu umowy? Czy robi to dopiero po upływie 2 lat obowiązywania umowy ramowej

Kontrola w firmie. Kto i kiedy może kontrolować przedsiębiorców?

, legitymować osoby i przesłuchiwać świadków. Przebieg kontroli dokumentuje się w protokole. Jeden egzemplarz otrzymuje przedsiębiorca, a dzień, w którym to następuje, jest zakończeniem kontroli. W protokole znajdziemy m. in. opis dokonanych ustaleń faktycznych, ocenę prawną sprawy oraz pouczenie o prawie

Spór z pracodawcą. Kiedy możemy iść do sądu pracy

Sądy pracy to nazwa potoczna. Stanowią one organizacyjnie wyodrębnione wydziały w niektórych sądach rejonowych, okręgowych oraz apelacyjnych do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ze względu na specyfikę spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych, które różnią się od

Czy będą zmiany w sprawach rozwodowych? Potrwają dłużej i będą droższe?

opowiada się za żadną ze stron konfliktu, lecz dba, by każda ze stron mogła się wypowiedzieć i zostać wysłuchana. Postępowanie mediacyjne jest poufne. Na zgodny wniosek stron sąd może upoważnić mediatora do zapoznania się z aktami sprawy. 4. Czas i protokół Czas trwania postępowania mediacyjnego nie

Napaść, gwałt, wypadek. Jak postępować, gdy jesteśmy ofiarą przestępstwa?

, warto poprosić o ich dane, a następnie przekazać je policji. Gdy na ciele widoczne są ślady pobicia, np. zadrapania, skaleczenia, zaczerwienienia, siniaki itp., należy zażądać, aby funkcjonariusz opisał obrażenia w protokole oględzin poszkodowanego oraz wykonał zdjęcia śladów pobicia. Gdyby obrażenia

Czy masz obowiązek sporządzić protokół w przypadku zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki?

ust. 1 ustawy Pzp). Wzór protokołu z postępowania jest jednakowy dla wszystkich trybów Wzór takiego protokołu, zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych został określony przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu w sprawie

UKS może nałożyć na LPP ok. 24 mln zł dodatkowego podatku za 2012 r.

prawidłowości obliczania i wpłacania przez emitenta podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 rok (protokół) wraz z zawiadomieniem o wyznaczeniu terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału" - czytamy w komunikacie. "W protokole UKS wskazał, iż w jego ocenie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny, informacja o przeprowadzeniu dialogu technicznego, o podmiotach, które uczestniczyły w dialogu

Co zrobić z nietrafionym lub wadliwym prezentem gwiazdkowym? Jak zwrócić podarunek?

podarunkową - wyjaśnia Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. I nie jest to żadne przestępstwo. Jeśli kupiliśmy prezent w zwykłym sklepie, to ten po prostu może powiedzieć: zwrotów nie przyjmuję. Co zrobić, jeżeli prezent nie dojechał na czas? W przypadku spóźnionych prezentów sprawa jest jeszcze bardziej

Ustawa PZP - Rozdział 5: Dokumentowanie postępowań

, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. 2a. Jeżeli przed wszczęciem postępowania o

Ocena ofert jest jawna

. Argumentacja zamawiającego, że karty indywidualnej oceny ofert nie podlegają ujawnieniu, ponieważ na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458) nie są obowiązkowym elementem protokołu

Nabycie prawa do spadku - w sądzie czy u notariusza?

formalności? Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej maksymalny koszt np. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku to 50 zł, taryfy notarialne za protokół dziedziczenia to 100 zł, do tego dochodzi VAT oraz koszty odpisów. Stwierdzenie nabycia

PKP LHS liczy na pierwsze przewozy w korytarzu 'Południe-Zachód' w maju

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Przedsiębiorstwa kolejowe współpracujące w ramach korytarza transportowego "Południe-Zachód" podpisały dziś protokół organizujący przewozy na tej trasie i spodziewają się, że pierwszy transport z kierunku Iranu do Polski przejedzie

Linie lotnicze zgubiły bagaż cukiernika, a dziecku uszkodziły wózek

okazało się, że linie lotnicze, którymi podróżował, zgubiły jego bagaż. Pan Piotr zgłosił ten fakt na lotnisku. Otrzymał do wypełnienia protokół nieprawidłowości bagażowej (PIR) i wysłał pisemną reklamację przewoźnikowi. Kontakt z firmą nie przynosił żadnego rezultatu – bagaż się nie odnalazł

Odrzucenie oferty wykonawcy z powodu niezgodności danych platforma zakupowa a CEiDG

wyjaśnieniami rażąco niskiej ceny czy komisja powinna sporządzić protokół z którego wynikać będzie, że błędnie wezwała tego wykonawcę do badania rażąco niskiej ceny? i czy należy poprawiać informację złożoną do prezesa gdzie podano zaczytane z platformy dane firmy tj. prowadzącej działalność zamiast tej z

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

1 osoba z wykształceniem zbieżnym z przedmiotem prowadzonego postępowania. 2) Specyfikacje dotyczące postępowań w sprawie wyboru towarów i usług winny być sporządzone z udziałem specjalistów. 3) Protokoły z postępowań przetargowych muszą w całości odzwierciedlać czynności, które wykonuje komisja. 4

Kalendarium ISBnews

miast" CZWARTEK, 23 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku

GUS: Deficyt sektora general government wzrósł r/r do 16,83 mld zł 2019 r.

: wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 23 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec

Białoruś uzgodniła z Rosją odszkodowania za zanieczyszczoną ropę. Tyle co dla Orlenu i Lotosu?

; Wielkie straty Mińska Parę godzin przed ogłoszeniem przez wiceszefa Biełnieftiechimu o podpisaniu protokołu w sprawie odszkodowań za zanieczyszczoną ropę wicepremier Białorusi Uadzimir Makiej poinformował, że w zeszłym roku wskutek tego skandalu Białoruś musiała ograniczyć eksport paliw i straciła na tym

Jak chronić pieniądze przed oszustami internetowymi?

, prawdziwa strona internetowa będzie posiadała protokół HTTPS. Jak to wygląda np. w przypadku banku PEKAO: symbol kłódki, a potem https://www.pekao24.pl/logowanie. Ważne jest właśnie to ostatnie „S". Otóż sam zapis HTTP oznacza podstawowy protokół przesyłania danych pomiędzy przeglądarką a

Dworczyk: Decyzje ws. rekonstrukcji rządu - w najbliższych godzinach lub dniach

, najbliższych dniach zapadną te decyzje. Te decyzja zapadną pomiędzy prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. Rekonstrukcja związana jest też z powołaniem nowych ministrów, nowych wiceministrów - takie sprawy są konsultowane na poziomie politycznym" - powiedział Dworczyk w wywiadzie

Globalna awaria Facebooka. Jak do tego doszło?

; - czytamy. Koncern oświadczył też, że "nie ma dowodów", aby podczas awarii wyciekły dane użytkowników. Wcześniej na Twitterze ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Brian Krebs tłumaczył, że awarię mogło spowodować błędne uaktualnienie protokołu BGP, będącego systemem sterującym ruchem w sieci. "

Jest wstępna umowa gazowa Rosji z Ukrainą. Ale konkrety nieznane

potwierdził: - Dobrze przygotowaliśmy protokół, który przybliża nas do rozwiązania.  Nikt z uczestników negocjacji nie ujawnił żadnego konkretu uzgodnień. Wykraczają one jednak poza zwykłe sprawy prawa handlowego. Bo Jurij Witrienko, dyrektor wykonawczy ukraińskiego koncernu gazowego Naftohaz, wskazał

Akcjonariusze Trakcji zaniechali rozpatrzenia uchwały o emisji akcji

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji PRKiI podjęło uchwałę w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad oraz o zdjęciu ich z porządku obrad. NWZ postanowiło zaniechać m.in. rozpatrzenia powzięcia uchwały w sprawie

Kupił mieszkanie z lokatorami. Od prawie 2 lat nie może wejść do środka

tak. Ze względu na obecność nieletnich lokatorom należy się lokal zastępczy. Wniosek w tej sprawie został złożony do urzędu miasta, ale gdy urzędnicy poprosili lokatorów o uzupełnienie stanu finansowego lokatora, małżeństwo nie odesłało formularza, i to pomimo telefonicznych oraz listownych próśb

Wynajem mieszkania. Poradnik dla wynajmującego

Z tego poradnika dowiesz się: jak szukać dobrego lokatora, co powinno być w umowie najmu, jak ustalić wysokość kaucji, jak rozliczać opłaty za media, czy najem okazjonalny jest lepszy, ile wynoszą podatki. Wynajęcie mieszkania w sposób bezpieczny nie jest taką prostą sprawą. Możemy robić to

Kalendarium ISBnews

kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku, budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń-marzec 2020 roku

Co robić, gdy pracodawca nie płaci

przewidzianych dla pracowników niereprezentowanych przez profesjonalnego pełnomocnika przewidziano jednak możliwość zgłoszenia pozwu ustnie do protokołu. Protokół sporządza wtedy pracownik sekretariatu sądu. To jednak zdarza się rzadko. W pozwie musi znaleźć się oznaczenie sądu, do którego kieruje się sprawę

Chcesz pójść z pracodawcą do sądu pracy? Oto jakie masz możliwości

Jeśli polubowne rozstrzygnięcie sporu z pracodawcą nie jest możliwe, pracownik może wystąpić na drogę sądową i tam dochodzić swoich praw. 1. Czym jest sąd pracy - Ze względu na specyfikę spraw pracowniczych i ubezpieczeniowych, znacząco różniących się od zwykłych spraw cywilnych, ich rozpoznawanie

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

w mojej ocenie, protokół taki można potraktować jako inny dokument. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą

Szefowie z prawem do stosowania alkomatów i narkotestów. Związkowcy wskazują ryzyko wykrycia substancji, która jest częścią leków

być stosowane, firmy muszą wprowadzić je do swoich wewnętrznych regulacji. Może to być regulamin czy obwieszczenie w tej sprawie. Najważniejszy zapis musi dotyczyć tego, które grupy pracowników będą mogły być kontrolowane w ten sposób, np. w firmie transportowej to zapewne będą kierowcy. Ministerstwo

Pracownicy pod ochroną. Kogo nie można zwolnić z pracy

dla pracowników niereprezentowanych przez profesjonalnego pełnomocnika przewidziano możliwość zgłoszenia pozwu ustnie do protokołu. Protokół sporządza wtedy pracownik sekretariatu sądu. Taka sytuacja jednak rzadko się zdarza. W pozwie musi znaleźć się oznaczenie sądu, do którego kierujemy sprawę

Szansa na rozwód w zgodzie, z podziałem majątku i alimentami. Ile kosztują mediacje?

neutralnego mediatora. – Może go wyznaczyć sąd bądź mogą go wybrać same strony. W przypadku mediacji w sprawach rodzinnych sąd może skierować strony do mediatora posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, co może ułatwić wypracowanie porozumienia – wyjaśnia mecenas Paulina

Posiedzenie EBC, dane z USA i szczyt nt. Brexitu mogą dziś wpływać na rynek FX

Warszawa, 10.04.2019 (ISBnews) - Zapowiada się naprawdę gorąca środa na rynku walutowym. Zarówno tym globalnym, jak i krajowym. Wszystko za sprawą nagromadzenia w dniu dzisiejszym wydarzeń, które potencjalnie mogą mieć duży wpływ na kursy walut. Będzie to posiedzenie ECB, "

Jak chronić złoto XXI wieku? 7 porad, jak dbać o własne dane

Ponad 40 lat temu, 28 stycznia 1981 r. sporządzono Konwencję 108 Rady Europy w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Od tego czasu jednak ilość danych wzrosła gigantycznie. Dane, nazywane złotem albo ropą XXI wieku, stanowią dziś podstawę gospodarki i

Kalendarium ISBnews

innych polskich miast" CZWARTEK, 23 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019; dynamika produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020

To już pewne: prezes Glapiński się obraził i posiedzenie RPP potrwa tylko jeden dzień

Na najbliższe listopadowe posiedzenie RPP zaplanowanych jest wiele tematów – dużo więcej niż chociażby miesiąc temu. W porządku obrad ma się znaleźć przyjęcie protokołu i opis dyskusji z posiedzenia październikowego, projekcja inflacji i PKB, prognoza bilansu płatniczego, raport o

Kalendarium ISBnews

; --14:00: Konferencja online Forum Energii pt. "Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i innych polskich miast" CZWARTEK, 23 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje informację Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie

Chaos w RPP. Członkowie Rady nie wiedzą, kiedy będzie najbliższe posiedzenie

. W porządku obrad miało się znaleźć: przyjęcie protokołu i opis dyskusji z posiedzenia październikowego, projekcja inflacji i PKB, prognoza bilansu płatniczego, raport o inflacji, opinia do projektu ustawy budżetowej, ustalenie harmonogramu posiedzeń RPP w przyszłym roku, sprawy bieżące i oczywiście

Biznes nie wierzy zapowiedziom premiera o luzowaniu obostrzeń: "To mgliste deklaracje bez konkretów"

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek w Zabrzu, że luzowanie obostrzeń w gospodarce jest możliwe, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść jeszcze w tym tygodniu. - Będziemy chcieli przedstawić kolejne reguły, które będą obowiązywać w najbliższym czasie, tak żeby w delikatny, chirurgiczny

"Twoja paczka wymaga dopłaty". Modne triki oszustów w sieci

miesiącu. Nie udostępniaj hasła, kodów autoryzacyjnych, pinów. Uważaj na fałszywe strony banków. Zawsze sprawdzaj, co ci się wyświetla na pasku przeglądarki. Bezpieczna, prawdziwa strona internetowa, będzie posiadała protokół HTTPS. W przypadku banku PEKAO wygląda to tak: symbol kłódki, a potem HTTPS

Dobre dane z polskiej gospodarki bez wpływu na złotego

Warszawa, 21.02.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Protokół ze styczniowego posiedzenia FOMC nie zmienił obrazu rynku, wskazał jednak na obawy decydentów Fed o sytuację gospodarczą w Chinach i Europie. Bardzo dobre dane z polskiej gospodarki nie znalazły przełożenia na notowania

Wielka akcja "Paragon". "Polski ład" daje urzędnikom skarbówki wielomilionowy budżet na zakupy kontrolowane

Prowokacje urzędników skarbówki to nie nowość. Najgłośniejszym i najbardziej niechlubnym przykładem takiego działania było namówienie przez dwie urzędniczki skarbówki mechanika , by wymienił w samochodzie żarówkę. Chciał pomóc, dostał grzywnę Mężczyzna ostatecznie wygrał sprawę w sądzie. Powód

Joanna Tyrowicz wyśmiewa kolejne pismo Adama Glapińskiego. Kreśli i poprawia błędy

. Nie wiem, czy NIK się zagalopował. W raporcie napisano szerzej: RPP nie użyła szerszego spektrum instrumentów bez szczególnego uzasadnienia (w protokołach). Inna sprawa, że przy inflacji 14+ widziałabym raczej »wszystkie ręce na pokład« niż wypinanie piersi do orderów" - pisze

Ukraiński sąd umorzył postępowanie w sprawie oświadczenia majątkowego Sławomira Nowaka

swoim oświadczeniu majątkowym i w tej sprawie skierowano protokół do sądu. Według NAPK w oświadczeniu za 2017 r. Nowak miał podać nieprawdziwe informacje dotyczące wartości swojego samochodu oraz lokat w bankach. W odpowiedzi Ukrawtodor stwierdził, że Sławomir Nowak podał rzetelne informacje w swoich

Nowy wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne

24 października 2007r. rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 202 poz. 1463). Wskazane rozporządzenie ustala nowe wzory protokołu postępowania (w zależności od wartości zamówienia druki ZP-1 lub ZP-2) oraz

Kalendarium ISBnews

prasowe firmy Qarson nt. koncepcji auta na abonament --12:00: Konferencja prasowa ZPP nt. raportu "Euro. Analiza prawno-ekonomiczna zysków i strat przystąpienia Polski co strefy euro" --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z

Kalendarium ISBnews

roku, budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2019 roku. --10:00: Spotkanie prasowe firmy Qarson nt. koncepcji auta na abonament --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z posiedzenia RPP, luty --16:00: Wspólne

Kalendarium ISBnews

. --10:00: Spotkanie prasowe firmy Qarson nt. koncepcji auta na abonament --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z posiedzenia RPP, luty --16:00: Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz Spraw Zagranicznych

Kalendarium ISBnews

2019 roku. --10:00: Spotkanie prasowe firmy Qarson nt. koncepcji auta na abonament --14:00: Narodowy Bank Polski opublikuje protokół z posiedzenia RPP, luty --16:00: Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Energii i Skarbu

Mediacje gospodarcze. Czy mogą pomóc twojej firmie? [PORADNIK]

Mediacja umożliwia ugodowe zakończenie sporu zaistniałego między przedsiębiorcami, który powstał w związku z prowadzoną przez nich działalnością. W trakcie tego procesu strony, w obecności mediatora, przedstawiają swoje stanowiska w sprawie oraz propozycje zakończenia sporu. Statystyki rosną

Kurs złotego w najbliższych dniach będzie zależał od spekulacji dot. działań Fed

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - "Gołębia" retoryka rezerwy federalnej sprzyja złotemu, który za sprawą zwrotu na eurodolarze nabiera sił. Lokalne wydarzenia nie mają większego wpływu na wycenę polskiej waluty, a rynek walutowy w najbliższych dniach może

Nowe zasady udostępniania ofert.

października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1154). Wskazane rozporządzenie określa nowy wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w zależności od wartości zamówienia druk ZP-1 lub ZP-2) oraz zakres dodatkowych

Termin zakończenia prac komisji przetargowej

tego czy w prowadzonym przez Ciebie postępowaniu będziesz wypełniać poprzedni czy też aktualnie obowiązujący wzór protokołu, powinieneś postąpić w ten sam sposób. Stary wzór protokołu Zgodnie z poprzednim rozporządzeniem w sprawie protokołu

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli ŚUCS to ok. 85 mln zł

Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby

Sprawy sądowe w czasie epidemii. Na wiele orzeczeń trzeba będzie długo czekać

1. Sprawy pilne – w katalogu specustawy Na wokandę trafiają wyłącznie sprawy pilne, które zostały ujęte w katalogu wprowadzonym przez specustawę dotyczącą rozwiązań stosowanych w czasie epidemii COVID-19. Są to niektóre sprawy karne oraz ważne sprawy rodzinne, np. o odebranie osoby

Błazenada naftowej derusyfikacji. Obajtek i Morawiecki ośmieszyli Polskę

oświadczenie Morawieckiego? Zapytaliśmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dlaczego Orlen nadal importuje ropę naftową z Rosji wbrew deklaracji rządu Polski, wpisanego do protokołu ze szczytu UE. Czy dostaliśmy zwolnienie z deklaracji złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego na szczycie UE? MSZ odesłało

Facebook padł. Nie działają także WhatsApp i Instagram

- Zdajemy sobie sprawę, że niektóre osoby mają problemy z dostępem do naszych aplikacji i produktów. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem normalnego stanu i przepraszamy za wszelkie niedogodności - czytamy w krótkim komunikacie opublikowanym przez Facebooka.  Delikatnie powiedziane

Jak wynająć mieszkanie? Poradnik dla właścicieli nieruchomości

nie muszą interesować się żadnymi sprawami związanymi z lokalem. To agencja szuka najemcy, podpisuje z nim umowę i protokół przekazania i dba o to, aby płacił czynsz, który trafia na specjalne subkonto założone dla właściciela. * Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję mec. Marcinowi Płoszce z

Grupa Żywiec: Dodatkowe zobowiązanie podatkowe po kontroli to ok. 105 mln zł

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej, prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby

Zgoda zamawiającego na kopiowanie oferty przetargowej

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o zamówienie publiczne .*1 Zgodnie z § 5 wskazanego rozporządzenia udostępnienie ofert przetargowych może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z