skargach wniesionych

dr Tomasz Góra

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część II

Skarga na czynność komornika sądowego (lub zaniechanie działania przez komornika) - do kogo się wnosi skargę, kiedy nie przysługuje prawo do skargi, kto skargę rozpatruje?

Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

Podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym jest skarga na czynność komornika sądowego lub na zaniechanie dokonania czynności. Skargę może złożyć strona (wierzyciel lub dłużnik) lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Skarga na czynność komornika sądowego - co to jest i jak się ją stosuje? Część I

Skarga na czynność komornika sądowego (lub zaniechanie działania przez komornika) to uniwersalny środek zaskarżenia, z którego można skorzystać w toku całego postępowania egzekucyjnego.

LOT musi wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot z Budapesztu do Nowego Jorku. Jest decyzja TSUE

LOT musi wypłacić odszkodowanie za opóźniony lot z Budapesztu do Nowego Jorku. Jest decyzja TSUE

organu krajowego, odpowiedzialnego za jego wykonanie, do przyjęcia środków przymusu w wyniku indywidualnych skarg wniesionych przez pasażerów lotniczych, o tyle nie zakazuje ono państwom członkowskim przyznania temu organowi takiej kompetencji". W konsekwencji państwa członkowskie mogą upoważnić

Jak wygląda licytacja nieruchomości w sądzie?

po ukończeniu przetargu; ogłoszenie można jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn. Jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie są jeszcze prawomocnie

III SA/Gd 108/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-29

III SA/Gd 108/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-11-29

, wniesionym za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W związku z treścią pouczenia wezwano też skarżącą do ostatecznego sprecyzowania treści skargi - w terminie 7 dni - pod rygorem uznania, że przedmiotem skargi, zgodnie z pismem z dnia 24 lutego 2021 r. jest decyzja Wojewody [...] z dnia 7 czerwca

Władze USA pozywają Google'a za dominację na rynku reklamy. To może być początek batalii o podział koncernu

Władze USA pozywają Google'a za dominację na rynku reklamy. To może być początek batalii o podział koncernu

Pozew jest elementem antymonopolowej kampanii administracji prezydenta Joego Bidena. To już drugi tego rodzaju pozew federalny przeciw Google'owi. Pierwszy - wniesiony przez Departament Stanu w 2020 roku - dotyczył zmonopolizowania wyszukiwań w internecie. Proces w tej sprawie ma się rozpocząć

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

Jakie przepisy stosować do odwołania wniesionego po 1 stycznia 2021 r., ale wobec "starego" przetargu?

wybór. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych do postępowań odwoławczych oraz postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu, o których mowa w ustawie uchylanej w art

Bezprecedensowa decyzja skarbówki w sprawie przedsiębiorcy. "To będzie miało znaczenie dla innych firm"

Bezprecedensowa decyzja skarbówki w sprawie przedsiębiorcy. "To będzie miało znaczenie dla innych firm"

przez sądy administracyjne na skutek wniesionej skargi. Tutaj jednak nie trzeba było decyzji sądu, bo decyzje urzędu skarbowego zakwestionował już dyrektor izby administracji skarbowej. - Ta sprawa to dla podatników promyk nadziei, że takie nieuzasadnione działania organów będą uchylane już na etapie

Ciech: WSA utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT wys. 37,9 mln zł

Warszawa, 30.07.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu na rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego

Fakro kontra Velux. Kolejne starcie firm z branży okien dachowych

Fakro kontra Velux. Kolejne starcie firm z branży okien dachowych

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił apelację Fakro w procesie z Komisją Europejską. Nowosądecka firma zarzucała swojemu konkurentowi nadużywanie dominującej pozycji na rynku i nieuczciwe praktyki. Spór zaczął się w 2006 roku, kiedy Fakro złożyło skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i

Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę. Wyrok SN daje nowe możliwości

Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę. Wyrok SN daje nowe możliwości

obejmuje nie tylko konieczność sporządzenia i podpisania SKARGI KASACYJNEJ, która ma być wniesiona, lecz także podejmowanie wszystkich czynności procesowych i występowanie w imieniu strony na ewentualnym posiedzeniu tego Sądu".  Co zrobić, jeśli nie stać nas na pełnomocnika? W takiej sytuacji

BBI Development: NSA umorzył postępowanie ze skargi dot. Centrum Marszałkowska

Warszawa, 27.07.2017 (ISBnews) - Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne ze skargi wniesionej przez podmiot sąsiadujący z terenem inwestycji Centrum Marszałkowska, realizowanej przez BBI Development, poinformowała spółka. "BBI

WSA oddalił skargę Petrolinvestu na decyzję KNF wykluczającą akcje z obrotu

na decyzję KNF do chwili uprawomocnienia się wyroku WSA z dnia 2 lutego 2018 r., (wyrok jest prawomocny jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy, a zatem jeśli nie zostanie wniesiona skarga kasacyjna od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

Orzeczenie - II SAB/Op 4/22 - Wyrok WSA w Opolu

wyroku, 2) stwierdza, że bezczynność Burmistrza N. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3) zasądza od Burmistrza N. na rzecz skarżącego M. B. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego UZASADNIENIE Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w

Sąd oddalił skargi ws. pozwolenia na budowę Centrum Marszałkowska dla BBI Dev

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję wojewody mazowieckiego, w której organ ten utrzymał w mocy decyzję Prezydenta m.st. Warszawy zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą spółce celowej BBI

Irlandia zablokuje Facebookowi przesyłanie danych do USA?

Irlandia zablokuje Facebookowi przesyłanie danych do USA?

przenoszenia danych do państw spoza UE. To właśnie z tego typu mechanizmów prawnych korzysta Facebook. Teraz pod lupę wziął je irlandzki regulator. Schrems: Facebook łamie prawo - Facebook świadomie łamie prawo od 2013 r. - mówił Max Schrems, aktywista na rzecz ochrony prywatności i autor skargi wniesionej na

NSA skierował sprawę Action dot. VAT za XII 2008 do ponownego rozpatrzenia

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wydany w związku z otrzymaną decyzją Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie dotyczącą podatku VAT za grudzień 2008 r." - czytamy w komunikacie. Rozstrzygnięcie zostało wydane w skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez spółkę

InPost: Sąd oddalił skargę CUW ws. przetargu na usługi pocztowe dla admin.

. "Wyrok oznacza utrzymanie w mocy poprzedniego korzystnego dla spółki wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym to wyroku sąd oddalił skargę wniesioną przez CUW" - czytamy w komunikacie. Przetarg na obsługę przesyłek Centrum Usług Wspólnych miał wartość około 33

Sąd odrzucił skargę CUW na wyrok KIO ws. przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę Skarbu Państwa - Centrum Usług Wspólnych (CUW), działającego w imieniu jednostek administracji publicznej, na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej zapadły w postępowaniu wszczętym na skutek odwołania

LW Bogdanka rozwiązał rezerwę na roszczenia ZUS w wys. 22,7 mln zł

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą odwołania Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

Czy uwzględnienie zarzutów odwołania usprawnia procedurę udzielenia zamówienia?

Izby Odwoławczej, wypracowanym jeszcze w zakresie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przykładowo w wyroku z 4 lutego 2011 r. sygn. akt KIO 160/11 wskazano, że „czynność wykonana zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu okręgowego rozpoznającego skargę nie

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

, którego odwołanie – wniesione mailem zostało odrzucone, tylko wówczas ewentualnie należałoby doszukiwać się naruszenia wskazanych w skardze norm zawartych w ustawie pzp , w kpc, czy też w Konstytucji, gdyby istotnie uczestnik procedury o udzielenie zamówienia publicznego lub jego pełnomocnik

Rank Progress: Utrzymano w mocy zobowiązanie w podatku doch. w wys. 5,02 mln zł

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA). Jednocześnie emitent informuje, że skarga zostanie wniesiona w ustawowym 30-dniowym terminie" - czytamy w komunikacie. Zdaniem spółki, szanse na ponowne uchylenie wydanej decyzji przez WSA są bardzo wysokie z

Sąd oddalił skargę CUW na orzeczenie KIO ws. przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na obsługę jednostek administracji państwowej przez InPost. Oznacza to, że InPost będzie realizował przedmiot zamówienia

Ustawa PZP - Rozdział 3: Skarga do sądu

całości lub w części. Art. 198d. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. Art. 198e. 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również

TSEU: Polska naruszyła prawo UE w sprawie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

zidentyfikowane w tym planie jako takie potencjalne zagrożenie" - podano również. Trybunał uwzględnił w całości skargę wniesioną przez Komisję. 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w

Unibep cofnął odwołanie do sądu norweskiego, zapłaci kontrahentowi 13,8 mln zł

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Unibep, w rezultacie uzgodnień z norweskim inwestorem Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig), wycofał środek odwoławczy, będący odpowiednikiem skargi kasacyjnej, wniesiony 3 stycznia br. do Norweskiego Sądu Najwyższego, podała spółka

Portal randkowy dyskryminuje starszych użytkowników. Jest wyrok sądu

bardziej ograniczonym budżetem niż ich młodsi koledzy i koleżanki. Sprawa została wniesiona przez Allana Candelore'a w imieniu własnym i innych konsumentów z Kalifornii, którzy ukończyli 30 lat i wykupili Tinder Plus. W odpowiedzi na jego skargę Tinder stwierdził, że traktował młodzież jako osoby będące w

Ustawa PZP - Rozdział 3: Skarga do sądu

żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. Art. 198e. 1. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. 2

Ciech: UCS utrzymał decyzję dot. rozliczenia podatku VAT za grudzień 2014 r.

jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem organu II Instancji, dlatego spółka zależna zamierza złożyć skargę na decyzję II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Swoje stanowisko spółka zależna opiera między innymi na tym, iż spółka zależna i Cerium Finance uzyskały

Odwołanie do KIO - warunki formalne

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 04 marca 2015 roku uwzględnił skargę wniesioną przez Prezesa UZP na postanowienie KIO w zakresie braku wezwania odwołującego do uzupełnienia treści przedstawionego pełnomocnictwa. KIO w wyroku z dnia 21

Orzeczenie - II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie

wniesieniu skargi, co jest równoznaczne z uwzględnieniem skargi przez organ, nie zwalania sądu administracyjnego z obowiązku rozpoznania skargi wniesionej na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w zakresie orzekania w przedmiocie stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Skarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Data orzeczenia: 2022-03-02 orzeczenie nieprawomocneData wpływu: 2022-01-28Sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w PoznaniuSędziowie:Izabela Bąk-Marciniak /przewodniczący/Maciej BuszMonika Świerczak /sprawozdawca/Symbol z opisem: 6168 Weterynaria i ochrona zwierząt6391 Skargi na

Skarb Państwa wniósł skargę na wyrok sądu ws. przetargu na obsługę pocztową CUW

prawidłowo powiadomieni o terminie rozprawy, co uniemożliwiono stronie skarżącej skuteczną obronę swoich praw" - czytamy w komunikacie. Pod koniec października ub.r. sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), w

Prairie: WSA oddalił skargi LW Bogdanka na decyzje ws. złoża 'Lublin'

analiz złoża, przeprowadziła odwierty rozpoznawcze i przygotowała dokumentację geologiczną. Oddalając skargi wniesione przez LW Bogdanka sąd potwierdził uprawnienia spółki wynikające z wcześniejszych decyzji ministra środowiska" - czytamy w komunikacie. Sąd stwierdził, że

KIO uwzględniła odwołanie InPost w przetargu na obsługę administracji

Warszawa, 09.08.2016 (ISBnews) - Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) uwzględniła odwołanie wniesione przez InPost wobec unieważnienia przez Centrum Usług Wspólnych (CUW, zamawiający) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie

TSUE: Polska ma natychmiast zawiesić stosowanie przepisów krajowych dot. SN

. "Gdyby wniesiona przez Komisję przeciwko Polsce skarga o stwierdzenie uchybienia została ostatecznie uwzględniona, wynikałoby z tego, że wszystkie orzeczenia Sądu Najwyższego poprzedzające rozstrzygnięcie przez Trybunał wspomnianej skargi o stwierdzenie uchybienia byłyby wydane bez gwarancji

I SA/Gd 284/21 - Wyrok WSA w Gdańsku

wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Tym samym, sąd ma prawo i obowiązek dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego aktu administracyjnego, nawet wówczas, gdy dany zarzut nie został w skardze podniesiony. Mając na uwadze tak zakreślony zakres kognicji Sąd uznał, że wniesiona skarga zasługuje

Kowalczyk: Polska uszanuje ogłoszony wyrok TSUE ws. Puszczy Białowieskiej

zidentyfikowane w tym planie jako takie potencjalne zagrożenie, podano również. Trybunał uwzględnił w całości skargę wniesioną przez Komisję. 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

opłaty wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność). Wydłuży się - z 7 do 14 dni - termin na wniesienie takiej skargi. Projekt zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych. Miałby nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Wraz ze zmianami dot. KIO będzie to realne narzędzie do uzyskania przewidywalnych

Uchwała antysmogowa obroniona! WSA oddalił skargi

odrzucił jedną z czterech skarg, ponieważ nie została wniesiona w terminie. Następnie analizował trzy pozostałe. - Nie została naruszona zasada proporcjonalności, ponieważ z jednej strony mamy do czynienia z interesem użytkowników pieców i producentów, a z drugiej z interesem

Przedsiębiorcy z prawami konsumentów, udogodnienia dla start-upów. Jakie zmiany przepisów dla firm przyniesie 2021?

przewiduje obniżenie opłat od tych skarg. - Chodzi o usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Służyć temu będzie m.in. obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO. Dziś opłata za skargę do sądu to pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie

Emilewicz: Nowe Prawo zamówień publicznych czeka na rozpatrzenie przez rząd

opłaty od skargi na orzeczenie KIO (opłata za skargę do sądu to dziś pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie jej do trzykrotności), czy wydłużenie terminu na wniesienie takiej skargi. Planowane jest ponadto wyznaczenie osobnego sądu ds. zamówień publicznych

Byli pracownicy Biedronki przegrali proces o odszkodowania za łamanie ich praw przed laty. Nie stać ich na kasację

Zbigniewa Ziobry - ministra sprawiedliwości - w ubiegłym roku wzrosły znacznie koszty sądowe w sprawach cywilnych.   Jedynie w przypadku kasacji lub skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub prokuratora generalnego dawni pracownicy Biedronek nie poniosą dodatkowych kosztów

Rząd chce, by ustawa dot. podatku od sprzedaży detal. weszła w życie 1 września

mieli obowiązek zapłaty podatku w terminie zaproponowanym w projekcie. Natomiast w razie, gdyby odwołanie od wyroku SUE nie zostało wniesione, przedłużenie terminu zapłaty podatku nie będzie stosowane" - czytamy dalej. W informacji wyjaśniono, że przedkładany projekt

RODO. Jakie prawa mają osoby udostępniające swoje dane?

punkty 3 i 4); prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; źródle pozyskania danych – jeżeli nie zostały one zebrane od osoby, której dane dotyczą; o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO; o zasadach podejmowania tych decyzji, a

Spór w rządzie o likwidację Rzecznika Finansowego

zadań o indywidualnym charakterze. Rozpatrywanie spraw indywidualnych wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego stworzy istotny wyłom w obowiązującym systemie ochrony praw konsumentów” - stwierdza w piśmie wiceminister aktywów państwowych Andrzej

Prezydent podpisał nowę ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

decyzję uznającą, że przyjęta przez Polskę ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej narusza unijne zasady państwa prawa. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na ww. decyzję, podnosząc m.in. zarzut błędnej kwalifikacji podatku od sprzedaży detalicznej

Ukraińskie banki żądają od Rosji odszkodowań

Walka toczy się o duże pieniądze. Ukraiński sektor bankowy mocno odczuwa kryzys gospodarczy w kraju. Banki twierdzą jednak, że poniesione straty nie byłyby tak duże, gdyby nie rosyjska aneksja Krymu, i żądają od Moskwy wypłaty odszkodowań za zajęte aktywa. Skargi do tej pory

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

wstrzymanie postępowania powoduje, że wszelkie czynności przeciwegzekucyjne, które chciałaby podjąć osoba prywatna bądź firma, w tym zarzuty przeciw egzekucji, skargi na czynności egzekucyjne lub zażalenia na wydane w toku egzekucji postanowienia, nie zostaną teraz rozpatrzone i będą rozpoznane dopiero po

Zmiana wysokości wpisu od skargi na wyrok KIO

art. 34 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wpis od skargi na wyrok wydany przez skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej ustalony jest na poziomie pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. Jednakże, przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego

MPiT: Senat bez poprawek przegłosował nowe Prawo zamówień publicznych

pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność). Wydłuży się - z 7 do 14 dni - termin na wniesienie takiej skargi. Projekt zakłada wyznaczenie jednego sądu ds. zamówień publicznych. Miałby nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Wraz ze zmianami dot. KIO będzie to realne narzędzie do uzyskania

Prezydent Andrzej Duda podpisał: Miliony z wiatraków do zwrotu. Część gmin boi się bankructwa

także podatek z 2017 roku Wciąż nie jest jasne, co z podwyższonym podatkiem pobranym w 2017 roku. We wrześniu zajmie się nim Naczelny Sąd Administracyjny obradujący w poszerzonym składzie siedmiu sędziów . Jeden ze składów orzekających (w NSA jest ponad 100 skarg kasacyjnych wniesionych przez

MPiT skierowało do konsultacji projekt nowego Prawa zamówień publicznych

(opłata za skargę do sądu to dziś pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a projekt przewiduje zmniejszenie jej do trzykrotności), czy wydłużenie terminu na wniesienie takiej skargi. Planowane jest ponadto wyznaczenie osobnego sądu ds. zamówień publicznych. Nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie mechanizmu

Rosja atakuje Unię Europejską za ochronne cła na nawozy

Wczoraj WTO poinformowała, że dostała od Rosji, która do tej organizacji przystąpiła w sierpniu 2012 roku, skargę na łamanie zasad wolnego handlu. Wniesiona właśnie skarga dotyczy ceł antydumpingowych, które Unia Europejska nakłada na import z Rosji

Trybunał Arbitrażowy w końcu zajmie się pozwem ukraińskiego oligarchy

mld dol. odszkodowania. Sprawa lotnisk nie jest jedyną skargą wniesioną w związku z zagarnięciem Krymu. W połowie zeszłego roku także dwa ukraińskie banki rozpoczęły procedurę wniesienia pozwu do trybunału w Hadze: największy w kraju pod względem aktywów (i należący do

TSUE: Przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów niezgodne z prawem UE

). "W wyroku Komisja/Polska (Niezawisłość sądów powszechnych) (C-192/18) ogłoszonym w dniu 5 listopada 2019 r. Trybunał w składzie wielkiej izby uwzględnił skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wniesioną przez Komisję przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i stwierdził, że

Emilewicz: Uczestnicy rynku mają 14 mies. na przygotowanie się do nowego PZP

postępowania odwoławczego poprzez: stworzenie możliwości wnoszenia odwołań w pełnym zakresie w przypadku postępowań o wartości poniżej progów unijnych (w obecnym stanie prawnym odwołanie może być wniesione wyłącznie od czynności zamawiającego wskazanych w ustawie), 3-osobowe składy orzekające KIO jako zasada

Najnowsze plany zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

wniesionych skarg. Projektowane rozwiązanie ma wpłynąć na przyspieszenie terminów rozstrzygnięcia wniesionych skarg. Ponadto projekt nowelizacji zakłada między innymi: - wydłużenie wskazanego w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dotychczas

MPiT: Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych

usprawni też postępowanie skargowe na orzeczenia KIO. Co do zasady orzekać mają składy 3-osobowe. Nastąpi też obniżka opłaty od skargi na orzeczenie KIO (dziś jest to pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność). Wydłuży się - z 7 do 14 dni - termin na wniesienie takiej skargi

Kto się wstawi za członkami SKOK Wołomin? Ludzie proszą o pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich i znanego posła PiS

wniesienie udziałów. Od jej liczby i wartości mogą zależeć warunki oferowanych usług. Im więcej udziałów, tym taniej. SKOK Wołomin zbankrutował pod koniec 2014 r. W Kasie działała grupa wyłudzająca kredyty na podstawione osoby, tzw. słupy. Zgodnie z prawem wniesione udziały

GDDKiA pozwała Budimex, Mostostal Warszawa i trzeci podmiot na 540 mln zł

instancjach. Sądy obu instancji uznały, iż zeznania świadków i wyjaśnienia oskarżonych nie potwierdziły wejścia w porozumienie i działania na szkodę instytucji (GDDKiA), na rzecz której przetarg był dokonywany. Jak wynika z uzyskanych informacji, w sprawie karnej wniesiona została skarga kasacyjna do Sądu

Kolejne 2 wyroki w sporze o Tigera między FoodCare a Dariuszem Michalczewskim

nastąpił żaden przełom, ponieważ ten wyrok nie ma żadnego związku z innymi rozpatrywanymi już sprawami. Zresztą tak też podkreślił sąd w swoim uzasadnieniu. Na wyrok, o którym mówi FoodCare przysługuje mi jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. FoodCare zapłacił już na rzecz mojej Fundacji ponad 15

Płać albo do sądu, c.d. - W imię konsumenta (i pieniędzy)

zapisy. Jeśli przedsiębiorca nie pójdzie na ugodę i przegra sprawę, płaci ponad 2 tys. zł za pozew (w tym 360 zł dla stowarzyszenia za zwrot kosztów uczestnictwa w procesie). Same organizacje są tajemnicze. Przeciętny konsument, który chciałby złożyć skargę na nieuczciwą firmę

Sąd buduje nam drogi. GDDKiA anulowała przetarg, teraz ma go wznowić

, skarga kasacyjna może zostać wniesiona przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. - Prezes Urzędu rozważy wniesienie skargi kasacyjnej na ten wyrok - poinformowała nas rzeczniczka UZP Anita Wichniak-Olczak. - Wyrok może ośmielić innych wykonawców do

Przegląd informacji ze spółek

rozprawie skargi wniesionej przez spółkę zależną od Ciechu - Verbis ETA - ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę spółki zależnej i utrzymał w mocy decyzję naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za IV kwartał

Listy rządu PiS rozniesie InPost. W tle wielomilionowe odszkodowanie z budżetu

"Sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na obsługę jednostek administracji państwowej przez InPost. Oznacza to, że InPost będzie realizował przedmiot zamówienia za wynagrodzenie wysokości

Właściciel musi płacić i basta! Kiedy spółdzielnia zlicytuje Ci mieszkanie

W 2013 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) rozpatrywał skargę właściciela będącego członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Groziła mu licytacja z powodu wieloletnich zaległości w opłatach na jej rzecz. Tym razem skarżącym był posiadacz spółdzielczego mieszkania własnościowego, który - co

Częstochowska firma przegrała batalię o krzyżówki

, potwierdził, że klient, widząc w kiosku publikację pt. "1000" wcale nie musi od razu skojarzyć jej z krzyżówkami konkretnej firmy. Teraz sąd w Luksemburgu oddalił wszystkie skargi wniesione przez Technopol. Uznał co prawda, że liczby mogą być rejestrowane jako znaki

Rozwód. Jak dostać alimenty od eksmałżonka? Jak podzielić majątek obciążony kredytem? Jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

Z tego poradnika dowiesz się: kiedy eksmałżonkowi należą się alimenty po rozwodzie z orzeczeniem wyłącznej winy, kiedy eksmałżonek może starać się o alimenty, gdy rozwód nastąpił bez orzekania winy lub z orzeczeniem winy obojga, jak uzgodnić opiekę na dziećmi, jak i kiedy dzielić majątek wniesiony

Poczta Polska przegrała. Powinna skarżyć InPost w ciemno

odrzuciła skargę operatora tym razem na treść formularza cenowego złożonego przez InPost. Uznała, że powinien on być zaskarżony już w pierwszym odwołaniu Poczty. Operator się z tym nie zgadza, przekonując, że nie mógł skarżyć czegoś, czego treści nie znał. W końcu w chwili

Rząd przyjął projekt noweli Prawa prasowego zmieniając zasady autoryzacji

. Projekt nowelizacji ustawy wprowadza także regulacje dekomunizacyjne" - czytamy w komunikacie. Trybunał w Strasburgu rozpoznawał skargę wniesioną przez Jerzego Wizerkaniuka, redaktora naczelnego "Gazety Kościańskiej", który opublikował w niej wywiad z jednym z

Przegląd informacji ze spółek

. Unibep, w rezultacie uzgodnień z norweskim inwestorem Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig), wycofał środek odwoławczy, będący odpowiednikiem skargi kasacyjnej, wniesiony 3 stycznia br. do Norweskiego Sądu Najwyższego, podała spółka. Na mocy wyroku i porozumienia Unibep ostatecznie zapłaci

Przegląd informacji ze spółek

-gwiazdkowego hotelu w III kw. 2019 roku, pod nową marką. Red Dev Studio planuje debiut na rynku NewConnect przed końcem czerwca 2019 roku, poinformował portal FindFunds.pl. Sąd Najwyższy odrzucił skargę kasacyjną wniesioną przez Zakład Ubezpieczeń

Przegląd informacji ze spółek

Ponad połowa klientów prepaid Orange i Nju mobile zarejestrowała swój numer, poinformował rzecznik Wojciech Jabczyński. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił skargę Skarbu Państwa - Centrum Usług Wspólnych (CUW), działającego w imieniu jednostek

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

mowa w ust. 2, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga. 5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli

Przegląd informacji ze spółek

kredytowych mBanku może wynieść około 6% r/r w 2017 r., wobec 2,8% r/r zanotowanych po II kw. 2017 r. ? poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski. Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne ze skargi wniesionej przez podmiot sąsiadujący z terenem inwestycji

Prezes Portów Lotniczych zwalnia fachowców i sprowadza znajomych królika

. Tuż przed zwolnieniem dyscyplinarnym w marcu 2018 r. złożyła skargę do PPL o mobbing na Szpikowskiego, a także wiceprezesa Łukasza Sucheckiego oraz dyrektora Biura Przeciwdziałania Nadużyciom i Audytu PPL Sergiusza Stawickiego. Szpikowskiemu zarzuciła ciągłą i nieracjonalną krytykę wykonywanej pracy

Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

pięciokrotności wpisu wniesionego od odwołania w sprawie, której dotyczy skarga. Jednocześnie jeżeli skarga dotyczy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętych po otwarciu ofert, pobierana będzie opłata stosunkowa w wysokości 5 % wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu, którego

Skutki błędnego pouczenia o możliwości wniesienia odwołania

o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP tzw. progów unijnych, zawiera art. 184 ust. 1a wskazanej ustawy. Wniesione przez wykonawcę odwołanie, które w swoim uzasadnieniu podnosi zarzuty nie

Przegląd informacji ze spółek

wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki, podał Żywiec. Wojciech Kędzia będzie pełnił obowiązki prezesa KGHM International Ltd. od 1 października br., podał KGHM. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi wniesione na decyzję wojewody

Przegląd prasy

Jessheim Vest Bolig og Naering AS (Jessheim Bolig), wycofał środek odwoławczy, będący odpowiednikiem skargi kasacyjnej, wniesiony 3 stycznia br. do Norweskiego Sądu Najwyższego, podała spółka. Na mocy wyroku i porozumienia Unibep ostatecznie zapłaci Jessheim Bolig ok. 13,8 mln zł

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

, zamawiający zobowiązany jest do przekazania siwz wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie których zostaną zawarte umowy realizacyjne. Zatem proszę o wyjaśnienie, jakie zapisy dotyczące odwołań winny być wniesione w siwz w związku z powyższą niespójnością przepisów prawa

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga. 5. Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu

Przegląd prasy

zanotowanych po II kw. 2017 r. ? poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski. --Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne ze skargi wniesionej przez podmiot sąsiadujący z terenem inwestycji Centrum Marszałkowska, realizowanej przez BBI Development, poinformowała

Przegląd informacji ze spółek

akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Sąd oddalił skargę wniesioną przez Centrum Usług Wspólnych na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w sprawie przetargu na obsługę jednostek administracji

Tygodniowy przegląd najważniejszych informacji ISBtech z sektora TMT

: Trigon Action : Szacunkowe przychody ze sprzedaży w listopadzie 2017 roku na poziomie 177mln zł. Naczelny Sąd Administracyjny odroczył do 18 grudnia publikację wyroku w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej przez spółkę. Źródło: spółka, Trigon

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zawiera on przepisy sprzeczne z prawem polskim i unijnym. Istnieje ryzyko, że w przyszłości przeciwko Polsce zostanie wniesiona skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dochodzenia naprawienia szkody wywołanej przepisami

Mobbing. Szef do pracownic: "Jak komuś coś się nie podoba, to niech wypier..."

Europejskiej w zakresie równego traktowania]. A jeżeli chodzi o sam mobbing - z przepisów kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych, np. zdrowia, które ktoś stracił w wyniku nękania przez pracodawcę, godności, dobrego imienia. Tak czy inaczej taka sprawa będzie wniesiona do sądu cywilnego, a nie do

Nowelizacja ustawy Pzp z 29 sierpnia 2014 r.

on uczestnikiem postępowania odwoławczego lub skargowego - na zamawiającym. Zmiana ta będzie dotyczyć rozstrzygania takich odwołań czy skarg, które zostały wniesione w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych po wejściu nowelizacji w życie. Waloryzacja