składników majątku

Jerzy Sławek

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack - co to takiego?

Pre Pack, bo takiej nazwy łatwiej używać, to szybka możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo składników majątkowych stanowiących znaczną część upadającego przedsiębiorstwa, która następuje wraz z ogłoszeniem upadłości tego podmiotu, którego majątek jest sprzedawany.

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

To była rewolucja w prawie spadkowym. Przeszła dość niepostrzeżenie, ale zmieniła na korzyść proces dziedziczenia w Polsce. Dzięki zapisowi windykacyjnemu możemy przekazać konkretny składnik swojego majątku, np. mieszkanie, wskazanej w testamencie osobie.

PIT-y 2010: Spadki i darowizny - bez PIT?

Wiele osób zastanawia się, czy wartość składników majątku, które otrzymały w spadku bądź darowiźnie, powinny wykazać w PIT. Mamy dobrą wiadomość - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn?. To zupełnie dwie różne sprawy.

PIT 2009: Spadki i darowizny: bez PIT-u

czy prawo spółdzielcze, a dodatkowo inny składnik majątku, np. rzecz ruchoma, właściwy będzie również naczelnik urzędu, na którego terenie działania położona jest rzeczona nieruchomość. W przypadku spadków nieobejmujących nieruchomości i praw spółdzielczych - naczelnik

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

Egzekucja komornicza przeciwko małżonkowi dłużnika

z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalności oraz prowadzenia na podstawie tak powstałego tytułu wykonawczego egzekucji do tych składników, które należałyby do majątku wspólnego, gdyby umowy majątkowej nie zawarto

Stocznie - ponowna sprzedaż majątku

, zostanie powtórzona cała procedura przetargowa. Do końca września ukażą się ogłoszenia w prasie, a do końca listopada . będą znani nabywcy niesprzedanego dotąd majątku Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Rozwód właścicieli. Co się dzieje ze wspólną firmą? [PORADNIK]

Rozwód właścicieli. Co się dzieje ze wspólną firmą? [PORADNIK]

zakupione z zysku firmy zarejestrowanej na jednego ze współmałżonków, staje się składnikiem majątku wspólnego. Na przykład, jeżeli z wypłaty za pracę jednego z małżonków do firmy zostanie zakupiony sprzęt biurowy – jest on wspólną własnością małżonków. Przed ślubem – własność osoby rejestrującej

Sprzedaż nieruchomości zajętej przez komornika - czy dłużnik może ją sprzedać?

uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." Zgodnie z § 2 tego artykułu „Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa

Masz firmę? Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed 1 stycznia, żeby nie stracić fortuny na "Polskim ładzie"

Masz firmę? Oto 5 rzeczy, które musisz wiedzieć przed 1 stycznia, żeby nie stracić fortuny na "Polskim ładzie"

prowadzenie ewidencjonowania majątku. Oznacza to m.in. konieczność zrobienia pod koniec roku remanentu, czyli jak kto woli, spisu z natury bądź inwentaryzacji. Podlegają mu wszystkie składniki majątku. W remanencie trzeba wykazać np. towary handlowe, wyroby gotowe, produkcję w toku, braki własnej

Czy komornik może wejść do domu dłużnika?

Czy komornik może wejść do domu dłużnika?

Czynności podejmowane w miejscu zamieszkania dłużnika Komornik sądowy w ramach tych drugi czynności jest uprawniony do wejścia do domu dłużnika. Może to odbywać się w ramach poszukiwania majątku dłużnika lub na wniosek wierzyciela w celu dokonania zajęcia konkretnego, wskazanego składnika majątku

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela - jaka czeka za to kara?

Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela - jaka czeka za to kara?

. Zgodnie z art. 300 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości , udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega

Rozwodowa bitwa o nieruchomości. Mąż wprowadza się z kochanką, żona sprzedaje połowę domu bezdomnym

Rozwodowa bitwa o nieruchomości. Mąż wprowadza się z kochanką, żona sprzedaje połowę domu bezdomnym

składników majątku wspólnego. Od tego jest sprawa o podział majątku. Sąd rozwodowy może jedynie uregulować sposób korzystania z majątku wspólnego, w tym nieruchomości. Jedynie w skrajnych wypadkach można próbować w toku procesu rozwodowego małżonka eksmitować – mówi mecenas Marta

Prawo spadkowe po nowemu. Czy warto spisać testament?

Prawo spadkowe po nowemu. Czy warto spisać testament?

rozdysponować go w wybranych przez nas proporcjach, przekazać składniki majątku osobie, która w ramach dziedziczenia ustawowego na pewno by go nie otrzymała, np. partnerce czy partnerowi w związku nieformalnym, zawrzeć polecenia i zapisy dotyczące konkretnego składnika majątku.Regulacje ustawowe mają charakter

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

Po rozwodzie. Podział wspólnego dorobku małżonków [PORADNIK]

wspólnego należy także wynagrodzenie za pracę i dochody z majątku wspólnego i osobistego małżonków. Przepisy stanowią, że majątek wspólny jest współwłasnością małżonków, niezależnie od tego, kto przyczynił się do jego powstania. Jeżeli jakiś składnik majątku osobistego przynosi zysk podczas trwania

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie?

wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika.

Firma po rozwodzie. Czy majątek zostanie podzielony? To zależy [PORADNIK]

Firma po rozwodzie. Czy majątek zostanie podzielony? To zależy [PORADNIK]

zostanie zakupione z zysku firmy zarejestrowanej na jednego ze współmałżonków, staje się składnikiem majątku wspólnego. Przykładowo, jeżeli z wypłaty za pracę jednego z małżonków do firmy zostanie zakupiony sprzęt biurowy – jest on wspólną własnością małżonków. Czytaj także: Jak zarabiać na

Rozdzielność majątkowa. Razem czy oddzielnie?

sięgnąć nie tylko do majątku osobistego żony, ale także – z uwagi na brak majątku wspólnego – do niektórych składników (np. wynagrodzenia za pracę) majątku osobistego męża. Rozdzielność majątkowa nie ma też wpływu na stare długi – nie spowoduje, że rozpadną się one na dwa mniejsze

Czy komornik może wejść na posesję dłużnika podczas jego nieobecności?

mieszkanie lub pomieszczenia są zajmowane przez dłużnika, a dłużnik, stosując opór, sprzeciwia się prowadzeniu egzekucji. Przeszukanie mieszkania, rzeczy dłużnika i schowków powinno być poprzedzone wezwaniem dłużnika do udzielenia wyjaśnień dotyczących składników majątku, do których komornik kieruje

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

wspólnika w spółce handlowej, prawa majątkowe akcjonariusza.6) Egzekucję z nieruchomości. Jest ona najbardziej doniosłym sposobem egzekucji, a także najbardziej dolegliwym dla dłużnika, ponieważ zazwyczaj jest to najwartościowszy składnik jego majątku. Z reguły jest stosowana przy egzekucji wyższych

Radpol chce zakończyć sprzedaż majątku Wirbetu do połowy 2021 r.

upłynnienia, są to zapasy, które powinny sprzedać się do końca roku" - powiedziała Kułach podczas telekonferencji. Jeśli chodzi o sprzedaż majątku zakładu, spółka rozmawia z inwestorami zarówno zainteresowanymi zakupem całości majątku, jak i jego poszczególnych składników

Best chce od Kredyt Inkaso informacji nt. obciążenia majątku spółki

konieczność. Nazywajmy jednak rzeczy po imieniu. Jeśli - jak twierdzi zarząd Kredyt Inkaso - obciążone mają być tylko poszczególne składniki majątku, określmy konkretnie w uchwale, o jakie składniki majątku chodzi. Jeśli natomiast akcjonariusze mają się zgodzić na obciążenie całego majątku spółki lub

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

Likwidować czy zawiesić firmę? I kiedy zdecydować się na taki krok?

. Przedsiębiorca powinien zatem zamknąć wszystkie umowy i rozliczyć się ze swoimi wierzycielami. Likwidacja działalności oznacza też konieczność sporządzenia spisu z natury i wykazu składników majątku, na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym. Likwidacja działalności nie skutkuje automatycznie wygaśnięciem umów

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

Kto musi spłacać długi, gdy rozpadnie się małżeństwo?

tylko na przyznanie określonych składników majątku wspólnego każdemu z byłych małżonków, ale także określi, na którego z nich zostaną przepisane wspólnie zawarte umowy – czyli który z małżonków będzie odpowiedzialny za spłatę danego długu. Sposób określony w orzeczeniu o podziale majątku wspólnego

Gmina nie przejmie niepotrzebnej nieruchomości? Kontrowersyjne przepisy przetrwały trzy lata

Nieruchomości zwykle kojarzą się z dużą sprzedażową wartością. Nie bez przyczyny są one najważniejszym składnikiem majątku polskich gospodarstw domowych i bywają powodem istnych wojen spadkowych. Praktyka pokazuje jednak, że niektóre nieruchomości są zupełnie niechciane i kłopotliwe. Ich

Co może zająć komornik?

: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych np. z ZUS i KRUS, rachunku bankowego, czy innych wierzytelności, w tym przysługujących od Urzędu Skarbowego z tytułu zwrotu nadpłaty podatku wynikającego z zeznania rocznego podatnika. O każdej czynności zajęcia składnika majątku dłużnika

PBG złożyło wnioski o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o uchylenie układu

wierzycieli spółki będą brały udział w podziale środków pochodzących ze sprzedaży poszczególnych składników majątku" - czytamy dalej. Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne

Jak sporządzić testament? A jak przejąć spadek zapisany w testamencie?

dzieli majątek procentowo. Jeśli spadkodawca chce zapisać konkretne składniki majątku wybranym osobom, musi sporządzić testament notarialny. Testament notarialny Za testament notarialny trzeba zapłacić taksę notarialną i podatek, ale dzięki temu zyskuje się pewność, że dokument nie zawiera błędów. Dzięki

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na łącznie 3,1 mln zł

2019 r.: 1. odpis aktualizujący wartości niektórych składników majątku trwałego, których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 1,6 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego; 2. odpis

Zawieszenie komorniczego postępowania egzekucyjnego - kiedy występuje, czym skutkuje?

do składników wchodzących w skład masy upadłości, w niektórych przypadkach wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, Z kolei do  najczęściej występujących powodów obligatoryjnego zawieszenia postepowania egzekucyjnego na wniosek można zaliczyć: Na żądanie wierzyciela, Na żądanie dłużnika

MR: Amortyzacja dziedziczonego majątku pozostanie na dotychczasowych zasadach

wielokrotnie amortyzować te same składniki majątku, nabyte nieodpłatnie i zwolnione z podatku. Możliwość wielokrotnej amortyzacji bywa niestety nadużywana poprzez dokonywanie kolejnych darowizn w kręgu najbliższej rodziny. Dlatego w przygotowanym przez MF projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, którą teraz

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

ciągu ostatnich 10 lat, wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, i opis okoliczności, które uzasadniają wniosek, oraz ich uprawdopodobnienie. - We wniosku powinien także być aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości

NBP: Majątek gosp. domowego to średnio 263,6 tys. zł, 58% średniej strefy euro

tys. euro), podał Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie "Zasobność gospodarstw domowych w Polsce". "Poszczególne składniki majątku są w zróżnicowanym stopniu w posiadaniu gospodarstw domowych. Zdecydowana większość gospodarstw domowych jest właścicielem

Akcjonariusze Santander BP zdecydują 23 IX o podziale Santander Securities

. Podział Santander Securities nastąpi poprzez przeniesienie na Santander Bank Polska części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich oraz poprzez przeniesienie na

Chcesz przenieść firmę do innego kraju dla niższych podatków? Od przyszłego roku zapłacisz exit tax

, że taka transakcja – przeprowadzona przed zmianą rezydencji – podlega opodatkowaniu w Polsce. Natomiast celem podatku od wyjścia jest opodatkowanie tych składników majątku, które nie zostały zbyte w Polsce, a są przenoszone za granicę – wyjaśnia Mariusz Korzeb. Podatek na raty

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. II

współwłaściciel umiera - W wyniku śmierci wspólnika nie rozwiązuje się spółka i nie przestają też istnieć udziały, ogół praw i obowiązków wspólnika czy akcje. Na przykład udziały w spółce z o.o. stanowią składnik majątku wspólnika, a co za tym idzie, na zasadach ogólnych podlegają spadkobraniu. A to oznacza

NBP: Przeciętny majątek netto gospodarstwa domowego wyniósł 257 tys. zł w 2014 r

także. Różne formy zadłużenia dotyczą 37% gospodarstw domowych i stanowią obciążenie jego majątku w wysokości 10 tys. zł. Główny składnik długu to zobowiązania z tytułu zabezpieczonych kredytów mieszkaniowych (hipotecznych). Dotyczą one jedynie 12,1% gospodarstw domowych, ale

Athena Investments sprzedał farmę wiatrową w Połczynie polskiemu inwestorowi

była nigdy uważana za strategiczny składnik majątku, a po sprzedaży naszych projektów na rzecz EDF Energies Nouvelles w 2016 r., pozostała jedynym aktywem Atheny w Polsce. Athena zdobędzie możliwość ponownego zainwestowania kapitału w inne aktywa przynoszące zysk i wartość dodaną" - skomentował

Mostostal Zabrze chce wydzielić i sprzedać oddział 'Ocynkownia w Opolu'

dezinwestycje aktywów niestanowiących dla Grupy przedmiotu głównej działalności operacyjnej" - czytamy w komunikacie. W skład ZCP, stanowiącego część majątku spółki zależnej MZRP, wejdą w szczególności następujące składniki: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

Finansów. Czas oczekiwania na odpowiedź to trzy miesiące, a koszt jej wydania to mniej więcej 40 zł za jedno pytanie - podkreśla Wleklińska. Amortyzacja Amortyzacja oznacza stopniowe zmniejszanie się wartości składnika majątku firmowego, co księgowo obrazuje się za pomocą tzw. odpisów amortyzacyjnych

Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł

. przeglądu opcji strategicznych" - dodał członek zarządu spółki. Zgodnie z wynikami aktualizacji wyceny majątku przeprowadzonej w lipcu 2018 r., oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego grupy wynosi niemal 315mln zł. Przeprowadzona wycena majątku spółki i

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

Na mienie firmy składają się nie tylko samochody i budynki, ale także maszyny przemysłowe czy cały sprzęt biurowy – komputery, drukarki itp. - Ubezpieczenie mienia firmy powinno obejmować cały jej majątek i przede wszystkim powinno być zawarte na taką sumę, która odzwierciedla wartość tego

Mostostal Zabrze chce sprzedać Wytwórnię Konstrukcji Stalowych

podjęto w związku z realizacją działań prowadzonych w ramach reorganizacji grupy kapitałowej Mostostal Zabrze oraz optymalizacji jej majątku" - czytamy w komunikacie. Głównymi składnikami zakładu przeznaczonego do sprzedaży są nieruchomości gruntowe oraz budynki (hale

Sąd w Łodzi ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego dla Próchnika

zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji

Kupowanie ruchomości od syndyka

każdej z tych grup majątku oddzielnie (ruchomości lub prawa) przekroczy 50 000 zł, nie będzie możliwe zbywanie nawet pojedynczych składników bez uzyskania stosowanej zgody. Trochę to dziwna sytuacja, bo jeśli w skład masy upadłości wchodzi samochód oszacowany na 49 900 zł, to syndyk ma tu

PKO BP rozpoznał w III kw. ok. 100 mln zł dodatkowych przychodów

Warszawa, 17.10.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski w III kwartale br. rozpoznał ok. 100 mln zł dodatkowych przychodów na poziomie skonsolidowanym dzięki sfinalizowaniu dwóch transakcji sprzedaży składników majątku spółki zależnej Qualia Development, podał bank w komunikacie

Rozwód. Jak dostać alimenty od eksmałżonka? Jak podzielić majątek obciążony kredytem? Jak uzgodnić opiekę nad dziećmi?

postępowania o podział majątku, mąż powinien złożyć wniosek o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego stanowią majątek osobisty małżonka, czyli mieszkanie, które małżonkowie

Jak działa zapis windykacyjny? Kto ma prawo do majątku wskazanego przez spadkodawcę?

Wcześniej za pomocą testamentu nie można było bowiem bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie – nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że firma ma przypaść młodszemu z naszych synów, a mieszkanie i samochód starszemu, to i tak

PKP Cargo ma list intencyjny ws. majątku potrzebnego do produkcji wagonów

) nieruchomości, maszyn i innych przedmiotów będących własnością Forespo, w tym części składników majątku przejętych od Fabryki Wagonów Gniewczyna, podało PKP Cargo. "PKP Cargo jest zainteresowane transakcją w celu wyremontowania części budynków dawnej Fabryki Wagonów Gniewczyna i

Art. 300 KK

Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze

Jacek Sasin znów namieszał na giełdzie. Kurs PGE wystrzelił jak z procy

starych, nieefektywnych elektrowni węglowych . Czytaj też: Sasin zdecydował: "węgiel ze spółek wyprowadzić". To jak jazda rowerem bez trzymanki Skarb państwa gwarantuje spłatę 10 mld zł długów To właśnie wycena poszczególnych składników majątku była dużym wyzwaniem przy okazji utworzenia NABE

Zwycięstwo nad fiskusem. Przełomowy wyrok NSA w sprawie najmu mieszkań zaczyna przynosić sute plony

mówiąc, według Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura II FPS 1/21) to podatnik sam decyduje, jaki podatek chce zapłacić. - Zasadą jest zatem kwalifikowanie przychodów do źródła - najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii "

Kredyt Inkaso zwoła na 25 VI kolejne NWZ, które ma potwierdzić uchwały

. Kredyt Inkaso poinformował dziś, że uchwała jasno precyzuje, iż przedmiotem zabezpieczeń mogą być portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne, akcje i udziały będące w posiadaniu spółki oraz inne składniki majątku spółki w szczególności wierzytelności należne spółce od innych podmiotów grupy

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

normą. Natomiast zadziwiające bywa czasami, jak skrupulatnie upadli potrafią sporządzać wykaz swojego majątku, ujmując tam na przykład sztućce, których używają codziennie ze wskazaniem konkretnej ilości sztuk czy też używany drapak dla kota. Oczywiście tego typu podstawowe składniki majątkowe nie

Art. 301 KK

Art. 301. § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy

Wynajmujemy mieszkanie - jak się rozliczyć z fiskusem?

;– Zasadą jest zatem kwalifikowanie przychodów do źródła – najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą" – do przychodów z działalności gospodarczej – uznał

Libet rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

. Grupa Libet poinformowała także niedawno o przeprowadzeniu aktualizacji wyceny majątku. Oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego wynosi niemal 315 mln zł, Libet prowadzi obecnie produkcję na terenie 15 zakładów, przypomniano. Libet to największy producent

100 najbogatszych Polaków według ?Forbesa": Dwie nowe osoby w pierwszej dziesiątce

. Dominika jest w tej chwili członkiem rady nadzorczej tej firmy. Pozycja rodzeństwa na liście wynika z zapisów testamentowych Kulczyka - każdy składnik majątku należy do nich jako do dwojga równorzędnych właścicieli. Drugie i trzecie miejsce pozostało bez zmian. Zygmunt Solorz-Żak

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Próchnika 

. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności

Właściciele spółek komandytowych płacą coraz więcej. Czy warto rozważyć zmianę formy prawnej?

; Można założyć nową spółkę…  Jeżeli wspólnicy zdecydują się na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności, pierwszą możliwością jest zamknięcie dotychczasowej działalności i otworzenie nowej spółki. Wiąże się to jednak z konsekwencjami w postaci konieczności przeniesienia składników

Jak zabezpieczyć majątek w małżeństwie [PORADNIK]

związkach partnerskich mają po sobie dziedziczyć, muszą się zdać na testamenty. Powinny po prostu pamiętać o sporządzeniu testamentów - wzajemnie powołując się w nich do dziedziczenia. Jeden z partnerów powinien więc zapisać w testamencie swoje udziały w mieszkaniu, samochód i inne składniki majątku

Libet będzie kontynuował przegląd opcji strategicznych

informowali o postępach" - zaznaczył Lehmann. W lipcu 2018 Grupa Libet przeprowadziła aktualizację wyceny majątku. Oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego wynosi niemal 315 mln zł, co świadczy o wysokiej wartości aktywów grupy. Libet umacnia swoją pozycję

Libet prognozuje 17 mln zł zysku netto, 40 mln zł EBITDA w 2019 r.

budownictwie mieszkaniowym" ? wyjaśnił Lehmann. W lipcu 2018 r. Grupa Libet przeprowadziła aktualizację wyceny majątku. Zgodnie z jej wynikami, oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego Grupy wynosi niemal 315mln zł. Przeprowadzona wycena majątku Spółki i spółek

Jest życie po kredycie. Dla niektórych oddłużenie jest w 100 procentach pewne. Czy zaboli?

iść do tej roboty pod rygorem oddalenia wniosku o bankructwo? - Żyjemy w wolnym kraju, syndyk nie może czegoś takiego narzucić, ale fakt, że ma pan dobrze płatny zawód może mieć wpływ na przyszły plan spłaty długów. Kto płaci syndykowi? - Dłużnik. Główny składnik kosztów pańskiego bankructwa to

Cube.ITG sformułował propozycje układu, które mają być skierowane do wierzycieli

udzielonych pożyczek i kredytów i zostały zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku dłużnika lub podmiotów z nim powiązanych: odroczenie spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami o 7 lat od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i jednorazowa spłata tak zrestrukturyzowanej

Medicalgorithmics negocjuje przejęcie AMI/Spectocor z USA

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Medicalgorithmics rozpoczął negocjacje w sprawie potencjalnego przejęcia całości lub części składników majątku AMI/Spectocor, poinformowała spółka. Negocjacje rozpoczęły się z inicjatywy AMI Monitoring Inc. oraz Spectocor, LLC, podano również

Szef RN PKP: Dopinamy program remontów dworców, rezygnujemy z wyprzedaży majątku

przyszłych, ogólnie mówiąc centrów logistycznych. W tworzeniu systemu logistycznego kraju, kolej powinna stać się nie tylko udziałowcem wnoszącym aportem składniki majątku do nowych przedsięwzięć biznesowych, ale również być inicjatorem i innowatorem takich przedsięwzięć. Funkcjonowanie przyszłej logistyki

Pieniądze lubią ciszę. Szczególnie te wyprowadzone ze SKOK Wołomin

jest sprzedane w całości, syndyk za zezwoleniem sędziego komisarza sprzedaje poszczególne składników majątku upadłego. I w takim przypadku nabywcą może już być każdy, a nie tylko jakiś bank. Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia komisarz wydaje po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru

Jedno zdanie w "Polskim ładzie" zmienia zasady używania aut czy komputerów w firmie

Wprowadzanie używanego sprzętu z majątku prywatnego do firmy to częsta praktyka w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, zwłaszcza świeżo zakładanych. Otwierających biznesy nie stać na zakup nowego sprzętu. Najczęściej są to samochody, telefony i komputery. Używany sprzęt w nowej firmie Do

Nawet 500 tys. zł kary za bycie "fałszywym lombardem". Koniec pożyczek pod zastaw w sklepie mięsnym

adres, pod którym przedsiębiorca wykonuje działalność, oraz numer rejestrowy. Musi być w niej zapisana kwota pożyczki i sposób jej ustalania, termin i sposób wypłaty. Do tego  powinna zawierać całkowity koszt pożyczki (z wyodrębnieniem poszczególnych składników i ich wysokości), skutki braku spłaty

JSW dokonała odpisu aktualizującego na majątku KWK 'Krupiński' wys. 224,2 mln zł

Warszawa, 30.01.2015 (ISBnews) ? Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podjęła decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość majątku Kopalni Węgla Kamiennego "Krupiński" w wysokości 224,2 mln zł, podała JSW. Odpis ten będzie widoczny w wynikach grupy za 2014 r., a

Vestel Ticaret złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia Compal Electronics Europe

elektronicznych dla producentów oryginalnego sprzętu elektronicznego. Głównym składnikiem majątku Compal, będącym równocześnie przedmiotem przejęcia, jest fabryka produkująca telewizory, podał także Urząd. (ISBnews)

Firma w spadku. Jak zamknąć firmę po śmierci właściciela?

jest wyrazem zrozumienia ustawodawcy, że przedsiębiorstwo to więcej niż suma jego składników - mówi radca prawny Maciej Giermak. 1. Co można odziedziczyć Trzeba jednak rozróżnić dwa pojęcia: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca to osoba prowadząca działalność gospodarczą - czyli podmiot. Z

Sąd oddalił wniosek o zgodę na umowę dzierżawy części Almy z pierwokupem

zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową oraz ustanowienie prawa pierwokupu tych składników. W odrębnym komunikacie spółka podała, że sąd oddalił wnioski wierzycieli PKO BP, BZ WBK oraz Bać-Pol SA o powołanie Rady Wierzycieli

Próchnik złożył wniosek do sądu o restrukturyzację, chce sprzedać markę Rage Age

restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age, podała spółka. "Decyzja zarządu podyktowana była troską o przetrwanie spółki, będącej obecnie

100 najbogatszych Polaków według "Forbesa": Dwa nowe nazwiska

wszystkim dzięki inwestycjom w energetykę, między innymi dzięki wejściu do spółki Polish Energy Partners inwestorów z Chin. Jednak najcenniejszym składnikiem jego majątku nadal pozostają akcje globalnego potentata w branży piwnej - grupy SABMiller (właściciela m.in. polskiej Kompanii Piwowarskiej). Jej

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

przypadku nie byłoby możliwe – obciążenie nieruchomości po jej zajęciu przez komornika jest bowiem nieważne). Tak obciążona nieruchomość nie będzie stanowić w przypadku wszczęcia nowej egzekucji w przyszłości atrakcyjnego składnika majątku dłużnika, a możliwość uzyskania z niej zaspokojenia znacząco

Stocznia Szczecin znowu na sprzedaż

Jak napisano w ogłoszeniu, przetargi odbędą się 20 lipca. Do kupienia są m.indwie pochylnie. By wziąć udział w przetargu do 7 lipca należy złożyć oświadczenie rejestracyjne i wpłacić wadia. A jaka jest szacunkowa wartość składników sprzedawanego majątku? Ponad 28 milionów

Sejm uchwalił ustawę przewidującą likwidację MSP

nadzoru właścicielskiego oraz opiniowania kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu. Ustawa precyzyjnie wskazuje organy administracji, które będą administrować poszczególnymi składnikami mienia

PIU: Polska powinna opracować spójną strategię zarządzania ryzykiem katastrof

potencjalnych zagrożeń, nie doszacowujemy prawdopodobieństwa wystąpienia katastrof naturalnych. Tymczasem powinniśmy kłaść większy nacisk na przewidywanie negatywnych skutków zachodzących już zmian. Jednym z kluczowych zagadnień jest tu właściwa ochrona majątku, a zwłaszcza życia i zdrowia" - czytamy w

Firma nie musi umrzeć razem z właścicielem. Jak ją przekazać spadkobiercom?

pojęcia: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. To pierwsze oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą (podmiot), zaś drugie – składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (np. nieruchomości, maszyny, towary). – Przedsiębiorstwo podlega

Próchnik zdecydował o przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. Próchnik jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie

Próchnik: Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości uprawomocniło się

Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji

Obajtek zawarł umowy na rozbiory Lotosu

- To historyczna chwila. Realizujemy projekt, o którym mówiło wielu naszych poprzedników, ale zabrakło im odwagi i determinacji - powiedział w środę prezes Orlenu Daniel Obajtek, ogłaszając umowy z firmami, które przejmą kluczowy majątek Lotosu.  Takie rozbiory Lotosu to warunek, jaki w lipcu

Zapisać w testamencie czy podarować - jak przekazać mieszkanie?

majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. To była jedna z przewag darowizny. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszemu synowi, a reszta majątku pozostałym spadkobiercom, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do

Próchnik miał 64,5 mln zł straty netto w 2017 r., -56,14 mln zł EBITDA

restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Główne założenia restrukturyzacji to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. Próchnik jest spółką handlową z branży

Aplisens powinien zrealizować cel sprzedaży na 2019 r. z aktualnej strategii

uwzględniła też nakłady inwestycyjne rzędu 43,5 mln zł w latach 2017-2019, z czego największe na rozbudowę potencjału produkcyjnego i pozostałe składniki majątku trwałego. Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje

Co stanie się z firmą po śmierci jej właściciela. Kto ją może odziedziczyć?

, odpowiedź na to pytanie wymaga rozróżnienia dwóch pojęć: przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. To pierwsze pojęcie oznacza osobę prowadzącą działalność gospodarczą (podmiot), zaś drugie – składniki niematerialne i materialne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (np. nieruchomości

Do zakończenia stanu epidemii komornik nie będzie mógł zająć konta firmowego, pensji i emerytury

żadnej czynności związanej z egzekucją majątku Kowalskiego czy firmy, ale jednocześnie te same organy państwowe nie będą mogły zwolnić spod wcześniej dokonanego zajęcia żadnego składnika majątku danej osoby czy firmy, póki nie zostanie odwołany stan epidemii albo stan epidemiczny. – Dodatkowo

Próchnik złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, liczy na restrukturyzację

. "Główne założenia restrukturyzacji, przedstawione w złożonym w dniu 27 marca 2018 roku wniosku to zbycie wszystkich składników majątku, które nie są bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. Spółka powróci do okryć

Wynajmujemy mieszkanie - "Polski Ład" to potężne zmiany w podatkach

do źródła – najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą" – do przychodów z działalności gospodarczej – uznał sąd. Czyli to podatnik decyduje o tym, do

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

niektórych składników majątku trwałego w Herkules S.A., których wartość bieżąca istotnie odbiega od wartości rynkowej na kwotę 7,1 mln zł, co zostało potwierdzone wyceną biegłego rzeczoznawcy majątkowego (mając na uwadze utworzony wcześniej, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 30 września 2019

Próchnik rozważa opcje strategiczne, nie wyklucza partnera lub inwestora

aktywów spółki, w tym zbycie zorganizowanego składnika przedsiębiorstwa wraz z jednym z posiadanych znaków towarowych: Rage Age lub Próchnik (w zgodzie z uwarunkowaniami wynikającymi z ustanowienia zabezpieczeń rzeczowych na części majątku). Żadne decyzje nie zostały w tej materii podjęte" - czytamy

Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł

wyniki emitenta za 2019 rok przedstawia się następująco: - wpływ na skonsolidowany wynik EBITDA: -28,8 mln zł - wpływ na skonsolidowany wynik netto: -23,4 mln zł" - czytamy w komunikacie. Odpis dotyczący majątku

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

to zabezpieczenie dla rodziny spadkodawcy, który postanowił zapisać w testamencie cały swój majątek komuś spoza jej grona. Zachowek pozwala pominiętym w testamencie małżonkom, rodzicom i dzieciom wystąpić do spadkobiercy o zapłatę kwoty, jaka by im się należała, gdyby nie zostali odsunięci od

Rząd chce konfiskować majątki przestępców

ciężar udowodnienia pochodzenia mienia zagrożonego przepadkiem z oskarżyciela publicznego na oskarżonego lub osobę dysponującą mieniem. Do pięciu lat wstecz Ustawa wprowadza domniemanie nielegalnego pochodzenia majątku przestępcy. To on ma udowodnić

Krezus ze SKOK-u

. Jest on prezesem powiązanej ze SKOK-ami Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Zarobił w niej 320 tys. zł. Wykaz składników majątku Jarosława Biereckiego to całkiem długa lista: 1,9 mln zł na rachunkach w bankach, SKOK-u i w funduszach inwestycyjnych, 971 tys. euro i 674

Od marca spółka nie zarabia. Czy mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc publiczną? Prawnicy Czytelnikom odc. 97

dni do wykazania, że podmiot faktycznie prowadzi działalność oraz posiada majątek, ze wskazaniem jego składników. Przepisy umożliwiają sądowi także zwrócenie się do właściwych organów podatkowych oraz prowadzących rejestry i ewidencje publiczne, celem ustalenia, czy podmiot mający ulec wykreśleniu

Wikana sprzeda nieruchomość w Krakowie za 8 mln zł netto

, o której emitent informował tak w raportach bieżących, jak i okresowych, zakładającej dezinwestycję poprzez sprzedaż wybranych składników majątku trwałego niewykorzystywanych do podstawowej działalności grupy kapitałowej Wikana i pełną koncentrację na działalności podstawowej, to jest działalności

Sescom ma porozumienie ws. objęcia większościowych udziałów w nowej spółce

jawnej w spółkę z o.o." - czytamy w komunikacie. Podstawą przekształcenia będzie wycena składników majątku, tj. aktywów i pasywów zbadana przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez właściwy miejscowo sąd rejestrowy na wniosek przekształcanej spółki jawnej. Porozumienie

Masz firmę? Oto 5 rzeczy, które koniecznie musisz zrobić przed 1 stycznia, żeby zaoszczędzić na "Polskim ładzie"

jest płatnikiem podatku liniowego lub rozlicza się z fiskusem na zasadach ogólnych). Podlegają mu wszystkie składniki majątku. W remanencie musimy wykazać towary handlowe, wyroby gotowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, braki własnej produkcji i odpady oraz wszystkie