składanie zamówień

Andrzela Gawronska-Baran

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Skrócenie terminu składania ofert poniżej terminu minimalnego jest naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych przewiduje minimalne terminy, jakie muszą upłynąć pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu a terminem składania ofert.

Uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych w zamówieniach publicznych

Zamawiający może wymagać od wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego, aby przedstawili wraz ze składaną ofertą przedmiotowe środki dowodowe.

Czy wprowadzając inne parametry przedmiotu zamówienia, zamawiający istotnie zmienia SWZ?

Zamawiający, dopuszczając inne parametry przedmiotu zamówienia wskazane w OPZ, powinien wydłużyć termin składania ofert.

Ubezpieczenia w ramach Towarzystw Wzajemnych. Czy uwzględnić je w sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 rok?

Odpowiedź W ocenie autora, w składanym Prezesowi UZP sprawozdaniu z udzielonych zamówień za 2022 rok, nie należy ujmować umów na ubezpieczenie oc zawartych w ramach towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wyjaśnienie Wyłączenie stosowania ustawy pzp w stosunku do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Liczba składanych ofert utrzymuje się na stałym poziomie

Zgodnie z danymi opublikowanymi w sprawozdaniu Urzędu Zamówień Publicznych a zebranymi w oparciu o informacje zawarte w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, a wiec w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, średnia liczba ofert składanych

Czy zamówienia dotyczące działalności kulturalnej należy traktować łącznie?

Czy zamówienia dotyczące działalności kulturalnej należy traktować łącznie?

kulturalnej trzeba sumować i stosować wyłączenia z art. 11 ust. 5 pkt 2? Odpowiedź: Na zamówienia związane z działalnością kulturalną może składać się wiele dostaw lub usług, niekoniecznie o takim samym lub podobnym przeznaczeniu, które by zawsze uzasadniały łączne szacowanie wszystkich zamówień. Zadane

Shopee wychodzi z Polski. Sprzedawcy nie mogą odzyskać pieniędzy

Shopee wychodzi z Polski. Sprzedawcy nie mogą odzyskać pieniędzy

"Z żalem informujemy, że platforma Shopee Polska kończy działalność" - taką informację dostali w czwartek użytkownicy tej jednej z największych na świecie platform zakupowych.  Shopee żegna się też z klientami na swojej stronie internetowej. Nowe zamówienia można składać

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

Uczestnicy postępowania dokonują zastrzeżenia informacji wynikających ze składanych przez nich dokumentów w celu uniknięcia ujawnienia danych wrażliwych wobec wykonawców konkurencyjnych oraz utracenia dotychczas wypracowanej przewagi konkurencyjnej na rynku podobnych zamówień. W przypadku

Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum . Jednak w przypadku gdy członek konsorcjum zamierza

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

Czy zamawiający musi połączyć zamówienia finansowane z budżetu obywatelskiego, ze środków własnych i unijnych?

ust. 1 i 2 nowej ustawy Pzp jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części

Terminy składania ofert dla poszczególnych części zamówienia

Pytanie Czy jest możliwe, aby termin składania i otwarcia ofert był inny w poszczególnych zadaniach częściowych w ramach jednego postępowania? Odpowiedź Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert. W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 222 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, otwarcie ofert może nastąpić w dzień następny po dniu w którym upłynął termin składania ofert. Zaś zgodnie z art. 222

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

Zmiana określenia przedmiotu zamówienia wiąże się z koniecznością przedłużenia terminu składania ofert

kwestię regulują w szczególności art. 38 oraz 12a ustawy Pzp . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 4 ustawy Pzp). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

W trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami zamawiający może wymagać kosztorysu ofertowego

pod uwagę zakres możliwych negocjacji w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami w przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zamawiający ma pełne prawo wymagać od wykonawców przedłożenia kosztorysu ofertowego składanego przed przystąpieniem do negocjacji. Powyższe

Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

Szacowanie wartości robót w jednym i kilku obiektach budowlanych wg nowej ustawy Pzp

przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Andrzela Gawrońska-Baran Więcej na www.portalzp.pl

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

Pytanie Czy kierownik działu zamówień publicznych, który parafuje wszystkie dokumenty swoich pracowników, będących sekretarzami komisji, jest osobą wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zobowiązany jest do złożenia

01 marca mija termin składania sprawozdania z udzielonych zamówień

zawarto umowę, - zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów należy zsumować ceny netto (bez podatku od towarów i usług) określone w zawartych

Termin składania sprawozdań z udzielonych zamówień mija 1 marca

, - w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia w sprawozdaniu za rok, w którym zawarto umowę, - zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i

Zakup odczynników przez instytut badawczy. Czy sumować je zgodnie z celem, w jakim są nabywane?

Zakup odczynników przez instytut badawczy. Czy sumować je zgodnie z celem, w jakim są nabywane?

pytaniu, jest uregulowana w art. 5d ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp , zgodnie z którym w przypadku gdy na zamówienie składają się zakupy, do których zastosowanie mają przepisy ustawy i te, do których tych przepisów nie stosuje się, zamawiający  udziela odrębnych zamówień, stosując przepisy właściwe ze

Kiedy można uznać, że postępowanie jest nieuzasadnione i unieważnić je przed terminem składania ofert?

Kiedy można uznać, że postępowanie jest nieuzasadnione i unieważnić je przed terminem składania ofert?

przewiduje również rozwiązania nowe jak np. przewidziana w art. 256 ustawy możliwość unieważnienia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio przed upływem terminu składania ofert

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

, członkiem komisji przetargowej , nie wykonuje czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie ma wpływu na jego wynik, nie udziela zamówienia, to nie jest zobowiązany do składania oświadczeń z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Oświadczenie o  konflikcie interesów , o

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

Czy kierownik robót zatrudniony na umowę zlecenia musi składać zobowiązanie do "samoudostępnienia"?

postponowaniu i braku podstaw wykluczenia żądał zaświadczenia z US i ZUS, wykazu robót i kadry (potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia).  Odpowiedź:  Osoba fizyczna nie ma statusu podmiotu, o którym mowa w art. 22a ustawy Pzp . Nie musi zatem składać zobowiązania do

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Pytanie: Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie , z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy lub usługi wykonają poszczególni z nich. Czy wykonawcy zawsze muszą składać

Modyfikacja formularza ofertowego - jak ocenić ofertę złożoną na starym formularzu?

: W sytuacji, gdy po otwarciu ofert okaże się, że wykonawca nie uwzględnił modyfikacji dokonanych przez zamawiającego , istnieją instrumenty pozwalające na naprawienie takiej oferty. Należy bowiem założyć, że wykonawca składa ofertę, mając wolę ubiegania się o zamówienie zgodnie z wymaganiami

Znaczący odbiorca Mercator Medical może na razie nie składać nowych zamówień

Warszawa, 10.12.2015 (ISBnews) - Znaczący odbiorca Mercator Medical nie zrealizował wcześniej planowanych transakcji i prawdopodobnie nie złoży nowych zamówień na produkty spółki do końca 2015 r. oraz w pierwszych miesiącach roku 2016, poinformowała spółka

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

. Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ ). Wskazany powyżej obowiązek

Jak obliczyć minimalny termin składania ofert?

publicznych . Po ogłoszeniu postępowania zamawiający nie może dokonać skrócenia uprzednio wyznaczonych terminów dotyczących np. składania ofert. Jak zatem ustalić możliwie najkrótszy termin składania ofert ? Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych [1] „Przepisy ustawy Pzp określające zasady

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wskazany powyżej obowiązek dotyczy składania ofert przetargowych, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (tzw. JEDZ) oraz oświadczeń składanych przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w trakcie prowadzonej procedury. Mając

Wymagania zawarte w siwz

ceny w stosunku do gramatury w trakcie dostaw a więc dopiero po zawarciu umowy. Odpowiedź: Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz. Wykonawca nie powinien dokonywać zmian

Skrócenie terminu składania ofert przetargowych

potrzeba udzielenia zamówienia. Artykuł 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp wskazuje przesłanki umożliwiające skrócenie terminu składania ofert z 35 do 15 dni. Należą do nich: 1)  pilna potrzeba udzielenia zamówienia oraz 2

Nie można składać dwóch ofert w jednym przetargu

, wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę[1]. Wskazana zasada ma charakter bezwzględnie obowiązujący i dotyczy również przypadków gdy ofertę składa osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz będąca również wspólnikiem spółki cywilnej. Powyższe

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu

Można opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla wielu umów

wykorzystania sekcji IV formularza ogłoszenia pt.: Udzielenie zamówienia - tyle razy ile to jest konieczne. Pod warunkiem, że zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Dla zamówień o wartości mniejszej od progów unijnych zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu

Zmiana siwz to konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu?

Pytanie Czy ogłoszenie o zmianie siwz w zakresie terminu wykonania zamówienia na roboty budowlane powoduje konieczność przedłużenia terminu składania ofert? Odpowiedź Zamawiający dokonując

Zmiana formy i kwoty ubezpieczenia w umowie - zasady i dopuszczalność modyfikacji

dotyczący sytuacji finansowej, na potwierdzenie którego wykonawcy składają odpowiedni dokument. W myśl § 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie dokumentów będzie to dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

Zmiana lidera konsorcjum jest dopuszczalna

Izby Odwoławczej[1]. Ważne, aby skład konsorcjum pozostał niezmieniony w okresie od upływu terminu składania ofert do zawarcia umowy o wykonanie zamówienia publicznego z konsorcjum , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zaznaczając powyższe wskazać należy ponadto, że instytucja

Zasada aktualności dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego

aktualności na termin ich złożenia"[3]. Tym samym składane przez wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oświadczenia lub dokumenty mają być aktualne na dzień wyznaczony w wezwaniu do ich złożenia. Należy zatem przyjąć, że w art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostęp wykonawców do siwz

nałożonego na zamawiającego w art. 42 ust. 1 ustawy obowiązku udostępnienia swiz na stronie internetowej. Niezależnie od wartości zamówienia , zamawiający zobligowany jest do tego od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii

Przedłużenie terminu składania ofert w wyniku zmiany treści siwz

, ponieważ opis stanowi załącznik do siwz i nie został zamieszczony w ogłoszeniu przekazanym do UPUE. Odpowiedź Zamawiający jest zobowiązany do przedłużenia termin składania ofert, jeśli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

: W ocenie autora, próbki, opisy i fotografie produktów stanowią element przedmiotowy i powinny zostać uznane jako dokument składany na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia. Dokument składany na potwierdzenie spełniania

Przetarg - warunki udziału

osoby czy też mogą być te same osoby na dwa zadania? Odpowiedź: W postępowaniu o zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych zamawiający powinien zawrzeć informacje o sposobie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, np

Odwołanie do KIO

wniesienia odwołania do KIO od niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności podjętych przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert wyłącznie na te z części zamówienia, które wykonawca wnoszący odwołanie objął ofertą przetargową. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

Karierę w korporacji zamienił na małą firmę produkującą rowery

sprzedaje się ponad milion rowerów. Największymi graczami na tym rynku są dwie firmy: Arkus & Romet Group oraz Kross. Ich ofertę uzupełniają mniejsze firmy, które dostarczają jednoślady nietypowe: towarowe, dla osób niepełnosprawnych, tandemy oraz firmy produkujące pojazdy customowe, czyli składane na

Wykonawca może wycofać ofertę

publicznych określają również prawa wykonawcy w zakresie wycofania uprzednio złożonej oferty.** Jednak prawo wycofania oferty przysługuje wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, który określają postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W celu wycofania

Tryb z wolnej ręki a możliwość składania ofert częściowych

zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. W tym trybie nie mamy do czynienia z ofertą, a więc nie mają też zastosowania przepisy dotyczące możliwości składania ofert częściowych (w ramach tzw. zadań, pakietów). Jedno postępowanie - dwie umowy

Do którego momentu postępowania zamawiający może zmieniać siwz?

upływu terminu składania ofert. Natomiast w trybach przetargu ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem istnieje możliwość zmiany siwz nawet po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile nie prowadzi ona do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający w

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) to jedno ze sztandarowych rozwiązań nowych dyrektyw zamówieniowych , mające na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur. Już dziś - mimo, że formalnie obowiązek jego wymagania i składania nie wszedł w życie - rodzi ono wiele

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Procedury przetargu ograniczonego składają się z dwóch etapów: I. Składanie wniosków o zakwalifikowanie do przetargu Ogłoszenia dotyczące prowadzonych przetargów publikowane są w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku

Zasady ustalania kwoty wadium w ofertach częściowych

. Ustawodawca nie określił minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jak wyznaczyć termin składania ofert?

rozwiązanie? Odpowiedź Rozumiem, że chodzi o termin składania ofert, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, zamawiający zobowiązany jest do wyznaczenia

Zasady składania dokumentów podatkowych przez wspólników spółki cywilnej

zamówienia publicznego składa spółka bądź jej wspólnicy. Wskazać należy, że ogólnie obowiązujące przepisy prawa, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, przewidują nadanie wspólnego numeru podatnika VAT UE i numeru identyfikacyjnego REGON , a w

Czy zamówienie na usługę informatyczną oraz dostawę i instalację oprogramowania należy oszacować łącznie?

, że w przypadku konieczności zrealizowania zamówienia publicznego, na które składa się kilka usług lub dostaw, powinieneś łącznie oszacować ich wartość, jeżeli są one: - możliwe do nabycia u jednego wykonawcy (tożsamość podmiotowa), - tego samego

Zamawiający nie musi przechowywać starych siwz na swojej stronie internetowej

z wolą ustawodawcy zamawiający udostępnia siwz w podany wyżej sposób od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert (art. 42 ust. 1 ustawy Pzp). Ustawodawca nie przewidział żadnego obowiązkowego

Ważność dokumentów od zagranicznych wykonawców

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W tym stanie prawnym i faktycznym brak jest podstaw do uznania, że skoro przedłożony dokument posiada aktualny termin ważności, to jest to równoznaczne ze spełnieniem w wymienionych wymagań

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 17 ust. 2 ustanawiając obowiązek złożenia przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania, nie określa

Zmiana Prawa o zamówieniach publicznych

publicznych. Przede wszystkim nowelizacja określiła nowe progi stosowania ustawy, skróciła terminy składania ofert oraz zmodyfikowała zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej. Nowe progi stosowania ustawy. Ustawa Prawo zamówień publicznych

Zbrojny biznes

1994 r., płatnerz otworzył własną firmę. Nazwał ją Morion (rodzaj hełmu). Pracuje po 10, a czasami po 14 godz. dziennie. Klientów przybywa. Coraz więcej ludzi interesuje się historią, swoim pochodzeniem, chce brać udział w imprezach historycznych. Zamówienia składają też

Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

informacje o osobach, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją o ich kwalifikacjach stanowić mogą tajemnicę przedsiębiorstwa, która w przypadku zastrzeżenia jej poufności przy składaniu oferty nie może zostać ujawniona przez zamawiającego. Ponadto wskazać należy, że elementy stanowiące rozwinięcie

Zasady składania dokumentów przetargowych przez wspólników spółki cywilnej

opiewać przedstawiane dokumenty przez spółkę cywilną. W zależności od statusu prawnego wspólników spółki oraz jej potencjału osobowego (np. poprzez zatrudnionych pracowników) zależeć będzie katalog dokumentów, jakie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa

Podział zamówień publicznych na części: klucz do uczciwej konkurencji i korzyści finansowych

. Zgodnie z piśmiennictwem dotyczącym zamówień publicznych decyzja o braku podziału zamówienia na części musi wskazywać na brak wpływu dzielenia zamówienia na zwiększenie konkurencyjności wśród podmiotów ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Umożliwienie wykonawcom składania ofert częściowych

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

zamawiającego z tego uprawnienia jest skrócenie terminów (art. 182 ust. 4 ustawy Pzp) do wniesienia odwołania przez wykonawcę, z którym została zawarta umowa ramowa, a który nie został zaproszony do składania ofert. Terminy te wynoszą - w zależności od wartości zamówienia - odpowiednio 15 lub 30 dni od daty

Nowe terminy składania ofert

Przyspieszenie przetargów na roboty budowlane W uprzednio obowiązującym stanie prawnym termin składania ofert dla zamówień na dostawy lub usługi wynosił 7 dni od zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zaś dla robót budowlanych 20

Dialog konkurencyjny - procedura do skomplikowanych zamówień.

konkurencyjnego jest możliwość wypłacenia nagród za rozwiązania stanowiące podstawę składanych ofert (art. 60c ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych). Decyzję o wypłacie nagród jak i określenie jej wysokości należy do kompetencji zamawiającego. Ostatnia nowelizacja ustawy Prawo

Kiedy należy dopuścić składanie ofert równoważnych

zamawiającego wyłącznie do dopuszczenia składania ofert równoważnych bez dookreślenia zasad oceny tej równoważności nie wyczerpuje zasad udzielania zamówień publicznych określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zamawiający

Jak złożyć ofertę równoważną?

Brak precyzji ze strony zamawiającego w powyższym zakresie może stanowić podstawę postawienia zarzutu nierównego traktowania wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszczając możliwość składania ofert

Praktyczne aspekty weryfikacji dokumentów formalnych

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinni do składanej oferty załączać dokumenty, z których treści jednoznacznie wynika prawo osoby podpisującej ofertę do wykonania tej czynności. Powyższe potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 kwietnia 2010

Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

mogą być składane(Dz.U. nr 226, poz. 1817). * Autorka jest prawnikiem specjalizującym się w Prawie zamówień publicznych. www.portalzp.pl

Polisa OC musi być aktualna na dzień składania ofert

cały czas realizacji zamówienia np. kolejne 12 miesięcy od daty składania ofert. Konsekwencją ustalenia warunku, który wymaga od wykonawców przedstawienia, już w składanej ofercie, polisy OC obejmującej cały okres realizacji umowy może być unieważnienie postępowania o

Jawna wartość szacunkowa zamówienia.

Pomimo braku zakazu ujawniania wartości szacunkowej zamówienia przed terminem składania ofert, w praktyce zamawiający odmawiają wykonawcom prawa do poznania tej wartości przed otwarciem złożonych ofert. Tymczasem Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 96 ust. 1 określa

Referencje nie muszą zawierać wartości zamówienia

ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający niejednokrotnie zawierają wymogi określające katalog informacji jakie muszą zawierać załączane przez wykonawców do składanych ofert referencje. Poprzez zapisy specyfikacji stawiane są wymagania aby w treści referencji znajdowały się informacje

Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zobowiązuje zamawiającego w art. 36 ust. 1 pkt. 11 do określenia miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia

Konsorcjum

, które składają jedną wspólną ofertę. Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie za wykonanie umowy dotyczącej realizacji zamówienia publicznego.

Czy można żądać zaparafowanego wzoru umowy ?

Zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 228 poz. 1655 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać od wykonawcy wyłącznie oświadczeń lub

Kiedy dozwolony jest tryb zapytania o cenę?

Pojęcie "ustalone standardy jakościowe" oznacza takie dostawy lub usługi, które są w pełni porównywalne a jedynym kryterium, które je odróżnia to cena. Ważne jest, aby obie te cechy tj. powszechność dostępu i ustalone standardy występowały łącznie w danym zamówieniu

Sektorowy zamawiający a progi unijne. Czy wymagany jest regulamin zamówień oraz komisji przetargowej?

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert oraz propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech członków

Usługi leśnictwa w przetargu nieograniczonym

: „Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku, gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte. W

Zamówienia publiczne i pełnomocnictwo domniemane

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa szczególnych zasad jakie muszą być spełnione przez wykonawców w zakresie pełnomocnictw do ich reprezentowania w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym. W związku z powyższym

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

Zasady odrzucania ofert według Prawa zamówień publicznych Wskazana dyspozycja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków

Podzielenie zamówienia na części jest uprawnieniem a nie obowiązkiem zamawiającego

ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający  może udzielić zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia, lub dopuścić możliwość składania ofert częściowych w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określając zakres i

Przetargi. Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opierając się na stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych , zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja była publikowana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację także na tej stronie. Zmiany mogą być bardzo istotne

Licytacja elektroniczna - tryb nie do końca elektroniczny

elektronicznej oraz liczbę etapów licytacji i czas ich trwania; - informacje organizacyjne: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, termin otwarcia oraz warunki zamknięcia licytacji, termin związania ofertą oraz termin wykonania zamówienia

Odstąpienie od wymogu użycia środków elektronicznych - czy trzeba wydłużyć termin składania ofert?

Pytanie: Czy jeśli w trybie podstawowym odstępuję od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie składania próbek, to mam wynikający z jakiegoś przepisu obowiązek wydłużenia terminu składania ofert w stosunku do terminu minimalnego 7-dniowego? Zamówienie dotyczy dostawy. Odpowiedź

Kryzys zbawieniem samorządów

poskromienie apetytów firm to efekt kurczącego się rynku budowlanego, a przede wszystkim załamania w budownictwie mieszkaniowym. - Oferty składane w przetargach zaczynają się powoli zbliżać do realnych cen - podsumowuje. Warbud, uczestnik obu przetargów, na

Zasady wnoszenia wadium

zamówienia, gdzie za wartość zamówienia ustawodawca rozumie wartość szacunkową netto zamówienia. W przypadku zamówień, gdzie Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wysokość wadium określa się oddzielnie dla każdej części, mając na uwadze granice określone w

Budowa obiektu z wyposażeniem - jak zakwalifikować zamówienie?

budowlanych, które wynikają z zamierzenia ujętego w dokumentacji projektowej. Analizując przedmiot zamówienia, należy zauważyć, iż jest on podzielny. Składa się zarówno z zakresu świadczenia, który będziemy kwalifikowali jako roboty budowlane oraz takiego, który obejmuje stricte dostawy mebli na

Tesco będzie w Polsce sprzedawać przez internet

Taką deklarację złożyła w rozmowie z branżowym serwisem Planet Retail Angela Maurer Senior Marketing Manager w Tesco.com (http://twitter.com/AngelaMaurer). Obecnie z usług Tesco.com można korzystać tylko w kilku krajach (m.in. Wielkiej Brytanii i Irlan

Szacowanie i zlecanie dostaw sprzętu komputerowego

Pytanie: Katalog zamówień pod nazwą „ sprzęt komputerowy " w planie zamówień zamawiającego składa się z 23 części. Jest to zbieranina zamówień z całego urzędu. Niektóre stanowią zadania własne, a inne są realizowane z dofinansowaniem z UE. Suma wszystkich części przekracza próg unijny

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy PZP wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. i pkt

Sprawdź datę oświadczeń z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp

zamówienia składają oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art 56 ust. 3 ustawy Pzp przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania. Z jaką datą powinno być złożone oświadczenie dla osób, które: podpisywały SWZ i umowę, ale nie wykonywały innych

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

Żądanie wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ma charakter informacyjny Pytanie Zamawiający prowadzi postępowanie krajowe w trybie podstawowym na wykonanie usługi cateringowej. Ofertę należało złożyć na formularzu będącym załącznikiem do SWZ

Jeszcze szybszy fast food. McDonald's testuje aplikację mobilną

Aplikacja McDonald's ma pozwolić zarówno złożyć zamówienie, jak i dokonać zapłaty. Klient zdecyduje, czy będzie chciał odebrać zamówienie w lokalu, czy okienku drive-through. Testy nowej aplikacji prowadzone są na razie w Salt Lake City w stanie Utah oraz w Austin w Teksasie

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

Odpowiedź Pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne może zostać złożone na wezwanie zamawiającego, w trybie art. 128 ustawy Prawa zamówień publicznych. Wyjaśnienia Ustawa Pzp przewiduje wezwanie do złożenia, poprawienia, uzupełnienia, wyjaśnienia

Kiedy błędy w postępowaniu o zamówienie publiczne skutkują koniecznością unieważnienia procedury przetargowej?

Odpowiedź W opisanej sytuacji, jeśli do Twojego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, należałoby unieważnić postępowanie z uwagi na to, iż obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa ramowa w PZP. Ogłoszenie o wykonaniu, sprawozdawczość i ustalanie wartości umowy - praktyczne wskazówki dla Zamawiających

? Czy sukcesywnie po każdym zrealizowaniu zlecenia cząstkowego i takich ogłoszeń będzie wiele? Jak wygląda sprawozdawczość o udzielonym zamówieniu takiej umowy? Wykonawcy składali formularze asortymentowo – cenowe z wyceną poszczególnych odczynników. Na jaką kwotę zamawiający podpisuję umowę

Zamawiający może wymagać próbek zamawianych towarów

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Prawo do żądania przedstawienia próbek oferowanych towarów nie może jednak prowadzić do ograniczenia konkurencji lub

Kolejne dobre dane z USA. Rosną usługi i zamówienia w przemyśle

wzrosty. W stosunku do poprzednich odczytów, zyskały dwie ważne składowe wskaźnika - zatrudnienie (z 49,5 do 50,4) oraz aktywność biznesowa (z 60,3 do 61,1). Wzrost zamówień przemysłowych jest niż natomiast mniejszy w marcu. Wówczas wyniósł on 1,7 procenta. Jeszcze słabiej

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

postępowaniu lub kryteriów selekcji, odpowiednio na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych stanowi, że do

Czy zamawiający może zmienić termin składania ofert na 1 dzień przed upływem dotychczasowego?

Pytanie: Czy gdy w przetargu nieograniczonym do zamawiającego wpłynęło od jednego z potencjalnych wykonawców zapytanie o zmianę terminu składania ofert na 1 dzień przed jego upływem, to zamawiający może zmienić ten termin w świetle obowiązujących przepisów (art. 137 ust. 5 ustawy Pzp

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

Pytanie: Zamawiający sektorowy prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych . W postępowaniu 28 czerwca 2022 r. wpłynęły oferty. Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu określił datą termin związania ofertą na dzień 25 sierpnia 2022 r. Aby ułatwić