składanie ofert równoważnych

Marek Okniński

Kiedy należy dopuścić składanie ofert równoważnych

Kiedy należy dopuścić składanie ofert równoważnych

Zamawiający może opisać przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jedynie gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia oraz nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładanych określeń. Wskazując nazwę własną opisywanego przedmiotu zamówienia zamawiający bezwzględnie i w każdym przypadku zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych.

Jak złożyć ofertę równoważną?

W przypadku gdy zamawiający wskazuje znak towarowy produktu objętego zamówieniem, zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Natomiast wykonawca ma prawo domagać się konkretyzacji zakresu równoważności oraz sposobu jej oceny.

Czy wykaz wyrobów równoważnych stanowi przedmiotowy środek dowodowy i podlega uzupełnieniu?

Wykaz wyrobów równoważnych wraz z dowodami jest przedmiotowym środkiem dowodowym.

Jak opisywać przedmiot zamówienia z użyciem znaków towarowych?

;sądów administracyjnych ugruntował się pogląd, że dopuszczenie składania ofert równoważnych wymaga precyzyjnego określeniaprzez zamawiającego minimalnych parametrów równoważności produktów, w oparciu o które dokonana zostanie ocena spełnienia wymagań opisu przedmiotu zamówienia. Zatem (&hellip

Dokumenty  potwierdzające spełnianie warunków postępowania

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania

wystawione na grupę lub kilka rodzajów tonerów; 2) certyfikat potwierdzający, że oferowany asortyment jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 lub normami równoważnymi, aktualny w terminie składania ofert

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

Umowa w sprawie zamówienia zawarta w formie elektronicznej może być ważna i skuteczna

doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych , w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO , sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat

Złożenie oferty nie może wymagać uprzedniej akceptacji projektanta

Zamawiający nie może wymagać aby wykonawca robót budowlanych (czy innego rodzaju zamówienia) ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego przed złożeniem oferty zobowiązany był uzyskać akceptację autora projektu na zastosowanie urządzeń równoważnych do wskazanych w

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

Jak poprawnie wypełnić poszczególne sekcje JEDZ?

pozostaje niewypełniona. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w

KIR wprowadza kwalifikowany podpis elektroniczny mSzafir dostępny zdalnie

Banku Polskiego jako pierwsi mogą zdalnie kupić podpis elektroniczny mSzafir. "Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej podpisy można składać na komputerze, tablecie lub smartfonie, niezależnie od miejsca, w którym przebywamy czy od pory dnia. mSzafir umożliwia

Wymagania zawarte w siwz

Wymagania zawarte w siwz

ceny w stosunku do gramatury w trakcie dostaw a więc dopiero po zawarciu umowy. Odpowiedź: Oferta składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna odpowiadać wymaganiom określonym w siwz. Wykonawca nie powinien dokonywać zmian

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

Jeżeli wymóg postawiony przez zamawiającego jest nierealny do spełnienia, to ta część procedury powinna być unieważniona

zamawiający opisał minimalne wymagane parametry oraz dopuścił składanie ofert równoważnych. Pod pojęciem produktu równoważnego zamawiający rozumie produkty o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż zawarte w szczegółowym opisie. Jednocześnie zamawiający wymagał udzielenia sublicencji na

Jak startować w przetargu ograniczonym?

istotnym elementem, jaki przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie przetargu ograniczonego jest możliwość określania przez zamawiającego liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Liczba zaproszonych do składania ofert wykonawców nie może być

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

, przede wszystkim składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń. Są one składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Jak wskazał bowiem Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 4 lutego 2016 r. (sygn. akt XII Ga 847/15), oddalając skargę wykonawcy

Co musisz wiedzieć o przetargu nieograniczonym?

Przetarg nieograniczony w słowniku Pzp Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym. W zależności od wartości udzielanego zamówienia procedura przetargu nieograniczonego przewiduje inne terminy na składanie ofert. Dla

Oferty równoważne - uprawnienia zamawiającego

opisanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie na wyroby konkretnego producenta z jednoczesnym dopuszczeniem składania ofert równoważnych, jest on zobowiązany do dokładnego określenia wymagań dotyczących ofert równoważnych. W wyroku z dnia 07 kwietnia 2008 r. (KIO/UZP 254/08), Krajowa Izba Odwoławcza

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

zamówień publicznych może być realizowane zatem tylko po spełnieniu wymienionych w tym przepisie przesłanek, a opisowi towarzyszą wyrazy "lub równoważne", co powoduje, iż konkretnie wskazane produkty nabierają przykładowego charakteru, a wykonawca ma prawo przedstawić w składanej przez siebie

Kiedy dozwolony jest tryb zapytania o cenę?

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne" lub inne równo-znaczne wyrazy. W tym wypadku można zastosować ten przepis i podać markę samochodu, ale jednocześnie zamawiający musi dopuścić składanie ofert równoważnych. W związku z tym, jeżeli zamawiający wyśle zaproszenie tylko

Zasady dopuszczania ofert wariantowych

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy cena jest tylko jednym z kryteriów oceny ofert. Przepis art. 36 ust. 2 pkt 4 uprawnia zamawiającego do dopuszczania składania ofert wariantowych i nakłada na niego, w przypadku skorzystania z tego uprawnienia, obowiązek zawarcia w SIWZ

Ustawa PZP - Rozdział 4: Wybór najkorzystniejszej oferty

Art. 82. 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. (uchylony) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy

Ustawa PZP - Rozdział 2: Zasady udzielania zamówień

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

tolerancji (naruszenie art. 29 ust. 2 PZP) - opisywanie przedmiotu zamówienia za pomocą niejednoznacznych zwrotów np. podwyższony komfort, - opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych i niedopuszczenie do składania ofert

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

. 4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 5. Jeżeli wyodrębniona jednostka

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wartość tych zamówień. 4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 5. Jeżeli wyodrębniona jednostka

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

wartość tych zamówień. 4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 5. Jeżeli wyodrębniona jednostka

Przegląd informacji ze spółek

pkt proc. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank Zachodni WBK bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a opisowi towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Z bogatego orzecznictwa KIO w tym zakresie wynika, iż zamawiający powinien przy dopuszczeniu składania ofert równoważnych precyzyjnie

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

uzupełniających. 4. Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. 5

Rażąco niska cena - poznaj definicję

złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, lecz wyjaśnień odpowiednio umotywowanych, przekonujących, że zaproponowana oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny". Wykonawca, który składa wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinien wskazać co spowodowało obniżenie ceny, jak

MSZ nie rezygnuje z zakupu drogich krzeseł

dopuszcza się składanie ofert na meble o parametrach równoważnych z przedstawionymi w specyfikacji - pisze w specjalnym oświadczeniu Piotr Paszkowski. Kwestia zakupu, jako nie budząca zastrzeżeń w rzeczywistych warunkach przetargu, nigdy nie była przedmiotem rozmowy ministra

Zamawiający zażądał dostaw konkretnego producenta - co na to KIO

dopuścił przy tym możliwości składania ofert równoważnych. Jednak brak tych gwarancji w opisie nie oznaczał wcale, że doszło do naruszenia zasady konkurencji. KIO uznała, że konieczność zakupu określonych urządzeń wynikała z uzasadnionych potrzeb zamawiającego. Zamawiający musiał bowiem zapewnić

Zamówienia o wartości do 14.000 euro

znaków towarowych zamawianego asortymentu, - określenia minimalnej ilości ofert, których złożenie jest wymagane dla uznania procedury udzielenia zamówienia za konkurencyjną, - terminu składania ofert. Brak możliwości

Zapisy siwz nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji

opisywany jest przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Konieczne jest zatem zamieszczenie opisu przedmiotu zamówienia, który pozwoli wykonawcom na złożenie oferty równoważnej. Z kolei zamawiający określając warunki dotyczące samego przedmiotu zamówienia konstruuje je w taki sposób, aby

Jakich specyficznych dokumentów masz prawo żądać od wykonawców?

określonym w specyfikacji zawarty został w § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Nie jest to katalog zamknięty. Nie jest to jednak równoważne z prawem ingerencji w katalog dopuszczalnych

Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

? Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk Część VI: Jak złożyć ofertę równoważną? Cześć VII: Warunki udziału w postępowaniu - czego może żądać zamawiający

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

; Ustawa PZP Prawo zamówień publicznych - tekst ujednolicony 7) informację o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złoży najkorzystniejszą ofertę spośród

Przegląd prasy

(KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wyrażenie opinii w sprawie nałożenia na Bank Zachodni WBK bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, podał bank. --Pomimo niekorzystnych wyników

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

oraz w zapisach dotyczących elektronicznej formy oferty oraz dokumentów). Nie bez znaczenia jest także możliwość składania odwołania do KIO przy użyciu tego elektronicznego instrumentu. Dzięki temu można skutecznie złożyć odwołanie dosłownie w ostatniej chwili, bez konieczności udawania się na pocztę

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

oraz w zapisach dotyczących elektronicznej formy oferty oraz dokumentów). Nie bez znaczenia jest także możliwość składania odwołania do KIO przy użyciu tego elektronicznego instrumentu. Dzięki temu można skutecznie złożyć odwołanie dosłownie w ostatniej chwili, bez konieczności udawania się na pocztę

Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

przedsiębiorstwa? Wykonawca startując w przetargu ma prawo zastrzec cały załączony do oferty dokument lub jego część. Możliwe jest również zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa dokumentów przedkładanych po terminie składania ofert, w związku z udzielaniem odpowiedzi na wezwanie

Ustawa PZP - Rozdział 4: Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

. 1 i 2 oraz terminów składania ofert zgodnie z art. 52 ust. 2; 2) jest obowiązany do prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 7 ust. 1; 3) może nie stosować przepisów, o których mowa w pkt 1, jeżeli zachodzi co najmniej

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

operatorów i liczy, że aukcja doprowadzi finalnie do powstania jednej lub dwóch równoważnych sieci LTE. Nie chce jednak brać udziału w realizacji scenariuszy, które mogą zaprzepaścić szansę na zapewnienie równowagi konkurencyjnej. "Polkomtel postanowił więc przejść w oferty pasywne i stworzyć w ten

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Art. 183. 1