składają oświadczenia

Katarzyna Bełdowska

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Jakie są zasady składania i uzupełniania oświadczenia konsorcjum z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp?

Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, jest składane wówczas, gdy zamawiający uzależnił możliwość ubiegania się o zamówienie od spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Kosztorysant nie musi składać oświadczenia o konflikcie interesów

Powyższy obowiązek wynika z przeniesienia do polskiego systemu zamówień publicznych definicji zawartej w art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.

Zasady składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zamawiający powinien przyjąć oświadczenia wykonawców dotyczące braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z uczestnikami postępowania, które zostały złożone samodzielnie po upływie 3 dni bez wzywania do uzupełnienia.

W jakim terminie należy złożyć oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp?

W jakim terminie należy złożyć oświadczenia z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp?

Pytanie: Zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp wymienione w ustawie osoby muszą złożyć stosowne oświadczenia . W jakim momencie postępowania należy przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 56 ust. 3 ustawy Pzp? Czy w przypadku kierownika

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

Kiedy składać oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ze składu Komisji Przetargowej

zakresie podstawy wyłączenia określonej w art. 17 ust. 1 pkt 5 PZP, musi być składane wcześniej, przed oświadczeniem w zakresie przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 1 - 4 PZP. W konsekwencji zasadne jest przyjęcie stanowiska, że złożenie oświadczenia co do każdej z

Oświadczenie o aktualności informacji z oświadczenia wstępnego w postępowaniach krajowym i unijnym

Oświadczenie o aktualności informacji z oświadczenia wstępnego w postępowaniach krajowym i unijnym

pkt 7". Jak zamawiający ma interpretować ten przepis? Kiedy należy żądać wymienionych oświadczeń, tj. w jakich trybach udzielania zamówień? Czy dotyczy to procedur krajowych, czy unijnych? Odpo w iedź: Oświadczenie o aktualności jest składane jako podmiotowy środek dowodowy

Wybór komornika - zasady

Wybór komornika - zasady

opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy; w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika. Jednakże komornik

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

Kiedy podwykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu?

;przypadku podstaw wykluczenia jest to obligatoryjne. A jak będzie w odniesieniu do spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Które podmioty muszą złożyć wskazane oświadczenie? Odpowiedź: Obowiązek składania oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp odnoszącego się do

Oświadczenia z art. 17 składane przez członków komisji

oświadczenia o okolicznościach będących podstawą do ich wyłączenia. Wskazane jest, aby oświadczenie takie zostało złożone przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W praktyce mogą mieć miejsce sytuacje, kiedy przesłanki wykluczenia zaistnieją dopiero w trakcie postępowania

Czy radca prawny projektujący umowę w sprawie zamówienia oświadcza o swojej bezstronności?

Czy radca prawny projektujący umowę w sprawie zamówienia oświadcza o swojej bezstronności?

Pytanie: Czy radca prawny, który przygotowuje wzór umowy do przetargu nieograniczonego , jest zobowiązany podpisać oświadczenie składane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp ? Odpowiedź: Radca prawny, który przygotowuje wzór umowy, nie jest zobowiązany do podpisania oświadczenia składanego

Czy osoby przygotowujące postępowanie złożą oświadczenie o niekaralności i konflikcie interesów?

Czy osoby przygotowujące postępowanie złożą oświadczenie o niekaralności i konflikcie interesów?

, uczestniczące w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia lub oszacowaniu jego wartości (np. projektant, kosztorysant) muszą składać oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności? Odpowiedź: Projektant i kosztorysant, jako że podejmowane przez nich czynności nie mają wpływu na wynik

Kierownik działu zamówień publicznych nie zawsze musi składać oświadczenie ZP-1

osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Uwaga! Osobami zobowiązanymi do składania oświadczenia zgodnie z art. 17 są osoby wykonujące czynności w postępowaniu. Przy czym "czynności" zgodnie z orzecznictwem należy rozumieć jako działania

Pełnomocnictwo domniemane

Pełnomocnictwo domniemane

Zasada pełnomocnictwa domniemanego umożliwia pracownikowi producenta np. sprzętu komputerowego, składanie oświadczeń potwierdzających parametry sprzętu zaoferowanego przez firmę składającą ofertę w przetargową. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają (w art. 38 ust. 1) wykonawcom

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

Czy skarbnik gminy, który podpisuje umowę, złoży oświadczenie o konflikcie interesów?

, członkiem komisji przetargowej , nie wykonuje czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania, nie ma wpływu na jego wynik, nie udziela zamówienia, to nie jest zobowiązany do składania oświadczeń z art. 56 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Oświadczenie o  konflikcie interesów , o

Najmłodsza emerytka w rządzie ma 49 lat. Pobiera i emeryturę, i 500 +

Minister Finansów aktywność zawodową rozpoczęła 25 lat temu. W 1998 roku podjęła pracę w Głównym Urzędzie Ceł, cztery lata później jej pracodawcą zostało Ministerstwo Finansów. Tam po 18 latach pracy, głównie wokół regulacji procesów celnych i cyfryzacji, została s

PFR: 3,5 tys. firm odda subwencje z tarczy. W tym ci, którzy pomylili się w statusie przedsiębiorstwa

PFR: 3,5 tys. firm odda subwencje z tarczy. W tym ci, którzy pomylili się w statusie przedsiębiorstwa

rozbieżnościami co do statusu przedsiębiorstwa podanych podczas wnioskowania o obie tarcze. - Jest adnotacja o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Na wyjaśnienia PFR wyznaczył nam siedem dni. W podobnej sytuacji jest wielu przedsiębiorców w całym kraju. - Na moim biurku leży 41 pism od

Tajemnica przedsiębiorstwa a wyjaśnienia ceny - strategie cenowe w zamówieniach publicznych

Uczestnicy postępowania dokonują zastrzeżenia informacji wynikających ze składanych przez nich dokumentów w celu uniknięcia ujawnienia danych wrażliwych wobec wykonawców konkurencyjnych oraz utracenia dotychczas wypracowanej przewagi konkurencyjnej na rynku podobnych zamówień. W przypadku

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

Elektronizacja procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki

. Obowiązek używania środków komunikacji elektronicznej[2] dotyczy w szczególności składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ ). Wskazany powyżej obowiązek

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Reguły poświadczania oświadczeń w postępowaniach o różnych wartościach po nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentów

Pytanie: W świetle zmian wprowadzonych od 18 października br. do rozporządzenia w sprawie dokumentów proszę o odpowiedź dotyczącą wymaganej formy dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę . Czy np. wykaz dostaw, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

"Uważaj, o co (i jak) prosisz" - o rygorze odpowiedzialności karnej przy składaniu "tarczowych" wniosków o pomoc

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – czyli kwoty 15.681,00 zł. Oświadczenie o wysokości przychodu jest jednym z tych, które będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Oznacza to, że nieścisłości w złożonym oświadczeniu mogą nieść konsekwencje karne dla przedsiębiorcy

Tarcza finansowa PFR. Fundusz ukradkiem zmienił kluczowe kryteria dla firm

Tarcza finansowa PFR. Fundusz ukradkiem zmienił kluczowe kryteria dla firm

potencjalnych beneficjentów programu, jak i tych, którzy subwencje już otrzymali. –To nieprofesjonalne, zwłaszcza że oświadczenia składane przez przedsiębiorców przy wypełnianiu wniosków są objęte rygorem odpowiedzialności karnej. Osoby, które już uzyskały subwencje, mogą nie wiedzieć nawet, że błędnie

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

Kiedy wykluczyć wykonawcę za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, prawu pracy i socjalnemu?

oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz. Informacje zawarte w oświadczeniu

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

Forma zaświadczeń z ZUS, US i KRK w przetargu unijnym

oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem”. Dodatkowo, przytoczyć w tym miejscu można opinię UZP pt.: „Dopuszczalność »skanu oferty

Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

Pytanie: Jako instytut naukowy nie tylko organizujemy przetargi ale w nich również startujemy. Moje pytanie dotyczy tej drugiej sytuacji. Zamawiający wymaga od nas złożenia oświadczenia, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22

Zamawiający może odstąpić od wymogu elektronicznego składania ofert

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wskazany powyżej obowiązek dotyczy składania ofert przetargowych, Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (tzw. JEDZ) oraz oświadczeń składanych przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego w trakcie prowadzonej procedury. Mając

Ceny prądu dla małych firm. Przez biurokrację część firm nie skorzysta z obniżek cen. Ostatnia chwila na zgłoszenia!

W piątek Ministerstwo Energii przedłużyło z 27 lipca do poniedziałku 29 lipca br. termin składania oświadczeń przez mikro- i małe firmy dzięki, którym będą mogły skorzystać z obniżki cen energii elektrycznej na 2019 rok. Biura obsługi klientów będą pracowały w sobotę, niedzielę i poniedziałek do

Bunt orzeczników ZUS z powodu oświadczeń majątkowych. Kto nam przyzna rentę, rehabilitację, rozpatrzy odwołanie?

specjalnych, i jego zastępca Maciej Wąsik. Nowe prawo, które ma wejść w życie od stycznia 2018 r., przewiduje m.in., że członkowie komisji przetargowych w organach publicznych oraz lekarze orzecznicy ZUS i KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) mają składać oświadczenia majątkowe. W ubiegłym

Wykonawca będący osobą fizyczną nie składa odpisu z EDG

Wykonawca będący osobą fizyczną składa stosowne oświadczenie, a nie odpis z właściwego rejestru. W tej sytuacji powinieneś wezwać wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentu wymaganego na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia

Dokumentacja przetargowa

wystawione lub też potwierdzać stanu istniejącego w terminie innym niż cyt. " nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert " ? Odpowiedź: W przypadku, gdy dołączone do oferty aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu

KIO o weryfikacji przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej

rozporządzenia. Jak wygrać przetarg? Czytaj poradnik przedsiębiorcy » Natomiast art. 26 ust. 2d ustawy, który statuuje obowiązek składania oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej nie uzależnia obowiązku złożenia takiego oświadczenia od zachowania

Discovery: Ustawa jest atakiem na podstawowe zasady demokracji

lipca Discovery Inc. , główny właściciel grupy TVN, wydało oświadczenie, z którego jasno wynika, że zamierza otwarcie bronić swojej polskiej inwestycji. Discovery, Inc. jest dumne z TVN i głęboko zaangażowane w jego działalność jako wiodącego niezależnego nadawcy w Polsce - oświadczyło Discovery i

Niemiecka agencja wywiadowcza: nie można ufać Huawei [CZYTNIK]

wchodzenie na ścieżkę wojny handlowej z Chinami - mówił na początku marca w Radiu RMF FM minister cyfryzacji Marek Zagórski. 2. Google też wyprodukuje telefon ze składanym ekranem? Jak zauważył serwis Patently Mobile , Google już w czerwcu 2018 r. złożył wniosek o opatentowanie składanego ekranu

"Polska": Ujawnić patologiczne majątki związkowców

;Solidarności" zaproponował składanie oświadczeń majątkowych, został wyrzucony z władz związku.

Zamówienia publiczne i pełnomocnictwo domniemane

umów". Zatem uprawnionym jest przyjęcie tezy, iż w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw do uznania, że krąg osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy jest ograniczony jedynie do ustanowionych i ujawnionych we właściwych rejestrach

Jakie oświadczenia z art. 56 ust. 3 Pzp złoży osoba, która zastępuje kierownika zamawiającego?

Pytanie: Czy oświadczenie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp składa osoba, która włączyła się do prac w imieniu kierownika zamawiającego podczas nieobecności burmistrza a w jego zastępstwie po otwarciu ofert ? Czy może jest ona zobowiązana tylko i wyłącznie złożyć oświadczenie z art. 56 ust. 2 ustawy

Konsorcjum w przetargu. Jak postąpić z ofertą, gdy pełnomocnictwo nie identyfikuje osoby podpisującej oświadczenia?

dokumentów lub oświadczeń składanych przez wykonawcę w toku postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający

Sprawdź datę oświadczeń z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp

zamówienia składają oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art 56 ust. 3 ustawy Pzp przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania. Z jaką datą powinno być złożone oświadczenie dla osób, które: podpisywały SWZ i umowę, ale nie wykonywały innych

Polisa OC w przetargu. Czy data sporządzenia polisy po terminie składania ofert może prowadzić do odrzucenia oferty wykonawcy?

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo

Pomyłka w informacji o terminie związania ofertą - co zrobi zamawiający?

wykonawcom złożenie poprawnej oferty, opublikował wzór formularza ofertowego, w którym zawarł następujące oświadczenie: „Uważamy się za związanych treścią oferty przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert, tj. do dnia …." – tutaj pozostawiono puste pole, na wypadek

Jakie są warunki do uzupełnienia dokumentów przez wykonawcę?

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę - odpowiednio - do ich

Jak postąpić, gdy po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia dokonała się zmiana zamawiającego?

składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy Pzp. Przed odebraniem oświadczenia kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu

Polak cwaniak chce wziąć wakacje kredytowe dwa razy. Czy to się może udać? [PYTAMY BANKI]

składanych przez klienta oświadczeń nie tylko w momencie analizowania wniosku o wakacje kredytowe, ale również później. Jeśli nawet po przykładowych sześciu miesiącach wyszłoby na jaw, że klient korzysta z wakacji kredytowych w dwóch bankach, to musiałby zwrócić bankowi zawieszone raty wraz z należnymi

Wykonawca przedstawił załącznik dotyczący doświadczenia z innego postępowania o zamówienie - co zrobić?

. Zamawiający powinien w tej sytuacji skorzystać z dyspozycji art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym na każdym etapie postępowania zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie

Czy JEDZ[1] powinien zawierać oświadczenie o nie wspieraniu agresji rosyjskiej na Ukrainę?

selekcji w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Zgodnie z art. 125. ust. 2. ustawy Pzp, oświadczenie to w postępowaniach o wartości odpowiadającej progom unijnym składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Mając na uwadze, iż art. 7. ust. 1. ustawy o szczególnych

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych , jeżeli  wykonawca  nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają

Warunki udziału w postępowaniu - najczęściej popełniane błędy

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych W praktyce oznacza to, że, jeżeli zamawiający nie zażądałby takiego oświadczenia postępowanie należy unieważnić, ponieważ

Czy JEDZ w procedurze odwróconej składany na wezwanie traktować jak podmiotowy środek dowodowy?

wpisze, że wraz z ofertą wykonawcy nie muszą składać jednolitych europejskich dokumentów zamówienia i że oświadczenia tego zażąda od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Zgodnie z definicją podmiotowych środków dowodowych z art. 7 pkt 17  jednolity europejski dokument zamówienia nie

Nowe PZP przewiduje obowiązkowe wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający

Odrzucenie oferty w zamówieniach publicznych - kiedy jest uzasadnione?

jest niezgodna z treścią SWZ w sposób zasadniczy i nieusuwalny, gdyż obowiązkiem zamawiającego jest poprawienie w złożonej ofercie niezgodności z SWZ niemających istotnego charakteru. O ile każdorazowo treść oświadczenia woli składanego w postępowaniu w ramach oferty należy rozpatrywać przez pryzmat

Czy dokumenty składane już po wyborze oferty muszą mieć formę elektroniczną?

szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 10a ust. 1 ustawy Pzp ). Orzeczenie Zgodnie z wyrokiem KIO z 7 czerwca 2019 r. (sygn. akt

Wykonawca nie wypełnił wykazu dotyczącego kryteriów oceny, ale potwierdził je w innych dokumentach - co robić?

ofert częściowych . Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zgodnie z zapisami SWZ wykonawca wraz z ofertą składał: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy sporządzić na wzorze lub wg wzoru stanowiącego

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Oferta składana w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowi oświadczenie woli wykonawcy, które powinno zostać w niej wyrażone, przez odpowiednio

Czy wyjaśnienie rażąco niskiej ceny jest załącznikiem do protokołu?

dokumentacji. Czy w świetle art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp powinniśmy przesłać im te dokumenty przed wynikiem postępowania? Co składa się na ofertę z załącznikami? Odpowiedź: Jeśli wykonawca zwróciłby się z wnioskiem o udostępnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny przed wyborem najkorzystniejszej oferty albo

Postępowanie krajowe na usługę cateringową

ofertowego można uzupełnić? W rankingu ofert zajmuje 1 miejsce. Do oferty wykonawca załączył oświadczenie wykonawcy o braku podst. do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Odpowiedź Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

Definicja aktualności dokumentów

wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie

Czy oświadczenia dotyczące grupy kapitałowej oraz rażąco niskiej ceny muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem?

Pytanie: Które dokumenty występujące w postępowaniu o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych mają być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Artykuł 10a ust. 5 ustawy Pzp odnosi się do formy składania oferty i JEDZ. Moje wątpliwości budzą oświadczenia np. o przynależności do

Kiedy żądać oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

, może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia przez wykonawców , uznając, iż jest to zbędny dokument. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  do oferty lub wniosku wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w

Oto wzór wniosku, który trzeba wypełnić, aby dostać pieniądze za ugoszczenie uchodźców

wskazanej; - za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; - za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem; - dane podane we wniosku są prawdziwe. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie

Tysiąc firm może oddać PFR po 500 tys. zł. Wszystko przez przegapiony termin rozliczenia

Rozwoju postanowił wydłużyć możliwość składania oświadczeń i otworzył dodatkowe "okienko" online, które będzie działać od 18 do 23 stycznia włącznie. W poniedziałek, 17 stycznia takiej możliwości nie będzie, bo fundusz będzie w tym dniu sprawdzał spływające formularze. - Zdajemy sobie sprawę, że

Zasady ustalania terminu uzupełniania dokumentów

katalogu dokumentów i oświadczeń, które podlegają uzupełnieniu powoduje, że w coraz większej liczbie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zachodzi konieczność wezwania wykonawców do uzupełniania brakujących dokumentów. Niestety ustawodawca nie określił zasad ustalania terminów jakie należy

Wakacje kredytowe 2022. Jak złożyć wniosek? Czy są haczyki? [PRZEPYTALIŚMY BANKI]

transakcyjnym banku. Klient będzie wybierał kredyt i składał oświadczenie, że kredyt, który wskazał do zawieszenia był zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Bank Pekao: Na wniosku będą informacje wymagane zgodnie z ustawą. Na razie bank nie podaje większej liczby danych. mBank: Należy wskazać kredyt, do

Lepiej złóż ten formularz PIT. Możesz zyskać 300 zł płynności finansowej miesięcznie

przyjmie, możliwe będzie składanie oświadczenia PIT-2 także drogą e-mailową – wyjaśnia Adrian Kęmpiński. Może to być np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy czy opracowane na piśmie wzory takich oświadczeń i wniosków. - Druku nie trzeba też składać, jeżeli nic nie zmieniło się w sytuacji

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą termin oświadczeń ws. cen prądu na 13 VIII

Warszawa, 08.08.2019 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, podało Ministerstwo Energii. Przepisy ustawy m.in. ustalają termin składania oświadczeń przez odbiorców energii na 13

Wzór oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania, którzy

Masz czas do końca listopada na złożenie oświadczenia. Mikroprzedsiębiorcy muszą się spieszyć

Rząd, podobnie jak większość krajów w Unii Europejskiej, ogranicza wzrost ceny prądu. Trzeba jednak pamiętać, że ceny nie zostały zamrożone, a jedynie schłodzone. Kto i ile zapłaci więcej? Jakie oświadczenie trzeba wysłać i gdzie, żeby zapłacić mniej? Czy jeśli przegapimy listopadowy termin

"Polski ład". Rodziny wielodzietne muszą złożyć oświadczenie. Im szybciej, tym lepiej

, sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tego zwolnienia. - Złożenie oświadczenia u pracodawcy jest zatem warunkiem koniecznym stosowania zwolnienia – zwraca uwagę Elżbieta Ślusarczyk, menedżer i doradca podatkowy z Grant Thornton. Takie oświadczenie jest składane pod rygorem

Cersanit, firma należąca do najbogatszego Polaka, chce sprzedać wszystkie aktywa w Rosji

Emiratów Arabskich i z Turcji. Na sprzedawane aktywa składają się głównie trzy duże zakłady produkcyjne we Frianowie, w Kuczino, Syzraniu oraz organizacja handlowa" - można przeczytać w komunikacie. Dlaczego firma Cersanit zareagowała dopiero teraz? W oświadczeniu tłumaczy to tym, że "najwyższym

Coraz więcej Polaków deklaruje się jako niewierzący. Jak dokonać apostazji?

;świecką", choć oświadczenie woli składało się w parafii, w której zostało się ochrzczonym, lub wysyłało do niej pocztą. Równocześnie zainteresowany wnioskował przy tym do proboszcza o odpis z Księgi Chrztu z adnotacją o swoim wystąpieniu. Jeśli proboszcz nie spełnił jego żądania, zainteresowany

Sprawdź, w jakiej formie mogą być złożone wykaz osób, sprzętu i zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienie zasobów

Pytanie: Prowadzimy postępowanie o wartości powyżej progu unijnego . W jakiej formie powinny być składane dokumenty na wezwanie zmawiającego np. wykaz osób, sprzętu lub składane wraz z ofertą oświadczenie podmiotu trzeciego? Po zmianie brzmienia art. 10a pkt 5 ustawy Pzp oraz po uchyleniu §

Zamówienia publiczne. Jakie są skutki zaniechania wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty?

W toku badania i oceny ofert , zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej

Kiedy udostępniać wykonawcom protokół postępowania i załączniki do niego?

art. 96 ust. 2 ustawy Pzp oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia wnioski i inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Natomiast art. 96 ust. 3 u stawy Pzp stanowi, że protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu

Wakacje kredytowe jak czeski film. Przez lukę w ustawie to banki decydują, czy klientowi należy się przerwa w spłacie rat

pomocy kredytobiorcom. Ustawa ta mówi o uprawnieniu kredytobiorcy do zawieszania spłaty kredytu tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Oświadczenie, że ten cel jest spełniony, kredytobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

Czy wykonawca może w drodze wyjaśnień potwierdzić, jaki produkt zaproponował w ofercie?

niezmodyfikowanym druku kalkulacji cenowej. Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień treści oferty na podstawie art. 87 ustawy Pzp . Wykonawca w odpowiedzi oświadczył, że zaoferował rybę bez chemii. Czy zamawiający może wybrać jego ofertę, mimo, że wykonawca złożył stosowne oświadczenie dopiero po terminie

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ

OC ubezpieczenia robót w trakcie realizacji przedmiotu Umowy". Czy na dzień składania oferty należy posiadać OC w wysokości kwoty zaoferowanej do przetargu, czy wystarczy przed podpisaniem umowy? Nie mamy na dzień składania oferty OC w wysokości zaoferowanej w ofercie. Odpowiedź: Pytanie o

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

wynagrodzenia umownego, szczegółowym określeniem sposobu realizacji danego zamówienia nie muszą wynikać z treści dokumentów składanych na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia. W tym przedmiocie zamawiający ma obowiązek w sposób równorzędny oceniać oświadczenie wiedzy wykonawcy składane w wykazie

Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązują  zamawiających do żądania w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie konkurencyjnym, oświadczenia informującego czy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej z innymi uczestnikami postępowania

Wzór przedłużenia terminu związania ofertą

publicznych okres związania ofertą rozpoczyna swój bieg od dnia w którym upłynął termin składania ofert. W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 222 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, otwarcie ofert może nastąpić w dzień następny po dniu w którym upłynął termin składania ofert. Zaś zgodnie z art. 222

Bezzwrotne dotacje do 5 tys. zł dla przedsiębiorców? Premier obiecał, ale w projekcie ich nie ma

. Warunkiem jest spadek obrotów o 40 procent. Przedsiębiorcy będą musieli złożyć oświadczenia o spadku obrotów pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Zaczął się wyścig po wakacje kredytowe. Od północy w gotowości głównie państwowe banki, inne kazały klientom czekać

kredytowe, i składa oświadczenie, że kredyt, który wskazał do zawieszenia, był zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe. Dodatkowo klient zaznacza, czy chce skorzystać z jednego czy dwóch miesięcy wakacji kredytowych w trzecim kwartale 2022 roku, czyli czy sierpień, czy wrzesień, czy tylko jeden z tych

Paweł Szczeszek zrezygnował z funkcji prezesa Kogeneracji

Warszawa, 25.05.2020 (ISBnews) - Paweł Szczeszek złożył rezygnację z funkcji prezesa Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, podała spółka. "W dniu 25 maja 2020 r. wpłynęło pisemne oświadczenie pana Pawła Szczeszka w sprawie rezygnacji

Ukraiński sąd umorzył postępowanie w sprawie oświadczenia majątkowego Sławomira Nowaka

oświadczeniach za lata 2016-18 i będzie się bronić w sądzie.  „Zadeklarowany samochód został nabyty w 2016 r. w leasingu i w chwili składania oświadczenia jego wartość ściśle odpowiadała umowie leasingowej. Stan rachunków bankowych był także potwierdzony oficjalnymi wyciągami z instytucji finansowych

Wykonawca zgłasza podwykonawcę na etapie realizacji umowy. Sprawdź formalności

są następujące: 1. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił swoich zasobów. 2. Zgłoszenie

Z jaką datą musi być wystawiona polisa OC potwierdzająca spełnianie warunków?

W aktualnym stanie prawnym warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia muszą być spełnione na dzień składania ofert (nawet jeśli wraz z ofertą nie są wymagane inne dokumenty oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) i muszą trwać przez cały okres

Jak oszczędzać z Kartą Dużej Rodziny?

posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego. Wniosek w imieniu całej rodzinny może złożyć każdy jej pełnoletni członek, nie musi robić tego któryś z rodziców. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie oświadczenia, np. jeden z rodziców składa oświadczenie, że nie jest lub nie był

Jak postąpić z ofertą podmiotu udostępniającego zasoby bez wskazania podwykonawcy w przetargu?

zasoby jako podwykonawcę w tym zadaniu ze wskazaniem części zamówienia jaka zostanie mu powierzona? Odpowiedź Wykonawca powinien wystąpić do wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia oświadczenia o podwykonawcy. Wyjaśnienie Zgodnie z treścią art. 462 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, wykonawca może powierzyć wykonanie

Braki formalne a wykluczenie z przetargu

składania wszelkich oświadczeń, w tym o przynależności (bądź jej braku) do grupy kapitałowej, o braku podstaw do wykluczenia z przetargu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu własnym jak również każdego ze wspólników z osobna. Oświadczenie o przynależności do

Prawo spadkowe. Szykują się zmiany. Jakie?

Z tego poradnika dowiesz się: jak ustawa ograniczy krąg spadkobierców,  co się zmieni w kwestii wydziedziczenia, jakie zmiany dotyczą terminów składania oświadczeń. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją kodeksu cywilnego w zakresie przepisów, dotyczących prawa spadkowego

W czerwcu opłaci się przejść na emeryturę. Przyczynił się koronawirus

Dotychczas osoby urodzone w czerwcu, które chciały przejść od razu po uzyskaniu wieku emerytalnego na emeryturę, zwykle nie składały wniosku o świadczenie do lipca ze względu na niekorzystny sposób waloryzacji. - Czerwiec zawsze był szczególnym miesiącem dla osób, które chciały przejść na emeryturę

Rosyjski sąd zajął majątek Volkswagena. Koncern uwięziony w Rosji

składania wniosku o zgodę organów państwa rosyjskiego na sprzedaż swoich udziałów w Volkswagen Group Rus, łącznie z zakładem w Kałudze zatrudniającym 4 tys. osób, inwestorowi z Rosji, który zasługuje na zaufanie" - oświadczyło przedstawicielstwo Volkswagena. 

Częstochowa. Są pieniądze do zarobienia. Zgłoś się na rachmistrza w spisie rolnym

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Należy do niego dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie

Koniec ze służbowymi pobytami w hotelach na lewo? Minister zdrowia grozi im utratą pomocy

w środę Adam Niedzielski. Jak dodał, wprowadzony został “system składania oświadczeń w przypadku pobytów hotelowych i w pensjonatach, którego celem będzie również możliwość weryfikacji tych oświadczeń".  By obowiązek weryfikacji oświadczeń miał dotyczyć hoteli, te nic o tym nie

Kim jest pełnomocnik w postępowaniu egzekucyjnym?

lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Pełnomocnictwo może być ogólne tzn. obejmujące prawo do reprezentowania strony podczas całego postępowania egzekucyjnego i składania wniosków w toku tego postępowania

FPP i CALPE proponują pakiet zmian, by ułatwić zatrudnianie cudzoziemców

związanych z obsługą cudzoziemców, m.in.: niewystarczające zasoby kadrowe Urzędów Wojewódzkich, obowiązek składania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nawet przy zmianie stanowiska w ramach jednego kodu zawodu czy brak możliwości 'śledzenia' losów wniosku o wydanie zezwolenia na pracę"

Jak i gdzie wyrobić paszport dla dorosłego i dla dziecka? Ile to kosztuje?

rodzic, który składa wniosek o wydanie paszportu w tym trybie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o okolicznościach uniemożliwiających lub znacznie utrudniających uzyskanie zgody drugiego rodzica. Oświadczenie to powinno również wskazywać na okoliczności świadczące o tym, że za wydaniem

Kolejny bubel prawny? Dom do 70 mkw. na wieczność w rodzinie. Sprzedaż jest zakazana

. Chcąc wybudować dom do 70 m kw., trzeba będzie złożyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Takie oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.  Nawet 5 lat więzienia W projekcie ustawy znajdują się konkretne

Pułapka na firmy. Dostaniesz mandat za naruszenie epidemiologiczne, nie skorzystasz z pomocy publicznej

! Przedsiębiorca będzie składał oświadczenie  Procedura wyglądać ma tak, że organ, który stwierdzi naruszenie obostrzeń epidemiologicznych, "informuje podmiot udzielający pomocy publicznej o stwierdzeniu naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19". Z kolei przedsiębiorca ubiegający

Dwie formy komunikacji w siwz - pisemna i elektroniczna - sprawdź szczegóły

Pytanie: Prowadzimy przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych . Oferty można składać  zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Czy wykonawcy , którzy złożyli oferty w formie pisemnej, muszą uzupełniać na wezwanie dokumenty w tej samej postaci (i odwrotnie wykonawcy

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

przekazana zamawiającemu w formie papierowej (w oryginale gwarancja została wydana wykonawcy właśnie w postaci papierowego dokumentu), czy też powinna mieć formę elektroniczną lub postać elektroniczną opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, tak jak oferta oraz oświadczenia wykonawcy składane w

Dom do 70 m kw. bez pozwolenia. Nie wszędzie i nie dla każdego

sprawującego nadzór autorski nad zgodnością budowy z projektem i poinformować o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Do zgłoszenia budowy domu trzeba będzie dołączyć m.in.: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, wspomniane oświadczenie składane pod

Pułapka w "tarczy antykryzysowej". Oddasz postojowe z ZUS, i to jeszcze z odsetkami?

samozatrudnionych muszą spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Czyli jak ktoś złożył wniosek w kwietniu, to musiał oświadczyć, że w marcu w porównaniu z lutym miał właśnie o tyle przynajmniej niższe przychody. Tu sytuacja jest jasna. Schody zaczynają się, gdy chcemy złożyć wniosek o