siwz znaczenie

Marek Okniński

Kryteria i sposób oceny ofert

Kryteria i sposób oceny ofert

Obowiązkiem zamawiającego jest zamieszczenie w treści SIWZ jednoznacznego i wyczerpującego opisu kryteriów oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu ich oceny.

Błędy w kosztorysie ofertowym nie prowadzą do odrzucenia oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w postanowieniach specyfikacji istotnych warunków zamówienia[1] (SIWZ).

Maksymalne i minimalne kryteria oceny w siwz - skorzystaj z dobrych praktyk innych zamawiających

Zamawiający może przewidzieć w siwz takie postanowienia, jak wskazał w pytaniu, a więc regulujące sposób oceny i przyznania punktów w przypadku ewentualnych?odstępstw przez wykonawcę?w?zakresie określonego kryterium oceny ofert.

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

Czy można powołać się na zasoby podmiotu trzeciego, aby uzyskać punkty w kryterium doświadczenie?

się przełożyć na lepsze wykonanie przedmiotu zamówienia. Z tego punktu widzenia bez znaczenia jest, czy dana osoba jest pracownikiem wykonawcy, czy podmiotu trzeciego. Istotne jest jedynie, aby wzięła ona udział w realizacji zamówienia. Krzysztof Hodt Więcej na www.portalzp.pl

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

;przewidzianych form, które służą obliczeniu ceny oferty, jest kosztorys ofertowy sporządzany na podstawie projektu lub przedmiaru robót. Znaczenie kosztorysu będącego elementem oferty zależy od charakteru wynagrodzenia, jakie przewidziano w umowie. Wynagrodzenie kosztorysowe W wyroku z 15 kwietnia

Siwz - numer rachunku bankowego

Siwz - numer rachunku bankowego

większego znaczenia, a kontrola nie powinna nam nic zarzucić? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju Odpowiedź: W ocenie autora, w opisanym stanie faktycznym brak wskazania numeru konta w siwz, na który należy wpłacić

Nie trzeba wzywać do poprawienia JEDZ w zakresie niewymaganych a podanych przez wykonawcę informacji

Nie trzeba wzywać do poprawienia JEDZ w zakresie niewymaganych a podanych przez wykonawcę informacji

przypadku znaczenia, gdyż są to informacje niezwiązane z wymaganiami dotyczącymi danego postępowania oraz określonymi przez zamawiającego . Marta Mikulska-Nawacka Więcej na www.portalzp.pl

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

To zamawiający decyduje, czy zorganizuje wizję lokalną

winien mieć świadomość, że dokument, jakim jest siwz ma istotne znaczenie w procesie udzielenia zamówienia publicznego, zaś zadawane pytania w toku postępowania winny być poddane wnikliwej analizie z korzyścią nie tylko dla uczestników, którzy zamierzają złożyć ofertę, ale i dla samego zamawiającego

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

Jak ocenić ofertę, do której nie dołączono formularza cenowego?

istotną treść oferty. Zamawiający nadał mu taką rangę w SIWZ , jednoznacznie podkreślając jego znaczenie, i wymagając odpowiedniego podpisania. Przesądzające w tym względzie nie są jednak wymagania formalne, a treść dokumentu – tzn. zakres informacji, jakie powinny się znaleźć w szczegółowym

Oferty częściowe - formalności

Oferty częściowe - formalności

miało znaczenie wyłącznie formalne. Niezastosowanie ich przez wykonawcę nie wpłynie na ważność jego oświadczeń, jeżeli z ich treści wynika, których części zamówienia dotyczą.

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

Uważaj, ustalając zbyt niską wagę kryterium ceny!

kryteriów oraz przypisanych im wag (znaczenia), powinna wynikać wyłącznie z oceny potrzeb i charakteru udzielanego zamówienia.  Katarzyna Bełdowska  Więcej na www.portalzp.pl

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

Zasady składania JEDZ przed i po 18 października 2018 r.

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli natomiast chodzi o stan prawny sprzed 18 października 2018 r., kluczowe znaczenie dla ustalenia istnienia możliwości złożenia JEDZ w postaci skanu dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym należycie umocowanej osoby, ma treść

SIWZ musi zawierać wymagania dotyczące wadium

na temat wadium należy ująć w tym punkcie. "Wymagania" - definicja Według słownika języka polskiego (Słownik języka polskiego Wydawnictwa PWN) znaczenie słowa wymagać należy rozumieć w następujący sposób - cyt

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

Jak rozpoznać dokument, który wolno uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp?

przypadku mają znaczenie zapisy siwz , według których na ofertę składa się wypełniony elektronicznie formularz oferty, a inne dokumenty, w tym wykaz przedmiotów odbioru i płatności są do niej załączane? Odpowiedź: Artykuł 26 ust. 3 ustawy Pzp pozwala żądać uzupełnienia: oświadczenia, o którym mowa w art

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe

obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia."; 2) uchwała KIO z 2 lutego 2016 r. (sygn. akt KIO/KD 9/16), w której wskazano, że - cyt.: "W tej sytuacji bez znaczenia dla treści oferty wykonawcy pozostaje sposób obliczenia ceny ofertowej, a co za

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

wartości zamówienia ma istotne znaczenie przy stosowaniu przepisów ustawy Pzp (czyli zakwalifikowaniu zamówienia jako zakupu powyżej lub poniżej wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp czy powyżej lub poniżej progów unijnych , jak również np. w przypadku badania rażąco niskiej ceny

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

Poprawa omyłek w ofercie po nowelizacji Pzp

. Jednocześnie jednak zamawiający nie może sam, bez uzgodnień z wykonawcą , wskazać prawidłowego terminu . Nie jest on bowiem wynikiem działania matematycznego polegającego na zsumowaniu poszczególnej liczby dni . Dodatkowo t ermin realizacji, o którym mowa w pytaniu, miał bardzo istotne znaczenie, gdyż stanowił

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

Wpisanie złej daty w formularzu oferty - oczywista omyłka pisarska?

wady procesu myślowo-redakcyjnego, nigdy zaś uchybienia merytorycznego. Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej zawsze będzie skutkowało zmianą treści oferty, ale należy pamiętać, że będzie to zmiana jedynie w znaczeniu technicznym, nie zaś merytorycznym (wyrok Sądu

Kiedy możliwa jest zmiana umowy?

wykonawcy. Jeżeli zatem wprowadzenie proponowanych zmian do umowy spowoduje, iż zobowiązanie wykonawcy będzie odbiegać istotnie od zobowiązania zawartego w ofercie to wówczas należy uznać, iż takie zmiany są objęte zakazem wynikającym z art. 144 ust. 1 Pzp. Duże znaczenie ma tu bowiem także art. 140 ust. 1

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

Składanie dokumentów przedmiotowych po nowelizacji ustawy Pzp

warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. W postępowaniach prowadzonych przed lipcową nowelizacją ustawy Pzp podział ów nie miał znaczenia dla badania i oceny ofert , bowiem wszystkie dokumenty wykonawcy byli zobowiązani składać wraz z

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

Jak właściwie oceniać aktualność dokumentów składanych w postępowaniu?

dokumentu, o ile dokument ten potwierdza istniejący stan rzeczy, nie ma zatem znaczenia dla uznania tego dokumentu przez zamawiającego za nieaktualny. Wykonawca ,  pozyskawszy wcześniej wskazane dokumenty, może się nimi posłużyć na wezwanie zamawiającego, o ile oczywiście pozostają aktualne – jak

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

publicznych umożliwia zamawiającemu zastrzeżenie osobistego wykonania przez wykonawcę pewnych kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Za części kluczowe zamówienia należy uznać te, które mają decydujące znaczenie dla należytego wykonania zamówienia. Samo pojęcie "kluczowych części"

Wykluczenie wykonawcy na podstawie JEDZ

Wykluczenie wykonawcy na podstawie JEDZ

(zakładając błędne zrozumienie przez wykonawcę znaczenia zdania) może poprosić o wyjaśnienia i zaakceptować ewentualną poprawkę formularza na TAK czy konieczne jest odrzucenie oferty? Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Czy uzupełnienie kosztorysu oferty jest zgodne z Prawem zamówień publicznych?

podziela stanowisko odwołującego, iż w sytuacji, gdy cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, wady dokumentów, na podstawie których dokonano jej wyliczenia, nie mają znaczenia dla poprawności oferty (wyrok KlO z 2008-07-02 sygn. akt KlO/UZP 616/08), a kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze

Wezwanie wykonawcy do podpisania umowy powinno mieć formę pisemną

czynnością o istotnym znaczeniu, a niestawienie się wykonawcy w wyznaczonym miejscu i terminie może zostać uznane za odmowę podpisania umowy co wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Z powyższego względu zamawiający powinien dysponować dowodem, iż prawidłowo przekazał wykonawcy stosowne zawiadomienie

Wykonawca zarzucił Tobie błędne odrzucenie oferty? Sprawdź, czy miał rację

. Dla oceny, czy odrzucenie przez Ciebie oferty wykonawcy było słuszne, ma znaczenie również opis sposobu obliczenia ceny, który zamieściłeś w siwz. Istotne jest, czy wskazałeś, że wynagrodzenie zaoferowane przez wykonawcę ma mieć charakter ryczałtowy. Jak poprawiać omyłki w

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

on w poczet dokumentów wyrok Sądu Apelacyjnego I Wydział Cywilny (sygn. akt [...]) z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie z powództwa Syndyka Masy Upadłości Firmy A S.A. w upadłości przeciwko B sp. z o.o. Ww. wyrok jest ostateczny i prawomocny, zawarte w nim wskazania mają istotne znaczenie dla ustalenia

Procedura odwrócona z ofertami częściowymi. Co z unieważnioną częścią postępowania?

najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert jest dokonywana bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp . Dla istnienia uprawnienia zamawiającego w powyższym zakresie bez znaczenia pozostaje to

PKP PLK i Morski Port Police mają umowę ws. prac projektowych torów do portu

. "Porty mają kluczowe znaczenie dla Grupy Azoty, ponieważ sprowadzamy przez nie dużą część surowców i eksportujemy wytworzone produkty. Przy dużych zakupach i sprzedaży, jakie realizujemy, rozbudowana infrastruktura portowa pozwala osiągać dużą sprawność operacyjną, przy mniejszym nakładzie kosztów

Próg jakościowy w zamówieniach publicznych

oparciu o kryterium ceny realizacji zamówienia na rzecz zwiększenia znaczenia innych kryteriów w tym odnoszących się do parametrów jakościowych. Działania podjęte przez ustawodawcę mają na celu dążenie do sytuacji w której ze środków publicznych dokonuje się zakupów optymalnych pod kątem ceny i jakości

Zmiana terminu wykonania zamówienia publicznego

zaczynają mieć znaczenie. Zrealizować pracę budowlaną 16 listopada, a 7 grudnia biorąc pod uwagę pogodę to trochę co innego. Odpowiedź: Z okolicznościach wskazanych w pytaniu wynika, że nie uległ zmianie czas wykonywania zamówienia, a jedynie termin jego

Termin związania ofertą - jak obliczyć?

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Należy mieć świadomość, że termin związania ofertą ma istotne znaczenie w całej procedurze udzielenia zamówienia. Zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wyboru

W jaki sposób wadium powinno złożyć konsorcjum?

stanowisko jest niewłaściwe. Wykonawcy zakładając konsorcjum mają w kwestii wadium pełną dowolność i nie ma znaczenia, kto wniesie wadium. Zamawiający narzucając w SIWZ, który z członków konsorcjum ma wnieść wadium przekracza swoje kompetencje i dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji podważając istotę

Jak konsorcjum powinno potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu?

Dla oceny czy podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełniają warunki udziału w postępowaniu decydujące znaczenie ma interpretacja treści siwz. Nie może być ona jednak dokonywana w oderwaniu od istoty konsorcjum, zawiązywanego co do zasady w celu wspólnego spełniania

Zamówienia uzupełniające mogą być realizowane na różnych terenach

sformułowany w siwz, obejmował zamówienia tego samego rodzaju. W opisanym przypadku - gatunkowo określonym świadczeniem stanowiącym przedmiot zamówienia podstawowego była pielęgnacja zadrzewienia. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że świadczenia te były wykonywane przez wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia

istotne i mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania zamawiającego, to należy je uwzględnić przy sporządzaniu opisu. Podkreślić też trzeba, że na wybór najlepszych dla zamawiającego rozwiązań wpływ mają również kryteria oceny ofert, które mogą dotyczyć również parametrów

Zasady tworzenia i publikacji SIWZ

skutkować unieważnieniem postępowania. W treści SIWZ nie może zabraknąć terminu związania ofertą, miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu przygotowywania ofert. Nie ma znaczenia czy oferta jest zbindowana, zszyta czy spięta. Także brak numeracji stron

Osoby z krajów UE nie muszą należeć do polskiej izby inżynierów budowlanych, by samodzielne pełnić funkcje techniczne w budownictwie

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jednakże faktycznie nie ma to znaczenia dla oceny warunków udziału w postępowaniu. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów stanowi, iż w celu oceny

Kiedy udzielenie zamówienia uzupełniającego jest dopuszczalne?

uzupełniających na roboty budowlane obwarowana jest koniecznością spełnienia kilku przesłanek. Dla udzielenia odpowiedzi na niniejsze pytanie zasadnicze znaczenie ma rozstrzygnięcie, czy zamówienie, którego zamierzasz udzielić, polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

stoi jednak na stanowisku, że ponieważ jest to nauczanie początkowe w klasach 1-3, taki podział nie ma tutaj znaczenia ani uzasadnienia, gdyż nauczyciele są przygotowani do wszechstronnej pracy z dziećmi. Obecnie otrzymaliśmy decyzję z wezwaniem do zapłaty korekt wynikających

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

; wskazuje w konsekwencji na konieczność wykazania naruszenia o znaczeniu większym niż niedbałość w wykonywaniu obowiązków lub niska jakość ich wykonywania. Trybunał wskazał, że "pojęcie "poważnego wykroczenia" należy rozumieć w ten sposób, że odnosi się ono zwykle do zachowania danego

Czy wartość jednej roboty budowlanej zrealizowanej w dwóch umowach może być zsumowana w celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia?

wykazania się odpowiednim doświadczeniem lub wiedzą przy wykonywaniu danych usług ma znaczenie przede wszystkim fakt ich wykonywania, a nie stosunek prawny łączący podmioty umowy. Domniemywać więc można, że w tym konkretnym przypadku nie ma znaczenia, że podpisane zostały dwie umowy dotyczące jednej roboty

Dialog konkurencyjny - zasady udziału

przez poszczególnych zamawiających. Jego istotną zaletą jest możliwość stosowania do szczególnie skomplikowanych przedmiotów zamówienia, gdzie prawo zamawiającego do znacznego zmodyfikowania przedmiotu zamówienia po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami ma pierwszoplanowe znaczenie. Dzięki dialogowi

Nowe przesłanki wykluczenia wykonawców z przetargu

wydanie orzeczenia przez sąd nie jest czynnikiem, który powoduje wykluczenie. Dopiero uprawomocnienie się orzeczenia powoduje, że wykonawca podlega wykluczeniu. W celu implementacji postanowienia dyrektywy 2004/18/WE oraz uwzględniając znaczenie ochrony środowiska, rozszerzono

Zmiana umowy o zamówienie publiczne możliwa tylko w określonych przypadkach

O tym, że w warunkach danego postępowania zmiana terminu realizacji nie zawsze ma charakter istotny świadczą tezy zawarte w uchwale Krajowej Izby Odwoławczej z 30 października 2012 r. (sygn. akt KIO/KD 86/12): "(...) w badanym postępowaniu termin wykonania zamówienia nie miał znaczenia

Czy przy zamówieniu na zakup i wdrożenie systemu elektronicznego można żądać od wykonawcy jego prezentacji?

prezentacji duże znaczenie dla oceny produktu ma nie tyle sam oferowany towar, ale sposób jego przedstawienia i umiejętności osoby prowadzącej prezentację. Przykładowo: inaczej zostanie odebrana przez członków komisji przetargowej prezentacja przeprowadzona np. przez informatyka, posługującego się niemalże

KIO o zasadach opisu przedmiotu zamówienia i kryteriach oceny ofert

się więc do czynnika, który ma istotne znaczenie i wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców. Zamawiający wskazał regulację § 3 ust.14 wzoru umowy, zgodnie z którą "Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności zmiany umowy, do zmiany harmonogramu w zakresie

Referencje wykonawcy od zamawiającego?

o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Tak więc bez znaczenia jest fakt, że zamawiający posiada wiedzę w zakresie wykonywanej usługi, musi to bowiem zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem. Tym samym istotne będzie

Termin na wniesienie protestu upływa o północy.

określone w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie mają żądnego znaczenia dla ustalenia terminu wnoszenia protestu. Wskazana zasadę potwierdza np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 maja 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 427/08) w którym skład orzekający opierając

Jak wypełnić ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie ZP?

stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym. Kluczowe znaczenie dla prawidłowości wszczęcia postępowania ma wskazana uprzednio kolejność czynności, jakich musisz dokonać. Wyjaśnienie Wskazane w treści

Dlaczego Ziobro zwalnia faksem? Komunikacyjne dinozaury, które wciąż nie wymarły

zmieniło przez ostatnie lata, to to, że Orange już nie drukuje książek telefonicznych, lecz jedynie wydaje te informacje na płytach DVD każdemu zainteresowanemu. Tyle że to, co było pożądanym konsumenckim prawem konsumenckim dziesięć lat temu, dziś traci, i to szybko, na znaczeniu. Mamy przecież Panoramę

Przedstawienie próbki, która nie została wytworzona przez wykonawcę nie narusza Prawa zamówień publicznych

sytuacji znaczenia także fakt, iż wykonawca zastrzegł w ofercie brak uczestnictwa podwykonawców w realizacji zamówienia, ponieważ w stanie faktycznym na ten moment nie mamy do czynienia z realizacją zamówienia tylko z oceną spełniania warunków stawianych przez zamawiającego

Kryterium jakości opinii prawnej

zamawiającemu, że "nie może kazuistyki związanej ze szczegółową oceną opinii prawnej i ewentualnymi w niej błędami rozpisać, ponieważ jeśli wykonawca popełni błąd o doniosłym znaczeniu, to może on determinować dalsze błędy i dyskwalifikować opinię"" (5). KIO uznała jednak, że wskazane by było

Brak kosztorysu w formie elektronicznej nie może być powodem odrzucenia oferty

określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i to ona ma decydujące znaczenie w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Możesz odrzucić, gdy treść kosztorysu jest niezgodna z siwz Dla znaczenia złożenia

Zamawiający powinien zawiadomić wykonawcę o poprawieniu omyłek w ofercie

Prawo zamówień publicznych, którym jest niedopuszczenie do wyeliminowania z postępowania ofert merytorycznie poprawnych, na skutek zaistnienia niezgodności, które nie mają istotnego znaczenia dla przyszłej realizacji przedmiotu zamówienia i oczekiwań zamawiającego. Aby powyższy cel został osiągnięty

Jak ustalać wysokość polisy?

dla wykonawców i mogą oni protestować na tego typu zapisy w SIWZ. Polisa OC zwykle ma znaczenie przy robotach budowlanych. Tutaj jednak wykonawcy zwykle dodatkowo ubezpieczają każdą budowę na wypadek niepowodzenia wykupują polisę kontraktową. Reasumując w literaturze trudno jest odnaleźć wskazówki lub

Zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym

;. Zamawiający musi pamiętać, że w każdym przypadku unieważniając postępowanie w oparciu o omawianą przesłankę ma obowiązek wykazać, o jaki interes chodzi i udowodnić, że jest on niezwykle ważny. Zarówno zaistnienie takiego interesu jak i jego znaczenie oraz przesłanki powodujące przedłożenie interesu

Samo zatytułowanie koperty oferty nie przesądza o jej treści

koperty wykonawca złożył pismo z wyjaśnieniem, iż nie może złożyć oferty na warunkach określonych w siwz oraz że ogólny cennik usług dostępny jest na stronie internetowej wykonawcy. Czy Zamawiający powinien traktować złożone dokumenty jako ofertę i odrzucić czy nie traktować złożonego pisma i cennika jako

Definicja istotnej zmiany treści oferty

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty". O istotności zmian w treści oferty decyduje przede wszystkim charakter podstawy dokonania tych zmian, znaczenie ma również kwotowy aspekt dokonanej zmiany (tj. różnica między pierwotnie

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

" oraz "określenia przedmiotu zamówienia". "Opis przedmiotu zamówienia ma dwojakie znaczenie: po pierwsze, pozwala na identyfikację przedmiotu zamówienia, po drugie - spełnia doniosłą funkcję normatywną jako składnik specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przez określenie

Wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, co to oznacza?

omawianą przesłankę ma obowiązek wykazać, o jaki interes chodzi i udowodnić, że jest on niezwykle ważny. Zarówno zaistnienie takiego interesu jak i jego znaczenie oraz przesłanki powodujące przedłożenie interesu publicznego nad interes indywidualny muszą być szczegółowo zanalizowane, co potwierdza Zespół

Czy zmiana terminu wykonania etapu robót jest zmianą istotną ?

powyższego jako niemające istotnego znaczenia wydaje się możliwe dokonanie zmiany daty wykonania etapu przejściowego, nawet w przypadku gdy taka zmiana nie została przewidziana w umowie jako zmiana dopuszczalna w związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niezaplanowanych kosztów poniesionych przez wykonawcę w trakcie realizacji umowy nie pokryjesz udzielając zamówienia dodatkowego

stałą kwotę wynagrodzenia za wykonane prace, która jest z góry określona w umowie. Jest to cena, jaką zadeklarował w swojej ofercie wykonawca za wykonanie prac określonych w siwz. Na etapie realizacji zamówienia wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych

szczególnej wymowie i zasadniczym znaczeniu, albowiem służą one kwalifikacji i weryfikacji wykonawców gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. Od ich spełnienia uzależniony jest udział wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający może wyłonić wykonawcę gwarantującego

Czy zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie ryczałtowe za niewykonane prace?

dokonał obliczenia ceny nie ma znaczenia. Nie powinien być on również być brany pod uwagę w trakcie realizacji prac. Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest bowiem określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytworzenia określonego dzieła

Zamawiający ma wątpliwości, czy ofertę złożyło konsorcjum - co powinien zrobić?

ubezpieczeniowa została wystawiona na innego wykonawcę, a mianowicie na konsorcjum. W opinii zamawiającego bez znaczenia był fakt, że do oferty dołączono umowę konsorcjum. Jeżeli pełnomocnik złożył ofertę i nie wskazał, że czyni to w imieniu konsorcjum, to tak naprawdę zrobił to we własnym imieniu

Czy można stosować ustawę Pzp w zamówieniach wyłączonych spod jej reżimu?

, jakimi są protesty i odwołania. Należy przy tym stwierdzić, że okoliczność, iż Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia stosując instytucje Prawa zamówień publicznych, nie ma znaczenia prawnego, w szczególności nie uprawnia wykonawców do skutecznego wniesienia odwołania od

Przetarg MSZ: Wiele ofert, zwycięzca tylko jeden

ogłoszeniu dano wprost do zrozumienia, że MSZ chce kupić oprogramowanie Microsoftu. W SIWZ jest, co prawda, mowa o dopuszczaniu rozwiązań równoważnych, ale w kontekście przedstawionych wymagań wydaje się to bez znaczenia.   Przetarg został już

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

zamówieniach na roboty budowlane - przewidywać w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz zamówienia podstawowego zamówienia uzupełniające, co pozwoli uniknąć takich sytuacji jak opisana. Wyjaśnienie Przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na tzw

Wynagrodzenie ryczałtowe w zamówieniach publicznych

ustaleń było () określenie jako obowiązującego wynagrodzenia ryczałtowego w niniejszym wynagrodzeniu."; - w wyroku z dnia 3 marca 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 193/09) "przy cenie ryczałtowej nie ma znaczenia sposób jej obliczenia, gdyż zgodnie z art. 632 § 1 kc w

Umowa konsorcjum (WZÓR)

istotne znaczenie zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te ze względu na ograniczone możliwości (najczęściej techniczne i finansowe) w pojedynkę nie były by wstanie samodzielnie ubiegać się o uzyskanie dużych zamówień publicznych. Utworzenie konsorcjum w skład, którego mogą wchodzić

Czy i kiedy można aneksować umowę w zakresie stawki VAT?

. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Co to znaczy "istotne zmiany umowy"? Ustawodawca nie zdefiniował w ustawie

Ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia sprzyja zwiększeniu konkurencyjności

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, jakie na podstawie badania rynku czy innych czynników ustalił - z należytą starannością - zamawiający. Nie znaczy to, że takiej wartości będą odpowiadać oferty złożone w Twoim postępowaniu. Ponadto podkreślić należy, że wartość szacunkową możesz

Warunki udziału w przetargu na usługi cateringowe

odniesieniu do usług cateringowych istotne znaczenie ma opis sposobu realizacji zamówienia, który powinien w sposób możliwie jak najbardziej szczegółowy określać technologię, skład, gramaturę, asortyment itp. zamawianej żywności. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r

Fiskus kupuje nowe auta - niezgodnie z rozporządzeniem premiera

, że auta z silnikami o pojemności ponad 2 litry są obłożone podatkiem akcyzowym ponad pięć razy wyższym niż auta z silnikami mniejszej pojemności. "Stąd ich cena jest większa o blisko 20 proc. niż samochodów, które spełniają wszystkie wymagania zawarte w SIWZ [specyfikacji istotnych warunków