siwz zapytanie o cenę

Monika Winsche

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Zamawiający nie może domniemywać oferowanego przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia

Wykonawca pominął w swej ofercie istotny element, jakim jest termin realizacji zamówienia. Ale czy zamawiający może założyć, jaki on będzie?

Szacowanie wartości zamówienia to czynność przedwstępna bez wpływu na termin realizacji prac

Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia to czynność poprzedzająca wszczęcie postępowania, której w przypadku usługi należy dokonać nie wcześniej niż 3 miesiące przed tym dniem (art. 35 ust. 1 ustawy Pzp).

Zamawiający wskazał w siwz błędną stawkę VAT - jak ocenić oferty?

...prawidłowość każdej czynności podjętej przez zamawiającego może zostać zakwestionowana. Nie ma jednak wątpliwości, że zamawiający powinien zweryfikować, czy zastosowana przez wykonawcę stawka VAT jest prawidłowa i znajduje uzasadnienie w przepisach prawa. Tym samym, odradzam pozostawianie sprawy podatku bez wyjaśnienia.

W jaki sposób można wysłać wykonawcom zaproszenia do składania ofert wraz z siwz?

wynika wprost, że mają one zostać przesłane do wszystkich wykonawców w identycznej formie. Wyjaśnienie W mojej ocenie nie ma przeciwwskazań do tego, aby w trybie zapytania o cenę np. przesłać zaproszenie do składania ofert wraz z siwz przez gońca

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

Kiedy inna treść siwz i ogłoszenia powoduje konieczność unieważnienia postępowania?

przepisów ustawy zastosował tryb zapytania o cenę. Dodatkowo, w myśl art. 146 ust. 6 ustawy Pzp , prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

SIWZ po nowelizacji dotyczącej podwykonawstwa

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, dialogu konkurencyjnego czy zapytania o cenę, zobowiązany jest przygotować i udostępnić uczestnikom postępowania siwz. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

9 marca 2011 r., która obejmowała budowę kanalizacji w miejscowościach: K (ul. M), M, O, N. W toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone zapytania potencjalnych Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Pytaniem nr

Czy usługi sprzątania można zamówić w trybie zapytania o cenę?

udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę. Istnieje możliwość obliczania wynagrodzenia należnego wykonawcy, na podstawie faktycznie zrealizowanych usług sprzątania, o ile w siwz wprowadzono odpowiednie postanowienia. Zapytanie o cenę - kiedy można zastosować ten tryb

Błędne określenie kryteriów oceny ofert podstawą do unieważnienia umowy?

Pytanie W siwz wpisano kryteria ocen ofert jako zestawienie ceny - 80% oraz dwa inne parametry - łącznie 20%. Natomiast wypełniając ogłoszenie o zamówieniu na stronie portalu Urzędu zamówień publicznych, omyłkowo zaznaczono kryterium cena jako 100

Kiedy błąd w ofercie to tylko omyłka, a kiedy istnieje konieczność jej odrzucenia?

zapytaniem o wyjaśnienie? A może powinno się odrzucić taką ofertę? Jeśli wykonawca stwierdzi, że jest to tylko pomyłka, a kwota wyliczona jest na 15 cm grubości styropianu, czy można podpisać z nim umowę? Jednocześnie dodaję, że jest to najtańsza oferta, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

Kiedy postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy?

sygn. UZP/ZO/0-2043/04. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę będzie obarczone wadą, jeżeli zamawiający ustali dwa kryteria oceny ofert. Z nieodwracalną wadą postępowania będziemy mieli doczynienia w sytuacji, kiedy zamawiający nie postawi w ogłoszeniu warunków

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

kryterium rozstrzygnięcia przetargu była zaś... cena. Tymczasem według "Solidarności" i OPZZ na ściganiu się firm na ceny cierpią głównie pracownicy. Oznacza to, że instytucja powołana do karania nahajem i żelazem, do wypalania patologii z rynku pracy sama gdy chodzi o

Jakie zapisy dotyczące odwołań muszą znaleźć się w siwz?

wyłącznie wobec czynności: - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; - wykluczenia odwołującego z

Błędy w zapytaniu o cenę

, szczególnie jeśli na ich podstawie miałoby nastąpić zawarcie umowy na inny przedmiot zamówienia niż określony w SIWZ. (sygn. UZP/ZO/0-110/07). Kryterium jest tylko cena Jak stanowi nazwa tego trybu jest to zapytanie o cenę, a więc zastosowanie w

Nadzoru inwestorskiego nie zamawiaj w trybie zapytania o cenę

Pytanie Czy planując zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego, zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie zapytania o cenę, wysyłając siwz do co najmniej 5 wykonawców? Czy jednak obligatoryjny jest przetarg nieograniczony jako podstawowy

Oświadczenie o bezstronności - kiedy je złożyć?

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - negocjacje bez ogłoszenia, wolna ręka, zapytanie o cenę - wyznaczenie wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu lub też na późniejszym etapie - jeżeli dana osoba bierze udział w postępowaniu dopiero od tego etapu

Dlaczego Ziobro zwalnia faksem? Komunikacyjne dinozaury, które wciąż nie wymarły

Dlaczego Ziobro zwalnia faksem? Komunikacyjne dinozaury, które wciąż nie wymarły

i mało czasu na to, by przedstawić dokumenty, co więcej, prawo wciąż za dokument uważa papier. Więc w takiej sytuacji faks jest nieodzowny - dodaje Biadun Pismo wysłane faksem jest automatycznie dołączane do akt danej sprawy. Tak zgłoszone zapytania do SIWZ, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków

Kulisy konfliktu ws. nowego dworca dla Olsztyna. Czy PKP zmieni projekt? "Alternatywą jest tragedia"

Kulisy konfliktu ws. nowego dworca dla Olsztyna. Czy PKP zmieni projekt? "Alternatywą jest tragedia"

. Współpraca stała się jeszcze trudniejsza. To pewnie też pokłosie dużej liczby zmian w bezpośrednim kierownictwie tego projektu i mnóstwa błędów osób nimi zarządzających na poziomie dyrektorskim. Wspomniane opisy i wytyczne dla projektantów w SIWZ przetargu, decyzje o ignorowaniu nas, projektowanie z

Fiskus kupuje nowe auta - niezgodnie z rozporządzeniem premiera

lakierem. Inny z oferentów zapytał Ministerstwo Finansów, czy dopuści auto spełniające wszystkie warunki przetargu, ale z silnikiem benzynowym o pojemności 1998 cm sześc. Bo byłoby tańsze w eksploatacji i miałoby niższą cenę. Oferent przypomniał także

Jaki tryb przetargu wybrać?

trybach bez względu na przedmiot zamówienia, jak również niezależnie od spełnienia jakichkolwiek innych przesłanek. W stosunku do pozostałych trybów ustawowych, np. zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, możliwość ich zastosowania uzależniona jest od spełnienia wyznaczonych przez ustawę Pzp

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

). Świadczy o tym fakt, iż rozważył tę kwestię również Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (w odpowiedzi na zapytanie poselskie): "Obliczanie przez wykonawcę ceny oferty na podstawie przedmiaru następuje wyłącznie w przypadku przyjęcia przez zamawiającego zasady kosztorysowego

Zasady wnoszenia wadium

ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia oraz zapytania o cenę dowód niesienia wadium musi zostać załączony do oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wadium wnosi się w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu przekazywanym Wykonawcom